Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Verder feesten in het Noorderpark

o     Gemeente geeft niets om Zuiderpark

o     Rechtszaak i.z. grootschalige kap van honderden oude, waardevolle bomen in Haarzuilens

–    DOSSIER ENERGIE

o     Utrechtse Statenleden praten over energiebeleid

o     Utrecht blundert met warmte 240 woningen

o     Utrecht: Eneco sjoemelt met stadsverwarming

–    DOSSIER GEZONDHEID EN MILIEU

o     Houtense stichting wil meer aandacht voor gehoorschade

o     BASF legt productie stil vanwege te hoge uitstoot

o     Fietsers hebben meer te lijden van luchtverontreiniging

o     Informatieavond over klimaatverandering Lopikerwaard

o     Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale

–    Telegraaf Utrecht stopt met zaterdag-editie

–    Utrecht Centrum grootste bouwput

–    Tekort Utrechtse huurwoningen loopt op

–    Stadsbelang Utrecht: “Management TivoliVredenburg moet eruit”

–    Politie in regio Utrecht steeds drukker met verwarde mensen

–    Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

–    Website SpoorData in de lucht

–    De Kade Utrecht plots afgeblazen

–    Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027, provincie Utrecht

–    Ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541

–    Reserveringskalender evenementen 2016

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 18 februari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen: 158

Van Zijstweg te Utrecht, HZ_WABO-16-03820

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16141. Gepubliceerd op 11 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-16141.html

Vredenburgplein te Utrecht, HZ_WABO-16-03674

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 15103. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-15103.html

Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14824. Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14824.html

Ringkade ter plaatse van huisnr. 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-03434

Het kappen van 2 bomen (populieren)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14813. Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14813.html

 

Verder feesten in het Noorderpark

HDSR – watervergunning voor het aanleggen van diverse tijdelijke voorzieningen voor het Soendafestival – Ruigenhoeksepolder (Noorderpark) Utrecht / De Bilt (code 798296_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van diverse tijdelijke voorzieningen voor het Soendafestival. Op de locatie Ruigenhoeksepolder (Noorderpark) in de gemeenten Utrecht en De Bilt. Dit besluit is verzonden op 4 februari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 5 februari 2016 tot en met 18 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 882 Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-882.html

 

Gemeente geeft niets om Zuiderpark

Het park rond Kasteel de Haar werd eind 19e eeuw/begin 20e eeuw onder leiding van Copijn aangelegd. Grote volwassen bomen werden overal uit Nederland vandaan gehaald om snel een volgroeid park te realiseren. Veel steden zouden trots zijn op zo’n park. Utrecht niet. Dat het om een

monumentaal park gaat dat het deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur telt voor de gemeente Utrecht niet.

De gemeenteraad ging op 13 januari 2014 akkoord met het bestemmingsplan Haarzuilens. Dat bestemmingsplan moest de weg vrij maken voor de uitbreiding van de golfbaan ten koste van het park van Kasteel De Haar. Veel discussie over het bestemmingsplan was er niet, want het was al laat op de avond en er was al heel wat gediscussieerd over de Bieb++ op het Smakkelaarsveld, waar inmiddels ook vrijwel alle grote platanen zijn verdwenen.

GroenLinks en de SP vonden het zonde van die 780 bomen die gekapt moesten worden. Wethouder Isabella (PvdA) beweerde dat een groot deel van deze bomen”wildgroeiend groen was dat inmiddels wat dikte gekregen had”. Er zou niettemin heel zorgvuldig gekeken worden alvorens de kapvergunning te verlenen. De overeenkomst tussen de golfclub, de gemeente en Natuurmonumenten (eigenaar van de grond) zou er borg voor staan dat de uitbreiding zorgvuldig en gefaseerd zou plaatsvinden. Die toezegging was voor de rest van de raad genoeg.

De Vries (GroenLinks) wees er op dat het park deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, waarvoor geldt dat er geen aantasting mag plaatsvinden tenzij er sprake is van een “groot openbaar belang” en dat de uitbreiding van de golfbaan moeilijk als zodanig kan worden beschouwd. Hij wees er ook op dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage had geconcludeerd dat de aanleg van de 18-holes golfbaan zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’, laat staan ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’.

Het hielp allemaal niets, het was “een beetje zonde van het groen”(Haage, PvdA), maar na ruim tien jaar van voorbereiding en discussie moest er nu maar eens een klap opgegeven worden en werd het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Op 3 november 2015 discussieerde de raadscommissie Stad en Ruimte over de voorgenomen bomenkap door de golfclub. GroenLinks en de PvdD twijfelde aan financiële haalbaarheid en waren bang dat de bomen gekapt worden en dat er daarna voor de herinrichting geen geld meer zou zijn.

Paardekoper (GroenLinks) herinnerde eraan dat wethouder Isabella had beloofd dat er “boom voor boom” gekeken zou worden of die wel gekapt zouden moeten worden, maar dat er tot op heden geen boomonderzoek had plaatsgevonden. De heer Matser (VTH), te hulp geroepen door wethouder

Geldof, legde uit dat de bomen stuk voor stuk bekeken waren. Wat niet waar was. Zijn collega Bleis liet weten dat de golfclub samen met Natuurmonumenten het beheerplan had gemaakt. De lijst met te kappen bomen zou ook samen met Natuurmonumenten zijn opgesteld. Wethouder Geldof wist het daarna opeens ook heel zeker: “Boom voor boom is een en ander nagelopen” en de discussie werd gesloten.

Een maand later werd de kapvergunning verleend. En wat blijkt? De bomen zijn helemaal niet “boom voor boom” bekeken. Of de monumentale bomen nu goed of slecht zijn “is echter niet relevant nu het kappen van de bomen afhangt van de vraag of deze al dan niet in de weg staan voor realisatie

van het inrichtingsplan”, aldus het besluit. De door de golfclub ingediende inventaris van bomen zou het bovendien niet goed mogelijk hebben gemaakt de bomen afzonderlijk te beoordelen, aldus de

gemeentelijke beoordelaar.

Overigens, in maart 2015 vroeg de Stichting Vrienden van de Joostenlaan (die net als de Utrechtse Bomenstichting beroep heeft ingesteld tegen de kapvergunning) toestemming tot betreding van het golfterrein om door een eigen deskundige een boomonderzoek/quickscan flora- en fauna te laten

doen. Het in opdracht van de golfclub verrichte flora- en fauna onderzoek dateert uit 2010 en verloor na 3 jaar zijn geldigheid. Zoals de gemeente weet, werd dat verzoek door de golfclub geweigerd.

