Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud
–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Utrecht heeft de soevereiniteit over eigen gebied uit handen gegeven. Zaak dat dat snel ongedaan wordt gemaakt.

o     Bomen kappen

o     Schriftelijke vragen over bomenkap en groencompensatie Walter Kollolaan

o     Boze bewoners stappen uit bomenoverleg Utrecht

o     Amersfoort checkt 35.000 bomen

o     O.a. Kromme RIjn. Start inspraak ontwerp-verkeersbesluiten vaarwegen

o     Daar is een natuurrecreatiegebied goed voor: een festival

–    Integriteitsprobleem en volksverlakkerij

–    Collectief sluitingsuur winkels Amsterdamsestraatweg

–    Niet voor kansarmen en allochtonen

–    Op grote schaal intrekking van verleende bouw- en omgevingsvergunningen door B&W van Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Nog eens bijna 1000 woningen niet energiezuinig genoeg door stadsverwarming

o     Mogelijk compensatie voor gedupeerden stadsverwarming

o     College Utrecht onder vuur vanwege stadsverwarming

o     Bewoners krijgen niet de rekening voor stadsverwarming

o     Extra maatregelen voor 950 Utrechtse sjoemelhuizen

o     Kosteloos afsluiten Eneco stadsverwarming in Utrecht, doe je zo!

o     Nieuwe markt voor Eneco? Heijmans ONE testlab voor het Nieuwe Wonen op FabCity

–    Provincie kraakt groot vervoersplan Utrecht

–    Bewonersgroepen willen 30 kilometerzone op Straatweg

–    Kracht van Utrecht organiseert 22 april InitiatievenCafé over ruimtegebruik en verkeer

–    Hoe gaat Utrecht om met leefbaarheid en levendigheid?

–    Merkwaardige gang van zaken bij ontheffing Winkeltijdenverordening

–    Amsterdam wordt te vol, PvdA komt met stappenplan

–    Utrecht en Amsterdam vormen ‘stadstaat’

–    Weg vrij voor herinrichting Jaarbeursterrein Utrecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Utrecht heeft de soevereiniteit over eigen gebied uit handen gegeven. Zaak dat dat snel ongedaan wordt gemaakt.

In de bijlage de reactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het verzoek om handhaving van het kappen door Golfclub de Haar.

(- zie dus de bijlage -)

Conclusie: waar de gemeente niet zelf de baas is kan voortaan ongestraft gekapt worden. Het enige wat de kapper gebeuren kan is dat de rijksdienst hem een plicht oplegt om binnen 3 jaar een nieuw klein boompje te planten.

Natuurmonumenten (jawel !), de in ledenaantal krimpende Golfclub De Haar en B&W van Utrecht vinden het hartstikke mooi als er in het parkbos Haarzuilens 774 overwegend monumentale bomen (waarvan er flink wat van meer dan een eeuw oud) gekapt worden om het golfterrein uit te breiden. De Golfclub – met een almaar moeilijker wordende financiële positie – zal een herplant van meer dan sprieten niet kunnen bekostigen.

Utrecht en meer specifiek Haarzuilens heeft het goed getroffen met zijn overheden. En met Natuurmonumenten (waarvan de bovenste traptreden vol zitten met figuren uit het old boys network) is ook iedereen dolblij.

 

Bomen kappen

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-10775

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43567. Gepubliceerd op 11 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43567.html

Waterwinpark Scherf 11b Leidsche Rijn te Utrecht, HZ_WABO-16-11144

Het kappen van 19 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45073. Gepubliceerd op 13 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45073.html

Olympus te Utrecht, HZ_WABO-16-11145

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45011. Gepubliceerd op 13 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45011.html

Locatie onherkenbaar aangegeven

Cicerolaan 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-11314

Het kappen van een els

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 46297. Gepubliceerd op 14 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46297.html

 

Schriftelijke vragen over bomenkap en groencompensatie Walter Kollolaan

Op 28 december 2015 is door de gemeente een velvergunning verleend voor het kappen van 17

populieren in de omgeving van de Walter Kollolaan. (kenmerk HZ_WABO-15-28259), de daadwerkelijke kap is in maart 2016 uitgevoerd. Naar aanleiding van deze kap en vergunningverlening heeft de fractie van de Partij voor de Dieren diverse vragen.

 

De reden waarmee de vergunning verleend is, is dat de populieren zogenaamde “pluizenoverlast” veroorzaken voor bewoners. In het gemeentelijke bomenbeleid staat dat overlast voor mensen – incidenteel – een reden kan zijn een kapvergunning aan te vragen. Tijdens de commissievergadering over bomen in Utrecht (Stad & Ruimte, 27-08-2015) is door ons gevraagd wat precies bedoeld wordt met “hinder” door bomen. De wethouder heeft toen toegezegd dat het college schriftelijk antwoord zou geven op onze vraag wat zij exact verstaan onder ‘hinder’. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord op die vraag ontvangen, daarom hebben wij hierbij nogmaals de vraag:

 1. Wat verstaat het college precies onder ‘hinder’ en onder ‘overlast’ door bomen? Wanneer vindt het college dat een boom zoveel hinder veroorzaakt dat het rechtvaardig is deze te kappen?

Deze vergunningaanvraag is ingediend door de gemeente. In eerste instantie is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 18 bomen. Één boom was geen pluizende populier, maar een berk (zonder pluizen), deze boom is later uit de kapaanvraag gehaald.

