Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

–      Nieuwe Natuurwet

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Duurzame energie in 2016: prijsrecords en stroomopslag

–      Waar komt al die groene stroom van de NS vandaan?

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Valse voorspiegeling aan burgers

–      Stadsstrand. Gaat de burgemeester de hem knellende evenementenregels in de APV ook deze keer ontduiken?

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Jan van Zanen: mensen moeten milder worden

o   BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

–      Subsidie gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven gemeente Utrecht

–      Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

–      Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

–      Beleidsregel subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

–      Mandaatbesluit en besluit aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

o   DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

–      Verkeer in steden dreigt vast te lopen

–      Project verbreding A27/A1 te Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wat schuift dat? Honorering van burgemeesters, wethouders en raadsleden met ingang van 2017

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Herinrichten van een parkeerterrein, Maliebaan 87-89 te Utrecht, HZ_WABO-16-34796

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156022. Gepubliceerd op 9 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156022.html

RECTIFICATIE. Dit had moeten zijn: Het bouwen van een fietsenstalling, het kappen van 13 bomen en het herinrichten van een parkeerterrein incl. realisatie van extra parkeerplaatsen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188932. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188932.html

 

Nieuwe Natuurwet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Duurzame energie in 2016: prijsrecords en stroomopslag

7 berichten over energie.

(Duurzaambedrijfsleven.nl, 24 december 2016)

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/20047/duurzame-energie-in-2016-prijsrecords-en-stroomopslag

 

Waar komt al die groene stroom van de NS vandaan?

De NS stapt volledig over op windenergie. De vervoerder, die jaarlijks 1.200.000.000 kWh (1,2 terawatt) aan energie gebruikt, wordt daardoor volledig klimaatneutraal. Maar zijn er wel genoeg windmolens in Nederland om dat totale verbruik af te dekken?

Het antwoord is nee. In totaal staan er momenteel 2403 windturbines in Nederland volgens Windstats. Samen hadden deze in 2015 een gezamenlijk vermogen van 3.372,9 MW. Dat betekent dat ze op volle snelheid 3.372,9 MW per uur kunnen opwekken. Dat gebeurt niet omdat het niet altijd even hard waait, dus houdt de overheid een formule aan voor een realistisch beeld van wat windmolens aan energie opleveren. Op basis daarvan kan je zeggen dat al die windmolens 7,4 terawatt per jaar aan energie produceren.

Echter: in Nederland werd alleen al in 2015 zo’n 12,5 terawatt aan windenergie gebruikt. Dat betekent dus dat we veel meer groene energie gebruiken dan dat we opwekken. En alhoewel er afgelopen jaar nog ruim 200 windmolens zijn bijgebouwd gaan we het daarmee niet redden.

Certificaten groene stroom

Daarom koopt Eneco, waar de NS klant is, zogenaamde ‘GVO’s’ op. Dat zijn certificaten van groene stroomleveranciers, die ook in het buitenland gevestigd kunnen zijn. In Nederland is er misschien te weinig groene stroom, maar in andere landen zoals Finland is dat niet het geval.

Energieleveranciers kopen deze certificaten op, zodat ze officieel groene stroom opwekken. Die stroom wordt natuurlijk niet daadwerkelijk helemaal naar Nederland vervoerd. Uit de Hollandse stopcontacten komt dus lokale stroom. In het land waar de certificaten vandaan komen stroomt er groene stroom door de kabels, maar die wordt aangemerkt als grijs. Het groene label is immers al opgekocht.

Gekozen voor nieuwe windmolenparken

Is dat erg? Nee, zegt Hans van Cleef, econoom bij ABN Amro op het gebied van energie. Of de windenergie uit Nederland komt of deels uit het buitenland maakt volgens hem niet uit. Het gaat er immers om dat we uiteindelijk allemaal duurzame energie krijgen, om de CO2-uitstoot terug te dringen in verband met het klimaatverdrag van Parijs.

Een woordvoerder van Greenpeace is kritischer. Volgens hem kan de NS het voor andere gebruikers moeilijker maken om ook groene stroom te gebruiken. Maar dat is niet het geval, zegt Toby Ellson van Eneco. “De NS wil geen andere partijen verdringen op de markt. Daarom hebben ze er destijds voor gekozen om gebruik te maken van windmolenparken die nog gebouwd moeten worden.”

