Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

–      Nieuwe Natuurwet

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Duurzame energie in 2016: prijsrecords en stroomopslag

–      Waar komt al die groene stroom van de NS vandaan?

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Valse voorspiegeling aan burgers

–      Stadsstrand. Gaat de burgemeester de hem knellende evenementenregels in de APV ook deze keer ontduiken?

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Jan van Zanen: mensen moeten milder worden

o   BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

–      Subsidie gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven gemeente Utrecht

–      Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

–      Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

–      Beleidsregel subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

–      Mandaatbesluit en besluit aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

o   DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

–      Verkeer in steden dreigt vast te lopen

–      Project verbreding A27/A1 te Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wat schuift dat? Honorering van burgemeesters, wethouders en raadsleden met ingang van 2017

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Herinrichten van een parkeerterrein, Maliebaan 87-89 te Utrecht, HZ_WABO-16-34796

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156022. Gepubliceerd op 9 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156022.html

RECTIFICATIE. Dit had moeten zijn: Het bouwen van een fietsenstalling, het kappen van 13 bomen en het herinrichten van een parkeerterrein incl. realisatie van extra parkeerplaatsen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188932. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188932.html

 

Nieuwe Natuurwet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Duurzame energie in 2016: prijsrecords en stroomopslag

7 berichten over energie.

(Duurzaambedrijfsleven.nl, 24 december 2016)

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/20047/duurzame-energie-in-2016-prijsrecords-en-stroomopslag

 

Waar komt al die groene stroom van de NS vandaan?

De NS stapt volledig over op windenergie. De vervoerder, die jaarlijks 1.200.000.000 kWh (1,2 terawatt) aan energie gebruikt, wordt daardoor volledig klimaatneutraal. Maar zijn er wel genoeg windmolens in Nederland om dat totale verbruik af te dekken?

Het antwoord is nee. In totaal staan er momenteel 2403 windturbines in Nederland volgens Windstats. Samen hadden deze in 2015 een gezamenlijk vermogen van 3.372,9 MW. Dat betekent dat ze op volle snelheid 3.372,9 MW per uur kunnen opwekken. Dat gebeurt niet omdat het niet altijd even hard waait, dus houdt de overheid een formule aan voor een realistisch beeld van wat windmolens aan energie opleveren. Op basis daarvan kan je zeggen dat al die windmolens 7,4 terawatt per jaar aan energie produceren.

Echter: in Nederland werd alleen al in 2015 zo’n 12,5 terawatt aan windenergie gebruikt. Dat betekent dus dat we veel meer groene energie gebruiken dan dat we opwekken. En alhoewel er afgelopen jaar nog ruim 200 windmolens zijn bijgebouwd gaan we het daarmee niet redden.

Certificaten groene stroom

Daarom koopt Eneco, waar de NS klant is, zogenaamde ‘GVO’s’ op. Dat zijn certificaten van groene stroomleveranciers, die ook in het buitenland gevestigd kunnen zijn. In Nederland is er misschien te weinig groene stroom, maar in andere landen zoals Finland is dat niet het geval.

Energieleveranciers kopen deze certificaten op, zodat ze officieel groene stroom opwekken. Die stroom wordt natuurlijk niet daadwerkelijk helemaal naar Nederland vervoerd. Uit de Hollandse stopcontacten komt dus lokale stroom. In het land waar de certificaten vandaan komen stroomt er groene stroom door de kabels, maar die wordt aangemerkt als grijs. Het groene label is immers al opgekocht.

Gekozen voor nieuwe windmolenparken

Is dat erg? Nee, zegt Hans van Cleef, econoom bij ABN Amro op het gebied van energie. Of de windenergie uit Nederland komt of deels uit het buitenland maakt volgens hem niet uit. Het gaat er immers om dat we uiteindelijk allemaal duurzame energie krijgen, om de CO2-uitstoot terug te dringen in verband met het klimaatverdrag van Parijs.

Een woordvoerder van Greenpeace is kritischer. Volgens hem kan de NS het voor andere gebruikers moeilijker maken om ook groene stroom te gebruiken. Maar dat is niet het geval, zegt Toby Ellson van Eneco. “De NS wil geen andere partijen verdringen op de markt. Daarom hebben ze er destijds voor gekozen om gebruik te maken van windmolenparken die nog gebouwd moeten worden.”

Zo maakt NS onder andere gebruik van de energie die opgewekt wordt in het nieuwe park Westermeerwind in Flevoland. Daarnaast koopt het certificaten van een park in België en twee nieuwe parken in Finland. “Deze zijn eerder klaar dan gedacht, dus daarom lukt het de NS om vanaf 1 januari volledig op groene stroom te rijden”, voegt hij toe.

(rtlz.nl, 27 december 2016)

http://www.rtlz.nl/business/bedrijven/waar-komt-al-die-groene-stroom-van-de-ns-vandaan

Effe opletten dat wethouder Van Hooijdonk het slurpen van groene energie door de NS (hoofdkantoor in Utrecht) niet toerekent aan de groene energieconsumptie in de gemeente Utrecht.

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Valse voorspiegeling aan burgers

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het herstellen van de vloer-/funderingsconstructie, Jan van Arkelstraat 51 te Utrecht, HZ_WABO-16-39383

Datum ontvangst aanvraag: 16-12-2016

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? ……… Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 182378. Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-182378.html

Tegelijk met de bekendmaking van de aanvraag (22 december 2016) heeft B&W de vergunning verleend: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188664.html

Niks zienswijzen die een rol kunnen spelen. Burger ken je plaats: kop houden !

 

Stadsstrand

Gaat de burgemeester de hem knellende evenementenregels in de APV ook deze keer ontduiken?

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht, HZ_WABO-16-40016

Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188854. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188854.html

 

DIVERSE BERICHTEN

 

De lokale pers schrijft weer braaf op wat meester zegt

Jan van Zanen: mensen moeten milder worden

 

De verharding in de Utrechtse samenleving baart de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zorgen. Hij hoopt dat de mensen milder voor elkaar worden.

Als voorbeelden van verharding noemt Van Zanen de Pegida-demonstratie en het felle verzet tegen de komst van noodopvang in de stad. Beide riepen bij voor- en tegenstanders heftige reacties op. Dat de tolerantie tussen de bewoners afneemt, ziet de burgemeester met lede ogen aan.

Van Zanen nodigde vandaag voor het vierde jaar op rij de Utrechtse pers uit om terug te kijken op het huidige jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Terugkijkend op 2016: ,,Het samen leven was voor mij dit jaar een belangrijk thema.”

Geprezen

Volgens de Utrechtse burgemeester gaat het goed met de stad. Internationaal wordt de stad geprezen. Economisch, op het gebied van de woningbouw en op het terrein van de werkgelegenheid. ,,We bevinden ons aan het begin van de gouden eeuw van de stad.”

Utrecht stoomt op naar de 400.000 inwoners. Deze mijlpaal betekent nogal wat voor de stad en haar voorzieningen. Zo is het heel belangrijk dat Utrecht bereikbaar blijft, meent Van Zanen. En dat Utrecht, dat geldt vooral voor de binnenstad, niet alleen een stad voor de rijken wordt.

Anderzijds, aldus Van Zanen, is er een groep met wie het minder gaat en dat niet profiteert van de (inter)nationale successen van de stad. ,,Niet iedereen is gezond en heeft een baan. Ook van hen ben ik burgemeester. Ik probeer te helpen en de successen te verdelen.”

Stabiel

Politiek is Utrecht ook stabiel. Hoewel Van Zanen wel signaleert dat sommige raadsleden zich politiek wat willen manifesteren. Dit met het oog op de landelijke verkiezingen, die maart volgend jaar plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer een jaar later, maart 2018.

,,Ik zie ook dat soms iets langer wordt vergaderd. Hierdoor kan de besluitvorming wat vertraagd worden. Maar dat hoort er dan bij.”

Afgelopen jaar werd Utrecht bij de oud-en-nieuwviering geteisterd door autobranden. Met name in de wijk Overvecht. Om herhaling te voorkomen, zet de stad hier stevig op in via mobiele camera’s. Van Zanen besluit met de wens: ,,Ik zou willen dat de oudejaarsviering voor iedereen feestelijk wordt.”

(AD.nl, 29 september 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/jan-van-zanen-mensen-moeten-milder-worden~abc33139/

Kan de pers Van Zanen niet eens kritisch bevragen in plaats van een persbericht overschrijven of een microfoon openzetten?

Hetzelfde AD meldde op 19 december dat Pegida naar Utrecht komt http://www.ad.nl/utrecht/pegida-komt-opnieuw-demonstreren-in-utrecht~af82dc3b/ en Van Zanen suggereert dat Pegida Utrechters zijn. Hij noemt Pegida als voorbeeld van verharding in de Utrechtse samenleving. Dat klopt niet met elkaar. Kritische vragen zijn op hun plaats in plaats van meedoen aan deze Kremlin-vertoning.

Pegida komt naar Utrecht omdat het Utrechtse bestuur slap optreedt. Van Zanen zou Pegida de weg naar buiten moeten laten zien en aan de Utrechters moeten uitleggen waarom hij dat doet, in plaats van in de veiligheid van zijn kantoor met een strenge blik wat tekst opzeggen.

De mensen worden heel wat milder als het bestuur hen niet om de tuin leidt.

BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

 

Subsidie gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

(….)

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel subsidie gebruik accommodatie voor bewonersinitiatieven.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184360. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184360.html

 

Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening 2014 en de Algemene Wet Bestuursrecht

Overwegende dat het vigerende controleprotocol verouderd is

Besluit vast te stellen het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 Gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184358. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184358.html

Uit artikel 2: “Dit verantwoordings- en accountantsprotocol is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht op 13 december 2016. Het is opgesteld ten behoeve van de financiële verantwoording van subsidies en de daarbij behorende accountantscontrole. Het is bestemd voor het bestuur en de accountant van de organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit verantwoordings- en controleprotocol aan de accountant.”

 

Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

(……)

Overwegende:

– dat in het collegeakkoord “Utrecht maken we samen” en in de nota “Vernieuwend Welzijn” het streven is benoemd naar goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties voor maatschappelijke initiatieven;

– dat in de vastgestelde Uitvoeringsnota Maatschappelijk Initiatief onder dak één van de maatregelen is: het samen met gebruikers fysiek aanpassen van accommodaties om ze aantrekkelijker te maken voor meer bewoners;

– dat het doel van deze subsidie is de gebruikers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven in het beheer en de exploitatie van buurtcentra;

– dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en verplichtingen men een subsidie voor buurtcentra kan aanwenden;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel subsidie driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder;

 1. Buurtcentrum: gemeentelijke accommodatie bestemd voor maatschappelijke functies in exploitatie bij Stadsbedrijven.
 2. De Driehoek: Overleg in een buurtcentrum tussen een vertegenwoordiging van gebruikers, sociaal makelaar/beheerder van de Sociaal Makel Organisatie, en de facilitair coördinator van Stadsbedrijven.

Artikel 2 Doel en werkingssfeer

 1. Het doel van de subsidie is het stimuleren van gebruik van buurtcentra.

(…………)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 184354. Gepubliceerd op 27 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184354.html

 

Beleidsregel subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

Besluit van b. en w. 13 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op:

– artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– de Sportnota 2017-2020.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL subsidie sportevenementen 2017-2020 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 185994. Gepubliceerd op 28 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-185994.html

 

Mandaatbesluit en besluit aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, IJsselstein en Zeist hebben op 4 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de inzet op elkaars grondgebied van BOA’s en/of Awb-toezichthouders/handhavers in het domein I Openbare ruimte, onderdeel Drank –en horecawet.

Het college van Burgemeester en Wethouders resp. de Burgemeester van de gemeente Utrecht maken bekend dat:

de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die

 1. werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte, onderdeel Drank- en horecawet) en
 2. in dienst zijn van een van de aan voormelde samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten, en
 3. tevens overeenkomstig voormelde overeenkomst zijn belast met de uitvoering van werkzaamheden (toezicht, opsporing en/of handhaving) binnen het gebied van de gemeente Utrecht,

met ingang van 1 januari 2017 als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de onder ‘domein I Openbare ruimte’ Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ vermelde wettelijke voorschriften zijn aangewezen.

Vorengenoemd besluit dd. 12 december 2016 is genomen door het hoofd Vergunningen Toezicht en Handhaving (IRM) van de gemeente Utrecht met gebruikmaking van diens mandaat- zoals vastgelegd in het mandaatregister van de gemeente Utrecht- tot aanwijzing van toezichthouders.

Vanaf heden ligt het besluit ter inzage bij de Uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Voor nadere informatie alsmede een afschrift van het besluit kan contact worden opgenomen met genoemde uitvoeringorganisatie, tel. 14030.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 186403. Gepubliceerd op 28 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-186403.html

DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

 

Verkeer in steden dreigt vast te lopen

Zonder maatregelen zal de verkeerschaos in veel Nederlandse steden over vijf jaar verdubbelen. Deze blik in de toekomst is berekend door CROW Verkeer en Vervoer in opdracht van het dagblad Trouw. Uitgangspunt is de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) afgelopen oktober voor de komende vijf jaar voorspelde. Als gevolg van de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs verwachten zij 38 procent meer files. Vertaald naar de binnensteden leidt dat in die periode tot een verdubbeling van de filedruk.

Economische schade

Berekend is dat ongeveer de helft van alle vertraging zich nu al in de steden voordoet tegenover een derde op de snelweg. Op basis van tien euro per uur, de gemiddelde verliespost die het KiM hanteert, zorgt de huidige verkeersproblematiek in de steden voor een economische schade van ongeveer 840 miljoen euro. Bij een verdubbeling van de vertragingen in het jaar 2021 kan de economische schade oplopen tot bijna 1,7 miljard euro.

Effect op concurrentiepositie

Ook zet de toename van de vertragingen de concurrentiepositie van stedelijke regio’s onder druk. Uit een rapport dat de OESO op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft gemaakt bleek dat de agglomeratie in vergelijking met Europese concurrenten achterblijft. Met name deze regio, waar 65 procent van het verkeer tussen de twee steden per auto gaat tegenover 50 procent tussen Amsterdam-Utrecht, staat voor een enorme opgave voor het bereikbaar houden van het stedelijk gebied.

Slimme mobiliteit

De maximale capaciteit van het stedelijk wegennet in de spits is veelal bereikt. Daarom is het ‘oplossend vermogen’ van investeren in nieuwe infrastructuur beperkt. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn nodig om de vertragingen te vookomen. Zo geeft het CROW-KpVV-rapport ‘Meer bereiken met een brede kijk op mobiliteit’ van 15 december 2016 naast inzicht in ontwikkelingen ook oplossingsrichtingen zoals investeren in OV-verbindingen en P+R’s aan stadsranden met daarbij leenfietsen (P+F’s).

(CROW.nl, 28 december 2016)

http://www.crow.nl/over-crow/nieuws/verkeersinfarct-bedreigt-steden

Er is ook heel wat te bereiken door meer sturing aan het transport te geven. Nu zijn er per dag per grote stad honderden verschillende vervoerders, zo niet meer, die de stad binnenrijden om daar een klein beetje goederen af te leveren. Zij verstoppen de boel met de grote voertuig, met stilstaan in relatief kleine doorgangen. Een stadsdistributiecentrum is hier een groot stuk van de oplossing. Gemeenteraad en B&W van Utrecht willen daar niet aan, laten het aan “de markt” over. Door gebrek aan sturing ging het cargohopperproject in Utrecht ter ziele. Overigens maakte cargohopper gebruik van een lint van bakjes op wielen die de boel eveneens verstopte.

Ook autodelen (‘witte karrenplan’), fietsen, overal voorrang voor bussen en taxi’s en een taxiplan, zijn stukken van de oplossing.

 

Project verbreding A27/A1 te Utrecht

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van geluidsschermen, verbreding GS2a en GS2b t.b.v. project verbreding A27/A1 te Utrecht, HZ_WABO-16-39993

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 188914. Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188914.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOOORDIGING

 

Wat schuift dat?

Honorering van burgemeesters, wethouders en raadsleden met ingang van 2017

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2016/11/29/per-1-januari-2017-geindexeerde-bedragen-voor-politieke-ambtsdragers-van-gemeenten/Per+1+januari+2017+ge%C3%AFndexeerde+bedragen+voor+politieke+ambtsdragers+van+gemeenten.pdf

De uitgesproken liefhebber van deze materie vindt hier nog meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2014/08/26/overzicht-circulaires-indexering-gemeentebestuurders

Daarvan valt goed te leven. Afgezien van de burgemeester zijn er in college en raad dan ook de nodige ‘beroepspolitici’, waarvan een deel geen andere maatschappelijke ervaring van betekenis heeft.

Beroepskosten zijn er gelukkig weinig: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-187812.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Vergunning verleend vóór publicatie van de vergunningaanvraag

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Utrecht neemt na 650 jaar afscheid van papier; alles wordt digitaal

–      Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

–      Aangevraagde evenementenvergunningen

–      GroenLinks wil geschiedenis schrijven met heel veel positieve vibes

–      Regionaal werkgeversnetwerk voor inclusieve arbeidsmarkt van start

–      Postzegelgroot gebied als vuurwerkvrije zone aangewezen

o   BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

–      Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016 gemeente Utrecht

–      Beleidsregel Lokaal Economisch Fonds gemeente Utrecht

–      Beleidsregel Initiatievenfonds

–      Financiële verordening 2017 gemeente Utrecht

–      Beleidsregels Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Beleidsregels Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht december 2016

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Gasunie New Energy beoogd partner voor Warmtenet Noordwest Warmtenet Noordwest

–      Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten aardgas terugdringen

–      2050: 90 % elektriciteit uit offshore-wind

–      Proefschrift: Ambities energiebesparing in bestaande koopwoningen wordt niet gehaald
o   DIVERSE BERICHTEN 2

–      Moeten industrieterreinen in de stad blijven?

–      Extra zebrapaden op Amsterdamsestraatweg. Van Oosten had gelijk.

–      Tussen beloning en prestatie is nauwelijks verband

–      ‘Die data zijn straks niet meer van jou’

–      Het vinden van een bus op Utrecht CS is een grote puzzel

o    DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

–      SP verbaasd over negeren pers door Lot van Hooijdonk

–      Uit de oude doos. Vermist: cargo-hopper

–      30.000 euro ingezameld tegen verbreding A27 bij Utrecht

o   DIVERSE BERICHTEN 3

–      Meer ruimte voor de horeca in de stad

–      “Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden”

–      Taalgrapje van RTV Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Kap van meer bomen vergund dan is aangevraagd. Deugt niet.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van twee bomen, Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183764.html
Kap van boom zonder vergunningaanvraag. Wel verlengingsbesluit van geen aanvraag. Deugt niet.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Alendorperweg 79 te Vleuten, HZ_WABO-16-31380

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-162609.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Alendorperweg 79 te Vleuten, HZ_WABO-16-31380

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183595.html

 

Kap van meer bomen vergund dan is aangevraagd. Deugt niet.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen, Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 32 bomen en het herplanten van 34 bomen, Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183606.html

 

Nieuwe kapaanvragen

West op de werf ter hoogte van de Oudegracht-Weerdzijde 3 en 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-38517

Het kappen van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178203. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178203.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Oostbroekselaan 64 te Utrecht, HZ_WABO-16-38523

Het kappen van 4 bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178199.html

Drie van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Nieuwegracht aan de Werf 84 te Utrecht, HZ_WABO-16-38518

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180006. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180006.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Den Hamstraat 46 te Vleuten, HZ_WABO-16-38384

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180001. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180001.html

De aanvraag is helemaal niet bijgevoegd. Hier is geen touw aan vast te knopen. Ondeugdelijke publicatie.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht Weerdzijde 86 te Utrecht, HZ_WABO-16-38520

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180027. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180027.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht aan de Werf 65 te Utrecht, HZ_WABO-16-38519

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180009. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180009.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht Weerdzijde 112 t/m 118 te Utrecht, HZ_WABO-16-38521

Het kappen van zeven bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180011. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180011.html

Toen van de elf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Alendorperweg 42 te Vleuten, HZ_WABO-16-39373

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183696. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183696.html

Van de zes bijlagen is er afgaande op de documenttitels geen enkele bij de publicatie gevoegd, wel een document met een andere titel.

Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. de moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Mecklenburglaan 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-39252

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183686. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183686.html

Drie van de vier bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Bilstraat (Berekuil zijde) te Utrecht, HZ_WABO-16-39424

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183672. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183672.html

Drie van de drie bijlagen bij de vergunningaanvraag (dus allemaal) zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Uilenboslaan 1 te Vleuten, HZ_WABO-16-39372

Het kappen van één boom en het verplanten van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183665. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183665.html

De enige bijlage in de aanvraag vermelde (bomenparagraaf) is in de publicatie niet bijgevoegd, wel een niet genoemde bijlage (tekening). De vraag die dan rijst is of de aanvraag wel deugt. Er duikt immers een niet bij de aanvraag vermelde bijlage op.

Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Nijeveldsingel t.h.v. nummer 2-3 te Utrecht, HZ_WABO-16-38936

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183549. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183549.html

Twee van de drie bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van een woning, Paleistuinlaan 14 te Vleuten, HZ_WABO-16-38052

Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar …………… Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 173899. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173899.html

Via adresrectificatie NA vergunningverlening, welke vergunning al drie dagen na bovenvermelde publicatie afgegeven werd (dus geen zienswijzentermijn) werd het juiste adres voor de vergunning pas bekend. B&W houdt nog alleen in de publicatie de schijn op dat de burger er iets van mag vinden.

In feite is het: hoepel op vervelende Utrechter, je loopt in de weg.

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177559.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-181436.html

 
DIVERSE BERICHTEN  1

 

Utrecht neemt na 650 jaar afscheid van papier; alles wordt digitaal

Alles wordt digitaal bij de gemeente Utrecht. Het is hiermee één van de eerste grote gemeenten in Nederland die deze stap maakt. Zowel het archief als de dienstverlening en administratie worden volledig gedigitaliseerd.

Utrecht sluit met de digitale vervanging van het archief een tijdperk van 650 jaar aan papieren archivering af. Door het besluit van het college worden documenten vanaf 1 januari 2017 louter digitaal gearchiveerd. Een papieren origineel dat binnenkomt wordt gescand en daarna vernietigd. Alleen het digitale document wordt opgeslagen.

Hiervoor gelden vanaf 1 januari 2017 nog een beperkt aantal uitzonderingen. Dit gaat met name over papieren documenten die volgens wetgeving nog niet vervangen mogen worden, of die dermate vertrouwelijk zijn dat ze ongezien door moeten naar de behandelaar.

Dit besluit betekent niet dat de gemeente niets meer op papier verstuurt. Bewoners zullen altijd nog informatie op papier ontvangen waar dat nog nodig blijft.

(DUIC, 16 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-neemt-650-jaar-afscheid-papier-alles-wordt-digitaal/

Hoe is geborgd dat alles gedigitaliseerd wordt. Je kan het wel besluiten, maar de concrete handelingen moeten het doen.

In het gemeenteblad wordt door de gemeente utrecht regelmatig het e.e.a. met fouten gepubliceerd (w.o. weglatingen). Zie volgende item. Kennelijk vindt er geen controle plaats, althans geen effectieve. Wat maakt dan dat aangenomen moet worden dat bij de digitale archivering wel met een foutloos resultaat gewerkt wordt? Voor de recht- en bewijszoekende burger is het van het grootste balng dat dit een foutloos proces is.

 

Ondeugdelijke publicatie

Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, gelezen het advies van de gemeentearchivaris van 25 november 2016 en gelet op:

 • artikel 7 Archiefwet 1995;
 • artikel 6 Archiefbesluit 1995;
 • Hoofdstuk 3a Archiefregeling;
 • Archiefverordening gemeente Utrecht 2014;
 • Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014.

Besluit vast te stellen het volgende

Besluit vervanging archief bescheiden Gemeente Utrecht 2017

Artikel 1

 1. De Gemeente Utrecht gaat, met ingang van de in artikel 3 genoemde datum, over tot routinematige vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.
 2. De Gemeente Utrecht gaat over tot retrospectieve vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden uit de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016, tenzij individuele hoofden van beheereenheden ervoor kiezen om de papieren ordening tot een latere datum (maar dan wel uiterlijk tot de datum als in artikel 3 genoemd) voort te zetten. Op basis van de gemaakte keuzes hieromtrent worden papieren archiefbescheiden vernietigd.

Artikel 2

 1. De routinematige digitale reproductie van archiefbescheiden vindt plaats op de wijze zoals beschreven in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum van de Gemeente Utrecht. Dit Handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.
 2. De digitale bestanden die door de reproductie ontstaan worden beheerd in de informatiehuishouding van de Gemeente Utrecht met inachtneming van het Kwaliteitssysteem Documentaire Informatie van de Gemeente Utrecht. Dit kwaliteitssysteem maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.
 3. De processen waar dit besluit op van toepassing is, zijn gespecificeerd in de systematische ordeningsstructuur van processen en informatie (conform artikel 18 Archiefregeling en artikel 6 onder d Besluit informatiebeheer Gemeente Utrecht 2014), die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van voorliggend besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Utrecht 2017.

Toelichting

De Gemeente Utrecht neemt dit besluit tot vervanging vanuit de zorg voor een goede kwaliteit van de informatiehuishouding. In dat kader is een hybride situatie (papieren archieven in combinatie met digitale archieven) onwenselijk omdat er risico’s dreigen op het vlak van vindbaarheid, samenhang en volledigheid. Ook sluit volledig digitaal werken aan bij de ambities van de overheid om alle dienstverlening aan de burger in 2017 digitaal te laten plaatsvinden.

Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de Gemeente Utrecht. Eventuele uitzonderingen (archiefbescheiden waarvan de originelen na scanning niet worden vernietigd) zijn beschreven in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum.

Het besluit betreft zowel permanent te bewaren als op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

De uitvoering van de in artikel 1 lid 2 genoemde vernietiging vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip na goedkeuring door het Strategisch Informatie Overleg.

Bij het scannen van papieren archiefbescheiden is het uiteraard belangrijk dat de daarin opgenomen gegevens blijven behouden. Ook moeten de digitale bestanden toegankelijk zijn en blijven. De Gemeente Utrecht heeft hiertoe een reeks waarborgen georganiseerd die zijn beschreven in het Kwaliteitssysteem Documentaire informatie en in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum. Onderdeel van de kwaliteitsbewaking is een periodieke interne monitoring door het Kennis- en Kwaliteitcentrum Documentaire informatie (KKCD) om de werkwijzen te controleren en evalueren. Ook de gemeentearchivaris zal vanuit zijn toezichthoudende rol bewaken of de vervanging en het informatiebeheer voldoen aan de kwaliteitseisen.

Bezwaar

Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, zoals de toelichting bij artikelen 6 en 7 van het Archiefbesluit 1995 expliciet vermeldt. Het vervangingsbesluit staat dan ook open voor bezwaar.

Bij de Gemeente Utrecht kunt u online bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken per e-mail. U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Utrecht

T.a.v. Concernafdeling Informatie en Procesmanagement

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Wat staat in uw bezwaarschrift?

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • Datum van het bezwaarschrift
 • Reden(en) van bezwaar
 • Uw handtekening

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (schriftelijk of per e-mail).
 • De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit. Als het nodig is, mogen we dit één keer met 6 weken verlengen. De commissie handelt binnen 12 weken een bezwaar af.
 • In sommige gevallen wordt u gebeld door een juridisch medewerker van de gemeente, dit is afhankelijk van de bezwaarprocedure. Samen met u wordt dan het geschil bekeken en onderzoeken we of er een oplossing is zónder hoorzitting. Van dit telefoongesprek maken we een gespreksverslag.

Besluit blijft gelden tijdens bezwaarprocedure

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 182006. Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-182006.html

Het “Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum van de Gemeente Utrecht” (in de tekst hierboven geel gemarkeerd), kan geen integraal onderdeel van het besluit zijn omdat het nu niet (niet bijgevoegd) en eerder ook niet openbaar is gepubliceerd. Het besluit is op dit punt niet-verbindend.

Verder is het vraag of het door de gemeenteraad aan B&W verleende delegaat of mandaat wel zo ver reikt dat B&W de documenten van de gemeenteraad wel kan vernietigen onder de voorwaarde van digitalisering. Is dat niet een bevoegdheid van de gemeenteraad?

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

Evenementen op de openbare weg in de gemeente Utrecht in 2017. U mag erop reageren!

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178598. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178598.html

Dit is niet de zogenoemde reserveringskalender.

Het gaat om evenementen op “de openbare weg”. Het merendeel – dus niet alle – zijn op tijd aangevraagd en gepubliceerd. Echter gen zienswijzentermijn aangegeven.

Nu is het zaak dat het besluit op elke aanvraag tijdig wordt genomen en tijdig wordt bekendgemaakt.

Opmerkelijk is het tweede, een Indoor Festival, dat gelet op de tekst op de openbare weg moet plaatsvinden.

 

GroenLinks wil geschiedenis schrijven met heel veel positieve vibes

Bij het partijcongres van GroenLinks leest Guido Weijers tekstjes van zijn mobieltje

En de mensen maar denken dat cabaretier Guido Weijers fan is van de Partij voor de Dieren. Dat is zaterdagmiddag in Utrecht opeens niet meer zo want Guido praat het programma van MeetupXL aan elkaar: een bijeenkomst met Jesse Klaver na afloop van het GroenLinks-congres. Guido maakt grapjes: de leden moeten hun handen warm wrijven en ze vervolgens in het kruis van hun buurman leggen. Als Guido vindt dat hij onvoldoende wordt toegejuicht, komt hij gewoon nog een tweede keer op.

(Postonline, 18 december 2016)

http://politiek.tpo.nl/2016/12/18/groenlinks-wil-geschiedenis-schrijven-heel-positieve-vibes/

Is er geen verslag van de politiek-maatschappelijke daden van GroenLinks ?

Dit lijkt veel op een wedstrijd ver plassen.

 

Wat zijn verdorie inclusieve arbeidsmarkten en inclusieve werkgevers ? Kun je daar brood van eten?

Regionaal werkgeversnetwerk voor inclusieve arbeidsmarkt van start

Afgelopen vrijdag 16 december vond bij de Rabobank in Utrecht de kick-off plaats van de ’99vanUtrecht’. Met ruim 100 deelnemers was dit een mooie start van een nieuw regionale, inclusieve werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Utrecht.

Onder de naam ‘de 99 van’ worden overal in Nederland regionale en inclusieve werkgeversnetwerken gestart. Ze zijn een initiatief van De Normaalste Zaak – een landelijk netwerk van bijna 500 inclusieve werkgevers – en regionale werkgeversverenigingen. De 99vanUtrecht zal komend jaar werkgevers in de arbeidsmarktregio Utrecht bij elkaar en in beweging brengen. Het doel: werk beschikbaar maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor dragen ze onder andere bij aan de banenafspraak: 125.000 banen voor arbeidsbeperkten in 2026.

(destadutrecht.nl, 19 december 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/regionaal-werkgeversnetwerk-inclusieve-arbeidsmarkt-start/

Hebben we hier van doen met windowdressing ? De webpagina van de Normaalste Zaak werkt niet, is helemaal leeg. Ook zoeken via de omweg van Home en gebruik van de zoekfunctie levert niets op.

 

Tegemoetkoming aan maatschappelijke wens

Postzegelgroot gebied als vuurwerkvrije zone aangewezen

Besluit aanwijzing Voorveldse Polder als vuurwerkvrije zone

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179649. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179649.html

De wereldstad Maasdriel en Eemnes pakken groter uit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179665.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174678.html

 
BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

 

Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178096. Gepubliceerd op 19 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178096.html

De beleidsregel geeft aan hoe de gemenete Utrecht met de Wet Bibob omspringt.

Voor een beknopte uitleg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Bibob

Artiekl 5 derede lid van de beleidsregel zegt: ” Het bestuursorgaan kan een Bibob-toets doen bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren met betrekking tot nieuwe aanvragen of als genomen besluiten aangaande: ….”

De bijlage bevat de indicatoren die hieronder zijn weergegeven. Wanneer er een niet bepaald aantal keren op de indicatoren ‘gescoord’ wordt dan is dat een indicatie van ‘geen zuivere koffie’. Of dat werkelijk aan de orde is zal een nader onderzoek moeten uitwijzen.

 

Bijlage: indicatorenlijst bij Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016

Behoort bij de beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob (Stb. 2003, 216), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht en door de burgemeester van Utrecht op 13 december 2016.

Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het doen van een Bibob-toets zoals bedoeld in deze beleidsregel zijn vermeld in de onderstaande lijst. Deze lijst is imperatief noch limitatief; de beslissing om tot een Bibob-toets over te gaan is altijd het resultaat van een integrale afweging.

Bedrijf(sstructuur)

Onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of gecompliceerde organisatiestructuur, mede in relatie tot de aard en omvang van de onderneming of transactie. Dit kan blijken uit:

–    Onnodig veel rechtspersonen en/of complexe structuur

–    Recente oprichting in combinatie met een niet voor de hand liggende exploitatie

–    Gebruik stichting bij commerciële onderneming

–    Betrokkenheid buitenlandse rechtspersonen

–    Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en/of aandeelhouders

–    Het is niet duidelijk wie zeggenschap en/of verantwoordelijkheid heeft en/of uiteindelijke begunstigde is

–    Onduidelijk of niet goed onderbouwd ondernemingsplan

–    Aangegeven leidinggevende/beheerder is mogelijk niet de (enige) leidinggevende/beheerder, en/of personen met feitelijke zeggenschap staan niet op vergunning, aanvraag of overige officiële documenten (katvanger- of stromanconstructie)

–    Wijziging exploitant kort na eerdere vergunningverlening, overheidsopdracht of vastgoedtransactie

–    Betrokkene, exploitant of beheerder is feitelijk vaak afwezig

–    Weinig leidinggevenden ten opzichte van het aantal openingsuren

–    Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur of frequente wisselingen hierin

–    Boekhouder/fiscalist van betrokkene heeft klanten met een dubieuze reputatie

–    Gebruik van stichting bij commerciële onderneming

–    Betrokkenheid van buitenlandse rechtsvormen zoals Limited’s, Trust’s, Antilliaanse SPF’s NV’s, Belgische NV, GmbH’s of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten

–    Inrichting of activiteit zoals bedoeld in art. 5 lid 3 sub h en i van de beleidsregel betreft inzameling, opslag, transport, bewerking en verwerking van (afval)stoffen zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval, metaal/schroot, kunststof en/of papier, gevaarlijke (afval)stoffen

–    Autosloperijen/autodemontage

–    Vuurwerkopslag en/of vuurwerkverkoop

–    Verwerking dan wel sanering van (verontreinigde) grond en/of bagger

Financieel

–    Ongebruikelijk hoge of lage huur/bieding/aankoopsom, ongebruikelijke betalingswijze, ongebruikelijke betaalperiode

–    Onduidelijke financiering van (nieuwe inrichting van) pand(en), bijvoorbeeld lage hypotheek ten opzichte van aankoopwaarde

–    De op de aanvraag aangegeven investeringssom wijkt substantieel af van het gebruikelijke normbedrag

–    Ongebruikelijke of verdachte (mede)financierder of financiering(sstructuur), bijvoorbeeld blijkende uit:

–      door natuurlijk persoon verstrekte hypotheek

–      financiering uit het buitenland

–      financiering door buitenlandse rechtspersoon

–      Zeer hoge, lage of geen waarborgsom vereist terwijl dit in de markt wel gebruikelijk is gelet op kredietrisico of hoogte van verplichtingen

–      De huur of de waarborgsom wordt niet betaald door de wederpartij maar door een ander

–      De wederpartij heeft meerdere jaarrekeningen in het verleden niet gedeponeerd

–      Voortzetten van (financiering van) verliesgevende vorige of andere onderneming

–    Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

–      Uitkering in combinatie met hoge investeringen, dure bezittingen

–      Financiering met contant aangehouden ‘spaargeld’

–      Er is sprake van niet-marktconforme financieringsmodaliteiten

–      Boekhouding niet op orde en/of weigerachtige houding verstrekken boekhouding

–      Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en/of overnamesom

–      Schijnbaar weinig klandizie, toch hoge omzetten

De betrokkene

Minder voor de hand liggende persoon vraagt de vergunning aan, wil vastgoedtransactie aangaan of overheidsopdracht krijgen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

–    Geen ervaring in de branche

–    Geen kwalificaties en/of vakkennis

–    Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming met hoge investeringslasten te starten

–    Betrokkene vertoont structureel slecht naleefgedrag

–    De vertegenwoordiger van de wederpartij is niet bevoegd om de partij te vertegenwoordigen of vervult daar geen functie

–    Betrokkene heeft veel panden in bezit en/of vastgoedportfolio groeit snel

–    Betrokkene wordt vergezeld door (branchevreemde) lijfwacht, adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid

–    (Aanvraag)formulieren worden onvolledig ingevuld en/of vragen worden onvolledig beantwoord

–    Ongebruikelijk of (tot recent) onbekend woonadres, zoals Leger des Heilsadres, postadres, gevangenis, adres waar ongebruikelijk veel mensen ingeschreven staan

–    Huurder huurt van een (rechts)persoon waarvan de integriteit niet buiten twijfel staat

–    Betrokkene heeft tot voor kort in het buitenland verbleven of is een buitenlandse rechtspersoon

–    Minder voor de hand liggende aanvraag met betrekking tot of interesse in vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor deze betrokkene

–    De betrokkene gebruikt binnen de gemeente het “lobby- circuit”

–    Betrokkene maakt strategisch gebruik van rechtspersonen of heeft dit in het verleden gedaan

Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit

Met betrekking tot betrokkene, diens financier, leidinggevende, (ver)huurder, zakenpartner, vorige vergunninghouder of anderszins zakelijk samenwerkingspartner bestaan aanwijzingen van (betrokkenheid) bij criminaliteit, wat onder meer kan blijken uit:

–    signalen van handhavingsambtenaren of meldingen van burgers (schietpartijen, geweld, (hard)drugsgebruik, heling, illegale prostitutie, illegaliteit, wapens, drugs);

–    signalen van de politie (idem) ;

–    tip van het Openbaar Ministerie ex artikel 26 Wet Bibob

–    het betreffende pand is heropend na sluiting ex artikel 13b Opiumwet

–    Er vinden a-typische (oneigenlijke) activiteiten plaats in en rond de inrichting of het vastgoed

–    Onderneming of vastgoed biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel

–    Betrokkene is de afgelopen vijf jaar al vaker een vergunning, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geweigerd

–    Een voorgaande aanvraag of onderhandeling is ingetrokken, buiten behandeling gesteld respectievelijk door betrokkene beëindigd na aankondiging of uitvoering van een Bibob-toets

–    Vermoedelijk gedwongen overname, vermoeden van wurgcontract of afpersing

Locatie, object en activiteiten

–    Het object van de transactie is in het verleden in korte tijd van meerdere eigenaars gewisseld, waarbij de koopprijs is opgestuwd

–    Heropening van een pand na een periode van sluiting, bijvoorbeeld als gevolg van een bestuursrechtelijke sanctie

–    Functiewijziging van een pand of inrichting

–    Ongebruikelijke plaats om onderneming te starten

–    Er is sprake van verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed

–    Er is sprake van de verkoop van meerdere objecten

–    Het betreft gronduitgifte op een bedrijventerrein

–    Het betreffende onroerende goed, pand of de betreffende inrichting ligt in:

–    een kwetsbare wijk, opeenstapeling van ‘probleem-inrichtingen’

–    een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied

–    een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche

Overig

–    Er is sprake van (poging tot) bedreiging en/of mishandeling behandelend ambtenaar

–    Er is sprake van (poging tot) omkoping) behandelend ambtenaar

–    Er is sprake van valsheid in geschrifte bij aanvraag of ander contact met de gemeente (valse identificatie, huurcontracten etc)

 

Beleidsregel Lokaal Economisch Fonds gemeente Utrecht

Beleidsregel Utrecht

(Besluit van b. en w. d.d. 13 december 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

– gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– Architectuur Lokaal Economisch Fonds (2015);

– en de Economische Agenda Utrecht 2012 – 2018

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Subsidieregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF) gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178819. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178819.html

Bij het bekijken van de aangehaalde verordening uit 2014 bleek dat die onder de verkeerde titel is gepubliceerd, ook al geeft achterin de tekst artikel 3.5 de juiste citeertitel aan.

De tekst kun je lezen als: indien bij de eindrapportage de voorgespiegelde banen blijken niet te zijn gerealiseerd dan wordt de subsidie uiteindelijk niet toegekend. Maar zo helder staat het er niet.

Ook met betrekking tot het al dan niet structureel zijn van de banen is de tekst wazig.

Een handige ondernemer, zeker een met ook bedrijfsvestigingen buiten Utrecht, kan hierin een verlenging van de Sinterklaastijd proberen te vinden.

 

Een nog vager verhaal

Beleidsregel Initiatievenfonds

(Besluit van b. en w. d.d. 13 december 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht:

– Gelet op notitie ‘Het Initiatievenfonds: Ondersteuning op maat’ raadsbesluit van 25 juni 2015

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178787. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178787.html

 

Financiële verordening 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178069. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178069.html

 

Beleidsregels Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179956. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179956.html

 

Beleidsregels Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179949. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179949.html

 

Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179948. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179948.html

 

Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht december 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183955. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183955.html

Bijlage: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-44280/1/bijlage/exb-2016-44280.pdf

Misschien niet helemaal adequaat, want een niet meer bestaande locatie (de traverse tussen La Vie en C&A) wordt nog genoemd. Kunnen er – omgekeerd – dan ook niet-genoemde locatie bespied worden?

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Gasunie New Energy beoogd partner voor Warmtenet Noordwest Warmtenet Noordwest

Gasunie New Energy, WarmteStad, Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen tekenden vandaag, 19 december 2016, een intentieovereenkomst voor het project ‘Warmtenet Noordwest’. Gasunie New Energy en WarmteStad onderzoeken hoe ze een robuust, betrouwbaar en efficiënt netwerk kunnen aanleggen waarmee ruim 10.000 inwoners van de stad van duurzame aardwarmte kunnen worden voorzien.

Dit past in de strategie van Gasunie, die er onder meer op is gericht een overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen. WarmteStad krijgt op deze manier versterking van een deskundige partij met kennis over de ontwikkeling en het beheer van grote netwerken. Directeur Waterbedrijf Groningen Riksta Zwart licht toe: “We zijn erg blij met deze overeenkomst. Gasunie New Energy heeft kennis en expertise in huis waar wij van kunnen leren.”

Gerard van Pijkeren, directeur van Gasunie New Energy over het initiatief: “Het is ons doel de energietransitie te versnellen. Warmtenetten zijn, net als groen gas in combinatie met warmte-pompen, van wezenlijk belang voor het verduurzamen van bestaande woningen. WarmteStad heeft in de afgelopen jaren enorme stappen gezet en veel kennis opgebouwd over warmtenetten in een al bestaande woonomgeving: dat zijn zaken waar wij van WarmteStad kunnen leren.”

(Gasunienewenergy.nl, 19 december 2016)

https://www.gasunienewenergy.nl/nieuws/gasunie-new-energy-beoogd-partner-voor-warmtenet-noordwest

Linksom of rechtsom, met de overheid als ruggensteun kun je al snel een nieuw verdienmodel ontwikkelen waarin de burger de kasstroom op gang houdt.

 

Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten aardgas terugdringen

De komende jaren gaan de provincie en gemeenten in Noord-Holland samen inzetten op duurzame alternatieven voor aardgas om gebouwen te verwarmen. Op dit moment wordt in 95 procent van de gebouwen in de provincie aardgas gebruikt.

(Gemeente.nu, 20 december 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/provincie-gaat-samen-gemeenten-aardgas-terugdringen/

 

2050: 90 % elektriciteit uit offshore-wind

De gunning op 12 december van de opdracht aan het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE om het windpark Borssele III/IV te bouwen, lijkt een doorbraak voor offshore wind in West-Europa. De prijs per kWh van € 0,0545 (exclusief € 0,014 aansluitkosten) is verrassend laag.

Minister Kamp is enthousiast en ziet grote kansen voor bedrijven en werkgelegenheid. En Shell is ‘teruggekeerd’: de oliegigant deed ooit – in 2001 – mee in het consortium Noordzeewind, dat het near-shore windpark (totaal 108 MW) bij Egmond aan Zee aanlegde, maar trok zich daarna weer terug op fossiele brandstoffen.

