Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED EN NATUUR

–      Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof

–      Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

–      Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

–      Extra controles van grachtbomen

–      Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied. HDSR en Utrecht werken tegen

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

–      Zware onvoldoende voor TNO effectmeting

–      Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

–      Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

–      Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival

–      Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

–      Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

–      Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

–      Amsterdam aardgasvrij in 2050

–      Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

o    DIVERSE BERICHTEN 2

–      Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

–      Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

–      CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

–      Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

–      Precariobelasting boosdoener hogere energienota

–      Coachende managers hebben het moeilijk. Foute analyse

–      Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

–      Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–      Elinkwijk vooruit. Uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat

–      Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

–      Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

–      Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

–      Social return ook voor armoede en onderwijs

–      ‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–      Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

–      D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

–      Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

–      Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

–      Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

 

[Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof op 29 september (dit jaar) toezegde (max. 6 weken) over zijn bomenbeleid.

Zie het conceptverslag van de raadscommissievergadering: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=38069 onder punt 9.

De in de vergadering besproken zelfevaluatie van de wethouder is te vinden onder:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=743&FoundIDs=&year=2016 ook onder punt 9. Het definitieve verslag van de raadscommissievergadering zal na bijna 2 maanden wel zijn vastgesteld. De raad heeft er echter een handje van om zijn verslagen soms pas na aandringen openbaar te maken. We behelpen ons voorlopig dan maar met het concept.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt er in de gemeente Utrecht hetzelfde?

Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

Bosch en Duin en de WA Hoeve bij Den Dolder liggen nu nog in het landelijk gebied. Dus niet in de bebouwde kommen waar het veel makkelijker is om te bouwen. Op verzoek van de gemeente Zeist wil de provincie die gebieden binnen de rode contouren brengen.

Dat gebeurde zonder enige toelichting en onderbouwing. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ontdekte op een provinciale kaart de voorgenomen verandering.

Bevolking buitenspel

Stichting Beter Zeist, drie dorpsorganisaties en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. vragen de provincie op het voornemen terug te komen.

De vijf burgerorganisaties verwijten’ de gemeente dat deze de aanpassing onderhands met de provincie heeft afgesproken. Zij zien het als een politiek een-tweetje om de bevolking buitenspel te zetten. En dat terwijl de gemeente Zeist prat gaat op het betrekken van burgers bij haar beleid.

Brandbrief

Bij navraag blijken ook raadsleden van niets te weten. Vandaar dat de organisaties een brandbrief naar de raad hebben gestuurd. Zij vragen alles in het werk te stellen de verruiming van de rode contouren te voorkomen.

(Stadspers tweewekelijks in gemeente De Bilt en Zeist, 23 november 2016)

http://www.stadspers.nl/

Bij het verzet tegen de door Natuurmonumenten (!) gesteunde plannen voor de kap van meer dan 750 zeer oude bomen nabij kasteel De Haar, dit ten gerieve van de golfclub, bleek dat de bevoegdheid van de gemeente in deze zaak beperkt is doordat het bosperceel buiten de bebouwde kom ligt.

Onder meer vanuit de gemeenteraad werd gevraagd om de bebouwde kom grenzen te laten samenvallen met de gemeentegrens. B&W ging hier verrassend snel in mee en zegde een raadsvoorstel toe.

Men kan zich op grond van het bovenstaande artikel afvragen of hier niet eerst een maatschappelijke discussie over moet plaatsvinden of dat het niet beter een item voor de raadsverkiezingen van voorjaar 2018 kan zijn.

Heeft het pas om de bebouwde kom grenzen met de gemeentegrens te laten samenvallen waarmee dan alle bomen voor bouwen vogelvrij gemaakt worden? Kunnen bepaalde gebieden zoals het bosperceel bij Haarzuilens ook anders beschermd worden dan door het 1 op 1 gelijk trekken van de bedoelde grenzen?

 

Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

Kapvergunning voor 19 bomen aangevraagd. Vergunning verleend voor de kap van 20.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-134667.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-164443.html

Er is geen nieuwe of gewijzigde aanvraag ingediend.

Er kan geen belangenafweging voor het hoger aantal hebben plaatsgevonden. Aanvrager heeft zijn belang namelijk niet gesteld, of het is informeel gebeurd, in achterkamertjes. Dat laastte is heel goed mogelijk, er zit immers geen werkend schot tussen vergunningaanvrager en vergunningverlener.

 

Extra controles van grachtbomen

Het belang en voortbestaan van de iconische bomen op de Oudegracht is zo groot, dat de gemeente Utrecht twee adviesbureaus in de arm heeft genomen om de toekomst van de beeldbepalende reuzen te laten bepalen.

Bij het noodzakelijke herstel van de wal- en kluismuren langs de Oudegracht, een project van jaren, kunnen de groene blikvangers (verder) in de verdrukking komen. Er is nog weinig plek om te groeien. Omgekeerd kunnen boomwortels stenen naar boven drukken.

Om ervoor te zorgen dat de vaak tientallen jaren oude exemplaren bij of na de renovatie beschadigen of zelfs dood gaan, zullen de onderzoekers aangeven wat de beste remedie voor de uit te voeren werkzaamheden is.

Naast de tweejaarlijkse inspectie van alle oudjes door de gemeente heeft Witteveen+ Bos, een extern bureau, de opdracht gekregen te berekenen hoe de stadswerven hersteld kunnen worden met maximale bescherming van de bomen.

Begin januari 2017 worden de resultaten van het extra onderzoek verwacht. Sowieso worden plekken waar beeldbepalende bomen mogelijk beschadigd kunnen worden door de werkzaamheden voorlopig overgeslagen bij de herstelwerkzaamheden. Een tweede adviesbureau, Terra Nostra. begeleidt de gemeente bij de uitvoering van het werk. Trekproeven blijven een beproefde test of een boom goed genoeg geworteld is. Onlangs nog werd bekend dat zeker vijf exemplaren direct moesten worden gekapt vanwege de slechte staat, terwijl nog eens 19 exemplaren extra moesten worden gesnoeid. Overigens gebeurt het kappen van bomen in Utrecht niet onopgemerkt: zelfs als in één groene long

de zaag gaat, kunnen buurtbewoners maar ook raadsleden op hun achterste benen gaan staan.

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/

 

Kromme Rijngebied. Hoogheemraadschap en gemeente Utrecht werken tegen met hun bootjesbeleid

Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

Wel eigen visies voor de kernen

Toch haakten alle partijen – gemeenten, gebruikers en bewoners van het gebied – als vanzelfsprekend aan toen Houten het initiatief nam voor een gemeenschappelijke visie. Die geldt uitdrukkelijk alleen voor het landelijke gebied rondom ruim twintig kilometer Kromme Rijn. Voor de kernen maken de gemeenten hun eigen visies; de historische stad Wijk bij Duurstede heeft nu eenmaal een ander karakter dan forensenplaatsen Bunnik en Houten.

In het Kromme Rijngebied kampen de drie gemeenten met vergelijkbare vraagstukken, schetst Veenhof. Leegstaande boerderijen, zorgen om behoud van mobiliteit, de spanning tussen recreatie en agrarische sector, de zorg voor landgoederen en historisch cultuurlandschap. ‘Daar liepen we allemaal tegenaan. Vroeger was de provincie de hoeder van het landelijk gebied, nu zie je dat gemeenten daar zelf vorm aan willen geven en zich de vraag stellen: wat is de kwaliteit van ons buitengebied, en hoe kunnen we dat versterken? Dan is het belangrijk om af te stemmen met elkaar.’

Provinciaal beleid schiet tekort

Ook al omdat het provinciale beleid op essentiële punten tekort schiet, vult Fred Odijk aan, beleidsmedewerker en projectleider vanuit Bunnik. ‘Bijvoorbeeld als het gaat over innovatie van de landbouw. Wij willen bijvoorbeeld niet te rigide zijn over het slopen van lege stallen. Die bieden kansen voor nieuwe functies, zoals wonen, kleine bedrijfjes of recreatie. Dat kan juist de vitaliteit van het gebied vergroten.’

(Binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-maken-samen-visie-voor-landelijk-gebied.9552329.lynkx

 
DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

Zoals bekend moest in 2015 aan de Europese NO2 norm worden voldaan van 40 microgram/m3. Dat dat zou lukken daar zag het in 2011 niet naar uit. De Rekenkamer waarschuwde in het rapport ‘Geen vuiltje aan de lucht’ dan ook dat als de gemeente geen aanvullende maatregelen zou nemen de norm in 2015 niet zou worden gehaald. Dat was waarom in 2012 een aanvullend pakket werd bedacht, waar de milieuzone voor personen- en bestelwagens in zat.

Aanvankelijk zou de milieuzone voor personenwagens een effect hebben van 1,01 microgram/m3 NO2. Alleen in de milieuzone, niet daarbuiten. Dat was zeker niet voldoende om overal in de stad de overschrijding in 2015 van de norm weg te werken. Dat weerhield de gemeenteraad er echter niet van om op voorstel van D66 op 31 oktober 2013 te beslissen diesel Euro 3 niet uit de milieuzone te weren. TNO had nog wel berekend dat het effect personenwagens in variant 12, waar de gemeenteraad voor zou kiezen, niet 1,01 maar nog maar 0,11 microgram/m3 zou zijn. En alleen in de milieuzone!

Hoe moest nu aangetoond worden dat Utrecht in 2015 niettemin overal aan de NO2-norm zou voldoen als de milieuzone personenwagens slechts een miniem effect zou hebben? Dat probleem werd rekenkundig opgelost, want daar is de gemeente Utrecht heel bedreven in (*). Om de NO2-concentratie 2015 in de milieuzone te berekenen werd de NO2-emissie van het lichte verkeer gesteld op 0,071 gram/km. Daarop was het besluit op bezwaar van maart 2015 gebaseerd.

Enkele maanden later echter werd voor binnen de milieuzone in 2015 in de nieuwe monitoringsrapportage 0,084 gram/km aan gehouden (18% meer dan de 0,071 die eerder werd gehanteerd). Het verschil met de landelijke emissie was toen nog maar 0,001 gram/km en dat werd toen kennelijk nog maar geacht het effect van de milieuzone personenwagens te zijn. Maar toen was het ook niet meer nodig aan te tonen dat in 2015 aan de NO2-norm zou worden voldaan.

Weet de gemeenteraad dit allemaal? Antwoord: ja. Dat bleek namelijk uit de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De PvdD vroeg namelijk naar het waarom van het verschil tussen de NO2-emissie licht verkeer in de monitoringsrapportage 2014 en 2015. Het antwoord van het college was:

”Voor de monitoringsronde 2015 zijn de verwachtingen voor de emissies binnen de milieuzone, in 2015, geschaald t.o.v. het landelijke wagenpark en niet t.o.v. van het lokale, verouderde wagenpark, zoals gedaan bij de Monitoringsronde 2014 ”. (**)

Heeft de gemeenteraad wethouder Van Hooijdonk, die eerder beweerde dat de lucht in Utrecht 30% zou worden door de milieuzone, ter verantwoording geroepen over dit sterke staaltje schoon rekenen? Dat de effectrapportage in het geheel geen positief effect heeft kunnen aantonen, niet voor EC en ook niet voor NO2, zou toch een extra reden moeten zijn.

(Kees van Oosten, e-mail aan de gemeenteraad, 24 november 2016)

Zie ook de bijlage.

(*) Nadat in 2007 de milieuzone vrachtverkeer werd ingesteld ging de gemeente voor de hele bebouwde kom rekenen met een NO2-emissie bestelwagens die aanzienlijk lager was dan de emissie die landelijk gold (0,596 x landelijk geldende NO2 emissie bestelwagens voor gewoon stadsverkeer). Zie bijlage (productie 111). Zoals bekend is het effect van de milieuzone vrachtverkeer nooit aangetoond.

(**) https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-over-de-informatievoorziening-met-betrekking-tot-de-milieuzone

 

Zware onvoldoende voor TNO effectmeting
“De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof en roet door het verkeer. Maar de bijdrage aan de waargenomen daling van de concentratie van elementair koolstof (EC) is vooralsnog met metingen niet aangetoond”. Het is geen grap, het staat er echt. En nog wel op de website van TNO zelf.

Simpele vraag: als de daling niet is aangetoond, waaruit blijkt dan dat de milieuzone effectief is voor de verlaging van de uitstof van fijnstof? Kortom, de juichende conclusie van TNO dat de milieuzone effectief is, hoewel dat niet kon worden aangetoond, is dus nogal onnozel.

Onnozel is ook het goede woord voor de effectmeting die door TNO is uitgevoerd om vast te stellen of de milieuzone de concentratie elementair koolstof (abusievelijk ook wel roet genoemd) heeft doen afnemen. Als een eerste jaars student onder zijn eigen naam die ‘effectmeting’ als paper had ingeleverd, had hij daar een onvoldoende voor gekregen. En het advies iets te gaan studeren waarbij je niets met het vak methoden & technieken te maken hebt.

In de eerste plaats is het onbegrijpelijk als je het effect van de milieuzone wilt meten, dat je dan niet een aantal straten vergelijkt die zoveel mogelijk op elkaar lijken behalve dat in de ene paar straten de milieuzone is ingevoerd en in de andere paar straten niet. Zo heeft TNO dat niet gedaan. Die heeft een meetlocatie op de Catharijnesingel vergeleken met een meetlocatie in het Griftpark waar geen auto’s rijden.

TNO schrijft “De EC concentratie wordt alleen door uitlaatemissies bepaald”. Als dat zo zou zijn dan weet je nog niet of de EC die je meet moet worden toegeschreven aan licht verkeer, vrachtwagens, stadsbussen, twee-takt brommers en scooters of plezierboten (die zijn er ook op de Catharijnesingel).

Maar behalve door uitlaatemissies wordt EC ook in de lucht gebracht door stationaire dieselmotoren (de bouw bij Hoog Catharijne) houtkachels, open haarden, barbecues en niet te vergeten sigarettenrook. Dat laatste is in dit geval bepaald niet onbelangrijk. De EC snuffel-installatie bevond zich op het adres Catharijnesingel 71. De inlaatbuis op 3,5 meter hoogte. Als iemand onder die inlaatbuis staat te roken (of zijn brommer start), schiet de EC-concentratie omhoog.

Ook blijken er in de meetperiode van 8 juni – 28 oktober 2015 wegwerkzaamheden te hebben plaatsgevonden op het Ledig Erf en omgeving, namelijk van mei tot september. Dat verzwijgt TNO. Als daardoor minder verkeer heeft plaatsgevonden op de Catharijnesingel is dat geen probleem. Daar kan je voor corrigeren. Maar waar niet voor gecorrigeerd is is het verkeersoponthoud door die wegwerkzaamheden: stagnatie en dus extra uitstoot.

TNO concludeert uiteraard dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Dat is echt onzin. TNO en RoyalHaskoningDHV schreven in 2013 dat de milieuzone het meeste effect zou hebben in 2015 en dat het effect daarna snel minder zou worden door de autonome verschoning van het wagenpark. M.a.w. als je het effect in 2015 niet kan aantonen, dan lukt dat in 2016 en latere jaren nog minder.

Maar áls de gemeente nog een effectmeting zou willen laten doen, dan maar niet door TNO. Niet alleen omdat die bijzonder ondeskundig is uitgevoerd, maar ook omdat TNO er teveel belang bij heeft aan te tonen dat de milieuzone een succes is. Voor de effectmeting moet je een onderzoeker inschakelen die niet bij de voorbereiding betrokken is geweest en daar niet mede voor verantwoordelijk is.

(Nieuws030.nl, 23 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-zware-onvoldoende-voor-tno-effectmeting/

 

Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger.

Voortijdige sterfgevallen

Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA. Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

Milieudefensie

Vorig jaar stelde Milieudefensie ook al vast dat het bar en boos is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. De concentraties schadelijke stoffen rond drukke verkeersaders in Nederland zijn nog altijd te hoog. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, dreigen boetes uit Brussel, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen euro’s waarschuwt Milieudefensie. Op twee derde van de 58 verkeersaders waar de milieuclub met omwonenden de luchtkwaliteit meet, zijn begin dit jaar te hoge concentraties stikstofdioxide vastgesteld. Nederland moet dit jaar voldoen aan een Europese norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar dat gaat op deze locaties naar alle waarschijnlijkheid niet lukken, stelt Milieudefensie.

Hoogste concentratie

Op de Javastraat in Den Haag was vorig jaar de hoogste concentratie luchtvervuiling gemeten, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Utrecht voerde de Marnixlaan de lijst van meest vervuilde plekken aan, in Rotterdam was dat vorig jaar de Stadhoudersweg.

Infecties

Blootstelling aan stikstofdioxide kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

(Binenlandsbestuur.nl, 23 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nederlandse-luchtkwaliteit-slechtste-van-europa.9552751.lynkx

 

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger. Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA.

Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

De belangrijkste bron van stikstofdioxide is uitstoot door het verkeer. Blootstelling hieraan kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Het Europees Parlement stemde woensdag in met nieuwe regels over luchtkwaliteit die het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 moeten halveren. In de richtlijn krijgen de EU-landen nationale doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen. De uitstoot van methaan is er onder druk van de agrarische sector uitgehaald.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft tegengestemd. Hij is ,,zeer ontevreden’’ over de afzwakking van het voorstel. ,,Gezien de urgentie doet dit voorstel te weinig. D66 kan niet anders dan tegenstemmen en op Nederlands en lokaal niveau met nog meer motivatie inzetten op maatregelen voor schone lucht.”

Volgens Bas Eickhout van GroenLinks is de wet door de ,,schandalige” houding van de EU-regeringen een ,,lege huls” geworden. ,,Het is geen verbetering van de huidige situatie.”

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27088960/__Nederlandse_lucht_scoort_slecht__.html

De Groenlinksers in Utrecht zouden zich de kritiek van partijgenoot Eickhout ter harte moeten nemen, weg uit de schaduw van de wethouder en deze zoals het hoort strak controleren.

 

DIVERSE BERICHTEN 1

 

Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

De gemeente gaat buurtbewoners betrekken bij het beslissen over de nieuwe bestemming van voormalige gevangenis Wolvenplein. Dit werd donderdag tijdens het ‘vragenuurtje’ beloofd, nadat het CDA hiervoor pleitte.

Nog dit jaar begint de gemeente met het opstellen van een visiedocument voor de oude gevangenis. Het CDA wil graag dat buurtbewoners hierbij betrokken worden, zodat “dit bijzondere monument een bestemming kan krijgen die passend is”. Volgens de partij hebben mensen uit de buurt veel goede ideeën over de transformatie van het Wolvenplein.

Donderdagavond zei de gemeente een samenwerking met buurtbewoners toe. Er zal nu gewerkt worden aan een gezamenlijk visiedocument. Hier werken naast de gemeente zowel het Rijksvastgoedbedrijf, die de huidige eigenaar van het pand is, als de buurtbewoners aan mee.

De gevangenis aan de Wittenvrouwensingel sloot in 2014 de deuren. Sindsdien is de bestemming van het pand onduidelijk. Het gebouw kent wel een aantal tijdelijke functies. Zo had The Village Coffee er ruim een jaar een vestiging. Op dit moment bevindt zich er escape room in het gebouw en kunnen er ruimtes worden afgehuurd voor evenementen.

(Nu.nl, 19 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4352923/buurtbewoners-beslissen-mee-wolvenplein.html

Gefeliciteerd bewoners !!

De gemeente heeft al jaren de mond vol over het betrekken van bewoners (= belanghebbenden) bij plannen, maar houdt het tot dusver bij die teksten: tegen en over de bewoners praten, niet met de bewoners praten hoewel in het coalitieprogramma het tegenovergestelde staat.

 

Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival
Burgemeester Jan van Zanen, zelf een groot liefhebber van het songfestival én van Abba, is dit jaar juryvoorzitter van het Nationaal COC Songfestival. Dat wordt op zaterdag 26 november gehouden in Utrecht. Het is de 22ste editie van het muziekevenement waar dertien ‘roze’ liedjes gaan strijden om de winst.

Omdat de afdeling Midden Nederland van de homobelangenorganisatie het festival in 2015 won, is Utrecht dit keer de festivalstad. De liedjeswedstrijd wordt gehouden in ZIMIHC theater Stefanus.

Van Zanen wordt bijgestaan door een paar oude bekenden uit de rijke geschiedenis van het songfestival. Hij beoordeelt de deelnemers samen met Esther Hart, die in 2003 deelnam met het liedje One More Night (13de plek) en met Linda Wagenmakers, die in 2000 deelnam met het liedje No Goodbyes (ook een 13de plek). Het vierde jurylid is Wouter Hamel, die in Utrecht lichte muziek en zang studeerde en nadien optrad in diverse televisieprogramma’s.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/abba-fan-jan-van-zanen-in-jury-bij-roze-songfestival~aa12f90e/

Met interesse kijken we ook uit naar andere berichten over de Utrechtse burgmeester, in het bijzonder die over de bestuursprestaties.

 

Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

Burgemeesters zijn méér dan landelijke politici in staat om pragmatisch op te treden en zodoende beter in te spelen op wat er leeft in de samenleving, vindt politicoloog Benjamin Barber. Drie burgemeesters geven hun mening hierover.

In het kader van de actie ‘Nederland Leest’, dat dit jaar als thema “democratie” heeft, hebben drie burgemeesters in de bibliotheek van Haarlem met elkaar gediscussieerd over een stelling van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Burgemeesters Bernt Schneider van Bloemendaal, Jos Wienen van Haarlem en Arie van Erk van Hillegom bogen zich over de stelling: “Burgemeesters moeten in een tijd van grote politieke onzekerheid het voortouw nemen bij belangrijke besluiten en vernieuwingen”, meldt het Haarlems Dagblad.

Vrijheid

Burgemeester Schneider (Bloemendaal) vindt de stelling te ver gaan: “Je hebt nationale staten gewoon nodig.” Burgemeester Van Erk (Hillegom) ziet echter wel dat lokale overheden de vrijheid hebben om een aantal punten zelf op te pakken. “Zeker als het gaat om thema’s als duurzaamheid. Daar kan de gemeenteraad voorstellen doen die daaraan bijdragen, omdat het gaat om de eigen leefomgeving van de mensen. Dan zijn ze geneigd tot verdergaande stappen dan in de landelijke politiek.”

Burgemeester Wienen (Haarlem) betwijfelt het realistische gehalte van Barber’s ideeën: “Hij stelt voor dat de landelijke politiek en de lokale politiek twee verschillende werelden zijn. En dat is niet zo.” Al ziet hij wel de toegevoegde waarde van burgemeesters: “Het pragmatische dat bij een burgemeestersambt hoort, kan heel gunstig werken. Je kunt problemen over politieke verschillen heen oplossen.”

Sociale onvrede

De drie burgemeesters vinden alle drie dat gemeenten iets kunnen doen aan de grote onvrede onder grote groepen in de samenleving. “Ik heb in Katwijk inwoners op het raadhuis uitgenodigd die op social media allerlei dingen beweerden over het asielzoekerscentrum die niet waar waren”, vertelt burgemeester Wienen. “Het is in dat soort gevallen belangrijk om een eerlijke toelichting te geven.”

(Gemeente.nl, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/moeten-burgemeesters-meer-voortouw-nemen/

Burgemeester Van Zanen loopt net als de gemeenteraad al een straat verder. Zij zien allen goed in hoe Van Zanens dubbelrol (burgemeester en sociëteitslid) bij het stelselmatig overschrijden van regels door de congsi Herensociteit ‘De Construcieve’ / /Mammoni alsook het ineffectief gemeentelijk optreden in deze zaak, het vertrouwen in hen die zich boven de Utrechtse burger hebben gesteld, in rap tempo naar het nulpunt daalt. Daarin neemt Van Zanen het voortouw.

[Naar verluidt is ook een aantal raadsleden lid van de sociëteit. Als dat zo is maakt dat de zaak nog overzichtelijker.]

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

Standard & Poors (S&P) verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen. Dan blijft Eneco Beheer over. ‘Dat heeft weliswaar beduidend minder schulden, maar kan ook niet profiteren van de gereguleerde activiteiten’, aldus S&P. De outlook voor Eneco Beheer is stabiel.

Het huidige Delta bevindt zich voor een deel in een gereguleerde markt. De tarieven van Stedin zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Een klant in Stedin gebied — Den Haag, Rotterdam, Utrecht en een groot deel van de Randstad — heeft geen keuze en krijgt zijn energie over het netwerk van, nu nog, Eneco: dus Stedin. Die is monopolist. Dat leidt voor het moederbedrijf tot stabiele kasstromen met een goede voorspelbaarheid. Daarom handhaaft S&P ook de status A- voor die netbeheerder.

Gematigd

De kredietbeoordelaar verwacht dat Eneco na de splitsing een ‘gematigd financieel risicoprofiel’ zal houden. Eneco heeft een sterk portfolio van hernieuwbare energie, weinig klanten die vertrekken, een stabiele kasstroom ‘en we verwachten dat het bedrijf zijn marktaandeel zal behouden’, aldus S&P. ‘Dit compenseert voor een deel de aanhoudende druk van de concurrenten en de bescheiden omvang van het bedrijf in vergelijking met zijn Europese sectorgenoten.’

Met de BBB+ is Eneco nog wel ‘investment grade’, waarmee het wel als kredietwaardig wordt bestempeld. Sommige institutionele partijen mogen uitsluitend beleggen in schuldpapier dat volgens de kredietbeoordelaars redelijk kredietwaardig is. Maar een downgrade is niet goed voor een bedrijf. Op leningen die het bedrijf in de toekomst gaat uitgeven, kunnen beleggers een hogere rente gaan eisen. Afgelopen jaar had het bedrijf een rentedragende schuld van € 1,8 mrd. Daarvan zal dus een groot deel naar Stedin gaan, wanneer het bedrijf is gesplitst.

Vorige maand verlaagde de kredietbeoordelaar ook al de rating van Delta. Dat was om exact dezelfde reden: het Zeeuwse energiebedrijf moet ook splitsen. ‘Hierdoor zal het profiel van Delta verder verslechteren’, schreef de kredietbeoordelaar over het noodlijdende nutsbedrijf uit Middelburg. ‘De risico’s zullen duidelijk toenemen.’

Windparken

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt — de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid.

Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland. Onlangs kocht Eneco nog twee kleine windparken van Delta. Daarmee passeerde het de grens van 1.000 MW aan windenergie.

(Financieele Dagblad, 25 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1177054/eneco-beheer-verliest-a-status-bij-s-p

 

Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

U kunt meepraten over de voorgenomen biomassacentrale in Lage Weide op donderdagavond 1 december in de Raadzaal van het Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/

 

Milieuorganisaties als vijand van de burgers

Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

Komt hij er wel of komt hij er niet? Het omstreden Eneco-plan voor een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide kan in ieder rekenen op de steun van Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace. Dit meldt RTV Utrecht.

In de centrale worden houtresten verbrand om zo stadswarmte te leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. De warmte voor de stadsverwarming die nu nog wordt opgewekt met aardgas moet volgens de milieuorganisaties duurzamer als Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Van de alternatieven is biomassa op dit moment het meest kansrijk en op korte termijn te realiseren, stelt de NMU.

Bezwaren omwonenden, vraagtekens politiek

Omwonenden zijn echter fel gekant tegen het plan. Ze vrezen onder meer de tientallen vrachtwagens die de biomassa moeten aanvoeren. De site stadsverarming.nl zette alle bezwaren tegen de komst van de BWI-centrale op een rijtje.

Begin oktober voerden de tegenstanders nog actie tijdens een open dag van Eneco. Ook D66 en Stadsbelang Utrecht plaatsten recent vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de biomassacentrale. Ze wilden weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale. Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de biomassacentrale. De milieuclubs stellen nu dat uit de cijfers blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit zijn te verwaarlozen. Ook is volgens hen de aanvoer van de biomassa goed geregeld.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht op 1 december wordt de mogelijke komst van de centrale besproken. De provincie Utrecht heeft al een milieuvergunning afgegeven.

(Nieuws.nl, 24 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61513/komst-biocentrale-lage-weide-krijgt-steun-milieuorganisaties/

Net zoals dat bij veel religieuze organisaties, politieke partijen en Natuurmonumenten het geval is, is het een bijna historische Notwendigkeit dat stevig geïnstitutionaliseerde organisaties liever met hun piemel gaan spelen en met de eerdere tegenstander in gezellig overleg gaan, dan dat ze hun oorspronkelijke rol serieus nemen. Ze zijn daar het beste van af te brengen als de burger hen links laat liggen en zelf nieuwe kaders in het leven roept.

 

Amsterdam aardgasvrij in 2050

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam nam op 18 november een ingrijpende besluit. Wethouder duurzaamheid Choho noemde het een warmterevolutie. In 2050 zijn er in de hoofdstad van Nederland geen aardgasnetten meer. In nieuwe wijken wordt geen aardgasnet aangelegd maar ook in bestaande bouw moet aardgas verdwijnen.

(Warmtenieuws, 21 november 2016)

http://us1.campaign-archive1.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=7bfa7836f3&e=d945a066ea

 

Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

De gemeente Westland is tegen een warmtenetwerk dat gebruik maakt van restwarmte uit kolencentrales. Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten aan WOS Media. Eerder liet een flinke groep tuinders zelf al weten dat ze geen behoefte hebben aan restwarmte van kolencentrales.

Wel staat de gemeente in beginsel positief tegenover een warmtenetwerk, maar alleen met duurzame energie. Bijvoorbeeld met aardwarmte. Cluster West, een samenwerking van verschillende publieke en private organisaties, laat nu onderzoek verrichten naar onder andere de vraag naar een warmtenetwerk.

Op de Tweede Maasvlakte staan twee nieuwe kolencentrales, tenminste een daarvan, die van Uniper (voorheen E.ON) wil volgens het Financieele Dagblad restwarmte leveren.

(WOS.nl, 22 november 2016)

http://www.wos.nl/gemeente-westland-tegen-restwarmte-uit-kolencentrales/nieuws/item?838066

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/verzet-van-tuinders-tegen-warmte-van-kolencentrales~a9de1932/
 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Geuzenstraat 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-34872

“Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de …..”

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156670 Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156670.html

Vergunning verleend op 11 november 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161428. Gepubliceerd op 21 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161428.html

Niks zienswijzenmogelijkheid; dat is voor de tribune.

Dit gebeurt aan de lopende band. B&W heeft schijt aan de burger en de raad veegt daarna zijn gat af.

 
DIVERSE BERICHTEN 2

 

Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

De tramlijn tussen Utrecht CS en de Uithof is nog niet klaar, of er wordt al nagedacht over een nieuwe, ingrijpende uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk in de regio.

De stad Utrecht en het universiteitsterrein groeien namelijk zo hard, dat het naar verwachting na 2020 problematisch wordt. Bussen staan dan vast in files en de nieuwe trams zitten overvol.

Gemeenten, provincie en rijk studeren nu op maatregelen om het gebied bereikbaar te houden. Eén van de ideeën voor de lange termijn is een nieuw treinstation. De provincie Utrecht heeft adviesbureau Arcadis een ‘quickscan’ laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een spoorverbinding naar Utrechts Science Park, zoals de Uithof tegenwoordig officieel heet. Uitgangspunt was om een doorgaande spoorlijn in te tekenen en niet een doodlopend tracé.

Arcadis komt met drie opties. Verreweg de meest ingrijpende is een noord-zuidlijn midden door het universiteitsterrein. Het tracé loopt vlak langs Fort Rhijnauwen, doorsnijdt het gelijknamige landgoed, en sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Om de schade aan de natuur te beperken, kan ter hoogte van Rhijnauwen een tunnel worden aangelegd.

Landschap

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

Arcadis concludeert kortweg dat het technisch mogelijk is een spoorweg aan te leggen en die aan te sluiten op bestaande sporen.

De gevolgen voor het landschap zijn echter groot. ,,Op basis van de aspecten natuur en landschap kan geconcludeerd worden dat alle tracévarianten door een gebied lopen met zeer hoge landschappelijke en recreatieve waarde”, is een van de conclusies.

De aanleg van het zogeheten Arnhem-tracé kost minimaal 400 miljoen euro. Aan het spoor dwars door de Uithof hangt een prijskaartje dat oploopt tot 1,5 miljard euro. De bouw van een spoorlijn duurt vier tot zes jaar.

In Bunnik leeft al grote weerstand tegen de ideeën. Twee van de drie bedachte lijnen lopen over Bunniks grondgebied. Wethouder Rob Zakee spreekt van luchtfietserij en vindt het ‘van de pot gerukt’ om überhaupt na te denken over aantasting van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Tegen de lokale krant ’t Groentje spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat hij niet is geïnformeerd over het onderzoek.

Een woordvoerder van de provincie zegt desgevraagd, dat het thema wel is besproken met de gemeente Bunnik. De provincie benadrukt dat niet is onderzocht of er een nieuwe spoorlijn moet worden aangelegd, maar wel wat de mogelijkheden zijn.

De quickscan maakt onderdeel uit van een breed onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer in de regio en is ook bedoeld om het kennisniveau bij het provinciebestuur over dit onderwerp te vergroten. ,,Een spoorlijn naar Utrecht Science Park is voor de toekomstige ov-opgave zeker niet de eerste of enige mogelijkheid. Mocht het daar ooit van komen dan is het niet waarschijnlijk dat deze voor 2040 gerealiseerd zal worden.”

E-bikes

Jos Kloppenborg, die actief is in Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht (een groene denktank voor mobiliteit) noemt het onderzoek niet meer dan een vingeroefening. ,,Spoor is heel belangrijk als alternatief voor de weg, maar deze tracés zijn wel heel drastisch. Maak eerst beter gebruik van de bestaande stations Bunnik en Bilthoven met bijvoorbeeld e-bikes en bussen.”

A27

De besluitvorming over een ander megaplan aan de oostkant van Utrecht, de vernieuwing van de ring, komt steeds dichterbij. Naar verwachting hakt komend voorjaar verkeersminister Schultz van Haegen de knoop door. Daarna heeft de Tweede Kamer het laatste woord.

Verscheidene Utrechtse organisaties blijven in Den Haag lobbyen om de verbreding van tafel te krijgen. Komende maandag wordt een petitie met handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie mobiliteit en infrastructuur.

De teller stond gisteravond op ruim 7.400 handtekeningen. Nu de deadline nadert, groeit het aantal steunbetuigingen hard, zegt Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelisweerd. Meerdere bewoners- en milieuorganisaties vinden verbreding van de A27 ‘een ramp voor stad en natuur’.

Tot nu toe heeft de Kamer zich achter minister Schultz gesteld. De organisaties hopen dat het finale besluit ná de verkiezingen in maart 2017 wordt genomen en het volgende kabinet de verbreding niet doorzet. Het project kost 1,2 miljard euro.

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

(AD.nl, 25 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-spoorlijn-op-de-tekentafel~a488c0ae/

Een tram door de binnenstad is ook geen reële optie. Bewoners van binnenstad en Wittevrouwen gaan zich schrap zetten. Zouden deze het onderspit delven in hun strijd met de-overheid-die-naar-de-burger-luistert, dan nog kan die om veiligheidsredenen niet rijden als gevolg van de vele toeristen, het winkelend publiek en de enorme hoeveelheden fietsers die allen als dronkenmannen over het tracé zwalken.

Is de optie van een treinverbinding vanaf Blauwkapel naar de Uithof (met evt. doortrekking naar Zeist) wel bekeken?

 

Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

Bij het herstraten van de Choorstraat is de aanduiding van het koor van de buurkerk in het plaveisel verloren gegaan. Zowel het Gilde Utrecht als de VVD maken zich zorgen om de verdwenen aanduiding.

Het Gilde Utrecht noemt de verdwenen aanduiding ‘zeer ongelukkig’. Niet in de laatste plaats omdat de bogen op de straat voor stadsgidsen een mooie aanleiding was om over de Buurkerk te vertellen. “Deze kerk werd vroeger door het volk gebruikt om erdoorheen te lopen”, vertelt Paul Vergeer, voorzitter van het gilde.

“De mensen liepen met vee en al zo door de ingang, wat nu Museum Speelklok is, naar binnen om zo aan de andere kant van de kerk te komen. Pas na afbraak van het priesterkoor van de Buurkerk ontstond de Choorstraat en hoefde men niet meer dwars door de Buurkerk heen te lopen.”

Daarnaast was de aanduiding van het koor van de Buurkerk in de Choorstraat altijd een mooie aanleiding om daar het verhaal te vertellen van Suster Bertken die daar 57 jaar van haar leven als kluizenares in het koor van de Buurkerk opgesloten heeft gezeten, zo weet Vergeer.

Het gilde heeft een dringende oproep gedaan aan de gemeenteraad om te zorgen voor herstel van het straatbeeld. De VVD gaf hier donderdag gehoor aan en hoopt dat het Utrechtse college de aanduiding zo snel mogelijk kan terugbrengen. Mocht dit nog weken gaan duren, dan hoopt de partij dat er een tijdelijk aanduiding in het straatbeeld kan worden aangebracht.

(Nu.nl, 25 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4355838/zorgen-verdwenen-aanduiding-buurkerk-in-choorstraat.html

Het kan er bij ons niet in dat dit Utrecht op dezelfde manier overkomt als een regenbui: het is de natuur, niks aan te doen.

De gemeente heeft zo besloten dan wel de aannemer deed dat in de wetenschap dat de gemeente het proces niet volgt en geen opleveringskeuringen verricht.

 

CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

CDA Utrecht hield zaterdag een grote bijeenkomst in de Jacobikerk om met mensen na te denken over de toekomst van de stad, een initiatief dat geïnspireerd is op de landelijke CDA1000 bijeenkomst, waar het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Reden waarom ook partijleider Sybrand Buma een kijkje kwam nemen.

De Utrechtse werkwijze wordt namelijk als een voorbeeld gezien voor andere afdelingen.

Hoe? Als eerste stap naar het verkiezingsprogramma 2018 worden tijdens drie verschillende rondes vijf thema’s besproken: Wonen, Veiligheid, Duurzaamheid en Verbinding en vereniging. Een laatste tafel kent geen thema om ook andere ideeën mee te nemen. De ideeën zijn opgeschreven en worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Het was geweldig leuk om met zo’n grote groep enthousiaste leden aan de slag te zijn. We hebben nu alvast een hele goede basis om komende maanden met nog meer betrokken inwoners van de stad verder uit te werken.”

De Utrechtse zorgen

Bewoners zijn bezorgd over de kleine criminaliteit en het groter wordende gevaar van cybercrime in de stad. Dit moet de gemeente meer gaan handhaven en preventief aanpakken. Er zijn genoeg plannen ontstaan om Utrecht nog beter te maken. Onder andere de aanpak van slecht onderhouden sportaccommodaties en het openen van meer restaurants in bejaardentehuizen kwamen naar voren als concrete oplossingen. Ook een meer buurtgerichte en persoonlijke aanpak van de gemeente is nodig voor onze stad.

Oplossingen voor de buurt

Daarnaast gingen mensen uit dezelfde buurt met elkaar in gesprek om concreet na te denken wat er in de eigen buurt beter kan. Daar kwamen leuke concrete suggesties naar voren. Bewoners van Kanaleneiland bijvoorbeeld vroegen juist om meer nieuwbouw in de wijk, uit de buurt Lombok kwam het idee om de kerk in de wijk als buurt over te nemen voor eigen activiteiten. In Leidsche Rijn zal het CDA de komende tijd aandacht moeten blijven besteden aan parkeer- en verkeersproblemen. Binnenstadsbewoners pleitten voor het meer spreiden van activiteiten en festivals over de stad.

De uitkomsten worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

(Nieuws.nl, 20 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61400/cda-utrecht-neemt-voorschot-op-gemeenteraadsverkiezingen-2018/

 

Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

Gemeenten kunnen een forse kostenpost tegemoetzien als een gerechtelijke uitspraak dat zij btw moeten heffen over parkeren op straat, standhoudt in hoger beroep. Volgens belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker kan de Belastingdienst dan ruim € 300 mln niet voldane btw navorderen bij de gemeenten.

De rechtbank Gelderland oordeelde eerder deze maand dat achterwege laten van de btw-heffing bij betaald parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt. Exploitanten van parkeergarages en andere afgesloten parkeerterreinen zijn wel btw-plichtig. Naast gemeenten exploiteren particuliere bedrijven dit soort parkeergelegenheden.

Dispuut

Na de uitspraak van de rechtbank Gelderland is de tussenstand gelijk in het juridische dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de inkomsten uit straatparkeren. In mei oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat dit niet hoeft. Het Hof bevestigde een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De principiële vraag is of gemeenten als overheid oneigenlijk concurreren met commerciële exploitanten van parkeerplaatsen door geen btw te heffen en te voldoen over betaald parkeren op straat. Betalen kan via een parkeerautomaat of een app, maar bijvoorbeeld ook door een parkeervergunning aan te schaffen. Zodra gemeenten verplicht zijn btw te heffen, kunnen ondernemers deze belasting terugkrijgen van de fiscus.

Kaarsemaker, die zelfstandig belastingadviseur is, trad bij de rechtbank Gelderland op namens zo’n ondernemer die van de gemeente Arnhem een btw-factuur verlangde voor een naheffing van parkeerbelasting. De belasting (het parkeergeld) bedroeg € 1,75 en de kosten van de naheffing € 58,00.

€ 300mln

Voor gemeenten zou een miljoenenstrop aan niet voldane btw boven het hoofd hangen.

In beroep

De meervoudige belastingkamer stelt in haar uitspraak dat het voor de doorsnee consument niet uitmaakt of hij achter een slagboom of op straat parkeert. Omdat slagboomparkeren belast is met omzetbelasting, leidt belastingvrij parkeren op straat tot concurrentieverstoring, aldus de uitspraak. Om die op te heffen, dient de gemeente als iedere andere ondernemer btw te voldoen en een btw-factuur uit te schrijven, meent de rechtbank.

Arnhem verdiende vorig jaar € 6,8 mln met haar openbare parkeerplaatsen. De gemeente zegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Kaarsemaker vindt dat de Belastingdienst een naheffing moet opleggen aan de gemeenten die geen btw hebben afgedragen. Dat kan tot maximaal vijf jaar terug. De adviseur heeft uitgerekend dat de gemeenten over deze periode samen ruim € 300 mln verschuldigd zijn aan omzetbelasting.

‘Bij een gewone ondernemer zou de Belastingdienst meteen een naheffing opleggen ter behoud van rechten’, zegt Kaarsemaker. Zo’n naheffing vervalt als het vonnis van de rechtbank in hoger beroep geen standhoudt.

Afwachten

Bart van Zadelhoff, hoogleraar belastingrecht in Groningen en belastingadviseur, acht een naheffing onwaarschijnlijk omdat de staatssecretaris van Financiën steeds heeft gezegd dat gemeenten geen btw hoeven te voldoen. Van Zadelhoff en Kaarsemaker trokken samen op in zowel de procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als bij de rechtbank Gelderland.

Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Het feit dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad met een advies komt, duidt volgens Van Zadelhoff op de juridische complexiteit en het principiële karakter van de zaak. Hij verwacht de conclusie van de advocaat-generaal in het voorjaar. Het kan gemeenten veel geld gaan kosten als zij btw-plichtig zijn, zegt hij, omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij btw kunnen doorberekenen in hun parkeertarieven.

Het ministerie van Financiën zegt de rechtsgang af te wachten en zolang die duurt niet van plan te zijn een naheffing op te leggen.

(FD.nl, 21 november 2016)

https://fd.nl/economie-politiek/1176308/parkeren-op-straat-dreigt-dure-grap-te-worden-voor-gemeenten

 

Precariobelasting boosdoener hogere energienota

Tientallen gemeenten hebben de afgelopen jaren precariobelasting voor nutsnetwerken ingevoerd of verhoogd. Hierdoor willen netbeheerders hun tarieven voor gas en licht komend jaar flink laten stijgen.