 1. Hoe was het mogelijk dat de kapaanvraag voor deze berk werd opgenomen in bovenstaande kapaanvraag voor populieren?
 2. Deelt het college de zorgen van de PvdD over de (on)zorgvuldigheid waarmee gehandeld wordt als de gemeente een kapvergunning moet aanvragen?

 

De motivatie voor de kap van deze bomen, die als bijlage bij de kapaanvraag is ingediend, meldt: “Het betreft hier achttien populieren van diverse rassen. Wat de bomen gemeen hebben is dat er vrouwelijke bomen zijn neergezet en de daarbij behorende pluisvorming wekenlang aanhoudt.” Van drie bomen (nummers 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag) waren de takken bij het kappen zo ver ontwikkeld, dat ze (na oprapen) tot bloei konden worden gebracht. Het bleken alle drie mannelijke bomen. Zie de foto, waarop de rode kleur van de mannelijke bloeiwijze te zien is. Op de tweede foto de gesloten en open helmhokjes.

 

 1. Hoe is het mogelijk dat bij het opstellen van de vergunningaanvraag gesteld is dat het allemaal vrouwelijke bomen betrof? En op welke manier is deze motivatie bij de aanvraag getoetst door de afdeling VTH?
 2. De kapaanvraag betrof een berk (boom nummer 4), vijf Balsempopulieren (bomen nummers 7,8,9,10 en 11) en een Grauwe abeel (boom nummer 15). Hoeveel klachten over pluizen heeft u specifiek voor deze zeven bomen gehad? Kunt u een reactie geven op ons vermoeden dat ze tot een andere partij bomen behoorden dan de pluizende populieren?
 3. Bent u ermee bekend dat pluizen volgens allergologen geen allergische reactie kunnen veroorzaken? Alleen stuifmeel (van mannelijke bomen) is daartoe in staat.

 

In de kapaanvraag wordt gemeld dat de bomen te dicht bij de erfgrens staan. De bomen 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag stonden op resp. 4,9 m, 7,7 m en 5,1 m van de dichtstbijzijnde erfgrens. Ook sommige andere bomen uit de kapaanvraag stonden op een flinke afstand van de erfgrens.

 1. Wat is de huidige norm voor de minimale afstand van een boom tot de erfgrens?
 2. Hoeveel klachten over wortelopdruk heeft u concreet per boom (van de 17 gekapte bomen) ontvangen? Hoeveel klachten heeft u per boom ontvangen over onleefbare situaties? \

 

De omwonenden van de bomen 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag geven aan nooit over de bomen te hebben geklaagd. Dit kan bij nog meer bomen het geval zijn geweest.

 1. Waarom zijn deze bomen waarover geen klachten zijn ingediend opgenomen in de kapaanvraag?

 

Na het verlenen van de kapvergunning zijn direct omwonenden van de bomen nummers 7, 8 en 9 een handtekeningenactie gestart om de drie bomen in dat hofje te behouden. Twee huishoudens wilden enkel boom nummer 9 kwijt (schaduw), 17 huishoudens wilden alle bomen behouden, de rest was

afwezig, neutraal of ging verhuizen. De omwonenden hebben hun handtekeningen met het verzoek niet over te gaan tot kap van de drie bomen via hun wijkregisseur bij de gemeente ingediend. De drie bomen zijn alsnog gekapt.

 1. Is het college bekend met deze handtekeningenactie?
 2. Waarom zijn de bomen alsnog gekapt? Waarom is de reden voor kap niet opgenomen in de aanvraag van de kapvergunning? Indien dat het risico op takbreuk is, zoals aan omwonenden is verteld, kunt u dan nader toelichten waarom dat juist bij deze bomen zo gevaarlijk is? Er loopt bijna nooit iemand in de wadi waar deze populieren staan en er staan ongeveer 10.000 populieren in Utrecht. Populus X Canadensis heeft cellulose in plaat van lignine en is daardoor geschikt voor houtproductie. Canadese populieren zijn daardoor wel gevoelig voor takbreuk. Dit waren echter geen Canadese populieren.
 3. Waarom is de kap met spoed uitgevoerd en is er niet gewacht tot na het broedseizoen, zodat de situatie met omwonenden besproken had kunnen worden?

 

De bomen in de wadi’s rond deze locatie groeien niet goed omdat ze ’s zomers na een regenbui dagenlang blank staan. Zelfs de elzen kunnen er niet goed tegen. In de wijk zijn twee gedraineerde wadi’s en daar groeien de bomen wel goed.

 1. Wat gaat het college doen om vóór de zomer de wateroverlast voor alle bomen (waaronder de vervangende bomen voor de gekapte populieren) in alle wadi’s te beperken?

 

Tot slot maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het ogenschijnlijk gemak waarmee kapvergunningen verleend worden en waarmee voorbijgegaan wordt aan de waarde van alle bomen voor ecologie, milieu en gezondheid. Bij de vergunningverlening wordt het argument gebruikt dat er voldoende groen in de omgeving van de te kappen bomen is, waardoor geen waardevermindering optreedt voor bovengenoemde punten.

 1. Is het college het met de PvdD eens dat wanneer de aanwezigheid van andere bomen en groen in de omgeving van te kappen bomen als argument wordt gebruikt om het kappen goed te keuren, ondanks de intrinsieke waarde van bomen op ecologisch, milieu- en ruimtelijk vlak, er op termijn geen bomen meer overblijven?