Nog geen week eerder, op 7 december, schetste Gijs van Kuik bij zijn afscheid als hoogleraar windenergie bij de TU Delft, het toekomstperspectief voor wat er verder nog staat te gebeuren op de Noordzee. En dat is nogal wat: hij schetste een ‘energie-odyssee’ die in 2050 moet resulteren in 25.000 windturbines op zee die alle Noordzeelanden kunnen voorzien in 90 % van hun elektriciteitsbehoefte*. Dat betekent dat er per week vijftien turbines van elk 10 MW (nu is het topmodel nog 8 MW) op zee geplaatst moeten worden. Van Kuik gelooft er in: ‘Ik ben een optimist, maar er moet wel een hoop gebeuren.’

(TW.nl, 20 december 2016)

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/2050-90-elektriciteit-uit-offshore-wind/item9796

 

Proefschrift: Ambities energiebesparing in bestaande koopwoningen wordt niet gehaald

De energiebesparingspotentie van de bestaande woningvoorraad is groot. Wanneer het lukt om deze potentie aan te boren, kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het bereiken van de klimaatveranderingsdoelstellingen. Er zijn veel beleidsinstrumenten beschikbaar die kunnen helpen bij het realiseren van de benodigde energiebesparingen. Ondanks het feit dat dat de meeste instrumenten al decennia worden gebruikt, is er echter weinig betrouwbare informatie voorhanden over de wijze waarop zij exact werken en wat hun effectiviteit is. De weinige evaluaties en beoordelingen die beschikbaar zijn, focussen zich vooral op de theoretisch gerealiseerde energiebesparing en kosten en op de sterke en zwakke kanten van de instrumenten zelf. Veel instrumenten bevatten aannames over de doelgroep die nooit formeel of uitvoerig zijn bewezen of ontkracht. Er wordt te weinig fundamenteel nagedacht over de vraag welk type instrument het beste bij een bepaalde doelgroep zou passen.

Bovengenoemde informatielacunes hebben de doelstellingen van een recent proefschrift bepaald. In dit proefschrift zijn de beleidsinstrumenten vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Vanuit de perspectieven van bij het onderwerp betrokken deskundigen en vanuit de eigenaar-bewoners zelf. Maar ook vanuit officiële beleidsevaluaties en vanuit de praktijkervaringen in landen die als koplopers kunnen worden beschouwd op het gebied van energiebesparingsbeleid in de woningvoorraad. Er zijn beoordelingskaders ontwikkeld om de verschillende aspecten van beleidsinstrumenten te kunnen beoordelen en analyseren. Huishoudens die gebruik maken van de belangrijkste beleidsinstrumenten zijn vergeleken met huishoudens die geen gebruik maken van deze instrumenten.

Er blijkt een grote kloof te zijn tussen de ambitieuze energiebesparingsdoelen en de beleidsinstrumenten die worden ingezet om deze doelen te bereiken. De beleidsinstrumenten blijken vaak te vrijwillig, te bescheiden en te gefragmenteerd te zijn. Zo blijken eigenaar-bewoners bijvoorbeeld 70% van alle aanbevelingen van energie-audits te negeren en focussen financiële en informatieve instrumenten zich vooral op opzichzelfstaande, eenmalige besparingsmaatregelen. De onderzoeksbevindingen tonen een noodzaak aan voor het vaststellen van een wettelijke vastgelegd minimumniveau en de introductie voor meer innoverende beleidsinstrumenten voor de bestaande woningvoorraad. Verder is er nauwkeuriger inzicht nodig in het gedrag van eigenaar-bewoners en de wijze waarop ze het best benaderd kunnen worden. Op basis van dat inzicht zou duidelijker moeten worden in hoeverre beleidsinstrumenten van invloed zijn op hun beslissingen en wat het effect is van de genomen besparingsmaatregelen op het feitelijke energiegebruik. Tot slot leiden de bevindingen tot de aanbeveling om bij het ontwikkelen van instrumenten af te stappen van het uitgangspunt dat de doelgroep barrières ervaart.

Meer informatie

Proefschrift ‘Policy Instruments to Improve Energy Performance of Existing Owner Occupied Dwellings’ http://abe.tudelft.nl/index.php/faculty-architecture/article/view/1400

Zie ook: ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande woningvoorraad schieten tekort’   http://www.bk.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/verduurzamingsmaatregelen-bestaande-woningvoorraad-schieten-tekort/
Dit is vooral een zorg voor het lokale bestuur

 

DIVERSE BERICHTEN 2

 

Grotendeels wel, zo is het antwoord op de vraag

Moeten industrieterreinen in de stad blijven?

Afgelopen vrijdag woedde er op bedrijventerrein Strijkviertel bij De Meern wederom een enorme bedrijfsbrand. Dit keer brandde een deel van autobedrijf Muntstad af. Tientallen auto’s gingen in vlammen op en ondanks de avondduisternis was de rookpluim tot in de verre omgeving te zien en te ruiken.

In juni was het ook al bal in de Meern. Toen fikten er een paar loodsen met koelcellen bij transportbedrijf Goes af. Urenlang hing er een pikzwarte rookwolk boven Utrecht, die langzaam oostwaarts richting Veenendaal dreef.

Tot diep in de nacht klonk er een angstaanjagende beltoon uit mijn telefoon die het einde der tijden suggereerde; het NL-alert waarin stond dat ik ramen en deuren gesloten moest houden. Kennissen in Parkwijk klaagden over prikkende ogen.

Utrecht groeit met nodige horten en stoten naar 400.000 inwoners. Door de bouw van Leidsche Rijn liggen industrieterreinen zoals Strijkviertel, maar ook Lage Weide, niet langer aan de rand, maar midden in de stad. Helemaal, als straks ook de wijken Rijnvliet en Leeuwesteyn zijn gebouwd.

Na Goes en Muntstad denk je toch na over wat er zou gebeuren als er brand uitbreekt bij de ‘zwaardere’ bedrijven zoals BASF op Strijkviertel, de aluminiumfabriek Nedal vlakbij de Meernbrug of bij Theo Pouw op Lage Weide. Daar zuiveren ze zanderige minerale afvalstoffen van minerale oliën, zware metalen, asbest, PAK’s, cyanide, bestrijdingsmiddelen, koolwaterstoffen of een combinatie hiervan. Aldus hun eigen website. Natuurlijk zullen deze bedrijven er alles aan doen om brand te voorkomen, maar dat deden ze bij Goes en Muntstad ongetwijfeld ook.

Je kunt je afvragen of dit soort zware industrie nog wel thuishoort in zo’n groeiende stad. En of deze uit het oogpunt van milieu, gezondheid en veiligheid niet beter verplaatst kan worden naar bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte in Rotterdam of de Eemshaven in Groningen, dunbevolkte plekken die ervoor zijn gemaakt.

(AD.nl, 19 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/moeten-industrieterreinen-in-de-stad-blijven~a5b1910c/

“Dit soort zware industrie” is niet al te best omschreven.

Bedrijven met een hoog risico met betrekking tot fysieke veiligheid & gezondheid moeten zo aangepakt worden dat de risico’s aanvaardbare proporties krijgen. Blijkt dat niet mogelijk dan is dirigeren naar de Maasvlakte of het buitengebied van bijvoorbeeld Delfzijl een optie. Daarnaast is er nog het land van het herkomst waar het bedrijf naar terug kan.

Utrecht moet de industrie niet “afschaffen” omdat de stad anders een nog eenzijdiger economie krijgt (diensten voor, diensten na) en daarmee de werkgelegenheid van met name lager geschoolden in de waagschaal stelt.

 

Extra zebrapaden op Amsterdamsestraatweg. Van Oosten had gelijk.

Utrecht legt deze week twee extra zebrapaden aan op de Amsterdamsestraatweg. De nieuwe oversteekplaatsen komen ter hoogte van de Bethlehemweg en de Sint Ludgerusstraat in Zuilen.

Omwonenden en ondernemers vinden dat op deze plekken de verkeerssituatie moet verbeteren. Nu wordt het voor voetgangers makkelijker om de drukke winkelstraat over te steken. Rond de zebrapaden is straks ook parkeerplek voor fietsen en er komen bankjes.

VEILIGHEID

Met de komst van de extra zebrapaden moet het vooral veiliger worden. Volgens ondernemersvereniging Hart van de Straatweg rijdt het verkeer regelmatig te hard over de drukke straat. “Zolang er niet gehandhaafd wordt, blijft dat wel een probleem”, zegt voorzitter Arvid Dam van ondernemersvereniging. Dam zegt dat er te weinig gecontroleerd wordt. Daardoor gebeuren er regelmatig ongelukken.

Het aanleggen van extra zebrapaden is niet de enige oplossing, denkt Dam. “De gemeente is van plan om van de straat een 30 kilometerzone te maken. Dan moet de straat wel zo worden ingericht dat mensen niet harder kunnen. Maar je kunt ook een verhoogde kruising aanleggen of actief gaan handhaven”, aldus de voorzitter.

Het zebrapad bij de Bethlehemweg wordt dinsdagmiddag feestelijk in gebruik genomen door wethouder Kees Diepeveen.

(RTVUtrecht.nl, 20 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1559818/extra-zebrapaden-op-amsterdamsestraatweg.html

 

Tussen beloning en prestatie is nauwelijks verband

Wat een topman verdient, hangt maar beperkt samen met de prestaties van zijn onderneming. Slechts 43% van de bedrijven met een winstmarge van boven de 20%, dus in financiële zin een topbedrijf, heeft ook een ceo die bovengemiddeld wordt beloond. De meerderheid van de topbedrijven doet dat dus niet en draait toch zeer goed. ‘Sterk uitgedrukt: de veel geciteerde stelling “if you pay peanuts, you get monkeys” gaat dus bij topmanagers niet op’, zegt beloningsexpert Xavier Baeten.

De hoogleraar aan de Belgische postacademische bedrijfsuniversiteit Vlerick heeft samen met collega’s een jaarlijks onderzoek gedaan naar 701 bedrijven die genoteerd staan aan beurzen in zes Europese landen waaronder Nederland. Eén van zijn bevindingen is dat topbedrijven vaker een ceo hebben met een bovengemiddeld bonuspakket. Bij hen maakt de bonus 59% uit van de totale beloning en bij niet-topbedrijven is dat variabele deel maar 45%. ‘Dat is ook logisch’ legt Baeten uit, ‘want financiële prestaties maken het belangrijkste deel uit van het criterium om de hoogte van een bonus te bepalen’.

Nul

Opvallend is dat er nul ondernemingen op de Nederlandse beurzen staan genoteerd die voldoen aan zijn criterium van topbedrijf, namelijk gedurende drie jaar achtereen een bruto bedrijfsresultaat behalen dat meer is dan 20% van de omzet. Bij bedrijven uit de leidende Britse beursindex FTSE 100 ligt dat percentage op 34%. Duitsland is een goede tweede met 21%.

De Nederlandse ceo’s zijn vorig jaar over het algemeen minder gaan verdienen. De zogenoemde middelste waarneming van 24 van de 25 AEX-bedrijven ligt op een beloning van €2.965.000, terwijl dat in 2014 €3.360.000 was. Dat komt door een andere samenstelling van de beursindex en omdat in 40% van de gevallen ook de bonus is gedaald.

Buitenlands

De hoogte van de marktkapitalisatie is de belangrijkste bepaler voor de hoogte van de beloning, blijkt verder uit het onderzoek. En een buitenlandse ceo krijgt doorgaans meer dan een Nederlander aan het hoofd van een bedrijf aan het Damrak. Bij de tien AEX-fondsen met een beurswaarde boven de €10 mrd zoals Heineken, Philips en Wolters Kluwer vond de ceo doorgaans €3 mln minder in zijn loonzakje dan zijn collega’s bij vergelijkbare Britse bedrijfsbedrijven als Barclays en Tesco en €1 mln minder dan topmannen bij vergelijkbare Duitse bedrijven als Adidas of ThyssenKrupp.

Of sekse er iets toe doet bij de beloning kon niet worden vastgesteld. Er waren maar 25 vrouwen onder de 701 ceo’s.

(FD, 22 december 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1180467/tussen-beloning-en-prestatie-is-nauwelijks-verband

 

‘Die data zijn straks niet meer van jou’

De ambtenaar wordt steeds meer een regisseur van gegevens, waarin hij samenwerkt met burgers en met partners als de rijksoverheid of zorgverzekeraars. Dat betekent dat hij die gegevens moet delen zegt gegevensmanager Wim Stolk: “Dat is de toekomst waarin we nu al zitten. Daarom is het tijd om serieus met gegevensmanagement aan de slag te gaan, ook al is het vakgebied pril. Elke stap is een stap vooruit. Afwachten kan niet meer, want al die data zijn straks niet meer van jou.”

(….)

“Ben je bij Justitie bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het dossier van een asielzoeker, jeugddelinquent, verdachte of veroordeelde, dan kom je voor een hele reeks vragen te staan. Welke gegevens mág ik doorgeven, welke gegevens moét ik doorgeven en aan wíe van de verschillende partners kan ik wélke gegevens doorgeven. Daarnaast heeft elk van die partners weer een andere status, waardoor er verschillende eisen zitten aan gegevens. Vaak moet je de gegevens ook nog verrijken of ordenen. Dat maakt dat er dat onderweg iets fout kan gaan. Het belang van het goed managen van die informatie is daarom niet te onderschatten.”

Risico op fouten

Hoe logisch Stolks constatering ook klinkt, er bleek tot voor kort nauwelijks belangstelling te zijn voor gegevensmanagement. “Rond 2012, toen ik er serieus over na ging denken, kon ik er nauwelijks studies of literatuur over vinden. Laat ik het dan zelf maar gaan doen, dacht ik. Liefst samen met de gemeenten. Elke gemeente heeft te maken met het implementeren van de basisregistraties, en weet om hoeveel gegevens dat gaat en om hoeveel partners. Weet dus ook hoeveel risico op fouten dat met zich meebrengt. Denk aan gegevens van burgers die op straat komen te liggen of in handen van een verkeerde partij terecht kunnen komen. Denk aan de schade die dat kan opleveren. Ik wist daarom zeker dat er bij gemeenten meer mensen zouden zijn die het vak van gegevensmanagement verder wilden brengen.”

Op de kaart gezet

Stolk had gelijk en samen met zes gemeenten en KING ontwikkelde hij in 2013 de eerste Handreiking Gegevensmanagement, gebaseerd op voorbeeldprojecten van gemeenten. Er rolde een definitie uit die nog steeds gehanteerd wordt: ‘Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken’. “Daarmee zetten we het vakgebied op de kaart. Ik was erg blij dat KING het omarmde en de koppeling heeft gemaakt met GEMMA, de GEMeentelijke Model Architectuur. We hebben de handreiking daarna doorvertaald naar een tactisch katern met als doel gegevensmanagement in te richten in de gemeente. In september 2016 volgde het eerste symposium Gegevensmanagement. We hadden honderd gemeenteambtenaren uitgenodigd en het was in no-time uitverkocht. Er zijn dus in elk geval honderd professionals die het belang van gegevensmanagement snappen.”

Sterren

Het symposium had vooral de insteek om kennis en ervaringen te delen. “Niet via lange verhandelingen, maar in de vorm van workshops waarin we aan de slag gingen met gegevensmanagement en verkend hebben hoe we het vak inhoudelijke verder kunnen brengen. We willen een gegevensclassificatie ontwikkelen op basis van sterren. Data met 1 ster is bijvoorbeeld de spreadsheet met informatie over een buurtfeest. Data met 5 sterren is volledig foolproof, bijvoorbeeld medische informatie. Daartussenin kun je je voorstellen dat voor een stad als Amsterdam de Airbnb-registratie klasse-2-informatie is. Handige informatie voor de brandweer, want gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) weet je dan bij brand dat er meerdere mensen in een pand kunnen zijn.”

Scorecard

Nog een belangrijk onderdeel is de doorontwikkeling van de scorecard, een ‘meetlat’ waarmee gemeenten kunnen vaststellen waar ze staan in het organiseren van gegevensmanagement. “Dat is een kwestie van vragen invullen, bijvoorbeeld of je als gemeente wel of niet een gegevenswoordenboek hebt ingericht. Ook tijdens het symposium hebben we feedback op de scorecard gevraagd zodat we op basis daarvan kunnen doorontwikkelen naar de scorecard 2.0. Dat is wat we via de Pilotstarter ook willen doen.”

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/e-overheid/data-straks-meer-jou/

 

Het vinden van een bus op Utrecht CS is een grote puzzel

Bussen op Utrecht CS zijn moeilijk te vinden en de afstanden zijn te groot. Dat zeggen reizigers en deskundigen. ,,Dit is geen reclame voor het openbaar vervoer.’’

,,Weet u misschien waar de bushaltes zijn? Ik loop al tien minuten door de stationshal, maar ik kan ze niet vinden.’’ Mevrouw Smits (74) is net met de trein uit Eindhoven aangekomen en wil met de bus naar haar vriendin in Zuilen. Na enig zoeken vindt ze de panelen met vertrektijden en haltes. Maar daarmee is het probleem niet verholpen. ,,Pff… Bushaltes C, D, G en H. Waar kan ik die allemaal vinden?’’

Als ze de verwijsborden naar de verschillende platforms heeft ontdekt, beent ze in hoog tempo naar de haltes. Maar vijf minuten later komt ze in nog hoger tempo terug. Ze stond bij een bushalte, maar haar bus stopt op C en niet op H. Die haltes liggen pal naast elkaar, maar worden door hekken van elkaar gescheiden om te voorkomen dat reizigers tussen de bussen door oversteken. Mevrouw Smits moet dus weer met roltrap naar boven en via de stationshal de trap naar beneden naar perron C nemen. ,,Dit is geen reclame voor het openbaar vervoer’’, roept ze, terwijl ze in het trapgat verdwijnt. (…..)

(AD.nl, 22 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/het-vinden-van-een-bus-op-utrecht-cs-is-een-grote-puzzel~a072962e/

De desinformatieborden zijn ook volgens een waanzinnig bureauconcept ingericht, namelijk naar vertrektijd, alsof de bureauridder van mening is dat de reiziger moet weten hoe snel hij uit de misère kan vluchten. Toch zien de meeste reizigers graag een andere ordening, namelijk naar buslijn en rijrichting.

Wie naar (een locatie nabij) het Janskerkhof wil, moet weten welke buslijnen in aanmerking komen, vervolgens hoe laat die vertrekken en dan waar die vertrekken. De schermpresentatie van nu wijkt er geheel en al van af.

 
DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

 

SP verbaasd over negeren pers door Lot van Hooijdonk

De SP in Utrecht wil van wethouder Lot van Hooijdonk weten waarom zij vragen van RTV Utrecht over de Cargohopper niet beantwoordt. In november berichtte RTV Utrecht dat het project met elektrische distributie in de binnenstad een stille dood was gestorven. Het project werd gesteund door subsidie van de provincie en een geldprijs die via de gemeente Utrecht werd gewonnen.

Op 24 november stelde Tim Schipper van de SP vragen aan de wethouder van GroenLinks over het ter ziele gegane project. Van Hooijdonk antwoordde dat het karretje geplaagd werd door een serie mankementen. Zowel Cargohopper zelf, als het bedrijf dat de wagentjes leverde, herkennen zich niet in dat commentaar.

Vervolgens stelde RTV Utrecht vervolgvragen aan wethouder Lot van Hooijdonk. De redactie wilde graag weten waarop zij baseert dat de wagentjes van het bedrijf Divaco uit Wijk bij Duurstede van slechte kwaliteit waren. Die vragen werden ondanks aandringen nooit beantwoord.

De SP stelde donderdag dezelfde vragen aan de wethouder, maar wil ook graag weten: “Wat het beleid is van het college ten aanzien van het beantwoorden van vragen vanuit de media?”

(RTVUtrecht, 22 december 216)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1560063/sp-verbaasd-over-negeren-pers-door-lot-van-hooijdonk.html

 

Uit de oude doos: Nieuwsch van 14 oktober 2016

Vermist: cargo-hopper

Het signalement

Cargohopper Utrecht binnenkort van start

Utrecht start met de Cargohopper, een elektrisch aangedreven voertuig met daarachter drie mini-trailers waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van drie europallets hebben. Door deze in het wegtransport gestandaardiseerde afmeting, kunnen de containers zelf met een normale trekker/oplegger worden vervoerd van het huidige stadsdistributiecentrum langs de A2 buiten de stad naar een overslagpunt op loopafstand van de Utrechtse binnenstad. Daar worden de containers eenvoudig op de mini-trailers gezet en vervolgens worden in het stadscentrum de zendingen uitgeleverd. (Verkeersnet.nl, 23 maart 2009)

http://www.verkeersnet.nl/milieu/cargohopper-utrecht-binnenkort-van-start/

 

Nadere gegevens

‘Cargohopper onterecht onder vuur’

Het lijkt er op dat RTV Utrecht in haar eigen voet heeft geschoten met een ‘onthullende’ reportage over de Utrechtse Cargohopper. Volgens de Utrechtse TV-zender schermt Cargohopper met te hoge cijfers over het gebruik; volgens Cargohopper hanteert de journalist van RTV Utrecht verkeerde aannames. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel is boos op de zender omdat zijn uitlatingen verkeerd worden weergegeven. Dat meldt Logistiek.nl.

In het item stelt RTV Utrecht dat de initiatiefnemers van Cargohopper onterecht en te optimistisch zijn met de stelling dat vrachtauto’s honderdduizend kilometer in de binnenstad van Utrecht moeten rijden om hetzelfde werk te doen als de stadsdistributietrein doet met zesduizend kilometer.

Bert Roozendaal die samen met Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, aan de wieg stond van Cargohopper stelt nu dat de journalist verkeerde aannames heeft gehanteerd bij zijn beweringen die in zijn ogen onterecht en ongefundeerd worden gepresenteerd. “Wij gaan wel degelijk uit van honderdduizend kilometer. Ploos van Amstel zelf zegt dat daar zestig tot tachtigduizend kilometer direct zijn terug te vinden in keiharde berekeningen. De overige kilometers is het deel dat wat zachter is omdat dit getal komt uit het aantal auto’s dat dankzij ons niet meer de stad inrijdt omdat ze afladen op industrieterrein Lage Weide bij Hoek Transport. Dat is minder hard te kwantificeren maar twintigduizend kilometer is daarbij beslist een heel voorzichtig getal. Het ligt waarschijnlijk veel gunstiger.” (TTM.nl, 7 februari 2011)

http://www.ttm.nl/nieuws/id29320-cargohopper-onterecht-onder-vuur.html

Voor het laatst gesignaleerd

“Uw domeinnaam is geparkeerd.”

http://www.cargohopper.nl/index.php/utrecht

Tips

Eenieder die beschikt over tastbare gegevens over de vrachtautoreductie (met de daar bijbehorende emissie- en herriereductie, reductie van schaden, beeldverbetering en verbetering van het leefklimaat) in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken van Utrecht, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeenteraad van Utrecht die nog niet heeft gemerkt dat er niets gebeurt m.b.t. de vrachtautoreductie, tel. 030-2860000. (20 minuten wachten voor u te woord wordt gestaan).

 

30.000 euro ingezameld tegen verbreding A27 bij Utrecht

Een actiegroep die tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht strijdt, heeft binnen een paar dagen 30.000 euro opgehaald. Met de crowdfundingsactie willen ze een nieuw onderzoek naar de noodzaak van de wegverbreding financieren, meldt RTV Utrecht.

Het onderzoek moet gedaan worden door een onafhankelijk ingenieursbureau op basis van de meest actuele cijfers. De actiegroep wil aantonen dat minister Schultz van Infrastructuur verouderde cijfers gebruikt en dat de verbreding van de snelweg bij Amelisweerd onnodig is. De actievoerders menen dat er goede alternatieven zijn om de doorstroming van het verkeer over de A27 te verbeteren.

Tegenstand

Volgens minister Schultz moeten er op de A12 en de A27 extra rijstroken komen. Ook wordt de snelweg A27 ter hoogte van Amelisweerd veiliger gemaakt door gescheiden rijbanen. Daarvoor moeten er bomen in Amelisweerd wijken. De gemeenten Utrecht en De Bilt zijn hier fel tegen.

Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad overwegen naar de rechter te stappen om de verbreding van de A27 tegen te houden. Zeven van de tien fracties vinden de verbreding duur, onnodig en ongewenst. Ze vrezen voor de luchtkwaliteit en zeggen dat het cultuurhistorisch landschap van Amelisweerd wordt verwoest.

Contract getekend

Vorige week woensdag zette minister Schultz haar handtekening onder het plan voor de verbreding. Er ligt dus nu een juridisch geldig besluit. Als de actiegroep meer geld ophaalt dan het minimumbedrag, wordt het extra geld gebruikt om in beroep te gaan tegen het besluit.

Het besluit wordt op 19 januari gepubliceerd en er kan tot 2 maart beroep tegen het besluit worden aangetekend bij de Raad van State.

(NOS.nl, 19 december 2016)

http://nos.nl/artikel/2149171-30-000-euro-ingezameld-tegen-verbreding-a27-bij-utrecht.html

Maart 2017: Stem VVD, CDA, PvdA, D’66, GroenLinks, enz. voor minder groen en meer asfalt.

 
DIVERSE BERICHTEN 3

 

Meer ruimte voor de horeca in de stad

Utrecht wil de horeca de komende jaren meer ruimte geven in de stad. Meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een broodjes- of koffiezaak in de wijk en meer grote zalen voor feesten op bedrijventerreinen. Dat stellen burgemeester en wethouders voor.

(AD.nl, 23 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-ruimte-voor-de-horeca-in-de-stad~a8334a1d/

De horeca neemt steeds meer publieke ruimte in (= van de gemeenschap) om aldaar zijn zegenrijk werk te ontplooien. De burger ziet zijn gemeenschapsgrond verdwijnen in de portemonnee van de horeca-exploitant. B&W ontwikkelt zich richting stoepier voor de horeca.

 

“Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden”

De PvdA in Utrecht wil dat er snel iets gebeurt aan de onveilige situatie voor blinden en slechtzienden op het busstation onder Utrecht Centraal. Mensen met een visuele beperking kunnen daar moeilijk de weg vinden en op sommige plekken is het zelfs gevaarlijk.

De partij wil dat er snel wordt ingegrepen. “Met name de situatie bij het ribbelpad is gevaarlijk. Dat moet bij wijze van spreken morgen worden opgelost”, zegt PvdA-raadslid Ruben Post.

(AD.nl, 23 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1560113/maak-utrecht-centraal-snel-veiliger-voor-blinden.html

Waarom beperken tot dat relatief klein gebied?

De PvdA is al decennia groot voorstander van de horeca-expansie. Dat zal nu niet anders zijn. De naar de straat expanderende horeca is de vijand van de blinden. Wil de PvdA opkomen voor de blinde medeburgers, dan zou de partij tegen de verkroeging van stoep, weg en openbare ruimte moeten zijn.

 

Taalgrapje van RTV Utrecht

“Pluspunt is dat Geldof ervoor gezorgd heeft dat er meer openbare toiletten in de binnenstad komen.”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549580/college-utrecht-scoort-voldoende-op-kerstrapport.html

Voltooide tijd voor iets dat in een onbekende toekomst ligt.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

23-12-2016        Handhavingsprogramma openbare ruimte en bebouwde omgeving 2017

22-12-2016        Actieplan sociale woningbouw

22-12-2016        Incidentele bijdrage MOA voor 2017

20-12-2016        Tweede Kamerverkiezingen 2017

19-12-2016        Conversieregeling 2016

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

23-12-2016        Beantwoording toezegging en informatie voortgang speeltuinwerk

22-12-2016        Opvolging vragen en toezeggingen Cultuurnota 2017-2020

21-12-2016        Informatie over afronding inkoop aanvullende zorg 2017

21-12-2016        Toezegging taal- en digitale vaardigheden

20-12-2016        Subsidies accommodaties voor bewonersinitiatieven en driehoeksoverleggen buurtcentra

20-12-2016       Bundelen van cliënt- en adviesraden en belangenorganisaties in het sociaal domein

20-12-2016        Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016

20-12-2016        Uitkomsten onderzoek RIVM naar gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubber granulaat

20-12-2016        Uitvoeringsagenda 2017 en Factsheet 3e kwartaal 2016 Meedoen naar Vermogen

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

23-12-2016        Stand van zaken Wet natuurbescherming

23-12-2016        Rapportage monitoring fietsenstallingen binnenstad

23-12-2016        Voortgang uitvoering Toekomstvisie Landgoederen

23-12-2016        Huurovereenkomst Vredenburg 40

22-12-2016        Voortgang visie Religieus Erfgoed

22-12-2016        Aanpassingsrichtingen Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012

21-12-2016        Motie 2016/54 Castellum Hoge Woerd

21-12-2016        Start twee herinrichtingsprojecten Meerjarenperspectief Bereikbaarheid

21-12-2016        Brief aanbieding Toekomstbeeld OV 2040

20-12-2016        Ontheffingen milieuzone

19-12-2016        Huisvesting Holland Casino

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Eneco gaat voor groen! Ook als er lege parkeerplaatsen zijn, ook als een permissie voor gebruik geoormerkte parkeerplaatsen gekocht kan worden.

–      Ruim 280 bomen moeten wijken voor aanleg busbaan Transwijk

–      Bomen kappen

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Geen vertrouwen in de gemeenteraad.

–      De raad zoekt raad, maar niet bij ons

–      Agenda Gemeenteraad – 22 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Wettelijke termijn van min één dag. Niks zienswijze. Kop houden.

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Inzamelingsactie voor tegen-onderzoek verbreding A27

–      Leidt meer asfalt altijd tot een kortere reistijd?

–      Zorgelijke verschraling van het media-aanbod in Utrecht

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      “Kamermotie PvdA geen invloed op Utrechtse biomassacentrale”

o   DIVERSE BERICHTEN 2

–      Voorstraat en Wittevrouwenstraat op de schop

–      ‘Tussen 2018 en 2025 komt de grote digitale clash’

–      ‘Gemeenten geven zomaar vergunningen voor markten’

–      Heel goed, maar … D66 maakt circulair bouwen de norm in Utrecht

–      Minder woningen in handen corporaties

–      Op de kaart: Cannabisgebruik Utrecht en Eindhoven hoogste van Europa

–      Grootschalige fraude ambtenaren Amsterdam

–      Geen parkeervergunning meer voor bewoners van nieuwbouw in Amsterdam

–      Ondeugdelijke beleidsregel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017

–      Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Utrecht

–      Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

–      Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

–      Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

–      Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, … voormalige postkantoor

–      Siervuurwerk hoog in de lucht, minutenlang

–      ‘Blinden lopen gevaar bij Utrecht CS’

–      Steeds minder WW-uitkeringen in Utrecht

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Eneco gaat voor groen! Ook als er lege parkeerplaatsen zijn, ook als een permissie voor gebruik geoormerkte parkeerplaatsen gekocht kan worden.

Kenteken: VV-802-P

 

B&W gaat voor taoïstisch lui: het is beter niet in te grijpen, het (groen) lost zich immers vanzelf op. Dit soort gevallen zie je door de hele stad, voortdurend.

 

Ruim 280 bomen moeten wijken voor aanleg busbaan Transwijk

De gemeente begint met het markeren van bomen, die vervolgens in januari gekapt of verplaatst gaan worden. Uiteindelijk moeten er bij de oplevering in 2019 meer bomen langs de busbaan staan dan nu het geval is.

Samen met de Nationale Bomenbank heeft de gemeente een plan gemaakt voor de bomen op en rond de busbaan. Dit houdt in dat van de 127 bomen grotendeels in hetzelfde gebied kunnen worden verplant en 161 bomen worden gekapt.

Het hout van de gekapte bomen wordt door de aannemer geschonken aan onder meer stichting Tafelboom en stichting De Bouwloods. Na afloop van de grote werkzaamheden, worden er meer bomen teruggeplant dan er nu staan (500 ten opzichte van 485).

Onderdeel

De busbaan Transwijk is vanaf eind 2019 onderdeel van een zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoer-baan die Utrecht Centraal via Papendorp met Vleuten verbindt.

Bij de aanleg van de busbaan worden onderdoorgangen gerealiseerd bij het 5 Meiplein en Anne Frankplein en de heringerichte kruispunten Marco Pololaan/Churchilllaan en Lomanlaan/Koningin Wilhelminalaan.

(NU.nl, 13 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4364779/ruim-280-bomen-moeten-wijken-aanleg-busbaan-transwijk.html

 

Bomen kappen

Isotopenweg 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-37801

Het kappenvan 21 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174075. Gepubliceerd op 12 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174075.html

Verenigingstraat, Schermerhornstraat, Goerman-Borgesiuslaan te Utrecht, HZ_WABO-16-37805

Het kappen van 9 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174080. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174080.html

De bomenparagraaf ontbreekt bij de aanvraag. Tekening toont niet 9 maar 12 bomen. Moet afgewezen worden.

Volkstuincomplex Pal Maleterstraat 64 te Utrecht, HZ_WABO-16-38225

Het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177811. Gepubliceerd op 16 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177811.html

Een van de twee bijlagen uit de aanvraag is in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een digitaal bestand op te halen. Het is bijna 2017

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-38120

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177808. Gepubliceerd op 16 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177808.html

Vijf van de zes bijlagen uit de aanvraag zijn in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een paar digitale bestanden op te halen. Het is bijna 2017

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-38117

Het kandelaberen van een schietwilg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177805. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177805.html

Vier van de vijf bijlagen uit de aanvraag zijn in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een paar digitale bestanden op te halen. Het is bijna 2017

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Raad beseft terecht: Weinig Utrechters hebben vertrouwen in gemeenteraad (en B&W).

Externe commissie licht contact Utrechtse gemeenteraad met de stad door

Op verzoek van de gemeenteraad gaat een commissie van externe experts aan de slag om te verkennen hoe de raad zich toegankelijker en meer open kan stellen voor de stad.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad de motie ‘Een open, toegankelijke, stad verdient een open, toegankelijke gemeenteraad’ aangenomen. Hierin spreekt de raad haar wens uit om in gesprek te gaan met bewoners en experts om te leren op welke manier de contacten met de stad versterkt kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat een open, toegankelijke stad als Utrecht, een open en toegankelijke raad verdient. (…..)

(Persbericht Gemeente Utrecht, 8 december 2016)

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/externe-commissie-licht-contact-utrechtse-gemeenteraad-met-de-stad-door/

De gemeenteraad moet zichzelf opnieuw uitvinden en zet met de commissie van deskundigen in het toedekken natuurlijk de verkeerde stap.

Dat valt enigszins te begrijpen. De gemeenteraad heeft helemaal afgeleerd te luisteren naar de normale burgers (die geen lobbyisten of geschreeuw inzetten) en diepgaand met hen praten gebeurt al helemaal niet. Toch beweren raadsleden dat zij een mandaat van de Utrechters hebben.

Het is een gotspe dat de raad met een paar externe factuurschrijvers aan de slag gaat.

De raad kan beter een hele tijd sprakeloos naar de modale Utrechters luisteren en ondertussen ophouden met het vlooien van B&W en zijn ambtenaren.

De Utrechters moeten worden opgezocht zonder de vreselijke communicatiemedewerkers of ‘KGB-ers’ in het kielzog. De modale Utrechter mijdt het stadhuis van de vijand en is allergisch voor de chapperones van de raadsleden.

 

De raad zoekt raad, maar niet bij ons

Onze prachtige stad Utrecht, al bewoond sinds de steentijd, heeft vanaf het jaar 1196 een gemeenteraad. Op de kaart gezet door de Romeinen, gevormd door Willibrord en zijn volgelingen, kreeg Utrecht al in 1122 stadsrechten van de Duitse keizer Hendrik V.

Laat ik het anders formuleren: Athene en Rome zijn oud, maar Utrecht blaast wel degelijk een deuntje mee als het gaat om ouderdom en traditie. En dus ook op het gebied van democratie en stadsbestuur. Om nog even de draak te steken met een flink aantal van de huidige raadsleden: als er al Utrechts dna zou bestaan moet een flink aandeel daarvan bestaan uit burgerparticipatie bij het besturen van de stad.

Natuurlijk moet hierbij een kanttekening worden geplaatst. Vele eeuwen van die inmiddels 820 jaar gemeenteraad werd Utrecht bestuurd door edele lieden van uitsluitend het mannelijk geslacht. Democratie is leuk, maar het moet wel een beetje overzichtelijk blijven. Voorts was er altijd wel een vorst die de lijnen uitzette, al dan niet zwaar onder invloed van een machtige aartsbisschop. Dat waren andere tijden.

Terug naar de onze. De gemeenteraad die in 2014 plaatsnam in de wilde schakering van middeleeuwse (en een paar nieuwere) panden aan de Oudegracht was helemaal vol van participatie. Alles zou om de burger draaien. Dat beloofde democratie in het kwadraat. Maar ondanks dat er nu, anders dan in de middeleeuwen, al boeren, burgers en buitenlui (woonachtig binnen de gemeentegrens) in de raad zitten komen ze er na bijna drie jaar meebesturen, niet uit. Mensen van allerlei leeftijden, achtergrond, sekse en seksuele voorkeur zouden toch moeiteloos contact moeten kunnen leggen met ons, doodgewone inwoners.

Maar nee, ook al gaf de raad zich onlangs 20 procent meer geld voor betere ondersteuning en is vorige week een externe commissie ingesteld die kijkt, ik citeer, ‘Hoe de raad zich toegankelijker en meer open kan stellen

De visitatiecommissie – alleen het woord al – bestaat uit vier leden (waarvan ik niemand ken) en komt in het voorjaar met adviezen. De raad zoekt raad maar niet bij ons. Je zou bijna terugverlangen naar de middeleeuwen.

(AD.nl, 15 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/de-raad-zoekt-raad-maar-niet-bij-ons~a72b0572/

De Heus heeft groot gelijk, maar zou dat beter kunnen uitwerken.

 

Agenda Gemeenteraad – 22 december 2016

o.a.

5 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van: 1 bijlage bij het conceptvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de NPD-strook aan de Brailledreef in het Centrumgebied van Overvecht

6 Procedurebesluit burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht!

7 Sportnota 2017-2020

7.a Cie M&S: Toezegging raadsvoorstel Sportnota

8 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

9 Toekomstvisie Raadsorganen

10 Legesverordening 2017

11 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

12 Derde begrotingswijziging 2016

13 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2017

14 Verordening Jeugdhulp 2017

15 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

16 Vaststelling herontwikkeling bestemmingsplan Oudegracht 245, Binnenstad

17 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

18 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

18.a Raadsbrief Water en ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplan Kanaalweg 59)

19 Verordening leges omgevingsvergunning 2017

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4e9e5b91-14c0-461a-9a71-c53dddb7f9d5&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-12-2016        Aanvullende informatie t.b.v. raadsbehandeling bestemmingsplan Kanaalweg 59

16-12-2016        Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

16-12-2016        Reactie op Motie Tekort Stageplaatsen

15-12-2016        Evaluatie Initiatievenfonds

15-12-2016        Uitnodiging vernieuwing wijkparticipatie

13-12-2016        Stand van zaken onderzoek permanente locatie Internationale School

13-12-2016        Huurprijzen in nieuwbouw

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

14-12-2016        Afhandeling verschil in debiteurenstand met BGHU

14-12-2016        Toezegging raadsvoorstel Sportnota

14-12-2016        Rapport Kwaliteit Pedagogiek alFitrah

14-12-2016        Bijgestelde criteria en werkwijze Zaalverdelingscommissie (ZVC)

13-12-2016        Datagedreven sturing en open data

12-12-2016        Dashboardbrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen 3e kwartaal 2016

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

15-12-2016        Ontwikkelingen Uithoflijn

13-12-2016        Bouwenvelop Jan van Foreeststraat 2

12-12-2016        Start werkzaamheden HOV busbaan Transwijk

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Wettelijke termijn van min één dag. Niks zienswijze. Kop houden.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Koningin Wilhelminalaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-38106

Koningin Wilhelminalaan 7 te Utrecht

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174690. Gepubliceerd op 13 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174690.html

Vergunning verleend op 12 december 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177606. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177606.html

Dit komt vele malen per jaar voor. De gemeenteraad blijft in zijn cocon suffen. Staat er zelfs niet bij en kijkt er zelfs niet naar. Ziende blind, horende doof.

Ruimte genoeg voor B&W en zijn ambtenaren om er telkens een schepje bovenop te doen.

 
DIVERSE BERICHTEN 1

 

Inzamelingsactie voor nieuwe cijfers verbreding A27

Utrechters zijn een inzamelingsactie begonnen om geld op te halen voor een nieuw rapport over de A27. Ze willen aantonen dat minister Schultz van Infrastructuur verouderde cijfers gebruikt en dat de verbreding van de snelweg bij Amelisweerd niet meer nodig is.

Het kabinet wil al jarenlang het stuk snelweg rond Utrecht verbreden tot twee keer zeven rijbanen. Gevolg is dat een strook bos van Amelisweerd moet verdwijnen, tot groot ongenoegen van de gemeenten Utrecht en De Bilt.

GROEI AUTOVERKEER

Volgens de actievoerders gebruikt Schultz cijfers uit 2006 om aan te tonen dat de verbreding van 1,1 miljard euro noodzakelijk is. De Utrechters denken dat uit nieuwe cijfers blijkt dat de groei van het autoverkeer helemaal niet zo groot is, als Schultz steeds zegt.

De actievoerders hebben 30.000 euro nodig om een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek te laten doen op basis van de meest actuele cijfers. Binnen een dag is bijna een derde van het benodigde geld ingezameld.

Het rapport zal niet alleen bij de rechter worden ingezet, als het al zover komt, maar ook bij de partijen die na de verkiezingen volgend jaar maart een nieuw kabinet moeten vormen.

(RTV Utrecht, 10 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549289/inzamelingsactie-voor-nieuwe-cijfers-verbreding-a27.html

Zie ook: https://www.duic.nl/opinie/steun-vincent-bijlo/

Het is ongelijk verdeeld. VVD-minister Schulz von Hagen gebruikt de gemeenschapskas om een rapport dat niet deugt te financieren. Als de burgergemeenschap ook een rapport wil laten maken dan kan die de gemeenschapskas niet aanspreken maar moeten zelf           een ‘belasting’ heffen om dat mogelijk te maken.

De actuele stand: https://voorjestadsie.nl/campaigns/15tegen14/

Nog niet genoeg. Doe mee. Haal ook een lokale politicus over om mee te doen met een daad bij het woord.

Leidt meer asfalt altijd tot een kortere reistijd?

“Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin”, “Meer asfalt en meer spoor helpt de welvaart niet meer” [1,2]. Zo luidden in mei de krantenkoppen in de Volkskrant en NRC Handelsblad naar aanleiding van de publicatie Kansrijk mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving [3]. Volgens het CBP en het PBL is voor weguitbreidingen op het hoofdwegennet “het meeste laaghangende fruit geplukt”. “Veelal zal het uitvoeren van nieuwe projecten alleen tot welvaartswinst leiden als de congestie substantieel toeneemt.”

Echter, welvaart is niet het enige perspectief van waaruit je naar het nut van ‘asfalt’, ofwel uitbreiding van het wegennetwerk, kunt kijken. Wanneer we kijken naar de pure effectiviteit, hoe zit het dan? Kunnen we stellen dat nieuwe wegen altijd leiden tot een kortere reistijd voor de automobilist?

Boerenslimheid schiet soms tekort

De Duitse wiskundige Dietrich Braess publiceerde in 1968 een paradox [4] waarin hij aantoonde dat een uitbreiding van het wegennet kan leiden tot een langere reistijd. Dit klinkt in eerste instantie niet logisch, maar daar is het dan ook een paradox voor. Wiskundige Ionica Smeets noemde de Braessparadox in 2014 haar favoriete idee [5]: “Het mooiste aan dit idee vind ik dat het laat zien hoe onze boerenslimheid tekort schiet en dat minder soms echt meer is.”

Een uitbreiding van het wegennet die leidt tot een langere reistijd. Hoe kan dat?

De Braessparadox gaat ervan uit dat iedere automobilist voor zichzelf de best mogelijke route kiest. Dit kan hij doen wanneer hij de situatie goed kent, bijvoorbeeld omdat hij de route dagelijks aflegt voor woon-werkverkeer. Wanneer alle automobilisten voor zichzelf de best mogelijke route kiezen, ontstaat er een gebruikersevenwicht. Onder verkeerskundigen is dit bekend als het Wardropequilibrium [6]. Dit is een specifieke vorm van het Nashequilibrium [7], dat veel toepassingen kent in de economie. Bij dit evenwicht kan een automobilist geen andere route kiezen om zijn reistijd te bekorten.

Uitbreiding van het wegennet betekent dat er een nieuw gebruikersevenwicht ontstaat. Dit kan een gunstig effect hebben, waardoor de reistijd van alle automobilisten korter wordt. Het omgekeerde kan zich echter ook voordoen, zoals Braess liet zien. Wanneer een bestaande weg intensiever wordt gebruikt, kan de reistijd voor iedereen toenemen in plaats van afnemen. Ook dit klinkt mogelijk niet logisch: waarom nemen automobilisten een nieuwe weg in gebruik als hun reistijd daarmee langer wordt?