Wat ook blijkt is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het niet eens is met de keuze van de bomen die door de golfclub terug worden geplant: past niet bij het oorspronkelijk ontwerp. De vergunning bevat bovendien geen voorschrift waarmee aan de golfclub een verplichting wordt opgelegd om de te kappen bomen te compenseren, laat staan een termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Stel dat de golfclub begint met al die bomen (ruim 700 volwassen bomen) te kappen en daarna in geldnood komt. Jammer, maar helaas.

Veel leden heeft Golfclub de Haar niet. Het aantal schommelt al jaren rond de 600. Er zijn in de provincie 17 golfbanen en er komen er binnenkort weer twee bij. En als je dan 10.000 euro moet betalen om lid te mogen worden, dan zal de Golfclub De Haar niet veel groter worden. De

vraag is dus of die 600 leden in staat en bereid zijn om al die miljoenen bij elkaar te brengen die nodig zijn om de uitbreiding en de aanplant van nieuwe bomen te financieren. De gemeente heeft zich die

vraag niet gesteld.

Kortom: de gemeente heeft geen boom-voor-boom onderzoek gedaan, terwijl het om monumentale bomen gaat. De gemeente heeft zich niet de vraag gesteld of de uitbreiding van de golfbaan een belang is dat zo groot en openbaar is dat het belang van de Ecologische Hoofdstructuur daarvoor

moet wijken. De gemeente gaat voorbij aan de kritiek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die het niet met de sortimentkeuze eens is. De gemeente heeft geen behoefte aan een actueel flora- en fauna onderzoek.

Dat de aanleg van 18-holes zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’ en ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’ is voor de gemeente ook geen punt van overweging. In de vergunning is geen voorschrift opgenomen dat de golfclub verplicht om voldoende nieuwe bomen te planten. De gemeente wil niet weten of de golfclub het kapitaal bij elkaar kan brengen om het park te herstellen als die 744 bomen gekapt zijn. Wat beweegt de gemeente om het bestuur

van de golfclub zo ter wille te zijn? (Utrechtse Bomensrichting, 11 februari 2016)

http://www.utrechtsebomenstichting.nl/gemeente-utrecht-geeft-niets-om-het-zuiderpark/

Zie foto in de bijlage.

Zie ook: “Utrecht wil bloemenstad zijn.” Met dank aan de gemeenteraad, bij gebrek aan bomen lijkt dat het hoogst haalbare.

http://www.nieuws030.nl/achtergrond/utrecht-wil-bloemenstad-zijn/

De gemeenteraad die zijn rol beperkt tot “het controleren van B&W” blijkt alsmaar ongeschikt voor zijn magere taak en doet er goed aan af te treden.

 

18 februari: rechtszaak i.z. grootschalige kap van honderden oude, waardevolle bomen in Haarzuilens

Over deze bomenkap is veel te doen. De bomenkap is bedoeld om een wat zieltogende golfclub aan een verdubbeling van het aantal holes te helpen. B&W van Utrecht doet er enthousiast aan mee, met voorbijgaan aan eigen regels. Natuurmonumenten (geleid niet door natuurbeschermers, maar door algemene managers/bestuurders die het vertrouwen van de old boys-netwerken hebben) speelt een zeer bedenkelijke, faciliterende rol. Een aantal leden van Natuurmonumenten heeft om die reden zijn lidmaatschap opgezegd.

De Utrechtse Bomenstichting is in verzet gegaan. Op donderdag 18 februari a.s. om 10:30 u. dient de beroepszaak bij de rechtbank in Utrecht, een meervoudige kamer die in één keer het verzoek om een voorlopige voorziening alsook de bodemprocedure behandelt.

De zitting is openbaar. Bezoekers kunnen vanwege de wat tijd vragende toegangsprocedure het beste een 20 minuten tevoren naar binnen gaan.

(Van een correspondent.)
 

DOSSIER ENERGIE

 

Utrechtse Statenleden praten over energiebeleid

Statenleden praten maandag op het provinciehuis over het Utrechtse energiebeleid. Voor 2020 wil het kabinet dat tien procent van de in de Nederland gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt.

Dat kan bijvoorbeeld via zonnepanelen, biomassa of windmolens. Maar vooral dat laatste stuit in onze regio op veel verzet. Statenleden hebben daarom maandag allerlei experts uitgenodigd om over duurzame energie te praten.

De politici gebruiken de informatie om zich voor te bereiden op het debat over het provinciale energiebeleid, komend voorjaar. Volgens het CDA is het daarom ook een erg belangrijke bijeenkomst. Maar niet alle Statenleden denken daar hetzelfde over.

Zo heeft PVV-leider René Dercksen veel kritiek op duurzame energie en op klimaatwetenschappers die waarschuwen voor de opwarming van de aarde. Zo is hij bijvoorbeeld erk kritisch over het nut van windmolens en ziet hij niets in het plaatsen van zonnepanelen in weilanden.

“We houden alle opties open. We vinden het eerlijk gezegd ook niet relevant of de opwarming van de aarde nou wel of niet bestaat. Wij willen over duurzame energie praten, omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van landen als Rusland en Saoedi-Arabië,” aldus CDA-statenlid Derk Boswijk.

Er zijn overigens niet alleen experts aanwezig bij de bijeenkomst, maar op uitnodiging van het CDA zijn er ook studenten. Zij zijn volgens de partij de toekomst en hebben vaak innovatieve ideeën. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437010/utrechtse-statenleden-praten-over-energiebeleid.html

 

Utrecht blundert met warmte 240 woningen

Utrecht heeft de bouwaanvragen voor 240 woningen op stadverwarming in Leidsche Rijn verkeerd beoordeeld, waardoor de huizen slechter geïsoleerd worden dan ze zouden moeten zijn.

Hierdoor valt het energieverbruik voor de (toekomstige) bewoners 40 procent hoger uit, hebben deskundigen berekend.         Utrecht kan dit niet bevestigen. De betreffende woningen zijn of in aanbouw of moeten nog worden gebouwd.

Ze moeten beter worden geïsoleerd of uitgerust met zonnepanelen om alsnog aan de landelijke bouwnormen te kunnen voldoen. De kosten hiervoor kunnen per woning oplopen tot wel 15.000 euro, is de schatting van deskundigen. Wie deze aanvullende maatregelen gaat betalen is nog onduidelijk. Utrecht gaat daarover snel in gesprek met Eneco en projectontwikkelaars. (AD, 11 februari 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4242873/2016/02/11/Utrecht-blundert-met-warmte-240-woningen.dhtml

De stadsverwarming draait op de afvalwarmte van de met fossiele brandstof gestookte elektriciteitscentrale aan het kanaal. De fossiele brandstof moet eruit en gaat eruit. En wat dan? Utrecht mag zijn inwoners daarover wel eens een helder verhaal geven, maar niet – niet met veel omslag van woorden ontwijken of op de lange baan schuiven. Inwoners doen nu lange termijn-investeringen en moeten houvast hebben.