Eva van Esch

Partij voor de Dieren

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=df61d426-4c71-469b-8880-b19dcab38f2e

 

Boze bewoners stappen uit bomenoverleg Utrecht

Een groot deel van de Klankbord Groep Bomen en Werven in Utrecht gooit het bijltje erbij neer. Diverse bewoners in de overleggroep voelen zich gepasseerd omdat de gemeente maandenlang informatie zou hebben achtergehouden over bomenkap langs de Oudegracht.

Twistpunt is een serie van veertien bomen op de werven tussen de Geertebrug en de Vollersbrug. De gemeente zegt dat zes bomen direct moeten worden geveld. Van twee andere bomen wordt de kroon fors teruggezaagd. Utrecht bestempelt dat als ‘noodkap’, maar de boze bewoners zeggen dat de gemeente het project al vijf maanden geleden had kunnen aankondigen.

Gevaar

Volgens de gemeente zijn de acht bomen instabiel en vormen ze een gevaar voor de omgeving. De klankbordgroep zegt dat recent herstelwerk aan de kademuren daar de reden van is. Dat werk voerde de gemeente afgelopen najaar uit. De boze leden zeggen dat de gemeente de oorzaak van de instabiliteit nog altijd niet heeft onderzocht.

Wat de klankbordgroep ook steekt is dat Utrecht vorig al heeft besloten te bezuinigen op monumentale bomen langs de grachten. Bomen die eerder nog als belangrijk voor het stadsgezicht werden gezien kwamen daardoor alsnog op de kaplijst te staan, zeer tegen de zin van de overleggroep.

Vertrouwen opgezegd

De Klankbord Groep Bomen en Werven die vier jaar geleden werd ingesteld verliest door de rel een groot aantal leden. Ze vinden dat Utrecht door de bomen te kappen ernstige schade toebrengt aan de cultuurhistorische waarde van de stadswerven. De bewoners hebben het vertrouwen in de samenwerking met de gemeente opgezegd.

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie weten dat de kap van de bomen echt nodig is en dat het besluit genomen is “na een zorgvuldig proces van onderzoeken en second opinions”. Het stadsbestuur vindt het jammer dat de vijf klankbordleden uit het overleg zijn gestapt. “Zeker omdat we weten dat bomen ons allemaal nauw aan het hart gaan.” (RTV Utrecht,

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462852/boze-bewoners-stappen-uit-bomenoverleg-utrecht.html

De laatste zin berust op onwaarheid gegeven de in recent rechterlijk vonnis aangegeven laissez faire-attitude van het gemeentebestuur inzake de voorgenomen bomenkap voor de bevriende golfclub en voor Natuurmonumenten in Haarzuilens. (Niet 6 bomen maar 774.)

 

Amersfoort checkt 35.000 bomen

In Amersfoort zijn inspecteurs gestart met het controleren van ongeveer 35.000 bomen.

Het gaat om exemplaren in het bosgebied, het Soesterkwartier, Isselt, Liendert, Rustenburg, Schothorst, Nieuwland, Zielhorst, Kattenbroek en Calveen.

Elke vier jaar laat Amersfoort de gemeentelijke bomen in de stad nakijken. Bij de controles letten de inspecteurs op zaken als de aanwezigheid van dood hout, doorrijhoogte, aanwezigheid van (parasitaire) zwammen, ziekten en aantastingen.

De resultaten worden verwerkt in een beheersysteem waarin elke boom een eigen paspoort heeft. Zo kan de gemeente de conditie van de bomen goed in beeld houden en kan zij ook ingrijpen als dat nodig is. (RTVUtrecht, 13 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463257/amersfoort-checkt-35-000-bomen.html

In elk geval sluit men daarmee de ad hoc-kap vrijwel uit waar Utrecht groot in is.

 

O.a. Kromme Rijn

Start inspraak ontwerp-verkeersbesluiten vaarwegen en overige vaarwateren

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maken bekend dat van vrijdag 15 april 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 de ontwerp-verkeersbesluiten ter inzage liggen op het kantoor van het waterschap in Houten (Poldermolen 2):

voor de Vaarwegen:

 1. de Dubbele Wiericke
 2. de Grecht

voor de overige vaarwateren:

 1. de Lange en Korte Linschoten, de Jaap Bijzerwetering en de Montfoortsevaart;
 2. de Leidsche Rijn en de Oude Rijn-oost;
 3. de Enge en Kromme IJssel;
 4. de Kromme Rijn: bovenloop van Wijk bij Duurstede tot Werkhoven en benedenloop van Werkhoven tot Utrecht;
 5. de Enkele Wiericke;
 6. de Vlist;
 7. de Haven, Oudewater

In deze verkeersbesluiten staan nautische regels en randvoorwaarden waarbinnen het gemotoriseerde vaarverkeer veilig en vlot kan plaatsvinden. Vastgelegd is waar gevaren mag worden, met welke vaartuigen en met welke snelheid. Hierop is inspraak mogelijk. Na vaststelling van de verkeersbesluiten kan het waterschap daarop handhaven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2817. Gepubliceerd op 15 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2817.html

 

Daar is een natuurrecreatiegebied goed voor

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van een recreatiegebied ten behoeve van een festival, Gageldijk 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-11537