Dat meldt het AD. Netbeheerders als Stedin, Alliander en Enexis willen hun tarieven voor 2017 verhogen. Ze hebben toezichthouder ACM de hoogste stijging in jaren van tenminste 15 euro per huishouden voorgelegd. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) dreigt naar de rechter te stappen als het voorstel wordt geaccepteerd. Volgens de branche mogen netbeheerders de precario op onder meer kabels en leidingen niet doorberekenen aan burgers en bedrijven.

Terwijl Minister Plasterk heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen, wordt het bedrag hoger en hebben meer gemeenten het ingevoerd. In 2015 hieven volgens het AD 199 gemeenten samen 154 miljoen euro precario, in 2016 rekenen 227 gemeenten 206 miljoen euro. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet bekend. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing te stoppen.

(Gemeente.nu, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/stijging-precariobelasting-boosdoener-hogere-energienota/

 

Foute analyse

Coachende managers hebben het moeilijk

De coachende managers anno 2016 hebben het niet makkelijk. Resultaten staan vaak onder druk, ze moeten wendbaar zijn in snel veranderende organisaties en door steeds meer zelfsturende teams staat hun rol als manager ter discussie. Ondertussen loopt het werk gewoon door en spelen er allerlei praktische en persoonlijke dilemma’s bij de mensen uit hun team.

(Gemeente, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/loopbaan/leiderschap/coachende-managers-38115/

Het coachen op zich is niet het probleem, maar het gebrek aan leiding geven waarvoor onder meer vakinhoudelijke kennis nodig is die men op de managementopleidingen niet meekrijgt. Bij het leidinggeven zonder vakinhoudelijke kennis valt de manager door de mand. Veel managers ‘lossen dit op’ door van alles en nog wat te doen, behalve het leidinggeven. (Vergaderen, studiedagen, conferenties, adviezen inwinnen, coachen, netwerken, welk laatste de weg kan openen naar een nog rampzaliger functie-uitoefening elders.)

 

Omdat het beleid luidt overschrijding van de geluidsnorm tegen te gaan heeft de raad in zijn wijsheid besloten de geluidsnorm op te krikken opdat de herrie binnen de norm blijft. Fijne lui. Stemmen we op.

Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 3 november 2016 door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCEOOST-VA01gml en het besluit (HW 1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen.

(Staatcourant, Jaargang 2016 Nr. 63034. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63034.html

 

Wat de raad betreft, met de ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt, het op 3 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01.gml en het gewijzigde besluit (HW 1137) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden de percelen aan de Rijksstraatweg. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch juridisch mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden (HW)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 63007. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63007.html

 

Elinkwijk vooruit

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG

Datum besluit: 17-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16368. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-163681.html

De vergunning heeft een merkwaardige geschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2013-267.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-43486.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-71216.html

 

Betreft overgrote deel gemeente Utrecht

Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

………… voor het hele grondgebied van de gemeente Utrecht met uitzondering van het plangebied van de bestemmingsplannen Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten, Hoek Tjeersraklaan – Damraklaan – Groendijk, Langerak, Veemarkt, 1e herziening en Fruitbuurt Noord, Ondiep en beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen.

Te bepalen dat het verboden is het gebruik van een woonruimte zodanig te wijzigen dat er meer woonruimten ontstaan of dat zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). …………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62715. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62715.html

 

Wat de raad betreft, met ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de rand van het centrum van Utrecht binnen het zogenoemde gebied Rotsoord, het meest noordelijke deel van de wijk Hoograven. De locatie wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de weg Rotsoord in het oosten en een bedrijventerrein in het noorden.

Het doel van het bestemmingsplan is om een tweetal appartementengebouwen te realiseren met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder voor de huisvesting van studenten en jongeren/starters.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de volgende ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62602. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62602.html

 

Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

Een Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats is nogal eens onderwerp van discussie, vooral omdat men denkt dat de verkeerslichten vaak genegeerd worden, zowel door zowel automobilisten als voetgangers. En inderdaad, een kwart van de voetgangers loopt door rood, maar tot grote problemen leidt dat niet.

Bekend is dat voetgangers verkeerslichten vaak overbodig vinden en dan oversteken zodra de mogelijkheid zich aandient, ongeacht de toestand van het licht. Zekerheidshalve wordt dan wel op de drukknop geduwd en een groenfase aangevraagd. Dit roept dan de nodige frustraties op bij de automobilist die voor rood moet stoppen, terwijl er geen voetgangers meer te zien is.

In het kader van de realisatie van een HOV-route in Haarlem-Noord worden twaalf kruispunten op de route Schoterweg/Rijksstraatweg gereconstrueerd. Op een aantal van die kruispunten wordt in de huidige situatie de oversteek voor voetgangers geregeld door middel van een Geregelde Oversteek Plaats (GOP), ook wel Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats (GVOP) genoemd.

Aan enkele CROW-voorwaarden voor de toepassing van een GOP, o.a. een intensiteit van meer dan 1000 pae/spitsuur en een minimale afstand tot een kruispunt, wordt niet voldaan. Het verwijderen van de GOP’s is dus te rechtvaardigen. Niettemin heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar het functioneren van de GOP’s te laten doen door BVA Verkeersadviezen.

(……….)

De meest ernstige conflicten werden overigens veroorzaakt door automobilisten die vanuit de zijweg de weg opreden en te laat de voetganger op de GOP opmerkte (naar verwachting veroorzaakt door een combinatie van een ligging zeer dicht op het kruispunt en een drukke, hectische verkeerssituatie).

(Verkeersnet.nl, 23 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20898/een-kwart-van-voetgangers-loopt-door-rood-bij-een-gop/

 

Social return ook voor armoede en onderwijs

Amsterdam wil het begrip ‘social return’ een stapje verder brengen. Bedrijven moeten meer investeren in werk, armoedebestrijding en onderwijs, vindt de stad. Daarom heeft wethouder Arjan Vliegenthart (SP, Sociale Zaken) het beleid rondom Social Return aangepast.

Sociale opgave

Als de gemeente iets inkoopt, wordt er nu van het bedrijf gevraagd om voor de uitvoering van de opdracht ook werkloze Amsterdammers aan te nemen. Maar Amsterdam wil meer. In het nieuwe beleid wil de stad meer sociale winst halen door bedrijven bij te laten dragen aan meer sociale opgaven. Tussen 2012 en 2015 zijn in Amsterdam ongeveer 3000 werkplekken en 300 stageplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers blijken daarnaast vaak meer te doen dan waartoe zij zijn verplicht, merkt de gemeente. Daarom wil Vliegenthart nu kijken of er meer en andere manieren zijn waarop bedrijven kunnen bijdragen. Ook omdat in de praktijk blijkt dat bij sommige aanbieders de mogelijkheden op werk beperkt zijn of dat er risico’s zijn op bijeffecten zoals arbeidsmarktverdringing.

Buitenlandse bedrijven

Daarom kunnen bedrijven ook bijdragen aan andere doelstellingen uit het sociaal domein. Zo telt ook gezondheidsbevordering, onderwijs en armoedebestrijding mee. Bedrijven die bijvoorbeeld hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (of op een vergelijkbaar keurmerk) kunnen een korting krijgen op hun social return verplichting. De experimenten voor deze bredere toepassing van social return starten bij zakelijke relaties van de gemeente, zoals inkooprelaties. Daarnaast gaat het beleid ook gelden voor buitenlandse bedrijven die zich in de stad willen vestigen, evenementenorganisaties, tenders bij gronduitgifte en hotelbeleid.

(Binnenlandsbestuur.nl, 22 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/social-return-ook-voor-armoede-en-onderwijs.9552543.lynkx

 

‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

‘Geweldig, vindt de ene fietser de herinrichting van de Malie- en Tolsteegsingel. ‘Gevaarlijker dan ooit’, vindt de ander. Twee maanden nadat de nieuwe fietsstraten in gebruik zijn genomen, zijn de meningen verdeeld.

Rob Tieman (65) was blij toen de gemeente Utrecht de singels van nieuwe bestrating wilde voorzien. Maar nog geen twee maanden na de feestelijke opening heeft de lof plaatsgemaakt voor boosheid. De strook voor auto’s is te smal: ze wijken uit naar de fietspaden wanneer een tegenligger passeert. Opgeteld met de hoge snelheden noemt hij het gedrag van sommige automobilisten een poging tot doodslag.

Tieman schreef een boze brief naar de gemeente. Met name in de spits is het erg oppassen. De bestuurders moeten, om een andere auto te passeren, uitwijken naar de brede fietspaden. ,,Het gevolg is dat fietsers van de weg worden gedrukt”, zegt Tieman. ,,Nu zie je dat fietsers over het voetpad rijden of door de berm. Ik heb besloten om maar een andere weg te nemen. Ik fietste vanuit Nieuwegein altijd over de singels. Maar nu durf ik het niet meer.”

Daarnaast merkt de 65-jarige klager dat veel automobilisten harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur. ,, Ook dat levert zeer gevaarlijke situaties op. En die klinkers worden bij vorst spekglad. Ik zie maar één oplossing: maak van deze weg een éénrichtingsweg voor auto’s.

(……….)

Toch zijn er ook genoeg fietsers positief. ,,Geweldig toch”, roept Tom Overmans (37) uit. ,,Voor de fietsers is dit wel fijn”, vindt ook roc-scholier Maarten Witteman (17). ,,Voor de auto’s is het lastiger geworden, maar ze letten wel goed op.” Kunstenaar Arnoud van Mosselveld is eveneens vol lof. ,,Auto’s moeten in principe rekening houden met de fietsers. Die ruimte neem ik ook wel.”

De gemeente zegt alle reacties mee te nemen in de evaluatie. ,,We gaan extra borden van 30 kilometer plaatsen, houden tellingen en meten de snelheid”, geeft woordvoerder Matthijs Keuning al aan. ,,Het is ook zo dat mensen moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie. De weg is net pas klaar.” (AD.nl, 24 bovember 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuwe-utrechtse-singels-zijn-gevaarlijk-en-een-regelrechte-ramp~adfeb090/

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen tegen overlast door de drukte bij evenementen in de stad. Met het nieuwe evenementenbeleid wordt het aantal straat- en pleinfeesten tijdens de Gay Pride verminderd en verdwijnt de kermis op de Dam per 2019.

In een brief heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd over het beleid, dat nog uitgewerkt moet worden. Het moet recht doen aan zo veel mogelijk belangen, zoals die van omwonenden, evenementenorganisatoren, ondernemers en bezoekers.

Amsterdam ervaart veel overlast door het massale bezoek aan de stad. De gemeente zoekt manieren om de bezoekers over de stad te verspreiden. Zo wordt er onder meer gekeken naar evenementenlocaties buiten de binnenstad. Van de bestaande 78 bestaande evenementenlocaties wordt opnieuw onderzocht of ze geschikt zijn.

Geluidsoverlast

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast, waarbij lage bastonen weggefilterd moeten worden. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen.

De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.

(NOS.nl, 25 november 2016)

http://nos.nl/artikel/2145031-amsterdam-neemt-maatregelen-tegen-overlast-door-evenementen.html

 

D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

Van oude dingen en mensen die voorbij gaan

Wandel eens ’s avonds laat door de Binnenstad van Parijs, Venetië of Brugge. Het is daar uitgestorven, omdat er niemand meer woont. Die binnensteden zijn een en al commercie, bedrijvigheid en toerisme. De ziel is er uit. De Utrechtse Binnenstad is geen museum, en geen gigantisch uitgaansgebied.

Maar het is ook geen plek waar je komt wonen als je rust zoekt. Daar hebben we de buitenwijken voor, de dorpen om Utrecht hen, en sinds kort Leidsche Rijn.

Wie in de Binnenstad woont, accepteert dat er wel eens een fiets tegen zijn huis staat, een dronken

student ’s nachts door de straat rijdt, voor de deur parkeren een luxe is, bezoek met de trein komt.

Dat overal kerkklokken luiden, en dat er wel eens een festival is op plein of in een park. Bij de

Binnenstad hoort ‘reuring’, en dat moeten we zo houden. Want juist die levendigheid, die instroom

van nieuwe mensen, maakt de Binnenstad wat het is: de mooiste en leukste plek van Utrecht om te

wonen.

We moeten alleen opletten dat de balans niet doorslaat, dat de Binnenstad overvol en een pretpark wordt. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. En ik heb altijd nog liever een overvolle, iets te populaire Binnenstad waar veel mensen komen en willen wonen dan dat het hier een statische

kopie van Venetië wordt. Aline Knip.

(Binnenstadskrantutrecht.nl, november 2016)

http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/uploads/images/archief/pdf/binnenstadskrant_nov_2016.pdf

Aline Knip is een betrekkelijke nieuwkomer in de binnenstad. Zij woont in het rustigste deel daarvan en heeft daardoor de juiste positie om andere binnenstadsbewoners de maat te nemen of van ongevraagd advies te dienen.

De binnenstadsbewoners die al decennia binnenstadsbewoner waren voordat de liberalen en hun van het pad geraakte coalitiepartners reuring in de stad brachten en voordat Knip aan het firmament verscheen, worden hierboven door haar geadviseerd. In bedekte termen luidt haar advies: hoepel maar op als de herrie je stoort.

Er is geen bestuursbesluit dat bepaalt dat de binnenstad een convergentiepunt van herrie en reuring moet zijn en evenmin een besluit om de buitenwijken als ‘slaapsteden’ in te richten. Dat is niet besproken in de raad en evenmin met de Utrechters, hoewel heel wat raadsleden het idee hebben dat dat wel gebeurd is. Hoepel zelf op.

 

Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

Radicale keuzes zijn nodig om de Amsterdamse binnenstad aantrekkelijk te houden voor zowel bewoners als bezoekers. Stad-Forum ontwikkelde een masterplan. ‘Als we niets doen is één ding zeker: dan krijg je de stad die je niet wilt.’

2036 begint nu

De Amsterdamse binnenstad dreigt onder haar eigen succes te bezwijken, consumptie verstikt de vitaliteit. Op de aanzwellende roep om actie antwoordt het gemeentebestuur met onorthodoxe experimenten en kloeke maatregelen, Maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst. Wat voor binnenstad wil Amsterdam eigenlijk hebben?

In deze special van De Groene Amsterdammer in samenwerking met Stad-Forum, een onafhankelijk adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, schetsen we de contouren van een masterplan voor de binnenstad. Ook schrijven we over de grote

keuzes die de stad in het verleden maakte, analyseren we de huidige situatie aan de hand van de zeventig buurten van de binnenstad en bieden we een perspectief op mobiliteit in de nabije toekomst,

Amsterdam was altijd avontuurlijk, open en divers – een stad met lef. Dit masterplan schetst de contouren van een eigenzinnige binnenstad, die weer vooroploopt, die de voetganger boven de fietser stelt, waar buurten zelfhun energie regelen, die woonruimte biedt aan nieuwkomers die hun geluk in de stad willen beproeven, waar ruimte is om te werken en te experimenteren, een stad voor

nieuwsgierige bewoners én bezoekers. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig: tienduizend parkeerplaatsen eruit, een forse toeristenbelasting die wordt gestort in een buurtfonds, bescherming van de kantoorfunctie van grote gebouwen, een hotelstop niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele metropoolregio, de aanleg van snelle fietsroutes, de bouw van cargohubs aan de rand van de binnenstad om vrachtauto’s op te vangen, en een nieuwe coöperatie voor de huisvesting van jonge kenniswerkers én oude Amsterdammers.

(De Groene Amsterdammer, 24 november 2016)

http://www.groene.nl/artikel/grijp-nu-in

Het is een kwestie van tijd en dan lijdt Utrecht aan dezelfde ziekte als Amsterdam. Het aanstaande bannen van de binnenstadsbewoners van Oudegracht en Vismarkt is al de volgende stap in de verkeerde richting.

Utrecht is ten prooi gevallen aan een roofzuchtige klasse met zijn gemeentelijke bedienaren, die met inzet van Volksaufklärung und Propaganda en het aanbieden van een oppervlakkige behoeftebevrediging Utrecht en de Utrechters exploiteert. Van deze hoeft geen verandering verwacht te worden. Als deze zich op enig moment als de Veranderaar opwerpt dan is het oppassen geblazen, het draait dan uit op reproductie van het bestaande in een nieuwe verschijningsvorm.

 

Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

Begin mei startte de Giro d’Italia in Gelderland. Die trok in vier dagen tijd 482.500 dagbezoeken. Daarvan waren 126.500 van buiten Gelderland gekomen, zo leert een analyse van de telefoondata.

Adviesbureau Decisio wist aan de hand van geanonimiseerde, mobiele telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen.

Gedurende de dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd.

Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat op de dag van de ploegenpresentatie in Apeldoorn 34.000 bezoekers aanwezig waren, waarvan een groot deel ook voor side-events. De eerste etappe (tijdrit) trok 114.500 bezoekers naar Apeldoorn en op de tweede en derde etappe kwamen in totaal respectievelijk 133.000 en 201.000 bezoekers af.

Ongeveer tweederde van alle bezoeken was van Gelderlanders en ongeveer een kwart kwam uit de rest van Nederland. De overige 42.500 bezoeken werden gemaakt door buitenlanders, voornamelijk Italianen, Belgen en Duitsers.

Voor de analyse werkte Decisio samen met het bureau Mezuro. Die analyseert dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers.

Zo ontstaat, landelijk en 365 dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen.

De Giro heeft er overigens niet toe geleid dat meer mensen (sportief) zijn gaan fietsen, hetgeen één van de doelstellingen was van de organisatie.

De totale economische impact van de Girostart komt uit op 8,4 miljoen euro. Dit is welswaar minder dan de beoogde 11,3 miljoen euro, maar over het geheel genomen luidt de conclusie van een evaluatie dat er sprake is van een geslaagd evenement.

(Verkeersnet.nl, 18 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20859/giro-ditalia-trekt-482-500-bezoekers-blijkt-uit-telefoondata/

Bezoekers waardeerden dit evenement hoger dan de tourstart in Utrecht.

De beoogde opbrengsten bleken in allerlei opzicht aanmerkelijk lager dan beoogd. Nogal wiedes. Er is iedere dag wel een feestje waardoor zo’n wielerwedstrijd veel te weinig onderscheidend is. Het besteedbare inkomen neemt ook niet toe met het aantal evenementen.

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

De digitale Wegwijzer gemeentebegroting ondersteunt gemeenteraadsleden bij hun wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die gemaakt worden.

De Wegwijzer gemeentebegroting helpt raadsleden bij de uitoefening van hun kaderstellende en controlerende rol. Zo legt de Wegwijzer van de VNG uit welke onderdelen in de begroting staan en welke functie die verschillende onderdelen hebben. Hierbij is er per onderdeel aandacht voor de rol die raadsleden daarbij kunnen spelen.

(Gemeente.nu, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/wegwijzer-gemeentebegroting-raadsleden/

 

Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

o.a.

5 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

6 Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

7 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

8 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=57818624-3241-47c2-b319-df7d5e2f6c87&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

24-11-2016        Prestatieafspraken 2017-2020

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=8f1195ae-8688-4efc-8468-876c26f125f5&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

23-11-2016        Informatie over financiering buurtteams Jeugd en Gezin

22-11-2016        Aanhoudingen cliënten noodopvang, werkafspraken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

25-11-2016        BioWarmte Installatie Eneco

23-11-2016        Verbeelding van het verleden in het Stationsgebied

23-11-2016        ‘Stadsgesprek met de regio’ over de aanpak duurzame energie in Rijnenburg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER PROPAGANDA EN FRAMING

–    DUIC jokt zelfs over een gemakkelijk controleerbare, hoogst onbelangrijke aangelegenheid

–    Onderzoek: Utrecht in top 20 meest inspirerende steden wereldwijd (en beste van Nederland)

–    Nog een klassement, dat door de spindoctors van B&W verdonkeremaand wordt

–    Van Zanen geëerd om Tourstart

–    TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

o   De Gemeente Utrecht zet de volgende struikelstap op het gebied van de digitalisering

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–    ‘Koffie verhoogt kwaliteit evenementenvergunning’

–    Aangevraagde evenementenvergunningen. Met noviteit !!

o    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    Bomen kappen

o    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–    Stadskantoor Venlo – meer dan alleen duurzaam

–    Rotterdam: Geen warmte van kolencentrales

–    Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar

–    Dode vissen drijven in Daalsesingel

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–    TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–    Over de slaafse achterban van linkse en groene politici

–    Twee verschillende agenda’s voor dezelfde raadsinformatiebijeenkomst

–    Jaarrekening helft gemeenten niet op orde

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

o   DIVERSE BERICHTEN

–    Onderzoek naar klachten over boa’s

–    Digitaal procederen wordt verplicht in 2017; de dagvaarding verdwijnt !

–    Experiment met vooraf beplakte verkiezingsborden in allerijl ingetrokken

–    ‘Kytopia aan Oudegracht veroorzaakt veel geluidsoverlast’

–    Van Zijstweg, Tellegenlaan

–    Watervergunning voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen; – Hooghiemstraplein 69 Utrecht

 

 

DOSSIER PROPAGANDA EN FRAMING

 

DUIC jokt zelfs over een gemakkelijk controleerbare, hoogst onbelangrijke aangelegenheid

Utrecht op zeven na beste winkelstad van de Benelux

Utrecht is op de achtste plaats geëindigd van een nieuwe ranglijst van beste winkelsteden in de Benelux. Volgens onderzoek van vastgoedadviseur JLL is Utrecht minder dan respectievelijk Amsterdam, Brussel, Antwerpen, Luxemburg, Rotterdam, Den Haag en Gent.

Volgens het rapport zijn de Lange Elisabethstraat, Oudegracht en de Steenweg de belangrijkste winkelstraten en zijn de duurdere merken gevestigd aan het Oudkerkhof.

Het rapport ziet de huidige ontwikkelingen van Hoog Catharijne als een pluspunt. Het nieuwe winkelcentrum dat gaat aansluiten op het Vredenburg moet gaan zorgen voor een dynamisch stadscentrum.

(DUIC,nl. 15 november 2016)

https://www.duic.nl/economie/utrecht-op-zeven-beste-winkelstad-benelux/

Utrecht moet acht steden voor zich laten. Zie http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/Research/JLL_Destination_Benelux_2016_DEF.pdf?d05bc8a9-d17f-4436-bc11-670e204906cb , Blz. 6. Het rapport heet “Destination Retail Benelux 2016”. “This report

In het rapport gaat het primair om de winkelsteden met de grootste aanloop. Daarin bezet Utrecht niet de achtste maar de negende plaats. Hasselt (B) gaat Utrecht nog voor. Het gaat hier om volume, om veel. Dat is heel wat anders dan een kwaliteitsklassement. Utrecht heeft dus de op acht na de dikste, niks meer. Dit is in overeenstemming met de omvang van de agglomeratie Utrecht; niks bijzonders.

De vele Utrechters die een belangrijk deel van hun spullen buiten Utrecht kopen weten het al lang, en het aangehaalde vastgoedbedrijf JLL bevestigt dat: met Brugge is Utrecht de kampioen in het “mainstream”-subklassement. Dat betekent dus op kop met platte, veel-van-hetzelfde winkelformules. Niks kwaliteit, zoals door DUIC gesuggereerd. ( “This report focuses on the 13 main retail cities in Belgium, the Netherlands en Luxembourg”. )

DUIC zit in het kantoor van het door Utrecht ingehuurde propagandabedrijf. De directeur propaganda is ook bestuurder van DUIC. Het ronkend verhaal zal wel door B&W ingestoken zijn. Het belang ervan is overigens ver te zoeken.

 

Het volgende is voor de tienduizenden Utrechters die net onder, op of net boven de armoedegrens zitten enorm geruststellend, zelfs inspirerend

Onderzoek: Utrecht in top 20 meest inspirerende steden wereldwijd (en beste van Nederland)

Utrecht is inspirerend. Dat blijkt uit een uitgebreid mondiaal onderzoek van het Nederlandse reisbureau TravelBird. Utrecht staat op plek 18 op de wereldwijde ranglijst en is daarmee de hoogst genoteerde stad uit Nederland.

Voor de ranglijst maakte TravelBird een selectie van bekende steden wereldwijd waar vervolgens opmerkelijke bestemmingen aan werden toegevoegd. Uiteindelijk zijn er 85 locaties beoordeeld. (….)

TravelBird heeft ook twee seizoensgebonden overzichten gemaakt. Een zomervariant en een winterse. (….)

(DUIC, 16 november 2016)

https://www.duic.nl/uitgaan/onderzoek-utrecht-meest-inspirerende-stad-nederland-18e-wereldwijd/

De ronduit belachelijke onderbouwing van het ronduit belachelijke onderzoek:

“Hier bij TravelBird is ons hoofddoel om reizigers te inspireren. Om te achterhalen welke steden het meest inspirerend en stimulerend zijn, besloten wij de individuele factoren die een stad inspirerend maken in kaart te brengen. Iets als inspiratie kwantificeren is zeker niet makkelijk, maar het is ons gelukt: uiteindelijk hebben we acht verschillende criteria opgesteld die geassocieerd worden met creativiteit, romantiek, cultuur en innovatie. Hieruit is een ranglijst tot stand gekomen van de 85 meest inspirerende steden.” En de inspiratie is gelukkig per seizoen verschillend.

Aan de orde komen dan: instituten voor podiumkunst, de filmindustrie, kunstacademies, muziekproductie, galerieën, start-ups, musea, geïnspireerde romantiek (wat dat laatste ook moge zijn).

https://travelbird.nl/ranglijst-van-de-meest-inspirerende-steden-2016/

 

Nog een klassement, dat door de spindoctors van B&W verdonkeremaand wordt

Schoonste winkelgebied van Nederland – ranglijst 25 grootste gemeenten.

Utrecht bezet met stip plaats 22. Dat heb je als je je toelegt op inspiratie en platte winkelformules.

(Nederlandschoon.nl, 16 november 2016)

https://www.nederlandschoon.nl/sites/default/files/media/Documenten/Rapportages%20winkelgebieden%202016/Ranglijst%20Gemeente%20Winkelgebieden%202016.pdf

 

Van Zanen geëerd om Tourstart
Burgemeester Jan van Zanen heeft gisteravond een hoge Franse onderscheiding gekregen voor zijn inzet tijdens de Tour de France van vorig jaar in Utrecht. ,,Maar ik deel de eer met heel veel Utrechters die van de Tourstart een historisch moment maakten.”

Er waren mooie woorden van de Franse ambassadeur Philippe Lalliot en ook Tourdirecteur Christian Prudhomme was naar Den Haag gekomen om zijn waardering voor Utrecht nogmaals kenbaar te maken.
Van Zanen werd benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer, La Legion d’Honneur, omdat hij een belangrijke bijdrage leverde aan de goede relatie tussen Frankrijk en Nederland.

Blij

Jan van Zanen is blij met de onderscheiding, maar benadrukt dat de eer naar iedereen gaat die de Tourstart tot een historisch moment voor Utrecht heeft gemaakt. ,,Jeroen Wielaert, Annie Brouwer, Aleid Wolfsen en heel veel andere mensen hebben ervoor gezorgd dat we nog jaren over de Tourstart zullen praten. Vergeet al die duizenden blije Utrechters langs het parcours niet hè. Ook zij hebben een onvergetelijke indruk gemaakt op Frankrijk. Wat een feest was het toch!”

Van Zanen denkt ook dat de betrekkingen met Frankrijk door de Tourstart zijn verbeterd. ,,Ik ben daarna weer in Frankrijk geweest en ze raakten niet uitgepraat over het Grand Départ in Utrecht.”

Volgens Van Zanen profiteert de Utrechtse economie nog steeds van het evenement. ,,En de Tourstart heeft coalities tussen kunst, cultuur en sport voortgebracht in de stad waar we nog steeds van profiteren.’

Maar ook de solidariteit die Utrecht toonde na de aanslagen in Parijs, hebben gezorgd voor het aanhalen van de banden. Op het Domplein betuigden duizenden Utrechters hun medeleven met het Franse volk en de Dom werd verlicht in de kleuren van de Franse vlag.

Maar wat vond Jan van Zanen nu zelf het meest indrukwekkend aan de Tourstart?

,,De hoogtepunten waren talrijk. Maar ik noem dan graag de aanloop naar die mooie Tourstart. De honderd dagen voor de Tour waarmee Utrecht begon af te tellen. Ik moet toegeven dat ik me vreselijk vergist heb in het succes van die aanpak. Vooraf zag ik het helemaal niet zitten. Ik weet nog dat we op een koude avond in maart af gingen aftellen voor het Stadskantoor. Oh jee dacht ik. Wat een lange aanloop. Maar die aanpak was misschien wel de sleutel tot het succes. Drie maanden later was de hele stad in de ban van de Tour.”
(AD.nl, 16 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-grand-depart-utrecht/van-zanen-geeerd-om-tourstart~aa1708e5/

Van Zanen eert ook de Utrechters in de oude wijken hun voorzieningen en het onderhoud van hun buurten uitgekleed zagen en er – onbegrijpelijk – niet tegen in opstand kwamen. delen zij ook de opvatting dat om het hogere doel financieel mogelijk te maken het een en ander moet wijken.

Overigens hebben wij andere ervaringen uit een gesprek met een aantal Fransen over de Tourstart. De naam Utrecht associeerden zij in eerste instantie met een stinkende kaas. (Mogelijk een verwarring met de kaas uit Limburg, de rommedou.) Eenmaal begrijpend dat Utrecht de naam van een stad is was de reactie: nooit van gehoord.

 

TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

Zie verderop in dit nummer: dossier vuile leeflucht.
De Gemeente Utrecht zet de volgende struikelstap op het gebied van de digitalisering

Dezer dagen is er een nieuw stapje gezet waar al jaren om gevraagd werd. Geslaagd is het nog niet.

Sinds maandag j.l. lees je op overheid.nl bij aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen de volgende tekst:

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

– Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

– E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

– Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen

Ongetwijfeld wordt bedoelt dat je maar één van de drie genoemde wegen hoeft te bewandelen.

 

Eerder moest je je (na afspraak) te voet in het stadskantoor melden, met een geheugenstick op zak, om – heel modern – daar de digitale informatie op stick te ontvangen, waarna je weer naar huis kon wandelen. All-in kostte je dat gemiddeld 1½ uur.

 

Voor een voorbeeld van de boven geciteerde tekst, van maandag 14 november 2016, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158117.html

Kennelijk was het op donderdag 17 november al te vermoeiend om optie 1 daadwerkelijk aan te bieden. Toen was de gemeente Utrecht (behalve wat bomenkap betreft, ander loket) al gestopt met het bijvoegen van de in optie 1 beloofde documenten:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160411.html

 

Dit geeft aan dat met betrekking tot de beloofde vernieuwing scepsis op z’n plaats is. Gaat het proces wel goed lopen en krijgt het de noodzakelijke verdere uitbreiding tot ook de documenten van andere bekendmakingen ?

– Alleen tot en met aan het begin van de week werden aanvraag gerelateerde documenten in de linkerkolom bijgevoegd

– Eerder was er in de linkerkolom in de meeste gevallen uitsluitend sprake van een selectie uit de aanvraag-gerelateerde documenten. Kennelijk bepaalde de ambtenaar wat goed voor je was. Als je goed op de hoogte wilde zijn moest je toch nog met een stock naar het stadskantoor.

De eerste optie die de gemeente zegt te bieden biedt blijkt vooralsnog ongeschikt.

– Bij een onbekend aantal vergunningtrajecten worden de documenten (die – onterecht – soms maar gedeeltelijk in het digitale dossier zijn opgenomen) tot één kolossaal pdf.-document getransformeerd, dat een omvang van vele honderden MB’s kan hebben. Dat dan zonder inhoudsopgave.

Met de trage gemeentelijke pc’s zo’n document op stick zetten kost enkele minuten. Hoe dat dan door de pijplijn van de e-mail moet gaan zal nog wel blijken. Hopelijk gaat de gemeente We Transfer inzetten. In dat geval wordt er dan geen verder gebruik gemaakt van het exotische datatransmissieprogramma dat bij de gemeente tot dusver de voorkeur genoot.. Dat programma is – dienstbaar zijn aan de burger – aan de kant van de ontvanger nogal lastig te hanteren.

– Nog blijken moet of het nieuwe regime ook voor Staatsbladpublicaties gaat gelden.

– Idem, de verlengingsbesluiten, vergunningen-an-sich, rectificaties, verkeersbesluiten, de evaluaties bodemsanering, parkeer-, monument-, horeca-, woningsplistingsvergunningen, enz., enz.

(Van een correspondent)

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

‘Koffie verhoogt kwaliteit evenementenvergunning’

Interactie tussen alle betrokken is meer bepalend voor de veiligheid van een evenement, dan de inhoud van de vergunning. Een extra kop koffie samen drinken verhoogt de kwaliteit van de gemaakte afspraken.

Elk jaar komen er honderden vergunningaanvragen voor evenementen bij de gemeente binnen. Soms uitvoerig gedocumenteerd van A tot Z, soms op de achterkant van een bierviltje. De informatie wordt gecheckt, hier en daar aangevuld en hop: stempel erop! De vergunning is binnen en het feest kan los. Veel (vrijwillige) organisatoren van ogenschijnlijk onschuldige festijnen zien het graag zo simpel. In de praktijk krijgt de ‘bureaucratisch papierwinkel’ bij vrijwel niemand de handen op elkaar. Geheel onterecht!

De vergunning is het formele sluitstuk van het proces vergunningverlening. Een mijlpaal. Groen licht. Op basis van de verleende vergunning kan het evenement gerealiseerd worden. Zonder vergunning geen feest. Maar wordt het met een vergunning wel een feest? De ervaring leert dat een extra kop koffie samen drinken een flinke kater achteraf voorkomt.

Interactie

Een goede vergunning bevat gedocumenteerd de omschrijving, kaders, randvoorwaarden en afspraken tussen organisator, gemeente én andere partijen, om samen het publiek door een goed, gezond en veilig evenement heen te loodsen. Een goede interactie tussen alle partijen verhoogt de kwaliteit van de te maken afspraken en dus de vergunning. Naar aanleiding van het incident in Haaksbergen oppert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat juist die interactie in wezen meer bepalend is voor de veiligheid van het evenement, dan de inhoud van de beschikking die eruit voort komt. Dat betekent niet dat de kwaliteit van de vergunning – het document – er niet toe doet. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat alle haken en ogen goed in elkaar passen.

De vergunning is een op verzoek en in gezamenlijkheid opgestelde handreiking voor de organisator. Maatwerk, dus meer dan een document met een stempel erop, omdat het een graadmeter is voor de aandacht en alertheid die zowel de organisator als bevoegd gezag hebben voor de aspecten openbare orde veiligheid en gezondheid.

Concreet

Door de focus te leggen op interactie wordt de uiteindelijke vergunning een concrete weergave van de relevante uitvoerbare voorschriften. Die gelden immers voor de gehele organisatie voor, tijdens en na afloop van het evenement. Het is de leidraad voor controle, toezicht en handhaving. Het biedt een concreet referentiekader voor belanghebbenden, en bovenal ook het afstemmingskader voor de beheersmaatregelen die door de overheid zelf moeten worden uitgevoerd. En onnodige onderdelen uit een standaard vergunningenprotocol en tegenstellingen of zelfs onjuist verbindende verwijzingen die een goede werking in de weg staan, horen daarbij in de uiteindelijke vergunning achterwege blijven.

De evenementenvergunning is een belangrijk instrument; een krachtig stukje dienstverlening, met ruimte voor technische innovaties, relevante ontwikkelingen en (verschuivingen in) maatschappelijke moraal. Goede interactie maakt soms het onmogelijke toch mogelijk, doordat constructieve, slimme oplossingen juist tevoorschijn komen als de koppen echt bij elkaar gestoken worden. De vergunning is daarmee het resultaat van de opgebouwde relatie tussen gemeente, organisator en andere actoren en belanghebbenden. Allemaal waardevolle factoren en die ene extra kop koffie meer dan waard.

Auteur: Rik Voogt is Strategisch Beleidsadviseur bij het Event Safety Institute.

(Gemeente.nu, 17 november 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/vergunningen/koffie-verhoogt-kwaliteit-evenementenvergunning/

Zie ook: http://www.eventsafetyinstitute.nl/esi/

Als een evenement zich niet met de locatie verdraagt of te vaak plaatsvindt, dan kun je liters koffie drinken maar dat lost niets op. En als de vergunningverlener geen scherpe vergunningtekst schrijft maar in plaats daarvan los geformuleerde, multi-interpretabele zinnen, dan schiet je ook niets op. Koffie kan niet vervangend zijn voor een goede vergunning. Je moet desgewenst verhaal kunnen halen bij de rechtbank, niet bij Douwe Egberts.

 

Aangevraagde evenementenvergunningen. Met noviteit !!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161058.html

Weer met omschrijvingen waar geen touw aan vast te knopen is.

Maar er is een noviteit. Onder aan de bekendmaking staat:

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

Hier is het proces weer anders getekend dan bij de aanvragen omgevingsvergunningen. Dat onderstreept dat de gemeente – anders dan gepropageerd – in feite meerdere verschillende loketten heeft, alle met eigen gewoonten, in plaats van één. [Er zijn er al acht verschillende gesignaleerd, een enkel ook buiten het stadskantoor.]

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Ter hoogte van het WKZ te Utrecht, HZ_WABO-16-35015

Het verplanten van drie bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 158117. Gepubliceerd op 14 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158117.html

Van de drie bijlagen bij de aanvraag is er op overheid.nl maar één gepubliceerd. Wat een halfzachte invulling van de publicatieplicht. Je moet weer naar het stadskantoor om te voet de digitale informatie op te halen.

Uit de locatie-omschrijving is weinig op te maken. Is het aan de Binnikseweg bij Oostbroek? aan de Universiteitsweg? De Lundlaan? Of nog ergens anders?

Kantonnaleweg 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-35016

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 158108. Gepubliceerd op 14 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158108.html

De enige bijlage bij de aanvraag is gepubliceerd .En de locatie is ook meer herkenbaar omschreven.

Is de mate van precisie afhankelijk van de ambtenaar die het behandelt?

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-34511

Het kappen van één veldesdoorn

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160559. Gepubliceerd op 17 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160559.html

Kampong Jeu des boules

Bisschopssteeg 21 te Utrecht, HZ_WABO-16-34512

Het verplanting van 1 boom (zomereik) van aan de Bisschopssteeg naar een locatie ca. 3 meter verderop

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160552. Gepubliceerd op 17 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160552.html

Van de vier bijlagen bij de aanvraag is er op overheid.nl maar één gepubliceerd. Wat een halfzachte invulling van de publicatieplicht. Je moet weer naar het stadskantoor om te voet de digitale informatie op te halen.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Stadskantoor Venlo – meer dan alleen duurzaam

Op 14 oktober opent het nieuwe stadskantoor van Venlo. Het is niet zomaar een stadskantoor, maar een bijzonder gebouw dat is ontworpen volgens de principes van cradle to cradle (C2C).

C2C

Een gebouw dat gebouwd is volgens C2C-principes wordt niet gebouwd om na enkele tientallen jaren weer te worden gesloopt tot puin. Een C2C gebouw kan beter worden beschouwd als grondstoffenbank. Bij de bouw wordt er nauwkeurig in kaart gebracht uit wat voor materialen de verschillende segmenten van het gebouw bestaat, resulterende in een materiaalpaspoort. Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van de verschillende materialen bij (gedeeltelijke) afbraak en is van tevoren rekening gehouden met de mogelijke alternatieve gebruiken van de materialen in andere vervolg constructies. Dit gebouw is dus meer dan alleen duurzaam, het is letterlijk een grondstoffenbank voor de toekomst.

Zelfvoorzienend

Het stadskantoor wekt zelf energie op. Door o.a. warmte-koude-opslag (WKO), pv-panelen, zonneboilers en energie-efficiënte maatregelen zal het gebouw zelfvoorzienend zijn als het gaat om zijn energiebehoefte. Het energiegebruik wordt per verdieping gemonitord en wordt vertoond op het intranet van de gemeente. Medewerkers worden zo bewust gemaakt van hun eigen energiegebruik en hoe ze die kunnen reduceren. Verder wordt er regenwater gezuiverd om gebruik van schoon drinkwater te minimaliseren, zuivert een groene gevel de buitenlucht en zorgt een kas op het dak voor natuurlijke ventilatie. Binnen zijn er groene wanden die bijdragen aan de luchtvochtigheid, het zuurstofgehalte en de akoestiek. Dankzij grote ramen en zonnepanelen maakt het gebouw optimaal gebruik van de zon als belangrijke energiebron.

Sociale waarde

Gemeente Venlo houdt zich actief bezig met het in kaart brengen van de sociale waarde die het pand genereert door een prettige, lichte en natuurlijke werkomgeving te bieden aan haar werknemers. Alleen al door het ziekteverzuim met 1% te verlagen, bespaart de gemeente 480.000 euro per jaar. Dan is productiviteitsverhoging vanwege een prettige omgeving nog niet eens meegenomen.

(circulairondernemen.nl, 6 oktober 2016)

http://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/stadskantoor-venlo-meer-dan-alleen-duurzaam?gclid=COro8IuCsNACFUNmGwodhaoOPA

Zie ook: http://www.c2cexpolab.eu/nl/bouw/update-over-stadskantoor-venlo/

en https://issuu.com/architectenweb/docs/architectenweb_magazine_2

 

Rotterdam: Geen warmte van kolencentrales

De kolencentrales op de Maasvlakte krijgen wat de gemeente Rotterdam betreft geen aansluiting op de stadsverwarming en de warmterotonde.

Dat zei wethouder Pex Langenberg (milieu, D66) vanavond tijdens een bespreking van de milieuplannen door de Rotterdamse politiek. ,,Er is geen draagvlak voor. En het staat haaks op onze wens om de kolencentrales binnen acht jaar te sluiten.”

De warmterotonde is een 20 kilometer lange pijpleiding die restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven via het Westland naar Den Haag en Rotterdam vervoert. Het was de bedoeling de kolencentrales ook aan te sluiten, maar milieuorganisaties zijn daar fel tegen omdat de regio dan juist afhankelijker wordt gemaakt van de, vervuilende, centrales terwijl zij ze zo snel mogelijk willen sluiten.

(AD.nl, 16 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-rotterdam/rotterdam-geen-warmte-van-kolencentrales~a2a87cea/

 

Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar

Honderden windmolens dreigen komende jaren te worden ontmanteld, omdat de subsidieperiode verloopt en de stroomprijzen zo laag liggen. Dat blijkt uit een nieuw nog niet gepubliceerd rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Nederlandse klimaatdoelen voor 2023 komen daardoor serieus in gevaar, claimen milieuorganisaties en windbrancheclub NWEA.

Het Kabinet heeft in het Energieakkoord afgesproken dat er over vier jaar voor liefst 6.000 megawatt aan windparken op land, dat zijn duizenden molens, moeten staan. Alleen zo kan Nederland de beloofde 14 procent duurzame energie in 2020 halen die met Europa is afgesproken. In de berekeningen is echter niet meegenomen dat veel bestaande, oudere molens verdwijnen, stelt de RVO in de nota ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ die in bezit is van deze krant.

Dat risico is aanzienlijk: meer dan de helft van de turbines die begin dit jaar in windparken stonden – bijna 3.000 megawatt (MW) in totaal – verliezen tot eind 2017 hun subsidie. ,,De molens kunnen daarna uit de exploitatie worden genomen, stilgezet, afgebroken en/of verkocht,” schrijft de RVO in het rapport van eind augustus.

Sanering

Voor een klein deel van bovengenoemde molens is het stoppen meegenomen. Zij worden vervangen of opgeknapt en krijgen vervolgens nog minstens zeven jaar financiële steun. ,,De overige 1330 megawatt loopt risico op ongewenste sanering voor eind 2023,” schrijft de RVO.

De betreffende molens staan vooral in de provincies Groningen, Zeeland, Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland. Nu oudere molens vaak minder dan 1 MW vermogen genereren, gaat het om honderden tot meer dan duizend exemplaren.