 

Utrecht: Eneco sjoemelt met stadsverwarming

De Utrechtse stadsverwarming blijkt een stuk minder efficiënt dan altijd gedacht. Dat staat in een brief die het college van B en W donderdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eneco, de leverancier van de stadsverwarming, heeft verzwegen dat de cijfers niet kloppen, staat in de brief. Daardoor hebben ruim 200 woningen in Leidsche Rijn ten onrechte een gunstig energielabel gekregen.

In de brief aan de raad schrijft het college dat de efficiëntie van het opwekken van stroom en warmte door Eneco veel minder gunstig is dan dat het bedrijf eerder vermeldde. Bij de berekening van de energielabels werd rekening gehouden met die foute waarden. Huizen kregen zo een veel beter energielabel dan waar ze recht op hebben.

De gemeente is niet blij dat ze zelf achter het gesjoemel van Eneco moesten komen. De burgemeester heeft een brief op hoge poten aan het bedrijf gestuurd en eist binnen tien dagen uitleg. Verder eist de gemeente dat de energieproducent zich aan de gemaakte afspraken houdt en de warmte op een veel efficiëntere manier gaat opwekken.

VERBAASD

De ChristenUnie reageert geschokt. Jan Wijmenga zegt nog nooit in zijn politiek carrière zo verbaasd te zijn door een brief van het college.

Utrecht streeft er naar om de stad energieneutraal te maken. Een dergelijk bericht is een streep door die plannen. (RTVUtrecht, 12 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1438576/utrecht-eneco-sjoemelt-met-stadsverwarming.html

Brief van Eneco: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=a6a5252f-32be-4bdd-b83f-2a43e647b395

Brief van B&W: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=742713b6-0e93-42fe-8569-6243fa59289a
 

DOSSIER GEZONDHEID EN MILIEU

 

Houtense stichting wil meer aandacht voor gehoorschade

Stichting Hoormij in Houten vraagt aandacht voor de gevaren van oorsuizen bij jongeren. Soms is een bromtoon of fluittoon tijdelijk, maar sommigen horen ook een constante piep. Om dit probleem onder de aandacht te brengen is het deze week, de ‘Week van het Oorsuizen’.

Eén miljoen mensen heeft last van oorsuizen. In twintig procent van de gevallen gaat het om jongeren die een permanente pieptoon horen.

Joost Trebus hoort naar eigen zeggen constant drie hoge pieptonen. Hij leeft er al jaren mee en weet er inmiddels goed mee om te gaan: “Als ik uit eten ga, dan reserveer ik een plek waar ik rustig kan zitten. Met weinig lawaai van serviesgoed of bestek om me heen.”

Stichting Hoormij wil aandacht voor dit probleem en vooral jongeren moeten bewuster omgaan met hun oren. “Een vijfde van de jongeren hoort een permanente piep. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hard geluid van bijvoorbeeld een koptelefoon met muziek”, zegt directeur Joop Beelen van Stichting de Hoormij.

Het is de tweede keer dat de stichting een speciale week organiseert. Er worden workshops gehouden en er wordt extra veel informatie verspreid over de preventie van oorsuizen. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437035/houtense-stichting-wil-meer-aandacht-voor-gehoorschade.html

 

BASF structureel bedreigend voor volksgezondheid en natuurlijke omgeving

BASF legt productie stil vanwege te hoge uitstoot

BASF in De Meern heeft een derde van de productie op het eigen fabrieksterrein dit weekend op eigen initiatief stilgelegd omdat er te veel uitstoot van nikkel was vastgesteld.

Nikkel wordt door BASF als grondstof gebruikt voor de productie. De uitstoot van het metaal is hoger dan de maximum hoeveelheid die het bedrijf mag uitstoten, maar volgens een woordvoerder van het bedrijf is de uitstoot wel “beduidend lager” dan de Nederlandse norm.

BASF heeft ook metingen verricht op de grenzen van het fabrieksterrein, maar volgens het bedrijf bestaat er geen risico voor de omgeving. Het chemiebedrijf is een intern onderzoek gestart naar de uitstoot. Pas als het onderzoek is afgerond, gaat het bedrijf kijken wanneer de productie weer van start kan gaan.

Het bedrijf moet sinds 1 januari dit soort incidenten niet meer melden bij de gemeente, maar bij de provincie. Een woordvoerder van BASF meldt dat dit ook is gebeurd.

Vorig jaar sloot BASF ook al een deel van de fabriek om veiligheidsmaatregelen te nemen. De sluiting was toen gepland, maar voordat het productieproces werd stilgelegd, waren er twee nieuwe incidenten binnen de fabriek. (RTVUtrecht.nl, 10 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437155/basf-legt-productie-stil-vanwege-te-hoge-uitstoot.html

Bericht van 16-02-15: http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/3902727/opnieuw-kankerverwerkkende-stof-vrijgekomen-bij-basf.aspx

Bericht van 24-04-15: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23967251/__BASF-fabriek_zes_weken_dicht_na_lekken_chemicalien__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

Bericht van 07-10-15: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1394821/basf-vrijgekomen-stofwolk-niet-gevaarlijk.html

Bericht van 10-11-15: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-105007.html

 

Fietsers hebben meer te lijden van luchtverontreiniging

Automobilisten en busreizigers worden blootgesteld aan hogere niveaus van luchtverontreiniging dan fietsers. Maar door de fysieke inspanning krijgen fietsers meer verontreinigde lucht binnen.

Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Carla Ramos aan de TU Delft. Ramos, geboren in Portugal, deed haar onderzoek in Lissabon.

Ze onderzocht de mate van luchtverontreiniging waaraan sporters, fietsers en automobilisten worden blootgesteld. In dat kader werden onder metingen verricht op drie belangrijke fietspaden in de Portugese hoofdstad.

Conclusie van het onderzoek is dat automobilisten en buspassagiers in straat in de stad aan hogere niveaus van luchtverontreiniging kunnen worden blootgesteld dan fietsers in dezelfde straat. Dat komt omdat de uitlaatgassen van voorgaande auto’s en bussen direct via het ventilatiesysteem de eigen auto of bus binnenkomen.

Daar staat echter tegenover dat het lagere niveau waaraan fietsers worden blootgesteld teniet wordt gedaan door het feit dat deze – door de fysieke inspanning – vaker inademen en zo per saldo meer verontreinigde lucht binnen krijgen. Voor fijnstof bijvoorbeeld kan dit in de spits meer dan een factor tien schelen.