Gageldijk 1 te Utrecht

HZ_WABO-16-11537

Het gebruiken van een recreatiegebied ten behoeve van een festival

Datum ontvangst aanvraag: 11-04-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 46569. Gepubliceerd op 15 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46569.html

Integriteitsprobleem en volksverlakkerij

Twee dagen na de aanvraag wordt de sloopvergunning al verleend. Een monumentenadvies kan in die tijd niet verleend zijn. En twee dagen na de vergunningverlening wordt de aanvraag bekend gemaakt en worden burgers in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijzen naar voren te brengen. Is de monumentenlijst een slooplijst?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43018.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-44995.html

Het zal wel weer met excuses van de wethouder of de burgemeester (wie is eigenlijk de verantwoordelijke voor dit proces?) toegedekt worden. Anders moet de gemeenteraad het integriteitsprobleem en het bijna ontbreken van leidinggeven namelijk blootleggen. De raad is immers al zo moe.

Collectief sluitingsuur winkels Amsterdamsestraatweg

Aan het college en de raad,

 

Ik heb een paar principiële bezwaren tegen het besluit collectief sluitingsuur.

 

 1. sinds wanneer moeten de goede onder de kwade lijden? Collectieve straffen die ook mensen raken die niets misdaan hebben horen niet in een rechtsstaat thuis. Dat is meer iets voor een dictatuur. En laat de burgemeester nu niet met het argument komen dat het om een maatregel gaat i.p.v, een straf. Dat het als straf bedoeld is daar laat het besluit geen enkel misverstand over bestaan.

 

Ten aanzien van de meeste ondernemers erkent de burgemeester dat er van overtreding geen sprake is. Niettemin wordt hun een stuk omzet afgepakt.

 

 1. het enige effect van de maatregel is dat de overlast zich verplaatst naar andere delen van de Amsterdamsestraatweg of de stad. Dan kan je die daar wel weer gaan bestrijden, maar zo gaat het al jaren. De burgemeester verplaatst en verergert de overlast in plaats van die echt aan te pakken.

 

 1. de burgemeester doet net alsof het de taak en de verantwoordelijkheid van de ondernemers is om de overlast terug te dringen. Het is echter primair zijn taak en die van de gemeente. Nu het de burgemeester zelf en de gemeente niet lukt de overlast te bestrijden wordt de ondernemers in feite verweten dat ze het werk van de burgemeester en de gemeente niet doen.

 

Is het u bekend dat je na 22.30 uur helemaal niet meer klagen kan? Tot 22.30 uur kan je 06-38621496 bellen. Buiten openingstijden kan je bellen naar 2860000. Alleen krijg je dan een bandje dat het stadskantoor gesloten is. (Zie attachment.) Zou het geen idee zijn om er nu eerst voor te zorgen dat je toezicht & handhaving ook na 22.30 uur kan bellen in gevallen van overlast?

 

 1. de gemeente heeft de overlast voor een belangrijk deel zelf doen ontstaan. Waarom is er nog steeds geen bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg waarin bedrijven die naar hun aard grote overlast kunnen veroorzaken (massagesalons e.d.) worden verboden? Wie heeft er eigenlijk besloten dat de horeca in Utrecht 24 uur per etmaal open mag?

 

 1. door mijn werk zijn mij horecazaken bekend waar zelfs het opleggen van een last onder dwangsom en ook het invorderen van de dwangsom niet helpt. Hoewel de burgemeester daar mee bekend is (ik heb daar verschillende keren over geschreven) doet hij daar niets tegen. In het geval van ondernemers van de Amsterdamsestraatweg wordt echter een collectief sluitingsuur opgelegd terwijl in de meeste gevallen van overtreding geen sprake is. Kan het nog onrechtvaardiger?
 2. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(Email, 14 april 2016)

Niet voor kansarmen en allochtonen

De flats tussen het kanaal en het winkelcentrum Kanaleneiland worden heel mooi opgeknapt. Ze zijn gebouwd begin 70-er jaren. Mitros en Portaal wilden ze eigenlijk afbreken en vervangen door koopwoningen, maar daar hebben de bewoners (voornamelijk van Turkse en Marokkaanse afkomst) zich met succes tegen verzet.

Waar deze allochtone bewoners enorm van balen (en volkomen terecht) is dat de wijk nu wél wordt opgeknapt, maar niet voor hun. Voordat het besluit genomen werd de flats niet af te breken werden alle bewoners er eerst uitgewerkt met het verhaal dat slopen onherroepelijk was. Met het gedwongen vertrek van de allochtone bewoners was het doel van de gemeente eigenlijk al bereikt en hoefden de flats dus niet meer weg.

In 2001 besloot de gemeente akkoord te gaan met de sloop en nieuwbouw. Dat was in het kader van de “De Utrechtse Opgave” (DUO). Dat DUO-beleid was erop gericht het aandeel kansarmen (waartoe in discriminerend Nederland relatief veel allochtonen behoren) in wijken als Kanaleneiland

en Overvecht terug te dringen door de flats waarin die kansarmen wonen af te breken en te vervangen door koopwoningen die alleen betaalbaar zijn voor yuppen.

Het beleid om het aandeel kansarmen in Kanaleneiland en Overvecht terug te dringen was eigenlijk een beleid gericht op vermindering van het percentage bewoners van Marokkaanse en Turkse afkomst. Zoveel Marokkanen en Turken bij elkaar zou volgens de gemeente criminaliteit in de hand

werken. Het slopen van sociale huur flats paste dus in een beleid van gedwongen spreiding van allochtonen.