Dit valt als volgt te begrijpen. Voor een individuele automobilist kan het in eerste instantie gunstig lijken om de nieuwe weg te kiezen. Als hij de enige is die dat doet, kan zijn reistijd korter worden. Tijdens de rit zal de automobilist echter merken dat hij niet de enige is en dat de keuze minder gunstig is dan voorzien. Deze ervaring neemt hij mee naar de volgende keer dat hij een route kiest. Zo verdelen de automobilisten zich steeds op een andere wijze over het netwerk. Uiteindelijk ontstaat een nieuw gebruikersevenwicht, waarin ook gebruik wordt gemaakt van de nieuwe weg. Ondanks dat het voor iedereen beter zou zijn de uitbreiding van het netwerk te negeren, zal het individu de verleiding van de nieuwe weg niet kunnen weerstaan.

Een voorbeeld

We illustreren de Braessparadox met een voorbeeld uit het oorspronkelijke artikel van Braess [4] en in de Wikipedia [8]. Stel er zijn 6.000 auto’s die van A naar B willen rijden (figuur 1). In de oorspronkelijke situatie, dus zonder uitbreiding van het netwerk, kunnen de automobilisten kiezen tussen twee routes. De reistijd op beide routes is afhankelijk van het aantal voertuigen. We gaan ervan uit dat zich een gebruikersevenwicht zal voordoen. In dit gebruikersevenwicht bevinden zich op beide routes 3.000 voertuigen, waardoor de reistijd voor elke automobilist gelijk is aan 83 minuten (zie figuur 1). De automobilist kan geen andere route kiezen die resulteert in een kortere reistijd.

 

 1. Wegennet zonder weguitbreiding

 

Dit kan vragen oproepen als: “waarom dit netwerk?” of “waarom deze reistijdfuncties?”. Dit voorbeeld is echter illustratief voor een meer algemeen verschijnsel. Het voert te ver om hier de situaties waarvoor het geldt precies te beschrijven. Zie hiervoor het wiskundige bewijs van Braess [4].

Wanneer er vervolgens een nieuwe weg wordt aangelegd, zijn er drie mogelijke routes voor de automobilisten (figuur 2). De automobilisten verdelen zich op een andere wijze over het netwerk. Elke route wordt nu, in het nieuwe gebruikersevenwicht, gekozen door 2.000 automobilisten. Dit betekent dat het aantal voertuigen op de wegen (1) en (4) toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. De reistijd voor elke automobilist is nu gelijk aan 92 minuten.

Ook nu kan de individuele automobilist geen andere route kiezen die resulteert in een kortere reistijd. Als de automobilisten met elkaar zouden afspreken dat ze de nieuwe weg niet gebruiken, kunnen ze terug naar de eerdere situatie, waarin ieders reistijd 83 minuten was. Dit zal echter zeer waarschijnlijk niet gebeuren. Een individuele automobilist kan in dit geval immers zijn reistijd bekorten door toch over de, nu lege, nieuwe weg te rijden. Maar als er één schaap over de dam is, volgen er ongetwijfeld meer. Uiteindelijk zal de reistijd voor alle automobilisten dan weer gelijk zijn aan 92 minuten.

 

 1. Wegennet met weguitbreiding.

 

Leuk zo’n theorie, maar dat staat toch ver af van de praktijk?

Dit is niet alleen maar theorie. Er zijn praktijkvoorbeelden te vinden van de werking van de Braessparadox. Eind twintigste eeuw werd 42nd street in New York een keer tijdelijk afgesloten, een straat waar altijd veel congestie was. De verwachting was dat de afsluiting zou leiden tot grote verkeersproblemen: “Je hoefde geen hooggeleerde te zijn of een geavanceerd computermodel te hebben om te zien dat dit een groot probleem zou kunnen worden”. Tot ieders verbazing deden zich geen problemen voor, de doorstroming verbeterde zelfs [9].

Gegeven de Braessparadox kunnen we niet anders dan concluderen dat meer asfalt niet altijd leidt tot een kortere reistijd. Daarentegen zijn er natuurlijk zeker situaties waarin meer asfalt, een uitbreiding van het wegennetwerk, wel leidt tot een kortere reistijd. Of meer asfalt effectief is, moet daarom in de praktijk van geval tot geval worden bepaald.

 1. De Volkskrant (2016). Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nieuwe-wegen-en-spoorlijnen-hebben-nauwelijks-zin~a4299150/
 2. NRC (2016). Meer asfalt en meer spoor helpt de welvaart niet meer. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/12/meer-asfalt-en-meer-spoor-helpt-de-welvaart-niet-meer-a1407323
 3. Verrips, A.S. & Hoen, A. (2016). Kansrijk Mobiliteitsbeleid. Den Haag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving.
 4. Braess, D. (1968). Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. Unternehmensforschung 12, 258–268.
 5. Uitgeverij De wereld (2014). Minder is meer. http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2014/artikelen/minder-is-meer
 6. Wardrop, J. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institute of Civil Engineers, Part II, I(2), 325–378.
 7. Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences 36(1), 48-49.
 8. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Braess-paradox
 9. The New York Times (1990). What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? http://www.nytimes.com/1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html

(Verkeersnet.nl, 9 december 2016)

http://www.verkeersnet.nl/21056/21056/

 

Zorgelijke verschraling van het media-aanbod in Utrecht

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het medialandschap in Utrecht. Opvallendste conclusie van de onderzoekers: zelfstandige nieuwssites verrijken het Utrechtse nieuwslandschap enorm.

De resultaten zijn vrijdagmiddag in het Stadskantoor gepresenteerd. De onderzoekers hebben één week in september lang bijgehouden wat er allemaal gepubliceerd werd over Utrecht. De twee traditionele media – RTV Utrecht en het AD Utrechts Nieuwsblad – zorgden in deze week voor 73 procent van de 858 nieuwsberichten in totaal. In deze week zijn 36 nieuwsmedia in de stad onderzocht.

(DUIC, 9 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/onderzoek-duic-genereert-meeste-reacties-utrechtse-media/

Als het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bij het overheidsbestuur op schoot kruipt, zoals vrijdag gebeurde, dan is het heel slechts gesteld met de onafhankelijke pers.

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

“Kamermotie PvdA geen invloed op Utrechtse biomassacentrale”

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat subsidies voor biomassa worden stopgezet, maar dat geldt niet voor de plannen voor een biomassacentrale in Utrecht. Volgens energiemaatschappij Eneco gaat het alleen om subsidies voor het bijstoken van biomassa in bestaande kolencentrales.

Een biomassacentrale stookt biologisch materiaal, zoals hout, om energie op te wekken. Dat kan ook in kolencentrales en de eigenaren daarvan hebben daarvoor subsidies aangevraagd. Een Kamermeerderheid zegt dat het onduidelijk is waaraan dat geld wordt besteed.

Ook liggen er grote vragen over de herkomst van het materiaal. Zo kan het zijn dat hele bossen worden gekapt voor de Nederlandse energiebehoefte. Bovendien wordt biomassa steeds duurder, terwijl zonne- en windenergie juist goedkoper worden.

LAGE WEIDE

De bezwaren van de Kamer zijn legitiem, zegt Eneco, maar ze gelden niet voor de te bouwen biomassacentrale op industrieterrein Lage Weide. Dat is geen kolencentrale en in de centrale wordt straks alleen snoeiafval gebruikt. Eneco is niet blij met kolencentrales omdat die erg vervuilend zijn en is dus tevreden met de opstelling van de Tweede Kamer.

De energie die in de Utrechtse centrale moet worden opgewekt, is bedoeld voor stadswarmte voor 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. Daarom ziet ook GreenPeace de centrale graag komen. De centrale is niet voor electriciteit.

Omwonenden wijzen erop dat het snoeiafval door veel vervuilende vrachtwagens moet worden aangevoerd en dat is verre van milieuvriendelijk.

De provincie heeft al een vergunning aan Eneco afgegeven.

(RTVUtrecht, 8 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549146/kamermotie-pvda-geen-invloed-op-utrechtse-biomassacentrale.html

Wat zijn ze nerveus bij Eneco. De bezwaren snijden wel degelijk hout.

Het feit dat de provincie een vergunning afgaf is nietszeggend wat de milieuprestaties van de biomassacentrale betreft, maar alleszeggend waar het gaat om de beroerde manier van werken van Gedeputeerde Staten en het geeuwen van Provinciale Staten.

 

DIVERSE BERICHTEN 2

 

Voorstraat en Wittevrouwenstraat op de schop

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat gaan op de schop. De gemeente gaat beide straten volledig herinrichten. Er is straks meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Als de werkzaamheden klaar zijn moet het gebied als winkelgebied aantrekkelijker zijn en de leefbaarheid zijn verbeterd.

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost. Elke dag rijden er duizenden fietsers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens over deze wegen. De straten zijn nu vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf, zo vindt de gemeente.

Daarom wil Utrecht het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte beter op elkaar afstemmen. Ook vindt de gemeente, dat voetgangers te weinig ruimte hebben en meer loopruimte verdienen.

Visie

De gemeente vraagt bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers naar hun wensen en ideeën over de twee straten. Alle betrokkenen in de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat krijgen hiervoor een uitnodiging. Aan de verkeersdeelnemers op straat gaat de gemeente zelf een aantal vragen voorleggen.

(AD, 9 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/voorstraat-en-wittevrouwenstraat-op-de-schop~abfc4088/

 

‘Tussen 2018 en 2025 komt de grote digitale clash’

Digitalisering bij politie en gemeenten beter integreren en meer onderdeel van het dagelijks werk maken. Daarvoor pleit de Gentse hoofdcommissaris Steven de Smet, alias De Flik. “Het moet nu.”

Dat zei hij tijdens het Jaarcongres Evenementenveiligheid van Gemeente.nu. De Smet heeft jarenlange ervaring bij de Belgische politie, als woordvoerder en hoofdcommissaris bij de politie Gent. Sinds 2014 is hij naast hoofdcommissaris de strategisch adviseur (crisis)Communicatie en Veiligheid van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur. ………

(Gemeente.nu, 12 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/e-overheid/flik-social-media-werd-vaak-gek-verklaard/

 

‘Gemeenten geven zomaar vergunningen voor markten’

Volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) doen gemeenten te weinig om te voorkomen dat op markten gestolen spullen worden aangeboden. Dit gebeurt vooral op jaarmarkten en braderieën waar nauwelijks controle is. De organisatie dringt daarom aan op een strenge aanpak.

“We vragen gemeenten al langer om niet zomaar vergunningen af te geven. We hopen dat hier nu echt eens verandering in zal komen. Hierdoor krijgt de markt op zich een heel slecht imago. Mensen die wekelijks op de markt staan worden juist uitvoerig gescreend, maar daarbuiten is geen controle. Dat is een slechte zaak en dat moedigt dit soort praktijken juist aan ”, zegt voorzitter Henk Achterhuis van de CVAH naar aanleiding van een bericht in het AD.

Rotterdam

Uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat bendes, veelal uit Oost-Europa, kooplui weten te bewegen om gestolen spullen op markten te verkopen. Gemeenten doen nog te weinig om de heling door marktkooplui aan te pakken, stellen de onderzoekers. Zo kunnen gemeenten bepaalde marktdelen sluiten, vergunningen intrekken, meer controleren en waarschuwingen geven. Maar dat gebeurt nauwelijks. DE gemeente Rotterdam heeft onlangs wel besloten minder snel vergunningen af te geven. “We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld snel zullen volgen”, aldus Achterhuis.

(Gemeente.nu, 12 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/vergunningen/gemeenten-geven-zomaar-vergunningen-markten/

 

Heel goed, maar …

D66 maakt circulair bouwen de norm in Utrecht

D66 wil dat circulair bouwen de nieuwe bouwnorm wordt voor de stad. Een motie met deze strekking is afgelopen week met een grote meerderheid aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad.

Met circulair bouwen wordt de uitstoot van CO2 in het bouwproces gereduceerd en het zorgt volgens D66 ook voor extra banen. Bij circulair bouwen let je er goed op wat je nog kunt hergebruiken. Ook let je er bij het bouwen al op dat je het later weer uit elkaar kan halen zonder alles te hoeven slopen.

Volgens een recent TNO-rapport levert circulair bouwen bovendien veel nieuwe banen op. Het circulaire bouwpotentieel voor de regio Utrecht is de komende decennia goed voor een structurele banengroei van 1500 arbeidsplaatsen, aldus D66-raadslid Susanne Schilderman. Het blijft voor bouwers mogelijk om niet circulair te bouwen, maar zij moeten dit wel goed kunnen uitleggen, aldus D66. (deStadUtrecht.nl)

http://destadutrecht.nl/wonen/d66-maakt-circulair-bouwen-norm-utrecht/

… maar de inzet kan eenvoudig en zonder kosten behoorlijk vergroot worden, sterker nog, het levert de gemeenschap geld op.

Bij het ‘kaal’ maken van projectruimten in de openbare ruimte worden door en/of namens de gemeente allerlei materialen afgevoerd naar …..? In elk geval niet naar het hergebruik. Mogelijk naar de stortplaats, mogelijk naar Marktplaats o.i.d.

Het gaat om straatmeubilair, palen, verhardingselementen, voethekjes, en ga zo maar door. Het invoeren van verantwoordingsrapportages (en daar dan ook het noodzakelijke mee doen) bij het kaal maken van de ruimte, stimuleert het hergebruik. En het is niet erg als er vlekje op zit.

Behalve veel geld scheelt het ook veel CO2.

 

Minder woningen in handen corporaties

Het aantal woningen in bezit van woningcorporaties is in 2014 afgenomen met ruim 9 duizend. Er waren in Nederland op 1 januari 2015 in totaal 2,3 miljoen corporatiewoningen.

Dit blijkt uit onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door CBS. De totale woningvoorraad telde op 1 januari 2015 bijna 7,6 miljoen woningen. Het aantal koopwoningen was met bijna 29 duizend toegenomen en het aantal woningen in bezit van overige verhuurders nam met bijna 25 duizend toe ten opzichte van 1 januari 2014. Het corporatiebezit nam juist af. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Van de woningvoorraad is 56 procent een koopwoning, 30 procent is een huurwoning van een corporatie en 13 procent is in bezit van overige verhuurders.

Van de grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage corporatiewoningen. Maar liefst 45 procent van de woningvoorraad is in het bezit van corporaties. Het aandeel koopwoningen ligt in de vier grote steden veel lager dan het landelijk gemiddelde van 56 procent. In Amsterdam bestaat slechts 29 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen. Ook het aantal woningen van overige verhuurders laat een heel ander beeld zien dan het landelijk gemiddelde van 13 procent. In Amsterdam ligt dat percentage tweemaal zo hoog. Bij overige verhuurders gaat het onder andere om bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/minder-woningen-handen-corporaties/

 

Op de kaart

Cannabisgebruik Utrecht en Eindhoven hoogste van Europa

In Utrecht en Eindhoven is het drugsgebruik dit jaar ten opzichte van eerdere metingen toegenomen. Het cannabisgebruik is in deze steden het hoogst van Europa. Grote en kleine steden tellen evenveel drugsverslaafden. Dat bracht het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (emcdda) vandaag naar buiten.

Voor het zesde jaar op rij onderzocht Pim de Voogt van KWR Watercycle Research Institute het rioolwater in ruim zestig steden in Europa op verdovende middelen. Begin dit jaar deed hij hetzelfde bij negen kleine gemeenten 
in de provincie Utrecht, waaronder Oudewater. Daaruit bleek onder meer dat het gebruik van amfetamine in die gemeente veel hoger ligt dan in steden 
als Utrecht, Amsterdam en Berlijn. Maar volgens nieuwe gegevens blijkt het verschil tussen grote en kleine steden gering.

Over Amsterdam zijn geen nieuwe gegevens bekend. De resultaten voor 2016 zijn niet beschikbaar door een technisch probleem in de verwerking van de metingen.

Slechts weinig gemeenten laten hun rioolwater onderzoeken op sporen van verdovende middelen. „Tot nu toe hebben amper 20 van de 390 Nederlandse gemeenten een rioolonderzoek uit laten voeren”, zegt De Voogt. „De besturen van deze gemeenten krijgen confronterende cijfers over drugsgebruik onder ogen die, na openbaarmaking, stevige discussies teweegbrengen. In de media oogsten zij met onze bevindingen voornamelijk negatieve aandacht.”

Oudewater nam wel maatregelen naar aanleiding van het onderzoek. De gemeente trok een jongerenwerker aan. Uit contacten van haar met jongeren moet duidelijk worden waar drugsresten in het riool vandaan komen.

Voor het onderzoek werkte KWR samen met waterschap De Dommel (Eindhoven), Waternet (Amsterdam) en hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht).

Voor het rioolwateronderzoek verzamelden onderzoekers gedurende één week in maart chemische analyses van afvalwatermonsters in ruim zestig steden in Europa. Het gaat daarbij om cocaïne, amfetamine, xtc, methamfetamine en cannabis.

(Reformatorisch Dagblad, 13 december 2016)

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/cannabisgebruik-utrecht-en-eindhoven-hoogste-van-europa-1.1358827

Potentiële politieke oppositie aan de dope.

 

Grootschalige fraude ambtenaren Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan informeert vandaag de gemeenteraad over 32 fraude- en corruptiegevallen van ambtenaren die de afgelopen vier jaar aan het licht zijn gekomen.

Het is het vervolg op een inventarisatie van fraude die het stadsbestuur op verzoek van De Telegraaf maakte. De gemeente heeft hierdoor in elk geval honderdduizenden euro’s bewezen schade geleden. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld.

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/financien/grootschalige-fraude-ambtenaren-amsterdam/

 

Geen parkeervergunning meer voor bewoners van nieuwbouw in Amsterdam

Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat is de inzet van de nieuwe Nota Parkeernormen Auto van Amsterdam.

(Verkeersnet, 14 december 2016)

http://www.verkeersnet.nl/21122/geen-parkeerverguning-meer-voor-bewoners-van-nieuwbouw-in-amsterdam/

 

Ondeugdelijke beleidsregel. Beleidsregel die met artikel 2 begint.

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017 gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 3 lid 3 van de Parkeerplaatsenverordening 2014, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen, toewijzen en uitgeven van parkeervergunningen;

overwegende dat de nadere regels per doelgroep aangeven waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor het parkeren op straat dan wel een garageplaats in de door de gemeente geëxploiteerde belanghebbendengarages;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

AFDELING I – DOELGROEPEN

Artikel 2 Parkeervergunning bewoner

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 173520. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173520.html

 

Betreft cameratoezicht

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Utrecht

Wijziging van artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177146. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177146.html

 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten ……….. Utrecht ………..

Overwegende dat ……………….

Gelet op ………………

Besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 69540. Gepubliceerd op 14 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69540.html

 

Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 1 december 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-VA01.gml en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit diverse gebieden verspreid over de stad:

– Daalsetunnel/Leidseveertunnel,

– Mineurslaan (twee locaties),

– Vondellaan ter hoogte van de Bleekstraat,

– Rubicondreef,

– Gageldijk 100,

– Odenveltlaan 7,

– Frederik Hendrikstraat 68-70,

– Ovidiuslaan 2 t/m 5,

– Minstraat 56,

– Amsterdamsestraatweg 1029,

– Herenweg 95,

– Rijksstraatweg 12A/B tot en met 22,

– Lange Nieuwstraat 85,

– Meerndijk 6-24,

– Maliesingel 27 en 27A,

– Bruisdreef, Cartesiusweg (twee locaties),

– Papendorp,

– Zeehaenkade/Overijssellaan
– en een technische aanpassing van artikel 21 Woongebied van het bestemmingsplan Vleuterweide.

Het doel van het bestemmingsplan is het opnemen van een actuele juridisch-planologische regeling voor de hierboven genoemde locaties in de stad waar nu een dergelijke regeling ontbreekt. Het bestemmingsplan richt zich op beheer van de bestaande situatie.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 67828. Gepubliceerd op 14 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67828.html

 

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen het op 1 december 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-VA01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan is een correctie van de verbeelding van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. De correctie is er op gericht om de beoogde ondergrondse dan wel halfverdiepte gebouwde parkeeroplossingen onder de woningbouwblokken in een aantal bouwvelden in het plangebied te regelen. De correctie heeft geen gevolgen voor de bestaande situering van bouwblokken of de bovengrondse bouwmogelijkheden in het plangebied.

De grens van het plangebied wordt gevormd door de rand van het woongebied Voordorp in het noorden, de rijksweg A27 in het oosten, de Biltse Rading in het zuiden en in het westen de Sartreweg en het zuidelijk deel van volkstuinencomplex De Pioniers.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 68207. Gepubliceerd op 14 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-68207.html

 

ASR-Vastgoed met de gemeenteportemonnee van Utrecht uit de brand geholpen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, … voormalige postkantoor ten behoeve van een bibliotheek inclusief additionele horeca en kantoor, horeca D2, detailhandel en een fietsenstalling in het souterrain, Neude 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-09655

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 176560. Gepubliceerd op 15 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-176560.html

 

Siervuurwerk hoog in de lucht, minutenlang

Woensdag 14 december 2016. Einde van de middag. Spoorwegmuseum of omgeving.

(Van een correspondent)

 

‘Blinden lopen gevaar bij Utrecht CS’

Het busstation bij Utrecht Centraal is onduidelijk en soms zelfs gevaarlijk voor blinden en slechtzienden. Het gevaarlijkst is de opstapplek bij busterminal D.

Dat meldt RTV Utrecht die met de visueel beperkte Jos Sprenkels sprak. Hij gaat de gemeente op de situatie aanspreken.

Sprenkels zegt dat de ribbeltegels op de grond die slechtzienden gebruiken als looplijnen nog geen halve meter bij de stoeprand vandaan liggen en daar komen bussen soms hard langs scheuren. “Ik voel mij hier totaal onveilig”, zegt hij.

(de Telegraaf, 15 december 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27243838/___Blinden_lopen_gevaar_bij_Utrecht_CS___.html

 

Onzindelijke redenering

Steeds minder WW-uitkeringen in Utrecht

Steeds minder mensen in de provincie zijn afhankelijk van een WW-uitkering. Ook worden steeds minder WW-nieuwe uitkeringen verstrekt. Volgens het UWV komt dat doordat de economie aantrekt.

In vergelijking met vorig jaar zijn er 15 procent minder nieuwe WW-uitkeringen, zegt het UWV. Tot november kwamen er in regio Amersfoort en in Utrecht en omgeving ruim 26.000 nieuwe uitkeringen bij. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat ruim 30.000.

(RTVUtrecht, 15 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1553920/steeds-minder-wwuitkeringen-in-utrecht.html

Veel mensen zijn uit de WW in de bijstand gevallen en worden door het UWV niet meer gezien. Veel mensen zijn vanuit de WW in een gat gevallen omdat door de rare regelgeving de woon-/leefsituatie iedere uitkering uitsluit. Het merendeel wordt door de gemeente ook niet gezien.

Er is een behoefte aan een statistiek van werkzoekenden die in de bijstand zitten of zonder enige uitkering zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks. Halfjaarlijkse vellijst.
–      Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018
–      Weer 3 watervergunningen voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 3 werkdagen na bekndmaking aanvraag verleend. Nieuwe wettelijke termijn?

o   DOSSIER ASFALT

–      De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

–      Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

–      IJdele hoop PvdA geeft stemadvies want Verbreding Ring Utrecht gaat door

–      Ook de VVD gelooft in teer

o   DOSSIERWARMTE EN ENERGIE

–      Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat. Milieu-organisaties in de zak van B&W

–      Wie gaat hierop Wobben: “BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie”

–      Rapport Berenschot
–      Van Hooijdonk en Eneco

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      ‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

o   DIVERSE BERICHTEN

–       ‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

–      Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

–      Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

–      Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

–      Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

–      ‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

–    Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht
–    Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

–      “Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen”

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016
–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016
–      Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

–      Raadsbrieven
–      Commissiebrievn M&S
–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks

De wethouder vertelt in commissie S&R prachtige verhalen over zijn bomenbeleid. De raad vertikt het om de vertelling met de realiteit te confronteren en vervolgens de vent vanwege recidive, in het belang van de stad naar huis te sturen. Hij maakt er telkens een potje van. Nu weer niet aangevraagde kap vergund.

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016 09)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

De vergunning: Het kappen van twee bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169126.html

Pablo Picassostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35934

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166142. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166142.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven drie bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er twee niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Nijenoord 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-35923

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166125. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166125.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunning is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

XXXX

Jan Overdijkstraat t.h.v. nummer 63 te Utrecht, HZ_WABO-16-35853

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166139. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166139.html

Het valt op dat het kappen van drie platanen op gang wordt gebracht door een bij nota bene Volker Rail binnengekomen klacht van één bewoner.

De vereiste bijlagen ontbreken.

Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Opaalweg 33 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-36078

Het kappen van één boom

Wonder ! Wonderbaarlijk is dat de boom op de eerste verdieping boven nummer 33 staat. [N.B. Nummer 331 bestaat niet op de Opaalweg. De vele onregelmatigheden leiden de gedachten naar weer een onregelmatigheid van de gemeente.]

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166133. Gepubliceerd op 28 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166133.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraag is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Strijkviertel 61 te De Meern, HZ_WABO-16-35911

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166129. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166129.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraagis er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Huurweerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35926

Het kappen van zes bomen en het herplanten van 9 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166138. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166138.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Uppsalalaan te Utrecht, HZ_WABO-16-35912

Het kappen van 28 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166144. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166144.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven zes bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vijf niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Boorstraat en Bethlehemweg te Utrecht, HZ_WABO-16-35914

Het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166135. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166135.html

Waar in de straten?

Van de aangegeven zeven bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er zes niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Op de Werf ter hoogte van Oudegracht – Tolsteegzijde 176 te Utrecht, HZ_WABO-16-36327

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166082. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166082.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Oudegracht-Tolsteegzijde huisnummer 183 te Utrecht, HZ_WABO-16-36325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166088. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166088.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

 

Zogenoemde halfjaarlijkse vellijst: 556 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166653 Gepubliceerd op 29 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166653.html

Rechtstreeks naar de lijst:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-40357/currentItem

Opvallend is het grote aantal bomen (129 stuks, 23 % van de lijst) met stambeschadigingen. Het gaat hier behalve om een enorme beeld-, ecologische- en klimaatadaptieschade. Ook om een enorm kapitaal. Als de lijn van het verleden doorgetrokken mag worden dan gaat het in de meeste gevallen om aanrijdschade en schade als gevolg van werken in de openbare ruimte.

De verantwoordelijke wethouders zouden best wel mogen zorgen dat de aldus bedreigde bomen snel in kaart worden gebracht en vervolgens preventieve voorzieningen worden aangebracht.

 

Briljantlaan 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-36465

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 169092. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169092.html

 

Hup gemeenteraad

Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018

Het Vredenburgplein krijgt minimaal veertien bomen, bankjes en een kunstwerk. Dit zijn de eerste uitkomsten voor de herinrichting van het plein.

Dat laat wethouder Victor Everhardt weten. De definitieve herinrichting gaat plaatsvinden in 2018. Het plein wordt tevens ingericht zodat er een markt met 65 standplaatsen wekelijks kan neerstrijken.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358870/vredenburg-krijgt-veertien-bomen-in-2018.html

Toe maar. Wat veel.

Als er geen goede beschermingsvoorzieningen rond de bomen worden geplaatst, is er snel genoeg aanrijdschade. (Dat plein zal voor van alles en nog wat gebruikt worden.) Bijna alle leeftijdsgroepen Utrechters zullen anders nog meemaken dat de bomen vanwege stambeschadigingen geveld worden.

Hup gemeenteraad, zet het in de begroting en laat het uitvoeren. (Begrotingsrecht.)

 

Zijn we al aan 200 vergunningen, bestuurders in de regio ?

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven; (code HDSR6818)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9584. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9584.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR6765)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9575. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9575.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Alexander Numankade 9 Utrecht (code HDSR6785)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9578. Gepubliceerd op 30 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9578.html

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel, Amsterdamsestraatweg 303 te Utrecht, HZ_WABO-16-35808

Datum ontvangst aanvraag: 14-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161064. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161064.html

“Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.”

Vergunning verleend op 24 november 2016.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-167492.html

Er zitten maar drie werkdagen tussen bekendmaking van de aanvraag en de vergunningverlening.

Vraag voor het juridisch wonder van B&W, is de wettelijke termijn al tot drie werkdagen bekort?

Nee, omdat B&W en zijn ondersteuning het gewoon zijn schijt te hebben aan wat de Utrechters er van vinden, wordt er opzichtig overal overheen gelopen.

 
DOSSIER ASFALT

 

De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

Het ministerie van I&M heeft recent laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Dit gebeurde in het kader van Beter Benutten en de deur-tot-deur benadering in mobiliteitsbeleid.

Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg (zie o.a. ook CROW, 2015)

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op het hoofdwegennet (HWN, snelwegen). De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.

Verkeer op stedelijke ringwegen is vooral stadsregionaal

De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is de hoogste tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.

Nieuwe feiten en inzichten over effectiviteit van mobiliteitsbeleid

De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzichten over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meest recente congestie-indices van TomTom (zie figuur hieronder) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen -> meer asfalt aanleggen?” is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie eerste figuur: If this is your problem…).

In de lijst met top 20 files – november 2016 door de EVO aangedragen – missen wij een overzicht van de afslagen en de toename van het personenvervoer als eigenlijke oorzaken van de files. Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio. De oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.

 

Figuur 1: Congestie indices voor hoofdwegennet (HWN) en overige wegen, volgens TomTom data (bron: figuur 6 in Jaarbericht Trafficquest, 2016)

 

 

Minister: “Maak deze recente inzichten van het ministerie openbaar en bespreekbaar”

Vragen die geïnteresseerden in deze problematiek aan de minister en het ministerie kunnen stellen zijn:

 1. A) Kunt u ons informeren over de effectiviteit van de strategie van ‘Beter Benutten / deur tot deur benadering in de spits’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Toelichting:

o   Wij begrijpen dat u in uw beleidsprogramma’s intensief inzet op de deur tot deur benadering en het gebruik van waargenomen snelheden en verplaatsingen in en rond steden.

o   Steeds duidelijker wordt dat de sleutel tot gedragsverandering gevonden moet worden in de overgang van het hoofdwegennet (HWN) naar het stedelijk- en regionaal wegennet (OWN).

o   Als steden de toevloed van auto’s niet gaan reguleren met parkeerbeleid, dan gaan zij noodgedwongen het verkeer opvangen aan de rand van de stad. Dit zal ten koste gaan van de doorstroming op het HWN door terugslageffecten vanuit het OWN.

 1. B) Hoe gaat u met deze nieuwe inzichten de samenwerking met de steden vormgeven?
 2. C) Wilt u de onder a) besproken recente inzichten openbaar en bespreekbaar maken, en uw inzichten aan ons toesturen, opdat wij andere betrokken partijen deze inzichten kunnen beoordelen?

(Kracht van Utrecht, 26 november 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/481-de-oplossing-meer-files-meer-asfalt-werkt-averechts

Het is slim de werkgever te belonen die medewerkers in dienst neemt èn houdt, werknemers die geen auto gebruiken. Ook in andere domeinen het laten staan van de auto belonen. Dat kan bekostigd worden op basis van inverdienen.

 

Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

Gemeente én provincie Utrecht hopen dat de PvdA in de Tweede Kamer voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd gaat liggen. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil dit deel van de Utrechtse ring verbreden naar twee keer zeven rijstroken, maar daarvoor moet een flink stuk bos wijken.

Honderden bomen zullen eraan moeten geloven als de plannen van het Rijk uitgevoerd worden, waarschuwt Jos Kloppenborg, één van de Vrienden van Amelisweerd. En dat terwijl de Utrechtse gemeenteraad, College van B&W én de provincie hebben aangegeven dat er geen behoefte is aan de verbreding. Kloppenborg tast in het duister over de vasthoudendheid van minister Schultz. ‘Het is heel duidelijk dat er steeds minder draagvlak is in de regio Utrecht, waar ook heel hard gewerkt wordt om het fileprobleem op een andere manier op te lossen.’

(BNR.nl, 27 november 2016)

https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10314573/amelisweerd-vestigt-hoop-op-den-haag

Zie ook het artikel direct hierboven.

 

PvdA geeft stemadvies

Verbreding Ring Utrecht gaat door

Dat werd gister bij de bespreking van het plan voor de A27 duidelijk. De petitie van ‘Kerngroep Ring Utrecht’, waarin gevraagd wordt de verbreding niet door te laten gaan, blijkt geen effect te hebben.

Zo’n 8.700 mensen zetten een handtekening onder de petitie, die gister in de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit gebeurde tijdens de bespreking van MIRT; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij de bespreking werden verschillende plannen voor de verbreding en aanleg van wegen geëvalueerd. Ook het plan voor de A27 kwam aan de orde.

Kerngroep Ring Utrecht, bestaande uit meerdere bewoners- en milieuorganisaties, wil niet dat het plan doorgaat. Om de verbreding mogelijk te maken, moet er namelijk een stuk bos gekapt worden. Dat heeft volgens de organisatie nadelige gevolgen voor de natuur. Andere klachten gaan over de verslechtering van luchtkwaliteit voor omwonenden, geluidsoverlast, veiligheid en cultuurhistorie.

Verkiezingsprogramma PvdA

De kerngroep had goede hoop dat de PvdA zijn steun voor het plan zou intrekken. In het verkiezingsprogramma staat namelijk het volgende: “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak”. Daarnaast gaf partijleider Diederik Samsom laatst tijdens een debat aan dat hij het nut van deze specifieke verbreding niet inziet.

Tijdens de bespreking van gister, bleef PvdA toch achter het plan staan. Minister Schultz van Haegen, die graag wil dat de verbreding plaatsvindt, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan gewoon doorgaat. Een volgend kabinet zou deze beslissing niet terug kunnen draaien.

(Nu.nl, 29 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4357769/verbreding-ring-utrecht-gaat.html

 

De VVD gelooft in teer

Maak eens een helikoptervlucht en je zult zien dat er nog heel veel ruimte is, aldus Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Limburgh Stierum Harinckxveld thoe Sloten-Janssen en Tilanus (ik mag haar Mel noemen) in het AD van afgelopen maandag.

Daarmee wilde ze niet zeggen: ‘Gelukkig, er zijn nog plekken in ons drukbevolkte land die niet zijn volgeplempt’, maar het tegenovergestelde. Bij elk reepje groen dat haar al wentelwiekend onder ogen komt, kirt ze: ‘daar moet een laag asfalt op!’ Dat zou je beroepsdeformatie kunnen noemen. Ze is tenslotte Verkeersminister.

Maar Mel is ook VVD’er. En die partij lijdt zoals bekend aan asfaltfetisjisme; het irrationele geloof dat het land mooier en gelukkiger wordt als je er een laag teer overheen smeert. Golfbanen vanzelfsprekend uitgezonderd.

Perpetuum immobile

Dat de filedruk niet afneemt door al die nieuwe wegen, is voor de rechtgeaarde asfaltfetisjist alleen reden er nóg meer aan te leggen. Het is de liberale perpetuum immobile.

In de prille jaren 80 werd er fel gedemonstreerd tegen de aanleg van de A27, dwars door Amelisweerd, de achtertuin van Utrecht. Dat mocht uiteraard niet baten. Met als gevolg twee maal vier rijbanen waar het autoverkeer regelmatig vastloopt.

Op de schop

Om er voor te zorgen dat we binnenkort op nóg meer rijbanen in de file kunnen staan, heeft Mel besloten dat de boel daar weer op de schop gaat. Dat natuurgebied was toch al aangetast.

Eerder deze week werd er in de Tweede Kamer een petitie aangeboden tegen de uitbreiding van de Utrechtse ring. De Kerngroep Ring Utrecht, die bijna 9.000 handtekeningen had verzameld, meldde zich in Den Haag in de stille hoop dat de PvdA vier maanden voor de verkiezingen haar principes af zou stoffen om het onzalige plan alsnog naar de vuilnisbak te verwijzen.

Helaas zijn de nieuwe ballen van Diederik Samsom nog niet ingedaald en was het de petitie die in de prullenbak kon. De VVD gelooft in teer. Maar als je met een helikopter boven de PvdA vliegt zie je niks. Helemaal niks.

(AD.nl, 1 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/de-vvd-gelooft-in-teer~a536957c/

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Coalitie en B&W gemeente Utrecht hebben de salonfähige milieu-organisaties in de zak

Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot Greenpeace, Milieudefensie en de Utrechtse Milieufederatie kan onze organisatie zich niet verenigen met de Biomassacentrale in Utrecht. Deze centrale is zowel slecht voor de omgeving (veel te ruime normen in de vergunning voor o.a. zeer schadelijke stoffen) als slecht voor het klimaat (leidt niet tot minder CO2, maar eerder meer). Wij zijn daarom ook in beroep gegaan tegen de vergunning voor deze centrale.

Onze conclusies vindt u in de bijgevoegde kort memo. Deze zullen wij toelichten op de raadsinformatieavond van morgenavond.

Wij stellen het op prijs als u in uw programma of op uw website aandacht wil geven aan dit tegengeluid.

Mocht u meer info willen, dan kunt u bellen met mijn collega Johan Vollenbroek, tel. 024 3230491 / 0654674047

Met vriendelijke groet,

Ewald Korevaar

MOBilisation for the Environment

www.mobilisation.nl

(E-mail, 30 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

Wie gaat hierop wobben?

‘BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie’

Volgens de gemeente draagt de BioWarmte installatie die Eneco gaat bouwen positief bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie. Die zal bovendien vele malen groter zijn dan de beperkte impact op luchtkwaliteit. Het college heeft Eneco gevraagd om met een routekaart te komen naar volledig duurzame vervanging van aardgas. (………….)

(destadutrecht.nl, 26 november 2016)

http://destadutrecht.nl/energie/biowarmte-installatie-draagt-positief-aan-verduurzaming-energie/

Om deze uitspraak te kunnen doen moet B&W onder meer beschikken over documenten die spijkerhard aantonen (niet voor één week maar voor langjarig) langs welke routes, met welke vaar/voertuigen (typen, vermogen enz. van motoren) en met welke vaar/voertuigfrequenties Eneco zijn biomateriaal aanvoert en laat aanvoeren. Bovendien moet B&W daar berekeningen op gemaakt hebben.

Wie gaat daarop wobben en laat weten waar B&W het openbaar maakt zodat iedereen het kan inzien en narekenen?

 

Rapport Berenschot

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2a78154e-f3c1-40cf-a2a2-5e7d54911fd8

 

Het ‘groene’ boegbeeld van het liberale ‘Groen”Links’

Van Hooijdonk en Eneco

Volgens GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk is de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen verantwoord. Dat zou blijken uit de rapportage van RoyalHaskoning (die we kennen van de milieuzone!) en van Berenschot. RoyalHaskoning zou onderzoek gedaan hebben naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Berenschot heeft gerapporteerd over CO2-uitstoot (klimaat).

Over de rapportage van RoyalHaskoning kan ik kort zijn. Die heeft zich volledig gebaseerd op de luchtkwaliteitrapportage die in opdracht van Eneco door Arcadis is uitgevoerd om de vergunning te krijgen van de provincie. Op het ‘onderzoek’ van Arcadis was tijdens de rechtszitting van 9 september nogal wat kritiek van de SSLU, maar daar had RoyalHaskoning kennelijk geen weet van.

Zo bleek Arcadis slechts berekend te hebben wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn voor de bewoners van de Fregatbuurt, hemelsbreed 300 meter van de geplande installatie, in plaats van wat de gevolgen zijn op het Eneco terrein zelf (waar ook wordt gewoond), laat staan op een afstand van 10 meter van de rijweg (de Atoomweg) zoals de regelgeving dat voorschrijft.

En totaal anders dan wat de wethouder beweert is er geen enkele aanwijzing dat Eneco alleen ‘schone’ vrachtwagens gebruikt, want een voorschrift van die strekking staat ten onrechte niet in de vergunning. Eén van de punten waar de SSLU bezwaar tegen maakte. Hoe kan je als wethouder een milieuzone instellen en geen probleem maken over de bevoorrading door Eneco met vervuilende vrachtwagens? Voor de SSLU was dat een reden om bezwaar te maken tegen de vergunning van de provincie. Voor het college en de wethouder was het dat kennelijk niet.

Overigens, de manier waarop Arcadis aan zijn rekenuitkomsten kwam was in het geheel niet te controleren, want de gebruikte invoergegevens stonden niet in de rapportage vermeld. Voor RoyalHaskoning geen reden om zich niet op de Arcadis rapportage te baseren. Zolang RoyalHaskoning geen kritiek heeft op Arcadis heeft Arcadis geen kritiek op RoyalHaskoning. Ze werkt dat in de wereld van commerciële adviesbureaus: werk genoeg.

Wat noch Arcadis noch RoyalHaskoning heeft onderzocht is wat de uitstoot is van EC (‘roet’) van de biohoutkachel van Eneco. Daar bestaan geen wettelijke normen voor en dus had Eneco dat niet laten onderzoeken. De stukken die bij de verleende vergunning horen bieden daar geen informatie over. De EC uitstoot is dus onbekend. Heel vreemd dat de wethouder daar geen probleem van maakt want EC is nog haar enige argument voor de milieuzone.

En dan de uitstoot van CO2 (klimaat). Volgens Van Hooijdonk zou uit de rapportages gebleken zijn dat de biowarmteinstallatie een belangrijke bijdrage is aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Berenschot heeft twee berekeningen vergeleken, die van CE Delft en die van Stadsverarming. CE Delft heeft in opdracht van Eneco een berekening gemaakt die moet aantonen dat de biowarmteinstallatie tot een reductie leidt van CO2. Stadsverarming heeft berekend dat er juist sprake is van een toename van CO2.

En wat zegt Berenschot? “Beide berekeningen zijn op zich cijfermatig correct, maar door het gebruik van een andere referentiesituatie en aannames komt dit verschil tot stand”. Om het simpel te zeggen: het hangt er maar van af waar je de situatie ‘wel-biowarmteinstallatie’ mee vergelijkt. Dat is dus wat anders dan wat Van Hooijdonk zegt.

De stadsverwarming is ooit opgezet om de warmte te kunnen benutten die vrijkomt door het koelen van de gasgestookte elektriciteitscentrale op Lage Weide. Beter het heet geworden koelwater gebruiken voor stadsverwarming dan het ongebruikt te lozen in het kanaal. In die situatie kost de productie van heet water helemaal geen CO2. Dat hete water is immers ‘restwarmte’. Je krijgt het voor niets. Nu is er wel sprake van warmteverliezen als dat getransporteerd wordt naar woningen in Utrecht e.o. Daarom wordt dat water halverwege opgewarmd. Het warmteverlies is circa 30%. Maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is in het alternatief ook het geval.

Ga je nu een biowarmteinstallatie in gebruik nemen, dan ga je CO2 uitstoten die je niet zou hoeven uitstoten als de restwarmte gebruikt zou worden afkomstig van de gas gestookte elektriciteitscentrale. Dat levert dus hoe dan ook een forse toename op van de uitstoot van CO2. Waarom houdt Eneco het dan niet bij die ‘restwarmte’ en waarom moet er dan een biowarmteinstallatie komen?

Welnu, Eneco, die zich profileert als een groene leverancier van stroom, koopt liever stroom in die door vuile kolencentrales wordt geproduceerd, want dat is goedkoper dan die stroom zelf te produceren met de eigen gasgestookte centrale in Lage Weide. Maar als die eigen gasgestookte centrale minder stroom produceert is er ook minder ‘restwarmte’. Die biowarmteinstallatie moet er dus komen omdat Eneco zoveel mogelijk schone ‘gasgestookte’ stroom wil vervangen door vuile ‘kolengestookte’ stroom die goedkoper kan worden ingekocht.

Het verstoken van kolen brengt aanzienlijk meer CO2 in de lucht dan het verstoken van gas, maar voor het groene Eneco is dat geen punt van overweging. Die verdient meer aan vuile kolengestookte stroom. Een kind begrijpt nu dat de biowarmteinstallatie om twee redenen een buitengewoon klimaatonvriendelijke oplossing is. In de eerste plaats ga je biomassa verstoken, waarmee heel veel CO2 in de lucht wordt gebracht om water voor stadsverwarming op te warmen die je anders als ‘restwarmte’ gewoon krijgen kan. In de tweede plaats werk je in de hand dat Eneco steeds meer schone gasgestookte stroom vervangt door vuile kolengestookte stroom, doordat de noodzaak om ‘restwarmte’ te leveren wegvalt.