Planologen zouden hier meer rekening mee moeten houden door fietsroutes en autoroutes verder van elkaar af te situeren. En fietsers kunnen kiezen voor routes met minder autoverkeer of reizen buiten de spits, stelt de TU onderzoekster.

Het wordt ook tijd dat routeplanners hier meer rekening mee gaan houden, door niet alleen te rekenen met de kortste reistijd of afstand , maar ook met de mate van luchtverontreiniging.

In ieder geval zou het bevorderen van fietsgebruik hand in hand moeten gaan met het terugdringen van het autogebruik, aldus Carla Ramos. (Verkeersnet.nl, 9 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18198/fietsers-hebben-meer-te-leiden-van-luchtverontreiniging/

Proefschrift: http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:91d26fbd-04a6-4ec2-baea-b14a99f2aea1/C.A._Ramos_PhD_thesis.pdf

Het wordt tijd dat de Fietsersbond zich voor de levensduur en levenskwaliteit van de fietsers gaat inzetten. Dat is van groter belang dan een fietssnelweg.

 

Informatieavond over klimaatverandering Lopikerwaard

De klimaatverandering is ook in de Lopikerwaard merkbaar. Waterschap De Stichtse Rijnlanden verwacht in de toekomst steeds meer zoetwater naar het westen van het land te moeten pompen.

De pompactie is nodig om verdroging en verzilting tegen te gaan. Dat zoete water komt uit de Lek en loopt via de Lopikerwaard naar de kanalen van de Hollandse IJssel.

Om aan die extra vraag te kunnen voldoen, zijn maatregelen nodig rond Lopik. Zo zullen watergangen verbreed moeten worden en stuwen moeten groter worden. Ook worden er mogelijk bruggen verplaatst.

Voor de bewoners van de Lopikerwaard wordt op 15 februari een informatieavond georganiseerd. (RTVUtrecht, 11 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1438554/informatieavond-over-klimaatverandering-lopikerwaard.html
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Isotopenweg 21 te Utrecht

HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 6 weken (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 15107. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-15107.html
Telegraaf Utrecht stopt met zaterdag-editie

De Telegraaf stopt met het Utrecht-katern op zaterdag. Afgelopen weekend was de laatste editie over de stad.

Het stoppen van het katern op zaterdag hing al langer in de lucht. DUIC meldde vorig jaar dat de stekker uit de editie zou worden getrokken. Emile Bode, hoofd algemene verslaggeverij van De Telegraaf liet toen weten dat het bericht klinkklare onzin was.”Er wordt niets opgeheven”, was zijn reactie.

De Telegraaf brengt elke werkdag twee pagina’s met lokaal nieuws. In het weekend schreef de krant uitgebreider over de stad met lange interviews en achtergrondverhalen. (DUIC, 9 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/telegraaf-utrecht-stopt-met-zaterdag-editie/

Utrecht Centrum grootste bouwput

Het witte, gloednieuwe Utrechtse stadskantoor is niet alleen een nieuwe icoon van hoogbouw in de binnenstad, het is sinds de opening vorig jaar het middelpunt van alle bouwactiviteiten in het centrum van de domstad. “Het is de grootste bouwkeet van Nederland”, grapt Simon Roozen, manager uitvoering van de gemeente.

Op het balkon van de elfde verdieping is de hele westkant van het stationsproject goed te zien. Vlak voor hem, op het Jaarbeursplein, ligt een enorme zandvlakte waar de komende weken nog damwanden worden ingetrild. Daarna wordt de grond tot zo’n 8 meter diepte afgegraven om plaats te maken voor een parkeergarage. “Dat zand wordt gebruikt voor woningbouw in Leidsche Rijn.” Om de hoek wordt de laatste hand gelegd aan het golvende dak van de stationshal, en verder langs het spoor ligt het westelijke deel van een nieuwe voetgangersverbinding over de spoorlijnen, de Moreelsebrug, al klaar.

Rechts voor het balkon wordt het oude kantoorgebouw Leeuwensteijn langzaam gedemonteerd. Voor het grove sloopwerk is geen ruimte, omdat het Jaarbeursplein bereikbaar moet blijven voor reizigers, fietsers en voetgangers, bus- en tramverkeer en het personeel in het stadskantoor.

World Trade Center

Over een paar maanden begint op deze locatie de bouw van het World Trade Center. Ook op andere plekken aan de westkant van het station wordt gebouwd. Achter het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs is de bouw begonnen van een nieuwe Kinepolis-megabioscoop, en in september begint aan de zuidwestkant van het station de bouw van een nieuwe fietsenstalling en wordt het kantoorgebouw van de voormalige Knoopkazerne tot het casco gestript en getransformeerd tot een kantoor en vergadercentrum.

De activiteiten en logistieke uitdaging op dit kleine stukje stad, een van de drukste stedelijke knooppunten van Nederland, lijken duizelingwekkend, maar voor Roozen is de tijd voorbij dat hij iedere rondrijdende kraanwagen in de gaten hield. “Je kunt je over iedere stoeptegel druk maken, maar ik heb wel geleerd om dingen los te laten.” Hij is al sinds 2009 betrokken bij het project, en denkt dat zijn taak nog tot minstens 2018 of 2019 doorgaat. “Daarna is het misschien tijd voor een sabbatical.”

Hoofdbrekens

Maar de hoofdbrekens in het project zitten niet aan deze kant van het station. Aan de stadszijde is de uitdaging waarschijnlijk nog veel groter. Aan de oostkant moet op een kleine vierkante kilometer zo veel worden gebouwd, geschoven en gegraven dat het eindresultaat weinig meer lijkt op het Hoog Catharijne van drie jaar geleden. Dat is al goed te zien aan het Vredenburg, dat door hoogbouw en het nieuwe Tivoli Vredenburg een heel ander aanzicht heeft gekregen. Over een paar jaar is de overdekte verbinding tussen de stationshal en Hoog Catharijne ook verdwenen. Daartussen ligt dan een nieuw stationsplein, als open verbinding tussen het winkelcentrum en het station.

Het verhoogde stationsplein ligt dan bovenop een meerlaagse fietsenstalling, de grootste ter wereld, met plaats voor meer dan 12.000 fietsen. De eerste fase van de fietsenstalling wordt volgend jaar opgeleverd. “Dat zou eerst dit jaar zijn, maar in overleg met de aannemer (BAM – red.) bleek dat het beter was om te wachten tot 2017. Dan kunnen we een groter deel al gebruiken, en zijn er meer ontsluitingen voor de reiziger beschikbaar. Dat betekent een betere bereikbaarheid en meer comfort voor de reiziger.”