De woningvoorraad in Utrecht bestond in de 90-er jaren nog voor bijna de helft uit sociale huurwoningen. Partijen als GroenLinks en de PvdA, die beweren voor kansarmen en minderheden op te komen, vonden dat dat aandeel best minder kon: 30%. Ze stemden immers met alle gebiedsplannen in waarmee uitvoering werd gegeven aan het DUO-beleid.

Als de renovatie klaar is worden de allochtone bewoners die gedwongen waren daar te vertrekken uitgenodigd om de opgeknapte flats te komen bewonderen waar ze niet in mochten blijven wonen omdat ze kansarm en allochtoon zijn.

(nieuws030.nl, 14 april 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-niet-voor-kansarmen-en-allochtonen/

Op grote schaal intrekking van verleende bouw- en omgevingsvergunningen door B&W van Utrecht

Wat is er aan de hand? Onlangs waren er al enkele intrekkingen. Nu nog meer.

Intrekking bouwvergunning, het bouwen van een berging bij een woning, Bijleveldweg 14 te Vleuten, BV21004196/HZ_INT-16-07467

Bijleveldweg 14 te Vleuten

BV21004196/HZ_INT-16-07467

Het bouwen van een berging bij een woning

Datum besluit: 11-04-2016

Besluit: Ingetrokken

Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-47052.html

En nog 14 gevallen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46690.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46683.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46708.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46686.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46699.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46671.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46718.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46694.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46714.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46701.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46704.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46674.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46676.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46678.html

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Nog eens bijna 1000 woningen niet energiezuinig genoeg door stadsverwarming

De gevolgen van de niet zo duurzame stadsverwarming in Utrecht worden alsmaar groter. De gemeente heeft gisteren laten weten dat er nog eens 950 zogeheten ‘sjoemelwoningen’ niet duurzaam genoeg zijn en dat er onterecht gerekend is met een te hoog milieurendement.

Het gaat om woningen in Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd. Doordat de stadsverwarming bij deze woningen niet zo energiezuinig is dan gedacht, zijn de woningen niet energiezuinig genoeg dan dat ze voor de wet zouden moeten zijn. De gemeente gaat nu kijken of gedupeerden gecompenseerd kunnen worden.

Eerder werd al duidelijk dat er al 240 van deze sjoemelwoningen zijn in Utrecht.

(DUIC.nl, 13 april 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/nog-eens-bijna-1000-woningen-niet-energiezuinig-genoeg-door-stadsverwarming/

Zie ook film over deze kwesties: http://www.duic.nl/nieuws/korte-film-de-problemen-rond-de-stadsverwarming-in-utrecht/

 

Mogelijk compensatie voor gedupeerden stadsverwarming

Gedupeerden van de problemen met stadsverwarming in Leidsche Rijn worden mogelijk gecompenseerd. Het Utrechtse stadsbestuur is daarover in overleg met projectontwikkelaars. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

De stadsverwarming bleek eerder dit jaar een stuk minder efficiënt dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambetaren wisten daar al langer van, maar hebben dat de bewoners niet laten weten. Daardoor kregen ruim tweehonderd woningen ten onrechte een gunstig energielabel

Donderdag praat de raad weer over de kwestie. (RTVUtrecht, 13 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463218/mogelijk-compensatie-voor-gedupeerden-stadsverwarming.html

 

College Utrecht onder vuur vanwege stadsverwarming

Het stadsbestuur van Utrecht heeft donderdagavond een motie van afkeuring overleefd. De oppositie diende die in vanwege de blunders rond de stadsverwarming.

Eerder dit jaar bleek de stadsverwarming een stuk minder efficiënt dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambtenaren wisten daar al langer van, maar hebben dat de bewoners niet laten weten.

De PvdA vindt daarom dat het college wat valt te verwijten. “Dat ze ons niet volledig en niet tijdig hebben geïnformeerd”, aldus PvdA-raadslid Ruben Post. “Wij komen tot het oordeel: afkeuring, een zeer zwaar oordeel, een tik op de vingers voor dit college.”

De motie haalde geen meerderheid, dus de tik op de vingers bleef uit. Wel moet het college in gesprek met Eneco, de leverancier van stadswarmte. Zo moeten niet alle nieuwe huizen in de stad nog verplicht worden om stadsverwarming te nemen.

Daarnaast moeten in de toekomst ook andere aanbieders van stadswarmte toegang krijgen tot het warmtenet. (RTV Utrecht, 15 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463392/college-utrecht-onder-vuur-vanwege-stadsverwarming.html

 

Bewoners krijgen niet de rekening voor stadsverwarming

De bewoners krijgen niet de rekening gepresenteerd van het gemeentelijk geblunder met de stadsverwarming. Die toezegging deed wethouder Kees Geldof (VVD) de gemeenteraad donderdagavond.

Dat bewoners van de inmiddels 1200 sjoemelwoningen in Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd niet de dupe mogen worden van de problemen met de stadsverwarming was een harde eis van de gemeenteraad. Om die extra kracht bij te zetten, werd er een motie ingediend, die door een meerderheid werd gesteund.