Groene stroom

Probleem met de oudere molens is dat de energieprijzen momenteel laag zijn door de lage olieprijzen wereldwijd. Ook komt er veel goedkope groene stroom uit Duitsland. ,,Een niet te verwaarlozen deel van het opgesteld vermogen is verlieslatend of dreigt dat te worden.” Door de sterk groeiende populariteit van windenergie is verder een bloeiende markt ontstaan voor tweedehands turbines.

Greenpeace, Natuur & Milieu en de windenergiebranche (NWEA) manen Kabinet en provincies snel te anticiperen op de dreigende ontmanteling van honderden molens en nog dit jaar afspraken te maken met het Rijk en de windsector.

De kans is groot dat anders veel molens verdwijnen naar Oost-Europa, Afrika of Zuid-Amerika. Het probleem is des te nijpender nu de afgesproken 6.000 MW op land lastiger van de grond komt dan gedacht. In veel provincies – zoals in Drenthe en Groningen – verzetten omwonenden zich fel tegen de soms 200 meter hoge windmolens, die volgens hen voor geluidsoverlast en horizonvervuiling zorgen.

Vorderingen

Daardoor trappen veel provinciebesturen op de rem, zij willen slechts het absolute minimum aan molens realiseren. ,,Wij zien weinig vorderingen in de tijdige uitrol van windenergie op land door ingewikkelde discussies in een aantal provincies”, schrijft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de vorige maand verschenen Nationale Energieverkenning 2016.

,,De ontwikkeling van een windproject duurt gemiddeld vijf jaar,” stellen de organisaties via Erik Suik van Greenpeace. ,,Als er nu niet wordt ingegrepen is de kans zeer groot dat er in komende jaren meer vermogen verdwijnt dan was voorzien en dus de in het Energieakkoord afgesproken doelstelling in 2020 niet wordt gehaald.”

De milieuclubs stellen dat provincies via allerlei bovenwettelijke eisen extra windparken dwarsbomen. Zo eist Noord-Holland tegenwoordig dat molens alleen in rijen van 6 mogen staan opgesteld. De turbines moeten daarnaast op minimaal 600 meter van bebouwing afstaan, terwijl de wet maximaal 450m voorschrijft.

Monitor

Ook dienen voor elke nieuwe molen er twee te worden afgebroken. ,,Zo kun je in Nederland nergens meer molens neerzetten”, stelt Suik. ,,De provincie wijst allerlei projecten af waarvoor veel draagvlak is, maar concludeert tegelijk in haar eigen monitor dat er meer molens zijn verdwenen dan vooraf ingeschat.”

De provincie Friesland heeft bijna alle windprojecten naar het IJsselmeer verplaatst. Oude molens mogen slechts door een identiek exemplaar worden vervangen. ,,Dat staat gelijk aan de eis om een 15 jaar oud mobieltje te vervangen door een verouderd exemplaar van begin deze eeuw.”

(AD.nl, 14 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/afbraak-windmolens-dreigt-klimaatdoelen-in-gevaar~a970057d/

Zie ook: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Wonen/Actualisatie_woonvisie/2016-4-Bo-Ex-prestatieafspraken.pdf

 

Dode vissen drijven in Daalsesingel

In de Daalsesingel in Utrecht drijven tientallen dode vissen. Een verslaggever van RTV Utrecht telde er zeker veertig en constateerde “dat het er flink naar vis ruikt”.

De vissen drijven in het hele stuk buitengracht tussen Paardenveld en TivoliVredenburg. Meeuwen doen zich ondertussen te goed aan de vissenlijken. Ze halen ze uit het water en peuzelen ze op, onder meer bij de trappen van het muziekcentrum.

Wat de oorzaak is van de vissterfte, is onbekend. De gemeente Utrecht zegt dat er in ieder geval geen aanleiding is om aan te nemen dat er iets mis is met het water. Een woordvoerder wijst nog wel naar de vogels als mogelijke oorzaak: zij zouden de vissen wellicht nog levend uit het water plukken.

(RTV.nl, 17 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1544022/dode-vissen-drijven-in-daalsesingel.html

Een rare verklaring zoals weergegeven in de laatste zin. Zouden de vogels dat op adres doen en daarom niet bij de Begijnenkade?

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT
TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

 

                         Voorstemmers en pleitbezorgers van de mislukte milieuzone
Op 26 maart 2016 bracht TNO rapport uit over het effect van de Utrechtse milieuzone. Op p.7 staat dat het effect op de emissies van stikstofoxiden verwaarloosbaar is. Op p. 7 (samenvatting) en op p. 41 staat dat de afname van de concentratie EC die niet aan de milieuzone kan worden toegerekend. Kortom: 10 miljoen euro over de balk gegooid, 11.000 boetes voor niets en een heleboel autobezitters uit Utrecht e.o. op hoge kosten gejaagd omdat die hun auto voor niets naar de sloop hebben gebracht.

De schade die GroenLinks, D66, PvdA en CU hebben aangericht door op 31-10-2013 vóór de milieuzone personenwagens te stemmen is dat ze het draagvlak voor een serieus luchtverontreinigingsbeleid hebben verpest. Het is toch al moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat ze vaker hun auto moeten laten staan, daar hoef je dus nu in Utrecht helemaal niet meer mee aan te komen. Zeker niet bij al die mensen die nodeloos op de bon zijn geslingerd en nodeloos hun auto naar de sloop hebben kunnen brengen.

De schade die GroenLinks, D66, PvdA en CU ook hebben aangericht is dat zij het college een argument hebben verschaft om niets te hoeven doen om het autoverkeer terug te dringen in de stad. Immers, de milieuzone zou wel genoeg zijn (0,11 microgram/m3 NO2 !) om aan de norm van 40 microgram/m3 NO2 te voldoen. En dus doet de gemeente niets om het autoverkeer te doseren dat ‘s ochtends de stad in komt, gaat de gemeente vrolijk verder om een parkeervoorziening te bouwen bij het station (60 miljoen), plannen te maken om een snelweg aan te leggen langs de flats in Overvecht en doet de gemeente niets om het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad terug te dringen (een melkkoe voor de gemeente).

De SSLU heeft het de voorstanders van de milieuzone, waaronder ook Milieudefensie, wel vaker bitter verweten: de luchtkwaliteit in Utrecht heeft met zulke ‘voorvechters’ van schone lucht bepaald geen vijanden nodig. Het zijn GroenLinks, D66, PvdA, CU en Milieudefensie, zogenaamd strijders voor een betere luchtkwaliteit, die er door hun steun aan de milieuzone voor hebben gezorgd dat de lucht in Utrecht niet schoner wordt en dat er dus nog steeds honderden Utrechters per jaar voortijdig overlijden en duizenden Utrechters last hebben van astma en copd.

Nadat TNO een jaar na het invoeren ervan tot de conclusie moest komen dat het effect van de milieuzone niet kon worden aangetoond, niet voor NO2 en ook niet voor EC (roet), durfde GroenLinks-wethouder nog steeds te beweren “Het verschil is gigantisch” (AD 28-10-2015). DUIC 28-10-2015 meldde “Milieuwethouder Lot van Hooijdonk is nog altijd zeer te spreken over de milieuzone”.

Ook GroenLinks raadslid Thijs Weistra beweerde (19 mei 2016) volstrekt in strijd met wat er in het TNO-rapport van 25 maart 2016 staat dat de effectmeting zou hebben aangetoond dat het lichte wegverkeer stoot na invoering van de milieuzone bijna 30 procent minder roet uit. Dat stond er dus niet. Er stond juist (p. 41) dat het effect van de milieuzone op de concentratie EC in het geheel niet kon worden aangetoond.

Wisten Lot van Hooijdonk en Thijs Weistra niet wat er in het TNO-rapport stond? Natuurlijk wisten ze dat wel, maar toegeven dat GroenLinks in hoge mate verantwoordelijk is (zowel de vorige als de huidige wethouder hebben zich er sterk voor gemaakt) voor het debacle van de milieuzone en het niet schoner worden van de lucht is natuurlijk heel moeilijk. En dus kiezen Van Hooijdonk en Weistra ervoor om over het TNO-rapport te liegen. Gezondheid is kennelijk minder belangrijk dan het politiek prestige van GroenLinks.

Wisten Frits Lintmeijer, Peter Corler, Ruben Post, Jan Wijmenga, Bram Fokke, Thijs Weistra, Monique Bollen, Lot van Hooijdonk, dr. Anne Knol en Ivo Stumpe en al die ander pleitbezorgers van de milieuzone dan niet dat die geen enkel effect zou hebben? Dat is volstrekt ondenkbaar want als je de rapporten leest die TNO en RoyalHaskoningDHV voor veel geld bij elkaar geschreven hebben en je denkt een beetje na over de kritiek op die rapporten dan kan je niet tot andere conclusies.

Anne Knol van Milieudefensie, Ivo Stumpe, Frist Lintmeijer, Lot van Hooijdonk, Monique Bollen, stuk voor stuk hebben ze geweigerd met de SSLU in debat te gaan over de milieuzone. Veel te riskant. Ze wisten en ze weten namelijk heel goed dat de milieuzone zoals die door de raad is vastgesteld op 3 en 31 oktober 2013 geen enkel effect zou hebben en dat hun ongelijk in een debat voor iedereen zou komen vast te staan.

Karl Popper waarschuwde voor ideologische wereldverbeteraars omdat zij de wereld tot een hel maken. Ze vinden hun eigen politieke stokpaardjes namen veel belangrijker dan de mensen en het milieu waar zij voor beweren op te komen. Die politieke stokpaardjes hebben ze nodig om carrière te maken. Schone lucht en volksgezondheid interesseert ze niets, anders hadden ze de moeite genomen erover na te denken en kritiek in overweging te nemen.

(Stop Luchtverontreining Utrecht, 15 november 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1147

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Over de slaafse achterban van linkse en groene politici

Een vraag die mij vaker bezighoudt is waarom de achterban van idealistisch organisaties zo slaafs is en waarom juist in die organisaties figuren die geen tegenspraak dulden de kans krijgen om de lakens uit te delen. In mijn studietijd had ik al wel eens iets gelezen over hoe het in religieuze sektes toe gaat. Daar doet het erg aan denken.

De eerste baan die ik had was bij de kerk. Zelden zo’n asociale en autoritaire werkgever meegemaakt. In mijn studietijd een jaar bij de vakbeweging gewerkt. Daar werden leden als onmondige kinderen behandeld. Mochten de leiders toejuichen maar moesten verder hun kop houden. In het welzijnswerk was het niet veel beter. De buurt had niets te vertellen, de welzijnswerkers die zich voor hun emancipatie inzetten waren niet gediend van kritiek.

Eerlijk gezegd voelde ik mij bevrijd toen ik daarna terecht kon bij een paar rechtse werkgevers. Eerst bij een commercieel adviesbureau. Zoiets als TNO, DHV en Haskoning. En daarna, nog erger, bij Nijenrode. Misschien had ik het toevallig erg getroffen. Maar die rechtse werkgevers hielden er een hele simpele filosofie op na: als jij het naar je zin hebt, dan plukken wij daar de vruchten van. Toen ik rechts echt sympathiek begon te vinden dacht ik: nu moet ik weg wezen, want diep van binnen was en ben ik links.

Jaren geleden kreeg het aan de stok met een sociaal anarchistische club in Utrecht. Die hadden in de 80-er jaren een paar woningen gekraakt en door trouwe aanhangers laten opknappen. Die kregen daar niets voor behalve dat ze er mochten wonen. Pure uitbuiting dus. Ik kreeg er mee te maken toen er een paar bewoners te horen kregen dat ze onmiddellijk de woning moesten verlaten. Die vroegen of ik voor ze naar rechter wou gaan. Ze hadden kritiek gehad op de grote Leider en in een anarchistische club is dat natuurlijk volstrekt taboe. Huurrecht daar hadden deze sociaal anarchisten schijt aan, want zij erkenden geen wet en geen gezag.

Waarom vertel ik dat allemaal? Oh ja. GroenLinks daar houden de leden ook angstvallig hun mond. Toen Giesberts als wethouder de kapvergunning wilde afschaffen bleef het stil, toen GroenLinks instemde met de fly-over 24 OP bleef het stil. Het bleef ook stil toen GroenLinks instemde met de sloop van 10.000 sociale huurwoningen, instemde met de bouw van de parkeergarage naast het station (60 miljoen), toen de gemeente een kapvergunning gaf voor 720 monumentale bomen voor de golfclub De Haar, toen Eneco een kapvergunning kreeg voor 152 bomen Cremerpark en zelfs nadat bleek dat de milieuzone geen enkel effect had, ook niet voor roet.

Maar o wee als je kritiek durft te hebben op “onze Frits” of op “onze Lot”. Dan sluiten zich de rijen. Dan ben je de vijand. Kritiek op Rutte, hoe meer hoe beter. Maar als je als lucht- of boomactivist kritiek uit op “onze wethouder” dan wordt dat beschouwd als verraad, als een dolk in de rug. Milieudefensie hetzelfde laken en pak. Zakelijke kritiek op een artikel van dr. Anne Knol werd opgevat als grievend en kwetsend. “Wil je daar onmiddellijk mee ophouden” werd me per kerende mail te verstaan gegeven. Ingaan op kritiek, laat staan debatteren is er natuurlijk ook niet bij, want ongelovigen daar praat je niet mee.

Ik heb er wel een verklaring voor. Die kwam bij me op toen ik geconfronteerd werd met de terreur in die sociaal-anarchistische club. Organisaties die een programma hebben om de hemel op aarde te realiseren of een groene revolutie in gang te zetten, daar melden zich altijd zachtmoedige mensen voor aan die zich aangesproken voelen door de boodschap van liefde, groen en solidariteit. En die kunnen zich niet verplaatsen in de geest van bazige op carrière beluste types. En dat maakt dat uitgerekend in zulke idealistische organisatie bazige baantjesjagers vrij spel hebben. Die komen dus ook op idealistische organisaties af.

Net als tientallen jaren eerder bij de PvdA hebben de idealistische en activistisch ingestelde leden bij GroenLinks het veld moeten ruimen voor hoogopgeleide carrièrejagers. Hadden nooit iets met groen of links. Zaten eerst in het klasje voor de buitenlandse dienst om diplomaat te worden en waren tekstschrijver en woordvoerder voor de minister van het autobolwerk verkeer en waterstaat. Of zaten als senior consulent bij Berenschot aan hun plafond. Trekken een spijkerbroek aan, melden zich aan bij een idealistische partij en worden binnen de kortste keren wethouder en lid van de Eerste Kamer. De geschiedenis herhaalt zich in elke linkse partij opnieuw.

Studies naar hoe het in sektes toegaat maken ook begrijpelijk waarom leden niet weglopen ook al zien ze zelf best dat het met hun partij de verkeerde kant opgaat. Dan raken ze namelijk de meeste van hun vrienden kwijt. En dat is ook waarom ze niet al te kritisch willen zijn: het zijn toch je eigen mensen, we hebben toch allemaal één en hetzelfde doel en we moeten wel aardig voor elkaar zijn. En dus moeten we elkaar niet afvallen en achter de wethouder gaan staan. Ook al doet ze helemaal niet wat wij willen.

Maar die lieve en aardige achterban moet wel bedenken dat ze op zo’n manier de hemel op aarde wel kunnen vergeten en dat ze door niet flinker te zijn er belangrijk aan bijdragen dat hun leiders de partij steeds meer de verkeerde kant uit laten gaan. De kant van het pluche, de baantjes en steeds meer autoverkeer. Lid zijn van een groene of linkse club of van Milieudefensie geeft het gevoel aan de goede kant te staan, maar als je niet flink genoeg bent om tegen de fractie, de wethouder en het bestuur op te staan, dan sta je snel aan de verkeerde kant en dan maak je net zulke vuile handen als die lui van de VVD.

(Nieuws030.nl, 16 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-over-de-slaafse-achterban-van-linkse-en-groene-politici/

 

Twee verschillende agenda’s voor dezelfde bijeenkomst

Dat is elke keer zo. Kennelijk zijn er twee ambtelijke stammen naast elkaar aan het werk. Kan het presidium van de raad dat niet eens beter organiseren? Is niet lastig.

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 1 december 2016

1   Eindrapport Visitatiecommissie decentralisaties

2   Raadsbrief Nadere uitwerking (financiële) kaders irt duurzaamheidsambities vastgoed

3   Rapportages Wonen

4   SV 2016, nr. 128 over Grote zorgen over de biomassacentrale: is dit echt de beste keuze? (met antwoord)

5 Raadsbrief Regeling Nadeelcompensatie

6 Procesvoorstel uitwerken voorstel ‘Aandacht voor de Jaarrekening’

7 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

8 Vaststellen bestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost.

9 Cie S&R voortgang NRU

10 Marktverordening 2017

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2a53d930-cbdb-4769-a2ae-fa2e9eb5ac13&FoundIDs=&year=2016
Programma raadsinformatiebijeenkomsten donderdag 24 november 2016

1   Rapport visitatiecommissie decentralisaties

2   Uitwerking financiële kaders duurzaamheidsambities vastgoed

3   Rapportages wonen

4   Biomassacentrale

5   Compensatie infrastructurele maatregelen

6   Toelichting methode Duisenberg

7   Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

8   Vaststelling bestemmingsplan De Gaard

9   Voortgang Noordelijke Randweg Utrecht

10 Marktverordening

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma-raadsinformatiebijeenkomsten

 

Jaarrekening helft gemeenten niet op orde

De helft van de gemeenten heeft dit jaar geen goedkeuring van een accountant gekregen voor hun jaarrekening, terwijl vorig jaar de financiële jaarverslagen van bijna alle gemeenten de toets doorstonden.

Dit lijkt te komen door de decentralisaties, schrijft het ministerie van BZ aan de Tweede Kamer.

De jaarrekening van één gemeente is afgekeurd en andere gemeenten moeten hun werk geheel of gedeeltelijk overdoen. Veel gemeenten kregen afgelopen zomer al meermaals uitstel voor het inleveren van hun verantwoording, omdat ze de klus niet op tijd afkregen.

Gemeenten hebben de verantwoording van de nieuwe taken – door de decentralisaties – nog niet onder de knie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van BZ. BZ wil nauwer samenwerken met gemeenten en hen met raad en daad bijstaan om de problemen te verhelpen.

(Gemeente.nu, 15 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/organisatie/jaarrekening-helft-gemeenten-op-orde/

Zie ook: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html

 

Raadsbrieven

16-11-2016        Raadsinitiatiefvoorstel ‘De Onconventionele Maatwerkoplossing’ (OMO)

16-11-2016        Onderhoud Stadhuis

15-11-2016        Initiatiefvoorstel GroenLinks hervorming vuurwerktraditie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

15-11-2016        Toezegging over arrangementen werken aan werk

15-11-2016        Informatie over toekomst UW

15-11-2016        Bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen regio Utrecht

14-11-2016        Afhandeling motie 2016/162 ‘Geef SVNU een eerlijke kans’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

18-11-2016        Opwaardering fietsroute Overvecht – Uithof

18-11-2016        Terinzagelegging IPvE / FO Busbaan Dichterswijk

16-11-2016        Tijdelijke sluiting Stadsbaantunnel

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Onderzoek naar klachten over boa’s

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het optreden van boa’s professioneler kan. Dit gaat vooral over de communicatieve vaardigheden met de burger en de samenwerking met de politie. De ombudsman opent vanaf maandag 14 november een meldpunt op zijn website om meer zicht te krijgen op de aard van de problemen.

Nederland telt inmiddels ongeveer 23.500 buitengewoon opsporingsambtenaren.

Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen naar circa 23.500 personen. Boa’s worden veelvuldig ingezet in het kader van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten. De ombudsman ontvangt weinig klachten, circa twintig per jaar. De ombudsman wil met dit onderzoek de klachtbehandeling over boa’s in kaart brengen. Daarbij is ook aandacht voor de vraag of burgers weten waar zij met hun klacht terecht kunnen en welke informatie daarover wordt verstrekt. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in februari 2017 af te kunnen ronden.

(Gemeente.nu, 14 november 2016)

https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/onderzoek-naar-klachten-boas/

 

Digitaal procederen wordt verplicht in 2017; de dagvaarding verdwijnt !

Digitaal procederen in civiel en bestuursrecht wordt per 1 februari 2017 verplicht voor professionals, zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen en rechtspersonen. De procedures moeten vanaf dat moment digitaal worden gevoerd. Tegelijkertijd met de digitalisering krijgt het civiel recht een vereenvoudigde basisprocedure. Daarbij verdwijnt de dagvaarding of het verzoekschrift waarmee thans de procedure formeel wordt ingeleid.

De nieuwe procedure bestaat één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling, waarna de rechter uitspraak doet. De rechter heeft hierin een actieve rol. Hij is gericht op een snelle, goede oplossing van het geschil.

In de afgelopen periode zijn de geautomatiseerde systemen van rechtbanken en advocatuur aangepast op deze nieuwe werkwijze. De zgn. roladministratie waarin de voortgang van de rechtbankprocedure wordt bewaakt is al volledig digitaal. Ter voorkoming van datalekken mag er uitsluitend online via beveiligde lijnen (encrypted) worden gecommuniceerd. Advocaten hebben daarvoor een speciale advocatenpas met e-Herkenning.

Ook de zittingszalen van rechtbanken worden momenteel aangepast. Er komen meerdere monitoren, waardoor er bijvoorbeeld op een scherm kan worden meegekeken naar bewijsmateriaal zoals foto’s en kan worden meegelezen in de processtukken. Of een procedure in de toekomst geheel papierloos zal zijn, moet nog blijken.

In de vorderingsprocedure (voorheen: dagvaardingsprocedure) of verzoekprocedure (voorheen: verzoekschriftenprocedure) wordt na het digitaal indienen/uploaden van de zgn. ‘procesinleiding’ een oproepingsbericht door de griffier opgesteld. De (advocaat) van de eisende partij krijgt dat oproepingsbericht digitaal van de griffier. De advocaat van de eiser moet vervolgens zorgen dat het oproepingsbericht binnen bij de wet gestelde termijn bij de verweerder terecht komt; dat gebeurt dan wel via exploot, dan wel via een vormvrije weg.

Dat kan zijn een brief, maar mag zelfs per mail, whatsapp en/of persoonlijke overhandiging. “Verschijnt” de verweerder niet op de laatst mogelijke dag als het vormvrij is bezorgd, dan moet het oproepingsbericht alsnog bij exploot door de deurwaarder worden betekend. Na een lobby van de deurwaarders is er een tweede manier van “bezorgen” in de wet terecht gekomen. Dat is de situatie dat het oproepingsbericht niet door de griffier, maar door de deurwaarder wordt opgesteld en per exploot door hem wordt betekend. Daarna dient uiterlijk binnen 5 dagen na betekening de oproep digitaal te worden ge-upload.

Het is de bedoeling dat in de toekomst iedereen een digitale kanton- of andere rechtszaak kan starten. Partijen loggen via de digitale portaal van www.Rechtspraak.nl met DigiD of

e-Herkenning in om een procedure te starten. Zij kunnen vervolgens digitaal: verweer voeren, stukken indienen en inzien, de procesvoortgang volgen en de uitspraak van de rechter ontvangen. Dit alles via een veilig en toegankelijk systeem.

http://www.sbmadvocaten.nl/pages/posts/digitaal-procederen-wordt-verplicht-in-2017-de-dagvaarding-verdwijnt-489.php

 

Experiment met vooraf beplakte verkiezingsborden in allerijl ingetrokken

Een experiment om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met vóóraf beplakte verkiezingsborden en een plakverbod te werken, leidde tot zoveel onrust bij Utrechtse raadsleden, dat het plan weer in allerijl is ingetrokken.

De verbazing over het voorgenomen besluit was misschien nog wel het grootst bij de SP, plakpartij bij uitstek. Namens D66 en Stadsbelang Utrecht riep raadslid Michel Eggermont burgemeester Jan van Zanen (VVD) vanmiddag tijdens het vragenuur op het matje. ,,De gemeente schendt haar neutraliteit door een exclusief recht van meningsuiting te geven aan deelnemende partijen en andere meningen uit te sluiten.’’

Volgens Van Zanen zou er met het experiment in feite niet veel veranderen ten opzichte van de oude situatie met lege borden, omdat in dat geval ook alleen deelnemende partijen mogen plakken. ,,Het college vindt niet dat het speelveld van vrije meningsuiting wordt belemmerd.’’

Maar ook Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks, was niet gerust op de situatie. ,,Het zou zomaar kunnen dat er 38 partijen meedoen aan de verkiezingen. Betekent dit dan dat we allemaal een poster op briefkaartformaat krijgen?’’

De verwarring werd nog groter, nadat Van Zanen zei enkel uiting te geven aan een verzoek van het presidium, de vergadering van fractievoorzitters.

Maar D66 voorman Klaas Verschuure kan zich helemaal niet herinneren dat een dergelijke afspraak ook zo nadrukkelijk is gemaakt. ,,Laten we het op een misverstand houden. Ik heb een meerderheid bijeen die het niet wil. Dus het gaat niet door.’’

(AD.nl, 17 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/experiment-met-vooraf-beplakte-verkiezingsborden-in-allerijl-ingetrokken~a1450057/

Tekst van een van de laatste affiches luidde kortaf: “Anders”. De overige waren niet wezenlijk verheffender of overtuigender. Hebben die affiches eigenlijk wel zin? Het plaatsen en ophalen van de borden kost een half buurthuis.

 

‘Kytopia aan Oudegracht veroorzaakt veel geluidsoverlast’

Omwonenden klagen over geluidsoverlast door de creatieve broedplaats Kytopia, die gevestigd is in het voormalige Tivoli aan de Oudegracht. In een brief aan de gemeente wordt gerept van ‘muzikanten welke bij open raam talloze loopjes en rifjes tot in het oneindige oefenen’.

Het stadsbestuur schrijft in een brief aan de vier bewoners dat de klachten over geluidsoverlast bekend zijn en dat een traject van handhaving is gestart. ,,Zo nodig kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd.”

Kytopia is een initiatief van de bekende Utrechtse muzikant Kyteman. De omwonenden stellen dat het sinds het vertrek van Tivoli weliswaar rustiger op straat is geworden, maar dat Kytopia qua geluidsoverlast Tivoli ‘ruimschoots naar de kroon steekt’. Ze zien niets in het plan van de gemeente om in het complex een mix te creëren van hotel, horeca en dienstverlening
De gemeente houdt hieraan vast en heeft het nieuwe bestemmingsplan naar de gemeenteraad gestuurd. Het monumentale complex wordt verkocht. De gemeente eist van de koper dat deze ruimte biedt aan Kytopia.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/kytopia-aan-oudegracht-veroorzaakt-veel-geluidsoverlast~aac9d4dd/

 

Van Zijstweg, Tellegenlaan

Concept-ontwerp voor Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht

Op 15 november 2016 heeft het College van B&W besloten om het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht ter inzage te leggen. Informatie over het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht treft u op de website: www.utrecht.nl/busbaandichterswijk en kan worden ingezien op de 5e verdieping van het Stadskantoor en op het Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht.

Een zienswijze kan worden ingediend van 18 november 2016 tot en met 30 december. U kunt een zienswijze digitaal indienen door een e-mail te sturen naar: busbaandichterswijk@utrecht.nl. Maakt u liever uw zienswijze per brief kenbaar, dan kunt u uw zienswijze sturen aan het College van B&W.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160783. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160783.html

 

HDSR – watervergunning voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen; – Hooghiemstraplein 69 Utrecht (code HDSR6561)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen;. Op de locatie Hooghiemstraplein 69 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9267. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9267.html
Het Hoogheemraadschap staat minstens zo vijandig tegenover de burger als B&W van Utrecht. Aan het publiceren van de aanvraag en het bieden van een zienswijzentermijn doet het Hoogheemraadschap niet. Dat is te volks.

De Utrechters aan de singel en de grachten kunnen de borst wel nat maken: weer acht sloepen.

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen gered van de BAD-boys

o     Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

o     Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

o     ‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

–    Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

–    “Armoede neemt gestaag af’

–    Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

o     Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

o     Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

o     Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale

o     SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

o     Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk (België)

–    Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

–    Christenunie is de krakers spuugzat

–    Eenvoudig openbare ruimte beheren

–    Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

o     Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen gered van de BAD-boys

De spoorlijn richting Woerden zal worden verdubbeld. Nuttig en nodig.

Er moet ruimte voor spoorverdubbeling gemaakt worden. Helaas gaat dat ten koste van een aantal bomen.

De Beton & Asfalt Divisie (BAD) van de gemeente schuift de groenambtenaren aan de kant (“niet mee bemoeien”) – beton & asfalt zijn immers dominant in het gemeentelijk beleid en zetten groen op de achterste rij – en geeft aan ProRail ruimhartig een te grote kapvergunning, die dan verder gaat dan wat ProRail eind 2015 tegenover de Raad van State aangaf nodig te hebben. Maar dat deert BAD niet, dat gewend is zich erg ruim te bewegen. En in dit geval zeker niet omdat de onnodige kap vriend Eneco in de kaart speelt die in hetzelfde gebied ook op kapvergunningen aast.

De Utrechtse Bomenstichting kwam in het geweer. Dat resulteerde in uitspraak in voorlopige voorziening waardoor een aantal bomen gered is.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88979&summary_only=&q=

Zie het commentaar van de Utrechtse Bomenstichting hieronder.

De uitspraak betekent dat de voorlopige voorziening, die namens bewoners Cremerstraat is gevraagd, is toegewezen. Namens de bewoners is gevraagd 14 bomen buiten de vergunning te laten omdat het helemaal niet nodig was voor BAM om die te kappen. Dat werd door BAM ook toegegeven tijdens de zitting.

Met andere woorden, de gemeente had de kapvergunning gegeven om meer bomen te kappen dan nodig was. BAM (Prorail) had eerder (bij de behandeling van het beroep tegen het Tracebesluit) laten weten dat er een “innovatieve” methode zou worden gebruikt om grond langs het spoor aan te voeren en dat het daarom niet nodig zou zijn radicaal alle bomen weg te halen. Dat hebben de bewoners aangevoerd.

De voorlopige voorziening is een voorschot op het beroep dat later wordt behandeld. In dat beroep komt dan nog de herplant aan de orde. De bewoners vinden dat de gemeente de herplantplicht (de compensatie) onvoldoende heeft ingevuld.

Kortom, de bewoners hebben gekregen wat ze met het verzoek voorlopige voorziening hebben gevraagd. Blijft verschrikkelijk al die bomen, maar gelet op het onherroepelijke Tracebesluit is het niet anders.

(Commentaar Utrechtse Bomenstichting, mail 28 september 2016)

 

Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

Donderdag 29 september start aannemersbedrijf BAM met het rooien van bomen voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn.

Uitspraak voorzieningenrechter

Tot en met 31 augustus kon beroep worden ingediend tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er werd één beroep bij de Raad van State en een voorlopige voorzienig ingediend. Hierdoor konden de kapwerkzaamheden begin september niet worden opgestart.

De voorzieningenrechter bij de Raad van State besloot deze week dat de door hen getroffen voorlopige voorziening wordt gewijzigd. De voorlopige voorziening blijft alleen nog van toepassing op veertien bomen. De bomen die vanaf donderdag worden gerooid, vallen allemaal binnen het Tracébesluit aangegeven gebied waarop de verleende vergunning van toepassing is.

Start werkzaamheden

BAM start donderdag 29 september vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal met de werkzaamheden. In de deelgebieden Thomas à Kempisplantsoen en Cremerpark (exclusief de Wilgenhof) worden vanaf 10 oktober de bomen gerooid. De aannemer werkt dagelijks van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur.

(ProRail, 28 september 2016)

https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/start-bomenkap-voor-de-spoorverdubbeling

 

Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

Utrecht maakt zich ernstige zorgen over de 24.000 essen die in de stad staan. De bomen zijn aangetast door de essentaksterfte, een nieuwe schimmelinfectie waartegen nog geen behandeling bestaat. De gemeente houdt rekening met het afsterven van 80 tot 90 procent van de essen, de meestvoorkomende boom in Utrecht, schrijft wethouder Kees Geldof maandag in een brief aan de raad.

De essentaksterfte heeft onlangs de kop in Nederland opgestoken. De infectie komt uit Oost-Europa. Bomen verliezen hun blad en laten de bast vallen. Uiteindelijk sterft de kroon van de boom. Een internationale werkgroep bestudeert de ziekte, maar er is volgens Geldof nog nauwelijks aandacht voor essen in stedelijk gebied.

Omdat Utrecht zo veel essen heeft, liet de stad in de zomer de gezondheid van de bomen onderzoeken. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent van de essen al is aangetast. In plantsoenen en op landgoederen als Amelisweerd is 80 procent van de bomen ziek. In de komende tien jaar zal elk jaar ongeveer 15 procent van de bomen afsterven. De gemeente komt dit najaar met een plan van aanpak. (deTelegraaf.nl, 26 september 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26684146/__Vrees_voor_leven_24.000_essen__.html

Zie ook:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=0deec878-82e9-41b3-889a-58b0f10f5a27     en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=34891c7a-ee94-4cfb-8d52-647d42c9bbd9

 

‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

telt vier stadsvogeladviseurs. Een van hen is Marian Peterse. De Stadsvogeladviseurs zijn tien jaar geleden door Vogelbescherming ingesteld, vertelt Marian. “Aanleiding was dat het met sommige vogels in de stad, zoals de huismus en de lijster, slecht ging. Daarom heeft Vogelbescherming de stadsvogeladviseurs aangesteld.”

Ze zijn voor de Vogelbescherming de ogen en oren in de stad, vertelt Marian. “De stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van de stadsvogels door partijen binnen de stad te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Daarnaast proberen de stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels en hen te stimuleren om rekening te houden met vogels bij bijvoorbeeld de inrichting van hun tuin.”

Marian houdt zich onder meer bezig met die gierzwaluw, en dan met name de nestplekken van de gierzwaluw. “Bij nieuwbouw of renovatie dreigen nestplekken te verdwijnen. Dat geldt overigens ook voor de nestplekken voor vleermuizen. Zo hebben wij ons ingespannen voor nestplekken in de nieuwe wijk op het Veemarktterrein. We hebben ervoor gezorgd dat er nestplekken komen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Met name door het plaatsen van neststenen. Inmiddels hebben we vier projecten op het Veemarktterrein met in totaal zo’n 30 à 40 nestplekken. Daarnaast zijn we ook bezig met de inrichting van het groen zodat er rekening wordt gehouden met de vogels. Daarbij werken we nauw samen met de stadsecoloog. Wat dat betreft zijn we blij dat er veel gebeurt voor vogels en vleermuizen in Utrecht.” (deStadUtrecht.nl)

http://destadutrecht.nl/natuur/stadsvogeladviseurs-proberen-zoveel-mogelijk-mensen-enthousiasmeren-stadsvogels/

Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

Of beter gezegd, is het 35 jaar geleden dat Tetterode gekraakt is. Om dit heuglijke feit te vieren is er die dag in het pand van alles te beleven. Onder andere de Wiener wals, een doorlopende filmvoorstelling van en over Tetterode in het Tetlokaal, een tentoonstelling en film over het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond, Tet Talks en een symposium over gentrification.

De feestdag wordt geopend met de Wiener wals. Een groep zwierige dansers in hoepelrok zullen in onze marmeren hal dansen op walsmuziek. Maar er hoort meer bij. Er is een opmaat naar dit event. Eerst gaan met de een groep (streefgetal 15 paren) onder deskundige begeleiding leren walsen. Die dansles zal plaatsvinden in de eerste week van oktober in het pand in de marmeren hal.

Daarna gaan we op 8 oktober onze kunsten laten zien. Dat doen we op de pleintjes in de buurt en een stukje verder. Hoogtepunt wordt een dans op de Dam. Terwijl we zwaaien en zwieren zullen we ook flyeren om aandacht te vragen voor ons feest op 15 oktober. De bedoeling is dat we als grote groep, uitgedost in hoepelrokken veel aandacht trekken.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling en een documentaire. Ook is er een jubileumboek over 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in Tetterode.

Programma feestdag 35 jaar Tetterode en 40 jaar Bijstandsbond op 15 oktober

08.00 uur.                     Zonnegroet Challenge

12.00 uur.                     Wiener wals. In de marmeren hal ludieke opening door 15 paren in gendervrije hoepeljurken

13.00 uur-15.00 uur.      Tet Talks. Korte presentatie en films van bedrijven, organisaties, kunstenaars en bewoners van Tetterode. Speciale aandacht voor het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond in het Dijktheater.

16.00 uur-17.30 uur.      Voorheen de Kinkerbuurt. Van de stad van de vrije geest naar de stad van de vrije markt. College en debat onder leiding van Rob van Engelsdorp Gastelaars (emeritus hoogleraar Sociale Geografie UvA). In het Dijktheater.

Vanaf 19.00 uur.            Music and Bites. Binnenplaats.

Doorlopend films over Tetterode en muziek en Bijstandsbond en expositie Ina van den Heuvel en veel rood.

Bilderdijkstraat 165 – 1053 KP Amsterdam.

http://woonwerkpandtetterode.nl/ en https://www.facebook.com/woonwerk.tetterode

http://www.bijstandsbond.org/

 

“Armoede neemt gestaag af’

Het aantal mensen dat in Nederland net aan kan rondkomen, loopt sinds 2014 langzaam terug.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Armoede in kaart’. In 2014 was 7,6 procent van de bevolking arm volgens de zogenoemde niet-veel-maar-toereikend maatstaf van het SCP. Naar verwachting daalt dat percentage dit jaar naar 7.

Koopkracht

Het SCP voorziet dat de daling in 2017 doorzet naar 6,8 procent, mits de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Met de recessie die eind 2008 inzette, steeg het aantal armen fors. Van ongeveer 870.000 (5,6 procent) in 2008 naar ruim 1,25 miljoen (8 procent) in 2013.

Niet-westerse migranten, bijstandsontvangers en zelfstandigen hebben het het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft in deze groepen respectievelijk 44, 19 en 12 procent in armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3 procent.

Basale zaken

Het niet-veel-maar-toereikend criterium van het SCP gaat uit van onvermijdelijke maandelijkse uitgaven voor basale zaken als wonen, kleding en voedsel plus zeer wenselijke uitgaven voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie. In 2014 lag die grens voor een alleenstaande op 1063 euro.

Eerder kondigde staatsecretaris Klijnsma aan dat ze een bedrag van 100 miljoen euro vrijmaakt om kinderen in armoede te helpen, zodat ze vaker kunnen meedoen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit in natura bij kinderen in armoede terechtkomt.

(Gemeente.nu, 27 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Armoede-neemt-gestaag-af-2884388W/

 

Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

De Tussenvoorziening en voedselbanken in Utrecht roepen een nieuwe stichting in het leven: Voedselbank Utrecht. De organisatie van de voedseluitgifte en de huisvesting van de uitgiftepunten vragen om verbetering. De Tussenvoorziening vraagt 25.000 euro extra subsidie aan de gemeente voor de coördinatie van de voedselbanken in 2017.

Naar verwachting zal het bestuur van de stichting Voedselbank Utrecht starten begin 2017. Als hoofd van Voedselbank Utrecht, gaan zij een nieuwe visie ontwikkelen op de organisatie van de voedselbanken. Dit gaan zij doen in samenwerking met de coördinaten van de voedselbanken. De oprichting en de aanstelling van een nieuw bestuur gaat de Tussenvoorziening coördineren. Jaarlijks krijgt de Tussenvoorziening 50.000 euro van Werk en Inkomen voor de coördinatie van de voedselbanken, dit zou in 2017 gaan veranderen.

Subsidie

De Voedselbank moet op zoek gaan naar financiële ondersteuning, dit staat in de armoedeaanpak 2016-2019. De regeling is dat een deel van de subsidie omgezet wordt naar garantstelling.

(DUIC.nl, 27 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/tussenvoorziening-en-voedselbank-starten-stichting-voedselbank-utrecht/
Christenunie is de krakers spuugzat

Volgens fractievoorzitter Maarten van Ooijen is de Christenunie het kraken van woningen spuugzat”. Ze zouden de broodnodige vernieuwing in Kanaleneiland tegenwerken die een gebalanceerde mix van bewoners beoogt en dat zou juist niet in het belang zijn van kwetsbare mensen. Hij roept de SP-wethouder, ooit zelf kraker, op om er wat aan te doen.

De Christenunie was de laatste waar ik nog een beetje geloof in had, althans wat betreft de sociale agenda. GroenLinks besloot haar idealen al in 2006 prijs te geven, de SP deed dat in 2014. Je moet toch wat als je per sé in het college wil zitten. De Christenunie staat nu kennelijk ook te trappelen.

Sinds 2000 is Utrecht bezig om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te slopen dan wel over te hevelen naar de vrije sector. In 1996 was het aandeel sociale huur 46%, het beleid is erop gericht dat terug te dringen naar 30%. Marie Louise van Kleef (PvdA) begon ermee, Harrie Bosch (PvdA) en Gilbert Isabella (PvdA) zetten het voort. Datzelfde beleid wordt nu door Paulus Jansen (SP) uitgevoerd. Het maakt echt niets uit van welke politieke kleur de wethouder is.

Het beleid om sociale huur terug te dringen wordt verpakt met borrelpraat, terwijl het domweg een kwestie is geld. Sociale huur levert weinig op. De gemeente verdient meer aan grond onder de vrije sector. Daarbij komt dat het slopen van sociale huur en het renoveren voor de vrije sector aan vastgoedcowboys en bouwend Nederland ten goede komt, wat in feite de groep is waar elk college in Utrecht zich voor uitslooft.

Die borrelpraat houdt in dat de samenstelling van de stad en de wijkbevolking gevarieerder moet zijn: meer midden inkomens en minder kansarmen en allochtonen. Een “gebalanceerde mix” zoals Maarten van Ooijen dat noemt. Vreemd genoeg wordt dat verhaal nooit aangevoerd om meer sociale huur te realiseren (of vluchtelingen te huisvesten) in het Wilhelminapark of in andere gegoede wijken en buurten.

Dat een homogeen samengestelde buurt problemen geeft is niet per sé het geval. In het verleden zijn veel homogene arbeidersbuurten gebouwd en veel van die buurten waren een toonbeeld van sociale saamhorigheid. En, zoals gezegd, over de homogene samenstelling van het Wilhelminapark maakt niemand zich druk. Dat in Kanaleneiland en Overvecht veel armoede voorkomt is waar, maar doe dáár wat aan in plaats van die arme mensen ook nog eens hun sociale huurwoning af te pakken.

Kansarm en allochtoon in Nederland is helaas vrijwel synoniem. Spanjaarden, Grieken, Turken en , Marokkanen zijn immers door de regering en het bedrijfsleven naar Nederland gehaald om het smerige en zware werk te doen waardoor je vroeg of laat in de wao en de bijstand terechtkomt. Daarbij komt dat allochtonen zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt aanzienlijk minder kansen hebben dan witte Nederlanders.

Of het nog zo is weet ik niet, maar jarenlang heeft de gemeente bij de toewijzing van sociale huurwoningen ook een “maatwerk”-beleid gevoerd, wat inhoudt dat je alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking komt als je niet kansarm bent. Ook al met het argument dat het beter is voor de buurt dat er minder kansarmen wonen. Dat bouwen voor de vrije sector voor doorstroming zorgt waardoor goedkope woningen beschikbaar komen voor kansarmen is dus een leugenachtig argument, want de gemeente wil kansarmen ook uit de sociale huur weren.

Gegeven het feit dat kansarm en allochtoon in Nederland helaas maar al te vaak samengaat, komt het standpunt van de “uitgebalanceerde” mix (relatief meer middenklassers) domweg neer op een beleid om allochtonen te weren. Dat is precies wat Wilders propageert. Overigens, of het beleid er op gericht is Marokkanen of kansarmen de stad uit te werken, in beide gevallen is het discriminatie.