Zo maakt NS onder andere gebruik van de energie die opgewekt wordt in het nieuwe park Westermeerwind in Flevoland. Daarnaast koopt het certificaten van een park in België en twee nieuwe parken in Finland. “Deze zijn eerder klaar dan gedacht, dus daarom lukt het de NS om vanaf 1 januari volledig op groene stroom te rijden”, voegt hij toe.

(rtlz.nl, 27 december 2016)

http://www.rtlz.nl/business/bedrijven/waar-komt-al-die-groene-stroom-van-de-ns-vandaan

Effe opletten dat wethouder Van Hooijdonk het slurpen van groene energie door de NS (hoofdkantoor in Utrecht) niet toerekent aan de groene energieconsumptie in de gemeente Utrecht.

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Valse voorspiegeling aan burgers

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het herstellen van de vloer-/funderingsconstructie, Jan van Arkelstraat 51 te Utrecht, HZ_WABO-16-39383

Datum ontvangst aanvraag: 16-12-2016

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? ……… Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 182378. Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-182378.html

Tegelijk met de bekendmaking van de aanvraag (22 december 2016) heeft B&W de vergunning verleend: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188664.html

Niks zienswijzen die een rol kunnen spelen. Burger ken je plaats: kop houden !

 

Stadsstrand

Gaat de burgemeester de hem knellende evenementenregels in de APV ook deze keer ontduiken?

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht, HZ_WABO-16-40016

Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188854. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188854.html

 

DIVERSE BERICHTEN

 

De lokale pers schrijft weer braaf op wat meester zegt

Jan van Zanen: mensen moeten milder worden

 

De verharding in de Utrechtse samenleving baart de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zorgen. Hij hoopt dat de mensen milder voor elkaar worden.

Als voorbeelden van verharding noemt Van Zanen de Pegida-demonstratie en het felle verzet tegen de komst van noodopvang in de stad. Beide riepen bij voor- en tegenstanders heftige reacties op. Dat de tolerantie tussen de bewoners afneemt, ziet de burgemeester met lede ogen aan.

Van Zanen nodigde vandaag voor het vierde jaar op rij de Utrechtse pers uit om terug te kijken op het huidige jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Terugkijkend op 2016: ,,Het samen leven was voor mij dit jaar een belangrijk thema.”

Geprezen

Volgens de Utrechtse burgemeester gaat het goed met de stad. Internationaal wordt de stad geprezen. Economisch, op het gebied van de woningbouw en op het terrein van de werkgelegenheid. ,,We bevinden ons aan het begin van de gouden eeuw van de stad.”

Utrecht stoomt op naar de 400.000 inwoners. Deze mijlpaal betekent nogal wat voor de stad en haar voorzieningen. Zo is het heel belangrijk dat Utrecht bereikbaar blijft, meent Van Zanen. En dat Utrecht, dat geldt vooral voor de binnenstad, niet alleen een stad voor de rijken wordt.

Anderzijds, aldus Van Zanen, is er een groep met wie het minder gaat en dat niet profiteert van de (inter)nationale successen van de stad. ,,Niet iedereen is gezond en heeft een baan. Ook van hen ben ik burgemeester. Ik probeer te helpen en de successen te verdelen.”

Stabiel

Politiek is Utrecht ook stabiel. Hoewel Van Zanen wel signaleert dat sommige raadsleden zich politiek wat willen manifesteren. Dit met het oog op de landelijke verkiezingen, die maart volgend jaar plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer een jaar later, maart 2018.

,,Ik zie ook dat soms iets langer wordt vergaderd. Hierdoor kan de besluitvorming wat vertraagd worden. Maar dat hoort er dan bij.”

Afgelopen jaar werd Utrecht bij de oud-en-nieuwviering geteisterd door autobranden. Met name in de wijk Overvecht. Om herhaling te voorkomen, zet de stad hier stevig op in via mobiele camera’s. Van Zanen besluit met de wens: ,,Ik zou willen dat de oudejaarsviering voor iedereen feestelijk wordt.”

(AD.nl, 29 september 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/jan-van-zanen-mensen-moeten-milder-worden~abc33139/

Kan de pers Van Zanen niet eens kritisch bevragen in plaats van een persbericht overschrijven of een microfoon openzetten?