Wie de extra maatregelen om huizen alsnog duurzaam te maken met bijvoorbeeld zonnepanelen of extra isolatie dan wél moet betalen, werd gisteravond tijdens een raadsvergadering niet duidelijk. Hierover gaat de gemeente met projectontwikkelaars en energieleverancier Eneco in gesprek.

Ruim twee maanden nadat deze krant onthulde dat bij 240 nog te bouwen woningen in Leidsche Rijn met stadsverwarming is gesjoemeld met het milieurendement, krijgt de gemeentraad geleidelijk de antwoorden van het college waar de raad al zo lang op wacht.

Aansluitplicht

De voltallige raad – oppositiepartij CDA uitgezonderd – steunde een motie om te stoppen met de aansluitplicht op stadsverwarming voor nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouwprojecten. Ook werd een motie aangenomen om de afsluitkosten van de stadsverwarming van Eneco gelijk te trekken met de gemiddelde afsluitkosten van een gasaansluiting. Eneco rekent relatief hoge afsluitkosten van tussen de 3000 en 4000 euro.

Gesjoemeld

Gevoelig punt in het debat was het feit dat ambtenaren negen maanden lang wisten dat er gesjoemeld werd met het milieurendement, maar niet aan de bel trokken bij hun meerderen. De oppositie rekende dit de drie verantwoordelijk wethouders Lot van Hooijdonk (GroenLinks), Paulus Jansen (SP) en Kees Geldof (VVD) zwaar aan.

Volgens de oppositiepartijen hadden de wethouders zich actief moeten laten informeren door hun ambtenaren. ,,Je weet niet wat je niet weet,” pareerde SP’er Michel Eggermont de aanval van de oppositie. ,,Als ze het niet weten, hadden ze het móeten weten,” reageerde PvdA’er Ruben Post. Een motie van afkeuring werd niet gesteund door de coalitie.

D66-raadslid Matthijs Sienot gaf het college evenwel ‘een gele kaart voor het proces’.

(AD.nl, 15 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4282865/2016/04/15/Bewoners-krijgen-niet-de-rekening-voor-stadsverwarming.dhtml

Toezegging Geldof minimaliseert zijn onderhandelingspositie. Kans is dan groot dat niet de 1200+ bewoners de rekening betalen, maar alle Utrechters samen. Handig, maar de Utrechters zijn dat gewend (Galgewaard, Stadsschouwburg, Tivoli-Vredenburg, Stadskantoor, Bibliotheek, infraprojecten, enzovoort), nu nog zonder verzet.

Eneco probeert met koppel’verkoop’ de handen op elkaar te krijgen voor zijn biomassacentrale

Extra maatregelen voor 950 Utrechtse sjoemelhuizen

Voor 950 nog te bouwen woningen met stadsverwarming in Utrecht moeten extra maatregelen worden genomen om die duurzamer te maken. Bij deze huizen heeft de gemeente onterecht gerekend met een te hoog milieurendement.

Hierdoor zijn ze slechter geïsoleerd dan ze volgens de wet zouden moeten zijn. Wie de extra maatregelen, zoals zonnepanelen, extra isolatie of aanpassingen van de plannen gaat betalen, is onbekend. Hierover moeten gemeente, projectontwikkelaars en Eneco met elkaar in gesprek.

Hoofdpijn

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Die praat donderdag over de grote problemen met stadsverwarming die de raadsleden langzamerhand hoofdpijn bezorgen.

De 950 woningen, waarvan een deel al is verkocht, komen in de wijken Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd. Voor deze huizen had de gemeente in eerste instantie gezegd dat ze vasthield aan het hogere milieurendement.

De gemeenteraad was hier echter niet gerust op en drong tijdens een commissievergadering vorige maand aan op een second opinion. En met succes, want dit advies van de landsadvocaat raadt burgemeester en wethouders nu aan hun eerder genomen besluit van half februari terug te draaien en te rekenen met een lager milieurendement.

De 950 woningen komen boven op de 240 sjoemelwoningen in Leidsche Rijn, waarmee Utrecht al eerder met het milieurendement geblunderd heeft. Hoeveel het gaat kosten de problemen met deze woningen op te lossen, moet een onafhankelijk onderzoek uitwijzen. De fracties vrezen ook hier schadeclaims van projectontwikkelaars en verontruste bewoners. De raad wil niet dat de bewoners de rekening gepresenteerd krijgen.

Afhankelijk van Eneco

De fracties maakten tijdens de commissievergadering tevens duidelijk dat ze van de aansluitplicht op stadsverwarming af willen. Hetzelfde geldt voor de hoge afsluitkosten. Het eerste is lastiger te regelen dan het tweede, aldus het college. Voor de verplichte aansluiting is Utrecht afhankelijk van Eneco, leverancier van stadsverwarming.

Om de afsluitkosten omlaag te krijgen, stellen burgemeester en wethouders voor de verplichting te schrappen om de loze leidingen voor stadsverwarming in de grond te verwijderen.

Eneco denkt de problemen met het milieurendement van stadsverwarming op te lossen wanneer haar nieuwe biomassacentrale op Lage Weide in gebruik is. Dat is naar verwachting in 2018. Maar wat de grootste collegepartij, D66, betreft, komt deze centrale er niet.

Raadslid Matthijs Sienot twijfelt aan de economische haalbaarheid en duurzaamheid van de biowarmte-installatie. Eerder maakten Milieudefensie, bewonersplatform Stadsverwarming Utrecht en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht bezwaar tegen de biomassacentrale.