Wat mij in het geval van Maarten van Ooijen van de Christenunie zo ontzettend stoort is dat de Christenunie zich uitdrukkelijk, meer dan het CDA waarbij iedereen al lang vergeten is waar die “C” voor staat, op de Bijbel beroept.

De Bijbel roept op de vreemdeling lief te hebben (“Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte” (Lev. 19:33-34). Ook roept de Bijbel op het voor de kansarme op te nemen. “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mattheus 25:40). Mij dunkt dat de krakers meer in de geest van de Bijbel handelen dan Maarten van Ooijen van de

Christenunie.

(Nieuws030.nl, 28 september 2016)
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-christenunie-is-de-krakers-spuugzat/

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

 

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht krijgt de Franse onderscheiding van ‘Chevalier dans l’Ordre nationale de la Légion d’Honneur’. Hij ontvangt hem onder meer voor zijn inzet tijdens de Tour de France, die vorig jaar in Utrecht startte.

Dat heeft de president van Frankrijk besloten. Van alle nationale Franse onderscheidingen is dit Legioen van Eer de meest prestigieuze. Dat heeft de Franse ambassade in Nederland laten weten.

“Als burgemeester van Utrecht is de heer Van Zanen onder andere een zeer waardevolle gesprekspartner van de ambassade geweest tijdens de voorbereiding van de Grand Départ van de Tour de France in zijn stad, in juli 2015”, meldt de ambassade. “Bovendien speelde hij, in de marge van dit evenement, een grote rol in de lancering van het Frans-Nederlands economisch jaar.”

“De president van Frankrijk heeft daarom besloten de heer Van Zanen te onderscheiden voor zijn belangrijke bijdrage aan de goede relatie die bestaat tussen Frankrijk en Nederland.”

Van Zanen krijgt de onderscheiding op dinsdag 15 november uit handen van de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot.

(Nu.nl, 30 september 2016)

http://www.nu.nl/binnenland/4329392/franse-onderscheiding-burgemeester-utrecht-tourstart.html

Franse staat speelt de coiffeur voor de ASO, de geldklopmachine van de Tour de France.

Partner gemeentebestuur van Utrecht klopte miljoenen uit de belastingpot van de Utrechters.

 

Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

Noord-Brabant en vijf grote steden in die provincie willen met Utrecht lobbyen om de Ronde van Spanje naar Nederland te halen. Utrecht wil in 2019 de start van de Vuelta organiseren.

Het CDA in Noord-Brabant had het provinciebestuur eigenlijk gevraagd om de Tour de France binnen te halen, meldt Omroep Brabant. De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in Düsseldorf en hoewel Limburg dan een Touretappe mee wil pikken, denkt Noord-Brabant dat een gezamenlijke lobby met die provincie er niet in zit. Limburg zou niet willen samenwerken.

Ook de komst van de Giro d’Italia acht de provincie op korte termijn niet kansrijk, omdat die dit jaar nog in Nederland startte. Daarom mikt het Brabantse bestuur liever op de Vuelta in 2019 of eventueel 2020.

De Utrechtse lobby-organisatie Business Peloton Utrecht zet zich al langer in voor de Ronde van Spanje. Utrecht zou dan de eerste stad zijn die alledrie de grote wielerrondes van de wereld in huis heeft gehad. (RTVUtrecht, 27 september 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1525816/brabant-sluit-zich-aan-bij-vueltalobby-utrecht.html

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

Overwegende:

 dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV 2014) bevoegd

is tot verstrekking van subsidies;

 dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen

betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot

activiteiten die zonne-energie bevorderen;

BESLUIT (…………………….)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 132078. Gepubliceerd op 27 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-132078.html

Ditmaal zonder inwerkingtreding met terugwerkende kracht (waarbij degenen die voorinformatie hebben de ruif al hebben leeggegeten voordat die gevuld is).

 

Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

Tijd: 13:00 – 17:30 uur

Locatie: AVR – Rivierweg 147, 6921 PZ Duiven

WIEfm richt zich als Nederlands-Duits INTERREG-project op warmtevoorziening in de grensregio, met als doel het ontwikkelen en tastbaar maken van concrete plannen voor een efficiënte productie, distributie en gebruik van warmte in de Euregio. De komende vier jaar wordt de basis van warmtelevering in de grensregio onderzocht, besparingsmogelijkheden uitgewerkt en duurzame alternatieven gepresenteerd. Hoe is de warmtevoorziening in beide landen geregeld? Welke technologieën gebruiken ze? Met welke infrastructuur hebben beide landen te maken? Hoe zien de verschillen in wetgeving eruit?

Voorlopig programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.30 Start plenaire gedeelte met vooraanstaande sprekers:

 • Energieproducent/ -leverancier
 • Collectieve (duurzame) warmtevoorziening
 • Individuele (duurzame) warmtevoorziening

14.40 Pauze

15.00 Workshops over verschillende aspecten bij collectieve en individuele warmteoplossingen (technisch, bestuurlijk, planologisch, economisch)

17.00 Terugkoppeling workshops en afsluiting

17:15 Netwerkborrel

http://specials.han.nl/sites/seece/actueel/agenda/item/?id=140

Zie ook: http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=2184707bc9&e=d945a066ea

 

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Datum besluit: 22-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Beroep bij de rechtbank.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 133602. Gepubliceerd op 28 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-133602.html

Wat vooraf ging: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad%7CStaatsblad%7CStaatscourant%7CGemeenteblad%7CProvinciaalblad%7CWaterschapsblad%7CBladGemeensc happelijkeRegeling%7CParlementaireDocumenten&vrt=HZ_WABO-15-10550&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20160928&epd=20160928&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

 

SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

De SP dient een initiatiefwet in om de verdere splitsing van energiebedrijven een halt toe te roepen. Hiermee voorkomt de partij dat Nederlandse energiebedrijven nodeloos op een concurrentieachterstand worden gezet. Nederland is het enige EU-land dat eigendomssplitsing verplicht voor regionale netbeheerders. Gedwongen splitsing is bovendien geen onderdeel van Europees beleid.

SP -Kamerlid Eric Smaling: ‘door niet te splitsen, behouden we de zeggenschap over onze eigen energievoorziening en maken Nederlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Eneco en Delta een eerlijke kans ten opzichte van ongesplitste buitenlandse reuzen als RWE, EON en Vattenfall. Bovendien behouden we er duizenden banen mee en versterken we de regionale economie.’

De initiatiefwet geeft uitvoering aan een wens van de Eerste Kamer, die in december 2015 minister Kamp vroeg de gewraakte splitsing uit de wet te halen totdat die verplicht zou worden door Brussel. De minister weigerde dit, waarna de Eerste Kamer tegen de Gas- en Elektriciteitswet stemde. Door de laatste twee ongesplitste bedrijven, Eneco en Delta te splitsen, worden zij op een flinke achterstand gezet. Ze zullen minder kunnen investeren en de transitie naar duurzame energie wordt erdoor vertraagd, wat een rem is op de uitvoering van het Energie-akkoord. Momenteel is Eneco nog voorloper op het gebied van duurzame energie. Smaling: ‘Deze bedrijven moeten zich kunnen concentreren op duurzame energieopwekking en –voorziening. Een splitsingstraject inzetten kost tijd en arbeidsplaatsen, maar leidt ook de aandacht af van waar het om zou moeten gaan in deze tijd. Door nu een onnodige regionale splitsing af te dwingen dreigen opnieuw 1500 tot 2000 banen te verdwijnen.

Minister Kamp stelt dat splitsing nodig is om de netten te beschermen tegen risicovolle commerciële activiteiten van energiebedrijven in dezelfde holding. De netten zijn echter al volledig beschermd door de wet. Zelfs bij een faillissement van het energiebedrijf in de holding wordt de financiële positie van de netbeheerder niet bedreigd. De bestaande privatiseringswet uit 2010 verbiedt bovendien dat netten van regionale netbeheerders door een overname in commerciële of buitenlandse handen kunnen vallen. Verder beweert Kamp dat eigendomssplitsing bijdraagt aan lagere prijzen en meer keuzevrijheid voor de consument. Ervaringen in andere EU-landen bewijzen het tegendeel. Duitsland, Frankrijk en Scandinavië kennen lagere elektriciteitsprijzen, terwijl deze landen geen splitsingswet hebben. Volgens de SP is gedwongen splitsing niet alleen overbodig omdat de publieke doelen al zijn gerealiseerd, maar bovendien slecht voor de werkgelegenheid en de transitie naar duurzame energie.

(SP.nl, 28 september 2016)

https://www.sp.nl/nieuws/2016/09/sp-initiatiefwet-stopt-verdere-splitsing-energiebedrijven

 

Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk

Hoe ‘groen’ is groene stroom? Niet altijd makkelijk om te weten, want quasi iedere leverancier noemt zichzelf groen tegenwoordig. Maar Greenpeace helpt ons om het bos door de bomen te zien. En het resultaat is ontnuchterend. Vooral kleine spelers scoren goed. Van de grote merken is er maar eentje die echt ‘groen’ is: Eneco.

Een betere wereld begint bij jezelf: het is een beetje een Bond Zonder Naam-slogan, maar voor energieleveranciers geldt het eigenlijk echt. Bij wie je stroom koopt heeft gewoon een heel stevige impact op je eigen ecologische voetafdruk.

Dat hebben zowat alle spelers op de energiemarkt vandaag ook heel goed door. Het argument van ‘groen’ te zijn wordt echt door quasi iedereen uitgespeeld. Maar vaak blijkt het marketing, een laagje groene vernis op wat eigenlijk gewoon ouderwetse kernenergie, of steenkool- of gascentrales zijn.

Daarom dus superhandig dat Greenpeace een overzicht gemaakt heeft van voor wie je moet kiezen, als je echt groen wil zijn. Veel excuses zijn er dan niet meer om van stroomleverancier te veranderen: tegenwoordig gaat dat makkelijk: zonder stroomonderbrekening, en de administratie die regelt je nieuwe leverancier. (…..)

(Newsmonkey.be, 29 september 2016)

http://newsmonkey.be/article/71749

Let op: Het artikel komt van een Belgische website. Het Greenpeace-overzicht vergelijkt de Belgische energieleveranciers. Het staat niet zo maar vast dat Eneco er in Nederland ook zo uitspringt.

In Nederland springt Eneco vanuit ‘kostenefficiëntie’ niet al te best met bomen om. Zie het voorbeeld Cremerstraat in Utrecht.

Voor Eneco-retoriek zie ook: http://www.energiegids.nl/nieuws/nominaties-energie-awards-2016-bekend
Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

De Meldplicht Datalekken is inmiddels ruim een half jaar van kracht. Diverse security-experts verzamelden zich in de arena van het Beatrixgebouw in Utrecht en spraken over de resultaten van de wet, wat er nog moet gebeuren en hoe de meldplicht van invloed is op de aankomende Europese wetgeving.

Stel: een medewerker van uw organisatie heeft een bedrijfslaptop waarop duizenden persoonsgegevens staan. Deze laptop is niet versleuteld en ook de data zijn vrij toegankelijk. Vervolgens raakt de medeweker deze laptop kwijt. Dat is een datalek dat sinds 1 januari 2016 gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit in het kader van de Meldplicht Datalekken (zie kader onderaan).

Motivatie

Erwin Schürmann, manager systems engineering bij securityleverancier Fortinet, ziet dat de meldplicht bijdraagt aan bewustwording in het hogere segment. ‘De overheid wil dat bedrijven niet alleen gaan nadenken over databeveiliging maar er ook actie op ondernemen. Een lek kan nooit 100 procent voorkomen worden, maar bedrijven moeten aantonen dat ze cybersecurity serieus nemen en proberen een lek te voorkomen.’ Een andere doelstelling is om het consumentenvertrouwen weer terug te winnen, meent Kevin Jonkers, manager Forensics & Incident Response bij beveiligingsbedrijf Fox-IT. Hij vindt dat de meldplicht nog weinig concreets heeft opgeleverd. ‘Bedrijven zijn op de hoogte van de meldplicht en denken na over de beste manier om met deze verplichting om te gaan. Maar het verandert niets aan de cybersecurityproblematiek, er vinden nog steeds dezelfde beveiligingsincidenten plaats’. (………….)

(Computable.nl, 27 september 2016)

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/magazine/5844570/5215853/een-half-jaar-meldplicht-hoe-staat-nederland-er-voor.html

Eenvoudig openbare ruimte beheren

Gemeenten zijn dom als ze bij het beheer niet via een landelijke standaard gaan werken. Drechtsteden geeft het voorbeeld.

Weten waar je als gemeente over beschikt, zodat je het geheel ook beter kunt beheren. Het gebruik van een beheersysteem openbare ruimte is voor gemeenten niet nieuw. Wel nieuw is dat die beheersystemen nu ook gaan werken aan de hand van een landelijke standaard: IMBOR. Weliswaar niet verplicht, maar de voordelen zijn zo groot dat gemeenten dom zouden zijn om het niet te gaan gebruiken. Althans dat vindt Theo Santegoets, namens het samenwerkingsverband Drechtsteden.

Op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas ligt Dordrecht, qua grootte de vijfde gemeente van Zuid-Holland. Dordrecht is een van de gemeenten die deel uitmaakt van Drechtsteden, een club van zes/zeven gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en binnenkort ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam) die op een flink aantal terreinen samenwerken. Een van die gezamenlijke terreinen is het beheersysteem openbare ruimte. In het beheersysteem worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met onder meer wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer, speeltoestellen, constructies enzovoorts. Het zijn alle objecten die stuk voor stuk een relatie hebben met de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT).

IMBOR

Voor de selectie van een nieuw, gezamenlijk beheersysteem openbare ruimte werd door de Drechtsteden-partijen een aantal eisen opgesteld. Bijvoorbeeld over een uniforme opbouw van het datamodel voor de wegbeheervakken en de groenbeheervakken. Dat resulteerde in een soort van Drechtstedenstandaard, die wonderwel goed aansloot bij een landelijk initiatief: IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte). “Onze adviseurs Alfons Schuurmans en Jochem Mollema hielpen ons bij het opstellen van de eisen voor een gezamenlijk beheersysteem en via hen zijn wij in aanraking gekomen met de landelijke standaard IMBOR, waarvan toentertijd net de contouren zichtbaar waren”, aldus Theo Santegoets, naast zijn werk als deeltijdadviseur strategie en innovatie en deeltijdadviseur asset management bij de gemeente Dordrecht nauw betrokken bij het optuigen van het integraal beheersysteem. “Besloten werd dan ook om onze input te gebruiken bij het verder uniformeren van de landelijke standaard. Net als de input van de gemeente Amsterdam. Dat heeft geresulteerd in twee proeftuinen.” De proeftuinen waren onderdeel van het project ‘IMBOR’, waarvoor het nationale kennisplatform CROW verantwoordelijk is. (……………)

(Gemeente.nu, 29 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Eenvoudig-openbare-ruimte-beheren-2885847W/

Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

Omwonenden van winkelcentrum Overkapel in Overvecht hebben een brandbrief geschreven aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Ze willen een samenscholingsverbod bij Overkapel, zodat de politie tegen overlastgevende jongeren kan optreden.

“De overlast blijft toenemen ondanks de vele inspanningen van de veiligheidsregio en politie. Het plaatsen van de drie camera’s van stadstoezicht lijkt vooralsnog geen effect te hebben”, schrijven de omwonenden.

CAMERATOEZICHT

De camera’s hangen sinds half september bij het winkelcentrum waar de jongeren vooral ’s nachts rondhangen. Ze zouden hard schreeuwen, bewoners intimideren, vechten, drugs gebruiken, dealen en rotzooi laten liggen.

“Op dit moment lijden de bewoners zo erg onder de huidige overlast dat de nachtelijke slaap er niet meer in zit”, aldus de bewoners. Voor de camera of voor de radio willen bewoners niets zeggen uit angst voor de jongeren.

SAMENSCHOLINGSVERBOD

Volgens de bewoners probeert de politie wel op te treden, maar ze kunnen niet zoveel. “Er zijn agenten die eerlijk toegeven dat ze in de huidige situatie weinig kunnen doen aan de overlast. Dit omdat er bijvoorbeeld geen samenscholingsverbod is in de nachtelijke uren.” De bewoners pleiten daarom voor zo’n verbod in de hoop dat de politie dan de jongerenoverlast kan aanpakken.

Niet alleen omwonenden maken zich zorgen over de overlast in de wijk, ook de ondernemers willen dat er iets gebeurd: “De gemeente is er erg mee bezig. Ze moeten er bovenop zitten, want anders gaat het echt de verkeerde kant op.”

Ook de ondernemers willen alleen anoniem hun verhaal doen: “Ik zou willen dat mensen zich volledig op hun gemak voelen, ongeacht welk tijdstip ze hier lopen.” Volgens de ondernemers maken de hangjongeren rotzooi op het winkelcentrum en zijn ze intimiderend aanwezig.

OVERLEG

De gemeente Utrecht overlegt met politie, omwonenden en ondernemers om een oplossing te vinden voor de overlast. Zo zijn er onlangs camera’s geplaatst. Utrecht heeft verder het bureau ‘Veelzijdig Veilig’ in de arm genomen om digitale buurtpreventie op te zetten. Volgens ‘Veelzijdig Veilig’ is dat vooral met het oog op de viering van Oud en Nieuw.

“We werven extra ogen in de buurt als een vorm van buurtpreventie in Overvecht Zuid en ook in een deel van Zuilen.” Het gaat dan vooral om het opzetten van WhatsApp-groepen onder omwonenden en ondernemers om zo de buurt beter in de gaten te houden en overlast snel te melden. (RTVUtrecht, 29 september 20160

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527710/bewoners-willen-samenscholingsverbod-in-overvecht.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

Gecombineerde raadsinformatiebijeenkomst-expertmeeting: Ruimtelijke Strategie

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

Raadsinformatiebijeenkomst: Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

Omschrijving: De Raad wil in gesprek met alle (89) subsidieaanvragende instellingen. De raadsleden nodigen daarom deze instellingen uit om te reageren op het Collegevoorstel ‘Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020’.

De centrale vraag is “Wat willen de cultuurinstellingen de raadsleden op één A4tje meegeven om in de commissie (1 nov.) het debat te voeren en om in de raad (10 nov.) tot een definitief besluit te komen?”

Bij deze bijeenkomst zijn per subsidie-aanvragende culturele instelling max. 2 personen welkom. Zij ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Sorry. Wij kunnen er niets aan doen dat de gemeenteraad voor hetzelfde altijd twee agenda’s publiceert die onderling nogal eens verschillen

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o.a.

4   Concept-Managementletter accountant 2016 en reactie college daarop

Behandelvoorstel: Toelichting door de accountant. Paginagewijs doornemen van de Management (B4a). Vervolgens een toelichting door of namens de wethouder Financiën op de collegereactie (B4b). Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft t.b.v. de definitieve versie, en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R. Stilstaan bij routing. Achtergrond: jaarlijks stelt de accountant een Boardletter op, op basis van zijn interim-controle over het eerste half jaar. Hierin geeft de accountant eventueel geconstateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie van de gemeente weer, met name w.b.t. de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen.

5.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

5.2 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

6 Subcommissie: Begrotingswijziging BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft bij de Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV, de Toelichting Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV en bij het Raadsvoorstel Begrotingswijzing. Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt gelijktijdig met de Programmabegroting 2017 en Begrotingswijziging voorgesteld om aan de vereisten van het nieuwe BBV te voldoen.

7  Aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de Financiële verordening 2017 (B7a), de Toelichting aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV (B7b), de Nota Waarderen Activeren en Afschrijven (B7c) en bij de Afschrijvingstabel vaste activa 2017 (B7d). Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording dient ook de financiële verordening te worden aangepast.

8  Jaarplan 2016

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2551e279-5ec1-4d1c-b7ba-a442a5c94455&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o.a.

2.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

3    Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

4  Raadsvoorstel Begrotingswijziging BBV

De Programmabegroting 2017 die het college op 16 september heeft gepresenteerd is nog opgesteld naar de voorschriften van het oude BBV. Met deze begrotingswijziging wordt de Programmabegroting 2017 aangepast aan de nieuwe wetgeving. De wijziging wordt gelijktijdig met de begroting in de raad behandeld, zodat B&W een begroting die aan de eisen van het BBV voldoet kan aanbieden aan de provincie ten behoeve van het financiële toezicht. De stukken bij dit raadsvoorstel worden na behandeling in de subcommissie Controle en Financiën van 3 oktober bij de agenda gevoegd.

5  Verordening afvalstoffenheffing 2017

Jaarlijks wordt de Afvalstoffenverordening bij de Programmabegroting geactualiseerd.

6  Verordening brug- schut en havengelden

Jaarlijks wordt de Verordening brug-, schut-, en havengelden geactualiseerd.

7  Verordening hondenbelasting 2017

Jaarlijks wordt de Verordening hondenbelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd.

8  Verordening marktgelden 2017

Jaarlijks wordt de verordening marktgelden geactualiseerd. Het gaat hierbij om het bijstellen van de tarieven voor loon- en prijsbijstelling.

9   Verordening parkeerbelastingen 2017

10 Verordening precariobelasting 2017

Jaarlijks wordt de Precariobelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd de Verordening precariobelasting 2017 vast te stellen.

11  Verordening rechten begraafplaatsen

12.1 Verordening rioolheffing 2017

12.2 Raadsbrief Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

13    Verordening toeristenbelasting 2017

14    Raadsbrief Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5c90cc0c-c20a-484e-97fa-e6a8889bae9f&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=3cb37c3e-69df-451a-9e2d-35a9844ea0ff&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

2  Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

Deze brief wordt nagezonden.

3 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8c72c9c1-2a64-4aae-8e31-ebf5a29ab79a&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=93feb87f-3413-421c-89b7-7ae6c27c0a85&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

26-9-2016         Ondersteuning Voedselbank Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

30-9-2016         Evaluatie OpMaat (Werk en Inkomen)

30-9-2016         Proef anoniem solliciteren

29-9-2016         Veiligheidsbeeld eerste helft 2016

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

28-9-2016         Terugblik Vrijmarkt/Koningsdag 2016

27-9-2016         Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en verlenging subsidie opdracht Spelenderwijs Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

30-9-2016         Position paper circulaire economie

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

26-9-2016         Essentaksterfte in Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Partij voor de dieren klaagt over housefeest

o     Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     D66 eist onderzoek biocentrale

o     D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

o     Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

–    Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

–    Utrechtse begroting: minder belastingen

–    Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

–    ‘Problemen Lombok onderschat’

–    Samenwerking laat inwoners weer meedoen

–    Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

–    Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

Geen bomenparagraaf en andere stukken

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066
In het op 20-09-2016 te laat genomen verlengingsbesluit (vergunningverlening van rechtswege dreigt) van de beslistermijn wordt sneaky de kap van drie bomen meegesmokkeld. Zat niet in de aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

DIT IS NIET IN DE HAAK. Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook geen bomenparagraaf en andere stukken.

Welke ondernemer of particulier wordt er nu weer bevoordeeld?

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130748. Gepubliceerd op 23 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130748.html

Nijverheidsweg 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29219

Het kappen van 63 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130560. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130560.html

Van de 3 bijlagen er maar 1 bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Sportpark Zoudenbalch, Laan van Maarschalkerweerd 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29220

Het kappen van vier bomen op sportpark Zoudenbalch

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130558. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130558.html

De bomenparagraaf stelt de voor de hand liggende vraag niet (en beantwoord die evenmin) of met een andere plaatsing van het nieuwe kleedlokaal de bomen gespaard kunnen worden.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-28865

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130486. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130486.html

Hier hebben we de rare figuur dat de (groen)aannemer de bomenparagraaf schreef, niet de gemeente.

Hoornbloemlaan 12 en 13 te Vleuten, HZ_WABO-16-29415

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130752. Gepubliceerd op 23 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130752.html

Geen aanvrager vermeld, hoewel dat de gemenete moet zijn daar het een boom in de straat betreft.

Geen bomenparagraaf.

2 van de 3 bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066

Het bouwen van twee vrijstaande woningen na sloop van twee onder een kap woningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100904. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

 

Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

Als ambtenaren hun eigen beleid gaan evalueren staat de conclusie bij voorbaat vast. Dat is dan geen evaluatie maar propaganda. De Bomenevaluatie 2013-2016, opgesteld door de Afdelingen Milieu/Stadsbedrijven is daar een goed voorbeeld van.

Conclusies zijn dat de regelgeving is verbeterd, de besluitvorming transparanter is geworden, het aantal bomen en de gemiddelde leeftijd is toegenomen. De afdelingen Milieu/Stadsbedrijven zijn dus zeer tevreden over het eigen beleid. Daar valt wel wat op af te dingen.

Om te beginnen: de aanvraag voor een kapvergunning wordt vrijwel nooit geweigerd. Dat komt doordat de gemeente doorgaans zelf de aanvrager is en zijn eigen aanvraag beoordeelt. Om de schijn van onafhankelijkheid te wekken wordt de beoordeling van de aanvraag door de VTH (Vergunning, toezicht en handhaving) gedaan, maar die is voor de vakinhoudelijke /niet-juridische beoordeling afhankelijk van groenmensen die onder Milieu en Stadsbedrijven vallen en de aanvraag ingediend hebben. Kortom, de slager keurt zijn eigen vlees.

De regelgeving is allerminst verbeterd. Om actiegroepen en bewoners de mogelijkheid te ontnemen bezwaar te maken tegen het kappen van bomen stelde Robert Giesberts (GroenLinks-wethouder) in 2007 voor de kapvergunning af te schaffen. Ook toen werd de aanvraag vrijwel altijd door de gemeente gedaan en al die bezwaren dat vond de gemeente maar lastig. Toen dat voorstel een kleine opstand ontketende trok Giesberts zijn voorstel snel weer in.

De ambtenaren bedachten toen wat anders: alleen de heel bijzonder waardevolle bomen hoefden maar beschermd te worden door de kapverordening. Dus als een boom niet heel bijzonder is hoeft er volgens de huidige opvatting van de gemeente helemaal geen afweging plaats te vinden en wordt de aanvraag als een formaliteit beschouwd. Sinds de oprichting van de Utrechtse Bomenstichting in 2007 is de regelgeving alleen maar veel slechter geworden voor de bomen.

Ook de transparantie is er bepaald niet op vooruitgegaan. Lange tijd werd de aanvraag en de vergunning gepubliceerd in Ons Utrecht, overzichtelijk per wijk. Met de bekendmaking kon je naar de infobalie van Bouwen en Wonen (zonder afspraak te hoeven maken!) en daar kon je het dossier inzien. Kennelijk was dat veel te transparant, reden waarom het gedigitaliseerd werd. Nu moet je hogere informatica (“officiëlebekendmakingen.nl”) gestudeerd hebben om tijdig van aanvragen en besluiten op de hoogte te zijn.

Je zou zeggen: als je toch gaat digitaliseren, waarom zorg je er dan niet voor dat de burger zich met één klik toegang kan verschaffen tot het hele dossier van de kapaanvraag. Nee, als hij wil weten om welke bomen het precies gaat en als hij het dossier wil zien, moet hij eerst digitaal een afspraak maken. Dan moet hij met een USB-stick naar het stadskantoor en dan worden de documenten in het dossier één voor één op het stickie gezet. Het moet vooral niet te makkelijk gemaakt worden.

Interessant is te vermelden dat bomen slechts in pakweg 20% van de gevallen worden gekapt omdat ze ziek zijn (zie p.14). In de andere gevallen worden ze gekapt omdat ze naar het oordeel van de gemeente in de weg staan. Om plaats te maken voor asfalt, fietsstraat, leiding van Eneco, uitbreiding golfbaan, fietsenstalling en nieuwbouw Smakkelaarsveld, muziekcentrum, woonwinkelgebouw Vredenburg, herinrichting Jacobsstraat, aanleg NOUW 2, e.d. Anders dan in de Boomevaluatie zelfvoldaan wordt vastgesteld neemt de gemiddelde leeftijd van de bomen met het jaar juist af. Je zal zien dat dat nog erger wordt als de biowarmte installatie van Eneco er komt!

Met cijfers over de toename van het aantal bomen wordt weer flink gegoocheld. In 2011 zouden er 135.410 bomen zijn en in 2016 zou dat aantal toegenomen zijn tot 159.978. Je zou denken dat er in 5 jaar 24.568 bomen bij zijn geplant. Dat is niet zo, het verschil zit hem er voornamelijk in dat de bomen van landgoederen in 2011 niet en in 2016 wél werden meegeteld. En verder is het zo dat er in de loop van de jaren aanzienlijk meer bomen zijn gekapt dan uit de cijfers van de gemeente blijkt. Anders dan de gemeente beweert is noch het aantal, noch de gemiddelde leeftijd toegenomen.

Conclusie: als de gemeenteraad een realistische evaluatie wil hebben van het bomenbeleid dan moeten ze die aan rekenkamer vragen en die niet overlaten aan de afdelingen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn. De rekenkamer zou dan met name kunnen onderzoeken waarom VTH vrijwel alle aanvragen automatisch honoreert en totaal geen probleem heeft gemaakt van het kappen van honderden monumentale bomen voor de uitbreiding van de golfbaan De Haar.

(Nieuws030, 22 september 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-bomenevaluatie-de-slager-keurt-zijn-eigen-vlees/
 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Illegaal evenement in editie zoveel

Partij voor de dieren klaagt over housefeest

De Partij voor de Dieren heeft gisteren bij wethouder Kees Geldof aan de bel getrokken over een iIIegale houseparty afgelopen weekend bij Plas Vechten op de rand met buurgemeente Bunnik.

Dit feest, waar de politie na klachten van omwonenden een einde aan heeft gemaakt, kon daar plaatsvinden omdat het toegangspad naar de plas niet was afgesloten.

Volgens de PvdD maken omwonenden zich zorgen om de nachtrust van de dieren die in en rond de plas leven. Ook vrezen ze voor hun eigen nachtrust. De illegale feestgangers lieten ook nog eens een hoop rotzooi achter bij de plas, zo klaagt de PvdD.

Het toegangspad naar de plas is eigendom van de gemeente Utrecht en is in erfpacht uitgegeven aan golfclub Amelisweerd. Er staan twee hekken op het toegangspad, maar de golfclub en de ook daar gevestigde visclub sluiten deze hekken volgens omwonenden niet af

Niet dwingen

De Partij voor de Dieren wilde van de wethouder weten welke afspraken met de golfclub zijn

gemaakt en hoe de gemeente wil voorkomen dat dergelijk illegale feesten in de toekomst weer op die plek kunnen plaatsvinden.

Volgens Geldof kan de gemeente de golfclub niet dwingen om de hekken te sluiten. Hij zegde toe de illegale praktijken ook nog eens onder de aandacht van de gemeente Bunnik te zullen brengen.

(AD.nl, 23 september 2016)

www.ad.nl

De gemeente laat dit al jaren lopen. Flinke vent die wethouder.

Hij laat ook evenementen toe in park en plantsoen op een manier die haaks staat op het gemeentelijk groenbeleid. Het is ook zo vermoeiend het vastgestelde beleid uit te voeren.

 

Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

De tourstart in Utrecht is genomineerd voor ‘Beste Publieksevenement’, onderdeel van de Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ van de Tour de France vond vorig jaar in onze stad plaats van donderdag 2 t/m zondag 5 juli 2015.

Utrecht is genomineerd voor twee Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ die vorige zomer plaatsvond in onze stad dingt mee naar de titel ‘Beste Publieksevenement’. Ook is Utrecht genomineerd voor de prijs ‘Excellente Evenementenstad’. Naast Utrecht zijn daarvoor ook de steden Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Rotterdam genomineerd.

De Nationale Evenementenprijzen worden 10 oktober uitgereikt in het Louis Hartlooper Complex.

(DUIC, 18 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/grand-depart-utrecht-maakt-kans-op-prijs-beste-publieksevenement2/

Het prijzencircus is een initiatief vanRespons en BV de Nieuwe Aanpak.

Zie: http://www.nationaalcongresevenementen.nl/initiatiefnemers/

De twee bedrijven hebben een verdienmodel waarin ze bestuurders van allerlei gemeenten tegen elkaar opzetten in het streven naar hun een ultieme glorie (dit op de portemonnee van de burgers).

De concurrerende gemeenten die van de genoemde bedrijven diensten inkopen worden alle geadviseerd hoe de andere gemeente verslagen kan worden. Vissen in dezelfde vijver is een dure wapenwedloop. Deze wapenwedloop heeft in abstracto wat weg van die in het Midden-Oosten, waar dezelfde bedrijven zowel aan Saoedi-Arabië als aan Israël wapensystemen verkopen.

(De keuze van de prijsuitreikinglocatie heeft mogelijk van doen met de drukke agenda van de meest fotogenieke Utrechtse gemeentebestuurder.)

http://www.respons.nl/persberichten/Respons%20en%20De%20Nieuwe%20Aanpak%20lanceren%20Event%20Scan.html
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

D66 eist onderzoek biocentrale

De Utrechtse D66-fractie, de grootste coalitiepartij, wil een onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van de geplande biomassacentrale van Eneco op industriegebied Lage Weide.

Eneco kreeg van de provincie Utrecht een milieuvergunning om de biowarmte-installatie te bouwen op het industrieterrein.

D66 maakt zich daar grote zorgen over. ,,Je gaat een groot vuur stoken midden in de stad. Tot nu toe zijn er alleen onderzoeken van Eneco of in opdracht van Eneco, die aantonen dat het leidt tot CO²-reductie en dat het geen impact heeft op luchtkwaliteit”, stelt raadslid Matthijs Sienot.

Hij is ontevreden. ,,De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zegt dat het gesubsidieerd verstoken van houtsnippers geen duurzame energieopwekking is en bovendien echte innovatie in de weg staat.”

Tegen de bouw van de centrale loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

(AD.nl, 16 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/d66-eist-onderzoek-biocentrale~adbd2bef/

 

D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

De mogelijke komst van een centrale die hout en gft-afval kan omzetten in energie heeft tot raadsvragen van D66 en Stadsbelang Utrecht geleid. De partijen in Utrecht maken zich zorgen over de biomassacentrale. Die zou volgens de gemeente op een duurzame manier groene stroom moeten gaan opwekken.

D66 en Stadsbelang Utrecht vragen zich af of de gemeente wel onafhankelijk onderzoek naar de centrale heeft laten doen. Ook vragen de partijen zich af wat het nut en de noodzaak is van de biomassacentrale en willen ze weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale.

Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de mogelijke komst van de biomassacentrale naar industrieterrein Lage Weide in het noordwesten van de stad.

(RTV Utrecht, 19 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1524159/d66-en-stadsbelang-utrecht-zetten-vraagtekens-bij-biomassacentrale.html

Hoe is het met GroenLinks? GroenLinks gaat voor het groene velours in de bestuurszetels.

Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

Eneco wil in Utrecht een nieuwe biomassacentrale bouwen. Steeds meer partijen maken zich echter zorgen om de komst van de energiecentrale. Energie opwekken via biomassa schijnt een stuk vervuilender te zijn dan eerder gedacht. De fracties van Stadsbelang Utrecht (SU) en D66 hebben vragen gesteld hierover aan het Utrechts college.

Raadsleden Cees Bos (SU) en Matthijs Sienot (D66) laten weten dat de wetenschap zeker niet eenduidig positief is over de duurzaamheid van een biomassacentrale. In Utrecht zou deze namens Eneco gebouwd moeten worden op Lage Weide.

“De keuze voor een biomassacentrale midden in Utrecht wordt ondersteund met stapels rapporten, die allemaal zijn opgesteld of gefinancierd door Eneco”, melden de raadsleden bij hun vragen. “Onafhankelijke rapporten en onderzoeken zijn er echter niet. Voor elke procent milieuwinst van de milieuzone laten we aparte onderzoeken verrichten en rapportages opstellen. Dan is het opmerkelijk dat we voor zo’n onomkeerbaar en ingrijpend besluit genoegen nemen met alleen maar gesponsorde onderbouwingen en omstreden wetenschappelijke inzichten.”

De raadsleden zijn niet de eersten met een kritische blik op de plannen van Eneco. Afgelopen week liet Bart van den Heuvel, die eerder succesvol ten strijde trok tegen de stadsverwarming datzelfde Eneco, al weten dat de geplande nieuwe Eneco biomassacentrale in Utrecht jaarlijks voor 184 kiloton extra CO2 uitstoot gaat zorgen.

Houtkachel

Ook de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), onder leiding van milieuactivist Kees van Oosten, heeft een zienswijze (.pdf) ingediend tegen de plannen. “De biowarmte installatie is niets anders dan een mega grote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte-installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.”

Vorig jaar kwamen de plannen voor de biomassacentrale ook al negatief in het nieuws. Toen duidelijk werd dat de centrale met 50 vrachtwagens per dag bevoorraad moet worden, stelde de PVV-fractie in de Provinciale Staten vragen. (DUIC, 19 september 2016)

https://www.duic.nl/politiek/steeds-meer-zorgen-om-nieuwe-biomassacentrale-eneco/

Vooruit Jansen; vooruit SP

Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

Gemeenten kunnen straks gebieden aanwijzen waar alleen huurhuizen voor de vrije sector mogen worden gebouwd, ook als zo’n gebied niet hun eigen grond is. Minister Stef Blok (Wonen) bereidt een wetswijziging voor waardoor de gemeenten dit mogen doen, staat in een brief die dinsdag naar de Tweede Kamer is gegaan.

Exclusief voor middeldure huur

Gemeenten kunnen straks in bestemmingsplannen gebieden exclusief aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment (700-900 euro), zo meldt Blok. De gemeenten kunnen straks voor genoemde gebieden ook maximumhuurprijzen vastleggen in verordeningen. Ze kunnen dus zelf bekijken hoeveel huurhuizen er binnen hun grenzen nodig zijn voor welke doelgroep.

Grote vraag

Met een reeks maatregelen hoopt Blok tot een passend aanbod te komen van de grote vraag naar huurwoningen in het middensegment van de vrije sector. Zo neemt het rijk met ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment. Ook worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Puntensysteem aanpassen

Voor de regio’s het Amsterdam en Utrecht wordt op korte termijn het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) aangepast. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.

(Binnenlands Bestuur, 20 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeente-kan-huurzone-aanwijzen-in.9548302.lynkx

Utrechtse begroting: minder belastingen

De gemeente Utrecht staat er financieel goed voor. Dat staat in de begroting die vrijdag is gepresenteerd. Bewoners hoeven daarom iets minder gemeentelijke belastingen te betalen. In de plannen staat onder meer ook dat er een urilift moet komen, sommige culturele instellingen geen geld meer krijgen en dat de gemeente het EK Beachvolleybal wil binnenhalen.

In de begroting staat waar het geld van de gemeente binnenkomt en waaraan B en W de euro’s in 2017 wil uitgeven. De stad heeft een budget van 1,4 miljard euro.

Zo’n 788 miljoen krijgt de stad van het Rijk. De rest, zo’n 611 miljoen euro, dragen de bewoners en bedrijven bij. Dat gebeurt deels via huren en rente, maar ook bijvoorbeeld ook via de Onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de parkeerbelasting. Parkeren leverde dit jaar overigens een half miljoen extra op.

Het extra geld gaat onder meer naar Overvecht. Daar zet de gemeente tien miljoen extra in. Er is meer geld voor onderhoud, bijvoorbeeld aan het Domplein. Ook krijgen sportevenementen geld. Zo betaalt de stad mee aan het EK vrouwenvoetbal 2017, waar Utrecht een van de speelsteden is, het NK Atletiek 2018 en wordt geprobeerd het EK beachvolleybal binnen de gemeentegrenzen te krijgen.

TEGENVALLERS

Tegenvaller voor de gemeente zijn de bijstandsuitkeringen. Daar wordt dit jaar ruim 31 miljoen meer aan uitgegeven dan verwacht. Ook moet de gemeente meer geld uittrekken voor de HOV-baan door Transwijk. Die was begroot op 3 miljoen euro. Maar nu gaat de gemeente er van uit dat hij ruim 11 miljoen euro moet gaan kosten, dat is 8 miljoen meer dan begroot.

Het gemeentelijk vastgoed is een molensteen om de nek van de gemeente. Na de verhuizing naar het stadskantoor heeft de gemeente veel panden niet meer voor zichzelf nodig. Een deel van dat vastgoed staat leeg. Daarnaast zijn de huuropbrengsten veel lager dan verwacht. Het zorgt voor een extra verlies dit jaar van 5 miljoen euro.

Hoeveel de gemeente heeft verloren met de invoering van het Ecofont, is niet duidelijk. Op verzoek van GroenLinks werd sinds 2009 gewerkt aan duurzamer printen, maar dat lukt niet. Het project is daarom geschrapt.

(RTV Utrecht, 16 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1523644/utrechtse-begroting-minder-belastingen.html

Utrecht krijgt de begroting sluitend met goedkoop geleend geld. De schuld is enorm. Bij rentestijging komen er grote problemen. De politici leiden de blik van het driegend onheil af door de gemeentelijke belastingen te verlagen.

Zodra het fout gaat vertrekken ze naar andere gemeenten om daar hun heilzaam werk voort te zetten.

 

Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

Het Utrechtse college heeft het komende jaar 1,4 miljard euro te besteden. Dat werd vrijdag duidelijk bij de presentatie van de begroting.

(………….)

Ambitie

Haage (PvdA – N&aN) is sowieso niet heel positief over de begroting. “Het lijkt wel alsof er een bank wordt bestuurd.” Zij is daar niet blij mee. “Dat baart me juist zorgen. De tweedeling in de stad wordt steeds groter. Veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om een betaalbaar huis in de stad. Het college moet uit de ivoren toren komen en weer wat dichter bij de mensen komen.

De insteek van deze begroting is die van een boekhouder bij een bank. Die moeten zuinig zijn. Utrecht mag, zeker nu er weer wat meer te besteden is, wel wat meer ambitie tonen. De gemeente moet juist uitgeven voor de mensen die er wonen.”

D66 is blij dat er een oplossing is voor de culturele instellingen die een positief advies kregen van de commissie, maar waar geen geld meer voor beschikbaar is. “Instellingen als het Volksbuurtmuseum en de Metaal Kathedraal kunnen nu in ieder geval weer een jaar vooruit”, zegt Aline Knip van de partij.

“Bij de Voorjaarsnota moeten we gaan kijken voor een definitieve oplossing. Ook moeten we gaan nadenken over hoe we het aanbod in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door subsidies niet voor vier maar voor twee jaar toe te kennen. Het is fijn om zo veel vertrouwde namen op de lijst te zien, maar geven we nieuwkomers wel genoeg kansen?”

Niet alleen hipsters en start-ups

Het CDA is niet te spreken over de begroting. Fractievoorzitter Sander van Waveren laat weten: “In een samenleving die steeds sneller gaat, waar steeds meer van mensen gevraagd wordt is het belangrijk te investeren in wat ons bindt. Om jongeren en ouderen mee te laten doen. En vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen.

Die boodschap heeft het college duidelijk nog niet begrepen. Utrecht is niet alleen voor hipsters en start-ups. We moeten ook plek houden voor de bestaande bewoners en gezinnen met jonge kinderen. Dat betekent zorgen voor prettige, rustige woonbuurten en het aanpakken van onveilige plekken.”

GroenLinks denkt dat er met de plannen achter deze begroting juist fors ingezet kan worden op het tegengaan van segregatie in de samenleving. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen”, zegt fractievoorzitter Heleen de Boer.

“Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de ongelijkheid toe, dat zien we in wijken en op scholen. We willen een eerlijke samenleving, zodat het goed gaat met álle Utrechters. Het tegengaan van de tweedeling is daarom zo’n belangrijk onderwerp.”