Fasering

Veel van de fasering in het gebied hangt af van de verplaatsing van het busstation en de verlegging van de lijnen van de sneltram en van de voortgang met het uitgraven en terugbrengen van de ooit verdwenen Catharijnesingel. Voor Roozen is het belangrijk dat hij de juiste mensen met de juiste kennis van zaken binnenboord houdt. “We werken voor het tweede deel van de Catharijnesingel weer zo veel mogelijk met het team dat ook het eerste deel heeft uitgevoerd. Dat is het voordeel van een groot project als dit: die mensen kun je hier in de tijd tussen die projecten aan het werk houden.”

Vinger aan de pols

De grote projecten van het Utrechtse stationsproject komen regelmatig aan bod in Cobouw en andere landelijke media. Maar wie de vinger aan de pols wil houden van het grootste binnenstedelijke project van Nederland, kan ook op andere plekken terecht voor dagelijkse updates.

–    Zo houdt de gemeente Utrecht de voortgang van alle verschillende deelprojecten nauwkeurig bij op             de website CU2030. Zeer actueel, met veel informatie over de projecten: http://www.cu2030.nl/

–    http://www.bouwpututrecht.nl/ is een onafhankelijke website waarop ook de positieve en minder       positieve gevolgen en meningen van Utrechters en omwonenden over de aanpak aan bod komen.       De website begon ooit als een project van een geïnteresseerde omwonende, maar is inmiddels dé       plek om informatie te halen over omleidingen, bouwvoortgang en andere nieuwtjes.

–    Zeker niet te missen zijn de sociale media. Plaatjes van de bouw en de veranderingen zijn overal      op Facebook of Instagram te vinden, maar de foto’s van de twitterende kraanmachinisten op de            verschillende torenkranen rond het station zijn wel heel speciaal. Marcel Peters (@dobbelbas) van BAM Materieel en zijn collega’s Geurt van Roekel (@GeurtRoekel) en Marco van Dulst (@MDulst)

maken duidelijk dat het uitzicht op een torenkraan nooit verveelt, en vergeten zelden hun     fotocamera’s mee naar boven te nemen. Zo krijgen we unieke beelden van de transformatie rond        het station. En weten we hoe de Dom eruit ziet bij zonsopgang. (Cobouw, 9 februari 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1617246-utrecht-centrum-grootste-bouwput

Met een referendum heeft een grote meerderheid van de Utrechtse bevolking het Utrechtse gemeentebestuur gelukkig overtuigd van een groene variant van de bouwplannen.

Tekort Utrechtse huurwoningen loopt op

Het tekort aan huurwoningen in Utrecht en Amsterdam neemt de komende jaren toe. Dat verwacht vastgoedadviseur Capital Value. De nieuwbouw trekt de komende jaren aan, maar volgens de adviseur worden er vooral koopwoningen neergezet.

Omdat corporaties daarvoor oude panden slopen of verkopen, verdwijnen er huurwoningen. Capital Value noemt het niet bouwen van huurwoningen een gemiste kans, omdat de vraag juist toeneemt.

Vluchteling

Dat komt op dit moment vooral vanwege de grote instroom van vluchtelingen. Dit betekent dat er komende jaren over de gehele linie waarschijnlijk meer huishoudens bij komen dan nieuwe woningen.

“Gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars bieden te weinig huurwoningen aan, terwijl er juist nu kansen zijn om tekorten te verminderen en wachtlijsten terug te brengen”, aldus directeur Kees van Harten.

Kapitaal

Het is volgens Capital Value niet zo dat er geen kapitaal beschikbaar is voor het bouwen van meer nieuwe huurhuizen. De focus bij partijen ligt echter te veel op koopwoningen, vindt de vastgoedadviseur.

Gemeenten zullen volgens het bureau in de programmering daarom meer aandacht moeten geven aan de bouw van huurwoningen, ook als dit voor hen een lagere grondopbrengst betekent. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437030/tekort-utrechtse-huurwoningen-loopt-op.html

Incompetente gemeenteraad kan beter vertrekken. De raad keurde immers deze (en nog veel meer) onzin goed.

Stadsbelang Utrecht: “Management TivoliVredenburg moet eruit”

De fractie van Stadsbelang Utrecht wil dat het management van TivoliVredenburg haar conclusies trekt en opstapt. Dat laat fractievoorzitter Cees Bos weten in aanloop naar de commissievergadering vanavond over het kritische Rekenkamer Rapport over het gebouw en de exploitatie ervan.

De conclusies van de Rekenkamer in het rapport over Muziekpaleis TivoliVredenburg zijn niet mals, zo oordeelt Bos. “Het gemeentebestuur heeft steken laten vallen waardoor de stad Utrecht nu met een miljoenenprobleem is opgezadeld. Wanneer je als college en als wethouder tekort ben geschoten, neem je daar de verantwoordelijkheid voor. Elke partij in het college en voormalige colleges, maar ook de partijen die aan de zijlijn hebben ingestemd met de investeringen zijn er mede verantwoordelijk voor dat dit dossier zo verschrikkelijk uit de klauwen is gelopen.”

Bos vindt dat er opgehouden moet worden met het goed praten van de problemen. “Een betere programmering, een betere bezetting, de verhuur van vergader- of kantoorruimte zullen enigszins zorgen voor verbeteringen van de exploitatie. Maar wat ons betreft is dat onvoldoende; Tivoli Vredenburg blijft op achterstand staan. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De basis voor een goede exploitatie en een kleiner financieel subsidiebeslag komt er pas als Utrecht het pand waardeert naar waarde en een exploitatie realiseert die hierop aansluit.”

Stadsbelang Utrecht is van mening dat het pand en de gebruiker gebaat zijn met een juiste vaststelling van de waarde van het pand. Bos: ”Wij zijn er van overtuigd dat de investering van 160 miljoen euro die nu op de balans staat niet de waarde in het economisch verkeer is. Deze waarde moet veel lager worden getaxeerd. Deze lagere waardering moet de grondslag zijn voor een aangepast huurniveau en een lager subsidiebedrag. Dit kost de gemeente een stuk afwaardering. Dat doet pijn, maar alleen dan kan Tivoli-Vredenburg overleven.”