Hetzelfde AD meldde op 19 december dat Pegida naar Utrecht komt http://www.ad.nl/utrecht/pegida-komt-opnieuw-demonstreren-in-utrecht~af82dc3b/ en Van Zanen suggereert dat Pegida Utrechters zijn. Hij noemt Pegida als voorbeeld van verharding in de Utrechtse samenleving. Dat klopt niet met elkaar. Kritische vragen zijn op hun plaats in plaats van meedoen aan deze Kremlin-vertoning.

Pegida komt naar Utrecht omdat het Utrechtse bestuur slap optreedt. Van Zanen zou Pegida de weg naar buiten moeten laten zien en aan de Utrechters moeten uitleggen waarom hij dat doet, in plaats van in de veiligheid van zijn kantoor met een strenge blik wat tekst opzeggen.

De mensen worden heel wat milder als het bestuur hen niet om de tuin leidt.

BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

 

Subsidie gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

(….)

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel subsidie gebruik accommodatie voor bewonersinitiatieven.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184360. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184360.html

 

Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening 2014 en de Algemene Wet Bestuursrecht

Overwegende dat het vigerende controleprotocol verouderd is

Besluit vast te stellen het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184358. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184358.html

Uit artikel 2: “Dit verantwoordings- en accountantsprotocol is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht op 13 december 2016. Het is opgesteld ten behoeve van de financiële verantwoording van subsidies en de daarbij behorende accountantscontrole. Het is bestemd voor het bestuur en de accountant van de organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit verantwoordings- en controleprotocol aan de accountant.”

 

Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

(……)

Overwegende:

– dat in het collegeakkoord “Utrecht maken we samen” en in de nota “Vernieuwend Welzijn” het streven is benoemd naar goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties voor maatschappelijke initiatieven;

– dat in de vastgestelde Uitvoeringsnota Maatschappelijk Initiatief onder dak één van de maatregelen is: het samen met gebruikers fysiek aanpassen van accommodaties om ze aantrekkelijker te maken voor meer bewoners;

– dat het doel van deze subsidie is de gebruikers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven in het beheer en de exploitatie van buurtcentra;

– dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en verplichtingen men een subsidie voor buurtcentra kan aanwenden;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel subsidie driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder;

  1. Buurtcentrum: gemeentelijke accommodatie bestemd voor maatschappelijke functies in exploitatie bij Stadsbedrijven.
  2. De Driehoek: Overleg in een buurtcentrum tussen een vertegenwoordiging van gebruikers, sociaal makelaar/beheerder van de Sociaal Makel Organisatie, en de facilitair coördinator van Stadsbedrijven.

Artikel 2 Doel en werkingssfeer

  1. Het doel van de subsidie is het stimuleren van gebruik van buurtcentra.

(…………)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184354. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184354.html

 

Beleidsregel subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

Besluit van b. en w. 13 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op:

– artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– de Sportnota 2017-2020.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 185994. Gepubliceerd op 28 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-185994.html

 

Mandaatbesluit en besluit aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, IJsselstein en Zeist hebben op 4 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de inzet op elkaars grondgebied van BOA’s en/of Awb-toezichthouders/handhavers in het domein I Openbare ruimte, onderdeel Drank –en horecawet.

Het college van Burgemeester en Wethouders resp. de Burgemeester van de gemeente Utrecht maken bekend dat:

de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die

  1. werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte, onderdeel Drank- en horecawet) en
  2. in dienst zijn van een van de aan voormelde samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten, en
  3. tevens overeenkomstig voormelde overeenkomst zijn belast met de uitvoering van werkzaamheden (toezicht, opsporing en/of handhaving) binnen het gebied van de gemeente Utrecht,

met ingang van 1 januari 2017 als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de onder ‘domein I Openbare ruimte’ Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ vermelde wettelijke voorschriften zijn aangewezen.

Vorengenoemd besluit dd. 12 december 2016 is genomen door het hoofd Vergunningen Toezicht en Handhaving (IRM) van de gemeente Utrecht met gebruikmaking van diens mandaat- zoals vastgelegd in het mandaatregister van de gemeente Utrecht- tot aanwijzing van toezichthouders.