(Nu.nl, 17 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4322821/begroting-utrecht-kent-te-weinig-ambitie-.html

De begroting is een consequentie van eerder gemaakte keuzen zoals zwaar investeren in de infrastructuur voor specifieke ondernemersgroepen, op grote schaal investeren in last- en schadegevend vermaak waar heel dik op wordt toegelegd. In ruil daarvoor vormen de dankbare ondernemers de werkgelegenheid steeds meer om naar weggooibanen.

Om de cadeaus voor de ondernemers te kunnen bekostigen heeft de gemeente met open ogen en in relatief korte tijd een kleine schuld uitgebouwd tot een schuld van ruim 1 miljard. Dit werd en wordt gefaciliteerd door een gemeentelijke organisatie die het wensdenken beoefent, werk slecht voorbereidt en slecht begroot en ook anderszins erg inefficiënt en ineffectief is.

De rentelasten zijn nu laag maar niettemin lopen de kosten van de aangeduide flauwekul zodanig op dat men denkt er alleen uit te komen door steeds meer voorzieningen te schrappen. Er wordt dan wel weer wat extra’s aan liefhebberijen van de diverse lokale partijen besteed, maar per saldo is de trend schrappen. bezuinigen heet dat. Echt bezuinigen is het vet eraf snijden, dat wil zeggen fundamenteel breken met het beleid van de afgelopen pakweg 20 jaar.

Goedkoop en goed wonen, leefbaarheid, klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, investeren in buurtgroen uitsluitend bestemd voor rustige recreatie (geen festivals e.d.), sociaal beleid, medezeggenschap van de burgers, dat is allemaal op de achterhand geraakt bij de zogenoemde ‘linkse coalitie’, die goed beschouwd een rechts programma heeft. Sommige partijen vragen om meer geld om de tweedeling in de samenleving te bestrijden maar houden anderzijds onverkort vast aan het beleid dat dat veroorzaakt. Idioterie of windowdressing, of allebei.

Zo gauw de rente oploopt is Utrecht in last en zal de schuldendruk op de begroting erg groot zijn. De creatievelingen in stadhuis zullen dan niet beters weten te bedenken dan verder snoeien in de voorzieningen, immers de onzin waarop men zich in de afgelopen jaren blind staarde moet onaangeroerd blijven.

‘Problemen Lombok onderschat’

Bewoners van Lombok hebben weinig vertrouwen in een snelle aanpak van de verkeersonveilige Kanaalstraat en de overlast in deze Utrechtse wijk. Tijdens een eerste bijeenkomst deze week leek het er volgens veel verontruste bewoners op dat de gemeente het probleem zelfs helemaal niet onderkent.

De bewonersavond werd ingeleid met een filmpje waarin verschillende wijkbewoners de loftrompet steken over de leefbaarheid van de wijk, terwijl de bijeenkomst juist bedoeld was om de problemen bij de kop te pakken. ,,Het leek wel of de gemeente wilde vaststellen dat er géén problemen zijn. Waar was die avond dan voor bedoeld?”, zegt voorzitter Roos de Haan van de wijkraad.

Er wordt nu een stappenplan uitgewerkt, maar het einde daarvan is pas in 2030 in zicht. ,,Er moet inderdaad nu direct iets gebeuren. Het vuilnis op straat, de snelheidsovertredingen, daar kan allemaal meteen iets mee gedaan worden”, stelt Lidewij Vos. Zij startte eerder dit jaar een petitie om de wijk veiliger te krijgen nadat ze op de Kanaalstraat van haar fiets was gereden. ,,Optreden tegen slecht verkeersgedrag mag inderdaad geen vijftien jaar duren.”

De gemeente stelt echter dat 2030 als einddatum gezien moet worden van een traject, dat al veel eerder van start kan gaan. ,,Veel mensen gaven aan dat ze in 2030 graag weer spelende kinderen in de Kanaalstraat zien. Dat is een fundamenteel toekomstbeeld voor de lange termijn. Maar daar kunnen we vanaf nu aan gaan werken”, zegt woordvoerder Mara Hoogveld. (AD.nl, 17 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/problemen-lombok-onderschat~a139e593/

Samenwerking laat inwoners weer meedoen

Oudewater Werkt! draait dan om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven.

Inwoners van Oudewater, die geen werk of andere vorm van dagbesteding hebben, krijgen sinds kort ondersteuning op maat. Onder het motto ‘Oudewater Werkt!’ hebben de gemeente, sociale werkvoorziening, Welzijn Oudewater, UWV, Abrona (VG), Kwintes (GGZ), Leerplicht en Boogh Arbeid hiervoor de handen ineengeslagen. De vragen van inwoners staan centraal, los van alle bestaande organisatiestructuren, schotten en financieringsstromen. Deze andere manier van werken stimuleert de eigen kracht van de inwoners en benut de bestaande voorzieningen in Oudewater zo optimaal mogelijk.

Door de overgang van AWBZ naar WMO zijn niet meer de grondslagen richtinggevend, maar draait alles om inwoners met een ondersteuningsvraag. Bovendien zorgt de veranderde regelgeving, waar het gaat om participatie, voor een forse transformatie van het sociale domein. Deze twee ontwikkelingen raken elkaar in steeds meer gemeenten en vanuit dit perspectief is Oudewater Werkt! ontstaan. De eerste ideeën kwamen op tafel tijdens een brainstorm van Ad de Regt, wethouder Sociale Zaken van Oudewater, en bestuurder Jan Duenk van Abrona.

(Gemeente.nu, 15 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Samenwerking-laat-inwoners-weer-meeddoen-2876310W/

Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

(b. en w.-besluit van 11 maart 2014)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 5 van de Archiefverordening gemeente Utrecht 2014

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

Voorschriften betreffende het beheer van de informatie van de gemeentelijke organisatieonderdelen en

de Raadsorganen, voor zover deze niet is overgebracht.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130006. Gepubliceerd op 21 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130006.html

Van belang voor recht en bewijs zoekende burgers en ondernemers

Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

De perrongebieden onder de nieuwe stationshal zijn ondermaats. Dat concludeert de Utrechtse welstandscommissie na bestudering van de openbare ruimte aldaar. “De aankleding van de onderzijde van de OV-terminal met alleen verlichting wordt als zeer armoedig ervaren.”

Met de officiële opening van de nieuwe stationshal op 7 december in het verschiet, viel het de welstandscommissie op dat er weinig aandacht is besteed aan de ruimte onder de stationshal.

Een goede visie voor deze ‘benedenwereld’ is cruciaal in de ogen van de welstand. “Er is hier sprake van de entree van de stad waar duizenden reizigers Utrecht binnenkomen en waar de afwerking kwalitatief ondermaats is.”

De huidige plannen voldoen nog niet aan de wensen. Er moet eenheid komen tussen het perronmeubilair, verlichting, plafonds, trappen en tramperrons. De commissie wil dat alle ‘probleemeigenaren’ worden gezocht met betrekking tot de inrichting van de benedenwereld om uniformiteit te realiseren op het station.

(NU.nl, 23 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4325049/welstandscommissie-niet-blij-met-benedenwereld-utrecht-centraal.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o.a.

6.1   Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht bieden in de manier waarop het nieuwe Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt. Centraal daarbij staan het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën. Dit punt wordt in samenhang behandeld met commissiebrief ‘Aanpassingen Hulp bij het Huishouden beleid’ (6.2.)

6.2   Commissiebrief Aanpassingen HbH beleid

Met motie 2016/129 heeft het college de opdracht gekregen om direct na de zomer een voorstel naar de raad te brengen over hoe de hulp bij het huishouden in Utrecht wordt vormgegeven. De wethouder heeft daarnaast toegezegd om de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de hulp bij het huishouden én het objectieve onderzoek naar de norm Schoon Huis en de urennorm (opgelegd door de Centrale Raad van Beroep) met elkaar te verbinden en mee te nemen in het beleid. Dit punt wordt in samenhang behandeld met het raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ (6.1)

7 Agenda Integratie Vluchtelingen

Op 1 juni 2016 vond het door de raad en het college georganiseerds Stadsgesprek Integratie Vluchtelingen plaats. Op 29 september heeft een vervolgbijeenkomst plaats gehad. Het door de gemeente geïnventariseerde overzicht van (deels al lopende) integratie initiatieven van inwoners of instanties, de gemeente en het rijk is daarbij o.a. onderwerp van gesprek geweest. Het bovengenoemde inventarisatie-overzicht én de opbrengst van de bijeenkomst 29 september vormen de basis voor bespreking in de vergadering van raadscommissie Mens en Samenleving van 6 oktober. Het overzicht zal hierna worden aangepast tot een definitieve ‘Agenda Integratie vluchtelingen’ en is bedoeld als handvat voor betrokken bewoners, vluchtelingen, professionals en lokale overheden bij de integratie van vluchtelingen nu en zo nodig in de toekomst.

7.1 Commissiebrief Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders t.b.v. bijeenkomst 29 september 2016

8 Commissiebrief Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: De PvdA verbaast zich erover dat het zo lang heeft moeten duren voordat de betrokkenen duidelijkheid hadden over de inhoud van de regeling, te meer omdat deze regelingen in grote lijnen overeen komt met de regeling die gold in 2015. De PvdA is daarnaast benieuwd naar de ambitie van het college voor de jaren 2017 en verder en de wijze waarop het college het bereik en de bekendheid van deze regeling onder de mensen die er recht op hebben wil verbeteren. Ook de samenhang met de ziektekostenverzekering is daarbij van belang. Zo verbaast het de PvdA in de Jaarstukken 2015 te lezen dat van de extra € 1 mln. uit de voormalige Wtcg-middelen maar liefst 0,47 mln. niet is uitgegeven, omdat ‘niet iedereen die recht heeft op deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid. Mede aan de hand van de bespreking in de commissie wil de PvdA beoordelen welke verbeteringen er in de regeling voor de jaren 2017 en verder moeten worden aangebracht.

9 Raadsbrief Scenarios toekomst tippelzone “De Baan”

De leden van de commissie Stad en worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Eventuele vragen met een ruimtelijk karakter worden zo mogelijk door wethouder Everhardt beantwoord. Geagendeerd door mevrouw Uringa, CU, mevrouw Rajkowski, VVD en mevrouw Metaal, CDA. De fracties van de ChristenUnie, CDA en VVD zijn blij dat de evaluatie van de tippelzone (na toezegging 2,5 jaar geleden) bij de Raad ligt. De evaluatie omvat interessante feiten over de zone en mogelijke scenario’s voor afbouw of verplaatsen. Ook stelt het college voor een ‘publieke waarde cyclus’ in de vorm van een multiloogtafel3 te starten met betrokkenen. De genoemde partijen willen eerst met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook willen we in gesprek over het voorstel over de Multiloogtafel3 en weten of hier draagvlak voor is of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient. De genoemde partijen zouden vooraf met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook zijn de fracties benieuwd naar draagvlak voor de Multiloogtafel3 of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient.

10.1 Commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA De PvdA is bezorgd over de uitvoering van de banenafspraak in de regio Midden-Utrecht. In het marktbewerkingsplan staat dat slechts 37% van de doelstelling voor eind 2016 is gerealiseerd. Het plan constateert terecht dat nog een ‘flinke slag’ te maken is en dat dit ‘zorgen baart’. De PvdA is er echter niet van overtuigd dat met het aangekondigde versnellingsplan ervoor zorgt dat de ambitie van 1145 garantiebanen eind 2016 wel gehaald gaat worden. De PvdA wil o.a. van de wethouder weten wat hij, ook als voorzitter van de arbeidsmarktregio, gaat doen om harde afspraken te maken met bedrijven. Ook wil de PvdA weten op welke wijze wordt bevorderd dat de banen ook echt duurzaam zijn, mede gelet op een aantal versoepelingen in de wet- en regelgeving (o.a. het meetellen van detacheringen). Bovendien wil de PvdA weten hoe ver de gemeente zelf is met het invullen van garantiebanen bij de gemeente Utrecht. De eerder beloofde informatie hierover hebben we nog niet ontvangen. De PvdA heeft het college verzocht deze informatie vóór de commissiebespreking alsnog te sturen. Daarnaast is de PvdA benieuwd naar de evaluatie van de pilot OpMaat/NieuwBeschut en, met name de beoogde vervolgstappen. Dit laatste vooral in het licht van de toekomstige wettelijke verplichtingen om beschut werk te realiseren, zoals beoogde in het Sociaal Akkoord en de Participatiewet. De fractie heeft het college verzocht de evaluatie en de beoogde vervolgstappen vóór de commissiebespreking naar de commissie te sturen. Ten slotte is de PvdA benieuwd naar de uitvoerbaarheid van de oplossing voor het verstrekken van computers voor kinderen van asielzoekers die niet in het eerste jaar instromen in het voortgezet onderwijs. Griffie: de door de PvdA fractie gevraagde, aanvullende informatie van het college wordt bij de vergaderstukken gevoegd op 3 oktober 2016.

10.2 Commissiebrief Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

Deze brief wordt in samenhang behandeld met agendapunt 10.1: commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=45d55e52-eb9c-4639-a0f4-1e72f2d43afe&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

23-9-2016         Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders tbv bijeenkomst 29 september 2016

21-9-2016         Catharijnehuis

20-9-2016         Inspectierapporten kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Utrecht

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

19-9-2016         Arbeidsmarktmonitor 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

23-9-2016         Uitvoering Programma Verkeersveiligheid

21-9-2016         Sanering Nedereindse Plas

20-9-2016         Aanpassing beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenemntenvergunningen

o     Veel klachten over geluid Lief Festival

o     Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Mag je in het groen parkeren?

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Dring maatschappelijk onbehagen terug

o     Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

–    Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

–    Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

–    Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

–    Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

–    Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28

–    Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

–    Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123136.html

 

Veel klachten over geluid Lief Festival

Uit diverse wijken van Utrecht kwamen gisteravond klachten over het geluid van Lief Festival sat werd gehouden in recreatiegebied Strijkviertel.

De politie meldt dat de gemeente Utrecht in verschillende wijken decibelmetingen heeft             gedaan, maar dat daarbij geen overschrijdingen zijn geconstateerd. Mogelijk heeft de laaghangende bewolking er zaterdag voor gezorgd dat het geluid bleef hangen, is het idee.

Lief Festival vond voor de elfde keer plaats in Utrecht. Sinds 2009 is het festival dat dromerige electrobeats presenteert in een sprookjesachtig decor, steevast uitverkocht.

X-Sense, het bedrijf achter het festival, is ook verantwoordelijk voor evenementen als Sneeuwbal Festival, het Mumbai Color Festival en Brothers Open Air bij het Henschotermeer, dat dit jaar verder gaat onder de naam Ventureland. Jaarlijks organiseert het bedrijf zeker acht evenementen in de omgeving van Utrecht.

(AD, 4 september 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/veel-klachten-over-geluid-lief-festival~a7937125/

De herrieschoppers mogen geen overlast geven. Onrechtmatige daad. Daar veranderen normen van B&W niets aan. En B&W mag geen gelegenheid geven voor overlast. Het gedrag van B&W is ook ontoelaatbaar gezien vanuit de zorgplicht die B&W voor de volksgezondheid heeft.

 

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Havenverordening Utrecht, artikel 2.4.1, besloten onderstaande limieten te verbinden aan het aantal verhuurboten en rondvaartboten dat mag worden geëxploiteerd op de Utrechtse wateren.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121677. Gepubliceerd op 5 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121677.html

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Mag je in het groen (niet-zijnde weg) parkeren?

 

Het is een vraag die je bij je theorie-examen kan verwachten: Mag je hier in de berm parkeren? Tot voor kort luidde het antwoord inderdaad: Nee! Maar nu niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof over parkeren in de berm.

Het begon allemaal met een zaak in Maastricht, waarbij een automobilist in de berm parkeerde, terwijl er een parkeerverbod gold (bord E1). Hij ging in beroep, omdat hij niet op de rijbaan stond, maar in de berm. De rechtbank van Maastricht verwierp zijn verweer echter.

Het hof verklaarde het beroep van betrokkene onlangs (uitspraak 23 mei 2016) echter gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Zij verwees daarbij naar een eerdere uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland die (in 2013) betrokkene in een soortgelijke situatie vrij sprak.

Het hof redeneert dat het RVV niet verbiedt om in de berm te parkeren als er een parkeerverbod geldt, hetgeen door het Verdrag van Wenen nog eens wordt bevestigd.

Het eerste punt wordt als volgt toegelicht: De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Verder wordt gesteld in de uitspraak dat deze conclusie overeen stemt met hetgeen is bepaald in het Verdrag van Wenen.

Wat nu? Het blad Verkeerknooppunt van de politie die het probleem ook aan de orde stelt in een artikel suggereert dat wegbeheerders in voorkomende gevallen dan maar fysieke maatregelen moeten nemen, zoals paaltjes, afrasteringen, struiken of bloembedden. Een gele streep lijkt geen oplossing, want die geldt mogelijk alleen voor de rijbaan en niet voor de berm. Bovendien biedt het Verdrag van Wenen er waarschijnlijk geen ruimte voor, aldus het politietijdschrift.. (Verkeersnet.nl, 1 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20086/mag-je-hier-parkeren/

Artikel 5:10 van de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het parkeren in “een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook”, en eigenlijk ook niet zonder reden. Het is een bepaling die alleen van papier is. B&W laat toe dat het openbaar groen als reserveterrein-waar-bijna-alles-mag, wordt gebruikt.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Doe wat je zegt te zullen doen, krijgt ook de adviseur niet uit de strot

Dring maatschappelijk onbehagen terug

Lokale en landelijke overheden kunnen nog wel wat concrete stappen zetten om onbehagen en gebrek aan vertrouwen bij burgers te doen afnemen.

Dit blijkt uit de SCP-notitie ‘Zorg en onbehagen in de bevolking’.

Nederlanders zijn relatief positief over de (gezondheids)zorg. Maar zij maken zich wel veel zorgen over de zorg in de toekomst. Het maatschappelijk onbehagen dat hieruit voortvloeit gaat eigenlijk dieper dan “alleen maar” de zorg en bevat ook meer algemene gevoelens van onmacht.

Media

Wat de zorg betreft zijn burgers tevredener over medische zorg dan over langdurige zorg. Nederlanders maken zich vooral zorgen door wat er maatschappelijk en politiek speelt (in de media), niet door persoonlijke ervaringen met de zorg. Bij het benoemen van de belangrijkste problemen in Nederland antwoorden zij vaak met onderwerpen in de sfeer van gezondheids- en ouderenzorg.

Onzekerheid over de zorg in de toekomst geeft aanleiding tot maatschappelijk onbehagen en voorbeelden uit de zorg lenen zich uitstekend om algemene gevoelens van collectieve onmacht en onrechtvaardigheid te uiten. Voor overheden is het lastig om beleid af te stemmen op zoiets vaags als het wegnemen van onbehagen. Al kunnen overheden hier wel wat aan doen.

Kom op 6 oktober naar het congres ‘Het Nieuwe Communiceren voor de overheid’

Vertrouwen

De SCP-notitie stelt allereerst dat het waarschijnlijk verstandiger is om uit te gaan van blijvend minder publieksvertrouwen en meer scepsis naar politici en overheden. Vertrouwen moet verdiend worden met betrouwbaarheid en prestaties. De onderzoekers van de notitie geven drie acties aan die hierbij kunnen helpen:

 1. Ga in op de naar voren gebrachte zorgen, klachten en problemen zélf. Behandel ze niet als mogelijke uitingen van onbehagen.

Overheden, ambtenaren en politici kunnen proberen iets te doen aan moeilijk te bevatten regelingen, ingewikkelde procedures en onredelijke uitkomsten. Of verdedigen wat de best mogelijke situatie is. En natuurlijk is het belangrijk om fouten toe te geven, te blijven wijzen op gerealiseerde verbeteringen, en om fabels over vermeende misstanden te bestrijden. Hoewel deze actie voor de hand ligt, is het de moeite van het herhalen waard dat overheden zich dienen te richten op concrete zaken en problemen in plaats van werken aan het gevoelsleven of de “stemming” in het land.

 1. Besef dat overheden soms een andere taal spreken dan burgers.

Als een gemeente het heeft over stijgende zorgkosten gaat dat primair om het groeiende beroep van de zorg op collectieve middelen. Maar voor burgers gaat dit primair om hun eigen kosten, die juist stijgen als gevolg van maatregelen om de collectieve kosten te beheersen. Kwaliteit en efficiënte zijn ook woorden die zich lenen voor een verschillende macro- en micro-invulling. De misverstanden die het gevolg zijn van zulke verschillen, roepen wantrouwen op en kunnen aannemelijk maken dat ook in de zorg de bestuurlijke elite geen band meer heeft met de gewone mensen. Dat is een belangrijk punt van aandacht in de communicatie.

 1. Doe meer ter geruststelling van burgers over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg in de toekomst.

Onzekerheid over de toekomstige gezondheidszorg is waarschijnlijk de belangrijkste bron van zorgen onder de bevolking. De politiek kan die zorgen niet helemaal wegnemen. Maar iets meer zekerheid bieden dat zorgbehoevenden ook in de toekomst geholpen worden en niet in de goot eindigen, zou naar verwachting de “stemming” over de huidige zorg wel verbeteren.

(Gemeente.nu, 6 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Dring-maatschappelijk-onbehagen-terug-2870018W/

 

Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

Overheden en ambtenaren moeten beter gaan communiceren en actiever leren luisteren. Burgers ergeren zich hier flink aan.

Vooral ergernis over ambtenaren die niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen, scoort hoog. Ook vinden burgers het vervelend dat ze vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale ombudsman onder ruim vijfhonderd Nederlanders.

Actief

,,Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. De overheid moet meer actief luisteren”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

In totaal 51 procent ergert zich aan het gebrek aan deskundigheid bij de ambtenaren. Mensen vinden dat het vaak ook lang duurt voor je een reactie krijgt op een vraag (29%). Het is daarnaast frustrerend dat er onvoldoende begrip is voor persoonlijke situaties (28%). Mensen willen het liefst ook zelf bepalen op welke manier zij contact leggen met de overheid (83%).

Te veel gedoe

Niet alle burgers nemen actie om hun onvrede over het contact met overheden te melden. Het wordt “te veel gedoe” gevonden. Zij kunnen voor hulp aankloppen bij de ombudsman, maar niet iedereen weet deze te vinden. Daarom is er een campagne gestart om de naamsbekendheid te vergroten.

(Gemeente.nu, 5 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Ombudsman-Burgers-ergeren-zich-aan-ambtenaren-2868743W/

 

Raadsbrieven

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

6-9-2016           Rekenkamer klachtbehandeling

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

9-9-2016           M2015/126: “Geen arbeidsmarktdiscriminatie in Utrecht”

6-9-2016           Beantwoording toezegging afspraken met UWV over voorkomen van discriminerende teksten op werk.nl

6-9-2016           aanpassingen HbH beleid

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-9-2016           Energieneutrale nieuwbouw

7-9-2016           U10 reactie op U-OV Vervoerplan 2017 deel 1

7-9-2016           Voortgangsnotitie stadsverwarming

6-9-2016           Holland Casino

6-9-2016           Grondprijzenbrief 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Utrecht Centrum Project heeft terecht voorrang, want de kosten daarvan hebben geen plafond

Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

Ongeveer de helft van de Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, lukt het niet om met de toegewezen uren hulp het huis voldoende schoon en leefbaar te houden. De gemeente Utrecht kijkt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp niet goed naar de daadwerkelijke behoefte van mensen en de mogelijkheid die zij al dan niet hebben om een beroep te doen op een sociaal netwerk.

Taken blijven liggen

Dat stelt de Rekenkamer Utrecht in het vandaag (dinsdag) verschenen rapport Hulp bij maatwerk. De andere helft redt het wel met de jaarlijkse toegekende 78 uur eenvoudige schoonmaakhulp. ‘Het niet slagen komt vooral doordat er te weinig tijd beschikbaar is, doordat klanten zelf niet meer kunnen schoonmaken en doordat er taken blijven liggen’, aldus de rekenkamer. Zij krijgen bovendien geen of weinig hulp vanuit het eigen netwerk en kunnen het zich financieel niet veroorloven om uren bij te kopen. Klanten die het wel redden ‘kunnen zelf nog veel in het huishouden, hebben een makkelijk, klein huis, geven aan dat zij een goede hulp hebben, krijgen hulp uit hun netwerk en/of zijn minder kieskeurig.’

Herindicaties

Het gaat hierbij om cliënten die een herindicatie kregen, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Acht op de tien cliënten die opnieuw werden beoordeeld, kregen de ‘basisvoorziening’ toegewezen: 78 uur per jaar; gemiddeld 1,5 uur per week. ‘De herindicaties zijn onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, bij ruim driekwart van de klanten zonder gesprek bij de klant thuis en op basis van regels die te sterk gebaseerd zijn op de gedachte dat een standaardmaat geschikt is voor bijna alle klanten’, aldus de Utrechtse rekenkamer. ‘Deze klanten verschillen qua omstandigheden echter behoorlijk van elkaar.’ Utrecht past met andere woorden onvoldoende maatwerk toe, concludeert de rekenkamer.

Op vingers getikt

Het bieden van maatwerk en het uitvoeren van een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevende is wettelijk verplicht. De gemeente is daar niet alleen nu door de Utrechtse rekenkamer, maar al eerder ook door de bestuursrechter én door de hoogste rechter (de Centrale Raad van Beroep) over op de vingers getikt. Het college heeft, op last van de rechter(s), aan heel wat Utrechters meer uren hulp moeten toekennen. Geld voor de huishoudelijke hulp was er voldoende, stelt de rekenkamer verder. De gemeente hield vorig jaar 2,8 miljoen euro (18 procent) over op het begrote budget voor hulp bij het huishouden.

Verruiming onvoldoende

Het besluit van het college om de basisvoorziening per oktober te verruimen van 78 naar 104 uur per jaar is in de ogen van de rekenkamer onvoldoende. Die verruiming ‘speelt niet in op de grote verschillen tussen klanten’. Van de mogelijkheid om extra uren in te kopen via de zogeheten HHT-regeling (huishoudelijke hulp toeslag) heeft slecht een kwart gebruik gemaakt. Ruim een op de drie cliënten vindt de regeling te duur, een kwart is er niet van op de hoogte en een op de vijf cliënten heeft er geen behoefte aan.

Informatievoorziening moet beter

Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Utrecht is om meer maatwerk toe te passen bij de beoordeling van aanvragen om hulp. Ook moet de informatievoorziening en het toezicht op de kwaliteit van de hulp worden verbeterd. Een groot deel van de mensen die huishoudelijke hulp krijgt, is niet in staat informatie op internet op te zoeken en bij een deel van de klanten is er behoefte aan meer schriftelijke informatie’, aldus de rekenkamer. Klanten kunnen actiever geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de huishoudelijke hulp toelage, het inhalen van gemiste uren, beoordelingscriteria bij urenindicatie en de mogelijkheid tot herindicatie.’

(Binnenlands Bestuur, 6 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/helft-wmo-ers-utrecht-redt-het-niet-met.9546880.lynkx

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHARDEBOLLENSTRAA-ON01.gml.

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is om de mogelijkheid voor seksinrichtingen in de panden Hardebollenstraat 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 uit de bestemmingsregeling te schrappen, zodat deze vorm van bedrijvigheid niet kan terugkeren in de genoemde panden. De panden 1, 8 en 13 kennen de mogelijkheid voor seksinrichting niet meer maar worden in dit bestemmingsplan meegenomen, omdat op die manier alle gemeentelijke eigendommen in de Hardebollenstraat eenzelfde bestemmingsregeling krijgen.

Het plangebied bestaat uitsluitend uit de genoemde panden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46798. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46798.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Veemart, 2e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-ON01 gml.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan is een correctie van de verbeelding van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. De correctie is er op gericht om de beoogde ondergrondse dan wel halfverdiepte gebouwde parkeeroplossingen onder de woningbouwblokken in een aantal bouwvelden in het plangebied te regelen. De correctie heeft geen gevolgen voor de bestaande situering van bouwblokken of de bovengrondse bouwmogelijkheden in het plangebied.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46805. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46805.html

Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

Gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die ze deze week kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en meteen het aantal uren Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) verhoogd. Deze gaat van gemiddeld 78 naar 105 uur per jaar.

Ook gaat ze de procedure verbeteren in aanloop naar het vaststellen voor het aantal uren per hulpbehoevende, meldt Nu.nl. Zo moet standaard een huisgesprek gevoerd worden, want dat maakt maatwerk en betere informatievoorziening mogelijk.

Bevindingen

Aanleiding voor de verhoging van de huishoudelijke uren zijn de geuite wensen van de gemeenteraad, het objectieve onderzoek naar de onderbouwing van de urennorm voor een schoon huis conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, en de bevindingen van de Rekenkamer Utrecht.

De Rekenkamer beoordeelde het handelen van gemeente Utrecht met betrekking tot de HbH als onvoldoende.

De nieuwe regeling gaat per 10 oktober in.

(Gemeente.nu, 8 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeente-neemt-actie-na-kritiek-Rekenkamer-2871081W/

Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

Hackers hebben voor 20 gigabyte aan data gestolen van de servers van de gemeente Almelo.

De gemeente vermoedt dat de data door middel van malware is buitgemaakt en is er vrijwel zeker van dat het om persoonsgegevens gaat. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente sluit niet dat het gaat om persoonsgegevens omdat de hack vermoedelijk gelinkt kan worden aan Werkplein Twente, dat mensen helpt bij het zoeken van een baan. Van het Werkplein maken ook de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Wierden gebruik. Zij zijn ook op de hoogte gebracht, zo meldt Tubantia.

De gegevens zijn geüpload naar een onbekende site, blijkt uit een raadsbrief. Onderzoek wijst uit dat de uploads zijn veroorzaakt door kwaadaardige software. Onduidelijk is hoe lang het systeem lek was. De hack werd namelijk toevallig ontdekt; het dataverkeer wordt in de gemeente Almelo niet structureel gemonitord. In samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG moet worden achterhaald wat er precies is gebeurd.

(Gemeente.nu, 9 september)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Nieuws-in-Organisatie/2016/9/Datalek-Almelo-hackers-stelen-persoonsgegevens-2872761W/

Het feit dat de Utrechtse website waanzinnig slecht doorzoekbaar is en goed vol staat met weblinks van vroeger, die niet meer werken, niet vervangen zijn, werkt niet geruststellend. Evenmin geruststellend is de bijzonder ingewikkelde data-organisatie (die ook tot grote vermorsing van ambtenarentijd leidt). Velen vragen zich met zorg af hoe de vlag er in Utrecht bij staat.

Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

De U10-buurtmonitor is een website met onderzoeksgegevens die vrij te raadplegen is door burgers, gemeenteambtenaren en onderzoekers.

Leefomgeving

De website biedt actuele informatie op buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau over wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Gebruikers kunnen hier zelf rapportages uit genereren.

De informatie op de buurtmonitor betreft de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

(Gemeente.nu, 9 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Utrechtse-gemeenten-lanceren-buurtmonitor-2872058W/

Er is geen gebruikershandleiding (zichtbaar). Weinig geoefenden zullen er waarschijnlijk niet met de website uit de voeten kunnen.

De website is voor een deel ongevuld, voor een deel weinig verfijnd naar wijk en buurt (begrippen waarvan niet iedereen de inhoud weet te onderscheiden).

Sommige gegevens zijn alleen op gemeenteniveau zichtbaar, niet op het voorgespiegelde niveau van wijk of buurt, zoals bijjvoorbeeld ‘geweld’ dat alleen op gemeenteniveau wordt gepresenteerd.

Het ontbreken van gegevens op buurtniveau zou misschien te maken kunnen hebben met het veel geroemde gegevensbeheer bij de politie. Maar omdat Van Zanen af en toe wel getallen op buurtniveau presenteert, dus daar de beschikking over heeft (bijv. m.b.t. de Amsterdamsestraatweg), komt de vraag op of verfijnde gegevens door hem aan het publiek onthouden worden omdat er anders bij het publiek een scherper inzicht in de feitelijke veiligheidssituatie ontstaat (die volgens Van Zanen verbetert maar volgens anderen, deskundigen, achteruitholt).

Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016 en gaan in op 10 oktober 2016.

In de Wmo staat een zorgvuldige toegangsprocedure centraal. Het gaat er om de ondersteuningsvraag van de klant, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen en om te achterhalen wat iemand op eigen kracht, met mantelzorg of informele hulp dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en participatie te handhaven of te verbeteren. In aanvulling hierop wordt gekeken of een algemene voorziening, zoals de ondersteuning in het buurtteam, passend is of dat (ook) een maatwerkvoorziening nodig is. Het wettelijke kader, de verordening Wmo en deze beleidsregels leggen de toegangsprocedure vast. Het resultaat van de procedure moet steeds zijn dat een passende bijdrage wordt geleverd aan zelfredzaamheid en participatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 123962. Gepubliceerd op 8 september 20160

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123962.html

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28.

U kunt uw mening geven. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 47511. Gepubliceerd op 8 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47511.html

Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

http://ambtenaar20.ning.com/profiles/members/

Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

Beste bewoner en/of belanghebbende,

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele ontwikkelingen rond de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. De sporen worden verdubbeld over een traject van ca. 2 kilometer, vanaf het Cremerplein tot aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Pas op de plaats voor de bomenkap

Tot 31 augustus kon er een beroep worden ingediend tegen het gemeentelijk besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er is één beroep bij de Raad van State ingediend, met daarnaast een voorlopige voorziening. ProRail wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af en heeft BAM opgedragen voorlopig niet te starten met de kap van bomen.

Verleggen Kabels en Leidingen

De werkzaamheden voor het verleggen van Kabels en leidingen verplaatsen vanaf 12 september van de oostzijde naar de westzijde van het viaduct. Dit heeft gevolgen voor voetgangers en fietsers richting de Vleutenseweg en autoverkeer richting het Thomas à Kempisplantsoen. Op de webpagina https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws kunt u hier meer over lezen.

Informatie over werkzaamheden per mail

In Utrecht en de regio daaromheen is ProRail begonnen met het informeren van omwonenden over bouwhinder bij spoorwerkzaamheden via de digitale weg. Ook BAM heeft het voornemen om voor de bouwcommunicatie over de spoorverdubbeling op deze manier te gaan werken. Zijn er in de omgeving spoorwerkzaamheden, dan ontvangen omwonenden automatisch via hun mail een linkje naar een werkzaamhedenkaart. Daarop staat om welke werkzaamheden het gaat, op welke locatie en welke hinder dat kan opleveren. Omwonenden kunnen meedoen door postcode, huisnummer en e-mailadres op te geven via www.prorail.nl/spoorwerkinmijnbuurt. Het blijft het ook mogelijk om de informatie op papier te ontvangen. Omwonenden kunnen zich hiervoor telefonisch aanmelden via de afdeling Publiekscontacten, bereikbaar via 0800 776 72 45 (gratis). Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Terugblik informatieavond 24 september

Omgevingsmanager Micha Beto en projectmanager Bert de Jong van BAM vertelden tijdens een plenaire presentatie wat de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling inhouden. Aan bod kwamen de locatie van de werkterreinen, de transportroutes, de planning en gevolgen voor de bewoners. Aansluitend kregen bewoners gelegenheid om in een persoonlijk gesprek de nog onbeantwoorde vragen te stellen. Ook vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente Utrecht en Eneco waren aanwezig. Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/informatieavond-spoorverdubbeling-utrecht-centraal-leidsche-rijn-een-terugblik

(Mail van Randstadspoor Prorail, 8 september 2016)

Het bij de Raad van State beroep is door buurtbewoners ingesteld. De Utrechtse Bomenstichting is bij de zaak betrokken.
Nu we het over de Utrechtse Bomenstichting hebben, die stichting zoekt nog gedreven medewerkers.

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

o     Stad bulkt in weekeinde van festivals

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR
o     Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

o     Natuurgebied Kromme Rijn : pretpark

o     2008. Uit de oude doos: bomenkap

o     Onderhoud bomen in Utrecht

o     Meer bomen gekapt langs Oudegracht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     ‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

o     Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

o     Eneco open dagen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

o     ‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

o     Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Machtsmisbruik

–    Weinig om burgerparticipatie gevraagd

–    Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

–    Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Met een SP-sportwethouder kan het niet meer stuk. De partij die normaal tegen is zal met zich uitzinnig bochten wringen zijn wethouder wel dekken.

Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

De Utrechtse lobbydelegatie heeft er vertrouwen in dat Utrecht de start van de Ronde van Spanje (Vuelta) binnen enkele jaren kan organiseren. Afgelopen weekend sprak de delegatie met de directie van de wielerwedstrijd.

Een veertienkoppige delegatie vanuit het Utrechtse bedrijfsleven onder leiding van Cor Jansen, de voorzitter van het BPU (Business Peloton Utrecht), sprak met de directie van de Vuelta. ,,En dat ging hartstikke goed”, aldus Jansen.

,,Wij lopen hier glunderend rond. Het gesprek verliep heel erg positief. We hebben een berg huiswerk meegekregen. En ik ga alleen maar huiswerk maken als dat zin heeft”, zegt Jansen veelbetekenend.

,,We gaan gezamenlijk de toekomst verkennen. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe we het logistiek willen aanpakken. Wanneer gaat de wedstrijd terug naar Spanje? En hoe gaan we dat organiseren? Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden.”

Als het aan het BPU ligt, krijgt Utrecht een tijdrit op vrijdag, een etappe op zaterdag en een start op zondag. ,,Grote rondes beginnen meestal op zaterdag. We hebben toestemming nodig van wielerbond UCI om op vrijdag te beginnen. Samen gaan we kijken hoe we dat kunnen regelen.”

Jansen zegt bovendien dat Utrecht profiteert van de ervaring die de stad vorig jaar tijdens de Tourstart heeft opgedaan. ,,Het maakt wel indruk op de mensen hier. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit de horeca- en hotelwereld en we hebben iemand van de Jaarbeurs. Alle deuren gaan hier voor ons open.”

Naast een gesprek met de directie van de Vuelta ging de delegatie ook op bezoek bij de twee Nederlandse wielerploegen die meerijden in de wedstrijd. ,,Bij Giant en Lotto-Jumbo zijn we met veel enthousiasme ontvangen. Zij zien een start in Utrecht zitten. Zij weten nog hoe mooi de Tourstart was.”

Maar wanneer, als alles goed gaat, komt de Spaanse wielerwedstrijd dan naar Utrecht? ,,We richten ons op de komende vijf jaar. Zelf zou ik 2019 mooi vinden, maar 2020 is natuurlijk ook mooi.”

Jansen wijst op een mooi rijtje dat dan kan ontstaan. ,,In 2010 de Giro, in 2015 de Tour en in 2020 de Vuelta. En misschien de Tour dan weer in 2025. Wie weet?” (

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/start-vuelta-in-utrecht-is-weer-een-stap-dichterbij~a435352d/

Met het wegwerken van de 1 miljard+ aan schuld (dat drukt op de gemeentelijke belastingen, leges en andere tarieven) worden de Utrechters meer geholpen dan met het opjagen van die schuld alsook de hele dag Van Zanen op de tv en in de krant.

 

Stad bulkt in weekeinde van festivals

Utrecht wacht een zonovergoten weekeinde met een uitpuilende festivalagenda. De stad voegt zich daarmee naar een groeiende tendens: elkaar buiten ontmoeten voor een sociale belevenis.

(………….)

Evenementenstad

In 2007 sleepte Utrecht voor de eerste keer de titel Evenementenstad van Nederland in de wacht, en sindsdien is het aantal festivals en evenementen elk jaar verder toegenomen. Daarbij is er zeker de laatste jaren een duidelijke trend waarneembaar, zegt onderzoeker Philomeen Lelieveldt, verbonden aan de Universiteit Utrecht: bezoekers willen naar búiten. Men is steeds vaker op zoek naar een sociale belevenis in de openbare ruimte. Festivals, natuurlijk, faciliteren die behoefte.

Lelieveldt: ,,Die overigens niet per se Utrechts is. Hij speelt in het hele land, zo niet wereldwijd. Waaróm dat zo is, dat is momenteel een actuele onderzoeksvraag.”

Op de vraag waarom festivals zo enorm populair zijn, heeft Utrechter Ramiro Gomes Monteiro wel een antwoord. Hij is 30 jaar oud en noemt zichzelf een echte festivalveteraan. Jarenlang heeft hij grote en kleine festivals afgelopen in binnen- en buitenland, en nu is hij één van de organisatoren van het Bucketlist Festival, dat morgenavond wordt gehouden in de Metaal Kathedraal in De Meern.

,,Het festivalpubliek is overwegend tussen de 18 en 35 jaar oud. Dat is de generatie van de flexmens. Altijd druk en flexibel, maar dus ook onzeker. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Je gaat naar een festival om te ontladen, om met elkaar even af te reizen naar een hedonistische wereld. Het heeft zeker te maken met de tijdgeest.”

Monteiro vindt overigens, dat Utrecht als festivalstad nog niet in de pas loopt met Amsterdam of Rotterdam, waar het begrip ‘festivallisering’ inmiddels een beladen begrip is geworden: de talrijke, grote festivals met hun vele decibellen zorgen hier ook voor de nodige overlast.

Meer nog dan in Utrecht, is daar de discussie beland bij de vraag of de grens niet allang is bereikt – zo niet overschreden.

Philomeen Lelieveldt was deze week één van de sprekers tijdens een discussieavond in TivoliVredenburg over de vraag welke rol cultuur speelt in een groeiende stad als Utrecht. Die is, daarover was iedereen het wel eens, bepaald niet onbelangrijk. Zeker ook niet in economische zin. Een bruisende culturele stad met theaters, musea, horeca en evenementen trekt bedrijven aan, die graag profiteren van gemiddeld hoger opgeleid personeel.
Ook festivals dragen aan deze ontwikkeling bij. Lelieveldt: ,,Utrecht is een stad die groeit. Studenten die hier komen, blijven er na hun studie vaak plakken. We constateren een tendens dat mensen elkaar steeds meer buiten willen ontmoeten, en die tendens speelt zeker in deze groep jongere Utrechters. Het aantal festivals zal zeker nog verder toenemen. We moeten wel oppassen waar en wanneer we al die festivals organiseren, om overlast te voorkomen.”
Zij vervolgt: ,,We moeten ook bedenken, dat niet elk festival dat buiten kan, ook maar meteen naar buiten móet. Bovendien: het kan ook regenen. Ook moeten we niet vergeten, dat de overheid grote bedragen heeft geïnvesteerd in allerlei binnenpodia, met de bedoeling natuurlijk die ook ten volle te benutten. Denk maar aan TivoliVredenburg.” (AD, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/stad-bulkt-in-weekeinde-van-festivals~a4590aad/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116199. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116199.html

Geen aanvraagstukken bijgevoegd. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de boel op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116207. Gepubliceerd op 23 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116207.html

Slechts 3 van de 5 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116140. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116140.html

Van de 9 bijlagen er maar 2 openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Ajaxdreef, Lotsydreef, Korfoedreef, Androsdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25777

Het kappen van 19 bomen en het herplanten van 30 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116118. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

Slechts 4 van de 19 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116123. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116123.html

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Mandenmakerslaan 11 te De Meern, HZ_WABO-16-25850

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116108. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116108.html

 

Natuurgebied Kromme Rijn: pretpark

 1. 48 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Berkelstraat 142 Utrecht (code HDSR4448)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Berkelstraat 142 in de gemeente Utrecht.
(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6844. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6844.html

 

 1. 49 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maliebaan 80BS           Utrecht (code HDSR4404)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Maliebaan 80BS in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6845. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:22)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6845.html

 

 1. 50 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Tolsteegsingel 4 Utrecht (code HDSR4413)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Tolsteegsingel 4 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6828. Gepubliceerd op 22 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6828.html

 1. 51 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hertogenborch 7 Houten (code HDSR4539)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6885. Gepubliceerd op 25 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6885.html

 

 1. Uit de oude doos: bomenkap

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, met actueel commentaar in het rood

Vraag van dhr. J.A. Kleuver (ingekomen 14 augustus 2008 en antwoorden door het college verzonden op 16 september 2008)

Enige weken geleden werd bekend dat er voor de ontwikkeling in het stationsgebied zo’n 500 bomen – ongeveer 50 van alle bomen – moeten verdwijnen. D66 heeft daarop ambtelijke informatie ingewonnen die snel, hartelijk en deskundig werd geleverd. Overigens is ons bekend dat in het geval van 120 bomen getracht zal worden deze te verplaatsen en dat er wel bomen terugkomen voor de bomen die definitief sneuvelen.