Hoeveel CO2 door de biowarmteinstallatie in de lucht wordt gebracht weet overigens niemand, want dat heeft Eneco niet laten uitrekenen. Voor de uitstoot van CO2 bestaan in ons klimaatonvriendelijke land helemaal geen normen en dus vroeg de provincie daar niet naar toen Eneco de vergunning aanvroeg. En als de provincie daar niet naar vraagt, waarom zal je het dan als groene leverancier van stroom laten uitrekenen?

Wat zou wethouder Lot van Hooijdonk nu tegen Eneco moeten zeggen? Precies: “als jij die biowarmteinstallatie wil hebben omdat je meer kan verdienen door vuile kolengestookte stroom in te kopen in plaats van zelf stroom te produceren met relatief schoon gas en als je ook nog eens extra CO2 gaat uitstoten met die enorme houtkachel, dan lazer je maar op want daar werk ik niet aan mee”. Dat zou een GroenLinks wethouder moeten zeggen tegen Eneco.

(Nieuws030.nl, 30 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-van-hooijdonk-en-eneco/

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

Conclusies

Naar het oordeel van de SSLU had de gemeente ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar alle reden om te vrezen dat het niet weren van diesel Euro 3 tot gevolg zou hebben dat het toch al zeer margi¬nale effect van 0,11 µg/m3 NO2 (personenwagens) en dus ook het effect op PM10 en roet, op een onjuiste inschatting/berekening was geba¬seerd en dat het ef¬fect in werkelijkheid negatief zou uitpakken, met name door de voor de hand liggende vervanging van diesels Euro 1 en 2 door de nóg ‘viezere’ diesel Euro 3 en de vol¬strekt onvoldoende compensatie daarvan door diesels met hogere Euroklasse, temeer omdat dat marginale effect ook om andere redenen nog te hoog was ingeschat: de meest ‘vieze’ diesels zouden immers toch al naar de sloop gaan of geëxporteerd worden door de wijziging van de oldtimer regeling, vieze auto’s die uit de milieuzone geweerd werden zou¬den naar de stadsring uitwijken en daar dub¬bel zoveel kilometers maken en mensen die op kosten gejaagd worden om een nieuwere auto te kopen zullen daar ook meer mee gaan rijden. De rechtbank heeft een en ander miskend.

Wat betreft de effectmeting TNO EC (roet)

De keuze van één meetlocatie, namelijk Catharijnesingel 71, en het vergelijken van de EC-concentratie op die ene meetlocatie met de EC-concentratie in het Griftpark (achtergrondconcentratie) voldoet niet aan de meest elementaire methodologische eisen die aan zo’n effectme¬ting gesteld moeten worden. Dat het effect van de milieuzone 16% is, zoals de gemeente in het verweerschrift beweert, is geheel bezijden de waarheid. Uit het TNO-rapport kan slechts de conclusie getrokken worden dat de milieuzone geen aantoon¬baar effect op de EC-concentratie heeft gehad en dat het positieve effect van de milieu¬zone er door de effectmeting bepaald niet aannemelijker door is geworden.

Overigens, de wijze waarop TNO het effect van de milieuzone heeft vastgesteld, zowel voor NO2 als voor EC, doet het ergste vrezen wat betreft deugdelijkheid van de berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de vooruitberekening van de effecten van de milieuzone. Als die op dezelfde ondeskundige wijze zijn uitgevoerd kan daar geen betekenis aan worden toegekend.

(E-mail namens SSLU, 29 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

B&W klungelt weer

‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

Utrecht laat het na om adequaat op te treden tegen ‘huisjesmelkers’ als Marcel van Hooijdonk. De regeling die het mogelijk moet maken om een huisjesmelker via de Wet Bibob aan te pakken, is niet waterdicht.

Dat zegt CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard. Hij ontdekte dat toepassing van de Wet Bibob in Utrecht, wat de aanpak van huisjesmelkers betreft, juridisch niet sluitend is.

De Wet Bibob maakt het een gemeente mogelijk in te grijpen wanneer het vermoeden bestaat dat met een vergunning strafbare feiten worden gepleegd. In Breda worden alle plannen van Van Hooijdonk inmiddels getoetst aan de Wet Bibob. Utrecht heeft twee keer bij een bouwplan van Van Hooijdonk gedreigd deze te toetsen aan de Wet Bibob. Beide keren trok de huisbaas ze in.

Brussaard ontdekte dat dit dreigement achteraf loos bleek. ,,In de beleidsregel van de gemeente ten aanzien van huisjesmelkerij wordt verwezen naar artikelen uit een wet die 1 januari vorig jaar is vervallen. Hierdoor ontstaat het juridisch risico dat huisjesmelkers, zelfs als het college ze eindelijk eens op basis van de Wet Bibob bestrijdt, niet kunnen worden aangepakt, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft.”

(AD.nl, 28 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/aanpakken-huisbaas-niet-in-orde~ad7dbba6/

 

Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

Er zijn al lange tijd indicaties dat het gescheiden afvoeren van vele afvalsoorten ineffectief is en bovendien veel duurder dan het ongescheiden ophalen.

Beter blijvend gedwaald dan onderweg omgekeerd.

Nu vroeg de Vara daarvoor de aandacht:

http://www.npo.nl/groen-licht/28-11-2016/VARA_101380535

Zie ook: http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23253

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23255 en

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23249

 

Eerste indruk: goede stap.

Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de bevoegdheidsbepalingen in de Participatiewet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Overwegende dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte beleidsregels vast te stellen om kaders te stellen voor het vanuit de bijstand uitvoeren van activiteiten als zelfstandige op bescheiden schaal;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht. …………………

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 168499. Gepubliceerd op 1 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-168499.html

 

Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

De gemeente laat van maandag 5 december tot en met vrijdag 16 december herstelwerkzaamheden uitvoeren wegens verzakkingen aan de Maliesingel en Tolsteegsingel. Deze werden onlangs heringericht, maar op het gedeelte van de Maliesingel ten zuiden van de Zonstraat blijkt de klinkerweg te verzakken. Dit meldt de gemeente.

De verzakkingen van de klinkers in de rijbaan hebben te maken met de fundering. De betonconstructie van de oude trambaan is verwijderd. Na het weghalen van deze betonconstructie blijkt de grond onder de betonconstructie en de nieuwe fundering zich anders te zetten dan voorspeld en is gaan zakken. Tijdens de herstelwerkzaamheden worden de klinkers in de rijbaan verwijderd, wordt de fundering afgetrild, opgevuld met funderingsmateriaal, nogmaals afgetrild en vervolgens weer bestraat.

(Nieuws.nl, 1 december 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61674/herstelwerkzaamheden-maliesingel-en-tolsteegsingel/

 

Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

In de binnenstad gaat het parkeren met je auto op straat volgend jaar duurder worden. Tegelijkertijd wordt het parkeren in garages in de binnenstad goedkoper. De gemeente wil hiermee het aantal geparkeerde auto’s op straat verminderen, om zo de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358344/nieuwe-regelingen-parkeren-binnenstad.html

 

‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen.

De gemeenteraad van Het Bildt moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen over de vraag of afspraken die de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een woonzorgcentrum in Sint Annaparochie, geheim moeten blijven of niet. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Een journalist van de Leeuwarder Courant had op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om de afspraken openbaar te maken die de gemeente Het Bildt heeft gemaakt met de eigenaar van een supermarkt naast het woonzorgcentrum. Hij stuitte daarbij echter op een weigering van het college van burgemeester en wethouders, omdat de gemeenteraad eerder had besloten om de afspraken geheim te houden. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde eerder nog dat de journalist geen belanghebbende was.

Dubbel belanghebbende

Het uitgangspunt dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen, heeft directe gevolgen voor deze zaak. Het betekent dat de indiener van een Wob-verzoek, in dit geval de journalist, zowel belanghebbende is bij het besluit op zijn Wob-verzoek als bij het besluit over het verzoek om de geheimhouding op te heffen. Omdat de gemeenteraad heeft volstaan met een enkele verwijzing naar de geheimhoudingsplicht zonder in te gaan op de bezwaren van de journalist daartegen, is dat besluit onvoldoende gemotiveerd.

Tussenuitspraak

De gemeenteraad krijgt twaalf weken de tijd om zijn besluit op het verzoek van de journalist om de geheimhouding op te heffen alsnog goed te motiveren of om een besluit met een andere strekking te nemen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

(Gemeente.nu, 25 november 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/wobber-mag-vragen-om-geheimhouding-op-heffen/

 

Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht

Vaste medewerkers van de Bibliotheek Utrecht mogen niet vervangen worden door vrijwilligers. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald.

Vakbond FNV spande de zaak tegen Bibliotheek Utrecht afgelopen zomer aan. De vakbond kwam op voor de belangen van de vaste medewerkers wier baan op het spel stond. Daarnaast vindt de vakbond het niet kunnen dat werknemers niet betaald krijgen voor hun werk. Ondanks een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van FNV heeft de bibliotheek al wel personeel ontslagen om te kunnen bezuinigen.

Dit tot ongenoegen van FNV-bestuurder Hanan Yagoubi: “Daar valt je mond natuurlijk wel van open. Dat het UWV, ondanks de uitspraak van het kort geding en in afwachting van het hoger beroep, toch een vergunning verleent. Met het arrest van het hoger beroep in ons hand gaan wij uiteraard bestrijden dat de Bibliotheek Utrecht alsnog de ontslagen gaat doorvoeren. Dit zou in strijd zijn met de cao-afspraak.”

Directeur Ton van Vlimmeren van de Bibliotheek Utrecht liet vanochtend weten dat de bibliotheek kijkt hoe het met dit vonnis de dienstverlening voor de inwoners van Utrecht op peil kan houden en tegelijkertijd vorm kan blijven geven aan de vernieuwingen.

Yagoubi: “De gang naar de rechter was nooit onze gewenste route, maar was in het belang van alle bibliotheekmedewerkers onvermijdelijk. Onze leden maken zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheken. Vrijwilligers zijn prima om een bibliotheekteam mee te versterken, maar mogen niet echte banen verdringen. De reorganisatie van de Bibliotheek Utrecht hoeft niet ten koste te gaan van echte banen en kwaliteit van de dienstverlening aan de bezoekers van de bibliotheek. Gelukkig is de rechter het hiermee eens.”

(DUIC, 1 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/rechter-verbiedt-inzet-vrijwilligers-bibliotheek-utrecht/

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0’.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 66074. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-66074.html

Wat aan de regeling opvalt is dat de deelnemers niet bestaan uit de provincie en gemeenten, maar uit de dagelijkse besturen daarvan: gedeputeerde staten en colleges van B&W. Dit onderstreept de verdere uitholling van wat men democratische controle noemt, waar provinciale staten en gemeenteraden met open ogen en vanzelfsprekend zonder de burger iets te vragen in stappen. Het is een fictie dat gemeenteraden voldoende zicht hebben op wat er in regionale uitvoeringsdienst wordt bekokstoofd. Het is voor leden van gemeenteraden lastig op alles goed te volgen, bij te houden, maar ze vertikken het om – met inzet van hun begrotingsrecht, dat ze in het komende decennium ook wel zullen afstaan – zichzelf goed uit te rusten voor controle. Het toenemend soezerig bestaan is verdomd comfortabel.

En dan maar mopperen over de zogenoemde popularisering.

 

Het schaduw gemeentebestuur spreekt. Tot dsuver heeft het veel gehoor gekregen.

‘Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen’

De binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn volstrekt onvoldoende om de groei van Utrecht van de huidige 340.000 naar 410.000 inwoners in 2040 op te vangen. Utrecht moet daarom een schaalsprong maken.

Dat betoogde Amvest-ceo Wienke Bodewes tijdens Utrecht Vastgoed, een congres georganiseerd door Spryg Real Estate Academy.

“De druk op de woningmarkt is enorm. De woningvraag kan niet binnenstedelijk worden opgelost, heeft ook het CPB berekend. Utrecht moet maximaal inzetten op buitenstedelijke woonmilieus. Om marktpartijen duidelijkheid te geven waar absoluut niet mag worden gebouwd, moet de provincie niet de rode maar de groene contouren beschrijven. Gebeurt dat niet, dan wordt Utrecht een exclusieve stad, onbereikbaar voor lagere middeninkomens.”

Utrecht moet rekening houden met prijsexplosie

Een prijsexplosie in Utrecht is volgens Bodewes onvermijdelijk. “Door de crisis hebben mensen hun woningplannen vijf jaar uitgesteld. Net als Amsterdam werkt Utrecht bovendien als een magneet op jonge professionals. Die enorme woningvraag springt er nu uit. Het duurt echter jaren voordat een woningplan is omgezet in beschikbare huizen. We hebben het begin van de prijsexplosie in de Domstad nog niet gezien.”

Net als in Amsterdam zullen ook in Utrecht de woningprijzen, gemeten vanaf 2013, verdubbelen, alleen iets later, verwacht Bodewes. “Dat is fantastisch voor de huur- en beleggingswaarde van onze woningportefeuille, maar maatschappelijk volstrekt ongewenst.”

Gemeente ziet nog voldoende binnenstedelijke locaties

Pim Sanders, waarnemend afdelingshoofd Grondzaken gemeente Utrecht, voelt niets voor buitenstedelijk bouwen, liet hij weten. “Marktpartijen moeten eerst aan de slag met verouderde bedrijventerreinen en spoorwegemplacementen in de stad. De komende vijftien jaar zijn er genoeg binnenstedelijke ontwikkellocaties in Oost, de Uithof, in het stationsgebied en in de Merwedekanaalzone. Alleen in die laatste zone is al plek voor ruim 6.000 woningen. In 2023 komt bovendien 8 hectare in het Jaarbeursgebied vrij. En in Leidsche Rijn worden tot 2025 nog eens 9.000 woningen gerealiseerd.”

Om meer binnenstedelijk te realiseren heeft gemeente Utrecht wel hulp van provincie Utrecht en het Rijk nodig, voegde Sanders toe. “Ook in Kanaalzone-Zuid is plek voor veel woningen. Door de geluidscontouren van de A12 is transformatie naar woningen nu echter onmogelijk. Forse investeringen in infrastructuur zijn daarvoor nodig. Er komt echter steeds minder geld van het Rijk naar gemeenten.”

Kabinet moet investeringsfonds oprichten, vindt provincie

De provincie Utrecht wil zich bij een nieuw kabinet daarvoor hard maken, reageerde gedeputeerde Pim van den Berg (Ruimtelijke Ordening).

“Utrecht dreigt zijn troefkaart van best bereikbare Nederlandse stad te verspelen, doordat de A2-as en de A12-zone binnenkort zullen dichtslibben. Als dat gebeurt, heeft de BV Nederland een groot probleem. Utrecht draagt namelijk veel bij aan het bnp van Nederland. Het nieuwe kabinet zou daarom een landelijk investeringsfonds moeten oprichten, waaruit een infrastructurele schaalsprong van Utrecht kan worden gefinancierd.”

(Cobouw.nl, 2 december 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1651251-utrecht-moet-meer-buitenstedelijk-bouwen

Een ramp voor het leven in de stad. Utrecht is meer dan groot genoeg. Stop de groei.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016

o.a.

5 Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’    

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

5.1 Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

6 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017  

7 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht  

8 Actualisatie ‘Financiële verordening gemeente Utrecht’            

9 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa  

10 Toekomstvisie Raadsorganen  

11 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”  

12 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!    

13 Benoeming leden van de Referendumcommissie  

14 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

N.a.v. een memo van wethouder Jansen ivm aanvullende informatie over de onderbouwing van permanente geheimhouding is dit strekt ter vervanging van het raadsvoorstel.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=68659a79-9fb3-40ec-9652-235e2e1012cd&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016

o.a.
6 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht    

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) op een aantal punten gewijzigd en in werking getreden. Deze inwerkingtreding was aanleiding om te bekijken welke wijzigingen voor de RUD en haar deelnemers van toepassing zijn. Daarnaast zijn andere wensen die de deelnemers in de loop der tijd hebben geopperd in de veranderingen meegenomen. De voorgestelde wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemers. Tot wijziging van de GR kan worden besloten als ten minste drie vierde van de colleges van de 12 deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hiertoe hebben besloten. Het college kan de regeling pas wijzigen nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend.

7 Cie S&R: Fietsparkeren bij Utrecht CS            

Geagendeerd door dhr. Post, PvdA. De PvdA fractie wil met name twee onderwerpen aan de orde stellen: De fractie maakt zich zorgen over het uitstel van een definitieve oplossing van het fietsparkeren. Terwijl de meerderheid van de raad al lang geleden heeft gepleit voor een situatie waarin OOK gratis stallen mogelijk is (zij het wat verder weg van het station). De PvdA is benieuwd wanneer de raad een definitief voorstel krijgt voorgelegd. Het baart de PvdA-fractie zorgen dat de Jaarbeursstalling nu al vaak vol zit. De fractie wil weten welke oplossing het college heeft voor de nu al vaak te volle stalling. Verder wil de fractie weten of ook in de stalling wordt gehandhaafd en welke alternatieve mogelijkheden aan fietsers worden geboden.

8 Marktverordening 2017  

In de Marktverordening gemeente Utrecht 2017 heeft het college alle noodzakelijke regels voor de markt vastgelegd. Inclusief de inrichtingsplannen van de markten op het Vredenburg en de diverse wijk- en waren markten in Utrecht. Voorgesteld wordt de wijze van samenstellen en de invulling van de verantwoordelijkheden van een marktcommissie per markt te onderzoeken, in de proef voor de markten op het Vredenburg. De Marktverordening Utrecht 2009 wordt overbodig, met vaststelling van dit raadsvoorstel.

9 Cie S&R Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum  

Geagendeerd door dhr. Brussaard, CDA, dhr. Bos, SBU en mevrouw Bouazani, PvdA. Naar aanleiding van de brief “Toevoeging speciaalzaken in LRC” van 18 augustus jl. en de RIB waar het college haar voornemen heeft toegelicht om 600 m2 ruimte beschikbaar te maken in LRC voor foodspeciaalzaken willen de fracties van het CDA, PvdA en SBU met de wethouder en andere fracties bespreken onder welke voorwaarden het college ruimte wil geven aan foodspeciaalzaken in LRC. Wat bovenstaande fracties betreft is het nodig om duidelijkheid te scheppen naar ASR en de winkeliers uit de omliggende winkelgebieden (Terwijde, Vleuterweide etc.) wat onder ‘foodspeciaalzaken’ wordt verstaan, zodat dit aanvullend is op het bestaande aanbod “food” in de omliggende winkelcentra, en wordt de ruimte die het college heeft om hier invloed op uit te oefenen, benut.

10 Cie S&R Brief Domplein extra impuls openbare ruimte  

Geagendeerd door mevrouw Freytag, Student&Starter Student & Starter is blij dat er aandacht is voor het meest historisch en centrale plein in de stad, en is van mening dat het Domplein een plek is waar levendigheid thuishoort. Het plein wordt nu enkel door ruimtelijke ingrepen een impuls gegeven, terwijl er meer manieren zijn te bedenken om het plein tot een fijne, levendige plek te maken (exposities, foodtrucks, terrasjes etc.). De fractie bespreekt graag met de wethouder en andere fracties wat de mogelijkheden zijn om het Domplein tot een levendige, fijne verblijfsplek te maken. Doel: extra inzet op levendigheid op het Domplein.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=c0a18b3e-f17f-4372-b4ec-1eace6768f72&FoundIDs=&year=2016

11 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg  

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg, door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen. Het college stelt voor om profiel 12 van het ontwikkelingskader Horeca Utrecht te wijzigen, zodat een verruiming van de mogelijkheden voor daghoreca en voor (aanvullende eisen) ondersteunende horeca in dit bestemmingsplan mogelijk is.

12 Vaststelling herontwikkeling bestemmingsplan Oudegracht 245, Binnenstad  

Doel van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op het beheer van de bestaande ruimtelijke structuur.

13 Verordening leges omgevingsvergunning 2017            

In 2017 zal naar verwachting het bouwvolume stijgen en daarmee ook het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning. Op basis van de huidige legestarieven zal als gevolg van deze toename, in 2017 eenmalig een netto meeropbrengst aan bouwleges worden gegenereerd van circa 2 miljoen euro. Wettelijk is bepaald dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Om daaraan te voldoen wordt voorgesteld, de legestarieven voor de omgevingsvergunning activiteit bouw voor bouwprojecten met een bouwsom vanaf EUR 1.000.000 te verlagen. Daarnaast heeft het college in deze verordening het eerste deel van motie 2016/139 ‘duurzame leges’ uitgewerkt. Door middel van het geven van een korting op, of vrijstelling van leges willen zij initiatieven en activiteiten stimuleren die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

14 Cie S&R Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht  

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA. motivatie staat in de bijgesloten word-agenda

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=cc65ce3b-55cb-4c90-8db7-4130d06561b5&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

o.a.
6 Verordening Jeugdhulp 2017            

In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de raad richtinggevende kaders voor de uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. Het is gebruikelijk dat na enige tijd uitvoering te hebben gegeven aan de verordening, geconstateerd wordt dat deze op onderdelen aanpassing behoeft. De aanpassingen in de nu voorliggende verordening Jeugdhulp betreffen geen grote beleidswijzigingen.

7 Commissiebrief Proef anoniem solliciteren  

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Dibi, PvdA. De fracties van D66 en de PvdA willen graag met de wethouder en andere fracties in gesprek over de soortgelijke pilot in Den Haag en de mogelijkheden tot verlenging van de pilot. Bij het opstellen van het onderzoek rond de pilot anoniem solliciteren is expliciet meegenomen dat in Den Haag tegelijkertijd een soortgelijke pilot is gedaan. Waar de Utrechtse pilot zich focuste op kwalitatief onderzoek naar (bijvoorbeeld) de effecten op de selectieprocedure en het sollicitatieproces, ging het in Den Haag (door de grotere hoeveelheid vacatures in de pilot) juist over de kwantitatieve effecten: komen er daadwerkelijk meer mensen met een andere achtergrond werken. In de brief wordt helemaal voorbij gegaan aan de Haagse pilot, terwijl juist een combinatie van beide pilots zo’n goed beeld zou geven. De fracties van D66 en PvdA zouden graag willen weten waarom ze nu niets meer horen over deze pilot en wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog lessen uit te halen. Daarnaast willen de fracties graag in gesprek over de mogelijkheden om inclusiviteit in de organisatie beter te monitoren en transparant te maken. D66 en PvdA willen de mogelijkheid bespreken over verlenging van de pilot.

8 Raadsbrief Onderhoud Stadhuis  

Griffie: De Procedurecommissie heeft op 24 november 2016 besloten de Raadsbrief Onderhoud Stadhuis met geheime bijlage, onder voorbehoud van concrete agenderingsverzoeken, te agenderen voor commissie Mens en Samenleving van 15 december 2016. Indien fracties de brief daadwerkelijk wensen te bespreken is hen verzocht om na de Raadsinformatiebijeenkomst van 1 december en uiterlijk 8 december een motivering voor de commissiebespreking bij de commissiegriffier aan te leveren. Indien geen gemotiveerde agenderingsverzoeken worden ontvangen, wordt de raadsbrief bij aanvang van de vergadering van de agenda gevoerd.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=343c7f76-2dc1-47e2-9b95-6129ce66b26d&FoundIDs=&year=2016

9 Derde begrotingswijziging 2016  

Bijgevoegd een aangepaste bijlage 3e BGW. Deze is aangepast n.a.v. de behandeling in de subcommissie Controle en Financiën. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk maar verduidelijkend. Bij mutatie 3 is een tabel ingevoegd waarin de mutaties zijn verwerkt voor Dumunder. Bij mutatie 7. Is een zin opgenomen wat is gedaan om voortaan geen fout in de kostentoerekening meer te hebben. Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. Met de derde begrotingswijziging 2016 worden de cijfers van de Programmabegroting 2016 voor het laatst voor het boekjaar 2016 geactualiseerd.

10 Legesverordening 2017  

Jaarlijks wordt de legesverordening geactualiseerd. Het gaat om het aanpassen van de tarieven met loon- en prijsbijstelling en aanpassing van artikelen.

11 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017              

Voorgesteld wordt om voor 2017 de percentages voor de OZB woningen en niet-woningen zodanig aan te passen dat de totale opbrengst OZB slechts met het inflatiepercentage wordt aangepast.

12 Internationale School  

De commissie ontvangt de Stand van zaken brief van de wethouder uiterlijk 9 december 2016. Wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de fracties van D66, VVD en Student en Starter. De fracties van D66, VVD en Student en Starter willen met het college en de andere fracties in debat over de stand van zaken van de nieuwe huisvesting van de Internationale School Utrecht (ISU). We zijn nu al 5 jaar, 4 werkbezoeken, 2 locatieonderzoeken verder en nog steeds is er geen zicht op een nieuwe locatie voor de school. De situatie lijkt met ingang van het schooljaar 2017-2018 nog nijpender te zijn vanwege de groei van het aantal leerlingen. De fracties willen de voor- en nadelen van de verschillende locatieopties, inclusief de voorkeurslocatie van de ISU, bespreken en reageren op het proces tot zover. Doel van de agendering is om te polsen of we als raad een voorkeurslocatie uit kunnen spreken teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de ISU in Utrecht, het moment waarop een nieuwe locatie wordt gekozen en wat daarvoor nodig is. Het college is verzocht een actueel document ter bespreking aan te leveren. Dit wordt uiterlijk 9 december 2016 nagezonden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=34e539c1-951e-4439-afba-e3c74bf0b250&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

2-12-2016         Beantwoording toezeggingen commissie over vervolg armoedeaanpak

30-11-2016        Informeren eerste evaluatie U-pas Kindpakket

29-11-2016        Regionale samenwerking transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

28-11-2016        Zienswijzen scheidingsvoorstellen corporaties inzake financiering mét en zonder staatssteun

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

1-12-2016         Inventarisatie tbv gesprek over ombudsfunctie

29-11-2016        Evaluatie tarieven en faciliteiten welzijnsaccommodaties

29-11-2016        Pilot geen gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1196

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-12-2016         Eindrapportage Knijp Monicabrug

1-12-2016         Voortgang werkzaamheden Dafne Schippersbrug

30-11-2016        Voortgang herinrichting en kunst Vredenburgplein

30-11-2016        Rapportage Monumentenwacht inspectie Domtoren

29-11-2016        Genderneutrale toiletten

29-11-2016        Evaluatie maatregel brommer op de rijbaan

29-11-2016        Parkeertarieven garages en stallingen 2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED EN NATUUR

–      Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof

–      Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

–      Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

–      Extra controles van grachtbomen

–      Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied. HDSR en Utrecht werken tegen

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

–      Zware onvoldoende voor TNO effectmeting

–      Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

–      Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

–      Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival

–      Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

–      Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

–      Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

–      Amsterdam aardgasvrij in 2050

–      Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

o    DIVERSE BERICHTEN 2

–      Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

–      Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

–      CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

–      Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

–      Precariobelasting boosdoener hogere energienota

–      Coachende managers hebben het moeilijk. Foute analyse

–      Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

–      Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–      Elinkwijk vooruit. Uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat

–      Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

–      Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

–      Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

–      Social return ook voor armoede en onderwijs

–      ‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–      Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

–      D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

–      Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

–      Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

–      Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

 

[Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof op 29 september (dit jaar) toezegde (max. 6 weken) over zijn bomenbeleid.

Zie het conceptverslag van de raadscommissievergadering: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=38069 onder punt 9.

De in de vergadering besproken zelfevaluatie van de wethouder is te vinden onder:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=743&FoundIDs=&year=2016 ook onder punt 9. Het definitieve verslag van de raadscommissievergadering zal na bijna 2 maanden wel zijn vastgesteld. De raad heeft er echter een handje van om zijn verslagen soms pas na aandringen openbaar te maken. We behelpen ons voorlopig dan maar met het concept.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt er in de gemeente Utrecht hetzelfde?

Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

Bosch en Duin en de WA Hoeve bij Den Dolder liggen nu nog in het landelijk gebied. Dus niet in de bebouwde kommen waar het veel makkelijker is om te bouwen. Op verzoek van de gemeente Zeist wil de provincie die gebieden binnen de rode contouren brengen.

Dat gebeurde zonder enige toelichting en onderbouwing. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ontdekte op een provinciale kaart de voorgenomen verandering.

Bevolking buitenspel

Stichting Beter Zeist, drie dorpsorganisaties en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. vragen de provincie op het voornemen terug te komen.

De vijf burgerorganisaties verwijten’ de gemeente dat deze de aanpassing onderhands met de provincie heeft afgesproken. Zij zien het als een politiek een-tweetje om de bevolking buitenspel te zetten. En dat terwijl de gemeente Zeist prat gaat op het betrekken van burgers bij haar beleid.

Brandbrief

Bij navraag blijken ook raadsleden van niets te weten. Vandaar dat de organisaties een brandbrief naar de raad hebben gestuurd. Zij vragen alles in het werk te stellen de verruiming van de rode contouren te voorkomen.

(Stadspers tweewekelijks in gemeente De Bilt en Zeist, 23 november 2016)

http://www.stadspers.nl/

Bij het verzet tegen de door Natuurmonumenten (!) gesteunde plannen voor de kap van meer dan 750 zeer oude bomen nabij kasteel De Haar, dit ten gerieve van de golfclub, bleek dat de bevoegdheid van de gemeente in deze zaak beperkt is doordat het bosperceel buiten de bebouwde kom ligt.

Onder meer vanuit de gemeenteraad werd gevraagd om de bebouwde kom grenzen te laten samenvallen met de gemeentegrens. B&W ging hier verrassend snel in mee en zegde een raadsvoorstel toe.

Men kan zich op grond van het bovenstaande artikel afvragen of hier niet eerst een maatschappelijke discussie over moet plaatsvinden of dat het niet beter een item voor de raadsverkiezingen van voorjaar 2018 kan zijn.

Heeft het pas om de bebouwde kom grenzen met de gemeentegrens te laten samenvallen waarmee dan alle bomen voor bouwen vogelvrij gemaakt worden? Kunnen bepaalde gebieden zoals het bosperceel bij Haarzuilens ook anders beschermd worden dan door het 1 op 1 gelijk trekken van de bedoelde grenzen?

 

Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

Kapvergunning voor 19 bomen aangevraagd. Vergunning verleend voor de kap van 20.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-134667.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-164443.html

Er is geen nieuwe of gewijzigde aanvraag ingediend.

Er kan geen belangenafweging voor het hoger aantal hebben plaatsgevonden. Aanvrager heeft zijn belang namelijk niet gesteld, of het is informeel gebeurd, in achterkamertjes. Dat laastte is heel goed mogelijk, er zit immers geen werkend schot tussen vergunningaanvrager en vergunningverlener.

 

Extra controles van grachtbomen

Het belang en voortbestaan van de iconische bomen op de Oudegracht is zo groot, dat de gemeente Utrecht twee adviesbureaus in de arm heeft genomen om de toekomst van de beeldbepalende reuzen te laten bepalen.

Bij het noodzakelijke herstel van de wal- en kluismuren langs de Oudegracht, een project van jaren, kunnen de groene blikvangers (verder) in de verdrukking komen. Er is nog weinig plek om te groeien. Omgekeerd kunnen boomwortels stenen naar boven drukken.

Om ervoor te zorgen dat de vaak tientallen jaren oude exemplaren bij of na de renovatie beschadigen of zelfs dood gaan, zullen de onderzoekers aangeven wat de beste remedie voor de uit te voeren werkzaamheden is.

Naast de tweejaarlijkse inspectie van alle oudjes door de gemeente heeft Witteveen+ Bos, een extern bureau, de opdracht gekregen te berekenen hoe de stadswerven hersteld kunnen worden met maximale bescherming van de bomen.

Begin januari 2017 worden de resultaten van het extra onderzoek verwacht. Sowieso worden plekken waar beeldbepalende bomen mogelijk beschadigd kunnen worden door de werkzaamheden voorlopig overgeslagen bij de herstelwerkzaamheden. Een tweede adviesbureau, Terra Nostra. begeleidt de gemeente bij de uitvoering van het werk. Trekproeven blijven een beproefde test of een boom goed genoeg geworteld is. Onlangs nog werd bekend dat zeker vijf exemplaren direct moesten worden gekapt vanwege de slechte staat, terwijl nog eens 19 exemplaren extra moesten worden gesnoeid. Overigens gebeurt het kappen van bomen in Utrecht niet onopgemerkt: zelfs als in één groene long

de zaag gaat, kunnen buurtbewoners maar ook raadsleden op hun achterste benen gaan staan.

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/

 

Kromme Rijngebied. Hoogheemraadschap en gemeente Utrecht werken tegen met hun bootjesbeleid

Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

Wel eigen visies voor de kernen

Toch haakten alle partijen – gemeenten, gebruikers en bewoners van het gebied – als vanzelfsprekend aan toen Houten het initiatief nam voor een gemeenschappelijke visie. Die geldt uitdrukkelijk alleen voor het landelijke gebied rondom ruim twintig kilometer Kromme Rijn. Voor de kernen maken de gemeenten hun eigen visies; de historische stad Wijk bij Duurstede heeft nu eenmaal een ander karakter dan forensenplaatsen Bunnik en Houten.

In het Kromme Rijngebied kampen de drie gemeenten met vergelijkbare vraagstukken, schetst Veenhof. Leegstaande boerderijen, zorgen om behoud van mobiliteit, de spanning tussen recreatie en agrarische sector, de zorg voor landgoederen en historisch cultuurlandschap. ‘Daar liepen we allemaal tegenaan. Vroeger was de provincie de hoeder van het landelijk gebied, nu zie je dat gemeenten daar zelf vorm aan willen geven en zich de vraag stellen: wat is de kwaliteit van ons buitengebied, en hoe kunnen we dat versterken? Dan is het belangrijk om af te stemmen met elkaar.’

Provinciaal beleid schiet tekort

Ook al omdat het provinciale beleid op essentiële punten tekort schiet, vult Fred Odijk aan, beleidsmedewerker en projectleider vanuit Bunnik. ‘Bijvoorbeeld als het gaat over innovatie van de landbouw. Wij willen bijvoorbeeld niet te rigide zijn over het slopen van lege stallen. Die bieden kansen voor nieuwe functies, zoals wonen, kleine bedrijfjes of recreatie. Dat kan juist de vitaliteit van het gebied vergroten.’

(Binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-maken-samen-visie-voor-landelijk-gebied.9552329.lynkx

 
DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

Zoals bekend moest in 2015 aan de Europese NO2 norm worden voldaan van 40 microgram/m3. Dat dat zou lukken daar zag het in 2011 niet naar uit. De Rekenkamer waarschuwde in het rapport ‘Geen vuiltje aan de lucht’ dan ook dat als de gemeente geen aanvullende maatregelen zou nemen de norm in 2015 niet zou worden gehaald. Dat was waarom in 2012 een aanvullend pakket werd bedacht, waar de milieuzone voor personen- en bestelwagens in zat.

Aanvankelijk zou de milieuzone voor personenwagens een effect hebben van 1,01 microgram/m3 NO2. Alleen in de milieuzone, niet daarbuiten. Dat was zeker niet voldoende om overal in de stad de overschrijding in 2015 van de norm weg te werken. Dat weerhield de gemeenteraad er echter niet van om op voorstel van D66 op 31 oktober 2013 te beslissen diesel Euro 3 niet uit de milieuzone te weren. TNO had nog wel berekend dat het effect personenwagens in variant 12, waar de gemeenteraad voor zou kiezen, niet 1,01 maar nog maar 0,11 microgram/m3 zou zijn. En alleen in de milieuzone!

Hoe moest nu aangetoond worden dat Utrecht in 2015 niettemin overal aan de NO2-norm zou voldoen als de milieuzone personenwagens slechts een miniem effect zou hebben? Dat probleem werd rekenkundig opgelost, want daar is de gemeente Utrecht heel bedreven in (*). Om de NO2-concentratie 2015 in de milieuzone te berekenen werd de NO2-emissie van het lichte verkeer gesteld op 0,071 gram/km. Daarop was het besluit op bezwaar van maart 2015 gebaseerd.

Enkele maanden later echter werd voor binnen de milieuzone in 2015 in de nieuwe monitoringsrapportage 0,084 gram/km aan gehouden (18% meer dan de 0,071 die eerder werd gehanteerd). Het verschil met de landelijke emissie was toen nog maar 0,001 gram/km en dat werd toen kennelijk nog maar geacht het effect van de milieuzone personenwagens te zijn. Maar toen was het ook niet meer nodig aan te tonen dat in 2015 aan de NO2-norm zou worden voldaan.

Weet de gemeenteraad dit allemaal? Antwoord: ja. Dat bleek namelijk uit de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De PvdD vroeg namelijk naar het waarom van het verschil tussen de NO2-emissie licht verkeer in de monitoringsrapportage 2014 en 2015. Het antwoord van het college was:

”Voor de monitoringsronde 2015 zijn de verwachtingen voor de emissies binnen de milieuzone, in 2015, geschaald t.o.v. het landelijke wagenpark en niet t.o.v. van het lokale, verouderde wagenpark, zoals gedaan bij de Monitoringsronde 2014 ”. (**)

Heeft de gemeenteraad wethouder Van Hooijdonk, die eerder beweerde dat de lucht in Utrecht 30% zou worden door de milieuzone, ter verantwoording geroepen over dit sterke staaltje schoon rekenen? Dat de effectrapportage in het geheel geen positief effect heeft kunnen aantonen, niet voor EC en ook niet voor NO2, zou toch een extra reden moeten zijn.

(Kees van Oosten, e-mail aan de gemeenteraad, 24 november 2016)

Zie ook de bijlage.

(*) Nadat in 2007 de milieuzone vrachtverkeer werd ingesteld ging de gemeente voor de hele bebouwde kom rekenen met een NO2-emissie bestelwagens die aanzienlijk lager was dan de emissie die landelijk gold (0,596 x landelijk geldende NO2 emissie bestelwagens voor gewoon stadsverkeer). Zie bijlage (productie 111). Zoals bekend is het effect van de milieuzone vrachtverkeer nooit aangetoond.

(**) https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-over-de-informatievoorziening-met-betrekking-tot-de-milieuzone

 

Zware onvoldoende voor TNO effectmeting
“De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof en roet door het verkeer. Maar de bijdrage aan de waargenomen daling van de concentratie van elementair koolstof (EC) is vooralsnog met metingen niet aangetoond”. Het is geen grap, het staat er echt. En nog wel op de website van TNO zelf.

Simpele vraag: als de daling niet is aangetoond, waaruit blijkt dan dat de milieuzone effectief is voor de verlaging van de uitstof van fijnstof? Kortom, de juichende conclusie van TNO dat de milieuzone effectief is, hoewel dat niet kon worden aangetoond, is dus nogal onnozel.

Onnozel is ook het goede woord voor de effectmeting die door TNO is uitgevoerd om vast te stellen of de milieuzone de concentratie elementair koolstof (abusievelijk ook wel roet genoemd) heeft doen afnemen. Als een eerste jaars student onder zijn eigen naam die ‘effectmeting’ als paper had ingeleverd, had hij daar een onvoldoende voor gekregen. En het advies iets te gaan studeren waarbij je niets met het vak methoden & technieken te maken hebt.

In de eerste plaats is het onbegrijpelijk als je het effect van de milieuzone wilt meten, dat je dan niet een aantal straten vergelijkt die zoveel mogelijk op elkaar lijken behalve dat in de ene paar straten de milieuzone is ingevoerd en in de andere paar straten niet. Zo heeft TNO dat niet gedaan. Die heeft een meetlocatie op de Catharijnesingel vergeleken met een meetlocatie in het Griftpark waar geen auto’s rijden.

TNO schrijft “De EC concentratie wordt alleen door uitlaatemissies bepaald”. Als dat zo zou zijn dan weet je nog niet of de EC die je meet moet worden toegeschreven aan licht verkeer, vrachtwagens, stadsbussen, twee-takt brommers en scooters of plezierboten (die zijn er ook op de Catharijnesingel).

Maar behalve door uitlaatemissies wordt EC ook in de lucht gebracht door stationaire dieselmotoren (de bouw bij Hoog Catharijne) houtkachels, open haarden, barbecues en niet te vergeten sigarettenrook. Dat laatste is in dit geval bepaald niet onbelangrijk. De EC snuffel-installatie bevond zich op het adres Catharijnesingel 71. De inlaatbuis op 3,5 meter hoogte. Als iemand onder die inlaatbuis staat te roken (of zijn brommer start), schiet de EC-concentratie omhoog.

Ook blijken er in de meetperiode van 8 juni – 28 oktober 2015 wegwerkzaamheden te hebben plaatsgevonden op het Ledig Erf en omgeving, namelijk van mei tot september. Dat verzwijgt TNO. Als daardoor minder verkeer heeft plaatsgevonden op de Catharijnesingel is dat geen probleem. Daar kan je voor corrigeren. Maar waar niet voor gecorrigeerd is is het verkeersoponthoud door die wegwerkzaamheden: stagnatie en dus extra uitstoot.

TNO concludeert uiteraard dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Dat is echt onzin. TNO en RoyalHaskoningDHV schreven in 2013 dat de milieuzone het meeste effect zou hebben in 2015 en dat het effect daarna snel minder zou worden door de autonome verschoning van het wagenpark. M.a.w. als je het effect in 2015 niet kan aantonen, dan lukt dat in 2016 en latere jaren nog minder.

Maar áls de gemeente nog een effectmeting zou willen laten doen, dan maar niet door TNO. Niet alleen omdat die bijzonder ondeskundig is uitgevoerd, maar ook omdat TNO er teveel belang bij heeft aan te tonen dat de milieuzone een succes is. Voor de effectmeting moet je een onderzoeker inschakelen die niet bij de voorbereiding betrokken is geweest en daar niet mede voor verantwoordelijk is.

(Nieuws030.nl, 23 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-zware-onvoldoende-voor-tno-effectmeting/

 

Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger.

Voortijdige sterfgevallen

Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA. Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

Milieudefensie

Vorig jaar stelde Milieudefensie ook al vast dat het bar en boos is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. De concentraties schadelijke stoffen rond drukke verkeersaders in Nederland zijn nog altijd te hoog. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, dreigen boetes uit Brussel, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen euro’s waarschuwt Milieudefensie. Op twee derde van de 58 verkeersaders waar de milieuclub met omwonenden de luchtkwaliteit meet, zijn begin dit jaar te hoge concentraties stikstofdioxide vastgesteld. Nederland moet dit jaar voldoen aan een Europese norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar dat gaat op deze locaties naar alle waarschijnlijkheid niet lukken, stelt Milieudefensie.

Hoogste concentratie

Op de Javastraat in Den Haag was vorig jaar de hoogste concentratie luchtvervuiling gemeten, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Utrecht voerde de Marnixlaan de lijst van meest vervuilde plekken aan, in Rotterdam was dat vorig jaar de Stadhoudersweg.

Infecties

Blootstelling aan stikstofdioxide kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

(Binenlandsbestuur.nl, 23 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nederlandse-luchtkwaliteit-slechtste-van-europa.9552751.lynkx

 

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger. Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA.

Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

De belangrijkste bron van stikstofdioxide is uitstoot door het verkeer. Blootstelling hieraan kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Het Europees Parlement stemde woensdag in met nieuwe regels over luchtkwaliteit die het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 moeten halveren. In de richtlijn krijgen de EU-landen nationale doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen. De uitstoot van methaan is er onder druk van de agrarische sector uitgehaald.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft tegengestemd. Hij is ,,zeer ontevreden’’ over de afzwakking van het voorstel. ,,Gezien de urgentie doet dit voorstel te weinig. D66 kan niet anders dan tegenstemmen en op Nederlands en lokaal niveau met nog meer motivatie inzetten op maatregelen voor schone lucht.”

Volgens Bas Eickhout van GroenLinks is de wet door de ,,schandalige” houding van de EU-regeringen een ,,lege huls” geworden. ,,Het is geen verbetering van de huidige situatie.”

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27088960/__Nederlandse_lucht_scoort_slecht__.html

De Groenlinksers in Utrecht zouden zich de kritiek van partijgenoot Eickhout ter harte moeten nemen, weg uit de schaduw van de wethouder en deze zoals het hoort strak controleren.

 

DIVERSE BERICHTEN 1

 

Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

De gemeente gaat buurtbewoners betrekken bij het beslissen over de nieuwe bestemming van voormalige gevangenis Wolvenplein. Dit werd donderdag tijdens het ‘vragenuurtje’ beloofd, nadat het CDA hiervoor pleitte.

Nog dit jaar begint de gemeente met het opstellen van een visiedocument voor de oude gevangenis. Het CDA wil graag dat buurtbewoners hierbij betrokken worden, zodat “dit bijzondere monument een bestemming kan krijgen die passend is”. Volgens de partij hebben mensen uit de buurt veel goede ideeën over de transformatie van het Wolvenplein.