Management er uit

Het management moet er daarom uit volgens de partij. “Het heeft zich niet bewezen en moet zich nu laten bijstaan door een door de gemeente betaalde commissie om de exploitatie te verbeteren,” aldus Bos. “Dit management kan het kennelijk niet, heeft de vaardigheden en mogelijkheden niet om eigenstandig verbeteringen aan te brengen. Wat wij graag willen horen is dat het huidige college er alles aan gaat doen om het tij te keren om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel en dat het college de maatregelen die de Rekenkamer voorschrijft overneemt omdat het voor de stad goed is dat het Muziekpaleis een solide basis krijgt.” (DUIC.nl, 9 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/stadsbelang-utrecht-management-tivolivredenburg-moet-eruit/

Met zijn betoog voor afwaardering heeft Bos gelijk. Daarnaast is het goed de tent voor een aantal jaren te sluiten. Dan kan er ingelopen worden op de tekorten zonder dat er exploitatiesubsidies verstrekt worden. De Utrechtse horeca heeft dan ook niet met door de overheid gesubsidieerde valse concurrentie te maken.

In die jaren kan er gewerkt worden aan een integraal kultuurprogramma, zonder kul, dat alle podiumkultuur omvat en zich voor het eerst niet exclusief oriënteert op consumptieve middle- en upperclass-kultuur, maar ook veel ruimte geeft aan participatieve culturele activiteit, vooral in de buitenwijken.

Politie in regio Utrecht steeds drukker met verwarde mensen

Het aantal incidenten met verwarde mensen in Midden-Nederland is opnieuw gestegen afgelopen jaar. Sinds 2011 is sprake van een toename van 83 procent. Landelijk is dit percentage 65 procent.

In 2011 moest de politie in Nederland ruim 40.012 keer in actie komen voor verwarde mensen. Afgelopen jaar gebeurde dat landelijk 65.831 keer.

De politie-eenheid Midden-Nederland kreeg 5.922 keer te maken met verwarde personen. In 2014 lag dat aantal nog op 5.886 keer en in 2011 op 3.236 keer. De stijging is zichtbaar in bijna alle eenheden. Alleen in Amsterdam nam het aantal incidenten af. De politie meldt niet waardoor dat komt. (RTVUtrecht, 9 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437126/politie-in-regio-utrecht-steeds-drukker-met-verwarde-mensen-op-straat.html

Verschuiving van overheidskosten van gezondheidszorg naar veiligheid en justitiepolitie, met flankerend groot expertiseverlies. VVD kan een grotere politie-inzet claimen.

Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

Het stimuleren van parkeren op afstand, het uitdelen van fluorescerende hesjes of het plaatsen van een snelheidsdisplay. Scholen in Rotterdam kunnen zelf kiezen welke instrumenten zij willen inzetten voor hun leerlingen, de gemeente neemt de organisatie vervolgens uit handen.

Dat is de kern van het Actieplan Veilige Scholen van de gemeente. Scholen kunnen tot maximaal 2.000 euro per jaar aan educatieve maatregelen aanvragen. In totaal is jaarlijks 80.000 euro beschikbaar. Voor fysieke aanpassingen op straat kunnen scholen voor advies terecht bij de gemeente. De maatregelen variëren van een extra drempel op straat tot het instellen van eenrichtingsverkeer. Voor deze maatregelen is jaarlijks 150.000 euro gereserveerd.

VVN heeft voor de gemeente Rotterdam een enquête uitgezet bij alle 189 basisscholen. Van de 92 Rotterdamse scholen die hebben gereageerd, gaf 60% aan verkeersproblemen te ervaren. Het Actieplan richt zich op de meest genoemde probleempunten. ……… (Verkeersnet.nl, 4 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18167/rotterdam-start-actieplan-veilige-scholen/

Utrecht was koploper bij het onderzoeken van dit onderwerp. Onderzoek van Grontmij onder de titel “Onderzoek school-thuisroute “Binnenstad Utrecht” (november 1996). De raad nam de aanbevelingen in het rapport over. Het is nog steeds staand beleid, dat overigens in het geheel niet wordt uitgevoerd.

Website SpoorData in de lucht

Op de website spoordata.nl kunnen Prorail, onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus, projectaannemers en andere specialistische partners in de toekomst informatie over het spoor delen en uitwisselen. De website bevat geen reizigersinformatie maar wel info over de ‘hardware’.

Op dit moment is spoordata in vele bronnen opgeslagen. Veel spoorpartners houden er hun eigen datasysteem op na. Dat gaat veranderen. Eind 2017 moeten alle actuele en uniforme gegevens over spoorobjecten met elkaar verbonden zijn. Via het Informatieportaal is dan voor alle spoorpartners deze informatie oproepbaar .

Het gaat om twee soorten informatie. Configuratiedata zijn geografische, functionele en fysieke gegevens over objecten zoals bijvoorbeeld wissels. Waar liggen ze, hoe lang liggen ze er al? De dynamische kant van de informatie beslaat de sturingsdata van de spoorobjecten, waaronder de onderhoudsdata, de conditie van het spoor, storingen en de registratie van inspecties.

Met het programma SpoorData geeft de spoorbranche inhoud aan de afspraak met het ministerie om meer informatie over de railinfrastructuur met elkaar te delen. ‘Van de machinist die actuele informatie over zijn traject nodig heeft voor een veilige rit tot de ingenieur en aannemer die een complex spoorknooppunt ontwerpen en realiseren.’ (Verkeersnet.nl, 4 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18160/website-spoordata-in-de-lucht/

De website: http://spoordata.nl/

De Kade Utrecht plots afgeblazen

Onverwachts nieuws uit Utrecht: het plan voor de grote bioscoop De Kade zijn afgeblazen. Volgens De Utrechtse Internet Courant willen de aandeelhouders van de huidige grondeigenaren de grond niet beschikbaar stellen.

Het plan voor De Kade was al jaren in ontwikkeling. Waarom de grondeigenaren nu weigeren is dan ook niet duidelijk. Wel is duidelijk dat door deze beslissing er meteen een definitieve streep door het plan kan. (Biosagenda.nl, 11 februari 2016)

http://www.biosagenda.nl/nieuws_de-kade-utrecht-plots-afgeblazen_5905.html

Brief van B&W: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=0e3c919c-b2f1-4909-8988-5c58a2784ca5

En nog meer blunders ???

Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027, provincie Utrecht

Provinciale staten hebben in hun vergadering van 1 februari 2016 de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016 – 2027 (TSK) vastgesteld.

De TSK beschrijft het provinciale ruimtelijke beleid met betrekking tot de reductie van planologische overcapaciteit voor de nieuwbouw van kantoren in de provincie Utrecht. Daartoe wordt een aantal locaties beschreven. Per locatie wordt aangegeven of er reductie moet plaatsvinden. Wanneer dat het geval is, wordt de omvang van de voorgenomen reductie genoemd. Het in 2015 uitgevoerde Kantorenmarktonderzoek 2015 vormt de basis van deze locatiebeschrijvingen. De reductie zal plaatsvinden door middel van een door Provinciale Staten in 2017 vast te stellen inpassingsplan.