Vanaf heden ligt het besluit ter inzage bij de Uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Voor nadere informatie alsmede een afschrift van het besluit kan contact worden opgenomen met genoemde uitvoeringorganisatie, tel. 14030.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 186403. Gepubliceerd op 28 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-186403.html

DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

 

Verkeer in steden dreigt vast te lopen

Zonder maatregelen zal de verkeerschaos in veel Nederlandse steden over vijf jaar verdubbelen. Deze blik in de toekomst is berekend door CROW Verkeer en Vervoer in opdracht van het dagblad Trouw. Uitgangspunt is de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) afgelopen oktober voor de komende vijf jaar voorspelde. Als gevolg van de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs verwachten zij 38 procent meer files. Vertaald naar de binnensteden leidt dat in die periode tot een verdubbeling van de filedruk.

Economische schade

Berekend is dat ongeveer de helft van alle vertraging zich nu al in de steden voordoet tegenover een derde op de snelweg. Op basis van tien euro per uur, de gemiddelde verliespost die het KiM hanteert, zorgt de huidige verkeersproblematiek in de steden voor een economische schade van ongeveer 840 miljoen euro. Bij een verdubbeling van de vertragingen in het jaar 2021 kan de economische schade oplopen tot bijna 1,7 miljard euro.

Effect op concurrentiepositie

Ook zet de toename van de vertragingen de concurrentiepositie van stedelijke regio’s onder druk. Uit een rapport dat de OESO op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft gemaakt bleek dat de agglomeratie in vergelijking met Europese concurrenten achterblijft. Met name deze regio, waar 65 procent van het verkeer tussen de twee steden per auto gaat tegenover 50 procent tussen Amsterdam-Utrecht, staat voor een enorme opgave voor het bereikbaar houden van het stedelijk gebied.

Slimme mobiliteit

De maximale capaciteit van het stedelijk wegennet in de spits is veelal bereikt. Daarom is het ‘oplossend vermogen’ van investeren in nieuwe infrastructuur beperkt. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn nodig om de vertragingen te vookomen. Zo geeft het CROW-KpVV-rapport ‘Meer bereiken met een brede kijk op mobiliteit’ van 15 december 2016 naast inzicht in ontwikkelingen ook oplossingsrichtingen zoals investeren in OV-verbindingen en P+R’s aan stadsranden met daarbij leenfietsen (P+F’s).

(CROW.nl, 28 december 2016)

http://www.crow.nl/over-crow/nieuws/verkeersinfarct-bedreigt-steden

Er is ook heel wat te bereiken door meer sturing aan het transport te geven. Nu zijn er per dag per grote stad honderden verschillende vervoerders, zo niet meer, die de stad binnenrijden om daar een klein beetje goederen af te leveren. Zij verstoppen de boel met de grote voertuig, met stilstaan in relatief kleine doorgangen. Een stadsdistributiecentrum is hier een groot stuk van de oplossing. Gemeenteraad en B&W van Utrecht willen daar niet aan, laten het aan “de markt” over. Door gebrek aan sturing ging het cargohopperproject in Utrecht ter ziele. Overigens maakte cargohopper gebruik van een lint van bakjes op wielen die de boel eveneens verstopte.

Ook autodelen (‘witte karrenplan’), fietsen, overal voorrang voor bussen en taxi’s en een taxiplan, zijn stukken van de oplossing.

 

Project verbreding A27/A1 te Utrecht

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van geluidsschermen, verbreding GS2a en GS2b t.b.v. project verbreding A27/A1 te Utrecht, HZ_WABO-16-39993

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188914. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188914.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOOORDIGING

 

Wat schuift dat?

Honorering van burgemeesters, wethouders en raadsleden met ingang van 2017

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2016/11/29/per-1-januari-2017-geindexeerde-bedragen-voor-politieke-ambtsdragers-van-gemeenten/Per+1+januari+2017+ge%C3%AFndexeerde+bedragen+voor+politieke+ambtsdragers+van+gemeenten.pdf

De uitgesproken liefhebber van deze materie vindt hier nog meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2014/08/26/overzicht-circulaires-indexering-gemeentebestuurders

Daarvan valt goed te leven. Afgezien van de burgemeester zijn er in college en raad dan ook de nodige ‘beroepspolitici’, waarvan een deel geen andere maatschappelijke ervaring van betekenis heeft.

Beroepskosten zijn er gelukkig weinig: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-187812.html