Donderdagavond zei de gemeente een samenwerking met buurtbewoners toe. Er zal nu gewerkt worden aan een gezamenlijk visiedocument. Hier werken naast de gemeente zowel het Rijksvastgoedbedrijf, die de huidige eigenaar van het pand is, als de buurtbewoners aan mee.

De gevangenis aan de Wittenvrouwensingel sloot in 2014 de deuren. Sindsdien is de bestemming van het pand onduidelijk. Het gebouw kent wel een aantal tijdelijke functies. Zo had The Village Coffee er ruim een jaar een vestiging. Op dit moment bevindt zich er escape room in het gebouw en kunnen er ruimtes worden afgehuurd voor evenementen.

(Nu.nl, 19 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4352923/buurtbewoners-beslissen-mee-wolvenplein.html

Gefeliciteerd bewoners !!

De gemeente heeft al jaren de mond vol over het betrekken van bewoners (= belanghebbenden) bij plannen, maar houdt het tot dusver bij die teksten: tegen en over de bewoners praten, niet met de bewoners praten hoewel in het coalitieprogramma het tegenovergestelde staat.

 

Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival
Burgemeester Jan van Zanen, zelf een groot liefhebber van het songfestival én van Abba, is dit jaar juryvoorzitter van het Nationaal COC Songfestival. Dat wordt op zaterdag 26 november gehouden in Utrecht. Het is de 22ste editie van het muziekevenement waar dertien ‘roze’ liedjes gaan strijden om de winst.

Omdat de afdeling Midden Nederland van de homobelangenorganisatie het festival in 2015 won, is Utrecht dit keer de festivalstad. De liedjeswedstrijd wordt gehouden in ZIMIHC theater Stefanus.

Van Zanen wordt bijgestaan door een paar oude bekenden uit de rijke geschiedenis van het songfestival. Hij beoordeelt de deelnemers samen met Esther Hart, die in 2003 deelnam met het liedje One More Night (13de plek) en met Linda Wagenmakers, die in 2000 deelnam met het liedje No Goodbyes (ook een 13de plek). Het vierde jurylid is Wouter Hamel, die in Utrecht lichte muziek en zang studeerde en nadien optrad in diverse televisieprogramma’s.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/abba-fan-jan-van-zanen-in-jury-bij-roze-songfestival~aa12f90e/

Met interesse kijken we ook uit naar andere berichten over de Utrechtse burgmeester, in het bijzonder die over de bestuursprestaties.

 

Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

Burgemeesters zijn méér dan landelijke politici in staat om pragmatisch op te treden en zodoende beter in te spelen op wat er leeft in de samenleving, vindt politicoloog Benjamin Barber. Drie burgemeesters geven hun mening hierover.

In het kader van de actie ‘Nederland Leest’, dat dit jaar als thema “democratie” heeft, hebben drie burgemeesters in de bibliotheek van Haarlem met elkaar gediscussieerd over een stelling van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Burgemeesters Bernt Schneider van Bloemendaal, Jos Wienen van Haarlem en Arie van Erk van Hillegom bogen zich over de stelling: “Burgemeesters moeten in een tijd van grote politieke onzekerheid het voortouw nemen bij belangrijke besluiten en vernieuwingen”, meldt het Haarlems Dagblad.

Vrijheid

Burgemeester Schneider (Bloemendaal) vindt de stelling te ver gaan: “Je hebt nationale staten gewoon nodig.” Burgemeester Van Erk (Hillegom) ziet echter wel dat lokale overheden de vrijheid hebben om een aantal punten zelf op te pakken. “Zeker als het gaat om thema’s als duurzaamheid. Daar kan de gemeenteraad voorstellen doen die daaraan bijdragen, omdat het gaat om de eigen leefomgeving van de mensen. Dan zijn ze geneigd tot verdergaande stappen dan in de landelijke politiek.”

Burgemeester Wienen (Haarlem) betwijfelt het realistische gehalte van Barber’s ideeën: “Hij stelt voor dat de landelijke politiek en de lokale politiek twee verschillende werelden zijn. En dat is niet zo.” Al ziet hij wel de toegevoegde waarde van burgemeesters: “Het pragmatische dat bij een burgemeestersambt hoort, kan heel gunstig werken. Je kunt problemen over politieke verschillen heen oplossen.”

Sociale onvrede

De drie burgemeesters vinden alle drie dat gemeenten iets kunnen doen aan de grote onvrede onder grote groepen in de samenleving. “Ik heb in Katwijk inwoners op het raadhuis uitgenodigd die op social media allerlei dingen beweerden over het asielzoekerscentrum die niet waar waren”, vertelt burgemeester Wienen. “Het is in dat soort gevallen belangrijk om een eerlijke toelichting te geven.”

(Gemeente.nl, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/moeten-burgemeesters-meer-voortouw-nemen/

Burgemeester Van Zanen loopt net als de gemeenteraad al een straat verder. Zij zien allen goed in hoe Van Zanens dubbelrol (burgemeester en sociëteitslid) bij het stelselmatig overschrijden van regels door de congsi Herensociteit ‘De Construcieve’ / /Mammoni alsook het ineffectief gemeentelijk optreden in deze zaak, het vertrouwen in hen die zich boven de Utrechtse burger hebben gesteld, in rap tempo naar het nulpunt daalt. Daarin neemt Van Zanen het voortouw.

[Naar verluidt is ook een aantal raadsleden lid van de sociëteit. Als dat zo is maakt dat de zaak nog overzichtelijker.]

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

Standard & Poors (S&P) verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen. Dan blijft Eneco Beheer over. ‘Dat heeft weliswaar beduidend minder schulden, maar kan ook niet profiteren van de gereguleerde activiteiten’, aldus S&P. De outlook voor Eneco Beheer is stabiel.

Het huidige Delta bevindt zich voor een deel in een gereguleerde markt. De tarieven van Stedin zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Een klant in Stedin gebied — Den Haag, Rotterdam, Utrecht en een groot deel van de Randstad — heeft geen keuze en krijgt zijn energie over het netwerk van, nu nog, Eneco: dus Stedin. Die is monopolist. Dat leidt voor het moederbedrijf tot stabiele kasstromen met een goede voorspelbaarheid. Daarom handhaaft S&P ook de status A- voor die netbeheerder.

Gematigd

De kredietbeoordelaar verwacht dat Eneco na de splitsing een ‘gematigd financieel risicoprofiel’ zal houden. Eneco heeft een sterk portfolio van hernieuwbare energie, weinig klanten die vertrekken, een stabiele kasstroom ‘en we verwachten dat het bedrijf zijn marktaandeel zal behouden’, aldus S&P. ‘Dit compenseert voor een deel de aanhoudende druk van de concurrenten en de bescheiden omvang van het bedrijf in vergelijking met zijn Europese sectorgenoten.’

Met de BBB+ is Eneco nog wel ‘investment grade’, waarmee het wel als kredietwaardig wordt bestempeld. Sommige institutionele partijen mogen uitsluitend beleggen in schuldpapier dat volgens de kredietbeoordelaars redelijk kredietwaardig is. Maar een downgrade is niet goed voor een bedrijf. Op leningen die het bedrijf in de toekomst gaat uitgeven, kunnen beleggers een hogere rente gaan eisen. Afgelopen jaar had het bedrijf een rentedragende schuld van € 1,8 mrd. Daarvan zal dus een groot deel naar Stedin gaan, wanneer het bedrijf is gesplitst.

Vorige maand verlaagde de kredietbeoordelaar ook al de rating van Delta. Dat was om exact dezelfde reden: het Zeeuwse energiebedrijf moet ook splitsen. ‘Hierdoor zal het profiel van Delta verder verslechteren’, schreef de kredietbeoordelaar over het noodlijdende nutsbedrijf uit Middelburg. ‘De risico’s zullen duidelijk toenemen.’

Windparken

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt — de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid.

Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland. Onlangs kocht Eneco nog twee kleine windparken van Delta. Daarmee passeerde het de grens van 1.000 MW aan windenergie.

(Financieele Dagblad, 25 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1177054/eneco-beheer-verliest-a-status-bij-s-p

 

Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

U kunt meepraten over de voorgenomen biomassacentrale in Lage Weide op donderdagavond 1 december in de Raadzaal van het Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/

 

Milieuorganisaties als vijand van de burgers

Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

Komt hij er wel of komt hij er niet? Het omstreden Eneco-plan voor een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide kan in ieder rekenen op de steun van Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace. Dit meldt RTV Utrecht.

In de centrale worden houtresten verbrand om zo stadswarmte te leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. De warmte voor de stadsverwarming die nu nog wordt opgewekt met aardgas moet volgens de milieuorganisaties duurzamer als Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Van de alternatieven is biomassa op dit moment het meest kansrijk en op korte termijn te realiseren, stelt de NMU.

Bezwaren omwonenden, vraagtekens politiek

Omwonenden zijn echter fel gekant tegen het plan. Ze vrezen onder meer de tientallen vrachtwagens die de biomassa moeten aanvoeren. De site stadsverarming.nl zette alle bezwaren tegen de komst van de BWI-centrale op een rijtje.

Begin oktober voerden de tegenstanders nog actie tijdens een open dag van Eneco. Ook D66 en Stadsbelang Utrecht plaatsten recent vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de biomassacentrale. Ze wilden weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale. Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de biomassacentrale. De milieuclubs stellen nu dat uit de cijfers blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit zijn te verwaarlozen. Ook is volgens hen de aanvoer van de biomassa goed geregeld.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht op 1 december wordt de mogelijke komst van de centrale besproken. De provincie Utrecht heeft al een milieuvergunning afgegeven.

(Nieuws.nl, 24 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61513/komst-biocentrale-lage-weide-krijgt-steun-milieuorganisaties/

Net zoals dat bij veel religieuze organisaties, politieke partijen en Natuurmonumenten het geval is, is het een bijna historische Notwendigkeit dat stevig geïnstitutionaliseerde organisaties liever met hun piemel gaan spelen en met de eerdere tegenstander in gezellig overleg gaan, dan dat ze hun oorspronkelijke rol serieus nemen. Ze zijn daar het beste van af te brengen als de burger hen links laat liggen en zelf nieuwe kaders in het leven roept.

 

Amsterdam aardgasvrij in 2050

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam nam op 18 november een ingrijpende besluit. Wethouder duurzaamheid Choho noemde het een warmterevolutie. In 2050 zijn er in de hoofdstad van Nederland geen aardgasnetten meer. In nieuwe wijken wordt geen aardgasnet aangelegd maar ook in bestaande bouw moet aardgas verdwijnen.

(Warmtenieuws, 21 november 2016)

http://us1.campaign-archive1.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=7bfa7836f3&e=d945a066ea

 

Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

De gemeente Westland is tegen een warmtenetwerk dat gebruik maakt van restwarmte uit kolencentrales. Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten aan WOS Media. Eerder liet een flinke groep tuinders zelf al weten dat ze geen behoefte hebben aan restwarmte van kolencentrales.

Wel staat de gemeente in beginsel positief tegenover een warmtenetwerk, maar alleen met duurzame energie. Bijvoorbeeld met aardwarmte. Cluster West, een samenwerking van verschillende publieke en private organisaties, laat nu onderzoek verrichten naar onder andere de vraag naar een warmtenetwerk.

Op de Tweede Maasvlakte staan twee nieuwe kolencentrales, tenminste een daarvan, die van Uniper (voorheen E.ON) wil volgens het Financieele Dagblad restwarmte leveren.

(WOS.nl, 22 november 2016)

http://www.wos.nl/gemeente-westland-tegen-restwarmte-uit-kolencentrales/nieuws/item?838066

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/verzet-van-tuinders-tegen-warmte-van-kolencentrales~a9de1932/
 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Geuzenstraat 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-34872

“Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de …..”

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156670 Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156670.html

Vergunning verleend op 11 november 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161428. Gepubliceerd op 21 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161428.html

Niks zienswijzenmogelijkheid; dat is voor de tribune.

Dit gebeurt aan de lopende band. B&W heeft schijt aan de burger en de raad veegt daarna zijn gat af.

 
DIVERSE BERICHTEN 2

 

Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

De tramlijn tussen Utrecht CS en de Uithof is nog niet klaar, of er wordt al nagedacht over een nieuwe, ingrijpende uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk in de regio.

De stad Utrecht en het universiteitsterrein groeien namelijk zo hard, dat het naar verwachting na 2020 problematisch wordt. Bussen staan dan vast in files en de nieuwe trams zitten overvol.

Gemeenten, provincie en rijk studeren nu op maatregelen om het gebied bereikbaar te houden. Eén van de ideeën voor de lange termijn is een nieuw treinstation. De provincie Utrecht heeft adviesbureau Arcadis een ‘quickscan’ laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een spoorverbinding naar Utrechts Science Park, zoals de Uithof tegenwoordig officieel heet. Uitgangspunt was om een doorgaande spoorlijn in te tekenen en niet een doodlopend tracé.

Arcadis komt met drie opties. Verreweg de meest ingrijpende is een noord-zuidlijn midden door het universiteitsterrein. Het tracé loopt vlak langs Fort Rhijnauwen, doorsnijdt het gelijknamige landgoed, en sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Om de schade aan de natuur te beperken, kan ter hoogte van Rhijnauwen een tunnel worden aangelegd.

Landschap

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

Arcadis concludeert kortweg dat het technisch mogelijk is een spoorweg aan te leggen en die aan te sluiten op bestaande sporen.

De gevolgen voor het landschap zijn echter groot. ,,Op basis van de aspecten natuur en landschap kan geconcludeerd worden dat alle tracévarianten door een gebied lopen met zeer hoge landschappelijke en recreatieve waarde”, is een van de conclusies.

De aanleg van het zogeheten Arnhem-tracé kost minimaal 400 miljoen euro. Aan het spoor dwars door de Uithof hangt een prijskaartje dat oploopt tot 1,5 miljard euro. De bouw van een spoorlijn duurt vier tot zes jaar.

In Bunnik leeft al grote weerstand tegen de ideeën. Twee van de drie bedachte lijnen lopen over Bunniks grondgebied. Wethouder Rob Zakee spreekt van luchtfietserij en vindt het ‘van de pot gerukt’ om überhaupt na te denken over aantasting van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Tegen de lokale krant ’t Groentje spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat hij niet is geïnformeerd over het onderzoek.

Een woordvoerder van de provincie zegt desgevraagd, dat het thema wel is besproken met de gemeente Bunnik. De provincie benadrukt dat niet is onderzocht of er een nieuwe spoorlijn moet worden aangelegd, maar wel wat de mogelijkheden zijn.

De quickscan maakt onderdeel uit van een breed onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer in de regio en is ook bedoeld om het kennisniveau bij het provinciebestuur over dit onderwerp te vergroten. ,,Een spoorlijn naar Utrecht Science Park is voor de toekomstige ov-opgave zeker niet de eerste of enige mogelijkheid. Mocht het daar ooit van komen dan is het niet waarschijnlijk dat deze voor 2040 gerealiseerd zal worden.”

E-bikes

Jos Kloppenborg, die actief is in Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht (een groene denktank voor mobiliteit) noemt het onderzoek niet meer dan een vingeroefening. ,,Spoor is heel belangrijk als alternatief voor de weg, maar deze tracés zijn wel heel drastisch. Maak eerst beter gebruik van de bestaande stations Bunnik en Bilthoven met bijvoorbeeld e-bikes en bussen.”

A27

De besluitvorming over een ander megaplan aan de oostkant van Utrecht, de vernieuwing van de ring, komt steeds dichterbij. Naar verwachting hakt komend voorjaar verkeersminister Schultz van Haegen de knoop door. Daarna heeft de Tweede Kamer het laatste woord.

Verscheidene Utrechtse organisaties blijven in Den Haag lobbyen om de verbreding van tafel te krijgen. Komende maandag wordt een petitie met handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie mobiliteit en infrastructuur.

De teller stond gisteravond op ruim 7.400 handtekeningen. Nu de deadline nadert, groeit het aantal steunbetuigingen hard, zegt Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelisweerd. Meerdere bewoners- en milieuorganisaties vinden verbreding van de A27 ‘een ramp voor stad en natuur’.

Tot nu toe heeft de Kamer zich achter minister Schultz gesteld. De organisaties hopen dat het finale besluit ná de verkiezingen in maart 2017 wordt genomen en het volgende kabinet de verbreding niet doorzet. Het project kost 1,2 miljard euro.

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

(AD.nl, 25 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-spoorlijn-op-de-tekentafel~a488c0ae/

Een tram door de binnenstad is ook geen reële optie. Bewoners van binnenstad en Wittevrouwen gaan zich schrap zetten. Zouden deze het onderspit delven in hun strijd met de-overheid-die-naar-de-burger-luistert, dan nog kan die om veiligheidsredenen niet rijden als gevolg van de vele toeristen, het winkelend publiek en de enorme hoeveelheden fietsers die allen als dronkenmannen over het tracé zwalken.

Is de optie van een treinverbinding vanaf Blauwkapel naar de Uithof (met evt. doortrekking naar Zeist) wel bekeken?

 

Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

Bij het herstraten van de Choorstraat is de aanduiding van het koor van de buurkerk in het plaveisel verloren gegaan. Zowel het Gilde Utrecht als de VVD maken zich zorgen om de verdwenen aanduiding.

Het Gilde Utrecht noemt de verdwenen aanduiding ‘zeer ongelukkig’. Niet in de laatste plaats omdat de bogen op de straat voor stadsgidsen een mooie aanleiding was om over de Buurkerk te vertellen. “Deze kerk werd vroeger door het volk gebruikt om erdoorheen te lopen”, vertelt Paul Vergeer, voorzitter van het gilde.

“De mensen liepen met vee en al zo door de ingang, wat nu Museum Speelklok is, naar binnen om zo aan de andere kant van de kerk te komen. Pas na afbraak van het priesterkoor van de Buurkerk ontstond de Choorstraat en hoefde men niet meer dwars door de Buurkerk heen te lopen.”

Daarnaast was de aanduiding van het koor van de Buurkerk in de Choorstraat altijd een mooie aanleiding om daar het verhaal te vertellen van Suster Bertken die daar 57 jaar van haar leven als kluizenares in het koor van de Buurkerk opgesloten heeft gezeten, zo weet Vergeer.

Het gilde heeft een dringende oproep gedaan aan de gemeenteraad om te zorgen voor herstel van het straatbeeld. De VVD gaf hier donderdag gehoor aan en hoopt dat het Utrechtse college de aanduiding zo snel mogelijk kan terugbrengen. Mocht dit nog weken gaan duren, dan hoopt de partij dat er een tijdelijk aanduiding in het straatbeeld kan worden aangebracht.

(Nu.nl, 25 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4355838/zorgen-verdwenen-aanduiding-buurkerk-in-choorstraat.html

Het kan er bij ons niet in dat dit Utrecht op dezelfde manier overkomt als een regenbui: het is de natuur, niks aan te doen.

De gemeente heeft zo besloten dan wel de aannemer deed dat in de wetenschap dat de gemeente het proces niet volgt en geen opleveringskeuringen verricht.

 

CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

CDA Utrecht hield zaterdag een grote bijeenkomst in de Jacobikerk om met mensen na te denken over de toekomst van de stad, een initiatief dat geïnspireerd is op de landelijke CDA1000 bijeenkomst, waar het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Reden waarom ook partijleider Sybrand Buma een kijkje kwam nemen.

De Utrechtse werkwijze wordt namelijk als een voorbeeld gezien voor andere afdelingen.

Hoe? Als eerste stap naar het verkiezingsprogramma 2018 worden tijdens drie verschillende rondes vijf thema’s besproken: Wonen, Veiligheid, Duurzaamheid en Verbinding en vereniging. Een laatste tafel kent geen thema om ook andere ideeën mee te nemen. De ideeën zijn opgeschreven en worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Het was geweldig leuk om met zo’n grote groep enthousiaste leden aan de slag te zijn. We hebben nu alvast een hele goede basis om komende maanden met nog meer betrokken inwoners van de stad verder uit te werken.”

De Utrechtse zorgen

Bewoners zijn bezorgd over de kleine criminaliteit en het groter wordende gevaar van cybercrime in de stad. Dit moet de gemeente meer gaan handhaven en preventief aanpakken. Er zijn genoeg plannen ontstaan om Utrecht nog beter te maken. Onder andere de aanpak van slecht onderhouden sportaccommodaties en het openen van meer restaurants in bejaardentehuizen kwamen naar voren als concrete oplossingen. Ook een meer buurtgerichte en persoonlijke aanpak van de gemeente is nodig voor onze stad.

Oplossingen voor de buurt

Daarnaast gingen mensen uit dezelfde buurt met elkaar in gesprek om concreet na te denken wat er in de eigen buurt beter kan. Daar kwamen leuke concrete suggesties naar voren. Bewoners van Kanaleneiland bijvoorbeeld vroegen juist om meer nieuwbouw in de wijk, uit de buurt Lombok kwam het idee om de kerk in de wijk als buurt over te nemen voor eigen activiteiten. In Leidsche Rijn zal het CDA de komende tijd aandacht moeten blijven besteden aan parkeer- en verkeersproblemen. Binnenstadsbewoners pleitten voor het meer spreiden van activiteiten en festivals over de stad.

De uitkomsten worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

(Nieuws.nl, 20 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61400/cda-utrecht-neemt-voorschot-op-gemeenteraadsverkiezingen-2018/

 

Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

Gemeenten kunnen een forse kostenpost tegemoetzien als een gerechtelijke uitspraak dat zij btw moeten heffen over parkeren op straat, standhoudt in hoger beroep. Volgens belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker kan de Belastingdienst dan ruim € 300 mln niet voldane btw navorderen bij de gemeenten.

De rechtbank Gelderland oordeelde eerder deze maand dat achterwege laten van de btw-heffing bij betaald parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt. Exploitanten van parkeergarages en andere afgesloten parkeerterreinen zijn wel btw-plichtig. Naast gemeenten exploiteren particuliere bedrijven dit soort parkeergelegenheden.

Dispuut

Na de uitspraak van de rechtbank Gelderland is de tussenstand gelijk in het juridische dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de inkomsten uit straatparkeren. In mei oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat dit niet hoeft. Het Hof bevestigde een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De principiële vraag is of gemeenten als overheid oneigenlijk concurreren met commerciële exploitanten van parkeerplaatsen door geen btw te heffen en te voldoen over betaald parkeren op straat. Betalen kan via een parkeerautomaat of een app, maar bijvoorbeeld ook door een parkeervergunning aan te schaffen. Zodra gemeenten verplicht zijn btw te heffen, kunnen ondernemers deze belasting terugkrijgen van de fiscus.

Kaarsemaker, die zelfstandig belastingadviseur is, trad bij de rechtbank Gelderland op namens zo’n ondernemer die van de gemeente Arnhem een btw-factuur verlangde voor een naheffing van parkeerbelasting. De belasting (het parkeergeld) bedroeg € 1,75 en de kosten van de naheffing € 58,00.

€ 300mln

Voor gemeenten zou een miljoenenstrop aan niet voldane btw boven het hoofd hangen.

In beroep

De meervoudige belastingkamer stelt in haar uitspraak dat het voor de doorsnee consument niet uitmaakt of hij achter een slagboom of op straat parkeert. Omdat slagboomparkeren belast is met omzetbelasting, leidt belastingvrij parkeren op straat tot concurrentieverstoring, aldus de uitspraak. Om die op te heffen, dient de gemeente als iedere andere ondernemer btw te voldoen en een btw-factuur uit te schrijven, meent de rechtbank.

Arnhem verdiende vorig jaar € 6,8 mln met haar openbare parkeerplaatsen. De gemeente zegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Kaarsemaker vindt dat de Belastingdienst een naheffing moet opleggen aan de gemeenten die geen btw hebben afgedragen. Dat kan tot maximaal vijf jaar terug. De adviseur heeft uitgerekend dat de gemeenten over deze periode samen ruim € 300 mln verschuldigd zijn aan omzetbelasting.

‘Bij een gewone ondernemer zou de Belastingdienst meteen een naheffing opleggen ter behoud van rechten’, zegt Kaarsemaker. Zo’n naheffing vervalt als het vonnis van de rechtbank in hoger beroep geen standhoudt.

Afwachten

Bart van Zadelhoff, hoogleraar belastingrecht in Groningen en belastingadviseur, acht een naheffing onwaarschijnlijk omdat de staatssecretaris van Financiën steeds heeft gezegd dat gemeenten geen btw hoeven te voldoen. Van Zadelhoff en Kaarsemaker trokken samen op in zowel de procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als bij de rechtbank Gelderland.

Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Het feit dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad met een advies komt, duidt volgens Van Zadelhoff op de juridische complexiteit en het principiële karakter van de zaak. Hij verwacht de conclusie van de advocaat-generaal in het voorjaar. Het kan gemeenten veel geld gaan kosten als zij btw-plichtig zijn, zegt hij, omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij btw kunnen doorberekenen in hun parkeertarieven.

Het ministerie van Financiën zegt de rechtsgang af te wachten en zolang die duurt niet van plan te zijn een naheffing op te leggen.

(FD.nl, 21 november 2016)

https://fd.nl/economie-politiek/1176308/parkeren-op-straat-dreigt-dure-grap-te-worden-voor-gemeenten

 

Precariobelasting boosdoener hogere energienota

Tientallen gemeenten hebben de afgelopen jaren precariobelasting voor nutsnetwerken ingevoerd of verhoogd. Hierdoor willen netbeheerders hun tarieven voor gas en licht komend jaar flink laten stijgen.

Dat meldt het AD. Netbeheerders als Stedin, Alliander en Enexis willen hun tarieven voor 2017 verhogen. Ze hebben toezichthouder ACM de hoogste stijging in jaren van tenminste 15 euro per huishouden voorgelegd. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) dreigt naar de rechter te stappen als het voorstel wordt geaccepteerd. Volgens de branche mogen netbeheerders de precario op onder meer kabels en leidingen niet doorberekenen aan burgers en bedrijven.

Terwijl Minister Plasterk heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen, wordt het bedrag hoger en hebben meer gemeenten het ingevoerd. In 2015 hieven volgens het AD 199 gemeenten samen 154 miljoen euro precario, in 2016 rekenen 227 gemeenten 206 miljoen euro. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet bekend. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing te stoppen.

(Gemeente.nu, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/stijging-precariobelasting-boosdoener-hogere-energienota/

 

Foute analyse

Coachende managers hebben het moeilijk

De coachende managers anno 2016 hebben het niet makkelijk. Resultaten staan vaak onder druk, ze moeten wendbaar zijn in snel veranderende organisaties en door steeds meer zelfsturende teams staat hun rol als manager ter discussie. Ondertussen loopt het werk gewoon door en spelen er allerlei praktische en persoonlijke dilemma’s bij de mensen uit hun team.

(Gemeente, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/loopbaan/leiderschap/coachende-managers-38115/

Het coachen op zich is niet het probleem, maar het gebrek aan leiding geven waarvoor onder meer vakinhoudelijke kennis nodig is die men op de managementopleidingen niet meekrijgt. Bij het leidinggeven zonder vakinhoudelijke kennis valt de manager door de mand. Veel managers ‘lossen dit op’ door van alles en nog wat te doen, behalve het leidinggeven. (Vergaderen, studiedagen, conferenties, adviezen inwinnen, coachen, netwerken, welk laatste de weg kan openen naar een nog rampzaliger functie-uitoefening elders.)

 

Omdat het beleid luidt overschrijding van de geluidsnorm tegen te gaan heeft de raad in zijn wijsheid besloten de geluidsnorm op te krikken opdat de herrie binnen de norm blijft. Fijne lui. Stemmen we op.

Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 3 november 2016 door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCEOOST-VA01gml en het besluit (HW 1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen.

(Staatcourant, Jaargang 2016 Nr. 63034. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63034.html

 

Wat de raad betreft, met de ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt, het op 3 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01.gml en het gewijzigde besluit (HW 1137) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden de percelen aan de Rijksstraatweg. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch juridisch mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden (HW)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 63007. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63007.html

 

Elinkwijk vooruit

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG

Datum besluit: 17-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16368. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-163681.html

De vergunning heeft een merkwaardige geschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2013-267.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-43486.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-71216.html

 

Betreft overgrote deel gemeente Utrecht

Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

………… voor het hele grondgebied van de gemeente Utrecht met uitzondering van het plangebied van de bestemmingsplannen Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten, Hoek Tjeersraklaan – Damraklaan – Groendijk, Langerak, Veemarkt, 1e herziening en Fruitbuurt Noord, Ondiep en beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen.

Te bepalen dat het verboden is het gebruik van een woonruimte zodanig te wijzigen dat er meer woonruimten ontstaan of dat zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). …………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62715. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62715.html

 

Wat de raad betreft, met ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de rand van het centrum van Utrecht binnen het zogenoemde gebied Rotsoord, het meest noordelijke deel van de wijk Hoograven. De locatie wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de weg Rotsoord in het oosten en een bedrijventerrein in het noorden.

Het doel van het bestemmingsplan is om een tweetal appartementengebouwen te realiseren met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder voor de huisvesting van studenten en jongeren/starters.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de volgende ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62602. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62602.html

 

Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

Een Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats is nogal eens onderwerp van discussie, vooral omdat men denkt dat de verkeerslichten vaak genegeerd worden, zowel door zowel automobilisten als voetgangers. En inderdaad, een kwart van de voetgangers loopt door rood, maar tot grote problemen leidt dat niet.

Bekend is dat voetgangers verkeerslichten vaak overbodig vinden en dan oversteken zodra de mogelijkheid zich aandient, ongeacht de toestand van het licht. Zekerheidshalve wordt dan wel op de drukknop geduwd en een groenfase aangevraagd. Dit roept dan de nodige frustraties op bij de automobilist die voor rood moet stoppen, terwijl er geen voetgangers meer te zien is.

In het kader van de realisatie van een HOV-route in Haarlem-Noord worden twaalf kruispunten op de route Schoterweg/Rijksstraatweg gereconstrueerd. Op een aantal van die kruispunten wordt in de huidige situatie de oversteek voor voetgangers geregeld door middel van een Geregelde Oversteek Plaats (GOP), ook wel Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats (GVOP) genoemd.

Aan enkele CROW-voorwaarden voor de toepassing van een GOP, o.a. een intensiteit van meer dan 1000 pae/spitsuur en een minimale afstand tot een kruispunt, wordt niet voldaan. Het verwijderen van de GOP’s is dus te rechtvaardigen. Niettemin heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar het functioneren van de GOP’s te laten doen door BVA Verkeersadviezen.

(……….)

De meest ernstige conflicten werden overigens veroorzaakt door automobilisten die vanuit de zijweg de weg opreden en te laat de voetganger op de GOP opmerkte (naar verwachting veroorzaakt door een combinatie van een ligging zeer dicht op het kruispunt en een drukke, hectische verkeerssituatie).

(Verkeersnet.nl, 23 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20898/een-kwart-van-voetgangers-loopt-door-rood-bij-een-gop/

 

Social return ook voor armoede en onderwijs

Amsterdam wil het begrip ‘social return’ een stapje verder brengen. Bedrijven moeten meer investeren in werk, armoedebestrijding en onderwijs, vindt de stad. Daarom heeft wethouder Arjan Vliegenthart (SP, Sociale Zaken) het beleid rondom Social Return aangepast.

Sociale opgave

Als de gemeente iets inkoopt, wordt er nu van het bedrijf gevraagd om voor de uitvoering van de opdracht ook werkloze Amsterdammers aan te nemen. Maar Amsterdam wil meer. In het nieuwe beleid wil de stad meer sociale winst halen door bedrijven bij te laten dragen aan meer sociale opgaven. Tussen 2012 en 2015 zijn in Amsterdam ongeveer 3000 werkplekken en 300 stageplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers blijken daarnaast vaak meer te doen dan waartoe zij zijn verplicht, merkt de gemeente. Daarom wil Vliegenthart nu kijken of er meer en andere manieren zijn waarop bedrijven kunnen bijdragen. Ook omdat in de praktijk blijkt dat bij sommige aanbieders de mogelijkheden op werk beperkt zijn of dat er risico’s zijn op bijeffecten zoals arbeidsmarktverdringing.

Buitenlandse bedrijven

Daarom kunnen bedrijven ook bijdragen aan andere doelstellingen uit het sociaal domein. Zo telt ook gezondheidsbevordering, onderwijs en armoedebestrijding mee. Bedrijven die bijvoorbeeld hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (of op een vergelijkbaar keurmerk) kunnen een korting krijgen op hun social return verplichting. De experimenten voor deze bredere toepassing van social return starten bij zakelijke relaties van de gemeente, zoals inkooprelaties. Daarnaast gaat het beleid ook gelden voor buitenlandse bedrijven die zich in de stad willen vestigen, evenementenorganisaties, tenders bij gronduitgifte en hotelbeleid.

(Binnenlandsbestuur.nl, 22 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/social-return-ook-voor-armoede-en-onderwijs.9552543.lynkx

 

‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

‘Geweldig, vindt de ene fietser de herinrichting van de Malie- en Tolsteegsingel. ‘Gevaarlijker dan ooit’, vindt de ander. Twee maanden nadat de nieuwe fietsstraten in gebruik zijn genomen, zijn de meningen verdeeld.

Rob Tieman (65) was blij toen de gemeente Utrecht de singels van nieuwe bestrating wilde voorzien. Maar nog geen twee maanden na de feestelijke opening heeft de lof plaatsgemaakt voor boosheid. De strook voor auto’s is te smal: ze wijken uit naar de fietspaden wanneer een tegenligger passeert. Opgeteld met de hoge snelheden noemt hij het gedrag van sommige automobilisten een poging tot doodslag.

Tieman schreef een boze brief naar de gemeente. Met name in de spits is het erg oppassen. De bestuurders moeten, om een andere auto te passeren, uitwijken naar de brede fietspaden. ,,Het gevolg is dat fietsers van de weg worden gedrukt”, zegt Tieman. ,,Nu zie je dat fietsers over het voetpad rijden of door de berm. Ik heb besloten om maar een andere weg te nemen. Ik fietste vanuit Nieuwegein altijd over de singels. Maar nu durf ik het niet meer.”

Daarnaast merkt de 65-jarige klager dat veel automobilisten harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur. ,, Ook dat levert zeer gevaarlijke situaties op. En die klinkers worden bij vorst spekglad. Ik zie maar één oplossing: maak van deze weg een éénrichtingsweg voor auto’s.

(……….)

Toch zijn er ook genoeg fietsers positief. ,,Geweldig toch”, roept Tom Overmans (37) uit. ,,Voor de fietsers is dit wel fijn”, vindt ook roc-scholier Maarten Witteman (17). ,,Voor de auto’s is het lastiger geworden, maar ze letten wel goed op.” Kunstenaar Arnoud van Mosselveld is eveneens vol lof. ,,Auto’s moeten in principe rekening houden met de fietsers. Die ruimte neem ik ook wel.”

De gemeente zegt alle reacties mee te nemen in de evaluatie. ,,We gaan extra borden van 30 kilometer plaatsen, houden tellingen en meten de snelheid”, geeft woordvoerder Matthijs Keuning al aan. ,,Het is ook zo dat mensen moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie. De weg is net pas klaar.” (AD.nl, 24 bovember 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuwe-utrechtse-singels-zijn-gevaarlijk-en-een-regelrechte-ramp~adfeb090/

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen tegen overlast door de drukte bij evenementen in de stad. Met het nieuwe evenementenbeleid wordt het aantal straat- en pleinfeesten tijdens de Gay Pride verminderd en verdwijnt de kermis op de Dam per 2019.

In een brief heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd over het beleid, dat nog uitgewerkt moet worden. Het moet recht doen aan zo veel mogelijk belangen, zoals die van omwonenden, evenementenorganisatoren, ondernemers en bezoekers.

Amsterdam ervaart veel overlast door het massale bezoek aan de stad. De gemeente zoekt manieren om de bezoekers over de stad te verspreiden. Zo wordt er onder meer gekeken naar evenementenlocaties buiten de binnenstad. Van de bestaande 78 bestaande evenementenlocaties wordt opnieuw onderzocht of ze geschikt zijn.

Geluidsoverlast

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast, waarbij lage bastonen weggefilterd moeten worden. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen.

De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.

(NOS.nl, 25 november 2016)

http://nos.nl/artikel/2145031-amsterdam-neemt-maatregelen-tegen-overlast-door-evenementen.html

 

D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

Van oude dingen en mensen die voorbij gaan

Wandel eens ’s avonds laat door de Binnenstad van Parijs, Venetië of Brugge. Het is daar uitgestorven, omdat er niemand meer woont. Die binnensteden zijn een en al commercie, bedrijvigheid en toerisme. De ziel is er uit. De Utrechtse Binnenstad is geen museum, en geen gigantisch uitgaansgebied.

Maar het is ook geen plek waar je komt wonen als je rust zoekt. Daar hebben we de buitenwijken voor, de dorpen om Utrecht hen, en sinds kort Leidsche Rijn.

Wie in de Binnenstad woont, accepteert dat er wel eens een fiets tegen zijn huis staat, een dronken

student ’s nachts door de straat rijdt, voor de deur parkeren een luxe is, bezoek met de trein komt.

Dat overal kerkklokken luiden, en dat er wel eens een festival is op plein of in een park. Bij de

Binnenstad hoort ‘reuring’, en dat moeten we zo houden. Want juist die levendigheid, die instroom

van nieuwe mensen, maakt de Binnenstad wat het is: de mooiste en leukste plek van Utrecht om te

wonen.

We moeten alleen opletten dat de balans niet doorslaat, dat de Binnenstad overvol en een pretpark wordt. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. En ik heb altijd nog liever een overvolle, iets te populaire Binnenstad waar veel mensen komen en willen wonen dan dat het hier een statische

kopie van Venetië wordt. Aline Knip.

(Binnenstadskrantutrecht.nl, november 2016)

http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/uploads/images/archief/pdf/binnenstadskrant_nov_2016.pdf

Aline Knip is een betrekkelijke nieuwkomer in de binnenstad. Zij woont in het rustigste deel daarvan en heeft daardoor de juiste positie om andere binnenstadsbewoners de maat te nemen of van ongevraagd advies te dienen.

De binnenstadsbewoners die al decennia binnenstadsbewoner waren voordat de liberalen en hun van het pad geraakte coalitiepartners reuring in de stad brachten en voordat Knip aan het firmament verscheen, worden hierboven door haar geadviseerd. In bedekte termen luidt haar advies: hoepel maar op als de herrie je stoort.

Er is geen bestuursbesluit dat bepaalt dat de binnenstad een convergentiepunt van herrie en reuring moet zijn en evenmin een besluit om de buitenwijken als ‘slaapsteden’ in te richten. Dat is niet besproken in de raad en evenmin met de Utrechters, hoewel heel wat raadsleden het idee hebben dat dat wel gebeurd is. Hoepel zelf op.

 

Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

Radicale keuzes zijn nodig om de Amsterdamse binnenstad aantrekkelijk te houden voor zowel bewoners als bezoekers. Stad-Forum ontwikkelde een masterplan. ‘Als we niets doen is één ding zeker: dan krijg je de stad die je niet wilt.’

2036 begint nu

De Amsterdamse binnenstad dreigt onder haar eigen succes te bezwijken, consumptie verstikt de vitaliteit. Op de aanzwellende roep om actie antwoordt het gemeentebestuur met onorthodoxe experimenten en kloeke maatregelen, Maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst. Wat voor binnenstad wil Amsterdam eigenlijk hebben?

In deze special van De Groene Amsterdammer in samenwerking met Stad-Forum, een onafhankelijk adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, schetsen we de contouren van een masterplan voor de binnenstad. Ook schrijven we over de grote

keuzes die de stad in het verleden maakte, analyseren we de huidige situatie aan de hand van de zeventig buurten van de binnenstad en bieden we een perspectief op mobiliteit in de nabije toekomst,

Amsterdam was altijd avontuurlijk, open en divers – een stad met lef. Dit masterplan schetst de contouren van een eigenzinnige binnenstad, die weer vooroploopt, die de voetganger boven de fietser stelt, waar buurten zelfhun energie regelen, die woonruimte biedt aan nieuwkomers die hun geluk in de stad willen beproeven, waar ruimte is om te werken en te experimenteren, een stad voor

nieuwsgierige bewoners én bezoekers. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig: tienduizend parkeerplaatsen eruit, een forse toeristenbelasting die wordt gestort in een buurtfonds, bescherming van de kantoorfunctie van grote gebouwen, een hotelstop niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele metropoolregio, de aanleg van snelle fietsroutes, de bouw van cargohubs aan de rand van de binnenstad om vrachtauto’s op te vangen, en een nieuwe coöperatie voor de huisvesting van jonge kenniswerkers én oude Amsterdammers.

(De Groene Amsterdammer, 24 november 2016)

http://www.groene.nl/artikel/grijp-nu-in

Het is een kwestie van tijd en dan lijdt Utrecht aan dezelfde ziekte als Amsterdam. Het aanstaande bannen van de binnenstadsbewoners van Oudegracht en Vismarkt is al de volgende stap in de verkeerde richting.

Utrecht is ten prooi gevallen aan een roofzuchtige klasse met zijn gemeentelijke bedienaren, die met inzet van Volksaufklärung und Propaganda en het aanbieden van een oppervlakkige behoeftebevrediging Utrecht en de Utrechters exploiteert. Van deze hoeft geen verandering verwacht te worden. Als deze zich op enig moment als de Veranderaar opwerpt dan is het oppassen geblazen, het draait dan uit op reproductie van het bestaande in een nieuwe verschijningsvorm.

 

Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

Begin mei startte de Giro d’Italia in Gelderland. Die trok in vier dagen tijd 482.500 dagbezoeken. Daarvan waren 126.500 van buiten Gelderland gekomen, zo leert een analyse van de telefoondata.

Adviesbureau Decisio wist aan de hand van geanonimiseerde, mobiele telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen.

Gedurende de dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd.

Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat op de dag van de ploegenpresentatie in Apeldoorn 34.000 bezoekers aanwezig waren, waarvan een groot deel ook voor side-events. De eerste etappe (tijdrit) trok 114.500 bezoekers naar Apeldoorn en op de tweede en derde etappe kwamen in totaal respectievelijk 133.000 en 201.000 bezoekers af.

Ongeveer tweederde van alle bezoeken was van Gelderlanders en ongeveer een kwart kwam uit de rest van Nederland. De overige 42.500 bezoeken werden gemaakt door buitenlanders, voornamelijk Italianen, Belgen en Duitsers.

Voor de analyse werkte Decisio samen met het bureau Mezuro. Die analyseert dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers.

Zo ontstaat, landelijk en 365 dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen.

De Giro heeft er overigens niet toe geleid dat meer mensen (sportief) zijn gaan fietsen, hetgeen één van de doelstellingen was van de organisatie.

De totale economische impact van de Girostart komt uit op 8,4 miljoen euro. Dit is welswaar minder dan de beoogde 11,3 miljoen euro, maar over het geheel genomen luidt de conclusie van een evaluatie dat er sprake is van een geslaagd evenement.

(Verkeersnet.nl, 18 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20859/giro-ditalia-trekt-482-500-bezoekers-blijkt-uit-telefoondata/

Bezoekers waardeerden dit evenement hoger dan de tourstart in Utrecht.

De beoogde opbrengsten bleken in allerlei opzicht aanmerkelijk lager dan beoogd. Nogal wiedes. Er is iedere dag wel een feestje waardoor zo’n wielerwedstrijd veel te weinig onderscheidend is. Het besteedbare inkomen neemt ook niet toe met het aantal evenementen.

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

De digitale Wegwijzer gemeentebegroting ondersteunt gemeenteraadsleden bij hun wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die gemaakt worden.

De Wegwijzer gemeentebegroting helpt raadsleden bij de uitoefening van hun kaderstellende en controlerende rol. Zo legt de Wegwijzer van de VNG uit welke onderdelen in de begroting staan en welke functie die verschillende onderdelen hebben. Hierbij is er per onderdeel aandacht voor de rol die raadsleden daarbij kunnen spelen.

(Gemeente.nu, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/wegwijzer-gemeentebegroting-raadsleden/

 

Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

o.a.