Het belangrijkste doel van de TSK is het in het leven roepen van zogenoemde voorzienbaarheid. Hiermee wordt beoogd om zoveel mogelijk het risico te beperken dat verzoeken om vergoeding van planschade ingewilligd moeten worden. Dergelijke verzoeken kunnen het gevolg zijn van de vaststelling van het hiervoor genoemde inpassingsplan.

In de TSK wordt ook aangegeven dat de provincie gemeenten en belanghebbenden faciliteert bij de vernieuwing, herbestemming en transformatie van leegstaande kantoren en dat zij hiervoor zonodig haar ruimtelijk instrumentarium zal inzetten. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 7068. Gepubliceerd op 11 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-7068.html

Ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541, dat is vastgelegd in het digitale bestand WPRIJNUTR1EWIJZIG.ON01 en het ontwerpbesluit hogere waarden, Wet geluidhinder (HW 1103).

Plangebied en doelstelling

Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnenburg, Utrecht vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming van dit perceel te wijzigen naar de bestemming Wonen. Het agrarische bedrijf op de locatie Nedereindseweg 541 is beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft het initiatief genomen om het perceel een nieuwe invulling te geven waarbij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing in zijn geheel zal worden gesloopt. Daarna worden er twee woningen (waarvan een ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning) op het perceel terug gebouwd. De doelstelling van dit wijzigingsplan is de beschreven nieuwe ontwikkeling ten behoeve planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 5210. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-5210.html

Vanwege het beleidsstreven de hoeveelheid herrie te verminderen wordt het niveau van de herrie juridisch verhoogd. Democratisch besloten is de benaming. Gezondheid.

Reserveringskalender evenementen 2016

Op basis van artikel 5:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening stelt de burgemeester jaarlijks de ‘reserveringskalender evenementen’ voor het volgende kalenderjaar vast. Organisatoren kunnen jaarlijks vóór 1 november verzoeken hun voornemen tot het organiseren van een evenement op de kalender te plaatsen, waarmee zij een reservering doen voor een bepaalde datum en locatie. De organisatoren dienen vervolgens, ruim voor aanvang van het evenement een vergunning aan te vragen voor het evenement, die getoetst wordt op de voorwaarden als genoemd in de APV. De gereserveerde plek op de kalender kan een weigeringsgrond zijn voor een ander evenement op de gevraagde tijd of locatie (of in de nabijheid daarvan).

De kalender draagt bij aan een goede programmering van de verschillende evenementen, voorkomt wildgroei van evenementen in kwantitatieve zin en is een hulpmiddel voor een goede spreiding over de stad en in de tijd. Uitgangspunt daarbij is dat er een goede balans is tussen Utrecht als evenementenstad én stad met een prettig woon- en leefklimaat. Wij zijn er immers voor iedereen: bewoners, bezoekers en organisatoren. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14417. Gepubliceerd op 8 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14417.html

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 18 februari 2016

o.a.

7 Smakkelaarsveld

Het college heeft na het stopzetten van de Bieb++ de gemeenteraad toegezegd om te verkennen welke ontwikkelingen mogelijk zijn op het Smakkelaarsveld. Vorig jaar juli nam de gemeenteraad de motie 2014/M63 aan. Daarin roept de gemeenteraad op om “een park op het Smakkelaarsveld” als voorkeursscenario uit te werken voor het Smakkelaarsveld. Er zijn drie ontwikkelscenario’s voor het Smakkelaarsveld uitgewerkt.

9 Sanering Nedereindse Plas

Geagendeerd door PvdD. De PvdD wil graag ingaan op de potentiële gevaren voor de omgeving wat betreft de mate van vervuiling van de Nedereindse plas, de oplossing met folie die voor ligt en het toekomstperspectief voor de Nedereindse plas.

11 Ketenaanpak Openbare Ruimte: Ruimtelijk Kader

De gemeente Utrecht startte in 2013 met het verkennen van de mogelijkheden om de regie in de openbare ruimte te verbeteren. Hierover is de commissie Stad en Ruimte in februari 2013 geïnformeerd met de commissiebrief “Regie op de Openbare Ruimte” er is een inhoudelijke toelichting gegeven op de Raadsinformatieavond van 26 maart 2013. In de commissiebrief over de “Integratie van de Ruimtelijke Keten” van maart 2015 is aangegeven dat met de groei van de stad Utrecht de opgave die Utrecht heeft bij het beheer van de openbare ruimte toeneemt. De gebruiksdruk neemt sterk toe, in het Healthy Urban Living Concept stellen mensen hogere eisen aan de openbare ruimte en willen steeds meer betrokken worden bij planvorming, gebruik en beheer. De huidige economische context vraagt om hogere efficiencyeisen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het verbeteren van die regie sluit aan bij het verzoek van uw Raad om de samenwerking in de ruimtelijke keten te optimaliseren.

12 Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Geagendeerd door GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De GroenLinks-fractie wil graag met andere partijen in gesprek over de mate waarin de gemeente (1) in de openbare ruimte kan bijdragen aan maatregelen om de wateroverlast te verminderen, (2) een leidende rol kan nemen in gezamenlijk met alle bewoners te nemen maatregelen om wateroverlast te verminderen of (3) bewoners kan ondersteunen in te nemen maatregelen. De PvdA fractie wil met het college in discussie gaan over de uitkomsten van het onderzoek. De fractie is ook benieuwd wat de andere fracties van de onderzoekresultaten vinden en hoe zij denken dat het probleem in de twee gebieden wordt opgelost. De CU-fractie wil dit punt met name agenderen om de wethouder erop te bevragen hoe hij de verantwoordelijkheid van de gemeente ziet in deze kwestie, daarbij wil de ChristenUnie oproepen tot actie van de kant van de gemeente en niet alle verantwoordelijkheid af te schuiven naar de bewoners.

13 SV 2015, nr 142 over festivalisering Utrecht

Geagendeerd door de fracties van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks gezamenlijk en D66. PvdD, CU, PvdA en GL: Tijdens de RIA spraken meerdere insprekers over (het gebrek aan) handhaving van de vergunning en/of ontheffing bij festivals in parken. De fracties spreken graag verder over dit onderwerp in de commissie. Tevens werd tijdens de RIA door de ambtelijke ondersteuning gesproken over de wijze van het verlenen van een vergunning. Ook hier spreken de fracties graag verder over in de commissie. D66: Verschillende insprekers melden problemen voor flora, fauna en omwonenden als gevolg van evenementen in parken, met name in het Lepelenburgpark en het Gagelbos. De D66-fractie wil daarom graag in gesprek met de wethouder hoe festivals georganiseerd kunnen worden, met respect voor mens en milieu.