(AD.nl, 13 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4280919/2016/04/13/Extra-maatregelen-voor-950-Utrechtse-sjoemelhuizen.dhtml

In bepaalde moeilijke gevallen de leidingen in de grond niet verwijderen lijkt OK. In alle geval echter niet. Dat is namelijk het afwentelen van ondernemerskosten op de gemeenschap.

B&W en ambtenaren zijn sterk in gammele contracten. Hopelijk kijkt de gemeenteraad (of beter gezegd een adviseur van de gemeenteraad) goed mee.

 

Kosteloos afsluiten Eneco stadsverwarming in Utrecht, doe je zo!

Afsluiten van Eneco stadsverwarming is tegenwoordig minder moeilijk dan je wellicht denkt. Utrechter Willem van den Brul ging je voor. Wij zullen je zijn stappen in dit artikel verder uit de doeken doen.

Hoge kosten

Willem van den Brul kreeg in de voorbije jaren het idee dat hij met stadsverwarming een stuk duurder uit was dan een identieke woning op gas. Hij besloot met zijn buurman, in het bezit van een gas-aansluiting, de rekeningen van de afgelopen 5 jaar naast elkaar te leggen en wat bleek: met een identiek huis en zelfde gezinssamenstelling bleek de jaarrekening van de buurman 1000 euro goedkoper te zijn.

Opzegging

Het geconstateerde kostenverschil stuurde Van den Brul op aan Eneco. Hier kwam geen reactie op. Van den Brul informeerde Eneco daarna over het beëindigen van de warmte levering, waarna hij een offerte ontving. Eneco zou twee kranen moeten verwijderen, kosten: 1610 euro. Van den Brul stelde Eneco voor met elkaar om tafel te gaan om tot een oplossing te komen. Dat gesprek vond in maart 2014 plaats. Het leek nergens toe te leiden, tot Eneco kort daarna het teveel betaalde vastrecht terugbetaalde en de offerte voor het verwijderen van de kranen verlaagde tot 465 euro. Van den Brul ging echter niet akkoord, het werd ‘een principekwestie’. (….)

(Stadsverarming, 10 april 2016)

http://www.stadsverarming.nl/kosteloos-afsluiten-eneco-stadsverwarming-utrecht-zo/

 

Nieuwe markt voor Eneco?

Heijmans ONE testlab voor het Nieuwe Wonen op FabCity

Op FabCity, de tijdelijke innovatiecampus op het Amsterdamse Java-eiland start Heijmans met het testen van het nieuwe wonen. De Heijmans ONE is het platform voor dit onderzoek. In en aan het verplaatsbare huis komen diverse nieuwe technologieen en systemen die bijdragen aan een zelfstandig opererend huis en een betere besturing van het huis.

Heijmans wil met het onderzoek tijdens FabCity de interactie tussen verschillende systemen zien die voor het eerst samen worden gebracht in een huis. Welke invloed hebben zij met elkaar op het leven in het huis en hoe werken de systemen samen? Dit onderzoek sluit goed aan op de doelstellingen van FabCity.

FabCity is een onderdeel van het programma Europe by People, the Future of Everyday Living. Dit programma onderzoekt hedendaagse maatschappelijke vraagstukken met behulp van kunst en design en is georganiseerd rondom het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Dat houdt in dat meer dan

twintigduizend politici en ambtenaren in onze hoofdstad neerstrijken. Ruim zes maanden lang is Amsterdam ook een ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur, samenleving en innovatie. De tijdelijke FabCity op de kop van Java-eiland is een zelfvoorzienende samenleving waar jonge mensen – studenten, kunstenaars, start-ups en professionals – werken, creeren en onderzoeken en oplossingen presenteren voor de dagelijkse problemen die het leven in de stad met zich meebrengt.

Energie

Eneco is een van de partners van Heijmans in dit onderzoek en levert een van de eerste Tesla Power Walls. Deze batterij voor huizen van Tesla maakt het mogelijk om opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. De energie wordt opgewekt via de PV-panelen op het dak van de Heijmans ONE.

Tegelijkertijd verzorgt Eneco dat het energieverbruik van het huis eenvoudig kan worden afgelezen via Toon. Op een aparte display wordt weergegeven hoeveel energie wordt opgewekt door de PV-cellen en hoeveel energie wordt opgeslagen in de Tesla Powerwall. Met Toon is onder andere ook de

verwarming te bedienen.

Het overschot aan opgewekte energie kan worden geleverd aan het micro grid dat Zown, een start-up van Alliander, aanlegt. Een micro grid is een intelligent lokaal energienetwerk, dat zowel op het energienet kan worden aangesloten als zelfstandig kan opereren. In de Heijmans ONE zal grotendeels van de tijd een datascience student verblijven om alle data te analyseren.

(Netherlandscorporatenews, 11 april 2016)

http://www.netherlandscorporatenews.com/archive/inp/2016/04/11/T026.htm

Het is veel te vroeg om te zeggen of dit gesubsidieerde project vanuit het gezichtspunten van besparing op natuurlijke hulpbronnen en milieu als verantwoord aan te merken is. Er zitten in elk geval wat windowdressing-kanten aan doordat het ook gekaderd is in het Nederlands EU-voorzitterschap

Het programma Toon van Eneco.levert overigens veel ellende op. Zie: https://forum.eneco.nl/actueel-87/verbruiksgegevens-11043 en http://www.klachtenkompas.nl/eneco

 

Provincie kraakt groot vervoersplan Utrecht

VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek ziet het omvangrijke Mobiliteitsplan Utrecht 2025 van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk totaal niet zitten. De provincie voorziet opstoppingen op provinciale en rijkswegen, langere aanrijtijden voor hulpdiensten en problemen met het openbaar vervoer.