D66 vindt het jammer maar begrijpelijk dat er bij zo’n project bomen sneuvelen, zoals de bomen in de Catharijnesingel. Als we daar water willen hebben kunnen de bomen niet blijven staan. Het aantal bomen dat daarnaast zal verdwijnen is evenwel verontrustend groot. Geef dan antwoord in grote lijnen, op stedebouwkundig nivo want op dat nivo worden al heel wat gevolgen voor de bomen bepaald. Van alle bomen in het stationsgebied is bekend welke soort het is, in welke conditie de boom verkeert en of de boom verplaatsbaar is. Wonderlijk genoeg is niet bekend welke bomen blijven staan en welke niet. Dat is van belang, want de ene boom is de andere niet. Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het College:

 1. Hoe is het mogelijk dat er zo veel bekend is over de bomen die blijven en sneuvelen, zoals het exacte aantal dat gekapt moet worden, maar dat niet bekend is welke bomen precies sneuvelen?

In onze bomeninventarisatie hebben wij soorten, stamdoorsnedes, kroonprojectie. standplaats, conditie en verplantbaarheid van alle bomen in het Stationsgebied benoemd.

In grote lijnen is bekend welke bomen worden gerooid dan wel verplaatst als gevolg van de
planontwikkelingen
.

De bomen visie geeft aan dat we de concrete beslissing een boom te rooien of verplaatsen, pas nemen aan de hand van een concreet bouwplan. Soms (bijvoorbeeld langs de Catharijnesingel of op het Westplein) kunnen door een verbetering van het wegenprofiel meer bomen blijven staan dan wij nu voorzien. Dat verdient dus nu, bij het stedenbouwkundig plan i.v.m. het opengraven, de aandacht! Wij hebben in de concept bomen visie wil/en aangeven om welk maximaal aantal bomen het gaat. Het is geen rooi/ijst.

 1. Is het College bereid om D66 inzicht te geven in welke bomen blijven en welke bomen sneuvelen?

Ja, maar dit kan pas als per bouwplan duidelijk is welke bomen moeten worden gekapt. Op dat moment publiceren wij de beoogde velaanvragen. Dat is te laat want bij een bouwplan zijn de mogelijkheden om bomen te sparen zeer beperkt: een bouwplan moet wel doorgaan…Dus het gevraagde inzicht wordt pas gegeven als de feiten practisch voldongen zijn.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6ae812f7-9b5e-4521-a7e3-ab68c681afc4

 

Zou het D66 inmiddels duidelijk zijn? Het Utrechtse publiek in elk geval niet, want dat zit de uitslag van het referendum (groen stationsgebied, met stip !) in de hand om en om te draaien.

De gemeenteraad is wel … eh …. ‘erg effectief’ met het behaalde resultaat en straalt tegenover de Utrechters betrouwbaarheid uit. Je zou bijna zeggen dat het referendumuitslag door de raad in het bekende kleine kamertje voor een ander doel benut is.

De lachende bouw- en vastgoedwereld zal wel voor een stankverdrijver hebben gezorgd.

Zie: Utrecht kiest voor groen stationsgebied: http://www.volkskrant.nl/archief/utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied~a626031/

 

Onderhoud bomen in Utrecht

Wat komt er kijken bij het onderhoud en de verzorging van bomen in Utrecht? Om u dat te laten zien heeft de gemeente een drietal korte films gemaakt waarmee u een blik achter de schermen krijgt van het bomenonderhoud in onze stad:

https://www.youtube.com/watch?v=nrgti_flnwY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IbbgT9V3Nc4

https://www.youtube.com/watch?v=NwNIFG9YXg8

(Mail-Nieuwsbrief Wijkbureau West, 26 augustus 2016)

In een tijdsbestek van enkele minuten kan er weinig verteld worden. Belangrijke zaken kunnen niet worden aangesneden. Omstreden kwesties blijven voor een deel onvermeld, voor een deel als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. De filmpjes hebben daardoor een te beperkt, een gebrekkig informatiegehalte.

Wie hier zijn wijsheden uit ophaalt, heeft alleen propaganda geconsumeerd. Je kan er ook anders mee omgaan: de filmpjes gebruiken als vertrekpunt of kapstok voor verdiepende en kritische vragen.

 

Meer bomen gekapt langs Oudegracht

Niet 46, maar 25 bomen kunnen blijven langs de Utrechtse Oudegracht. Eerder zei de gemeente Utrecht meer bomen te kunnen redden, maar 21 moeten alsnog worden gekapt.

Door verbouwingen en het aanleggen van kabels is de toestand van de bomen slecht. Wethouder Geldoff betreurt de kap, maar zegt dat het wel erg moeilijk groeien is daar. “Er is maar een heel dun laagje aarde en de bomen wortelen dus horizontaal. Het is daarom erg lastig voor bomen te gedijen.”

De 25 bomen kunnen worden gered met speciale frame- en buisconstructies. Dat kost 80.000 euro per boom.

Overigens staan op de werven in totaal zo’n 430 bomen

(RTVUtrecht, 24 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518012/meer-bomen-gekapt-langs-oudegracht.html

430 – 46 = 384. Hartstikke helder.

Als die bomen dan niet op de Oudegracht staan, waar zijn dan die werven waar die 384 bomen staan? Wij kennen buiten de Oudegracht alleen werven van de Nieuwegracht en (heel beperkt) van de Kromme Nieuwegracht. Daar zien we geen 384 bomen.

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

De traditionele, grote energieconcerns Nuon, Essent, Eneco en DELTA verliezen de laatste jaren steeds meer klanten aan kleinere bedrijven.

Vooral subtoppers als Oxxio, NLE, Energiedirect.nl en Greenchoice profiteren van overstappers, meldt vergelijkingswebsite Pricewise op basis van gegevens over honderdduizenden overstappers. Overigens is Oxxio in handen van Eneco en is Energiedirect.nl onderdeel van Essent.

De bedrijven die door Pricewise als subtoppers worden aangeduid, werden opgericht kort na de liberalisering van de energiemarkt in 2004.

Met name Energiedirect.nl zit inmiddels dicht tegen de top vier aan. Dit jaar koos iets minder dan de helft van de overstappers voor een subtopper tegen 30 procent voor een van de oude vier.

De middelgrote spelers ondervinden steeds sterkere concurrentie van nieuwere leveranciers, zoals Vandebron en met name Budget Energie.

In 2016 tekende een op de vijf overstappers een contract bij een nieuwkomer. De meeste van die overstappers kwamen van een subtopper. (Nu.nl, 23 augustus 2016)

http://www.nu.nl/economie/4311007/grote-energiebedrijven-verliezen-laatste-jaren-terrein.html

 

Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

Op dinsdag 23 augustus zijn de resultaten van het Forum Energietransitie gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. Energiedeskundigen hebben de afgelopen maanden in het Forum nagedacht

over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de C02-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het Forum is ontstaan uit een unieke

samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder C02 of op

energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

De transitieroutes roepen belangrijke vragen op voor Nederland: welke spelregels zijn nodig en waarom? In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.

Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’

Reinier Gerrits: ‘Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op C02. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’

Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050.

 

De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van deCO2-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen. In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaatmaximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare

energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO2-grenzen die de overheid stelt. In de route ‘Wijdoen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO2-uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO2-vrije productie. In de route

‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regie rol en stuurt zij huishoudens en bedrijvenmet een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur. In de route ‘Ik gamee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de

verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven.
Wat is het Forum Energietransitie?

Het Forum is een project waarin verschillende deskundigen in een serie bijeenkomsten hebbennagedacht over spelregels voor de energietransitie en bijbehorende argumenten onder begeleidingvan De Argumentenfabriek. Binnen het Forum negen partijen uit de energiesector meegedacht over

uiteenlopende transitieroutes. Hierna hebben tientallen deskundigen meegedacht over argumentenvoor en tegen deze routes. Vanuit overheden, natuur- en milieuorganisaties, maar ook bijvoorbeeldconsumentenorganisaties. Samen hebben zij een breed spectrum van argumenten ingebracht dat

relevant is bij het nadenken over de energietransitie.

(argumentenfabriek.nl, 23 augustus 2016)

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2391/persbericht-forum-energietransitie.pdf

Zie ook:

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/op-weg-naar-een-co2-arme-energievoorziening/?ref=%2F

https://www.argumentenfabriek.nl/

 

Omdat afvalwarmte van de elektriciteitscentrales met de centrales aan het verdwijnen is, is in gelijke tred daarmee het stadsverwarmingsconcept aan het verouderen. Op zeker nabij moment is het achterhaald en ook onrendabel.

Eneco open dagen

Utrecht is een bijzondere stad, met trotse inwoners. Met diezelfde trots leveren we al sinds 1923 warmte aan de stad en haar inwoners. Wist u dat warmte in Utrecht één van de eerste duurzame energie-oplossingen van Nederland was? Uw eigen warmtenet was al pionier voordat wij bestonden!

Uniek kijkje in de centrale

Een warme douche en een comfortabel verwarmd huis. Zo vanzelfsprekend. Maar hoe wordt uw warmte precies gemaakt? Hoe komt deze uiteindelijk bij u thuis? En op welke typisch Utrechtse plekken verwarmt stadswarmte onze stad? We nodigen u en uw gezin graag uit voor een persoonlijk kijkje achter de schermen in onze centrale Merwedekanaal in Utrecht.

Open dagen Hartverwarmend Utrecht

Hartverwarmend Utrecht is een bijzondere rondleiding en fototentoonstelling, en dé ideale gelegenheid om al uw vragen over warmte te stellen. Wij vertellen u op 30 september, 1 en 2 oktober alles over onze centrale, het warmtenet en uw installatie.

Schrijf u vandaag nog in

We hebben slechts plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Schrijf u vandaag nog in via onderstaande aanmeldknop. Gebruik de volgende inlogcode (……………) om u aan te melden.

Benieuwd hoe warmte precies werkt?

Bent u nu al benieuwd hoe warmte precies werkt? Bekijk dan onderstaande animatie: https://www.youtube.com/watch?v=aJnyVpMXu3Y&feature=youtu.be

We hopen u te ontmoeten op één van deze unieke dagen.

(E-mail Eneco, 26 augustus 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

75 miljoen overwegend in non-beleid geïnvesteerd

Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

Wat zou het toch een hoop schelen als niet alleen de SSLU (Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht), maar ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie de gemeenteraad in Utrecht lieten weten dat die de boom in kan met haar “raadsinformatie”. Als de bevolking gewoon niet zou komen opdagen, waardoor duidelijk zou worden gemaakt dat de bevolking en actiegroepen allang niet meer geloven dat het er ook maar iets toe doet wat er bij wijze van inspraak aan de gemeenteraad en het college ter kennis wordt gebracht.

Helaas staat de SSLU in die opstelling alleen. Volgens de SSLU valt er met de gemeente niet te praten en kan die dus alleen maar bestreden worden. Kracht van Utrecht en Milieudefensie werken er echter graag aan mee de gemeenteraad en GroenLinks wethouder Van Hooijdonk de mogelijkheid te bieden een schertsvertoning te organiseren die de indruk moet wekken dat er door raadsleden en het college geluisterd wordt naar wat geïnteresseerde burgers en actiegroepen te vertellen hebben.

De ervaring zou ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie hebben kunnen leren dat ze wel braaf elke keer kunnen komen opdraven als er weer een “raadsinformatie” plaatsvindt en dat ze wel nota’s en rapporten naar het college en de gemeenteraad kunnen sturen, maar dat daar toch niets mee gedaan wordt.

Mei 2012 organiseerde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” een voorlichtingsbijeenkomst voor de raad waarop een longarts kwam vertellen hoeveel mensen er wel niet ziek worden en voortijdig dood gaan door luchtverontreiniging. In december 2012 stuurde de SSLU een notitie naar de raad “Honderden doden in Utrecht per jaar door luchtverontreiniging“, gebaseerd op berekeningen van het RIVM 2005. Het werd door de raad niet eens geagendeerd en er was geen raadslid die er iets mee deed.

In 2013 stelde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” voor het autoverkeer aan de rand van de stad ‘s ochtends te doseren, zodat er voor het woon-werkverkeer uit de regio minder van de auto gebruik gemaakt zou worden en meer van het OV en de fiets. De gemeente berekende zelf in het ALU 2008 dat er toen al elke dag 300.000 auto’s de stad in en uitreden. Toen het college (i.c. GroenLinks wethouder Lintmeijer) daar na een half jaar later nog niet op gereageerd had hield de werkgroep het verder voor gezien.

Wetende hoe ontzettend slecht luchtverontreiniging is voor de gezondheid en hoe slecht de lucht in Utrecht nog steeds is, besloot het huidige college een nieuwe grote ondergrondse parkeergarage te bouwen bij het station (60 miljoen), met instemming van alle coalitiepartijen. De provincie heeft vergunning gegeven aan Eneco om een mega houtkachel te bouwen (de Biowarmteinstallatie), wethouder Van Hooijdonk die haar mond vol heeft over roet verklaart zich daar een voorstander van en de gemeenteraad doet er niets tegen.

De milieuzone (10 miljoen) blijkt, zoals de SSLU daar van begin af aan tegen heeft aangevoerd, geen aantoonbaar effect te hebben. Noch wat betreft NO2, noch wat betreft roet. Wethouder Van Hooijdonk die een paar keer geroepen heeft dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken wordt niet eens door de raad ter verantwoording geroepen, laat staan weggestuurd. Tymon de Weger werd met steun van GroenLinks voor heel wat minder (namelijk alleen politieke motieven *) weggestuurd.

Kortom, het heeft geen enkele zin om het college en de gemeenteraad te informeren. Zowel de wethouder als het college en de gemeenteraad volgen blindelings de adviezen in de rapporten van externe bureaus en de ambtelijke dienst die ze niet eens plegen te lezen. Wat burgers en actiegroepen daar ook tegen inbrengen en hoe vaak ze daar ook in gelijk krijgen, er wordt in de meeste gevallen niet eens kennis van genomen.

De gemeente heeft sinds 2005 ruim 75 miljoen uitgegeven zogenaamd om de luchtverontreiniging te bestrijden, het gunstig effect daarvan kan niet worden aangetoond en de gemeenteraad laat het maar zo. Wie zich, zoals Kracht van Utrecht en Milieudefensie, niettemin “constructief” wil opstellen door nog aan de inspraak van de gemeenteraad mee te doen, helpt de gemeenteraad voor de bevolking te verbergen dat luchtkwaliteit en gezondheid de gemeenteraad in werkelijkheid geen moer kan schelen.

* Tymon de Weger (Christenunie) stuurde een maatregelenpakket voor het NSL naar Den Haag zonder dat ter kennisneming aan de raad voor te leggen, terwijl er nog van alles in dat maatregelenpakket veranderd kon worden.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 23 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1123

 

‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

De knijp bij de Monicabrug in Utrecht, waar auto’s langer moeten wachten op een groen stoplicht, zorgt niet voor minder verkeer. Integendeel, de laatste maanden is het aantal auto’s op de Weerdsingel Westzijde alleen maar toegenomen, schrijft de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

De knijp geldt nu ruim een jaar: door stoplichten sneller weer op rood te laten springen wil de gemeente de weg via de Oudenoord en de Weerdsingel zo onaantrekkelijk maken dat automobilisten een andere route kiezen.

Dat lijkt op de route van de Oudenoord naar de Weerdsingel ook zo te zijn, maar de andere richting op, van de Daalsetunnel naar de Weerdsingel, nam het aantal auto’s de laatste maanden juist toe. In mei 2015 reden er nog 4369 auto’s, in dezelfde maand dit jaar waren dat er 5924, aldus tellussen in de weg.

File

De groep zag al meer file op de Weerdsingel. ,,Maar kwam dat door het toegenomen aantal auto’s of omdat de gemeente nog speelde met de afstellingen van de stoplichten? In het begin konden er maar twee auto’s door het stoplicht bij de Oudenoord, nu zes. Als de andere stoplichten wel langer op rood staan, krijg je natuurlijk meer file”, vroeg Pieter Wolbers zich eerder dit jaar af.

Wolbers concludeert nu dat de knijp niks heeft opgeleverd. ,,We hebben niks gewonnen. Sterker nog, de straat is nu ingericht voor fietsers, maar het is er juist drukker geworden. Dat fietst niet fijn.”

Verklaring

Een verklaring voor de toename heeft de groep niet. ,,Maar als ik via de Daalsetunnel naar de Weerdsingel rijd, gaat dat toch makkelijk. Dat nodigt mij uit zo te rijden.”

De Verkeerswerkgroep wil niet van de knijp af. In plaats daarvan roept ze de gemeente op om meer maatregelen te nemen. Wolbers: ,,Knijp ook hogerop in Utrecht, in een groter gebied. Of herzie de knijp en voer de knip (complete afsluiting, red.) in. Dat laatste ligt echter moeilijk.”

(AD.nl, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-auto-s-op-singel-ondanks-knijp~aaf72766/

 

Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

Als je ziet hoe makkelijk je met een “vieze” auto tot in het centrum van Utrecht terecht kan moet je tot de conclusie komen dat de milieuzone helemaal niet bedoeld is om de lucht schoner te maken. Waar is de milieuzone dan voor bedoeld? Antwoord: om de schijn te wekken dat de gemeente ernst maakt met de luchtverontreiniging, zodat er niets gedaan hoeft te worden om de groei van het autoverkeer af te remmen. Veelzeggend is het feit dat de gemeente recentelijk besloten heeft nog een grote ondergrondse parkeergarage te bouwen onder het Jaarbeursplein (bij het station).

De SSLU heeft het college en de gemeenteraad er al vaak op gewezen dat het effect van de milieuzone toch minimaal is als je het immense parkeerterrein van de Jaarbeurs (P2 en P4) aan de Overste den Oudenlaan (3200) er volledig buiten laat. Vanaf de Overste den Oudenlaan (verlengde van de Europalaan) makkelijk te bereiken door bij de Truus van Lierlaan (net voor het milieuzone bordje!) rechtsaf te slaan. Zowel recht als links een enorm parkeerterrein.

Kennelijk heeft de gemeente de Jaarbeurs beloofd dat die geen last zou krijgen van de milieuzone. En kennelijk wil de gemeente zelf ook bereikbaar blijven voor bezoekers die met een auto komen die de milieuzone niet in mag. Dat de winkeliers in de binnenstad niet meer bereikbaar zijn voor “vieze” auto’s hoeft kennelijk niet te betekenen dat de Jaarbeurs en de gemeente dat ook niet meer zijn.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 26 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1126

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Machtsmisbruik.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van park Transwijk voor het houden van een festival, Park Transwijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26376 (Gemeenteblad, Jaargang 2016
Nr. 117236. Gepubliceerd op 24 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-117236.html

De APV, die het evenement regelt wordt als te knellend beschouwd. Er wordt misbruik van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemaakt in een poging dat te omzeilen.

Een evenementenvergunning blijft echter nodig.

 

Weinig om burgerparticipatie gevraagd

Gemeenten vragen zelden om de inbreng van burgers bij belangrijke kwesties of beleid.

Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie over de periode 2014-2015 van ProDemos en het ministerie van BiZa. Vaak gaat burgerparticipatie niet verder dan de bevolking raadplegen of advies vragen aan inwoners.

Ten opzichte van de monitor van de periode daarvoor zijn de mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen in besluitvorming gelijk gebleven. Ruim 70 procent van de gemeenten heeft burgerinitiatieven, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Burgers lijken vaker te kiezen voor informeel ideeën aandragen. (Gemeente.nu, 23 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Weinig-inbreng-van-burgers-gevraagd-2861076W/

 

Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

Het aantal gezinnen dat vorig jaar rond moest komen van een uitkering, is niet gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Maar omdat de gezinnen die bijstand krijgen vaak groter zijn geworden, groeien er dus uiteindelijk wel méér kinderen op in een bijstandsgezin. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren er in 2015 in de provincie Utrecht 14.130 kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin. Het jaar ervoor waren dat er 13.430. In de gemeente Utrecht wonen van alle kinderen relatief gezien de meeste in een bijstandsgezin: 8 procent. Koploper is Rotterdam, daar groeit 18 procent van de kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering.

De stijging van het aantal kinderen in een bijstandsgezin komt volgens het CBS deels door de komst van Syrische vluchtelingen die een uitkering hebben. Dit omdat deze Syrische gezinnen vaak relatief groot zijn. (RTV Utrecht, 23 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1517932/meer-kinderen-groeien-op-in-bijstandsgezin.html

 

Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

Utrecht staat in de top-10 van gemeenten waar de meeste ‘hufterboetes’ zijn uitgeschreven. In totaal ging het vorig jaar om 9711 bekeuringen. Dat zijn er 291 per 10.000 inwoners.

Utrecht staat daarmee op de negende plaats, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Buurtfacts vroeg gegevens op bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor diverse overtredingen. 127 verschillende strafbare feiten zijn vervolgens opgedeeld in tien categorieën, van wildplassen tot baldadigheid, hondenpoep en dronkenschap.

Amsterdam blijkt de hufterhoofdstad van Nederland met 761 boetes per 10.000 inwoners en 62.513 in totaal. Vergeleken met andere gemeenten worden nergens zoveel boetes uitgedeeld voor huftergedrag. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag en Terschelling. Dat de laatste gemeente zo hoog staat heeft te maken met de zomerperiode waarin veel jongeren vakantie vieren op het eiland.

Wie een broertje dood heeft aan hufters moet overigens naar het platteland verhuizen. Daar worden verhoudingsgewijs minder huftersbekeuringen uitgeschreven. Lopik had in 2015 de minste hufterboetes als gaat om onze provincie: 13 op 10.000 inwoners. (RTV Utrecht, 25 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518518/veel-hufters-in-utrecht-weinig-in-lopik.html

Bekijk via de link de Utrechtse noteringen in de ranglijst.

 

Vergunningvrij bouwen slecht voor klimaat

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Gemeente Utrecht onderzocht – als eerste gemeente – de impact van vergunningvrij bouwen op de stad en ziet een zorgelijke ontwikkeling.

Landelijk monitoren

Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, waarmee sinds 2003 de bouwregels voor particulieren steeds verder zijn versoepeld, stelt de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP, Wonen). Een eerste verkenning van de effecten van de bouwderegulering laat zien dat vergunningvrij bouwen heeft geleid tot een substantiele groei van bebouwing in stedelijk gebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en milieukwaliteit van de woongebieden en daarmee van de leefbaarheid voor bewoners, zegt Jansen. ‘De optelsom van al die kleine verbouwingen bepaalt uiteindelijk het beeld voor de totale wijk. Landelijke monitoring is nodig om te zien of het effect van dit bouwbeleid ook de bedoeling was van de wetgever.’

Meer ruimte voor particulier bouwinitiatief

Dertien jaar geleden zette de lichte bouwvergunning voor kleine bouwwerken de trend in naar meer ruimte voor particulier bouwinitiatief. In 2010 volgde een sterke verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken, die in navolgende jaren nog verder is uitgebreid. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn nooit in kaart gebracht, stelde Utrecht vast. Opmerkelijk, vindt Jansen, die destijds als woordvoerder in de Tweede Kamer betrokken was bij de verruimingen van de bouwregels. ‘We waren toen al kritisch, omdat ik voorzag dat het zou kunnen leiden tot leefbaarheidsproblemen in wijken waar op grote schaal wordt bijgebouwd. Precies dat beeld komt nu naar voren in een wijk als Tuindorp, die je inmiddels haast de naam Betondorp zou geven.’

Veel bijgebouwd

Utrecht vroeg Lex Verhoeff, stadsingenieur-in-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, om een eerste verkenning uit te voeren naar de ruimtelijke effecten van vergunningvrij bouwen in zeven woonwijken. Hij deed dat door luchtfoto’s te vergelijken uit de jaren 2009-2015. Alleen de duidelijk zichtbare bouwwerken zijn geteld, zoals dakkapellen, dakramen, aanbouwen, overkappingen en zonnepanelen. Uit de inventarisatie blijkt dat het effect van vergunningvrij bouwen per wijk verschilt, maar vrijwel altijd substantieel is. Vooral in Tuindorp (een jarendertigwijk met ruime tuinen) en Lombok (wijk uit 1900 met kleine achtertuinen) is veel bijgebouwd. ‘Tuindorp is een gewilde wijk. Mensen bouwen liever uit, dan dat ze verhuizen’, licht Verhoeff toe. Het verschil met wijken die nieuw zijn of veel huurwoningen hebben, is groot. Dat pleit ervoor om het mogelijk te maken dat gemeenten kunnen differentiëren in vergunningvrij bouwen, vindt de aankomend stadsingenieur.

Gevolgen evident

Welke gevolgen deze bouwdrift heeft voor de leefbaarheid en het klimaat in de wijk, heeft Verhoeff niet onderzocht. Wethouder Jansen pleit voor aanvullend onderzoek, maar stelt op basis van de luchtfoto’s al vast dat de gevolgen voor flora, fauna en klimaat evident zijn. Wat hem betreft zouden gemeenten wijken waar vergunningvrije bebouwing de kwaliteit, de ecologie of het klimaat schaadt, moeten kunnen beschermen tegen particuliere bouwdrift. ‘Als overheid moet je de balans tussen particuliere en collectieve belangen kunnen bewaken.’

Meer bouwwerken vergunningvrij

Het Besluit omgevingsrecht, waarin het vergunningvrij bouwen is geregeld, komt straks onder de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde voor de zomer in een Kamerbrief aan dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen voor welke situaties in het omgevingsplan een vergunning nodig is voor bouwwerken. Mogelijk krijgen gemeenten via een instructieregel opdracht om bepaalde veel voorkomende bouwwerken in ieder geval vergunningvrij te maken. Gemeenten kunnen er vervolgens per locatie voor kiezen om meer bouwwerken vergunningvrij toe te staan via het omgevingsplan. Of gemeenten ook kunnen kiezen om juist per gebied minder vergunningvrij te maken, moet bij de verdere uitwerking worden bezien worden, aldus de woordvoerster. ‘Dat wordt pas besloten in het kader van het Invoeringsbesluit en zal uiteraard politiek van belang zijn; het belang van lastendrukvermindering en deregulering tegenover het belang dat gemeenten regie op ruimtelijke kwaliteit zouden moeten kunnen voeren in de achtertuin.’

(Binnenlands Bestuur, 26 augustus 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vergunningvrij-bouwen-slecht-voor-klimaat.9546207.lynkx

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

De gemeente werkt momenteel aan een renovatieplan van het stadhuis aan de Minrebroederstraat. De werkzaamheden zijn echter zo omvangrijk zijn, dat de gemeenteraad tijdelijk een ander onderkomen moet zoeken. Gedacht wordt aan het nieuwe stadskantoor naast het centraal station en het provinciekantoor in Rijnsweerd. Dit meldt het AD.

Vernieuwingen

De gemeenteraad wil de renovatie aangrijpen om ook een aantal technische vernieuwingen in de raadszaal door te voeren. Zo hapert het camerasysteem, dat voor een live-uitzending van vergaderingen zorgt, regelmatig. Ook zijn er klachten over het geluidssysteem. De partijen denken verder na over een andere indeling van het stadhuis die het vergaderproces efficiënter maakt. D66’er Verschuure: “Het is raar dat de vierde stad van het land maar één ruimte heeft om met een grote groep te vergaderen. Met een tweede zaal die is voorzien van een camera- en geluidssysteem, zouden er commissievergaderingen tegelijkertijd kunnen worden gehouden.”

In september praten gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verder over het project. Er is nog geen duidelijkheid over het budget. De verbouwing vindt waarschijnlijk plaats in 2018. (Nieuws.nl, 23 augustus 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/58929/raad-utrecht-denkt-tijdelijke-verhuizing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o.a.

6 Commisiebrief Antidiscriminatie Agenda

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66. D66 wil de brief graag bespreken met andere fracties en het college omdat de meldingsbereidheid nog steeds laag is. Ligt de oorzaak bijvoorbeeld bij onbekendheid met Artikel 1 organisatie? En wat is er gebeurd met eerdere suggesties over verhogen meldingsbereidheid? Daarnaast wil D66 meer duidelijkheid krijgen over de beoogde resultaten van de activiteiten in de discriminatieagenda. Bovendien ontbreekt er ook een evaluatiemoment.

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

In de gemeente geldt nu de Privacyverordening 2003. De Privacyverordening 2003 geeft al een goede basis voor de Utrechtse wijze van verwerkingen. In die verordening is een privacy coördinator benoemd en vastgelegd dat elke Dienst een contactpersoon krijgt. Tevens zijn de rollen en verantwoordelijkheden erin neergelegd. Door voorgaande ontwikkelingen is de Privacyverordening 2003 niet meer van deze tijd. De Privacyverordening 2016 borgt met regels voor specifieke verwerkingen en het voorschrijven van een PIA de wijze waarop de gemeente Utrecht omgaat met verwerkingen.

8 Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA)

9 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Op 14 januari 2016 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is unanimiteit vereist van 26 raden. Dat bleek niet het geval, omdat drie raden hun toestemming hebben geclausuleerd. De GGD regio Utrecht heeft na ampel beraad besloten dat een volledig nieuwe besluitvormingsronde nodig is om tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen. Een nieuw voorstel ligt hierbij voor.

10 2-e technische begrotingswijziging 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. De reactie van de subcommissie Controle en Financiën op het raadsvoorstel wordt na 29 augustus 2016 naar de commissie Mens en Samenleving gestuurd en bij de stukken gevoegd.

11 Aanbieden van het Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de Verordening Raadgevend Referendum Utrecht en de Verordening Raadplegend Referendum Utrecht’ door de heer Eggermont van de SP en mevrouw Scholten D66.

De burgemeester is ook uitgenodigd voor de behandeling van dit agendapunt. 20.15 – 21.15 uur. In samenspraak met de referendumcommissie hebben mevrouw Scholten, D66 en de heer Eggermont, SP, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen uit het draaiboek over uitvoering van een referendum in Utrecht meegenomen, zijn bepaalde artikelen verduidelijkt en is aansluiting gezocht bij de nieuwe Referendumwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Tevens is de tekst geoptimaliseerd op klare taal en de inhoud op ‘slim regelen’. Bij de stukken treft u ook de raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening aan met de mening van het college over het initiatiefvoorstel “Verordening raadgevend referendum Utrecht” en “Verordening raadplegend referendum Utrecht”.

11.1 Raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=5d4f6f4d-2870-4004-afa1-882d71075b95&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is gewijzigd per 1 april 2015. Naar aanleiding van de wetswijziging wijzigt de gemeente de manier waarop het wegvervoer gevaarlijke stoffen in Utrecht is geregeld. Er zijn geen wijzigingen in het aantal vervoersbewegingen of in de huidige veiligheidssituatie.

7 Cie S&R: Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Cie S&R: Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Cie S&R: duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Cie S&R: Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Cie S&R: Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Gesjoemel. Bomen kappen: 124 en herplant van gekapte (!) bomen

–    Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

–    Burgers willen geen macht én geen gelijk

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee
o     Failliet luchtkwaliteitsbeleid

o     Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur

–    Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenementenvergunningen

o     Brood en spelen: Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

Onderzoek – In de greep van ijs en vastgoed

De binnenstad van Amsterdam verandert in snel tempo in een eentonig consumptiegebied. De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers. (….)

‘De verandering naar een monofunctionele economie gaat razendsnel’, zegt hij, zittend aan een kleine vergadertafel in zijn kamer in het stadhuis. ‘Zodra er een kantoor vrijkomt, is er wel iemand die er een hotel wil beginnen.’ Het geeft hem een dubbel gevoel. Toerisme levert de stad veel geld op en bovendien vindt hij het niet de rol van de overheid om groeisectoren af te remmen of mensen te weerhouden om naar Amsterdam te komen. ‘Maar de economie in de binnenstad wordt steeds eenzijdiger en consumptiever.’ Of het nu gaat om winkels en horeca die zich richten op plat consumptiegedrag of Booking.com en andere bedrijven in de toerismebranche die zijn gevestigd in de binnenstad: ze maken geen nieuwe producten, maar verkopen ze. (….)

Als de maximale draagkracht van een bestemming eenmaal is bereikt, zullen de netto kosten van het toerisme hoger zijn dan de netto opbrengsten. (…..)

De miljoenen mensen die naar de stad komen maken gebruik van de publieke ruimte, die wordt onderhouden op kosten van de Amsterdamse bevolking en ondernemers. . Slimme onder­nemers kunnen miljoenen verdienen aan het uitbuiten van de publieke ruimte, terwijl ze niet opdraaien voor een wezenlijk groter deel van de kosten. Rondvaartboten, hop-on ­hop-off-bussen, fietstours, wandeltours, bustours, stuk voor stuk zijn het goudmijnen die intensief gebruik maken van de publieke ruimte. (….)

Afgezien van eigen vastgoedbezit is het bestemmingsplan het machtigste middel dat de gemeente in handen heeft om enige regie te houden over het voorzieningenaanbod in de binnenstad.

(De Groene Amsterdammer, 28 juli 2016)

Lees vooral ook de bijlage.

Volgens meerdere geoefende waarnemers is in Utrecht in algemene zin dezelfde ontwikkeling gaande, zij het later ingezet. Anders dan in Amsterdam probeert het door liberalen gedomineerde Utrechtse stadsbestuur, laat staan de ambtenarij, helemaal geen greep op de ontwikkelingen te krijgen. Nee, in Utrecht worden de ‘marktontwikkelingen’ juist ondersteund, waarvan vooral de portemonnee van de Utrechters later de negatief uitpakkende balans moeten schonen.
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR


Hier wordt met het beeld, de cijfers gesjoemeld. Lees aandachtig.

Heeft men zich wel eens afgevraagd waar de te herplanten bomen vandaan komen? Aan de vergunningen is niet te zien dat die ergens uitgegraven zijn. Komen die dan aanwaaien?

Bomen kappen: 124 en herplant (!) van gekapte bomen

Vergiliuslaan, Kruisstraat, Sophocleslaan, Sternstraat, Roerdompstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25331

Het kappen van 25 bomen en herplanten van 31 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112983. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112983.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van de 20 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Groeneweg en Jaffastraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25139

Het kappen van 14 bomen, het verplanten van 1 boom en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112964. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112964.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Australiëlaan en Dommelstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25141

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112955. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112955.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Columbuslaan 40 te Utrecht, HZ_WABO-16-25143

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112928. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112928.html

Van de 2 bijlagen zijn er maar 1 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Jacobsgasthuissteeg 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-25330

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112912. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112912.html

Vergunningaanvraag zonder enige bijlage.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-24954

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112858. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112858.html

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-24900

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112706. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112706.html

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef), Prostitutiezone te Utrecht

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115394. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115394.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar 3 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115383. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115383.html

Van de 21 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115373. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115373.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115351. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115351.html

Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

De door gemeente Zevenaar ontslagen ambtenaar Frank Jansen heeft op de juiste manier geprobeerd informatie in te winnen over de verbouwing van het nieuwe Zevenaarse stadhuis.

Raad van State stelt de oud-ambtenaar in het gelijk, meldt De Geldelander. Jansen had 1 juli 2014 een Wob-verzoek ingediend voor een digitaal afschrift van alle externe adviezen, inclusief second opinions rond de eerste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis.

Een van de partijen die de opdracht niet werd gegund, stapte naar de arbitragecommissie omdat de aanbesteding niet volgens de regels zou zijn verlopen. Hoewel gemeente Zevenaar zei zich bij het oordeel van de commissie neer te leggen, liet ze toch twee second opinions uitvoeren. Hierop diende Jansen een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel geld aan de second opinions is uitgegeven.

Het college van B en W weigerde zijn Wob-verzoek omdat het niet op het daarvoor bestemde formulier is ingevuld. Jansen stapte naar rechtbank Gelderland, die de gemeente gelijk gaf, maar krijg uiteindelijk gelijk van de Raad van State, die aangeeft dat Wob-verzoeken vormvrij zijn. (Gemeente.nu, 18 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Uitspraak-Wob-verzoek-is-vormvrij-2858816W/
De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:2273

Burgers willen geen macht én geen gelijk

door: Rob Janssen

Het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Burgers willen alleen maar serieus genomen worden.

– blog – column Rob Janssen

In mijn praktijk als extern gespreksleider voor bewonersavonden is me één ding steeds opgevallen: de angst van veel politici dat het woord geven aan de burgers snel kan leiden tot het uit handen geven van de regie. Vanzelfsprekend zijn Steenbergen en Geldermalsen schrikbeelden hoe dat kan escaleren.

Echter, het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Althans niet in mijn praktijk. Zoals de titel van deze bijdrage al vermeldt, willen burgers geen gelijk of macht. Tenminste, niet in de eerste plaats. Wat burgers per sé wel willen, is gehoord en gezien worden. Serieus genomen worden.

Voorbeeld

Tijdens een bijeenkomst over de parkeerproblematiek in een wijk hadden we een paar zaken aangepast. De stoelen stonden niet achter elkaar, maar in een cirkel. Ambtenaren en wethouder waren onderdeel van die cirkel. De beamer stond aan de kant. De bewoners waren de eersten die aan het woord mochten komen. En, niet onbelangrijk, de wethouder kwam pas aan het woord toen alle belangrijke grieven en zorgen op tafel gelegd waren. En dat waren er nogal wat….Bottom line, aan het eind van de avond gaf de wethouder op basis van argumenten aan waarom hij de wensen van de bewoners niet kon inwilligen. Foute boodschap, zou je kunnen zeggen. Het tegendeel bleek waar. De bewoners verlieten niet morrend de zaal, maar bleven nog lang napraten. De wethouder kreeg schouderklopjes en werd bedankt. Ik heb talloze van dit soort voorbeelden.

Rechtvaardigheid

Het fenomeen waar we het hier over hebben is procedural justice. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de goede argumenten. Het belangrijkste is de bereidheid om het standpunt van de ander uitgebreid naar boven te halen. De boodschap die we daarmee onder water uitzenden is simpel: “ik vind jou belangrijk genoeg om naar jouw standpunten te luisteren”. Door oprecht belang in de ander te stellen, zal hij zich ook als zodanig gaan gedragen. Als een volwassen en constructief persoon. In vele onderzoeken heeft Alan Lind aangetoond, dat de uitslag van ondergeschikt belang is.

Het gaat dus niet om gelijk krijgen, maar om gezien en gehoord worden. Elke ouder weet dat dit ook zo met kinderen werkt. Vertel hen alleen maar wat jij wil dat ze doen en ze komen in opstand. Betrek ze als partner in het proces en je hebt loyale meedenkers. En ja, als het met kinderen zo werkt, waarom dan niet met burgers, politici, professionals en hooligans? Wat dat laatste betreft ben ik er een voorstander van om in de Nederlandse stadions een gastvrij uitvak te maken. Niet zo’n kooi, zoals nu. Nee, een speciaal vak met pluche stoelen, hostessen, service en aandacht.

Maar dat terzijde, terug naar de bewonersavond

Hadden toestanden zoals in Steenbergen en Geldermalsen voorkomen kunnen worden?

Laat ik vooropstellen dat ik te weinig kennis van de details heb. Eén ding weet ik wel: de mensen die daar als relschoppers bezig waren hebben gebruik gemaakt van de macht die zij hebben om gehoord te worden. In hun geval met stenen gooien, schelden en bedreigen. Hun acties kwamen voort uit angst. Het had ongetwijfeld veel verschil gemaakt als de gemeente zich de moeite had getroost om op voorhand met deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun angsten en zorgen. Dat had in ieder geval tot een andere uitkomst geleid.

Maar in een interview zei een raadslid achteraf: “Het heeft ons volkomen overvallen”. Toen de interviewer vroeg of ze dan zo weinig op de hoogte was van wat er onder de bewoners leefde zei ze: “Ja, dat is zo”. Het is dus hoog tijd voor gemeenten om veel meer in te zetten op luisteren naar de burgers. Om in contact te komen en interesse te tonen wat de mensen die zij vertegenwoordigen bezig houdt. Want hoe kun je anders je eigen bevolking vertegenwoordigen, als je hen niet eens kent?

(Gemeente.nu, 19 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/8/Burgers-willen-geen-macht-en-geen-gelijk-2859742W/

Macht nastreven is iets van mensen die zich meer- of minderwaardig voelen

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee

De lucht in de provincie Utrecht is zo smerig, dat iedere inwoner gemiddeld zes sigaretten per dag meerookt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De VVD beschuldigt de milieuorganisatie van ‘bangmakerij’.

Milieudefensie heeft via een onderzoek de vervuilde lucht (concentratie fijnstof en stikstofdioxide) concreet gemaakt door die te koppelen aan het meeroken. Gemiddeld rookt iedere inwoner van de provincie per dag zes sigaretten mee, aldus Milieudefensie.

Coalitiepartij VVD vindt dat Milieudefensie zich schuldig maakt aan ‘bangmakerij’. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: ,,Deze cijfers zeggen helemaal niks. Milieudefensie is alleen tevreden met 100 procent schone lucht. Dat is een illusie.”

Geschrokken

GroenLinks is daarentegen geschrokken van de resultaten. Raadslid Thijs Weistra: ,,De cijfers geven een beeld hoe slecht het is gesteld met de luchtkwaliteit.” Voor de coalitiepartij zijn de resultaten een aanmoediging van haar beleid. De fractie wil de milieuzone in de binnenstad uitbreiden voor onder meer scooters.

Volgens Milieudefensie is een milieuzone een manier om de lucht schoner te maken. Net als het stimuleren van forensen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Andere maatregel: een verlaging van de maximale snelheden op snelwegen rond de stad.

Voor de VVD gaat een uitbreiding van de milieuzone weer te ver. Volgens de liberalen is nog niet bewezen dat de milieuzone, die sinds juli vorig jaar in de Utrechtse binnenstad geldt om vervuilende diesels te weren, effect heeft. Gilissen (VVD): ,,De lucht wordt schoner. Ook zonder de milieuzone.”

Provincie

Milieudefensie heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van de jaargemiddelden van de meetgegevens van het RIVM. Het gemiddeld meeroken van zes sigaretten per dag geldt voor de hele provincie.

De stad Utrecht spant de kroon met een vuile lucht vergelijkbaar met 6,4 meegerookte sigaretten per dag. In de Utrechtse Heuvelrug is de lucht met 5,1 sigaret het schoonst. In Vianen is de lucht net zo vervuild als het meeroken van 5,8 sigaretten. In IJsselstein gaat het om 5,7, in Stichtse Vecht en Veenendaal 5,6, De Bilt, Houten, Bunnik en Zeist 5,5 sigaretten per dag. (AD.nl, 17 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechter-rookt-elke-dag-zes-sigaretten-mee~aeb26f1c/

 

Failliet luchtkwaliteitsbeleid

Donderdag 25 mei 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat

houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan

tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers

hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft besloten niet meer aan deze schijninformatie/inspraak mee te doen en haar visie schriftelijk aan het publiek, de gemeente-

raad en het college ter kennis te brengen. (E-mail SSLU)

Zie de bijlage.

 

Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur voor Revema, Reactorweg 11 te Utrecht, HZ_MAAT-16-24040

Reactorweg 11 te Utrecht

HZ_MAAT-16-24040

Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften geur voor Revema

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 2 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 114899. Gepubliceerd op 18 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114899.html

Op Lage Weide. Activiteit tot dusver: recycling van karton, plastic, oud ijzer en ander metaal. http://www.revemarecycling.nl/

Terwijl veel Utrechters ‘genieten’ van de achtergelaten klerezooi ………………..

Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

 

Jan van Zanen geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Rio. Hij zat bijna met zijn neus bovenop de start van Dafne Schippers. ,,Jammer dat het geen goud werd, maar trots overheerst bij mij.”

Natuurlijk had ook burgemeester Jan van Zanen gehoopt op goud voor onze Utrechtse Dafne Schippers op de 200 meter. ,,Ik begrijp haar teleurstelling goed. Ze is een een topsportvrouw en was naar Rio gekomen voor het goud. Maar zilver in dit deelnemersveld is echt ook een prachtige prestatie. Bij mij overheerst trots en vreugde. Dafne heeft mij laten sidderen in het stadion. Het was een onvergetelijke ervaring.”

In het stadion zat Jan van Zanen met zijn neus op de startlijn. ,,Ik kon Dafne bijna aanraken. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar jongens, wat een spanning, wat een geweldige sport. Het kippenvel stond op mijn armen bij het omroepen van haar naam voor de finale. Er zaten veel Nederlanders voor haar in het stadion. Je hoorde een luid gejuich opstijgen toen haar naam klonk. Je kon zien dat ze dat hoorde. Mooi hoor.”

Van Zanen heeft geen poging gedaan om Dafne Schippers voor of na de wedstrijd te ontmoeten. ,,Ik heb haar ouders na het zilver wel een smsbericht gestuurd.”

Historisch

Dafne Schippers was het hoofdgerecht voor de korte Olympische vakantie van Jan van Zanen en zijn vriendin in Rio.

Maar Van Zanen heeft de afgelopen dagen veel meer landgenoten bekeken. ,,Ik was getuige van de historische gouden oefening op de balk van turnster Sanne Wevers. Man, wat een wereldprestatie! Zo ontzettend knap. Zo indrukwekkend ook om dan de Nederlandse vlag tijdens de huldiging omhoog te zien gaan. Het zijn beelden die me altijd bij zullen blijven.”

 

Van Zanen zag ook de volleybalvrouwen schitteren en was getuige van de roeisuccessen. Maar het was natuurlijk niet allemaal euforie. De val van Epke en de uitschakeling van de hockeyheren noemt hij een deceptie.

Wilhelmus

,,Ik zat tussen het Oranje legioentje in het hockeystadion. Dat was overigens reuze sfeervol. De muziekinstallatie liet het afweten en toen hebben we voor aanvang met een paar honderd Oranjesupporters zelf maar het Wilhelmus gezongen. Accapella. Dat was mooi hoor. Maar het mocht helaas niet baten, want de Belgen waren gewoon beter die dag. Jammer, maar gelukkig hebben we de vrouwen nog in de finale.”

Uiteraard is Jan van Zanen ook in het Holland Heineken House geweest. ,,Op de avond dat er drie gouden- en twee zilveren medaillewinnaars werden gehuldigd. Een groot feest, maar om eerlijk te zijn hoeft dat gehos niet zo voor mij.”

Jan van Zanen, die de reis privé maakt en niet als burgemeester, reisde de afgelopen dagen honderden kilometers per metro door Rio. ,,Die afstanden van hotel naar stadions moet je niet onderschatten. Je bent soms uren onderweg. Maar het lukt allemaal goed hoor. We redden ons prima.”

Utrechters

Helemaal onopgemerkt blijft Jan van Zanen niet in Rio de Janeiro. ,,Ik word geregeld op mijn schouder getikt door Nederlandse supporters die me herkennen. In het atletiekstadion zat er een familie uit Utrecht achter me. Bleek de familie Dijkman uit Overvecht te zijn. Dat was erg gezellig. We zijn meteen even samen op de foto gegaan.”

De laatste dag van de vakantie staan er geen bezoekjes aan sportwedstrijden meer op het programma. ,,We gaan de Suikerbroodberg bezoeken en ik denk dat we nog even lekker naar het strand gaan.”

De Olympische vakantie is bijna voorbij gevlogen. ,,Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien. Het is voor mij de eerste keer dat ik er zelf bij ben bij de Olympsche Spelen. Dit had ik voor geen goud willen missen.”

De gemeente Utrecht gaat haar Utrechtse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen na thuiskomst zeker huldigen, zegt Van Zanen vanuit Rio. ,,Hoe we dat gaan doen en wanneer, dat is nog niet duidelijk. Maar deze sporters verdienen zo’n eerbetoon. Zij hebben allemaal een topprestatie geleverd.” (AD.nl, 18 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-zanen-geniet-met-volle-teugen-in-rio~aeafd621/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een perceelafscheiding en het maken van een in- en uitrit., Landzigt 38, 40 en 42 te De Meern, HZ_WABO-16-25025

Aanvraag bekend gemaakt op 11 augustus 2016 onder de mededeling “Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-111683.html

Op dezelfde dag (11 augustus 2016) werd de vergunning al verleend en werden de Utrechters belazerd wat betreft de voorgespiegelde mogelijkheid iets in te brengen. Op 17 augustus werd hen dat onder de neus gewreven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114371.html

Dit is strijk en zet. Een ernstige, structurele misstand.

Wie is eigenlijk de hoofdman van deze beroerdigheid? Van Zanen die zo graag in de belangstelling staat? Of Jansen van de Socialistische Partij?

 

DOSSIER EVENEMENTEN
Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114419.html

 

Brood en spelen houdt de Utrechters af van nadenken over het bestuur van de stad

Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

Een delegatie uit Utrecht is dit weekend bij de start van de Vuelta in Spanje. Utrecht wil de jaarlijkse wielerwedstrijd naar de stad halen. De Ronde van Spanje is als evenement kleiner dan de Tour de France, maar kan toch gunstig voor de Utrechtse economie en het toerisme uitpakken, denken de initiatiefnemers.

Lobby-organisatie Business Peloton Utrecht heeft de trip naar Spanje georganiseerd om Utrecht op de kaart te zetten als startplaats in 2019. De afvaardiging wil de directie van de Vuelta en de grote wielerploegen achter het plan krijgen. Oud-profrenner Mathieu Hermans, die tien etappezeges in de Vuelta op zijn naam heeft, begeleidt de reis.

Vanuit Portugal zegt Cor Jansen van het BPU tegen RTV Utrecht dat de Utrechters door de Vuelta waren uitgenodigd. Dat wijst erop dat de Spaanse organisatie openstaat voor suggesties van de zakenlieden uit Nederland.

“We zijn hier met hotels, horeca, van alles”, zegt Jansen. “Allemaal om te laten zien dat er bij ons in de stad draagvlak is. We hopen aan het eind van dit weekend te kunnen zeggen: dit is een goed huwelijk!” (RTV Utrecht, 19 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1510377/utrechtse-lobbyisten-naar-start-van-de-vuelta.html

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” (Decimus Iunius Iuvenalis, Romeins dichter)
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

3 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

4 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

5 Luchtkwaliteit

6 Commissiebrief stadsverwarming

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

en

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

7 Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=&year=2016

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

o     Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

o     Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen. Waardeloze aanpak

o     ‘Bomen weg? Dat doet pijn’

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

o     Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

–    Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

Zes augustus is het precies tien jaar geleden dat een houten trap instortte tijdens een concert op de Oudegracht. Daardoor kwam Freek Penning de Vries om het leven en raakten twintig mensen gewond. Er komt geen officiële herdenking maar de slachtoffers staan wel stil bij het drama.

Maneesha Sluyzer raakte zwaargewond tijdens het drama. “Ik kreeg de trap op mijn hoofd en heb dus een enorme klap gehad”, zegt ze. “Zelf heb ik twee jaar lang gerevalideerd vanwege mijn nekklachten en daarnaast had ik een behoorlijk mentaal en emotioneel trauma.”

Ook meerdere familieleden raakten gewond. Onder hen haar 30-jarige zwager Freek. Hij overleed drie dagen na het ongeluk. “We zijn natuurlijk door heftige tijden gegaan de afgelopen tien jaar, maar het is ook een dag die voor veel veranderingen heeft gezorgd.”

In de afgelopen tien jaar hebben Sluyzer en haar familie het drama proberen te verwerken. En dat is behoorlijk gelukt. Het gemis van Freek zal nooit worden opgevuld, zegt Sluyzer, maar de slachtoffers hebben hun leven weer opgepakt. “Er is zoveel bijgekomen dat het leven een heel andere kleur heeft gekregen.”

Sluyzer en haar familie staan zaterdag stil bij het drama, maar het zal geen droevige gebeurtenis worden. “De dag staat meer in het teken van een feestje”, zegt ze. “We willen het leven vieren.”

Er komt geen officiële herdenking bij het monument op de Oudegracht, laat de gemeente weten.

(RTV Utrecht, 5 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1508101/trapongeluk-oudegracht-10-jaar-geleden.html

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=r56h81dxE2A

Goed te begrijpen dat de gemeente er niet bij wil stilstaan. De gemeente leeft in het hier en nu. Niks over gisteren en evenveel over morgen. En ook niet de vraag: Wat heeft de gemeente ervan geleerd?

En al helemaal niet het antwoord daarop.

Het eenvoudige antwoord op de vraag is: Niks. Er wordt nu nog meer langs elkaar heen gewerkt dan eerder. Er wordt nog minder dan eerder gekeken naar betrokken belangen, risico’s van allerlei aard, de beperkingen die de krappe stad heeft. Leidgedachte is: drukte in de stad is goed voor de stad. Alles moet wijken voor de drukte.

En als je ziet hoe het er bij andere evenementen aan toegaat, dan besef je dat het wachten is op het volgende ongeval. Dat zal dan van andere aard zijn als het trapongeluk. Een onderliggend probleem zal de raad dan niet willen zien.
Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

 
Burgemeester Van Zanen verheugt zich op de olympische wedstrijden van stadsgenoot Dafne Schippers. De atlete komt vrijdag voor het eerst in actie op de 100 meter, de finale van het koningsnummer is een dag later.

Van Zanen is daarom donderdagochtend vertrokken naar Brazilië. De sportliefhebber gaat niet alleen naar de Utrechtse sprintster kijken. Hij heeft ook kaartjes bemachtigd voor turn- en hockeywedstrijden.

“Ik ga als fan en als sportliefhebber, maar ik vind het land ook mooi”, aldus de Utrechtse burgemeester. Hij had ook graag wat voetbalwedstrijden willen zien, maar dat komt er deze Olympische Spelen niet van.

Van Zanen betaalt deze reis en de stadionkaartjes overigens geheel uit eigen zak. Hij maakt de reis niet alleen, zijn vriendin is ook van de partij. (RTVUtrecht, 11 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1509849/van-zanen-klaar-voor-utrechts-succes-in-rio.html

Er zijn 8000 Utrechters klaar voor Utrechts succes. Met een zak chips en een pilsje of een cola onder handbereik. Dat in flatjes in Overvecht en op Kanaleneiland.

Petje zal in Rio wel gepocheerde witvis met een Chablis Grand Cru eten. Latere snacken met zalmsnippers en een Pouilly-Fuissé om die weg te spoelen. Wat een patserigheid daar in Rio.

En heel goed mogelijk dat een hardloopster hem een engerd vindt.

Wat moeten ze in de Utrechtse flatjes wel niet denken van die man? Waarom laat die het zou breed hangen? Wat is er met hem aan de hand; moet die met zijn publiciteitsgeilheid wat compenseren? Laat die toch aan zijn werk gaan.

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

Het bouwen van een dakkapel aan de achterkant van de woning, Simplonbaan 336 te Utrecht, HZ_WABO-16-24365

Aanvraag gepubliceerd op 4 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108243.html

Vergunning twee dagen eerder al verleend:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110003.html

Dit gebeurt tientallen keren per jaar. Raad ziet ’t niet (waardeloos) of ziet er aan voorbij (nog erger).

Wat heb je aan zo’n gemeenteraad.

Leden van B&W, de burgervader voorop, kunnen zich beter met het hun werk bezighouden dan met tientallen nevenfuncties en publiciteitsgeile strapatsen.

Zonder onderzoek moet de mogelijkheid opengehouden worden dat B&W of een afzonderlijk collegelid sturing aan deze verfoeide praktijken geeft.

 

Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak in een dragende muur, Wittevrouwenstraat 23 te Utrecht, HZ_WABO-16-24119

Aanvraag bekend gemaakt op 2 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-106617.html

Vergunning verleendop 4 augustus 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110896.html

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Waardeloze aanpak

Bomen kappen

Lunet 1 en 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-24396

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 109864. Gepubliceerd op 9 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-109864.html

Bij de aanvraag horen vier tekeningen. In de publicatie van de aanvraag wordt er maar één openbaar gemaakt. Belanghebbenden hebben daar geen bal aan. Ze moeten alsnog 1½ uur tijd investeren in een bezoek aan het stadskantoor. Waardeloze aanpak.

 

‘Bomen weg? Dat doet pijn’

Wie op zo’n 200 meter van het Nieuwe Zandpad in Utrecht woont, heeft niets te zeggen over de honderden bomen die daar gekapt moeten worden voor de bouw van de 162 sekscabines.

Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak die een bewoner van de Paranadreef had aangespannen.

Jan van Breugel (59) had bezwaar aangetekend tegen de kap van 232 bomen, maar kreeg van de gemeente te horen dat hij geen belanghebbende is. Zijn flatwoning staat op ongeveer 200 meter van de bomen, die vanaf maandag weggehaald worden, en daarmee ondervindt hij daar persoonlijk geen last van, zo vindt de gemeente. De rechter is het daar mee eens.

,,Het doet me gewoon pijn dat die bomen weg moeten”, zei Van Breugel gisteren. ,,Ik woon daar al vijftig jaar. De gemeente zegt dat ze iets moois wil maken van Overvecht. Het gaat me niet om de prostituees, die zaten er al toen ik er kwam wonen. Maar we krijgen wel erg veel op ons bordje. Er komt ook een vluchtelingenopvang zonder dat we daar over gehoord zijn, er is een hostel voor drugsverslaafden geweest en nu dit weer.”

Milieuzone

Ook vindt hij het raar dat de gemeente Utrecht zo’n groot punt van de milieuzone maakt en de uitstoot van fijnstof wil tegengaan, maar tegelijkertijd wel zoveel bomen kapt die fijnstof kunnen tegenhouden, betoogde Van Breugel. Op het bezwaar dat hij indiende, kreeg hij van de gemeente alleen als antwoord dat hij geen belanghebbende is. ,,Dat vond ik wel wat kortaf.”

Gemeentelijk jurist Desiree Krak stelt echter dat Breugel wel antwoord had gekregen toen hij een zienswijze tegen het nieuwe plan voor het Zandpad had ingediend. ,,Daar hebben we zeer uitvoerig op gereageerd, daarom hebben we dat nu ook wat korter gedaan”, zei ze tegen de bestuursrechter.

Kolencentrale

Samen met Krak en Van Breugel boog de rechter zich over de plattegrond van Overvecht en daarop concludeerde ze dat Van Breugel inderdaad niet persoonlijk geraakt wordt door de bomenkap. ,,Als er nu een kolencentrale op die afstand gebouwd zou worden, was het wat anders geweest.” De bomenkap kan wat de rechtbank betreft maandag dus beginnen.

(AD.nl, 10 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/bomen-weg-dat-doet-pijn~a91bd470/

 

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

Uit de nieuwste cijfers van EnTranCe blijkt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland stagneert op 6%.

Iedere maand stelt dr. Martien Visser (lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en verbonden aan EnTranCe) een overzicht van ‘Renewable Energy in the Netherlands’.

Tegenvallende cijfers

Het meest recente overzicht (juli 2016) is gisteren gepubliceerd en laat een aantal tegenvallende cijfers zien:

 • Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is niet groter, maar kleiner geworden: nu 10,7%, was vorig jaar 12,9%.
 • De hoofdreden is dat het in juli minder waaide dan vorig jaar. Hierdoor was het feitelijk geproduceerde aandeel windenergie op jaarbasis de afgelopen maand 21% lager dan een jaar geleden.
 • 70% van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie komt van de kolencentrales.
 • De benutting van de capaciteit van windmolens bleef steken op 18% en van zonnepanelen op 15%.

Ook meevallers

Maar er waren ook meevallers:

 • Er wordt op jaarbasis nu 12% meer zonne-energie geproduceerd dan een jaar geleden (meer zon, meer panelen).
 • De CO2-emissie van energiegebruik daalde 2% (van 12,1 Mton in juli 2015 naar 11,9 Mton in juli 2016).

 

We zijn nog niet halverwege het doel

Belangrijkste bijdragen komen van biomassa en windOnze afvalcentrales zijn op dit moment de belangrijkste leverancier van hernieuwbare energie, naast windenergie. Samen leveren zij 2,6% van alle energie in Nederland. Zonne-energie komt nog niet verder dan 0,5%.

De bronnen van onze energieconsumptie


In juli: 23 TWh gasexport en 35 TWh gasimport

In de maand juli was Nederland wederom een netto gasimporteur. De netto import van aardgas bereikte zelfs een recordhoogte van 12 TWh (1,2 miljard m3)

Bronnen
EnTranCe, 11 augustus 2016: Renewable Energy in the Netherlands, july 2016 (pdf, 95 pag.)
(EnTranCe is ‘the living lab of Energy Academy Europe’)

(Fullenergie.nl, 12 augustus 2016)
http://www.fluxenergie.nl/ontwikkeling-hernieuwbare-energie-stagneert/

 

Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale

Voor de brief, zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale.pdf

 

Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

Artikel 11: Deze intentieovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar

Artikel 1: Partijen hebben als doel het blijvend verbeteren van de stedelijke leefomgevingskwaliteit van de gemeente Utrecht, door:

 • innovaties in beleid en best practices centraal te stellen en belemmeringen in regelgeving op te sporen, met de kanttekening dat achterliggende opgaven niet noodzakelijkerwijs ook middels uitvoering van deze intentieovereenkomst worden opgelost, maar wel worden geagendeerd;
 • de mogelijkheid te bieden om innovatieve concepten en technieken toe te passen.

Er is weliswaar een jaarlijkse evaluatie bedacht (artikel 8) maar zonder een omschrijving van een vertrekpunt (‘nulmeting’) en de omschrijving van toetsbare doelen: zonde van het gemeenschapsgeld.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 42673. Gepubliceerd op 10 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-42673.html

Windowdressing. Biedt B&W weer de gelegenheid voor een fotoshoot.

 

 

 

 

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–    DOSSIER EVENEMENTEN

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     De vierde macht in het kwadraat

–    Geflatteerde misdaadcijfers

–    Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

–    Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

–    Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

–    Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

–    Inzet erfpacht neemt toe

–    Afwaarderingen grondposities achter de rug

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     EU encouraged car industry to cheat, French report says

o     Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

o     Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven, nrs. 44 t/m 47

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

 

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De vierde macht in het kwadraat

Dat de feitelijke bestuursmacht bij de ambtelijke dienst ligt en dat wethouders en burgemeesters niet veel meer zijn dan (zeer) goed betaalde woordvoerders is een open deur.         Het werd betoogd door hoogleraar en staatsraad Crince Le Roy in 1969 en na veel gedegen onderzoek nog eens bevestigd door hoogleraar bestuursrecht Bovens in 2000. Ze hebben echt niets in te brengen, weten nauwelijks waar ze het over hebben en weten zelfs vaak niet wat ze zelf besloten hebben.

Nadat RTL op 1 juli het nieuws bracht dat de Amsterdamsestraatweg qua verkeer de gevaarlijkste straat is in Nederland liet wethouder en zelfbenoemde ‘bondscoach’ Van Hooijdonk weten dat 30 km/uur zou worden ingevoerd, niet wetende dat ze een paar weken eerder geweigerd had om dat te doen (besluit op bezwaar 8 juni 2016) en niet wetende dat ze kort tevoren besloot verkeerslichtinstallaties uit te zetten zodat auto’s lekker hard door kunnen rijden.

Crince Le Roy en Bovens verklaren de almacht van de ambtelijke dienst door kennisoverwicht van de ambtelijke dienst. De ambtelijke dienst telt zoveel gespecialiseerde ambtelijke deskundigen, het zou voor een bestuurder onmogelijk zijn om net zoveel te weten als al zijn gespecialiseerde medewerkers bij elkaar. En dat maakt dat de bestuurder een soort stempelmachine is: hij/zet zijn paraaf onder het besluit zonder ook maar te begrijpen waar het besluit over gaat.

De gemeenteraad is een tenenkrommende vertoning. De wethouder of burgemeester weet nauwelijks waar het over gaat, het gros van de raadsleden nog minder. Het is een theater waarbij raadsleden en de portefeuillehouder doen alsof ze weten waar ze over praten terwijl het voor de aanwezige ambtelijke ondersteuners en de toevallige deskundige toehoorder duidelijk is dat ze de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Volgens Bovens (2000) is de macht van de ambtelijke dienst alleen maar groter geworden sinds Crince Le Roy daar in 1969 voor het eerst de aandacht op vestigde. Dat zou komen omdat het openbaar bestuur steeds complexer wordt: steeds meer wetjes en verordeningen. Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is, namelijk dat politieke partijen steeds slechter functioneren. Politieke partijen zijn er om het volk te vertegenwoordigen en de uitvoerende macht te controleren en dat is juist wat ze steeds minder doen.

Het aantal kiezers dat lid is van een politieke partij neemt al jaren af. Het aantal leden is inmiddels 2%, terwijl het vlak na de oorlog nog 13% was. Een ander verschil is dat er vroeger nog partijen waren met een forse aanhang onder het volk, terwijl het lidmaatschap inmiddels een elitaire aangelegenheid is. In de Partij van de Arbeid is geen arbeider meer te bekennen. Net als bij GroenLinks en D66 tref je er vrijwel alleen maar hoger opgeleiden aan die zich niet erg druk maken over de problemen van gewone mensen.

De ambtelijke dienst in Utrecht neemt dagelijks tientallen besluiten waardoor individuele burgers en ondernemers in hun belangen worden geschaad. Die klagen daar dan over of maken bezwaar. Dat gaat vrijwel geheel buiten raadsleden om. Het gebeurt zelden dat een raadslid zich druk maakt om onrecht dat door de gemeente aan een burger wordt aangedaan. De meeste raadsleden kijken de andere kant uit want ze willen de harmonie bewaren en hun collegeleden niet afvallen of lastig vallen met problemen van burgers die door de gemeente in de knel raken.

Raadsleden zien zichzelf niet eens als volksvertegenwoordigers die op moeten komen voor de belangen van het volk en die er op moeten toezien dat de ambtelijke dienst niet zijn eigen hobby’s uitleeft of alleen de belangen dient van een paar hele grote ondernemers en financiële instellingen. Het gedoe in de gemeenteraad moet de schijn wekken van volksvertegenwoordiging, maar gaat in feite om het politieke spel, de knikkers en de baantjes.

Dat de gemeenteraad geen volksvertegenwoordiging is heeft als voornaamste oorzaak dat politieke partijen steeds meer als kruiwagen worden gebruikt, clubjes waar vooral (aspirant) hoogopgeleiden lid van worden om te netwerken en carrière te kunnen maken. Met name partijen met carrièreperspectief. Gewone, minder hoogopgeleiden komen er niet aan de bak en lopen weg. Idealisten en activisten tref je er steeds minder aan, wel mensen die weten te doen alsof.

Actief lid worden van een politieke partij en goeie maatjes worden met de wethouder is een veel gebruikte strategie van ondernemende adviseurs (ook van bureautjes die graag aan groen, fietsen, participatie en duurzaam willen verdienen!) om opdrachten in de wacht te slepen en uit de ruif van de overheid te eten. Ambtenaren die hogerop willen plegen lid te worden van een politieke partij die in de lift zit (en op tijd van partij te wisselen!).

Het feit dat in politieke partijen de dienst steeds meer wordt uitgemaakt door lieden die als ambtenaar bij de overheid werkzaam zijn, bij de overheid carrière willen maken of er belang bij hebben goeie maatjes te zijn met ambtenaren die voor opdrachten kunnen zorgen, maakt dat die politieke partijen niet de belangen van het volk behartigen maar de belangen van hoger opgeleiden die bij en voor de overheid werkzaam zijn.

Dat de fractie van GroenLinks sinds GroenLinks in het college zit (2006) nog nooit een luchtkwaliteitsonderzoek van de afdeling milieu ter discussie heeft gesteld, ondanks het feit dat de gemeente een tiental procedures verloren heeft en dat GroenLinks de milieuzone blijft toejuichen ondanks het feit dat het effect daarvan te verwaarlozen blijkt te zijn, valt slechts te verklaren door aan te nemen dat er bij de afdeling Milieu invloedrijke groene partijgenoten werken.

Toen de PvdA nog de grootste partij was ging het net zo. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op de sloop van de 9500 sociale huurwoningen (“De Utrechtse Opgave”/”Utrecht Vernieuwt”) onder wethouder Harry Bosch, want de partijgenoten bij Stadsontwikkeling laten we niet vallen. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op het falend onderwijs- en welzijnsbeleid, want ook daar zaten veel partijgenoten van de PvdA (misschien inmiddels lid van D66 en GroenLinks).

Een partij die macht verovert kan zich verheugen in de belangstelling van ambtenaren die carrière willen maken en adviseurs/ondernemers die aan de gemeente willen verdienen. En die maken in die partij dan ook meteen de dienst uit. Die maken dat de fractie het college lof toezwaait dat niets anders doet dan de besluiten van de ambtelijke dienst uitvoeren. Of de PvdA de meerderheid heeft in het college, Leefbaar Utrecht, GroenLinks of de VVD, het maakt allemaal weinig uit.

Wat de politiek naar de pijpen doet dansen van de ambtelijke dienst en haar ondernemende vrienden is dus niet alleen het kennisoverwicht van de ambtelijke dienst, zoals Crince Le Roy en Bovens meenden, maar vooral het feit dat hogere ambtenaren en bedrijven die aan de gemeente willen verdienen de dienst uit weten te maken in politieke partijen die aan de macht zijn. Dat is het kwadraat van de vierde macht.

(Nieuws030, 29 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-vierde-macht-in-het-kwadraat/

 

Geflatteerde misdaadcijfers

Soms komen er van die onderzoeksrapporten uit met conclusies waarvan iedereen denkt: “Dat wist ik al lang.”

Natuurlijk is dat niet zo. Waarheden worden immers pas waarheden als er de handtekening van een wetenschapper onder staat. Althans zo werkt dat in bestuurlijk Nederland.

Vorige week betrof het een onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS over de bereidheid van de Nederlandse burger om aangifte van ervaren misdrijven te doen. Die bereidheid neemt af, stellen de onderzoekers vast. Voor veel Utrechters waarschijnlijk geen verrassing. Ook in de Domstad wordt al jaren bij elke raadsdiscussie over misdaad en veiligheid, en dat is minstens éénmaal per jaar, gewezen op het verschil tussen de ervaren veiligheid, aangiftebereidheid en de misdaadcijfers.

Ik herinner me nog pittige discussies met voormalig burgemeester Annie Brouwer over de misdaadcijfers en de mogelijke vertekening van de cijfers door het feit dat aangifte doen vaak een te grote drempel opwierp en men het gevoel had dat er zelfs met een gelukte aangifte toch niets gedaan werd. Dat ontaarde dan meestal in een welles nietes discussie die uiteindelijk weinig opleverde. Het volgend jaar waren de misdaadcijfers opnieuw gedaald volgens de rapporten en begon de discussie opnieuw.
Dat het gevoel van zinloosheid rond het doen van aangifte toeneemt, is natuurlijk niet zo vreemd als je alle perikelen rond de reorganisatie van de politie, die ons dagelijks via de media worden voorgeschoteld, in ogenschouw neemt. Zoals zo vaak bij dit soort overheidsoperaties is de dagelijkse werkelijkheid voor de mensen op de werkvloer een heel andere dan die van het management.

Heel triest is dat voor die hardwerkende wijkagenten die zich een slag in de rondte werken om de veiligheid in de buurt te verhogen maar die voortdurend op één hoop geschoven worden met de falende leiding. De leiding die zich trots blijven beroepen op dalende misdaadcijfers terwijl iedereen met gezond boerenverstand op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt.

Hopelijk dat dit rapport over aangifte nu eens niet in een la op het ministerie verdwijnt want een goed veiligheidsbeleid begint bij het kennen en erkennen van de dagelijkse werkelijkheid op straat en niet bij het vastklampen aan geflatteerde cijfers.

(Nieuws030.nl, 25 juli 2016)

Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen is een uur lang te gast in het zomeravondgesprek van WNL met Margreet Spijker. We hebben het met hem over zijn stad Utrecht, zijn reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, zijn turbulente jaren als partijvoorzitterschap, zijn toekomstplannen en nog veel meer. (NPO.nl, 2 augustus 2016)

http://www.npo.nl/sportzomer-2016/02-08-2016/RBX_RA1_4124310/RBX_WNL_4679864

Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij wil onder meer kijken naar sprintster Dafne Schippers.

Samen met zijn vriendin Simone reist hij naar Brazilië, zegt Van Zanen dinsdagavond in gesprek met het ZomerAvondgesprek van WNL op Radio 1. Hij gaat dus privé en niet in functie.

Van Zanen heeft net als bijna alle Nederlanders hoge verwachtingen van de Utrechtse Schippers. “Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.” (RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507966/burgemeester-van-zanen-moedigt-schippers-aan-in-rio.html

Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro om onder anderen Dafne Schippers toe te juichen. De Spelen beginnen vrijdag.

Met vriendin

Van Zanen gaat met zijn vriendin Simone Richardson, vertelde hij in het radioprogramma ZomerAvondgesprek van WNL. ,,Ik hoop Dafne Schippers te zien lopen. Dus zo kom ik in ieder geval een paar dagen op de Olympische Spelen.”

Privéreisje

De burgervader gaat als privépersoon naar Brazilië, maar is zich bewust van zijn taken als burgemeester. ,,De burgemeester gaat natuurlijk wel mee. Er zijn natuurlijk heel veel sporters, ook uit Utrecht, maar ik ga in ieder geval naar Dafne. Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee medailles. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.”

(Sportnieuws.nl, 2 augustus 2016)

https://sportnieuws.nl/overig/olympische-spelen/burgemeester-utrecht-juicht-rio-dafne-schippers/

Nog meer: https://www.google.nl/search?as_q=&as_epq=Burgemeester+Jan+van+Zanen+van+Utrecht+gaat+naar+de+Olympische+Spelen+in+Rio+de+Janeiro+om+onder+anderen+Dafne+Schippers+toe+te+juichen.+&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=w&as_si tesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

Bezwaren van de Raad van Staten leiden tot uitstel van de bouw van het Noord- en het Zuidgebouw in het Stationsgebied. De gemeente moet snel met aanpassingen van de bouwplannen komen waarna de Raad van State de plannen opnieuw zal beoordelen.

Bewoners van de appartementen in Gildeveste en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bewoners van de Gildeveste vinden met name dat het Noordgebouw veel te hoog wordt terwijl Hoog Catharijne van mening is dat er te weinig parkeerruimte is. Door deze bezwaren liggen de bouwwerkzaamheden voorlopig stil. (deStadUtrecht.nl, 30 juli 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/uitstel-bouw-noord-en-zuidgebouw/

Inzet erfpacht neemt toe

Gemeenten gebruiken steeds vaker erfpacht. Dat kan aantrekkelijk zijn voor starters op de woningmarkt, voor huishoudens met een lager inkomen, en voor bedrijven.

Dat zegt Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate, in een interview met BNR. Een op de tien nieuwbouwwoningen werd afgelopen drie jaar uitgegeven in erfpacht, blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate.

Zekerheid

Kopers van nieuwbouwwoningen met erfpacht zijn goedkoper uit dan zonder erfpacht. Zij hebben lagere maandlasten omdat ze (sinds 2013) de hypotheek volledig moet aflossen naar nul. Over erfpacht betaal je alleen rente en geen aflossing. Dit maakt nieuwbouwwoningen volgens Ten Have ook bereikbaar voor lagere inkomensgroepen. Erfpacht wordt ook steeds vaker aangeboden aan bedrijven op bedrijventerreinen.

Eeuwigdurende erfpacht

De vorm van de erfpacht is wel belangrijk. Ten Have: ‘Je moet kunnen kiezen voor wel of geen erfpacht. Afkopen moet mogelijk zijn op elk moment, naar volledige eigendom. En mensen moeten niet verrast worden door plotselinge forse kostenstijgingen door de zogeheten canonverhoging, ook wel de tikkende tijdbom onder je woning genoemd.’

Daarop inspelend heeft Amsterdam vanaf juli dit jaar eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. De gemeente stelt de canon dan in een keer vast en herziet die niet meer elke vijftig jaar. Dit geeft woningbezitters meer zekerheid over hun erfpachtkosten op langere termijn.

(Gemeente.nu, 4 augusrus 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/8/Inzet-erfpacht-neemt-toe-2849743W/

De gemeente Utrecht (waar onder diverse vlaggen de liberale partijen de overhand hebben) koerst in tegenovergestelde richting. Niet in het belang van de lagere inkomensgroepen, wel in het belang van de vastgoedsector.

De lerende organisatie: Er is weer alle ruimte voor fout gedrag

Afwaarderingen grondposities achter de rug

Grondposities: jarenlang waren ze een enorme verliespost voor gemeenten. Maar dankzij de aantrekkende woningmarkt hoeven lokale overheden over 2015 niet meer af te boeken op de waarde van hun grond, enkele uitzonderingen daargelaten. De voorzieningen die gemeenten hebben genomen om verwachte verliezen op te vangen zijn afgelopen jaar slechts met 1,3% toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte dat dinsdag verschijnt.

Voldoende opgeschoond

‘Er is voldoende opgeschoond. Grosso modo is lucht uit de waarderingen’ zegt Frank ten Have, partner van Deloitte. In vijf jaar tijd is zo’n € 3 mrd afgeboekt. Een meerderheid van de gemeenten verkleinde afgelopen jaar zelfs de pot met voorzieningen. Dat de verliezen van alle gemeenten samen toch iets zijn gestegen, komt door enkele uitschieters. Zo moest Rotterdam nog € 41,9 mln afboeken en Nijmegen € 32 mln. Ook zijn er gemeenten die grond hebben voor bedrijventerreinen; die markt trekt nog nauwelijks aan.

Grote lappen gekocht in de goede tijd

Gemeenten kochten op het hoogtepunt van de markt grote lappen grond, in totaal voor zo’n € 12 mrd. Toen de vastgoedmarkt nog op volle toeren draaide, verdienden ze goed geld aan het bouwrijp maken van de grond om het vervolgens met winst door te verkopen aan projectontwikkelaars voor de bouw van woningen of ander vastgoed. Maar toen de crisis uitbrak wilde niemand de grond meer kopen en moest er fors worden afgeboekt.

Prijzen stijgen fors

Dankzij de lage rente en de aantrekkende economie is de woningmarkt weer op stoom. In alle provincies behalve Zeeland zijn in 2015 10% meer woningen verkocht dan in 2014. Ook de prijzen stijgen fors, vooral in Noord-Holland (5%) en Utrecht (4%). Dat maakt dat gemeenten hun grond weer weten te verkopen, zonder verlies. Het vermogen dat gemeenten in 2015 nog in grond hebben zitten is hierdoor met 8% gedaald tot €8 mrd.

(Financieele Dagblad, 2 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1162154/afwaarderingen-grondposities-achter-de-rug

Door het opjagen van de prijs van de bouwgrond worden indirect ook de huurprijzen opgejaagd, waardoor ook het beroep op huursubsidie en de bijstand oploopt.

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

Het festivalseizoen is in volle gang met elk weekend honderden festivals en muziekevenementen door het hele land.

Ondanks de populariteit van festivals zijn er veel bezoekers die zich ergeren aan de hoge prijzen, lange rijen voor de wc en – niet onbelangrijk – aan te harde muziek. Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting onder ruim duizend jongeren van 18 t/m 30 jaar blijkt dat muziek op festivals en muziekevenementen soms zo hard aan staat dat zij het niet tot het einde volhouden. Maar liefst een derde van de bezoekers loopt weleens voortijdig weg. Het merendeel van de jongeren vindt dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie en gehoorbescherming maar 43% geeft aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement. Een positieve ontwikkeling is dat een derde van de jongeren zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen de schadelijke decibels.

De Hoorstichting geeft aan dat, sinds het ondertekenen van het geluidsconvenant (2014) met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over het geluidsniveau bij muziekevenementen, zaken al sterk zijn verbeterd. “Zo blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de festivalbezoekers door organisatoren van een festival weleens is geïnformeerd over gehoorschade. Toch lopen veel jongeren weg omdat de muziek te hard staat. Daar moet verandering in komen. Want uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren die nooit naar een festival gaan dat juist niet doen vanwege de te harde muziek (73%). Hier laten festivalorganisatoren duidelijk kansen liggen”, aldus Kelly Coenen, woordvoerder bij de Hoorstichting.

Tijd voor een wettelijke limiet geluidsniveau

Volgens Coenen is het tijd voor de overheid om een wettelijke limiet van het geluidsniveau bij muziekevenementen in het leven te roepen. “Wij zijn al goed op weg maar uit de reacties van de jongeren in dit onderzoek maken wij op dat gehoorschade het beste kan worden aangepakt met een wettelijke limiet. Een groot aantal organisatoren houdt zich aan het huidige convenant maar er zijn er nog teveel die niet zijn aangesloten. Zij zijn van mening dat bezoekers wegblijven als de muziek niet hard genoeg aan staat. Ons onderzoek toont juist aan dat te harde muziek een groot probleem is. Bezoekers lopen weg of blijven weg”. Voor jongeren lijkt een wettelijke geluidslimiet overigens niks nieuws, ruim acht op de tien jongeren menen dat er in Nederland al een limiet geldt op festivals/muziekevenementen.

Jongeren nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

In vergelijking met een vorig onderzoek van de Hoorstichting blijkt dat een toenemend aantal jongeren zelf voor bescherming zorgt. 36% neemt zelf de verantwoordelijkheid en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen harde festival dancebeats. “Een zeer positieve ontwikkeling, uit een onderzoek van vier jaar geleden onder 130.000 stappers lag dit aantal nog op 4%”.

Over het onderzoek ‘Festivalbezoek jongeren 18-30 jaar’

De Hoorstichting heeft onderzoek verricht onder 1.044 jongeren tussen de 18 en 30 jaar via PanelWizard. Er is een online vragenlijst afgenomen tussen 20 en 22 juli 2016. Een onderzoeksverantwoording en een rapportage zijn op aanvraag beschikbaar.

Over de Nationale Hoorstichting

De Nationale Hoorstichting strijdt voor een gezond gehoor voor iedereen in Nederland. De Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast spoort zij organisaties en de overheid aan om maatregelen te treffen. Meer informatie op www.hoorstichting.nl en www.oorcheck.nl

(Zorgkrant.zorgportaal.nl, 31 juli 2016)

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/index.php/bericht/9741-een-derde-bezoekers-verlaat-voortijdig-festival-vanwege-te-harde-muziek.html

Zie vooral ook: http://www.hoorstichting.nl/een-derde-bezoekers-loopt-weg-bij-festivals-vanwege-te-harde-muziek/
 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

EU encouraged car industry to cheat, French report says

European national authorities “encouraged” car manufacturers to produce diesel cars that polluted more than EU limits allowed by insufficiently investigating emissions of cars on the road, a French committee concluded in a report published Friday (29 July).

The report said market surveillance of emissions of diesel vehicles, once sold, was “largely insufficient”.

“The absence or lack of transparency of surveillance testing and control by public authorities on emissions of vehicles offered for sale in the European Union, constitutes incitement to fraud and therefore must be absolutely corrected,” the committee wrote.

The group was set up in October 2015 by French environment minister Segolene Royal after the Volkswagen emissions cheating scandal raised suspicions about other car manufacturers’ behaviour.

It included members from the environment ministry, French MPs, research institutes, environmental and consumer groups, but also representatives from industry.

At the committee’s request, France’s car certification body carried out emissions tests on 86 vehicles. Just like previous exercises carried out by German and UK authorities, it found that many diesel cars were emitting much higher pollutants on the road than in the laboratory.

The committee concluded that car manufacturers were “systematically” using defeat devices, which switched off or turned down the emissions filter system under certain conditions.

These are banned under EU law, but an exception exists: if they are used to protect the engine.

The authors of the report said it seemed that in some cases the exception was used too freely.

They asked carmakers to explain why the emissions filter is sometimes switched off under normal driving conditions, but complained about lack of cooperation from several carmakers.

“At this stage, the committee has not demonstrated the use of illegal defeat devices, but can not rule them out either,” the report noted.

The committee concluded that car manufacturers designed their diesel cars to pass the test, but not to stay under EU pollution limits in the real world.

“The impacts that this approach generates on the emissions of harmful elements and the air quality near roads seem to have been largely ignored” during the design phase, they wrote.

The report also gave an insight into where the cars were certified. The cars that were tested had mostly been certified in western Europe. However, there appeared to be no correlation to certain testing authorities compared to bad performances on the road.

A Citroen C4 Picasso for example emitted 4.1 times the EU limit when driving on the road. It was tested and approved in France.

A BMW 116D emitted 6.2 times above the limit. It was tested for emissions in Ireland and received its final approval to be sold on the market in Germany.

A Ford C-Max (6.1 times above the limit) was tested for emissions in the UK, and approved in Luxembourg.

The report was delayed several times, and the timing of its publication after 10 months of work is conspicuous.

Originally scheduled to be published in June, the report was finally released on a Friday afternoon in the middle of summer, with public attention diverted by the European holiday season.

The UK and Germany, which carried out similar tests and produced similar results, published their reports in April. (EUObserver, 30 juli 2016)

https://euobserver.com/dieselgate/134536

 

Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

Wel meer asfalt en hogere snelheden op de autowegen, maar onvoldoende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Milieudefensie is het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders op het spel staat, sleept de belangenorganisatie de staat voor de rechter. De dagvaarding is gisteren bezorgd op het ministerie van infrastructuur en milieu.

Ruim vijftig particulieren hebben de aanklacht mede ondertekend, net als de stichting Adem in Rotterdam. De kosten voor de rechtszaak worden opgebracht door middel van crowdfunding, waaraan inmiddels meer dan 1500 mensen hebben bijgedragen.

Het gaat hun allereerst om een principe-uitspraak: dat Nederland de mensenrechten schendt door ongezonde lucht – die vooral van verkeer komt – niet aan te pakken, zegt Anne Knol van Milieudefensie. “Duizenden Nederlanders gaan eerder dood en tienduizenden worden ziek als gevolg van de vervuilde lucht die ze inademen. Dat is onacceptabel. We willen voor iedereen schone lucht.”

Europese normen

Met behulp van een luchtkwaliteitsplan moet Nederland zorgen dat het binnen een half jaar in elk geval voldoet aan de wettelijke normen, eist Milieudefensie. Die normen zijn Europees vastgesteld en Nederland overschrijdt ze al sinds 2010, aanvankelijk met toestemming van Brussel.

Die toestemming is op 1 januari vorig jaar vervallen. Toch vonden bewoners van straten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Maastricht bij eigen metingen nog te hoge concentraties stikstofdioxide.

Stikstofdioxide

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat op sommige plaatsen nog te veel stikstofdioxide in de lucht zit, en verwacht dat dat tot 2020 nog wel zo zal blijven. Maar het aantal overschrijdingen van de normen is sinds 2010 wel drastisch afgenomen, van enkele duizenden keren naar 125 vorig jaar.

Milieudefensie erkent dat het aantal overschrijdingen afneemt en daarmee de lucht iets schoner wordt. “Veel plaatsen in Nederland zitten echter net onder de norm, bij een beetje variatie schieten ze eroverheen”, aldus Knol. “Die kans is veel groter dan dat de variatie leidt tot een duidelijke vermindering van ongezonde lucht.” .