14 Aanwijzen ligplaatsen historische boten (08122015)

Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie begrijpt uit het voorstel niet welk probleem het college met deze extra regelgeving probeert op te lossen. De fractie wil daarom graag de overwegingen daarachter horen en hoe tot deze locatiekeuze is gekomen. De fractie wil het college daarom graag oproepen om de onderbouwing nader (overtuigender) toe te lichten óf het voorstel in te trekken. Ook hoort het CDA graag hoe andere fracties tegen nut en noodzaak van deze nieuwe quasi-welstandstoets voor boten aankijken. Conform de door het college in de brief geschetste procedure wil de fractie dan ook graag de commissie gebruiken om hun zienswijze helder te maken en daarmee het college aanmoedigen om een aangepast besluit te nemen: of beter onderbouwd óf het besluit niet nemen.

15 Gezondheidscentrum Rijnhuizenlaan

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA wil niet alleen de stand van zaken weten van het project maar ook de economische uitvoerbaarheid en de deal over de grond. Het college geeft geen enkele informatie over de (nieuwe) financiële situatie van het project. Van het college wil de fractie weten wat de exacte (nieuwe) deal is, welke prijs is voor de grond nu werkelijk betaald. Eén partij heeft zich teruggetrokken van het project. Wat betekent dit voor financiële uitvoerbaarheid van het project. Deze zaken wil de fractie indien nodig in een (besloten) bijeenkomst bediscussiëren met het college. De PvdA is benieuwd naar de mening van andere fracties over de deal. Tevens leest de fractie dat er weer sprake is van vertraging van de uitvoering van het project. Zowel de bewoners als de fractie van de PvdA vragen zich af of het project werkelijk wordt uitgevoerd en zo ja wanneer. In de commissie wil de PvdA fractie met het college in discussie over de ontstane vertraging.

17 Vaststelling bestemmingsplan “Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′.

In 2006 is voor de ontwikkeling van Centrum Kanaleneiland (dat is opgesplitst in zes deelgebieden) een structuurplan opgesteld. In dit plan is het beleid van de gemeenteraad voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 10 jaar uitgewerkt. Uitgangspunt is het opwaarderen en verbeteren van het centrumgebied door middel van gefaseerde herontwikkeling. De nieuwe aansluiting met bedrijventerrein Papendorp door de Prins Clausbrug én de vernieuwde Churchilllaan met haar verbeterde openbaar vervoersverbinding geven het gebied een centrale ligging in de wijk én in de stad. Dit is aanleiding voor een hoogstedelijke ontwikkeling van het centrumgebied.

18 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

Aanleiding en doelstelling De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel zelfstandig functioneren en herkenbaar. Deze scholen zijn de laatste van de te vernieuwen basisscholen in Overvecht. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. Het plan voor de openbare ruimte wordt door de gemeente opgesteld en in een volgende fase met de buurt besproken. Het inrichtingsplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte ( aan de achterzijde van de flat aan de Eufraatdreef) ten behoeve van parkeren voor de gebruikers en bezoekers van de school en van een veilige oversteek naar de school toe. De doelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (twee basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.

19 Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

Eén van de doelstellingen van het project Beter Bestemmen is het toewerken naar een beleidskader voor de fysieke leefomgeving waarin al ons beleid overzichtelijk wordt gerangschikt en waarin zoveel mogelijk een integratieslag wordt gemaakt. Het doel is dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot het ruimtelijke domein op één plek staat, overzichtelijk is weergegeven en dat daarin ook specifieke beleidsonderwerpen voor iedereen eenvoudig vindbaar zijn (en bij een zoekopdracht of vraag, er altijd hetzelfde antwoord uit komt). In de geest van het coalitieakkoord, waarin wordt gepleit voor minder beleid en een goede dienstverlening, is begonnen met een praktische slag in het terugbrengen van het aantal beleidsnota’s over de fysieke leefomgeving. Het resultaat hiervan is een vermindering van het aantal beleidsnota’s waaraan wordt getoetst bij het opstellen van bestemmingsplannen, SPvE’s, ruimtelijke onderbouwingen en bij het toetsen van vergunningaanvragen (omgevingsvergunningen). Het intrekken van deze beleidsnota’s is (A) een eerste opruimslag en geeft (B) een doorkijk naar tweede opruimslag binnen (C) een continu proces. In dit continue proces wordt gezamenlijk toegewerkt naar een overzichtelijk integraal beleidskader.

20 Uitspraak Broese

Geagendeerd door SBU, CDA en PvdA Wat voor Stadsbelang Utrecht belangrijk is, is dat de fractie duidelijkheid krijgt over hoe dit heeft kunnen ontstaan en welke scenario’s voorliggen. Er dient wat de fractie betreft een keuze te worden gemaakt door de raad. Gaan we door met het pand op de Stadhuisbrug? Gaan we (partieel)renoveren? Verkopen we het pand met de huurder? Zetten we alles op alles om Broese er uit te krijgen? Vanuit dat perspectief wil de fractie de scenario’s verkennen. CDA en PvdA willen een toelichting op de antwoorden op de schriftelijke vragen en de bijbehorende commissiebrief voor zover dit gaat over het proces dat leidde tot de uitspraak van de rechter (hoe heeft het zover kunnen komen/hoe voorkomen we dit soort misstappen in de toekomst?).

20.b SV 2015, nr 176 vervolgvragen over vonnis rechtszaak Broese Boekverkopers vs. Gemeente Utrecht met antwoord

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=d1f8c04e-5f5c-484a-b2a6-5c5bec2ba0d2&FoundIDs=

Raadsbrieven

10-2-2016         Raadsbrief Aanvullende informatie opvang asielzoekers n.a.v. Cie M&S 9 februari 2016

10-2-2016         Raadsbrief Informatie prestatieafspraken rectificatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

12-2-2016         Informatie aanvullend onderzoek kinderen op Gezond Gewicht

10-2-2016         Informatiebrief over De Kade

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

12-2-2016         Brief Dance Sensation

12-2-2016         Stadsverwarming

10-2-2016         Informatiebrief over De Kade

10-2-2016         Conversieregeling 2003

9-2-2016           Samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling AVU

9-2-2016           Toezeggingen Perspectief Toerisme 2020

9-2-2016           Advies aan de Minister van OCW Nieuwe Hollandse Waterlinie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=