5 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

6 Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

7 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

8 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=57818624-3241-47c2-b319-df7d5e2f6c87&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

24-11-2016        Prestatieafspraken 2017-2020

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=8f1195ae-8688-4efc-8468-876c26f125f5&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

23-11-2016        Informatie over financiering buurtteams Jeugd en Gezin

22-11-2016        Aanhoudingen cliënten noodopvang, werkafspraken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

25-11-2016        BioWarmte Installatie Eneco

23-11-2016        Verbeelding van het verleden in het Stationsgebied

23-11-2016        ‘Stadsgesprek met de regio’ over de aanpak duurzame energie in Rijnenburg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

o     Schippers ontdekken de Kromme Rijn

o     Bomen kappen

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

o     RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

–    Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

–    Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

–    Vermist

–    Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

–    Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

o     Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

Vaak wordt een zienswijzentermijn in het vooruitzicht gesteld, maar feitelijk wordt die niet gegund en wordt de vergunning vrijwel subiet of zelfs verleend voordat de zienswijzen is afgekondigd. Dit is bedrog van de burgers. Voorbeeld:

Wilhelminapark 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-30877

Het vervangen van de vloer in het souterrain van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 30-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

Uit: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 137688. Gepubliceerd op 6 oktober 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137688.html

Vergunning verleend op 5 oktober 2016. Zie: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 139861. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-139861.html

Een foutje maken is menselijk. Deze handelswijze komt echter zo vaak voor dat het niet onder het label menselijke vergissing kan worden gebracht. Het geeft een onluisterende kijk op de manier waarop de lokale overheid zich tot de burgers verhoudt. Er moet bij de overheid iets zijn in de trant van ‘die Utrechters kunnen allemaal doodvallen’.

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5958)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 8264. Gepubliceerd op 14 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8264.html

De groenliefhebbers in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, in Provinciale Staten en in de gemeenteraden van Bunnik en Utrecht lijken dit op hun krent zittend, geeuwend aan te kijken. Niemand verneemt iets van hen.

Er zijn ruim 130 vaarvergunningen voor pretpark Kromme Rijn afgegeven.

 

Schippers ontdekken de Kromme Rijn

Botenbezitters uit Utrecht hebben rivier de Kromme Rijn ontdekt als vaarwater. Het aantal vergunningen om er te mogen varen, steeg dit jaar van dertig naar vijftig. Daarbij zit ook voor het eerst de collectieve aanvraag van de Kleine Boten Club Utrecht die enkele tientallen leden de vrijheid geeft de Kromme Rijn te verkennen.

Volgens woordvoerder Astrid Russchen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn aan de vergunningen strikte regels verbonden. De vergunning voor boten met verbrandingsmotor moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden, alleen elektrisch voortgestuwde scheepjes kunnen een blijvende vergunning krijgen.

Ook mogen de schepen niet langer zijn dan 7 meter, niet harder varen dan 6 kilometer per uur en mogen ze niet in donker varen.

Het is volgens Russchen niet een bepaalde groep botenbezittters die plotseling de Kromme Rijn ontdekt heeft. Particulieren, bootverhuurders en rondvaartboten willen allemaal graag in oostelijke richting de stad uitvaren.

Vergunningplicht

Het hoogheemraadschap stelde in 2011 regels vast voor varen op de Kromme Rijn, maar bekijkt of die aan herziening toe zijn. De rivier kent, als enige van de grotere wateren waarvoor De Stichtse Rijnlanden verantwoordelijk is, een vergunningplicht. Op bijvoorbeeld de Leidsche Rijn en de Hollandse IJssel mag vrijuit gevaren worden zolang de schippers zich maar gedragen volgens de algemene zorgplicht.

De vergunningsplicht op de Kromme Rijn is niet bij iedereen bekend. Ook Witteveen van de Kleine BotenClub Utrecht biecht op eerder wel eens naar Rhijnauwen gevaren te zijn net als veel andere leden. In die zin is de vergunningaanvraag de legalisatie van een bestaande praktijk.

Witteveen verwacht niet dat horden botenbezitters nu de Kromme Rijn opstomen tot de sluis bij Werkhoven. ,,We hebben ongeveer 240 leden waarvan iets minder dan de helft elektrisch vaart. Alleen daarvoor is de vergunning verleend. Maar de meesten komen niet zo ver. Om het pannenkoekenhuis te halen heb je flinke accu’s nodig, er staat een flinke stroming in de rivier. Ik denk dat maar een kwart van onze leden dat haalt.”

(AD.nl, 11 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/schippers-ontdekken-de-kromme-rijn~a488ea9b/

 

Bomen kappen

Keulsekade 181 te Utrecht, HZ_WABO-16-31279

Het kappen van 20 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142073. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142073.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

Atoomweg 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-31282

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142067. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142067.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

In de begroting van 2017 van de gemeente Utrecht staan verkeerde cijfers. Zo lijkt het nu alsof de gemeente haar klimaatdoelen flink naar beneden heeft bijgesteld, maar in werkelijkheid gaat het om verkeerde cijfers.

Nu is te lezen dat de doelstelling om in het jaar 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten is bijgesteld naar 8 procent. Ook is de toename van duurzame energiebronnen van 20 procent teruggebracht naar 8 procent. De gemeente Utrecht laat echter weten dat deze cijfers niet juist zijn: “Dat zijn uiteraard niet de goede cijfers”, laat gemeentewoordvoerder Eefje Nienhuis weten. “We weten niet precies hoe die er zijn gekomen. Het zijn ingewikkelde stukken; het gaat vaak door de organisatie heen. Als je iets heel vaak herschrijft met verschillende auteurs, dan weet je op een gegeven moment niet meer waar het is fout gegaan.”

De gemeente Utrecht heeft haar klimaatdoelen niet naar beneden bijgesteld, maar houden de ambities voor het jaar 2030 aan. “Of het een realistisch doel is, dat is een ander gesprek. Het wordt heel hard werken, maar daar zijn we ook heel hard mee bezig.”

(DUIC.nl, 8 oktober 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/verkeerde-cijfers-begroting-gemeente-utrecht/

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

 

RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken om biomassa mee te kunnen stoken in de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg en in haar kolencentrale aan de Eemshaven. Mocht de subsidieaanvraag voor de Amercentrale worden toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken.

(………)

Bijstook van biomassa is controversieel. Door subsidies te verstrekken aan het stoken van hout in kolencentrales, worden ook die centrales impliciet gesteund, zeggen critici. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland worden gesloten. De PvdA noemde subsidie voor de bijstook eind vorig jaar nog ‘geld over de balk smijten’ en Groen Links-kamerlid Liesbeth van Tongeren riep minister Henk Kamp vorige week nog op de biomassa-subsidie uit te stellen totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst van de kolencentrales.

Kamp voelt daar echter niets voor, omdat biomassa volgens hem essentieel is om de duurzame doelstellingen van het Energieakkoord te halen. Zonder biomassa lukt dat volgens hem niet en hij wil niet tornen aan gemaakte afspraken in het Energieakkoord.

De subsidieaanvraag van RWE/Essent komt ook om een andere reden op een pikant moment. Deze week kondigde RWE namelijk aan een grote gascentrale in Moerdijk per 1 februari 2018 stil te leggen. Een groot aantal andere gascentrales ligt nu al stil. Met het stilleggen van Moerdijk 1 begin 2018 ligt straks ongeveer 80% van alle gascentrales van RWE/Essent in Nederland stil. Gascentrales stoten veel minder Co2 uit dan kolencentrales.

Dat de gascentrales worden uitgezet, is het gevolg van de naweeën van de economische crisis waardoor de elektriciteitsvraag is afgenomen en er door een grote toename van hernieuwbare energie uit Duitsland overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is ontstaan. Omdat de kolenprijs de afgelopen jaren sterk daalde is het aandeel gas in de Nederlandse elektriciteitsproductie tussen 2010 en 2014 daardoor in hoog tempo afgenomen, van 62% naar 48%, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Conventionele energiecentrales zullen de komende jaren volgens RWE een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. ‘Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie’, aldus RWE.

(FD.nl, 11 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1170949/rwe-vraagt-meer-subsidie-voor-bijstook-biomassa-in-kolencentrales

 

Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

Een 70-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag 6 oktober overleden als gevolg van verwondingen die zij opliep door een aanrijding. De fatale botsing vond 24 september plaats op de Amsterdamsestraatweg.

Op 24 september stak de vrouw, naast een bushokje op de Amsterdamsestraatweg, het fietspad over. Op dat moment kwam van rechts een 18-jarige scooterbestuurder uit Utrecht aanrijden.

De scooterbestuurder probeerde haar te ontwijken, maar raakte de vrouw die daardoor ten val kwam. Met letsel aan haar hoofd werd de Utrechtse naar een ziekenhuis gebracht.

Daar overleed zij donderdag 6 oktober.

(Nu.nl, 11 oktober 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4334144/vrouw-overleden-aanrijding-amsterdamsestraatweg.html

 

Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

Aan wethouder Van Hooijdonk,

Dinsdag 25 oktober om 11.00 uur wordt het beroep behandeld tegen uw weigering om 30 km/uur en veilige oversteekplaatsen te realiseren op de Amsterdamsestraatweg, de gevaarlijkste straat van Nederland (RTLNieuws) waar recentelijk een 70-jarige vrouw bij een poging over te steken is aangereden als gevolg waarvan zij is overleden.

Uw weigering is temeer onbegrijpelijk omdat het instellen van 30 km/uur en een veilige inrichting al in de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg (april 2014) in het vooruitzicht werd gesteld en

recentelijk opnieuw aan de bewoners en winkeliers in het vooruitzicht is gesteld (zie bijlage “Wijkbericht”).

Een van uw voorgangers, Tymon de Weger, placht bij belangrijke zaken zelf het standpunt van de gemeente te komen verdedigen bij de bestuursrechtbank en de Raad van State. Ik zou het waarderen als u dat in dit geval als verantwoordelijk wethouder ook zelf komt doen.

Misschien dat u niet alleen aan de rechtbank kunt komen uitleggen waarom u een besluit weigert te nemen dat door het college een en andermaal aan de bewoners en de winkeliers in het vooruitzicht is gesteld en dat ook door uzelf nog eens in het vooruitzicht is gesteld naar aanleiding van het bericht van RTL dat de ASW de gevaarlijkste straat is van Nederland, maar dat u ook kunt komen uitleggen waarom u besloten heeft verkeerslichten buiten werking te stellen die kennelijk voor het veilig

oversteken nodig zijn.

U bent volgens Trouw genomineerd als beste lokale bestuurder en u laat zich er graag op voor staan verantwoordelijkheid te willen nemen, ik ga er dus vanuit dat u op 25 oktober zelf uw eigen beslissing bij de rechtbank komt verdedigen.

(Mail Bureau Rechtsbescherming, 12 oktober 2016)

Zie ook: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4392017/2016/10/08/D100-33-Haar-missie-milieubeleid-samen-met-burgers-vormgeven.dhtml

 

Vermist: cargo-hopper

Het signalement

Cargohopper Utrecht binnenkort van start

Utrecht start met de Cargohopper, een elektrisch aangedreven voertuig met daarachter drie mini-trailers waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van drie europallets hebben. Door deze in het wegtransport gestandaardiseerde afmeting, kunnen de containers zelf met een normale trekker/oplegger worden vervoerd van het huidige stadsdistributiecentrum langs de A2 buiten de stad naar een overslagpunt op loopafstand van de Utrechtse binnenstad. Daar worden de containers eenvoudig op de mini-trailers gezet en vervolgens worden in het stadscentrum de zendingen uitgeleverd. (Verkeersnet.nl, 23 maart 2009)

http://www.verkeersnet.nl/milieu/cargohopper-utrecht-binnenkort-van-start/

Nadere gegevens

‘Cargohopper onterecht onder vuur’

Het lijkt er op dat RTV Utrecht in haar eigen voet heeft geschoten met een ‘onthullende’ reportage over de Utrechtse Cargohopper. Volgens de Utrechtse TV-zender schermt Cargohopper met te hoge cijfers over het gebruik; volgens Cargohopper hanteert de journalist van RTV Utrecht verkeerde aannames. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel is boos op de zender omdat zijn uitlatingen verkeerd worden weergegeven. Dat meldt Logistiek.nl.

In het item stelt RTV Utrecht dat de initiatiefnemers van Cargohopper onterecht en te optimistisch zijn met de stelling dat vrachtauto’s honderdduizend kilometer in de binnenstad van Utrecht moeten rijden om hetzelfde werk te doen als de stadsdistributietrein doet met zesduizend kilometer.

Bert Roozendaal die samen met Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, aan de wieg stond van Cargohopper stelt nu dat de journalist verkeerde aannames heeft gehanteerd bij zijn beweringen die in zijn ogen onterecht en ongefundeerd worden gepresenteerd. “Wij gaan wel degelijk uit van honderdduizend kilometer. Ploos van Amstel zelf zegt dat daar zestig tot tachtigduizend kilometer direct zijn terug te vinden in keiharde berekeningen. De overige kilometers is het deel dat wat zachter is omdat dit getal komt uit het aantal auto’s dat dankzij ons niet meer de stad inrijdt omdat ze afladen op industrieterrein Lage Weide bij Hoek Transport. Dat is minder hard te kwantificeren maar twintigduizend kilometer is daarbij beslist een heel voorzichtig getal. Het ligt waarschijnlijk veel gunstiger.” (TTM.nl, 7 februari 2011)

http://www.ttm.nl/nieuws/id29320-cargohopper-onterecht-onder-vuur.html

Voor het laatst gesignaleerd

“Uw domeinnaam is geparkeerd.”

http://www.cargohopper.nl/index.php/utrecht

Tips

Eenieder die beschikt over tastbare gegevens over de vrachtautoreductie (met de daar bijbehorende emissie- en herriereductie, reductie van schaden, beeldverbetering en verbetering van het leefklimaat) in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken van Utrecht, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeenteraad van Utrecht die nog niet heeft gemerkt dat er niets gebeurt m.b.t. de vrachtautoreductie, tel. 030-2860000. (20 minuten wachten voor u te woord wordt gestaan).

 

Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van Amelisweerd…

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. De PvdA-fracties in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

De strijd is nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit (TB) in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat de verkiezingen in maart, de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

1376 zienswijzen ingediend tegen Ontwerp Tracébesluit

In de maanden mei en juni hebben zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij ook een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring en haar deelnemende organisaties is ingediend en ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Een samenvatting van alle bezwaren is te vinden bij Platform Participatie.

Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in zienswijzen om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is de zienswijze, die de Provincie Utrecht via een breed ondersteunde motie heeft ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet gecompenseerd, en dat moet wel volgens de wet. Aangezien de provincie daar zelf over gaat, is dit van groot belang.

CPB en PBL: Het kan anders

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn: Los de problemen in stadsregio’s op met beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen weten dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen. Nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Als Kracht van Utrecht wijzen wij op alternatieven, die Utrecht bereikbaar houden zonder meer snelwegasfalt.

Steun ons en onderteken de petitie!

Het tij keert. Er is geen noodzaak om de bak in Amelisweerd te verbreden. En met 80 km/uur op de Ring wordt zowel het leefklimaat als de doorstroming verbeterd. Teken de petitie als je het nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt de activiteiten van de Kracht van Utrecht financieel steunen via rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

(Kracht van Utrecht, 12 oktober 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/477-kamerverkiezingen-cruciaal-voor-plannen-verbreding-a27-door-amelisweerd?utm_medium=email&utm_campaign=Breed+verzet+tegen+verbreding+A12%2FA27%3A+…&utm_source=YMLP&utm_term=Een+uitgebreidere+versie+van+d

 

Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor oplossing knelpunt

Utrecht, 3 april 2011

Een gedegen rapport van het adviesbureau Movares toont aan dat oplossingen gebaseerd op ‘De Kracht van Utrecht’ een heel goed antwoord kunnen bieden op de bereikbaarheidsproblemen rond Utrecht. Sturen via ruimtelijke ordening, beprijzing en mobiliteitsmanagement en een hoge ambitie op het gebied van OV- en fietsgebruik bieden wellicht een veel betere oplossing voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid dan het aanleggen van steeds meer asfalt.

Het rapport is geschreven in opdracht van de Stichting Onderzoek en Educatie Amelisweerd (SOESA) en mede bekostigd door het Utrechts Verkeers- en Vervoerberaad (UVVB) , waarin provincie, gemeente en BRU zitting hebben. Het 1ste rapport ‘De Kracht van Utrecht’ verscheen in 2009 als gezamenlijk product van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). In 2009 nam de Tweede Kamer de motie Vendrik aan, die uitsprak dat het rapport zou moeten meegenomen in de 2e fase van de Milieu Effect Rapportage voor de Ring Utrecht.

In 2010 verscheen ‘KvU 2.0’ waarin het APPM Consultants, Strukton Rail en Stratagem het duurzame alternatief nader uitwerkten. Movares heeft dit alternatief nu op effecten doorgerekend. Een belangrijke uitkomst is dat het aantal voertuigverliesuren sterk afneemt tegenover het referentiescenario. Het aantal autoverplaatsingen naar de stad neemt af, maar het totaal aantal verplaatsingen, en dus de bereikbaarheid met fiets en OV neemt toe. Die toename is goed voor de Utrechtse economie.

Het Movares rapport laat verder zien dat voortzetting van de huidige aanpak zeer grote problemen zal opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad zelf. Dit is enkel te voorkomen door een stevige keuze voor fiets en openbaar vervoer. Het rapport laat zien dat de doorstromingsproblematiek in de bak bij Amelisweerd in het ‘Kracht van Utrecht’ model niet geheel is opgelost en beveelt aan te onderzoeken in hoeverre oplossingen binnen de bak mogelijk zijn.

Recent onderzoek van de Vrienden van Amelisweerd/SOESA heeft inmiddels in beeld gebracht dat een uitbreiding van het huidige wegprofiel (2×4) tot 2×5 of eventueel zelfs 2×6 stroken zeer goed mogelijk is binnen de breedte van de huidige bakconstructie.

Binnenkort start de 2e fase van Milieu Effect Rapportage van de planstudie Ring Utrecht. De initiatiefnemers van de KvU zijn van mening dat de uitkomsten van het Movares onderzoek en de onderzochte opties ‘binnen de bak’ mee dienen te worden genomen in de 2e fase MER en de

bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/images/Downloads/Persbericht%20Rapport%20Movares.pdf

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o.a.

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!

In 2012 is bij de Voorjaarsnota door de Raad tevens de Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht vastgesteld. Daarbij is afgesproken deze periodiek te actualiseren. In 2013 heeft dit geleid tot een aanscherping van de kantorenstrategie op basis van het STEC-rapport. In de vastgestelde strategie werd vooral ingespeeld op de op dat moment heersende vastgoedcrisis. Inmiddels is die crisis voor wat betreft de woningmarkt voorbij en zijn de andere vastgoedmarkten van karakter veranderd. Er is een nieuw college aangetreden en het thema “Gezonde verstedelijking” is meer centraal komen te staan. Om die redenen is nu een nieuwe Ruimtelijke Strategie voorbereid.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b280024d-2b44-4d85-a6ff-5521bc05e81f&FoundIDs=&year=2016

Dit is een vergadering waarin de raad die eerste schreden zet om de portemonnee en het leefklimaat van de Utrechters weer voor flinke tijd te belasten.

Met de Utrechters wordt echter niet gepraat. Die hebben in 2104 een vakje rood mogen kleuren (toen dit plan nog niet in beeld was) en dat moet toch wel genoeg zijn. In de 19de eeuw viel er immers helemaal niets te kleuren.

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

1   Controle en verantwoording op samenwerkingsverbanden van de gemeente

2   Waarderen, activeren, afschrijven van vaste activa

3   Exploitatie Utrechtse Wateren

4   Overload aan brood

5   Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

6   Speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma

Waarom twee agenda’s? Vaak verschillen die van elkaar.

 

Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o.a.

4 Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

5 Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

6 Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

7 Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

8 Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

9 Actuele motie (s)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b548d7ec-bfff-49cc-8017-caeccd3cbbb8&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o.a.

2 Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020  

Het college heeft de Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 als bijlage/onderlegger bij de Programmabegroting 2017 meegestuurd De Procedurecommissie van de gemeenteraad heeft, gezien de ervaringen in het verleden en het tijdsgebonden Programmabegrotingstraject, besloten de Nota te agenderen voor de Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober. Ook heeft de Procedurecommissie besloten de Nota te agenderen voor bespreking in een extra vergadering van de commissie Mens en Samenleving op dinsdagavond 1 november. Definitieve besluitvorming zal dan plaatsvinden tijdens het slotdebat in de raadsvergadering van donderdag 10 november.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d84b9585-52db-46c3-b3ca-b6508b77e0fa&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

14-10-2016        Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

13-10-2016        Planologische procedure Postkantoor Neude

12-10-2016        Beantwoording aanvullende schriftelijke raadsvragen PVDD over de begroting2017

11-10-2016        Nadere uitwerking (financiële) kaders irt duurzaamheidsambities vastgoed

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-10-2016        Commissiebrief uitkomsten citydeal.

12-10-2016        Voortgang programma Publieksdienstverlening 2016

11-10-2016        Septembercirculaire 2016

11-10-2016        Evaluatie mediabeleid

11-10-2016        Eindrapport Visitatiecommissie decentralisaties

11-10-2016        Management Letter 2016 van BDO accountants

10-10-2016        Diervriendelijk bouwen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-10-2016        Gebiedsverkenning Utrecht Oost

12-10-2016        Particuliere Vakantieverhuur & Shortstay

12-10-2016        Brief Domplein extra impuls openbare ruimte

12-10-2016        Actuele ontwikkelingen bomen op de werven

12-10-2016        Voortgang Lokaal Economisch Fonds

12-10-2016        Stand van zaken StartupUtrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

o     Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde recreanten

o     Bomen kappen

o     Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

 

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

o     Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

o     Niet buiten de burger rekenen

o     De besteding van de energiemiljarden

o     Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

o     Uitdaging Eneco Utrecht

o     Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

o     “Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

 

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Tempo maken: Vergunning verlenen vooraf aan publiceren vergunningaanvraag

 

–    ‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

–    Privacyverordening gemeente Utrecht

–    WOB-verzoek

–    Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

–    Stadsstrand op het Paardenveld

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

B&W gaat voor in het laten zakken van de norm

Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

De gemeente Utrecht ziet niets in een verbod op het dumpen van etensresten. Dat zegt het college van B&W in antwoord op vragen van de ChristenUnie. De partij maakt zich zorgen om dieren die teveel brood krijgen van mensen die dat buiten achterlaten.

Een verbod lijkt het college niet zinvol. Er kunnen nu al boetes worden uitgedeeld, maar dat is lastig in de praktijk. Mensen zijn moeilijk te betrappen en het aantal handhavers is beperkt. De gemeente juicht wel buurtinitiatieven toe, als broodcontainers of vergistingsprojecten. (Maar dat valt buiten het onderwerp, leidt daar van af. – N&aN.)

In onder meer het Griftpark kregen eenden de afgelopen jaren te veel eten. Daardoor waren ze te dik. De parkcoördinator vroeg ouders en kinderen daarom om maximaal een half sneetje brood te voeren en er werden borden geplaatst.

(RTV Utrecht, 1 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527828/geen-verbod-op-brooddump-in-utrechtse-parken.html

 

Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde bootrecreanten

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR5566)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7933.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code KEUR_HDSR5547)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7934.html

Watervergunning voor het varen op de benedenloop Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4596)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7929.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4612)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7926.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in Bunnik en Utrecht (code HDSR4569)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7923.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koekoekstraat 60BS Utrecht (code HDSR4821)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8006.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven           – Boomgaardweg 29 Odijk (code HDSR4798)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8007.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Palmstraat 44 Utrecht (code HDSR4996)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7996.html

Watervergunning t.b.v. het aanpassen van de waterhuishouding woningbouwontwikkeling op de locatie tussen Maliesingel 74-76 en de Minstroom in (code HDSR4953)

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Zeisterweg 2b Odijk (code HDSR4768)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8015.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Wilhelminapark 21 Utrecht (code HDSR5033)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8025.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Johan de Wittlaan 25 Zeist (code HDSR5001)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8024.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koningslaan 102 Utrecht (code HDSR4999)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8023.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 199bs Utrecht (code HDSR4795)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8016.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5309)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8068.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Reyer Anslostraat 63 Utrecht (code HDSR5259)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8062.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Keulsekade 20 Utrecht (code HDSR5253)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8054.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met elektrisch aangedreven vaartuigen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5595)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8063.html

Voor de hele lijst vanaf 2014 (ongeveer 130 pretvergunningen), zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=Kromme+Rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode& spd=20050101&epd=20161007&sdt=DatumPublicatie&org=Utrecht!Hoogheemraadschap+De+Stichtse+Rijnlanden!Utrecht&orgt=gemeente!waterschap!gemeente&pnr=15&rpp=10&_page=1&sorttype=1&sortorder=4

 

Bomen kappen

Oudegracht tegenover nr. 17, 21, 37 en 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-30397

Het kappen van 4 bomen op de werf

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135602. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135602.html

Van de 8 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Rijndijk 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-30396

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135601. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135601.html

Van de 5 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-30690

Het kappen van 87 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138791. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138791.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar twee bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

 

Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

In Utrecht zijn bomen aan de Oudegracht onderzocht. Donderdagmiddag is gekeken of ze stabiel genoeg zijn. Door werkzaamheden aan de Utrechtse werven zouden ze mogelijk niet meer stevig genoeg in de grond staan vanwege schade aan de wortels.

Met een lier werd aan drie stammen getrokken, om te controleren of de bomen stevig genoeg stonden. Ook werd in de stamvoet van de bomen een sensor geprikt om verschillende dingen te meten als er een harde wind waait.

Uitvoerder Bert van Eck van Boomtotaalzorg krijgt veel vragen van mensen die langs wandelen. Ze vragen zich volgens hem vooral af wat ze met de bomen aan het doen zijn. “Die mensen waren duidelijk emotioneel betrokken. Het leeft dus duidelijk echt bij de mensen”, aldus de uitvoerder.

Na afloop van de werkzaamheden wordt nog een keer een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd bij de bomen aan de Oudegracht. Het is niet bekend wanneer alle resulaten bekend worden gemaakt.

(RTV Utrecht, 6 oktober 20116)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528177/stabiliteitsonderzoek-bij-utrechtse-bomen-oudegracht.html

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

Een actie tegen de komst van een biomassa centrale van Eneco op bedrijventerrein Lage Weide is zojuist rustig verlopen.

Een groepje actievoerders sprak bezoekers van de Open Dag van Eneco aan en riep hen op een petitie te tekenen tegen de bouw van de biomassa centrale, die gepland staat voor volgend jaar.

De bezoekers van de Open Dag reageerden rustig en veel van hen waren geïnteresseerd in het verhaal van de betogers. Ook tijdens de rondleiding in de warmtekachtcentrale van Eneco, waar het afgelopen weekeinde duizend bezoekers op afkwamen, trok de biomassa centrale de aandacht. Een schaalmodel was al neergezet om de bezoekers te laten zien hoe de centrale straks gaat werken. Ook daar stelden bezoekers zelf al kritische vragen.

Hout- en snoeiafval

In de biomassa centrale gaat Eneco straks hout- en snoeiafval verbranden dat in een straal van honderd kilometer van Utrecht wordt ingezameld. De warmte wordt omgezet in energie en de uitstoot wordt gefilterd waardoor van luchtvervuiling volgens Eneco geen spake is. De provincie Utrecht is akkoord gegaan met de komst van de centrale.

Volgens Bart van den Heuvel, initiator van de actie, leidt verbranden van biomassa wel degelijk tot een aanzienlijke uitstoot van fijnstof. ,,Zoveel zelfs dat Eneco er nog geen onderzoek naar heeft durven doen. Biomassa verbranden is ook helemaal niet duurzaam. Het snoeiafval is prima bruikbaar als compost of je kunt het gewoon in het bos laten liggen. Warmte kan ook worden opgewekt met schonere alternatieven zoals: waterpompen, zonnevelden en betere isolatie van woningen.”

(AD.nl, 2 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/kalm-protest-tegen-biomassa-centrale-lage-weide~af4b8707/

 

Het groene hart van Eneco

Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

Met de opening van het hoofdkantoor bij Rotterdam Alexander wilde Eneco zich vijf jaar geleden verankeren voor de toekomst. Zonnepanelen aan de gevel, binnen warmte- en koudeopslag, flexplekken en fairtrade koffie. ‘Eneco World’ is de enigszins pretentieuze naam naam van het pand aan de Marten Meesweg. Alleen zal de wereld van Eneco rap kantelen.

Want het bedrijf wordt gekortwiekt. Nu bestaat het concern nog uit twee onderdelen. Een productie-, leverings- en handelsbedrijf, (‘de commerciële tak’, in jargon) plus een netbeheerder, Stedin. Eneco moet uiterlijk op 31 januari 2017 haar netbeheer hebben gesplitst van de commerciële tak. (Zie kader)

Die commerciële tak heeft te maken met een lastige markt. Er is overaanbod van energie, waardoor elektriciteitsprijzen uitzonderlijk laag zijn. De concurrentie is groot, mensen zijn weinig trouw aan een energieleverancier. Afgelopen jaar is 15% van de Nederlandse consumenten en bedrijven overgestapt op een nieuwe energieleverancier, en dit aantal neemt toe. De keuze wordt ook groter, want de laatste jaren zijn tal val kleine energiebedrijfjes opgericht, die maar ook één ding aansturen: de laagste prijs.

Het Prinses Amaliawindpark van Eneco, 23 kilometer uit de kust bij Velsen. (Foto: HH)

Groen

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt – de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid. Al is daar de concurrentie ook hevig, van nieuwkomers als Windunie, PureEnergie, Vandebron.

Eneco is duidelijk groter dan dat soort partijen, maar is toch een kleinere partij met relatief weinig opwekcapaciteit. Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland.

Om de groene ambities waar te maken zal Eneco moeten blijven investeren, bijvoorbeeld in wind op zee. Maar daarvoor is het bedrijf eigenlijk te klein, dus is het gedwongen om partners te zoeken. En belangrijker: Eneco moet tenders gaan winnen. De eerste aanbestedingsronde voor het windpark in Borssele – waar het aan meedeed in een consortium met Shell, Van Oord en Vestas – ging aan Eneco voorbij.

Aandeelhouders

Het bedrijf kan niet eindeloos geld ophalen voor die investeringen. Dat zal in elk geval niet lukken bij de aandeelhouders, de 53 Nederlandse gemeentes die gezamenlijk Eneco bezitten. Rotterdam heeft een belang van 31,7% en is daarmee grootaandeelhouder, gevolgd door Den Haag dat een belang heeft van 16,6% en verder zijn er 44 gemeenten die minder dan 2% van de aandelen hebben.

Wat willen die straks met hun belang in Eneco? Opwekken en verkopen van energie is een commerciële activiteit. Moet dat in handen blijven van lagere overheden? ‘In aandeelhoudersverband is de afspraak gemaakt dat we eerst de besluitvorming over de splitsing afronden en daarna pas de kwestie van het aandeelhouderschap aan de orde gaan stellen’, zegt de wethouder van de gemeente Rotterdam. Maar volgens de woordvoerder van de gemeente Den Haag zijn dit ‘legitieme vragen’.

Stel dat ze willen verkopen, dan is de vraag: aan wie? Voor de concurrenten op de Nederlandse markt is de acquisitie geen optie. Bedrijven als Vattenfall en RWE zijn nu noodlijdende conglomeraten en hebben afgeschreven op hun overnames van Nuon en Essent. Zulke maatschappijen zullen niet azen op een grote overname in een moeilijke markt.

Belgisch scenario

Er wordt door marktpartijen gewezen naar een scenario zoals in België. Het nog sterk op fossiele brandstoffen leunende Franse oliebedrijf Total kocht eerder dit jaar energiebedrijf Lampiris uit Luik, een poging van de Fransen om zichzelf te ‘vergroenen’. Een variant hierop is dat zo’n partij alleen de ‘groene bezittingen’ overneemt, zoals de windmolenparken, en dan het klantenbestand van Eneco overdoet klanten van Eneco direct daarna doorverkoopt.

Dat is een nachtmerrie voor Eneco-bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Niet alleen omdat het bedrijf ontmanteld zou worden, maar ook omdat het zou indruisen tegen de duurzame strategie die ‘klimaatpaus’ De Haas voorstaat.

Snijden

Maar voorlopig staat Eneco nog niet in de etalage. Wel kijken bankiers, adviseurs en juristen met een schuin oog naar het Rotterdamse bedrijf. Want ook al zijn er nu geen concrete overnamegesprekken, iedereen weet dat na de splitsing alle opties open liggen.

Een daarvan is dat Eneco gewoon zelfstandig blijft. Het bedrijf hoeft ook niet verkocht te worden. Eneco wordt wel het Nederlandse equivalent genoemd van Innogy en Eon, de ‘schone energiebedrijven’ die in Duitsland zijn afgesplitst van de grijze energieproducenten RWE en Uniper.

Maar als Eneco zelfstandig blijft voortbestaan dan moet het bedrijf, gezien de moordende concurrentie en de flinterdunne marges, wel gaan snijden in de kosten. Minder personeel, efficiënter werken, mogelijk ook goedkopere behuizing. Weg uit de Marten Meesweg? Dat zou op termijn zo maar kunnen. Zeker is dat ‘de wereld van Eneco’ er over een paar jaar heel anders uit ziet.

Dit verhaal kwam tot stand op basis van gesprekken met verschillende specialisten in de energiemarkt, die niet met naam genoemd willen worden.

(Financieele Dagblad, 3 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1169606/opknippen-overname-of-snijden-eneco-zal-na-de-splitsing-anders-zijn

Een voorbeeld van de door Eneco nagestreefde ‘kostenefficiëntie’ van Eneco, tevens een blik op het groene hart van het bedrijf.

Eneco wil de hoofdtransportleiding stadsverwarming binnenstad (- een achterhaald concept -) vervroegd vervangen door mee te liften op de bomenkap van Prorail in het Cremerpark.

Het is echter mogelijk een nieuwe leiding onder de Vleutenseweg door te boren, waarmee de bomenkap overbodig is. Eneco heeft immers ervaring met kilometers lange boringen van ongeveer dezelfde diameter, bijv. bij de Luchterduinen. Zie internet.

Die optie van kappen is echter veel goedkoper. B&W, GroenLinks en niet te vergeten de VVD en de SP hebben laten zien allerlei onzin te kunnen vertellen over het onderboren van de Vleutenseweg en op grond van die onzin harte te willen meewerken aan het wegkappen van het Cremerpark. Je pakt een buurt een park af, bedreigt de woningen, geeft lang overlast en holt dan hard weg.

Over 35 jaar is er weer een redelijk volgroeid park, is de stadsverwarming net als de SP opgeheven en heeft GroenLinks zichzelf opgedeeld over vooral de VVD en in mindere mate een nieuwe volkspartij.

 

Niet buiten de burger rekenen

Nederland staat aan de vooravond van een grote herziening van de wet- en regelgeving over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het motto van die herziening luidt: ‘Eenvoudig beter.’ Het idee is om de samenleving (burgers én bedrijven) meer verantwoordelijkheid te geven. De ambities zijn hoog: meer ruimte voor initiatiefnemers, behoud van bestaand beschermingsniveau, voordelen voor alle gebruikers en een groter vertrouwen van burgers in de overheid.

Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Is dat er wel? Mensen hebben meer te doen, er komen meer claims op hen af (zoals mantelzorg) en niet iedereen beschikt over dezelfde vaardigheden. Er is het risico de participatieve samenleving te overvragen en er is kans op spanning met representatieve democratie (hoe representatief zijn de actievelingen?).

Het essay Niet buiten de burger rekenen van het Sociaal Cultureel Planbureau plaatst een kritische noot bij de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Minder regels en meer verantwoordelijkheid bij burgers: het is een mooi streven dat echter nog niet zo makkelijk vanzelf van de grond komt. De auteurs vinden dat de overheid drie randvoorwaarden moet garanderen: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte en grenzen van participatie.

Een ‘one size fits all’ benadering blijkt in elk geval niet altijd de aangewezen weg: want niet iedereen kan in gelijke mate informatie opsporen en inzetten, bezwaren articuleren of de mogelijkheden tot participatie benutten.

Meer lezen? U kunt het essay Niet buiten de burger rekenen downloaden: https://www.scp.nl/dsresource?objectid=78a8ee8a-14c4-4456-af38-97dd9939cfad&type=org

 

Over verspilling van gemeenschapsgeld en suffe volksvertegenwoordigers en bestuurders

Gratis geld

Onderzoek: De besteding van de energiemiljarden (slot)

Door de liberalisering van de energiemarkt zaten gemeenten en provincies opeens op grote bergen geld. In plaats van daar verstandig mee om te gaan, staken ze het in onverantwoord riskante projecten. Buiten het zicht van de burger.

(………………………)

Kritische geluiden worden daarbij bewust zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. Die stelling durft de Deense hoogleraar economische geografie Bent Flyvbjerg wel aan. Flyvbjerg werd beroemd met zijn studie naar grote infrastructurele projecten, en waarom die altijd veel duurder uitvallen. In Megaprojects and Risk onderzocht hij wereldwijd 258 megaprojecten als bruggen, spoorlijnen en metrotunnels. Negen van de tien projecten hadden te maken met budgetoverschrijding, veelal minstens vijftig procent. De gemene deler bij al die projecten: gebrekkige democratische besluitvorming.

Flyvbjerg legt uit hoe dat komt. Grote projecten genereren winst, macht en prestige voor bedrijven en politici. De verleiding wordt dan groot om burgerlijke en oppositionele krachten te negeren of buiten de deur te houden. Kosten en opbrengsten worden opzettelijk rooskleuriger gepresenteerd, zodat projecten makkelijker door de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten komen.

Volgens Flyvbjerg worden grote projecten vaak voorgesteld als risicoloos. Alsof omgevingsfactoren er geen vat op hebben en ze in een laboratoriumomgeving tot stand komen. De werkelijkheid wijst keer op keer anders uit. Het loopt zelden als gepland. En bijna iedere keer gaan megaprojecten gepaard met gigantische budget- en tijdsoverschrijdingen. Zoals bij de Noord-Zuidlijn en de Bergse Haven.

De maatschappelijke gevolgen zijn te groot om te blijven negeren, meent Flyvbjerg. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep plannen­makers er telkens een financiële puinhoop van mag maken. De oplossing is volgens Flyvbjerg simpel. Allereerst moet onderkend worden dat grote projecten altijd gepaard gaan met grote risico’s. Vervolgens moeten die gevaren ­besproken en op de juiste manier gemanaged worden. In navolging van Derde-Weg-filosoof Anthony Giddens denkt ook Flyvbjerg dat dat het best gaat door burgers zo veel mogelijk te ­betrekken in het beslissingsproces. Maak gebruik van hun ­ervaringen en expertise, zodat de inschatting van kosten, risico’s en alternatieve scenario’s beter beargumenteerd tot stand komt en de kans op fouten en geldverspilling kleiner wordt.

Deze democratische besluitvorming gaat dus niet over wat Flyvbjerg noemt ‘met de benen op tafel filosoferen over al het goede van de democratie’. Het gaat om de keiharde noodzaak de moderne, maatschappelijke risico’s te beheersen. Daarbij is eens in de vier jaar stemmen niet genoeg. Het gaat erom de dialoog tussen experts, politici en burgers permanent op gang te houden, waarbij iedere groep zijn verantwoordelijkheid heeft en daarop kan worden afgerekend.

Een groot deel van de energiemiljarden ging en gaat naar grote projecten als de Noord-Zuidlijn, de snelweg rondom Eindhoven, de verlenging van de A15 bij Nijmegen. In veel van die projecten werden belanghebbende burgers en bedrijven niet, nauwelijks of te laat betrokken. Bij veel van de door ons onderzochte projecten liepen de financiën uit de hand. Dat bleek niet alleen bij de grootste infrastructurele projecten het geval. Voor een dorp is een rotonde of het in stand houden van een cultureel centrum al een groot project. Zo werd in Den Bosch met dertien miljoen euro Essent-geld een muziekschool verbouwd, maar was er geen geld meer voor de docenten. Zij werden ontslagen en moesten het verder maar als zzp’er uitzoeken.

In de praktijk wordt het bevestigd: grote projecten kunnen niet worden overgelaten aan een klein groepje bestuurders. Buiten de kans op corruptie zijn de financiële en maatschappelijke belangen te groot en de gevolgen te complex om te overzien. Om complexe projecten te managen en grote potten geld zinnig te besteden, is vooral meer democratie nodig. Continue dialoog tussen burgermaatschappij en politici, daar gaat het om. Om dat te laten werken, moeten bestuurders meer oog hebben voor burgers en hun vertegenwoordigers, in plaats van ze in de hoek te blaffen.

(………..)

(De Groene Amsterdammer, 29 september 2016)

Voor het hele onderzoek, zie: http://www.platform-investico.nl/

 

Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

Wonen zonder aardgas: een utopie of de nieuwe standaard? Bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten, waarvan een groot deel aan gas opgaat. Met de overschakeling van gas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserveres slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig. In Amsterdam wordt deze discussie momenteel ook volop gevoerd. Vanavond praten we met energieleveranciers, netbeheerders en andere experts over de betekenis van deze transformatie voor de stad Amsterdam. Is de stad klaar voor deze overschakeling? (…………)

Gratis toegang.

(dezwijger.nl, 6 oktober 2016)

https://dezwijger.nl/programma/exit-gas

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/gasfornuis-en-cv-rijp-voor-het-museum~abf3e83a/   en

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4323006/2016/06/18/Gasloos-wonen-leeft-nog-niet-bij-de-burger.dhtml

 

Uitdaging Eneco Utrecht

Eneco neemt afscheid van de oude wereld. Die wereld van kolencentrales, olieplatforms en gaswinning. En zet vol in op de nieuwe wereld. De wereld van zonne-energie, windenergie, biogas en warmte uit de grond. Eneco neemt nog een volgende stap. Energiebedrijven zouden namelijk in de toekomst er moeten zijn om bewoners en bedrijven te helpen om zelf in hun energiebehoefte te voorzien. Dus door het (aan)leveren van toepassingen en kennis zodat iedereen zelf aan de slag kan. Dan pas worden wij ons bewust van ons eigen energieverbruik en kunnen we de stap zetten naar een duurzame samenleving.

“De nieuwe wereld verlangt ook een sociale revolutie. Dat we zelf aan de knoppen kunnen zitten. Er is nog veel fossiel-verzet. Als Eneco niet mee gaat in deze transformatie dan ben je weg”

Jeroen de Haas

CEO Eneco

Op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide staat een van de twee energiecentrales van Utrecht. Een centrale die jaren aanjager was van de Utrechtse oude economie. Op het aanpalende bedrijventerrein Werkspoorkwartier werd hard gewerkt aan de opwek van energie en de transport daarvan. Het is de ambitie om juist deze plek de komende jaren te transformeren naar de ‘Eneco Energy Campus’. In potentie een aanjager van de Utrechtse nieuwe economie. Een plek van ontwikkelen, maken en testen van nieuwe toepassingen. Toepassingen die niet puur (aan)gedreven worden door energie, maar gericht zijn op het realiseren van comfortabel en gezond wonen en leven. De gesloten fabriek wordt een open campus die toegankelijk is voor studenten, start-ups, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners uit de stad met een nationale uitstraling. (Eneco, 5 oktober 2016)

http://www.enecoenergycampus.nl/

Zie ook: http://www.bambouwentechniek.nl/nieuws/green-deal-cirkelstad-utrecht

 

Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

Op het terrein van het oude vuilstort De Schenkenschans bij Leeuwarden wordt de komende jaren een grootschalige en duurzame energiecampus ontwikkeld. De campus wordt de thuishaven voor meerdere onderwijs- en kennisinstellingen.

Ook moet de campus zorgen voor de opwekking van 10 procent van de energiebehoefte van Leeuwarden op basis van een grote biogascentrale. Bouwbedrijf Oosterhof Holman ontwikkeld de campus in samenwerking met het duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat. Beide bedrijven krijgen een vestiging op het complex.

De totale investering in het project bedraagt zo’n 80 miljoen en levert in de eerste fase ongeveer 70 banen op.

(omropfryslan, 21 maart 2016)

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/terrein-schenkenschans-leeuwarden-wordt-energiecampus

Zie ook: http://www.energiebusiness.nl/2016/04/15/ekwadraat-miljard-subsidie-duurzame-energieproductie/

 

= alle gemeenten tezamen en enkele gemeenten in het bijzonder

“Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

De doelstelling van de provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt met de huidige maatregelen niet behaald. Dat zegt de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU).

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

(RTV Utrecht, 5 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

Er zijn gemeenten die wat ambities bij elkaar kletsen, daarmee de burger zand in de ogen strooiend.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Tempo maken: Eerst vergunning verlenen, daarna de vergunningaanvraag bekendmaken en een zienswijzentermijn beloven.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 16-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-129852.html

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 129852. Gepubliceerd op 21 september 2016)

en dan

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum besluit: 20-09-2016

Besluit: Vergunningvrij

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 136113. Gepubliceerd op 4 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-136113.html

Utrechtse gemeenteraad ziet Amsterdam als het wenkend voorbeeld: binnenstad afsluiten voor de door evenementen toch al bevoorrechte binnenstadbewoners. Dezen mogen al niet meer per limousine naar huis en aanstonds zelfs niet per fiets.

‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

In Amsterdam is de sterk toegenomen drukte van de binnenstad het gesprek van de dag. Er is nu ook een rapport van de politie waarin staat dat het zo niet langer kan.

Elke dag krijgt Marjolein Smit, de Amsterdamse politiechef die verantwoordelij k is voor de binnenstad,

het wel te horen: het centrum is te druk.

Agenten voelen zich steeds vaker een VVV-medewerker omdat ze voortdurend bezig zijn toeristen de weg te wijzen. ‘De binnenstad is één groot evenement geworden’, zegt Smit.

Daarom gaat de Amsterdamse politie deze week met de gemeente om tafel. Want, vindt Smit, ‘de balans is zoek’. Naast verhalen van agenten baseert ze zich op een rapport van politieanalisten.

Daaruit blijkt dat door de groeiende stroom toeristen het werk van de agenten verandert. Maar dat niet alleen: de sociale cohesie in delen van de stad dreigt te verdwijnen. En de overcrowdingop plekken zoals de Negen Straatjes, de Wallen en de Kalverstraat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Al twee keer heeft de politie de Kalverstraat moeten afsluiten, omdat er werd gebeld door winkelend publiek: ze kwamen de winkels zelfs niet meer uit. ‘Als je ervoor kiest naar de Gay Pride te gaan, neem je de drukte op de koop toe. Maai als je in het centrum woont en je wilt naar de supermarkt,

dan levert het irritatie op als je je eerst door een mensenmassa moet wringen.’

(Volkskrant, 3 oktober 2016)

http://www.volkskrant.nl/

!!! Nieuw !!!.

Privacyverordening gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135657. Gepubliceerd op 4 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135657.html

Wie enkele keren informatie bij de gemeente heeft opgehaald is mogelijk gestuit op ambtenaren die zich voor de weigering van bepaalde verstrekking beroepen op de niet bestaande privacywet. Nu hebben ze iets nieuws: de privacyverordening.

De verordening sluit aan op de Wet bescherming persoonsgegevens. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01

Artikel 2.1 van die wet zegt:

Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Met wat verbale gymnastiek is daar heel wat bij onder te brengen.

Maar de Wet bescherming persoonsgegevens heeft (zie artikel 1 sub a) alleen betrekking op natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) niet op rechtspersonen (zoals B.V., stichting, gemeente, enz.)

Er zal aan gemeentelijke balies heel wat afgediscussieerd gaan worden doordat het personeel weinig juridische scholing/kennis heeft en zich doorgaans baseert op (gebrekkige) instructies en informele mededelingen (van-horen-zeggen).

WOB-verzoek

Aan het college,

Hierbij verzoek ik u namens ………………,mij uit documenten te laten blijken dat het college, zoals wethouder Jansen schrijft op zijn facebook pagina (zie bijlage), bij haar aantreden in 2014 aan juridisch bindende afspraken vastzat om medewerking te verlenen aan de renovatie zoals die nu gaat plaatsvinden van de flats tussen het wijkwinkelcentrum Kanaleneiland en het ARK, waarbij een groot aantal sociale huurwoningen wordt gerenoveerd voor de vrije sector.

Overigens verzoek ik u mij inzage te geven in een overzicht waaruit blijkt hoeveel woningen in Utrecht in het algemeen (vrije sector + sociale huur) zijn/worden gebouwd in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (uitgevoerde plannen, in uitvoering genomen plannen en vastgestelde plannen), hoeveel sociale huur in diezelfde jaren is/wordt gerealiseerd en hoeveel sociale huur in die jaren is gesloopt dan wel voor de vrije sector is/wordt gerenoveerd.

(E-mail Bureau Rechtsbescherming, 4 oktober 2016)
Zie bijlage.

Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

– het ontwerpbestemmingsplan Leeuwesteyn, dat is vastgelegd in het digitale bestand met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPLEEWELEIDSCHRIJN-ON01;

– het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1145 ) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt begrensd door het Leidsche Rijn Centrum in het noorden, het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten, het Willem-Alexanderpark in het westen en in het zuiden door de Leidsche Rijn.

De gemeenteraad heeft 16 april 2016 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn. Dit Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn is een flexibel stedenbouwkundig raamwerk voor een woonwijk van circa 1000 woningen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is deze ontwikkeling van Leeuwesteyn als (woon)gebied planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leeuwesteyn, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 52353. Gepubliceerd op 5 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52353.html

Omdat het streven is de herrie in de stad te verminderen heeft B&W de juridische norm voor herrie opgekrikt, zodat de grotere herrie in elk geval binnen de juridische grenzen blijft.

Wie bedenkingen tegen het bestemmingsplan en/of de opgekrikte herrie heeft moet zich in deze fase, voor 17 november laten ‘horen’, op de voorgeschreven wijze en juridisch correct. Daarna zijn de kansen verkeken.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137153.html

Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

Rijkswaterstaat heeft bijna 1.400 reacties gekregen op het voornemen om de snelwegring Utrecht te verbreden. Veel mensen vinden de grootschalige uitbreiding niet nodig.

Er is vooral vrees voor aantasting van de natuur bij landgoed Amelisweerd en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Dat staat in een samenvatting van de reacties (zienswijzen) die Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Dit volgt nadat het ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht afgelopen voorjaar ter inzage lag.

De teneur van de reacties die 1.376 inwoners en organisaties verstuurden is veelal negatief. De meesten vinden de verbreding van de snelweg A27 niet nodig.

Gezondheid

In de samenvatting schrijft Rijkswaterstaat: ,,Veel participanten zijn niet geheel overtuigd van de noodzakelijkheid van het project, en pleiten voor een nieuwe onderzoek naar de nut en noodzaak ervan. Er wordt vooral gevreesd voor aantasting van de natuur bij Amelisweerd en de aantasting van de gezondheid van omwonenden.”

Een deel van de inzenders heeft grote zorgen over toename van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook wordt gevreesd voor overlast tijdens de werkzaamheden, zoals sluipverkeer en files.

Doorstroming

Minister Schultz van Haegen wil doorstroming van het autoverkeer in Midden-Nederland bevorderen, waarbij de verbreding van de A27 naar 2 x 7 rijbanen het meest in het oog springt.

Knooppunt Rijnsweerd wordt geheel vernieuwd en krijgt fly-overs met rijbanen op vier niveaus. Langs de snelwegen komen hogere geluidsschermen, maar dat leidt niet overal tot afname van de herrie. Dat komt omdat de komende jaren meer autoverkeer verwacht wordt.

Bij Amelisweerd komt een overkapping van 250 meter. De kosten lopen op tot meer dan een miljard euro.

Positief

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Volgens Rijkswaterstaat reageert ‘een aantal participanten’ positief op de plannen. Zij vinden het positief dat de doorstroming om de A27 en A12 verbetert.

Ruim duizend zienswijzen komen uit de stad Utrecht, de rest uit omliggende gemeenten en daarbuiten. 365 reacties komen uit Hoograven als gevolg van een bewonersactie. De woonwijk grenst aan de A12.

Optimalisaties

Zo’n 600 omwonenden maakten gebruik van de Zienswijze Schrijfhulp van de Kerngroep bewoners Ring Utrecht. Deze samenwerking van bewoners uit verschillende wijken en organisaties in de stad is tegen het huidige plan.

Rijkswaterstaat bestudeert nu de zienswijzen en mogelijk worden ‘optimalisaties’ in het ontwerp aangebracht. Dat gebeurt volgend jaar. De verwachting is niet dat minister Schultz van Haegen (VVD) grote veranderingen aanbrengt.

(AD.nl, 4 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechters-vinden-uitbreiding-a27-niet-nodig~a19da535/

Stadsstrand op het Paardenveld

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1), Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-21787

Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht

HZ_WABO-16-21787

Het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1)

Datum besluit: 29-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138564. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138564.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-93530.html
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Raadsbrieven

7-10-2016         Schriftelijke raadsvragen Programmabegroting 2017, tweede bestuursrapportage 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen

7-10-2016         Pilot flexibel cameratoezicht

4-10-2016         MV 6 Stop huursverhoging

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

6-10-2016         Brief aanvulling aantal kunstgrasvelden en rubbergranulaat

6-10-2016         Kunstgrasvelden en rubbergranulaat

5-10-2016         M2015/125: “Bij goede intenties horen scherpe doelen”.

5-10-2016         Brief M2016/92: “Toegankelijke, innovatieve en sociale inkoop”.

5-10-2016         Vooruitblik jaarwisseling

5-10-2016         Taskforce “Utrecht zijn we samen”

4-10-2016         Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2016

3-10-2016         Evaluatie en vervolg pilot buurtbudgetten

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-10-2016         Zero Emission bussen

7-10-2016         Toezegging alternatieve inzameling Plastic, blik en pak

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

5-10-2016         Huisvesting speciale doelgroepen, spreiding over de wijken

4-10-2016         Pilot Private Kwaliteitsborging

4-10-2016         Doelstelling Zonne-energie 2016-2020

4-10-2016         Rapportages Wonen

4-10-2016         Pas op de plaats Dafne Schippersbrug

3-10-2016         Inrichtingsvisie Niftarlakepark

3-10-2016         Beantwoording openstaande vragen stadsverwarming uit commissie van 29 september jl.

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 
facebook paulus jansen.png

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Verkeersdrama in Pijlsweerd

o     Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

o     Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

–    Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

–    Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

–    ‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

–    Grote gemeenten blijven sterk groeien

–    Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125034. Gepubliceerd op 12 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Een van de twee bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de bijlage in levende lijve digitaal op te halen.

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-27635

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125033. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125033.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de drie bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Castellumlaan te De Meern, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125576. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125576.html

In de aanvraag staat als straat vermeld: Dorpsplein in Vleuten, zonder nadere locatie-vermelding. Nu verschijnt er een rectificatie met een geheel andere locatie erin, met daarin nog steeds de straat Dorpsplein in de Meern.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 verkeerde (nl. Dorpsplein De Meern) bijgevoegd

Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 9 bijlagen en de juiste aanvraag in levende lijve digitaal op te halen.

De aanvraag maakt geen melding van herplant van bomen.

DIT DEUGT VAN GEEN KANTEN.

Overigens is de verkeerde locatiemelding pas gezien na de veel te late bekendmaking ven de verlenging van de besluittermijn. Erg slordig. Snappen ze het wel allemaal in dat stadskantoor?

Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

Het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125510. Gepubliceerd op 13 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

De vergunningaanvraag maakt (vraag 2) gewag van de herplant van 2 bomen, niet 34 ! DEUGT NIET.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 7 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Wattlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-28253

Het kappen van 14 bomen en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125527. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125527.html

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Laan van Minsweerd te Utrecht, HZ_WABO-16-28251

Het kappen van 5 bomen en het herplanten van 7 bomen

Herplant van gekapte bomen is niet mogelijk.

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

 

Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

Krommerijn, sectie A, perceelnummer 0 te Utrecht, HZ_WABO-16-28779

Het realiseren van een aanmeerplaats

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127508. Gepubliceerd op 16 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127508.html

In eendrachtige samenwerking realiseren het Hoogheemraadschap (met zijn bijna honderd vergunningen voor het varen met plezierbootjes) en de gemeente Utrecht (bouwvergunningen) de teloorgang van de Krommerijn als natuurgebied.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

Kennedylaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-28214

Het bouwen van een tijdelijke padelbaan

Datum ontvangst aanvraag: 07-09-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125022. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125022.html

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

Vergunning echter al verleend vier dagen voor de bovengenoemde publicatie: 08-09-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127469.html

Dit is gewoon bedrog. Niks belangenafweging.

Dit gebeurt vele keren per jaar. B&W en de toeziende gemeenteraad moeten vertrouwen verdienen. Ze hebben daarin nog heel wat kilometers te maken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Verkeersdrama in Pijlsweerd

De Utrechtse wijk Pijlsweerd zucht onder de verkeersoverlast. Use Harms en Bouwe van den Ende luiden de noodklok.

Twee weken geleden publiceerde de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd een zorgwekkend rapport over de actuele verkeerssituatie in Pijlsweerd. De conclusie: ‘Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd

verslechterd’, Doel van het rapport is niet om gelijk te krijgen, maar om de gemeente Utrecht

inzicht te geven en haar te motiveren tot actie.

Succes heeft vele vaders.

Meer dan een jaar geleden heeft Utrecht een ‘knijp’ aangelegd bij de Pijlsweerdse Monicabrug. Doel was verkeer op de Weerdsingel te weren om zo de luchtkwaliteit op deze straat te verbeteren. De luchtkwaliteit is er verbeterd, dat doet het overigens al jaren, maar de negatieve gevolgen die deze ingrijpende rnaatregel ook met zich meebracht zijn nog steeds niet aangepakt. De problemen,

veroorzaakt door deze lokale maatregel, zijn zelfs voelbaar buiten Pijlsweerd.

Chaos

Chaos en lange files van de Daalsetunnel, via de Oudenoord, tot aan de Adelaarstraat.

Overlast op de Acaciastraat. Verkeerslichten die gevaarlijk gedrag en door rood rijden uitlokken op het kruispunt Monicabrug. Sterk afgenomen leefbaarheid in de Kaatstraat. Straten in de wijk waar kinderen niet meer veilig kunnen spelen, zoals de Balkstraat. En als ‘stank voor dank’ loop je als bewoner langs de stinkende stilstaande rij auto’s op de Oudenoord de stad in. Een oplossing om deze averechtse effecten aan te pakken, is er nog steeds niet. Wij, Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, vinden de ‘knijp’ dan ook nog geen succes.

Ons rapport ‘Milieunorrn gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd’ legt bloot dat er onvoldoende

wordt gewerkt vanuit een integrale visie of doelstelling. Het rapport leidde tot veel instemmende reacties van bewoners van Utrecht. Vanuit de gemeente en de raad bleef het

echter angstvallig stil. Tot deze week. Een uitnodiging voor overleg met de gemeente over ons rapport. Op hoofdlijnen trekken we dezelfde conclusies; maar of de problemen die zijn ontstaan door de ‘knijp’ ook worden opgelost?

We hebben de toezegging gekregen voor een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over de averechtse effecten van de ‘knijp’, Of dit ook gaat leiden tot de gewenste daadkracht is de vraag.

Wie neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ‘knijp’? Niet alleen voor de successen, maar ook voor de negatieve gevolgen. Wie durft met de bewoners en ondernemers reële oplossingen te bedenken die gezondheid, veiligheid en leefbaarheid daadwerkelijk verbeteren?” (AD.nl, 10 september 2016)

www.ad.nl

 

Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

Europa staat aan de vooravond van zijn grootste autoterugroepactie. In eerste instantie gaat het om zo’n 8,5 miljoen sjoemeldiesels, allemaal van Volkswagen. Met de andere merken erbij kan dat aantal oplopen tot 20 miljoen.

Fabrikanten moeten de sjoemelsoftware – waarmee ze de uitstoottesten manipuleerden – verwijderen. Die werkt in het laboratorium optimaal, maar op de weg leidt die er juist toe dat de auto’s minder schoon rijden dan mogelijk is. Als Volkswagen en andere frauderende fabrikanten niet binnen een paar weken beginnen met het verwijderen van de software en lidstaten weigeren hen te dwingen, sleept Brussel die lidstaten voor het Hof.

In heel Europa rijden naar schatting 20 miljoen diesels rond die veel meer uitstoten dan wettelijk mag. De uitgestoten NOx en minieme stofdeeltjes zijn er de oorzaak van dat elk jaar 72.000 mensen voortijdig overlijden. Dat is evenveel als er door verkeersongelukken omkomen, aldus een boos Euro-

pees Parlement gisteren in Straatsburg.

Hete adem

Met de hete adem van dat parlement in de nek gaat Industriecommissaris Bienkowska over

tot actie. Lidstaten die weigeren haar wetgeving uit te voeren, sleept ze voor de rechter. “De industrie werkt al achttien jaar met die sjoemelapparatuur. Als regels niet worden nageleefd, dan moeten we dat aanpakken.”

De lakse houding van industrie en lidstaten – tot nu toe werken alleen Denemarken en Finland goed mee – noemde ze ‘ontmoedigend en teleurstellend’ en ‘schadelijk voor het vertrouwen’. Haar dreigende gang naar de rechter is een effectief wapen tegen belangrijke autoproducerende landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Rechters kijken immers niet naar industriële belangen, maar naar wetteksten.

De vaart kwam er gisteren in bij de behandeling van een tussenrapport van de parlementaire onderzoekseemmissie naar Dieselgate. Die is nu een aantal maanden bezig, de laatste weken ook met verhoren van hoofdrolspelers. Steeds duidelijker tekent zich af dat vooral lidstaten en nationale toezichthouders hun werk niet deden.

“In Amerika hebben ze de industrie simpelweg gevraagd: hoe komt het toch dat jullie auto’s in het laboratorium zo veel schoner zijn dan op de weg? De eerste vijf keer dat de Amerikanen dat vroegen, werd er keihard gelogen. Daarna zeiden de Amerikanen: laat ons maar eens zien hoe jullie testen. En toen het bedrog bleek, heeft Obama de frauderende industrie onmiddellijk bij de kladden gegrepen en boetes en schadevergoedingen opgelegd. In Europa hebben lidstaten die vragen allemaal niet gesteld, en Brussel is deel van de omerra”, aldus Claude Turmes van de Groenen.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, een van de twee rapporteurs van’ de onderzoekscommissie, is ‘heel blij’ met de plotse, assertieve benadering van Bienkowska. “Zij is

helemaal klaar met Volkswagen, dat geen sjoege geeft, geen gebaar maakt naar zijn klanten,

en ze wijst ook steeds duidelijker de lidstaten als schuldigen aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de typegoedkeuring van 20 miljoen auto’s, die eigenlijk nooit op de weg hadden mogen komen. Zij zijn ook de enigen die die typegoedkeuring weer kunnen intrekken.”

Eigen belang

Bienkowska zelf zei dat ze niet handelt tegen, maar in het belang van de industrie. “Ik doe alles om haar te laten floreren en concurrerend te laten zijn, maar nu – en ik hoop dat de sector dat eindelijk zelf ook gaat inzien – moet ik in haar eigen belang streng zijn.” Intussen kijkt haar collega van Justitie Jourovà samen met consumentenorganisaties naar mogelijkheden voor schadevergoeding aan gedupeerde autokopers.

De onderzoekscommissie hoort de komende weken vooral (ex-)rministers. Volgens Gerbrandy gaat ook dat weer moeizaam. Met name Frankrijk en Italië zouden onwillig zijn om te getuigen.

(AD.nl., 14 september 2016)

www.ad.nl

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Subsidies

Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

Doel van deze beleidsregel is het stimuleren van de aanschaf en plaatsing van zonneboilers in de gemeente Utrecht om daarmee de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

……… Deze Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II treedt bij bekendmaking in werking. …

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 126154. Gepubliceerd op 14 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-126154.html

 

Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

‘Met middelmatige prestaties gaan we het in de toekomst niet redden’, weten ze bij energiedienstverlener Eneco. Om te kunnen blijven vernieuwen, moet de lat bij medewerkers omhoog. Daarom worden er nu nog maar 5 simpele vragen gesteld. Twee daarvan zijn cruciaal.

Eneco zit middenin een transformatie: de energiemarkt verandert razendsnel. Van het puur leveren van energie wil Eneco toe naar innovatieve dienstverlening waarin het sámen met de klant duurzame energie voor iedereen creëert.

Een flinke transformatie, kun je wel stellen. Dit vraagt erom op tijd klaar zijn voor een nieuwe realiteit. En die stelt hoge eisen aan de medewerkers: om mee te bewegen met de toekomstige organisatie moet de lat omhoog. ‘Met middelmatige prestaties gaan we het niet redden’, stelt Jonne-mei Beetz, Manager HR Development bij Eneco. En in dat kader ‘werken klassieke HR-oplossingen niet meer’. Continue verbetering en feedback is noodzaak.

Weg met middelmatige prestaties

Daarom ging twee jaar geleden het performancemanagement op de schop: het traditionele functioneringsgesprek verdween. Het oude beoordelingssysteem hield die ‘middelmatige prestaties’ namelijk juist in stand.

Beetz: ‘Managers konden een score geven tussen de 1 en de 5 om medewerkers te beoordelen op hun performance. Daarbij was 3 ‘volgens afspraak’, 1 ver onder de afspraken en 5 ver boven de afspraken. We merkten dat 80 procent van de medewerkers ‘naar afspraak’ werd beoordeeld. De rest zat daar vlak onder of boven. Maar zeer slechte of exceptioneel goede beoordelingen kwamen nauwelijks voor. (….)

(pwdegids.nl, 15 september 2016)

http://pwdegids.nl/artikel/32771/

 

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal ‘beschutte werkplekken’ dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

(Binnenlands Bestuur, 12 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verplicht-om-beschut-werk-te-bieden.9547883.lynkx

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar met 1 procentpunt. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Veel winkelmeters zijn recent leeg komen te staan onder andere door faillissementen van ketens zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus en House of Shoes. Recent – maar nog niet in deze cijfers te zien – kwamen daar nog MS Mode, Mitra en McGregor bij.

Ondanks de oplopende winkelleegstand is het totale winkelvloeroppervlakte de afgelopen jaren steeds nog gestegen. In 2015 is deze trend voor het eerst gebroken: de totale hoeveelheid m2 winkeloppervlakte is gedaald, doordat er meer m2 zijn onttrokken aan de voorraad dan dat er nieuw zijn toegevoegd. Veel voormalige winkelpanden hebben nieuwe functies gekregen, zoals woningen of kinderopvang.

Er zijn wel behoorlijk grote verschillen in leegstand binnen Nederland.

Met name in de krimpregio’s in Friesland, Groningen, Limburg, Drenthe, Overijssel en Zeeland zien we bovengemiddelde leegstandspercentages. Ook de Haagse regio valt op met een regionaal gemiddelde van bijna 13%.

Ongeveer een kwart van de leegstaande winkelmeters staat structureel leeg, dat wil zeggen meer dan 3 jaar. Door die leegstandsduur is het minder waarschijnlijk dat er zich nog een winkel zal vestigen.

(Verkeersnet, 9 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20165/winkelleegstand-stijgt-tot-boven-de-10/

Makelaars hebben dezelfde opvatting

‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

Een derde van de Nederlandse gemeenten komt de huidige hoge leegstand in de winkelstraten niet meer te boven.

Ook als de economie flink aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen in 111 van de 390 gemeenten veel lege panden niet worden gevuld. Dat komt doordat er te veel winkels zijn gebouwd. Ook krimpt vaak de bevolking in het omliggende gebied, of ligt de gemeente vlakbij een grote stad met een aantrekkelijker centrum en gevarieerder winkelaanbod. Dat blijkt uit een analyse van makelaarsvereniging Dynamis.

(Gemeente nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeenten-maak-een-plan-voor-een-compacter-centrum-2874330W/

Utrecht stuurt de andere kant op

Grote gemeenten blijven sterk groeien

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen tot 2030 een derde van de totale bevolkingsgroei te verwerken.

Dit voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS in een gezamenlijk rapport. De steden groeien daarmee met 15 procent. Amsterdam telt dan een miljoen inwoners.

Meer woningbouw

De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen. Volgens de prognose neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer woningbouw nodig.

Samenstelling

Een op de vijf gemeenten telt over vijftien jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen zo’n 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo’n 17 procent, terwijl in kleinere gemeenten juist 26 procent ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken. (Gemeente.nu, 12 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Grote-gemeenten-blijven-sterk-groeien-2873169W/

Omwille van de leefbaarheid en omwille van de vuurrode financiële balans van de gemeente Utrecht (die steeds meer druk op de gemeenschapsvoorzieningen zet) is het gewenst dat Utrecht de toestroom doelbewust een halt toeroept. Meer toestroom, dan een groter bouwprogramma met allerlei infrawerk. Het gaat bakken met geld kosten, geld dat niet meer zo vrolijk als vroeger snel terugstroomt.

De ruimte voor recreatie in de open lucht (parken, ander groen) neemt ook af en wordt uitgeleend aan drukke evenementen die rustige ontspanning belemmeren.

Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen in de vrije sector. Vooral in de grote steden is een nijpend tekort in het middensegment huurwoningen.

Dat schrijven makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM) in een rapport over de woningmarkt.

Vanwege striktere regelgeving bij de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn steeds meer huishoudens aangewezen op de vrije sector. Daarbij komt dat voor het kopen van een huis ook steeds strengere regels gelden, waardoor de druk op de vrije sector verder toeneemt.

Oververhitting

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in een jaar tijd met 5,9 procent gestegen. Wel zijn de verschillen per regio aanzienlijk. Prijzen in Noord-Holland stegen vooral als gevolg van de oververhitting op de woningmarkt in Amsterdam op jaarbasis gemiddeld met 13 procent.

Volgens de verenigingen moeten gemeenten, Rijk, woningcorporaties en marktpartijen betere afspraken maken over hoe ze het aanbod van huurwoningen in de vrije sector beter kunnen afstemmen op de behoefte.

(Gemeente.nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Nijpend-tekort-huurwoningen-vrije-sector-2874355W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o.a.

4   Vaststellen Privacyverordening 2016

4.a Raadsbrief Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

5    Agenda U10

6    2-e technische begrotingswijziging 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=ac74d7bf-d273-4f3b-bb3f-9c43feb7b42d&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o.a.

6   Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

Doel van de beheersverordening is het actualiseren van de grondgebieden van De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur wordt vastgelegd.. Daarnaast worden de tot dusver geldende bestemmingsplannen in de verordening overgenomen, zodat de bestaande rechten van eigenaren en gebruikers niet worden ontnomen.

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

Het betreft de planlocatie ‘Rhenomare’. Deze locatie is onderdeel van het centrumplan De Meern dat voorziet in de vorming van een nieuw dorpshart. Het nieuwe plan sluit aan bij het dorpse karakter van de omgeving. Het doel is om 63 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Voor dit gebied is al eerder een plan gemaakt. Zowel de omwonenden als de gemeenteraad vonden het plan toen te hoog.

8   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd.

9   Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

Het gaat om een functionele herziening van het bestemmingsplan. Hiermee wordt een uitbreiding van 6000 m2 ten behoeve van woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Dit in aanvulling op de geplande woningbouw op de Westflank Noord.

10 Stand van zaken bestemmingsplan Noordgebouw (tussenuitspraak Raad van State)

10.1 Stand van zaken bestemmingsplan Zuidgebouw (tussenuitspraak Raad van State).

11    Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Op 27 juni 2016 heeft de RUD Utrecht het ontwerp van de eerste bestuursrapportage 2016 RUD Utrecht aangeboden aan de gemeente. Dit om de raad in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De RUD heeft de concept-zienswijze, onder het voorbehoud van vaststelling door de raad, voor 2 september ontvangen.

12           Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

13      Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door PvdA. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit gaat om de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. Met betrokken partijen zijn maatregelen getroffen om de schade te herstellen en de kosten en onder de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=95fc7d35-8af5-4b7d-9d2c-74a968712cc4&FoundIDs=&year=2016

Vervolg

14        Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

15 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

16 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

Het doel van dit bestemmingsplan is om de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan, dat op verzoek van de gemeenteraad op basis van een voorkeursscenario is aangepast, vormt de basis van het voorliggende bestemmingsplan.. Dit nieuwe bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor de nieuwe woningen en voorzieningen in dit deel van Leidsche Rijn. Het bestemmingsplan biedt een flexibel kader, dat ruimte geeft om in te spelen op de actuele markt ontwikkeling. Het bestemmingsplan kent daarom een globale en flexibele planopzet.

17        Cie S&R: Evaluatie bomenbeleid 2016

Geagendeerd door de PvdD, PvdA, D66 en GroenLinks. PvdD is van mening dat het beleid en de criteria voor velvergunningen en herplant dienen te worden aangescherpt. Ook zijn er betere maatregelen nodig om de omgang met bomen te verbeteren. De fractie bespreekt graag met wethouder en andere fracties welke stappen nodig zijn om tot aanscherping van het bomenbeleid te komen en te waarborgen dat dit ook in de praktijk gebracht wordt. De PvdD wil bijvoorbeeld dat de reden voor aanvraag weer meegenomen wordt als toetsingscriterium, dat er nooit bomen gekapt mag worden wegens hinder en dat er criteria komen voor het herplantplan bij een vergunningaanvraag. PvdA wil spreken over de werkwijze van het college bij omvangrijke bouwprojecten in relatie tot het kappen van bomen. Zie voorbeeld Leeuwensteinlaan. De fractie wil kijken of het mogelijk is om de werkwijze van het college zo aan te passen, dat bij omvangrijke kapprojecten ten behoeve van grootschalige bouwprojecten, in scenario’s gewerkt kan worden? GroenLinks wil spreken over de bomenparagraaf, die beter uitgewerkt is, maar niet alle stadia van het UPP optimaal wordt gebruikt. De fractie wil de dat de bomenparagraaf optimaal wordt ingezet in elk stadium van Upp, ook in de uitvoering. GroenLinks wil graag zo snel als mogelijk dat alle achterliggende stukken van een kapaanvraag online raadpleegbaar zijn, zodat bezwaar maken gemakkelijker gaat. Tenslotte wil de fracties geinventariseerd zien, welke mogelijkheden er zijn om de nu nog stenige wijken west en noordwest te vergroenen. D66 wil van het college horen in hoeverre er daadwerkelijk met scenario’s wordt gewerkt en wat het verschil is met de vroegere werkwijze. De fractie wil graag dat er met scenario’s gewerkt wordt en dat bewoners goed en pro actief betrokken worden bij vraagstukken rondom bomen en de wethouder vragen dit goed te borgen indien dit inderdaad niet het geval is.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=945a8921-b203-4557-ac30-d608c535c508&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-9-2016         Rapportage 2016 Utrecht Goed Geregeld!

16-9-2016         Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

16-9-2016         Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

16-9-2016         Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

16-9-2016         Nalevingsonderzoeken DHW

14-9-2016         Stadsgesprekken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

16-9-2016         Beeldkwaliteit openbare Ruimte van KIOR naar CROW

13-9-2016         Jaarverslagen 2015 Commissie Welstand en Monumenten en college

13-9-2016         DAEB en niet DAEB

12-9-2016         Aanpassing beleidsregel zonneboilers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

o     Stad bulkt in weekeinde van festivals

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR
o     Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

o     Natuurgebied Kromme Rijn : pretpark

o     2008. Uit de oude doos: bomenkap

o     Onderhoud bomen in Utrecht

o     Meer bomen gekapt langs Oudegracht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     ‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

o     Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

o     Eneco open dagen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

o     ‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

o     Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Machtsmisbruik

–    Weinig om burgerparticipatie gevraagd

–    Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

–    Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Met een SP-sportwethouder kan het niet meer stuk. De partij die normaal tegen is zal met zich uitzinnig bochten wringen zijn wethouder wel dekken.

Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

De Utrechtse lobbydelegatie heeft er vertrouwen in dat Utrecht de start van de Ronde van Spanje (Vuelta) binnen enkele jaren kan organiseren. Afgelopen weekend sprak de delegatie met de directie van de wielerwedstrijd.

Een veertienkoppige delegatie vanuit het Utrechtse bedrijfsleven onder leiding van Cor Jansen, de voorzitter van het BPU (Business Peloton Utrecht), sprak met de directie van de Vuelta. ,,En dat ging hartstikke goed”, aldus Jansen.

,,Wij lopen hier glunderend rond. Het gesprek verliep heel erg positief. We hebben een berg huiswerk meegekregen. En ik ga alleen maar huiswerk maken als dat zin heeft”, zegt Jansen veelbetekenend.

,,We gaan gezamenlijk de toekomst verkennen. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe we het logistiek willen aanpakken. Wanneer gaat de wedstrijd terug naar Spanje? En hoe gaan we dat organiseren? Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden.”

Als het aan het BPU ligt, krijgt Utrecht een tijdrit op vrijdag, een etappe op zaterdag en een start op zondag. ,,Grote rondes beginnen meestal op zaterdag. We hebben toestemming nodig van wielerbond UCI om op vrijdag te beginnen. Samen gaan we kijken hoe we dat kunnen regelen.”

Jansen zegt bovendien dat Utrecht profiteert van de ervaring die de stad vorig jaar tijdens de Tourstart heeft opgedaan. ,,Het maakt wel indruk op de mensen hier. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit de horeca- en hotelwereld en we hebben iemand van de Jaarbeurs. Alle deuren gaan hier voor ons open.”

Naast een gesprek met de directie van de Vuelta ging de delegatie ook op bezoek bij de twee Nederlandse wielerploegen die meerijden in de wedstrijd. ,,Bij Giant en Lotto-Jumbo zijn we met veel enthousiasme ontvangen. Zij zien een start in Utrecht zitten. Zij weten nog hoe mooi de Tourstart was.”

Maar wanneer, als alles goed gaat, komt de Spaanse wielerwedstrijd dan naar Utrecht? ,,We richten ons op de komende vijf jaar. Zelf zou ik 2019 mooi vinden, maar 2020 is natuurlijk ook mooi.”

Jansen wijst op een mooi rijtje dat dan kan ontstaan. ,,In 2010 de Giro, in 2015 de Tour en in 2020 de Vuelta. En misschien de Tour dan weer in 2025. Wie weet?” (

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/start-vuelta-in-utrecht-is-weer-een-stap-dichterbij~a435352d/

Met het wegwerken van de 1 miljard+ aan schuld (dat drukt op de gemeentelijke belastingen, leges en andere tarieven) worden de Utrechters meer geholpen dan met het opjagen van die schuld alsook de hele dag Van Zanen op de tv en in de krant.

 

Stad bulkt in weekeinde van festivals

Utrecht wacht een zonovergoten weekeinde met een uitpuilende festivalagenda. De stad voegt zich daarmee naar een groeiende tendens: elkaar buiten ontmoeten voor een sociale belevenis.

(………….)

Evenementenstad

In 2007 sleepte Utrecht voor de eerste keer de titel Evenementenstad van Nederland in de wacht, en sindsdien is het aantal festivals en evenementen elk jaar verder toegenomen. Daarbij is er zeker de laatste jaren een duidelijke trend waarneembaar, zegt onderzoeker Philomeen Lelieveldt, verbonden aan de Universiteit Utrecht: bezoekers willen naar búiten. Men is steeds vaker op zoek naar een sociale belevenis in de openbare ruimte. Festivals, natuurlijk, faciliteren die behoefte.

Lelieveldt: ,,Die overigens niet per se Utrechts is. Hij speelt in het hele land, zo niet wereldwijd. Waaróm dat zo is, dat is momenteel een actuele onderzoeksvraag.”

Op de vraag waarom festivals zo enorm populair zijn, heeft Utrechter Ramiro Gomes Monteiro wel een antwoord. Hij is 30 jaar oud en noemt zichzelf een echte festivalveteraan. Jarenlang heeft hij grote en kleine festivals afgelopen in binnen- en buitenland, en nu is hij één van de organisatoren van het Bucketlist Festival, dat morgenavond wordt gehouden in de Metaal Kathedraal in De Meern.

,,Het festivalpubliek is overwegend tussen de 18 en 35 jaar oud. Dat is de generatie van de flexmens. Altijd druk en flexibel, maar dus ook onzeker. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Je gaat naar een festival om te ontladen, om met elkaar even af te reizen naar een hedonistische wereld. Het heeft zeker te maken met de tijdgeest.”

Monteiro vindt overigens, dat Utrecht als festivalstad nog niet in de pas loopt met Amsterdam of Rotterdam, waar het begrip ‘festivallisering’ inmiddels een beladen begrip is geworden: de talrijke, grote festivals met hun vele decibellen zorgen hier ook voor de nodige overlast.

Meer nog dan in Utrecht, is daar de discussie beland bij de vraag of de grens niet allang is bereikt – zo niet overschreden.

Philomeen Lelieveldt was deze week één van de sprekers tijdens een discussieavond in TivoliVredenburg over de vraag welke rol cultuur speelt in een groeiende stad als Utrecht. Die is, daarover was iedereen het wel eens, bepaald niet onbelangrijk. Zeker ook niet in economische zin. Een bruisende culturele stad met theaters, musea, horeca en evenementen trekt bedrijven aan, die graag profiteren van gemiddeld hoger opgeleid personeel.
Ook festivals dragen aan deze ontwikkeling bij. Lelieveldt: ,,Utrecht is een stad die groeit. Studenten die hier komen, blijven er na hun studie vaak plakken. We constateren een tendens dat mensen elkaar steeds meer buiten willen ontmoeten, en die tendens speelt zeker in deze groep jongere Utrechters. Het aantal festivals zal zeker nog verder toenemen. We moeten wel oppassen waar en wanneer we al die festivals organiseren, om overlast te voorkomen.”
Zij vervolgt: ,,We moeten ook bedenken, dat niet elk festival dat buiten kan, ook maar meteen naar buiten móet. Bovendien: het kan ook regenen. Ook moeten we niet vergeten, dat de overheid grote bedragen heeft geïnvesteerd in allerlei binnenpodia, met de bedoeling natuurlijk die ook ten volle te benutten. Denk maar aan TivoliVredenburg.” (AD, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/stad-bulkt-in-weekeinde-van-festivals~a4590aad/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116199. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116199.html

Geen aanvraagstukken bijgevoegd. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de boel op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116207. Gepubliceerd op 23 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116207.html

Slechts 3 van de 5 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116140. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116140.html

Van de 9 bijlagen er maar 2 openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Ajaxdreef, Lotsydreef, Korfoedreef, Androsdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25777

Het kappen van 19 bomen en het herplanten van 30 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116118. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

Slechts 4 van de 19 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116123. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116123.html

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Mandenmakerslaan 11 te De Meern, HZ_WABO-16-25850

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116108. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116108.html

 

Natuurgebied Kromme Rijn: pretpark

 1. 48 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Berkelstraat 142 Utrecht (code HDSR4448)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Berkelstraat 142 in de gemeente Utrecht.
(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6844. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6844.html

 

 1. 49 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maliebaan 80BS           Utrecht (code HDSR4404)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Maliebaan 80BS in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6845. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:22)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6845.html

 

 1. 50 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Tolsteegsingel 4 Utrecht (code HDSR4413)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Tolsteegsingel 4 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6828. Gepubliceerd op 22 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6828.html

 1. 51 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hertogenborch 7 Houten (code HDSR4539)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6885. Gepubliceerd op 25 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6885.html

 

 1. Uit de oude doos: bomenkap

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, met actueel commentaar in het rood

Vraag van dhr. J.A. Kleuver (ingekomen 14 augustus 2008 en antwoorden door het college verzonden op 16 september 2008)

Enige weken geleden werd bekend dat er voor de ontwikkeling in het stationsgebied zo’n 500 bomen – ongeveer 50 van alle bomen – moeten verdwijnen. D66 heeft daarop ambtelijke informatie ingewonnen die snel, hartelijk en deskundig werd geleverd. Overigens is ons bekend dat in het geval van 120 bomen getracht zal worden deze te verplaatsen en dat er wel bomen terugkomen voor de bomen die definitief sneuvelen.

D66 vindt het jammer maar begrijpelijk dat er bij zo’n project bomen sneuvelen, zoals de bomen in de Catharijnesingel. Als we daar water willen hebben kunnen de bomen niet blijven staan. Het aantal bomen dat daarnaast zal verdwijnen is evenwel verontrustend groot. Geef dan antwoord in grote lijnen, op stedebouwkundig nivo want op dat nivo worden al heel wat gevolgen voor de bomen bepaald. Van alle bomen in het stationsgebied is bekend welke soort het is, in welke conditie de boom verkeert en of de boom verplaatsbaar is. Wonderlijk genoeg is niet bekend welke bomen blijven staan en welke niet. Dat is van belang, want de ene boom is de andere niet. Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het College:

 1. Hoe is het mogelijk dat er zo veel bekend is over de bomen die blijven en sneuvelen, zoals het exacte aantal dat gekapt moet worden, maar dat niet bekend is welke bomen precies sneuvelen?

In onze bomeninventarisatie hebben wij soorten, stamdoorsnedes, kroonprojectie. standplaats, conditie en verplantbaarheid van alle bomen in het Stationsgebied benoemd.

In grote lijnen is bekend welke bomen worden gerooid dan wel verplaatst als gevolg van de
planontwikkelingen
.

De bomen visie geeft aan dat we de concrete beslissing een boom te rooien of verplaatsen, pas nemen aan de hand van een concreet bouwplan. Soms (bijvoorbeeld langs de Catharijnesingel of op het Westplein) kunnen door een verbetering van het wegenprofiel meer bomen blijven staan dan wij nu voorzien. Dat verdient dus nu, bij het stedenbouwkundig plan i.v.m. het opengraven, de aandacht! Wij hebben in de concept bomen visie wil/en aangeven om welk maximaal aantal bomen het gaat. Het is geen rooi/ijst.

 1. Is het College bereid om D66 inzicht te geven in welke bomen blijven en welke bomen sneuvelen?

Ja, maar dit kan pas als per bouwplan duidelijk is welke bomen moeten worden gekapt. Op dat moment publiceren wij de beoogde velaanvragen. Dat is te laat want bij een bouwplan zijn de mogelijkheden om bomen te sparen zeer beperkt: een bouwplan moet wel doorgaan…Dus het gevraagde inzicht wordt pas gegeven als de feiten practisch voldongen zijn.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6ae812f7-9b5e-4521-a7e3-ab68c681afc4

 

Zou het D66 inmiddels duidelijk zijn? Het Utrechtse publiek in elk geval niet, want dat zit de uitslag van het referendum (groen stationsgebied, met stip !) in de hand om en om te draaien.

De gemeenteraad is wel … eh …. ‘erg effectief’ met het behaalde resultaat en straalt tegenover de Utrechters betrouwbaarheid uit. Je zou bijna zeggen dat het referendumuitslag door de raad in het bekende kleine kamertje voor een ander doel benut is.

De lachende bouw- en vastgoedwereld zal wel voor een stankverdrijver hebben gezorgd.

Zie: Utrecht kiest voor groen stationsgebied: http://www.volkskrant.nl/archief/utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied~a626031/

 

Onderhoud bomen in Utrecht

Wat komt er kijken bij het onderhoud en de verzorging van bomen in Utrecht? Om u dat te laten zien heeft de gemeente een drietal korte films gemaakt waarmee u een blik achter de schermen krijgt van het bomenonderhoud in onze stad:

https://www.youtube.com/watch?v=nrgti_flnwY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IbbgT9V3Nc4

https://www.youtube.com/watch?v=NwNIFG9YXg8

(Mail-Nieuwsbrief Wijkbureau West, 26 augustus 2016)

In een tijdsbestek van enkele minuten kan er weinig verteld worden. Belangrijke zaken kunnen niet worden aangesneden. Omstreden kwesties blijven voor een deel onvermeld, voor een deel als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. De filmpjes hebben daardoor een te beperkt, een gebrekkig informatiegehalte.

Wie hier zijn wijsheden uit ophaalt, heeft alleen propaganda geconsumeerd. Je kan er ook anders mee omgaan: de filmpjes gebruiken als vertrekpunt of kapstok voor verdiepende en kritische vragen.

 

Meer bomen gekapt langs Oudegracht

Niet 46, maar 25 bomen kunnen blijven langs de Utrechtse Oudegracht. Eerder zei de gemeente Utrecht meer bomen te kunnen redden, maar 21 moeten alsnog worden gekapt.

Door verbouwingen en het aanleggen van kabels is de toestand van de bomen slecht. Wethouder Geldoff betreurt de kap, maar zegt dat het wel erg moeilijk groeien is daar. “Er is maar een heel dun laagje aarde en de bomen wortelen dus horizontaal. Het is daarom erg lastig voor bomen te gedijen.”

De 25 bomen kunnen worden gered met speciale frame- en buisconstructies. Dat kost 80.000 euro per boom.

Overigens staan op de werven in totaal zo’n 430 bomen

(RTVUtrecht, 24 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518012/meer-bomen-gekapt-langs-oudegracht.html

430 – 46 = 384. Hartstikke helder.

Als die bomen dan niet op de Oudegracht staan, waar zijn dan die werven waar die 384 bomen staan? Wij kennen buiten de Oudegracht alleen werven van de Nieuwegracht en (heel beperkt) van de Kromme Nieuwegracht. Daar zien we geen 384 bomen.

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

De traditionele, grote energieconcerns Nuon, Essent, Eneco en DELTA verliezen de laatste jaren steeds meer klanten aan kleinere bedrijven.