Scherpere eisen

Daarom vindt Milieudefensie dat de overheid in plaats van de Europese normen eigenlijk de veel scherpere eisen zou moeten nastreven die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt aan schone lucht. De aanklagers vragen de rechter het voorzorgsbeginsel toe te passen en flink onder de wettelijke maxima te sturen. Daarvoor zijn maatregelen nodig als de kilometerheffing en lagere snelheden op autowegen. Knol: “Dezelfde oplossingen als Urgenda bepleitte in de vorig jaar gewonnen zaak tegen de staat over het klimaatbeleid.”

Gezien de aard van de luchtvervuiling zullen veel maatregelen lokaal moeten worden genomen. Toch klaagt Milieudefensie niet de gemeenten, maar de landelijke overheid aan. Die frustreert vaak het gemeentelijk beleid, zegt Knol. Zo stemde dit voorjaar een Kamermeerderheid tegen de instelling van gemeentelijke milieuzones en hield het ministerie lange tijd het verbod op dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oplegt aan verouderde scooters. (Trouw.nl, 2 augustus 2016)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4350038/2016/08/02/Milieudefensie-eist-schone-lucht-op-als-mensenrecht.dhtml

 

Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

Ook in Utrecht voldoet de luchtkwaliteit nog niet overal aan de Europese normen. Dat zegt Milieudefensie. De actiegroep eist nu van de Staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de normen.

(…….)

“De gemeente Utrecht neemt maatregelen, maar je ziet wel dat het Rijk bijvoorbeeld de A27 gaat verbreden. Dat zal meer verkeer aantrekken. Daarmee hef je eigenlijk de eerdere verbetering op en dat is erg zonde”, aldus Anne Knol van de milieuorganisatie.

(RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507932/ook-utrechtse-luchtkwaliteit-voldoet-niet-aan-europese-normen.html
 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-24087

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105628. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105628.html

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-23842

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105605. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105605.html

Van Vollenhovenlaan 206 te Utrecht, HZ_WABO-16-24470

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 108931. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108931.html

 

Nr. 44, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Driebergsestraatweg 59a Doorn (code HDSR3790)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6296. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6296.html

Nr. 45, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hogelanden W.Z. 211 Utrecht (code HDSR4054)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6382. Gepubliceerd op 4 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6382.html

Nr. 46, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – H de Keyserkwartier 88 Bilthoven (code HDSR4087)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6405. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6405.html

Nr. 47, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Weerdsingel O.Z. 83BS Utrecht (code HDSR4033)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6402. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6402.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

Het Nederlandse Ministerie van EZ heeft een voorstel gemaakt voor herziening van de Warmtewet. De internetconsultatie loopt tot 17 augustus. In de toelichting bij het voorstel bespreekt men o.a. blokverwarming, de introductie van maximum tarieven voor koude,tariefregulering en eenmalige aansluitbijdrage.

Herziening Warmtewet

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Doel van de regeling

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Zie verder: https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 juli 2016

sinds 19 december 2003

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen: slechts een kleine 650

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Gemeente Utrecht start evenementenfonds

o     Vuelta mogelijk naar Utrecht in 2019

o     Utrecht: Ruim je rotzooi op in het park

o     Utrecht decor van eerste Lichtfestival Nederland

o     Pop-up popt in Utrecht overal op

–    Kunstzinnige mesthoop voor stadskantoor

–    Miljoenen nodig voor beeldbepalende monumenten

–    Milieuzone goudmijn adviseurs

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost en bijbehorende ontwerpbesluiten

–    Wethouder: Steeds meer huurwoningen in Utrecht

–    Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

–    Hoe meer beleid, hoe groter de problemen

–    Campingspel. Nieuwjaarsspeech burgemeester Jan van Zanen: “Utrecht zijn we samen”

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     “Motie madness in Utrechtse gemeenteraad”

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen: slechts een kleine 650

Parkweg 5 te Vleuten, HZ_WABO-16-20509

Het uitbreiden van een golfbaan, het kappen van 600 bomen en het aanleggen van een nieuwe inrit.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 87779. Gepubliceerd op 1 juli 2016 09:01)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-87779.html

Geen vergunningaanvraagstukken gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

‘Mooi’ rond getal die 600. Natuurlijk is het nauwkeurig bepaald. De top van Natuurmonumenten (net als enige andere betrokkenen behorend tot het ‘old boys network’) speelt een vuige rol bij de bomenkap onderwijl voorgevend dat men onschuldig klem is gezet. Later daarover meer.

Nicolaasdwarsstraat 2-12 te Utrecht, HZ_WABO-16-20004

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85081. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85081.html

Geen vergunningaanvraagstukken gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Leuvenumseboslaan te Vleuten, HZ_WABO-16-19926

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85062. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85062.html

Slechts één van de vier bijlagen gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-13396

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 11 bomen en het realiseren van twee in- en uitritten. Besluit: Verleend. Rechtsmiddel: Bezwaar.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85020. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56582.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77498.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85020.html

Wat is dat nou? Vergunning aangevraagd voor de kap van 10 bomen en er wordt een vergunning voor 11 verleend. Vanuit juridische optiek deugt het niet. B&W is te royaal. Voor de verkeerde mensen.

Kastelenplantsoen 50 te Utrecht, HZ_WABO-16-19634

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85897. Gepubliceerd op 28 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85897.html

Ditmaal alles in de bijlagen.

Maliebaan 81-89 te Utrecht, HZ_WABO-16-19762

Het bestraten van een achterterrein en het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85892. Gepubliceerd op 28 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85892.html

Kennelijk is er een administratieve chaos bij vergunningen want verleden week werd dit ook al gepubliceerd onder hetzelfde nummer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-83632.html. Zoiets gebeurt vele malen per jaar. Een of enkele keren kan dan een ‘vergissing’ heten, maar bij vaker voorkomen ontkomt men niet aan de conclusie van chaos.

Tomaatstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-19258

Het vellen van 11 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 86624. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-86624.html

Aanvraag bijgevoegd, maar de twee bijlagen bij de aanvraag zijn weer weggelaten. E.e.a. is niet goed te beoordelen, dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Operettelaan t.h.v. nummer 16 en 17 te Utrecht, HZ_WABO-16-19216

Het kappen van één boom en het herplanten van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 86633. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-86633.html

Rare tekst.

Van de vier bijlagen is er maar één gepubliceerd. E.e.a. is niet goed te beoordelen, dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Dorpsplein te Vleuten, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 87661. Gepubliceerd op 30 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-87661.html

Slechts twee van de bijlagen bij de aanvraag bijgevoegd. Die zijn essentieel om het plan te begrijpen.
Dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.
DOSSIER EVENEMENTEN

 

Gemeente Utrecht start evenementenfonds

De gemeente Utrecht gaat een evenementenfonds starten om meer evenementen naar de stad te halen. Het doel is om de bekendheid van Utrecht te vergroten.

Succesvolle grote evenementen van de afgelopen tijd zijn de Grand Depart, het Nederlands Film Festival, Festival Oude Muziek en het muziekfestival Le Guess Who.

In het fonds komt voor 2017 en 2018 300.000 euro beschikbaar. Evenementen die in aanmerking willen komen worden beoordeeld op Inhoudelijke kwaliteit, bezoekersbereik, mediawaarde, ondernemerschap en professionaliteit. (RTV Utrecht, 25 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488869/gemeente-utrecht-start-evenementenfonds.html

Om niet terug te keren sloegen en slaan bewoners op de vlucht als gevolg van evenementenbeleid van Utrecht. Uitstroom naar elders.

 

Vuelta mogelijk naar Utrecht in 2019

Na de Tour de France vorig jaar heeft Utrecht wederom kans op een plekje op de kalender van een grote wielerkoers. De Vuelta gaat namelijk in 2019 mogelijk in de Domstad van start. Dat meldt RTV Utrecht, dat sprak met Cor Jansen van het Business Peloton Utrecht. (Metronieuws.nl, 29 juni 2016)

http://www.metronieuws.nl/xl/sport/2016/06/vuelta-mogelijk-naar-utrecht-in-2019

Jansen is ‘communicatie-adviseur’, gekneed in het vak mensen iets door de strot te duwen. Ditmaal is hij ingehuurd om de Utrechters te laten denken dat ze de Vuelta zelf willen en daar de prijs van een groot aantal buurtvoorzieningen voor in willen leveren.

 

Utrecht: Ruim je rotzooi op in het park

Utrecht wil dat de stadsparken schoner worden. Dat gemeente start daarom een nieuwe campagne.

Zo opent wethouder Geldof woensdagmiddag in het Griftpark de eerste ondergrondse afvalcontainers. De containers worden geplaatst voor een proefperiode.

De gemeente hoopt zo te voorkomen dat er veel zwerfafval naast de volle afvalbakken geplaatst wordt. Als de proefperiode goed verloopt, krijgen andere parken ook ondergrondse containers.

Ook is er een nieuwe zuig- en borstelmachine aangeschaft voor het opruimen van “klein zwerfafval” als blikjes en papiertjes. (RTV Utrecht, 29 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1492938/

Niet bovenmatig grote evenementen houden in de parken en anders dan administratief handhaven helpt al heel veel. Het spraakmatige evenement op het Lepelenburg van afgelopen weekeinde had naar verluidt tot en met woensdagavond een bonte verzameling van terecht afgedankte bankstellen, pallets en andere rommel achtergelaten.

 

Utrecht decor van eerste Lichtfestival Nederland

De eerste Nederlandse editie van het Flowing Lights festival komt naar Utrecht.

Op 10 september is de Haarrijnseplas het decor van het evenement dat in het teken staat van herdenken, vieren, wensen en het beleven van een magisch moment.

Soortgelijke lichtfestivals worden wereldwijd al georganiseerd en zijn de inspiratie voor dit initiatief. Bezoekers van het festival ontvangen een bootje waarop zij hun persoonlijke boodschap schrijven. Verder kan er gegeten worden zullen er optredens zijn.

“Wereldwijd wordt er met licht betekenis gegeven aan een speciale levensgebeurtenis”, vertelt initiatiefnemer Klaas Rohde.

“We zien dat hier ook in Nederland steeds meer ruimte voor is. Er heerst steeds minder een taboe op het gezamenlijk stilstaan bij een verlies, het herdenken en of het vieren van iets moois. Flowing Lights Festival is een initiatief om dit met gelijkgestemden op een nieuwe en bijzondere manier te ervaren”, aldus Rohde. (DUIC.spreekbuis van B&W.nl, 27 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4284112/utrecht-decor-van-eerste-lichtfestival-nederland.html

Het komt wel goed uit dat collegepartij GL niet meer aan het milieu doet, anders dan erover praten.

 

Pop-up popt in Utrecht overal op

Het fenomeen pop-up heeft zich in onze wereld genesteld. Het staat voor een ad-hoc-activiteit waarvan je zeker weet dat hij over niet al te lange tijd verdwijnt.

De UDB organiseert regelmatig een ‘pop-updenktank’ rondom een vraagstuk in de stad. Vogels van diverse pluimage steken dan een avond de koppen bij elkaar. Leren elkaar snel kennen. Ze gaan daarna allemaal weer verder met hun eigen onderwerpen, maar het contact leidt tot oplossingen. Zij werken dus belangeloos samen, voor de stad. De formule werkt, zo blijkt. Er komt onverwachte creativiteit boven. Lezers van deze column kunnen deze UDB-initiatieven soms volgen.

(DUIC spreekbuis van B&W, 28 juni 2016)

https://www.duic.nl/opinie/pop-up-popt-utrecht-overal-op/

UDB = Utrecht Development Board, het echte stadsbestuur van Utrecht, waarin de vertegenwoordigers van onroerend goedexploitanten en financiële bedrijven dominant aanwezig zijn.

http://www.utrechtdb.nl/

Kunstzinnige mesthoop voor stadskantoor

Het Utrechtse Stadsplateau, voor de deur van het stadskantoor bij de Jaarbeurs, wordt woensdag 29 juni de hele dag verfraaid met een mesthoop.

Dit is onderdeel van natuurproject Arrivals / Departures, een reeks van 30 kunstzinnige gebeurtenissen die met de natuur te maken hebben, die kunstenaar Marcus Coates tot en met mei 2017 uitvoert in het stationsgebied. De gebeurtenissen vinden plaats met hulp van studenten van het Gerrit Rietveld College, buurtbewoners en mensen die in de buurt werken.

De mesthoop verwijst naar de warme broeierige plekken waar ringslangen vanaf 29 juni weer hun eieren gaan leggen. De kunstenaar nodigt iedereen uit om een wens op een papiertje te schrijven en achter te laten in de mesthoop. Aan het eind van de dag wordt de mesthoop verwijderd en uitgereden over het land, waar de wensen voedsel vormen voor gewassen die mensen vervolgens weer eten, zodat de wensen uiteindelijk in iedereen terechtkomen. (Gemeente.nu, 28 juni 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/6/Kunstzinnige-mesthoop-voor-stadskantoor-2824743W/

Er is een veel geciteerde definitie van cultuur, die kort samengevat aangeeft: cultureel is al hetgeen de mens voortbrengt. Tegen die achtergrond heeft het college besloten de mesthoop een goede plek te geven, vlak voor haar stadskantoor.

Miljoenen nodig voor beeldbepalende monumenten

Er is veel te weinig geld beschikbaar voor omvangrijke restauraties van grote, beeldbepalende rijksmonumenten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de twaalf provincies.

Zij willen van het Rijk een ,,meer realistisch” budget voor restauraties, anders dreigt volgens de provincies een aantal iconische monumenten verloren te gaan.Volgens een berekening van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat de restauratie van 36 beeldbepalende rijksmonumenten de komende vijf jaar zo’n 373 miljoen euro kosten. De rijksmonumenten die moeten worden opgeknapt zijn onder meer het Centraal Station in Amsterdam (50 miljoen), Paleis Soestdijk (45 miljoen) en de Domtoren in Utrecht (20 miljoen). Daarnaast gaat het opknappen van de Maastunnel in Rotterdam, de oudste tunnel van Nederland, nog eens zo’n 262 miljoen euro kosten.

De provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor het restaureren van rijksmonumenten. Zij krijgen daarvoor jaarlijks 20 miljoen euro van het Rijk en dragen zelf ook bij. ,,Provincies zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en dat doen zij, ook financieel, maar bij het takenpakket hoort ook een realistische bijdrage van het Rijk die in verhouding staat tot de opgave die er ligt. Deze inventarisatie geeft aan dat een substantiële bijdrage van het Rijk noodzakelijk is om te voorkomen dat deze iconen in verval raken”, zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper, portefeuillehouder cultureel erfgoed namens de gezamenlijke provincies.

(Gemeente.nu, 27 juni 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/6/Miljoenen-nodig-voor-beeldbepalende-monumenten-2824288W/

Belastingeld is er om aan de gemeenschap te besteden, zegt men

Milieuzone goudmijn adviseurs

De milieuplannen van de gemeente Utrecht hebben tonnen gekost aan externe adviseurs, juristen en onderzoekers.

Juristenkantoor Loyens & Loeff alleen al factureerde voor ruim 354.000 euro. Onder meer voor rechtszaken over de milieuzone, maar ook over eerdere verkeersmaatregelen waarbij de luchtkwaliteit een rol speelde.

Voor (milieu-)rapportages over het stationsgebied diende advies- en ingenieursbureau Arcadis rekeningen in voor een kleine 135 mille. De megabioscoop: 441 uur à 135 euro per uur maakt 59.535 euro (ex btw) van de juristen van Rechtsom.

De documenten zijn op tafel gekomen na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur door jurist Kees van Oosten, dat reeds half januari was ingediend.

Het verstrekte overzicht vermeldt honderden bedragen maar is zo summier dat niet altijd helder is om welk deelproject of dispuut het gaat.

In ieder geval betreft het de fly-over van het 24 Oktoberplein, de Majellaknoop, de Bijenkorf en de megabios. Aan die projecten werd in het Wob-verzoek ook nadrukkelijk gerefereerd.

Duidelijk wordt dat tegen nieuwe plannen van de gemeente Utrecht met het onderwerp verkeer of milieu weerstand komt die met duurbetaalde adviseurs gecounterd moet worden.

Het zwaartepunt van de externe inhuur zit in de milieuzone. Aan voorlichting en reclame daarvoor (advertenties, flyers, abri’s) werd meer dan twee ton neergelegd. De huur voor een ’rode knop en tafeltje voor opening’: 120 euro.

Dat blijkt uit een overzicht van facturen die de ingeschakelde bedrijven de afgelopen tien jaar hebben ingediend bij de gemeente. Het betreft voornamelijk kosten voor de milieuzone en de voorloper daarvan, het Actieplan Luchtkwaliteit.

Uit stukken die zijn vrijgegeven blijkt dat de gemeente zwaar heeft moeten leunen op juridische expertise, die binnen het eigen apparaat niet beschikbaar was. (Detelegraaf.nl, 29 juni 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26106888/__Milieuzone_goudmijn_adviseurs__.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost en bijbehorende ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 30 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

– het ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEGAARDTUINOOST-ON01.gml;

– het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het herontwikkelen en uitbreiden van een winkelcentrum op de locatie Eykmanlaan/Troosterhof (winkelcentrum De Gaard) met kenmerk HZ_WABO-16-15237;

– het ontwerpbesluit (HW1150) tot vaststelling van hogere waarden ingevolge artikel 83 en artikel 100a Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Noordoost (Tuindorp Oost). De planlocatie wordt globaal begrensd door de Eykmanlaan (noordwestzijde), de Valetonlaan (westzijde), de Kapteynlaan en de Lamerislaan (noordoostzijde) en de Obbinklaan (zuidzijde).

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 15 nieuwe woningen, de uitbreiding van het winkelcentrum en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de bovengenoemde ontwerp omgevingsvergunning tegelijk behandeld.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder (vanwege wegverkeerslawaai). Daarnaast wordt overwogen hogere waarden vast te stellen voor de woning aan de Professor Jordanlaan 72 als gevolg van de reconstructie van een weg als bedoeld in artikel 100a Wet geluidhinder.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 33707. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33707.html
De aanvraag omhgevingsvergunning wordt hierin meegenomen, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63929.html

Je zal maar op Prof. Jordanlaan 72 wonen.

Het beleid is gericht op het verminderen van de herrie. Daarom schroeft de gemeente de juridisch toelaatbare herrie op. Dan heeft men wat gedaan, weliswaar in tegenovergestelde richting, ten nadele van gezondheid en leefklimaat. Maar de raad is dan tevreden: de kloof tussen het toelaatbare en het feitelijk bestaande is gedicht.

En meestal nogal duur

Wethouder: Steeds meer huurwoningen in Utrecht

In de gemeente Utrecht worden steeds meer huurwoningen gebouwd. Volgens wethouder Jansen is daar vooral bij starters veel vraag naar en staan pensioenfondsen te trappelen om daar geld in te steken. Jansen zegt dat vlak voor de start van een congres over woningbouw in Utrecht.

(RTV Utrecht, 29 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493088/wethouder-steeds-meer-huurwoningen-in-utrecht.html

De grondprijzen die de gemeente rekent voor de nieuwbouw zijn niet kinderachtig. De huurprijzen zijn daardoor ook schrikbarend hoog. Via de bocht van de huurprijzen worden de lagere inkomensgroepen en starters indirect zeer zwaar aangeslagen om de gemeentekas te spekken.

Voor deze categorieën mag best wat extra’s worden gedaan. Voor de beter gesitueerden is er de Stadsschouwburg, Tivoli-Vredenburg, de nieuwjaarsborrel enzovoort.

Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen. Daarom werd het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.

In de uitgave zijn de nodige nieuwe onderwerpen opgenomen, zoals de snelle fietsroute, vergevingsgezinde fietspaden en de fietsrotonde. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de fietsstrook en de fietspaal.

De kennis uit Ontwerpwijzer fietsverkeer omvat argumenten, ervaringsgegevens, ideeën en tips die de ontwerper praktisch ondersteunen om de fiets een volwaardige plaats te geven in het verkeers- en vervoerssysteem.

De inhoud concentreert zich op de ontwerpaspecten van het fietsverkeer: de fietsvoorzieningen. Maar zonder beleid worden geen voorzieningen aangelegd. Daarom is er ook ruim aandacht voor beleidsmatige aspecten. Zo is de ‘Beleidswijzer fietsverkeer’ van CROW-Fietsberaad in de ontwerpwijzer opgenomen.

De Ontwerpwijzer kost €115,-, inclusief een abonnement op de CROW Kennismodule Fietsverkeer.

(Verkeersnet.nl, 29 juni 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19502/nieuwe-versie-ontwerpwijzer-fietsverkeer/

Hoe meer beleid, hoe groter de problemen

Toen Diederik Samsom nog woordvoerder was voor milieu betoogde hij (wetgevingsoverleg, 25 september 2006) namens de PvdA: “Dat NSL is in de ogen van mijn fractie de ultieme smokkelstap (…) om met gegeven luchtvervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goedkeuring die er anders niet zou komen (…) een bureaucratisch monstrum, dat beleidsambtenaren, juristen en adviesbureaus gouden tijden zal bezorgen.”.

NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Een miljardenproject dat dus volgens Diederik Samsom bedoeld was om bouw- en wegenbouw projecten doorgang te laten vinden ook al maken die de luchtverontreiniging erger. Samsom had gelijk. Jammer dat het NSL een paar jaar later werd ingevoerd onder PvdA-minister dr. Jacqueline Cramer en dat Samsom inmiddels voorstander is van de verdubbeling van de A27 bij Lunetten.

In het kader van dat NSL werden door Utrecht “actieplannen” opgesteld. De totale kosten voor de uitvoering van het Ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 werden geraamd op ruim 75 miljoen. Volgens het in 2011 door de Utrechtse Rekenkamer gepubliceerde rapport “Geen vuiltje aan de lucht” kon echter niet worden vastgesteld dat de lucht in Utrecht door de uitvoering van dat dure actieplan schoner was geworden.

De ambtelijke organisatie, zo stond in het rapport, “geeft aan dat het belang van zicht op de geleverde prestaties en resultaten relatief is, omdat de gemeente voor de NSL maatregelen een uitvoeringsplicht heeft en niet verantwoordelijk is voor het behalen van het effect op de luchtkwaliteit”. Om die reden vond de ambtelijke organisatie het dus niet nodig om te kijken of die 75 miljoen belastinggeld goed waren besteed.

Of die Utrechtse actieplannen voor luchtkwaliteit de lucht wel of niet schoner hebben gemaakt is niet zo moeilijk te beoordelen. Om te berekenen wat de totale concentratie stikstofdioxide (NO2) is in een straat moet je bij de “achtergrondconcentratie” optellen de NO2-uitstoot van het verkeer in die straat: de “lokale verkeersbijdrage”. Dat het in de ene straat viezer is dan in een andere straat komt vooral omdat in de ene straat meer verkeer is dan in de andere straat.

De achtergrondconcentratie wordt vaak voorgesteld als een deken die over de stad land ligt. Volgens deskundigen van de gemeente heeft het gemeentelijk beleid daar geen invloed op omdat die grotendeels veroorzaakt wordt door de uitstoot van bedrijven, huishoudens (cv), landbouw, snelwegen en het buitenland. De pieken die in de grafiek boven de achtergrondconcentratie uitsteken geven de “lokale verkeersbijdrage” aan. Die pieken zijn drukke straten.

Dat de concentratie NO2 in de stad over de hele linie sinds 2005 lager is geworden kan nu volledig worden verklaard door twee factoren waar de gemeente geen invloed op heeft: de daling van de achtergrondconcentratie en het “schoner” worden van auto’s: de uitstoot NO2 per gemiddelde auto is sinds 2005 meer dan gehalveerd. Conclusie: de actieplannen van de gemeente hebben niets uitgehaald en die 75 miljoen is over de balk gegooid.

Wat voor luchtkwaliteitsbeleid geldt, geldt echter ook voor het autobereikbaarheidsbeleid: reistijden in Utrecht zijn sinds 2005 alleen maar toegenomen. Ook kostbare maatregelen om Utrecht klimaatneutraal te maken blijken juist te leiden tot een toename van CO2 uitstoot. En dat geldt ook voor de bestrijding van criminaliteit en woningnood. Dus, hoe meer beleid, hoe groter de problemen. Kortom, de wet van behoud van ellende.

Wie die wet van behoud van ellende wil begrijpen moet even alle vrome verhalen van burgemeesters, wethouders, adviesbureaus en ambtelijke diensten vergeten. Die zijn namelijk alleen bedoeld om de waarheid te verhullen. De waarheid is dat beleid helemaal niet wordt gemaakt om problemen op te lossen, beleid wordt gemaakt om aan beleid te verdienen. Het echt oplossen van problemen is dus het slachten van de kip met gouden eieren.

Problemen zijn er in het openbaar bestuur en de politiek niet om op te lossen, maar om beleid te kunnen maken, regelgeving te bedenken en te handhaven. Duizenden politici, ambtenaren, deskundigen, juristen, adviseurs en communicatiedeskundigen verdienen daar aan. Dat is waarom er steeds meer problemen worden bedacht, waarom er nooit iets wordt opgelost en waarom de gemeente ook nooit blij is als burgers met simpele doeltreffende oplossingen komen.

Hoe komt het nu dat politieke partijen en de gemeenteraad hier niets tegen doen? Dat komt omdat politieke partijen (1% van de bevolking) voornamelijk bevolkt worden juist door die politici, ambtenaren, juristen, woordvoerders, wetenschappers en adviseurs voor wie geldt: hoe meer overheidsbeleid, hoe zekerder het inkomen. Hoogopgeleiden die aan de overheid verdienen zorgen er via politieke partijen voor dat dat zo blijft.

Zo komt het dat er honderden miljoenen uitgetrokken worden voor allerlei beleid waarmee niets opgelost wordt, terwijl er bezuinigd wordt op broodnodige zorg en armoedebestrijding. En dat zal zo blijven zolang de mensen die tekort komen zich laten wijsmaken dat de politiek en de gemeente al dat beleid maken om de problemen van gewone mensen op te lossen. (Nieuws030, 30 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-hoe-meer-beleid-hoe-groter-de-problemen/

Zeker 11 van de 45 raadsleden hebben geen baan, een kennelijk marginale baan, of een opgegeven werkkring die op internet geen sporen heeft nagelaten. Eén keer bleek een opgegeven onderneming niet in het handelsregister te zijn ingeschreven, wat de marginaliteit indiceert.

Deze raadsleden zijn economisch sterk afhankelijk van het raadslidmaatschap. Deze situatie heeft op z’n minst de schijn dat een onafhankelijk oordeel over het gemeentelijk beleid voor hen lastigheden voortbrengt.

Ook deze raadsleden lijken voorbestemd te zijn om de burgers met niet uit te voeren beleid lastig te vallen.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-6341.html

Lang over nagedacht of we dit zouden plaatsen omdat in de tekst verschrikkelijk veel verkeerd wordt voorgesteld. Maar het campingseizoen breekt aan en op regenachtige dagen is een wedstrijd in het vinden van de meeste foute uitspraken best wel een leuk gezelschapsspel.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Jan van Zanen: “Utrecht zijn we samen”

De jaarlijkse nieuwjaarsspeech vindt vanavond plaats in de Stadsschouwburg. Traditiegetrouw blikt de burgemeester terug op het afgelopen jaar en kijkt het vooruit naar het jaar dat gaat komen. Hieronder leest u de integrale tekst.

Dames en heren,

(…………………………………………….)

Daarbij komt het vóór alles aan op kennen en gekend worden in de buurten en wijken. ‘Klein, kleiner, kleinst is de kern’. ‘Utrecht zijn we samen’ is voor mij meer dan een programma. Het is een levenshouding. Ik draag het iedere dag uit: iedereen hoort er bij en kan meedoen.

 

Uit onze stad Utrecht, dames en heren, kwamen het afgelopen jaar (gelukkig) veel positieve berichten. Groot en klein. Brasa Dei kwam na 30 jaar terug. Oudegrachtkaas zag het licht. In de Oudegracht zelf zwom een zeehond. Nijntje werd 60. 70 jaar bevrijding werd uitvoerig gevierd. Utrecht werd uitgeroepen tot Solar City 2015 en Nederlandse stad met de meeste zonnepanelen. Claudia de Breij kreeg de Louis Davidsring. FC Utrecht haalde de winterstop op plaats zeven. De paus stond in het Straatnieuws en onze eigen paus (Adrianus VI) kreeg na bijna 500 jaar een monument.

 

Er was nieuws over een geleidelijk aantrekkende economie. Die zich vertaalt in groeiend ondernemersvertrouwen, minder faillissementen, meer startende ondernemingen, een woningmarkt die aantrekt. ‘Werken aan werk’ blijft voor het gemeentebestuur ondertussen een topprioriteit. Want de werkgelegenheid groeit nog niet echt mee…

Samen met partners in stad en regio (denk aan de Rabobank Foundation, de maatschappelijk ondernemers in de social impact factory en de ABN Amro) zetten we alles op alles voor meer stageplaatsen, leerwerkmogelijkheden en banen. Vooral voor jongeren. Een stadsgesprek over de jeugdwerkloosheid met inwoners en ondernemers hielp daarbij. Net als de stadsgesprekken over Utrecht fietsstad, de horeca en energie dat hebben gedaan voor die andere thema’s.

 

Positief nieuws was er over de veiligheid in de stad. Utrecht wordt steeds veiliger.

Velen dragen bij. Onze vrouwen en mannen van de politie niet in de laatste plaats. Ben trots op ze, ook na de afgelopen jaarwisseling. De nationale politie staat financieel onder druk, roep met mijn ambtgenoten uit de G4 het kabinet op, te investeren in de kwantiteit en de kwaliteit van onze politie.

 

Positief nieuws over de decentralisaties in de zorg: de buurtteams verzetten bergen werk, iedereen krijgt de zorg die nodig is, niemand komt tussen wal en schip.Positieve berichten over de 1.000 woningen die in 2015 zijn gecreëerd door ombouw (omzetting) van voormalige kantoren en zorginstellingen. Dat is maar liefst een derde van het totale aantal toegevoegde woningen. Een prestatie die er toe doet: we zijn een van de snelste groeiers in Europa.

 

Positief nieuws dat ik u vorig jaar in het Stadskantoor beloofde: het water komt terug in de singel. Langs de Daalsesingel stróómt inmiddels water en het nieuwe stukje singel is nu al een geliefde route voor een wandeling. En er komt nog veel méér. Bij de Mariaplaats ligt de Moreelsebrug er al. Bij het station zijn een nieuw noordgebouw, een nieuw zuidgebouw en een prachtig nieuw Smakkelaarsveld in voorbereiding. Op naar een vergroot centrum.

 

Iets positiefs was er ook te melden over het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude (de Neude). De bibliotheek komt er in, als onderdeel van een gastvrije huiskamer voor de stad. En er waren in 2015 ook positieve berichten over het Utrechtse culturele leven, nu het gemeentebestuur heeft besloten het budget op peil te houden en u in alle wijken kunt blijven genieten van theater en muziek. Twee indrukwekkende, nieuwe locaties kwamen er in 2015 bij waar u dat kunt doen. In Leidsche Rijn, ‘De Sterrenkijker’ oftewel bioscoop en zalencentrum Cinémec. En in De Meern, Castellum Hoge Woerd, museum, theater, ontmoetingsplaats en nog veel meer.

 

En het allerbeste nieuws van 2015 was natuurlijk, dames en heren, de definitieve doorbraak van Dafne Schippers. Inmiddels Sportvrouw èn Nederlander van het Jaar. Haar zilveren medaille op de 100 meter op de WK in Peking was al een topprestatie. Laat staan de bijna bovenaards goede race op de 200 meter, die ze won in een Europees record.

 

Noem graag nog een paar Utrechtse inwoners die in 2015 in de prijzen vielen als toppers op hun terrein. Jamila Achahchah bijvoorbeeld, de vrouw achter Ladyfit, die omdat ze al zo veel jaren, en met succes, vrouwen stimuleert om aan sport te gaan doen, een hoge koninklijke onderscheiding kreeg.

 

Sannie Blankenstein van TivoliVredenburg, door de luisteraars van 3FM uitgeroepen tot Toiletjuffrouw van het Jaar. Mevrouw Blankenstein is niet de enige die keihard werkt om het de inmiddels meer dan een miljoen bezoekers aan TivoliVredenburg naar de zin te maken.

 

Justin van Tergouw, 15 jaar oud, winnaar van het jeugd-WK darts. Carlijn Bröring, freelancer van het Jaar 2015. José Manshanden, gemeentelijk themadirecteur Sociaal: overheidsmanager van het Jaar. En chefkok Leon Mazairac: culinaire Belofte van het Jaar. Vaak in het nieuws, Utrecht. Meestal gunstig. Om een goed humeur van te krijgen. En opgewekt en vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.

 

En vertrouwen is goed. Het geeft kracht in 2016, het Sint Maartensjaar, het jaar van 100 jaar Hubrecht Instituut, 100 jaar Jaarbeurs, 380 jaar Universiteit. Het jaar waarin we, eind deze maand al, de sterkste schakers van de wereld mogen verwelkomen in het Spoorwegmuseum, op de tiende dag van het Tata Steel Schaaktoernooi. En in mei de knapste en creatiefste koppen op het gebied van techniek, internet en ondernemen tijdens de Campus Party, ’s wereld grootste technologiefestival in de Jaarbeurs.

 

Een jaar waarin Utrecht er nog beter en mooier op wordt, nog groener, gezonder en slimmer… Een jaar waarin niet alleen het nieuwe Centraal Station zal worden geopend, maar ook – hè, hè – station Vaartse Rijn. Ik zei het vaker: samen met een herboren Rotsoord, geeft dit een flinke impuls aan Tolsteeg en omgeving, waar Pastoe vertrekt (en toch niet helemaal) en de HKU zich zal vestigen. Woonde de eerste zestien maanden na mijn terugkeer in Rivierenwijk en kan dus uit eigen ervaring bevestigen: het wordt daar steeds leuker. Vanaf het fraaie dakterras op de Watertoren kunt u het met eigen ogen zien. Net als – let op wat ik nu zeg – de skyline van Utrecht. En aan de westkant van onze stad komt in 2016 de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Leidsche Rijn is dan nog dichterbij. En als u straks doorfietst naar De Haar, ontdekt u voorbij het kasteel het Utrechtse Parkbos: 70 hectare fonkelnieuwe natuur.

 

Maar het is pas, dames en heren, als je wat verder vooruit kijkt dan naar 2016, dat duidelijk wordt wat de betekenis is van de prestaties (en successen) die Utrecht als stad laat zien. Een aantal jaren geleden maakten de Verenigde Naties bekend dat er voor het eerst méér mensen op de wereld ín steden woonden dan daarbuiten. Over 10 jaar zal wereldwijd zelfs ruim tweederde van alle mensen in steden wonen. Steden, stedelijke regio’s (zo beseffen we steeds meer) zijn de plaatsen waar geld wordt verdiend, waar innovatie plaatsvindt. Waar mensen – simpelweg – willen wónen.

 

Wij wonen, dames en heren, met elkaar in zo’n stad, Een stad met, binnen een jaar of vijftien niet meer 338 duizend inwoners zoals nu, maar, op dat zelfde stuk grond van 10 bij 10 kilometer, tegen de 400 duizend. En 800 duizend inwoners in het stedelijk gebied van de U10, de gemeenten om Utrecht heen. Want de stad houdt niet op bij de grenzen van onze gemeente. En dat roept de vraag op: hoe hou je het leven in zo’n stad voor iedereen leefbaar en gezond? Hoe zorg je dat de inwoners van zo’n stad en hun kinderen lang en gelukkig kunnen leven? Dat iedereen kan meedoen?

 

Wat helpt bij het beantwoorden van die vraag, is onze levenservaring. Over zes jaar is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Wat ook helpt, is een zelfbewuste en actieve gemeenteraad. Die hebben we, en bovendien met een nieuwe raadsgriffier, Merel van Hall, die het afgelopen jaar Ad Smits opvolgde. Zoals we in het college van B en W wethouder Kees Diepeveen mochten verwelkomen als opvolger van Margriet Jongerius.

 

Wat, dames en heren, ook helpt om het leven in onze zich ontwikkelende stad voor iedereen leefbaar en gezond te houden, is de samengebalde kennis in het Utrecht Science Park. Kennis van alle aspecten van een gezond leven in de stad. ‘Gezond’ bedoel ik overigens in de breedste zin. Een groene, gezonde en slimme stad heeft niet alleen gezonde mensen en een gezond leefmilieu, maar ook een krachtige economie, een groeiende werkgelegenheid, een bloeiend onderwijs, een veilige omgeving (ook tijdens de jaarwisseling) en een effectieve infrastructuur op basis van heldere keuzes.

 

Kennis over gezond leven maakt Utrecht, samen met de in U10-verband samenwerkende gemeenten, de regio en de provincie, bovendien tot een onweerstaanbare magneet voor studenten, ondernemers, werknemers en bezoekers. Geluk trekt meer geluk aan.

Wat nog meer helpt, dames en heren? Dat zijn al die creatieve, sociale en ondernemende mensen die hier wonen en werken. U dus. En wat je kunt bereiken als je die stadgenoten inschakelt, dat zie je bijvoorbeeld aan het Energieplan dat op dit moment in de gemeenteraad wordt besproken.

 

Gezien de ontwikkeling die Utrecht de komende jaren ondergaat, kunnen we alle ideeën, kennis en ervaring gebruiken die er toe bijdragen dat onze stad zich kan ontwikkelen en tegelijk onvervreemdbaar zichzelf blijven. Gezond stedelijk leven – ‘healthy urban living’ – als uitdaging voor iedereen. Of het nu om slimme laadpalen gaat of om meertaligheid, om stamcelonderzoek of om buurtteams, om serious games of om mensenrechten, om gezond gewicht of om sociaal ondernemerschap, om nul-op-de-meterwoningen, circulair inkopen of open data. Prestaties (en successen) die Utrecht nu al laat zien, maar waarvan de grote betekenis pas over enkele jaren in zijn volle omvang zal blijken.

 

Slimme oplossingen zijn voor Utrecht en regio goud waard. Ook nationaal en internationaal. De feiten zullen het aantonen: in Utrecht bouwen we aan de stad van de toekomst… Ik zeg het er maar voor alle zekerheid, in alle bescheidenheid, richting het Haagse Binnenhof bij.

 

We lopen, fietsen, wonen en werken midden in die stad van de toekomst. Je ziet het in het Stationsgebied, je ziet het in Leidsche Rijn, je ziet het in het Utrecht Science Park, je ziet het overal in de stad. We zorgen er voor dat Utrecht ook in de nabije toekomst één van de beste plekken in de wereld blijft om te leven. En dat doen we samen.

 

Samen met de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, sociale werkers en andere zorgprofessionals in Overvecht, die hun patiënten bewust maken van de waarde van een goede gezondheid. Samen met de buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Food for Good in Transwijk, die groenten produceren voor de buurt, lokale restaurants en voedselbanken. Samen met de Economic Board Utrecht en de vrouwen en mannen van de Colour Kitchen social impact bond.

 

Volop in ontwikkeling. Positieve signalen zat. En ik zie het helemaal voor me: op 2 januari 2030 (de laatste verkeersomleiding in het Stationsgebied is net weggehaald) komen we ergens in de stad bijeen en halen herinneringen op aan het jaar 2015, het jaar waarin het allemaal begon. Het jaar waarin de vonken er in Utrecht vanaf vlogen zoals niet vaak tevoren.

 

Aan het voorjaar van 2015, toen het aftellen begon, toen op scholen, in theaters, op straten en pleinen werd genoten van cultuur en sport. Toen de stad langzaam geel kleurde. Toen een heuse klimtijdrit werd verreden in een parkeergarage. Aan de zomer, toen topsporters de stad aandeden. Toen velen genoten in de snikhitte. Tuinslang-douches en kinderbadjes uitkomst brachten. Een geweldig zangkoor de Singel bevolkte. En vele miljoenen mensen over de hele wereld meekeken.

 

Het voorjaar en de zomer van 2015, waarin het ploegenspel in de stad het ploegenspel in het peloton evenaarde. Want de vonken vlogen er óók vanaf door de verbindingen die toen zijn gelegd. Verbindingen in de stad, in de regio en ver daarbuiten. Verbindingen die ons sindsdien verder hebben gebracht met de profilering van onze gezonde, groene, slimme en gastvrije stad en regio.

 

Namens mijn echtgenote, de gemeenteraad, het college, de raadsgriffie en al onze medewerkers, wens ik u een gelukkig 2016.

(DUIC, de spreekbuis van B&W, 2 januari 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/nieuwjaarsspeech-burgemeester-jan-van-zanen-utrecht-zijn-we-samen/

Hoewel spraakwater genoeg bleek het niet-toereikend om de Utrechters die het al heel lang slecht hebben het “Utrecht zijn we samen”-gevoel te geven. Maar de rechtsopvolger van de CPN-PSP-PPR-EVP alsook de SP staan klaar om dat te compenseren.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

S&S wordt gestoord

“Motie madness in Utrechtse gemeenteraad”

Motie madness. Zo noemt de fractie van Student & Starter het recordaantal van 75 moties en amendementen die de Utrechtse raadsleden hebben ingediend voor de Voorjaarsnota. Ook andere partijen vinden dat aantal wel een beetje teveel van het goede.

Donderdag was het slotdebat van de Voorjaarsnota en dat is het aangewezen tijstip om nog wat wijzigingen aan te brengen. In de Voorjaarsnota staat de begroting voor komend jaar en de fracties kunnen dan extra geld reserveren voor onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Tenminste, als hun plan door een meerderheid van de raad wordt overgenomen. De politici hebben de afgelopen maand medestanders proberen te vinden voor hun plannen en tijdens het slotdebat blijkt of dat is gelukt.

Als het aan de VVD ligt, gaat de zee aan moties tot het verleden horen. De fractie wil voorkomen dat de Voorjaarsnota een ideeënbus wordt. Toch diende ook die partij enkele moties in. (RTV UTrecht, 30 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493182/motie-madness-in-utrechtse-gemeenteraad.html

Als de Voorjaarnota’s gegrond waren op deugdelijke probleemsignaleringen, probleembeschrijvingen, analyses en draagvlakpeilingen, dan was er misschien wat voor de klacht te voelen.

De raad heeft echter bijna alle middelen waarmee zij grip op het beleid kan hebben op verzoek van de opeenvolgende colleges afgestaan. Er rest dan niet veel meer dan moties en krachteloze raadsvragen. Natuurlijk kunnen de voorstellen van B&W ook verworpen worden. Voor dat laatste heeft men onvoldoende visie en lef.

In een aantal lokale partijen trekken hoge ambtenaren achter de schermen aan heel wat touwtjes. Als raadsleden voor de ambtenaren vervelend kan dat fnuikend zijn voor hun toekomst. Het draagt niet bij aan een goede inzet van middelen.

Zou de studentenpartij wel begrijpen wat er aan de hand is?

 

Raadsbrieven

1-7-2016           Werkklimaat Werk en Inkomen

30-6-2016         Benoeming leden Participatieraad

29-6-2016         Verwisseling gegevens bij uitgifte paspoort

28-6-2016         Reactie op het controlerapport externe accountant

28-6-2016         Toekomst Hardebollenstraat

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

1-7-2016           Antidiscriminatie Agenda

29-6-2016         Beantwoording toezegging vervolg Speeltuinwerk

29-6-2016         Huuroverwegingen Vredenburg 40

28-6-2016         Uitstel uitvraag sociaal makelaarschap

28-6-2016         Waarborg Stichting Vlietkop-Nieuw Utrecht

28-6-2016         Maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

1-7-2016           Brief Toezeggingen Actieplan Studentenhuisvesting en aanpak huisjesmelkers

29-6-2016         Brief Huurteam Utrecht – Jaarrapportage 2015

29-6-2016         Huuroverwegingen Vredenburg 40

28-6-2016         Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

28-6-2016         Zelfgebouwde blauwe zones

28-6-2016         Startdocument Helling 3

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=