Vooral subtoppers als Oxxio, NLE, Energiedirect.nl en Greenchoice profiteren van overstappers, meldt vergelijkingswebsite Pricewise op basis van gegevens over honderdduizenden overstappers. Overigens is Oxxio in handen van Eneco en is Energiedirect.nl onderdeel van Essent.

De bedrijven die door Pricewise als subtoppers worden aangeduid, werden opgericht kort na de liberalisering van de energiemarkt in 2004.

Met name Energiedirect.nl zit inmiddels dicht tegen de top vier aan. Dit jaar koos iets minder dan de helft van de overstappers voor een subtopper tegen 30 procent voor een van de oude vier.

De middelgrote spelers ondervinden steeds sterkere concurrentie van nieuwere leveranciers, zoals Vandebron en met name Budget Energie.

In 2016 tekende een op de vijf overstappers een contract bij een nieuwkomer. De meeste van die overstappers kwamen van een subtopper. (Nu.nl, 23 augustus 2016)

http://www.nu.nl/economie/4311007/grote-energiebedrijven-verliezen-laatste-jaren-terrein.html

 

Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

Op dinsdag 23 augustus zijn de resultaten van het Forum Energietransitie gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. Energiedeskundigen hebben de afgelopen maanden in het Forum nagedacht

over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de C02-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het Forum is ontstaan uit een unieke

samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder C02 of op

energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

De transitieroutes roepen belangrijke vragen op voor Nederland: welke spelregels zijn nodig en waarom? In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.

Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’

Reinier Gerrits: ‘Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op C02. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’

Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050.

 

De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van deCO2-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen. In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaatmaximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare

energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO2-grenzen die de overheid stelt. In de route ‘Wijdoen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO2-uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO2-vrije productie. In de route

‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regie rol en stuurt zij huishoudens en bedrijvenmet een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur. In de route ‘Ik gamee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de

verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven.
Wat is het Forum Energietransitie?

Het Forum is een project waarin verschillende deskundigen in een serie bijeenkomsten hebbennagedacht over spelregels voor de energietransitie en bijbehorende argumenten onder begeleidingvan De Argumentenfabriek. Binnen het Forum negen partijen uit de energiesector meegedacht over

uiteenlopende transitieroutes. Hierna hebben tientallen deskundigen meegedacht over argumentenvoor en tegen deze routes. Vanuit overheden, natuur- en milieuorganisaties, maar ook bijvoorbeeldconsumentenorganisaties. Samen hebben zij een breed spectrum van argumenten ingebracht dat

relevant is bij het nadenken over de energietransitie.

(argumentenfabriek.nl, 23 augustus 2016)

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2391/persbericht-forum-energietransitie.pdf

Zie ook:

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/op-weg-naar-een-co2-arme-energievoorziening/?ref=%2F

https://www.argumentenfabriek.nl/

 

Omdat afvalwarmte van de elektriciteitscentrales met de centrales aan het verdwijnen is, is in gelijke tred daarmee het stadsverwarmingsconcept aan het verouderen. Op zeker nabij moment is het achterhaald en ook onrendabel.

Eneco open dagen

Utrecht is een bijzondere stad, met trotse inwoners. Met diezelfde trots leveren we al sinds 1923 warmte aan de stad en haar inwoners. Wist u dat warmte in Utrecht één van de eerste duurzame energie-oplossingen van Nederland was? Uw eigen warmtenet was al pionier voordat wij bestonden!

Uniek kijkje in de centrale

Een warme douche en een comfortabel verwarmd huis. Zo vanzelfsprekend. Maar hoe wordt uw warmte precies gemaakt? Hoe komt deze uiteindelijk bij u thuis? En op welke typisch Utrechtse plekken verwarmt stadswarmte onze stad? We nodigen u en uw gezin graag uit voor een persoonlijk kijkje achter de schermen in onze centrale Merwedekanaal in Utrecht.

Open dagen Hartverwarmend Utrecht

Hartverwarmend Utrecht is een bijzondere rondleiding en fototentoonstelling, en dé ideale gelegenheid om al uw vragen over warmte te stellen. Wij vertellen u op 30 september, 1 en 2 oktober alles over onze centrale, het warmtenet en uw installatie.

Schrijf u vandaag nog in

We hebben slechts plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Schrijf u vandaag nog in via onderstaande aanmeldknop. Gebruik de volgende inlogcode (……………) om u aan te melden.

Benieuwd hoe warmte precies werkt?

Bent u nu al benieuwd hoe warmte precies werkt? Bekijk dan onderstaande animatie: https://www.youtube.com/watch?v=aJnyVpMXu3Y&feature=youtu.be

We hopen u te ontmoeten op één van deze unieke dagen.

(E-mail Eneco, 26 augustus 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

75 miljoen overwegend in non-beleid geïnvesteerd

Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

Wat zou het toch een hoop schelen als niet alleen de SSLU (Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht), maar ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie de gemeenteraad in Utrecht lieten weten dat die de boom in kan met haar “raadsinformatie”. Als de bevolking gewoon niet zou komen opdagen, waardoor duidelijk zou worden gemaakt dat de bevolking en actiegroepen allang niet meer geloven dat het er ook maar iets toe doet wat er bij wijze van inspraak aan de gemeenteraad en het college ter kennis wordt gebracht.

Helaas staat de SSLU in die opstelling alleen. Volgens de SSLU valt er met de gemeente niet te praten en kan die dus alleen maar bestreden worden. Kracht van Utrecht en Milieudefensie werken er echter graag aan mee de gemeenteraad en GroenLinks wethouder Van Hooijdonk de mogelijkheid te bieden een schertsvertoning te organiseren die de indruk moet wekken dat er door raadsleden en het college geluisterd wordt naar wat geïnteresseerde burgers en actiegroepen te vertellen hebben.

De ervaring zou ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie hebben kunnen leren dat ze wel braaf elke keer kunnen komen opdraven als er weer een “raadsinformatie” plaatsvindt en dat ze wel nota’s en rapporten naar het college en de gemeenteraad kunnen sturen, maar dat daar toch niets mee gedaan wordt.

Mei 2012 organiseerde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” een voorlichtingsbijeenkomst voor de raad waarop een longarts kwam vertellen hoeveel mensen er wel niet ziek worden en voortijdig dood gaan door luchtverontreiniging. In december 2012 stuurde de SSLU een notitie naar de raad “Honderden doden in Utrecht per jaar door luchtverontreiniging“, gebaseerd op berekeningen van het RIVM 2005. Het werd door de raad niet eens geagendeerd en er was geen raadslid die er iets mee deed.

In 2013 stelde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” voor het autoverkeer aan de rand van de stad ‘s ochtends te doseren, zodat er voor het woon-werkverkeer uit de regio minder van de auto gebruik gemaakt zou worden en meer van het OV en de fiets. De gemeente berekende zelf in het ALU 2008 dat er toen al elke dag 300.000 auto’s de stad in en uitreden. Toen het college (i.c. GroenLinks wethouder Lintmeijer) daar na een half jaar later nog niet op gereageerd had hield de werkgroep het verder voor gezien.

Wetende hoe ontzettend slecht luchtverontreiniging is voor de gezondheid en hoe slecht de lucht in Utrecht nog steeds is, besloot het huidige college een nieuwe grote ondergrondse parkeergarage te bouwen bij het station (60 miljoen), met instemming van alle coalitiepartijen. De provincie heeft vergunning gegeven aan Eneco om een mega houtkachel te bouwen (de Biowarmteinstallatie), wethouder Van Hooijdonk die haar mond vol heeft over roet verklaart zich daar een voorstander van en de gemeenteraad doet er niets tegen.

De milieuzone (10 miljoen) blijkt, zoals de SSLU daar van begin af aan tegen heeft aangevoerd, geen aantoonbaar effect te hebben. Noch wat betreft NO2, noch wat betreft roet. Wethouder Van Hooijdonk die een paar keer geroepen heeft dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken wordt niet eens door de raad ter verantwoording geroepen, laat staan weggestuurd. Tymon de Weger werd met steun van GroenLinks voor heel wat minder (namelijk alleen politieke motieven *) weggestuurd.

Kortom, het heeft geen enkele zin om het college en de gemeenteraad te informeren. Zowel de wethouder als het college en de gemeenteraad volgen blindelings de adviezen in de rapporten van externe bureaus en de ambtelijke dienst die ze niet eens plegen te lezen. Wat burgers en actiegroepen daar ook tegen inbrengen en hoe vaak ze daar ook in gelijk krijgen, er wordt in de meeste gevallen niet eens kennis van genomen.

De gemeente heeft sinds 2005 ruim 75 miljoen uitgegeven zogenaamd om de luchtverontreiniging te bestrijden, het gunstig effect daarvan kan niet worden aangetoond en de gemeenteraad laat het maar zo. Wie zich, zoals Kracht van Utrecht en Milieudefensie, niettemin “constructief” wil opstellen door nog aan de inspraak van de gemeenteraad mee te doen, helpt de gemeenteraad voor de bevolking te verbergen dat luchtkwaliteit en gezondheid de gemeenteraad in werkelijkheid geen moer kan schelen.

* Tymon de Weger (Christenunie) stuurde een maatregelenpakket voor het NSL naar Den Haag zonder dat ter kennisneming aan de raad voor te leggen, terwijl er nog van alles in dat maatregelenpakket veranderd kon worden.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 23 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1123

 

‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

De knijp bij de Monicabrug in Utrecht, waar auto’s langer moeten wachten op een groen stoplicht, zorgt niet voor minder verkeer. Integendeel, de laatste maanden is het aantal auto’s op de Weerdsingel Westzijde alleen maar toegenomen, schrijft de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

De knijp geldt nu ruim een jaar: door stoplichten sneller weer op rood te laten springen wil de gemeente de weg via de Oudenoord en de Weerdsingel zo onaantrekkelijk maken dat automobilisten een andere route kiezen.

Dat lijkt op de route van de Oudenoord naar de Weerdsingel ook zo te zijn, maar de andere richting op, van de Daalsetunnel naar de Weerdsingel, nam het aantal auto’s de laatste maanden juist toe. In mei 2015 reden er nog 4369 auto’s, in dezelfde maand dit jaar waren dat er 5924, aldus tellussen in de weg.

File

De groep zag al meer file op de Weerdsingel. ,,Maar kwam dat door het toegenomen aantal auto’s of omdat de gemeente nog speelde met de afstellingen van de stoplichten? In het begin konden er maar twee auto’s door het stoplicht bij de Oudenoord, nu zes. Als de andere stoplichten wel langer op rood staan, krijg je natuurlijk meer file”, vroeg Pieter Wolbers zich eerder dit jaar af.

Wolbers concludeert nu dat de knijp niks heeft opgeleverd. ,,We hebben niks gewonnen. Sterker nog, de straat is nu ingericht voor fietsers, maar het is er juist drukker geworden. Dat fietst niet fijn.”

Verklaring

Een verklaring voor de toename heeft de groep niet. ,,Maar als ik via de Daalsetunnel naar de Weerdsingel rijd, gaat dat toch makkelijk. Dat nodigt mij uit zo te rijden.”

De Verkeerswerkgroep wil niet van de knijp af. In plaats daarvan roept ze de gemeente op om meer maatregelen te nemen. Wolbers: ,,Knijp ook hogerop in Utrecht, in een groter gebied. Of herzie de knijp en voer de knip (complete afsluiting, red.) in. Dat laatste ligt echter moeilijk.”

(AD.nl, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-auto-s-op-singel-ondanks-knijp~aaf72766/

 

Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

Als je ziet hoe makkelijk je met een “vieze” auto tot in het centrum van Utrecht terecht kan moet je tot de conclusie komen dat de milieuzone helemaal niet bedoeld is om de lucht schoner te maken. Waar is de milieuzone dan voor bedoeld? Antwoord: om de schijn te wekken dat de gemeente ernst maakt met de luchtverontreiniging, zodat er niets gedaan hoeft te worden om de groei van het autoverkeer af te remmen. Veelzeggend is het feit dat de gemeente recentelijk besloten heeft nog een grote ondergrondse parkeergarage te bouwen onder het Jaarbeursplein (bij het station).

De SSLU heeft het college en de gemeenteraad er al vaak op gewezen dat het effect van de milieuzone toch minimaal is als je het immense parkeerterrein van de Jaarbeurs (P2 en P4) aan de Overste den Oudenlaan (3200) er volledig buiten laat. Vanaf de Overste den Oudenlaan (verlengde van de Europalaan) makkelijk te bereiken door bij de Truus van Lierlaan (net voor het milieuzone bordje!) rechtsaf te slaan. Zowel recht als links een enorm parkeerterrein.

Kennelijk heeft de gemeente de Jaarbeurs beloofd dat die geen last zou krijgen van de milieuzone. En kennelijk wil de gemeente zelf ook bereikbaar blijven voor bezoekers die met een auto komen die de milieuzone niet in mag. Dat de winkeliers in de binnenstad niet meer bereikbaar zijn voor “vieze” auto’s hoeft kennelijk niet te betekenen dat de Jaarbeurs en de gemeente dat ook niet meer zijn.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 26 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1126

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Machtsmisbruik.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van park Transwijk voor het houden van een festival, Park Transwijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26376 (Gemeenteblad, Jaargang 2016
Nr. 117236. Gepubliceerd op 24 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-117236.html

De APV, die het evenement regelt wordt als te knellend beschouwd. Er wordt misbruik van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemaakt in een poging dat te omzeilen.

Een evenementenvergunning blijft echter nodig.

 

Weinig om burgerparticipatie gevraagd

Gemeenten vragen zelden om de inbreng van burgers bij belangrijke kwesties of beleid.

Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie over de periode 2014-2015 van ProDemos en het ministerie van BiZa. Vaak gaat burgerparticipatie niet verder dan de bevolking raadplegen of advies vragen aan inwoners.

Ten opzichte van de monitor van de periode daarvoor zijn de mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen in besluitvorming gelijk gebleven. Ruim 70 procent van de gemeenten heeft burgerinitiatieven, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Burgers lijken vaker te kiezen voor informeel ideeën aandragen. (Gemeente.nu, 23 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Weinig-inbreng-van-burgers-gevraagd-2861076W/

 

Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

Het aantal gezinnen dat vorig jaar rond moest komen van een uitkering, is niet gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Maar omdat de gezinnen die bijstand krijgen vaak groter zijn geworden, groeien er dus uiteindelijk wel méér kinderen op in een bijstandsgezin. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren er in 2015 in de provincie Utrecht 14.130 kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin. Het jaar ervoor waren dat er 13.430. In de gemeente Utrecht wonen van alle kinderen relatief gezien de meeste in een bijstandsgezin: 8 procent. Koploper is Rotterdam, daar groeit 18 procent van de kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering.

De stijging van het aantal kinderen in een bijstandsgezin komt volgens het CBS deels door de komst van Syrische vluchtelingen die een uitkering hebben. Dit omdat deze Syrische gezinnen vaak relatief groot zijn. (RTV Utrecht, 23 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1517932/meer-kinderen-groeien-op-in-bijstandsgezin.html

 

Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

Utrecht staat in de top-10 van gemeenten waar de meeste ‘hufterboetes’ zijn uitgeschreven. In totaal ging het vorig jaar om 9711 bekeuringen. Dat zijn er 291 per 10.000 inwoners.

Utrecht staat daarmee op de negende plaats, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Buurtfacts vroeg gegevens op bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor diverse overtredingen. 127 verschillende strafbare feiten zijn vervolgens opgedeeld in tien categorieën, van wildplassen tot baldadigheid, hondenpoep en dronkenschap.

Amsterdam blijkt de hufterhoofdstad van Nederland met 761 boetes per 10.000 inwoners en 62.513 in totaal. Vergeleken met andere gemeenten worden nergens zoveel boetes uitgedeeld voor huftergedrag. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag en Terschelling. Dat de laatste gemeente zo hoog staat heeft te maken met de zomerperiode waarin veel jongeren vakantie vieren op het eiland.

Wie een broertje dood heeft aan hufters moet overigens naar het platteland verhuizen. Daar worden verhoudingsgewijs minder huftersbekeuringen uitgeschreven. Lopik had in 2015 de minste hufterboetes als gaat om onze provincie: 13 op 10.000 inwoners. (RTV Utrecht, 25 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518518/veel-hufters-in-utrecht-weinig-in-lopik.html

Bekijk via de link de Utrechtse noteringen in de ranglijst.

 

Vergunningvrij bouwen slecht voor klimaat

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Gemeente Utrecht onderzocht – als eerste gemeente – de impact van vergunningvrij bouwen op de stad en ziet een zorgelijke ontwikkeling.

Landelijk monitoren

Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, waarmee sinds 2003 de bouwregels voor particulieren steeds verder zijn versoepeld, stelt de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP, Wonen). Een eerste verkenning van de effecten van de bouwderegulering laat zien dat vergunningvrij bouwen heeft geleid tot een substantiele groei van bebouwing in stedelijk gebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en milieukwaliteit van de woongebieden en daarmee van de leefbaarheid voor bewoners, zegt Jansen. ‘De optelsom van al die kleine verbouwingen bepaalt uiteindelijk het beeld voor de totale wijk. Landelijke monitoring is nodig om te zien of het effect van dit bouwbeleid ook de bedoeling was van de wetgever.’

Meer ruimte voor particulier bouwinitiatief

Dertien jaar geleden zette de lichte bouwvergunning voor kleine bouwwerken de trend in naar meer ruimte voor particulier bouwinitiatief. In 2010 volgde een sterke verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken, die in navolgende jaren nog verder is uitgebreid. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn nooit in kaart gebracht, stelde Utrecht vast. Opmerkelijk, vindt Jansen, die destijds als woordvoerder in de Tweede Kamer betrokken was bij de verruimingen van de bouwregels. ‘We waren toen al kritisch, omdat ik voorzag dat het zou kunnen leiden tot leefbaarheidsproblemen in wijken waar op grote schaal wordt bijgebouwd. Precies dat beeld komt nu naar voren in een wijk als Tuindorp, die je inmiddels haast de naam Betondorp zou geven.’

Veel bijgebouwd

Utrecht vroeg Lex Verhoeff, stadsingenieur-in-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, om een eerste verkenning uit te voeren naar de ruimtelijke effecten van vergunningvrij bouwen in zeven woonwijken. Hij deed dat door luchtfoto’s te vergelijken uit de jaren 2009-2015. Alleen de duidelijk zichtbare bouwwerken zijn geteld, zoals dakkapellen, dakramen, aanbouwen, overkappingen en zonnepanelen. Uit de inventarisatie blijkt dat het effect van vergunningvrij bouwen per wijk verschilt, maar vrijwel altijd substantieel is. Vooral in Tuindorp (een jarendertigwijk met ruime tuinen) en Lombok (wijk uit 1900 met kleine achtertuinen) is veel bijgebouwd. ‘Tuindorp is een gewilde wijk. Mensen bouwen liever uit, dan dat ze verhuizen’, licht Verhoeff toe. Het verschil met wijken die nieuw zijn of veel huurwoningen hebben, is groot. Dat pleit ervoor om het mogelijk te maken dat gemeenten kunnen differentiëren in vergunningvrij bouwen, vindt de aankomend stadsingenieur.

Gevolgen evident

Welke gevolgen deze bouwdrift heeft voor de leefbaarheid en het klimaat in de wijk, heeft Verhoeff niet onderzocht. Wethouder Jansen pleit voor aanvullend onderzoek, maar stelt op basis van de luchtfoto’s al vast dat de gevolgen voor flora, fauna en klimaat evident zijn. Wat hem betreft zouden gemeenten wijken waar vergunningvrije bebouwing de kwaliteit, de ecologie of het klimaat schaadt, moeten kunnen beschermen tegen particuliere bouwdrift. ‘Als overheid moet je de balans tussen particuliere en collectieve belangen kunnen bewaken.’

Meer bouwwerken vergunningvrij

Het Besluit omgevingsrecht, waarin het vergunningvrij bouwen is geregeld, komt straks onder de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde voor de zomer in een Kamerbrief aan dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen voor welke situaties in het omgevingsplan een vergunning nodig is voor bouwwerken. Mogelijk krijgen gemeenten via een instructieregel opdracht om bepaalde veel voorkomende bouwwerken in ieder geval vergunningvrij te maken. Gemeenten kunnen er vervolgens per locatie voor kiezen om meer bouwwerken vergunningvrij toe te staan via het omgevingsplan. Of gemeenten ook kunnen kiezen om juist per gebied minder vergunningvrij te maken, moet bij de verdere uitwerking worden bezien worden, aldus de woordvoerster. ‘Dat wordt pas besloten in het kader van het Invoeringsbesluit en zal uiteraard politiek van belang zijn; het belang van lastendrukvermindering en deregulering tegenover het belang dat gemeenten regie op ruimtelijke kwaliteit zouden moeten kunnen voeren in de achtertuin.’

(Binnenlands Bestuur, 26 augustus 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vergunningvrij-bouwen-slecht-voor-klimaat.9546207.lynkx

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

De gemeente werkt momenteel aan een renovatieplan van het stadhuis aan de Minrebroederstraat. De werkzaamheden zijn echter zo omvangrijk zijn, dat de gemeenteraad tijdelijk een ander onderkomen moet zoeken. Gedacht wordt aan het nieuwe stadskantoor naast het centraal station en het provinciekantoor in Rijnsweerd. Dit meldt het AD.

Vernieuwingen

De gemeenteraad wil de renovatie aangrijpen om ook een aantal technische vernieuwingen in de raadszaal door te voeren. Zo hapert het camerasysteem, dat voor een live-uitzending van vergaderingen zorgt, regelmatig. Ook zijn er klachten over het geluidssysteem. De partijen denken verder na over een andere indeling van het stadhuis die het vergaderproces efficiënter maakt. D66’er Verschuure: “Het is raar dat de vierde stad van het land maar één ruimte heeft om met een grote groep te vergaderen. Met een tweede zaal die is voorzien van een camera- en geluidssysteem, zouden er commissievergaderingen tegelijkertijd kunnen worden gehouden.”

In september praten gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verder over het project. Er is nog geen duidelijkheid over het budget. De verbouwing vindt waarschijnlijk plaats in 2018. (Nieuws.nl, 23 augustus 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/58929/raad-utrecht-denkt-tijdelijke-verhuizing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o.a.

6 Commisiebrief Antidiscriminatie Agenda

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66. D66 wil de brief graag bespreken met andere fracties en het college omdat de meldingsbereidheid nog steeds laag is. Ligt de oorzaak bijvoorbeeld bij onbekendheid met Artikel 1 organisatie? En wat is er gebeurd met eerdere suggesties over verhogen meldingsbereidheid? Daarnaast wil D66 meer duidelijkheid krijgen over de beoogde resultaten van de activiteiten in de discriminatieagenda. Bovendien ontbreekt er ook een evaluatiemoment.

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

In de gemeente geldt nu de Privacyverordening 2003. De Privacyverordening 2003 geeft al een goede basis voor de Utrechtse wijze van verwerkingen. In die verordening is een privacy coördinator benoemd en vastgelegd dat elke Dienst een contactpersoon krijgt. Tevens zijn de rollen en verantwoordelijkheden erin neergelegd. Door voorgaande ontwikkelingen is de Privacyverordening 2003 niet meer van deze tijd. De Privacyverordening 2016 borgt met regels voor specifieke verwerkingen en het voorschrijven van een PIA de wijze waarop de gemeente Utrecht omgaat met verwerkingen.

8 Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA)

9 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Op 14 januari 2016 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is unanimiteit vereist van 26 raden. Dat bleek niet het geval, omdat drie raden hun toestemming hebben geclausuleerd. De GGD regio Utrecht heeft na ampel beraad besloten dat een volledig nieuwe besluitvormingsronde nodig is om tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen. Een nieuw voorstel ligt hierbij voor.

10 2-e technische begrotingswijziging 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. De reactie van de subcommissie Controle en Financiën op het raadsvoorstel wordt na 29 augustus 2016 naar de commissie Mens en Samenleving gestuurd en bij de stukken gevoegd.

11 Aanbieden van het Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de Verordening Raadgevend Referendum Utrecht en de Verordening Raadplegend Referendum Utrecht’ door de heer Eggermont van de SP en mevrouw Scholten D66.

De burgemeester is ook uitgenodigd voor de behandeling van dit agendapunt. 20.15 – 21.15 uur. In samenspraak met de referendumcommissie hebben mevrouw Scholten, D66 en de heer Eggermont, SP, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen uit het draaiboek over uitvoering van een referendum in Utrecht meegenomen, zijn bepaalde artikelen verduidelijkt en is aansluiting gezocht bij de nieuwe Referendumwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Tevens is de tekst geoptimaliseerd op klare taal en de inhoud op ‘slim regelen’. Bij de stukken treft u ook de raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening aan met de mening van het college over het initiatiefvoorstel “Verordening raadgevend referendum Utrecht” en “Verordening raadplegend referendum Utrecht”.

11.1 Raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=5d4f6f4d-2870-4004-afa1-882d71075b95&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is gewijzigd per 1 april 2015. Naar aanleiding van de wetswijziging wijzigt de gemeente de manier waarop het wegvervoer gevaarlijke stoffen in Utrecht is geregeld. Er zijn geen wijzigingen in het aantal vervoersbewegingen of in de huidige veiligheidssituatie.

7 Cie S&R: Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Cie S&R: Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Cie S&R: duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Cie S&R: Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Cie S&R: Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Gesjoemel. Bomen kappen: 124 en herplant van gekapte (!) bomen

–    Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

–    Burgers willen geen macht én geen gelijk

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee
o     Failliet luchtkwaliteitsbeleid

o     Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur

–    Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenementenvergunningen

o     Brood en spelen: Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

Onderzoek – In de greep van ijs en vastgoed

De binnenstad van Amsterdam verandert in snel tempo in een eentonig consumptiegebied. De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers. (….)

‘De verandering naar een monofunctionele economie gaat razendsnel’, zegt hij, zittend aan een kleine vergadertafel in zijn kamer in het stadhuis. ‘Zodra er een kantoor vrijkomt, is er wel iemand die er een hotel wil beginnen.’ Het geeft hem een dubbel gevoel. Toerisme levert de stad veel geld op en bovendien vindt hij het niet de rol van de overheid om groeisectoren af te remmen of mensen te weerhouden om naar Amsterdam te komen. ‘Maar de economie in de binnenstad wordt steeds eenzijdiger en consumptiever.’ Of het nu gaat om winkels en horeca die zich richten op plat consumptiegedrag of Booking.com en andere bedrijven in de toerismebranche die zijn gevestigd in de binnenstad: ze maken geen nieuwe producten, maar verkopen ze. (….)

Als de maximale draagkracht van een bestemming eenmaal is bereikt, zullen de netto kosten van het toerisme hoger zijn dan de netto opbrengsten. (…..)

De miljoenen mensen die naar de stad komen maken gebruik van de publieke ruimte, die wordt onderhouden op kosten van de Amsterdamse bevolking en ondernemers. . Slimme onder­nemers kunnen miljoenen verdienen aan het uitbuiten van de publieke ruimte, terwijl ze niet opdraaien voor een wezenlijk groter deel van de kosten. Rondvaartboten, hop-on ­hop-off-bussen, fietstours, wandeltours, bustours, stuk voor stuk zijn het goudmijnen die intensief gebruik maken van de publieke ruimte. (….)

Afgezien van eigen vastgoedbezit is het bestemmingsplan het machtigste middel dat de gemeente in handen heeft om enige regie te houden over het voorzieningenaanbod in de binnenstad.

(De Groene Amsterdammer, 28 juli 2016)

Lees vooral ook de bijlage.

Volgens meerdere geoefende waarnemers is in Utrecht in algemene zin dezelfde ontwikkeling gaande, zij het later ingezet. Anders dan in Amsterdam probeert het door liberalen gedomineerde Utrechtse stadsbestuur, laat staan de ambtenarij, helemaal geen greep op de ontwikkelingen te krijgen. Nee, in Utrecht worden de ‘marktontwikkelingen’ juist ondersteund, waarvan vooral de portemonnee van de Utrechters later de negatief uitpakkende balans moeten schonen.
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR


Hier wordt met het beeld, de cijfers gesjoemeld. Lees aandachtig.

Heeft men zich wel eens afgevraagd waar de te herplanten bomen vandaan komen? Aan de vergunningen is niet te zien dat die ergens uitgegraven zijn. Komen die dan aanwaaien?

Bomen kappen: 124 en herplant (!) van gekapte bomen

Vergiliuslaan, Kruisstraat, Sophocleslaan, Sternstraat, Roerdompstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25331

Het kappen van 25 bomen en herplanten van 31 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112983. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112983.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van de 20 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Groeneweg en Jaffastraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25139

Het kappen van 14 bomen, het verplanten van 1 boom en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112964. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112964.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Australiëlaan en Dommelstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25141

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112955. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112955.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Columbuslaan 40 te Utrecht, HZ_WABO-16-25143

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112928. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112928.html

Van de 2 bijlagen zijn er maar 1 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Jacobsgasthuissteeg 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-25330

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112912. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112912.html

Vergunningaanvraag zonder enige bijlage.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-24954

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112858. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112858.html

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-24900

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112706. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112706.html

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef), Prostitutiezone te Utrecht

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115394. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115394.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar 3 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115383. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115383.html

Van de 21 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115373. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115373.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115351. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115351.html

Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

De door gemeente Zevenaar ontslagen ambtenaar Frank Jansen heeft op de juiste manier geprobeerd informatie in te winnen over de verbouwing van het nieuwe Zevenaarse stadhuis.

Raad van State stelt de oud-ambtenaar in het gelijk, meldt De Geldelander. Jansen had 1 juli 2014 een Wob-verzoek ingediend voor een digitaal afschrift van alle externe adviezen, inclusief second opinions rond de eerste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis.

Een van de partijen die de opdracht niet werd gegund, stapte naar de arbitragecommissie omdat de aanbesteding niet volgens de regels zou zijn verlopen. Hoewel gemeente Zevenaar zei zich bij het oordeel van de commissie neer te leggen, liet ze toch twee second opinions uitvoeren. Hierop diende Jansen een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel geld aan de second opinions is uitgegeven.

Het college van B en W weigerde zijn Wob-verzoek omdat het niet op het daarvoor bestemde formulier is ingevuld. Jansen stapte naar rechtbank Gelderland, die de gemeente gelijk gaf, maar krijg uiteindelijk gelijk van de Raad van State, die aangeeft dat Wob-verzoeken vormvrij zijn. (Gemeente.nu, 18 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Uitspraak-Wob-verzoek-is-vormvrij-2858816W/
De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:2273

Burgers willen geen macht én geen gelijk

door: Rob Janssen

Het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Burgers willen alleen maar serieus genomen worden.

– blog – column Rob Janssen

In mijn praktijk als extern gespreksleider voor bewonersavonden is me één ding steeds opgevallen: de angst van veel politici dat het woord geven aan de burgers snel kan leiden tot het uit handen geven van de regie. Vanzelfsprekend zijn Steenbergen en Geldermalsen schrikbeelden hoe dat kan escaleren.

Echter, het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Althans niet in mijn praktijk. Zoals de titel van deze bijdrage al vermeldt, willen burgers geen gelijk of macht. Tenminste, niet in de eerste plaats. Wat burgers per sé wel willen, is gehoord en gezien worden. Serieus genomen worden.

Voorbeeld

Tijdens een bijeenkomst over de parkeerproblematiek in een wijk hadden we een paar zaken aangepast. De stoelen stonden niet achter elkaar, maar in een cirkel. Ambtenaren en wethouder waren onderdeel van die cirkel. De beamer stond aan de kant. De bewoners waren de eersten die aan het woord mochten komen. En, niet onbelangrijk, de wethouder kwam pas aan het woord toen alle belangrijke grieven en zorgen op tafel gelegd waren. En dat waren er nogal wat….Bottom line, aan het eind van de avond gaf de wethouder op basis van argumenten aan waarom hij de wensen van de bewoners niet kon inwilligen. Foute boodschap, zou je kunnen zeggen. Het tegendeel bleek waar. De bewoners verlieten niet morrend de zaal, maar bleven nog lang napraten. De wethouder kreeg schouderklopjes en werd bedankt. Ik heb talloze van dit soort voorbeelden.

Rechtvaardigheid

Het fenomeen waar we het hier over hebben is procedural justice. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de goede argumenten. Het belangrijkste is de bereidheid om het standpunt van de ander uitgebreid naar boven te halen. De boodschap die we daarmee onder water uitzenden is simpel: “ik vind jou belangrijk genoeg om naar jouw standpunten te luisteren”. Door oprecht belang in de ander te stellen, zal hij zich ook als zodanig gaan gedragen. Als een volwassen en constructief persoon. In vele onderzoeken heeft Alan Lind aangetoond, dat de uitslag van ondergeschikt belang is.

Het gaat dus niet om gelijk krijgen, maar om gezien en gehoord worden. Elke ouder weet dat dit ook zo met kinderen werkt. Vertel hen alleen maar wat jij wil dat ze doen en ze komen in opstand. Betrek ze als partner in het proces en je hebt loyale meedenkers. En ja, als het met kinderen zo werkt, waarom dan niet met burgers, politici, professionals en hooligans? Wat dat laatste betreft ben ik er een voorstander van om in de Nederlandse stadions een gastvrij uitvak te maken. Niet zo’n kooi, zoals nu. Nee, een speciaal vak met pluche stoelen, hostessen, service en aandacht.

Maar dat terzijde, terug naar de bewonersavond

Hadden toestanden zoals in Steenbergen en Geldermalsen voorkomen kunnen worden?

Laat ik vooropstellen dat ik te weinig kennis van de details heb. Eén ding weet ik wel: de mensen die daar als relschoppers bezig waren hebben gebruik gemaakt van de macht die zij hebben om gehoord te worden. In hun geval met stenen gooien, schelden en bedreigen. Hun acties kwamen voort uit angst. Het had ongetwijfeld veel verschil gemaakt als de gemeente zich de moeite had getroost om op voorhand met deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun angsten en zorgen. Dat had in ieder geval tot een andere uitkomst geleid.

Maar in een interview zei een raadslid achteraf: “Het heeft ons volkomen overvallen”. Toen de interviewer vroeg of ze dan zo weinig op de hoogte was van wat er onder de bewoners leefde zei ze: “Ja, dat is zo”. Het is dus hoog tijd voor gemeenten om veel meer in te zetten op luisteren naar de burgers. Om in contact te komen en interesse te tonen wat de mensen die zij vertegenwoordigen bezig houdt. Want hoe kun je anders je eigen bevolking vertegenwoordigen, als je hen niet eens kent?

(Gemeente.nu, 19 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/8/Burgers-willen-geen-macht-en-geen-gelijk-2859742W/

Macht nastreven is iets van mensen die zich meer- of minderwaardig voelen

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee

De lucht in de provincie Utrecht is zo smerig, dat iedere inwoner gemiddeld zes sigaretten per dag meerookt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De VVD beschuldigt de milieuorganisatie van ‘bangmakerij’.

Milieudefensie heeft via een onderzoek de vervuilde lucht (concentratie fijnstof en stikstofdioxide) concreet gemaakt door die te koppelen aan het meeroken. Gemiddeld rookt iedere inwoner van de provincie per dag zes sigaretten mee, aldus Milieudefensie.

Coalitiepartij VVD vindt dat Milieudefensie zich schuldig maakt aan ‘bangmakerij’. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: ,,Deze cijfers zeggen helemaal niks. Milieudefensie is alleen tevreden met 100 procent schone lucht. Dat is een illusie.”

Geschrokken

GroenLinks is daarentegen geschrokken van de resultaten. Raadslid Thijs Weistra: ,,De cijfers geven een beeld hoe slecht het is gesteld met de luchtkwaliteit.” Voor de coalitiepartij zijn de resultaten een aanmoediging van haar beleid. De fractie wil de milieuzone in de binnenstad uitbreiden voor onder meer scooters.

Volgens Milieudefensie is een milieuzone een manier om de lucht schoner te maken. Net als het stimuleren van forensen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Andere maatregel: een verlaging van de maximale snelheden op snelwegen rond de stad.

Voor de VVD gaat een uitbreiding van de milieuzone weer te ver. Volgens de liberalen is nog niet bewezen dat de milieuzone, die sinds juli vorig jaar in de Utrechtse binnenstad geldt om vervuilende diesels te weren, effect heeft. Gilissen (VVD): ,,De lucht wordt schoner. Ook zonder de milieuzone.”

Provincie

Milieudefensie heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van de jaargemiddelden van de meetgegevens van het RIVM. Het gemiddeld meeroken van zes sigaretten per dag geldt voor de hele provincie.

De stad Utrecht spant de kroon met een vuile lucht vergelijkbaar met 6,4 meegerookte sigaretten per dag. In de Utrechtse Heuvelrug is de lucht met 5,1 sigaret het schoonst. In Vianen is de lucht net zo vervuild als het meeroken van 5,8 sigaretten. In IJsselstein gaat het om 5,7, in Stichtse Vecht en Veenendaal 5,6, De Bilt, Houten, Bunnik en Zeist 5,5 sigaretten per dag. (AD.nl, 17 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechter-rookt-elke-dag-zes-sigaretten-mee~aeb26f1c/

 

Failliet luchtkwaliteitsbeleid

Donderdag 25 mei 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat

houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan

tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers

hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft besloten niet meer aan deze schijninformatie/inspraak mee te doen en haar visie schriftelijk aan het publiek, de gemeente-

raad en het college ter kennis te brengen. (E-mail SSLU)

Zie de bijlage.

 

Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur voor Revema, Reactorweg 11 te Utrecht, HZ_MAAT-16-24040

Reactorweg 11 te Utrecht

HZ_MAAT-16-24040

Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften geur voor Revema

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 2 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 114899. Gepubliceerd op 18 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114899.html

Op Lage Weide. Activiteit tot dusver: recycling van karton, plastic, oud ijzer en ander metaal. http://www.revemarecycling.nl/

Terwijl veel Utrechters ‘genieten’ van de achtergelaten klerezooi ………………..

Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

 

Jan van Zanen geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Rio. Hij zat bijna met zijn neus bovenop de start van Dafne Schippers. ,,Jammer dat het geen goud werd, maar trots overheerst bij mij.”

Natuurlijk had ook burgemeester Jan van Zanen gehoopt op goud voor onze Utrechtse Dafne Schippers op de 200 meter. ,,Ik begrijp haar teleurstelling goed. Ze is een een topsportvrouw en was naar Rio gekomen voor het goud. Maar zilver in dit deelnemersveld is echt ook een prachtige prestatie. Bij mij overheerst trots en vreugde. Dafne heeft mij laten sidderen in het stadion. Het was een onvergetelijke ervaring.”

In het stadion zat Jan van Zanen met zijn neus op de startlijn. ,,Ik kon Dafne bijna aanraken. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar jongens, wat een spanning, wat een geweldige sport. Het kippenvel stond op mijn armen bij het omroepen van haar naam voor de finale. Er zaten veel Nederlanders voor haar in het stadion. Je hoorde een luid gejuich opstijgen toen haar naam klonk. Je kon zien dat ze dat hoorde. Mooi hoor.”

Van Zanen heeft geen poging gedaan om Dafne Schippers voor of na de wedstrijd te ontmoeten. ,,Ik heb haar ouders na het zilver wel een smsbericht gestuurd.”

Historisch

Dafne Schippers was het hoofdgerecht voor de korte Olympische vakantie van Jan van Zanen en zijn vriendin in Rio.

Maar Van Zanen heeft de afgelopen dagen veel meer landgenoten bekeken. ,,Ik was getuige van de historische gouden oefening op de balk van turnster Sanne Wevers. Man, wat een wereldprestatie! Zo ontzettend knap. Zo indrukwekkend ook om dan de Nederlandse vlag tijdens de huldiging omhoog te zien gaan. Het zijn beelden die me altijd bij zullen blijven.”

 

Van Zanen zag ook de volleybalvrouwen schitteren en was getuige van de roeisuccessen. Maar het was natuurlijk niet allemaal euforie. De val van Epke en de uitschakeling van de hockeyheren noemt hij een deceptie.

Wilhelmus

,,Ik zat tussen het Oranje legioentje in het hockeystadion. Dat was overigens reuze sfeervol. De muziekinstallatie liet het afweten en toen hebben we voor aanvang met een paar honderd Oranjesupporters zelf maar het Wilhelmus gezongen. Accapella. Dat was mooi hoor. Maar het mocht helaas niet baten, want de Belgen waren gewoon beter die dag. Jammer, maar gelukkig hebben we de vrouwen nog in de finale.”

Uiteraard is Jan van Zanen ook in het Holland Heineken House geweest. ,,Op de avond dat er drie gouden- en twee zilveren medaillewinnaars werden gehuldigd. Een groot feest, maar om eerlijk te zijn hoeft dat gehos niet zo voor mij.”

Jan van Zanen, die de reis privé maakt en niet als burgemeester, reisde de afgelopen dagen honderden kilometers per metro door Rio. ,,Die afstanden van hotel naar stadions moet je niet onderschatten. Je bent soms uren onderweg. Maar het lukt allemaal goed hoor. We redden ons prima.”

Utrechters

Helemaal onopgemerkt blijft Jan van Zanen niet in Rio de Janeiro. ,,Ik word geregeld op mijn schouder getikt door Nederlandse supporters die me herkennen. In het atletiekstadion zat er een familie uit Utrecht achter me. Bleek de familie Dijkman uit Overvecht te zijn. Dat was erg gezellig. We zijn meteen even samen op de foto gegaan.”

De laatste dag van de vakantie staan er geen bezoekjes aan sportwedstrijden meer op het programma. ,,We gaan de Suikerbroodberg bezoeken en ik denk dat we nog even lekker naar het strand gaan.”

De Olympische vakantie is bijna voorbij gevlogen. ,,Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien. Het is voor mij de eerste keer dat ik er zelf bij ben bij de Olympsche Spelen. Dit had ik voor geen goud willen missen.”

De gemeente Utrecht gaat haar Utrechtse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen na thuiskomst zeker huldigen, zegt Van Zanen vanuit Rio. ,,Hoe we dat gaan doen en wanneer, dat is nog niet duidelijk. Maar deze sporters verdienen zo’n eerbetoon. Zij hebben allemaal een topprestatie geleverd.” (AD.nl, 18 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-zanen-geniet-met-volle-teugen-in-rio~aeafd621/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een perceelafscheiding en het maken van een in- en uitrit., Landzigt 38, 40 en 42 te De Meern, HZ_WABO-16-25025

Aanvraag bekend gemaakt op 11 augustus 2016 onder de mededeling “Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-111683.html

Op dezelfde dag (11 augustus 2016) werd de vergunning al verleend en werden de Utrechters belazerd wat betreft de voorgespiegelde mogelijkheid iets in te brengen. Op 17 augustus werd hen dat onder de neus gewreven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114371.html

Dit is strijk en zet. Een ernstige, structurele misstand.

Wie is eigenlijk de hoofdman van deze beroerdigheid? Van Zanen die zo graag in de belangstelling staat? Of Jansen van de Socialistische Partij?

 

DOSSIER EVENEMENTEN
Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114419.html

 

Brood en spelen houdt de Utrechters af van nadenken over het bestuur van de stad

Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

Een delegatie uit Utrecht is dit weekend bij de start van de Vuelta in Spanje. Utrecht wil de jaarlijkse wielerwedstrijd naar de stad halen. De Ronde van Spanje is als evenement kleiner dan de Tour de France, maar kan toch gunstig voor de Utrechtse economie en het toerisme uitpakken, denken de initiatiefnemers.

Lobby-organisatie Business Peloton Utrecht heeft de trip naar Spanje georganiseerd om Utrecht op de kaart te zetten als startplaats in 2019. De afvaardiging wil de directie van de Vuelta en de grote wielerploegen achter het plan krijgen. Oud-profrenner Mathieu Hermans, die tien etappezeges in de Vuelta op zijn naam heeft, begeleidt de reis.

Vanuit Portugal zegt Cor Jansen van het BPU tegen RTV Utrecht dat de Utrechters door de Vuelta waren uitgenodigd. Dat wijst erop dat de Spaanse organisatie openstaat voor suggesties van de zakenlieden uit Nederland.

“We zijn hier met hotels, horeca, van alles”, zegt Jansen. “Allemaal om te laten zien dat er bij ons in de stad draagvlak is. We hopen aan het eind van dit weekend te kunnen zeggen: dit is een goed huwelijk!” (RTV Utrecht, 19 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1510377/utrechtse-lobbyisten-naar-start-van-de-vuelta.html

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” (Decimus Iunius Iuvenalis, Romeins dichter)
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

3 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

4 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

5 Luchtkwaliteit

6 Commissiebrief stadsverwarming

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

en

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

7 Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=&year=2016