Het verkeersplan, dat een blauwdruk moet worden voor de mobiliteit in de stad voor de komende tien jaar, ligt inmiddels in ‘definitieve’ versie op tafel, maar de provincie piekert er niet over met de huidige versie in te stemmen. Volgens Verbeek geeft Utrecht geen overtuigende onderbouwing bij tal van conclusies in de notitie.

Bevolkingsgroei

In het plan gaat verkeerswethouder Van Hooijdonk ervan uit dat het autoverkeer in de stad niet verder toeneemt, ondanks een verwachte bevolkingsgroei van 330.000 naar 400.000 inwoners. ,,Wij denken dat het niet mogelijk is om het aantal arbeidsplaatsen en inwoners te laten toenemen, zonder een toename van het aantal auto’s,” zegt Verbeek, die samen optrekt met Rijkswaterstaat en vervoerder Qbuzz.

Als het plan in onaangepaste vorm wordt uitgevoerd, voorspelt de gedeputeerde grote problemen op het (provinciale) wegennet. ,,De aanleg van stadsboulevards, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen, gaat ten koste van ruimte voor de auto. Wij voorspellen dat dit vooral in de spits een groot effect zal hebben op de gehele doorstroming in de stad. Met onder meer langere aanrijtijden van de hulpdiensten als gevolg.”

Voorts zal het voornemen om automobilisten zo lang mogelijk op de snelweg en op een zo kort mogelijke route door de stad te laten rijden, volgens de provincie leiden tot extra drukte op de wegen. ,,Dit leidt tot een slechte bereikbaarheid en zorgt voor vertraging in het openbaar vervoer.”

De provincie wil samen met Rijkswaterstaat betrokken worden bij nadere uitwerking van de maatregelen. ,,We zitten al met de gemeente om de tafel. We willen dat we per project de juiste maatregelen met elkaar nemen.” (AD.nl, 9 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4278686/2016/04/09/Provincie-kraakt-groot-vervoersplan-Utrecht.dhtml

Bewonersgroepen willen 30 kilometerzone op Straatweg

Maak van de Amsterdamsestraatweg, het deel van het Paardenveld tot de Marnixlaan, in Utrecht een 30 kilometerzone. Dat is de vurige wens van diverse bewonersgroepen en ondernemers in en rond deze drukke en lange winkelstraat.

De bewoners willen van de Amsterdamsestraatweg weer een aantrekkelijke en leefbare winkelstraat maken. Met autoluw verkeer, waar fietsers en voetgangers, in tegenstelling tot de huidige situatie, ruim baan krijgen.

Dat betekent dat de straat heringericht moet worden als 30 kilomterzone. Voor deze metamorfose heeft de gemeente in haar begroting nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

Negatieve spiraal

In 2014 heeft de gemeente in een ontwikkelvisie al vastgelegd dat er een einde moet komen aan de negatieve spiraal, waarin de Amsterdamsestraatweg zich bevindt. Hierbij opperde de stad al om van de straat een 30 kilometerzone te maken. Alleen het geld om dit te realiseren, is er niet.

De bewoners en ondernemers roepen in een brief de Utrechtse gemeenteraad op hiervoor dan ook snel de benodigde gelden beschikbaar te stellen.

,,Wij zien graag een integraal plan voor onze Straatweg, gemaakt door u als gemeente, bewoners en ondernemers. Om dat plan te maken en uit te voeren, om er dus een gemeentelijke project van te maken, is gereserveerd geld nodig. Wij vragen daarom u om het startschot te geven door het nu in de begroting op te nemen,” luidt de oproep aan de lokale politici.

Overlast

De ASW, en dan met name het stuk tussen globaal het Paardenveld en Marnixlaan, kampt al jaren met overlast, leegstand, criminaliteit en illegale praktijken, zoals illegaal gokken. Tot grote ergernis van de gemeente, bewoners en bonafide ondernemers. Die zien de verloedering met lede ogen aan.

Utrecht probeert al jaren met extra geld, inzet en maatregelen, zoals de invoering van een vervroegde sluitingsstijd voor de horeca, de problemen op de Straatweg aan te pakken. Dit jaar heeft de stad 1,7 miljoen euro beschikbaar voor dit doel, aldus burgemeester en wethouders. Al de inspanningen de afgelopen jaren hebben echter (vooralsnog) weinig effect gehad in de ogen van de schrijvers van de brief aan de raad.

Zo neemt bijvoorbeeld de straathandel in hasj en hennep, maar ook in illegale drugs, de afgelopen maanden toe. Net als het illegaal gokken, merken bewoners en ondernemers. (AD.nl, 8 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4278372/2016/04/08/Bewonersgroepen-willen-30-kilometerzone-op-Straatweg.dhtml

Kracht van Utrecht organiseert 22 april InitiatievenCafé over ruimtegebruik en verkeer

Op vrijdag 22 april organiseert de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer. Locatie is het Rotslab. In deze bijeenkomst geven wij initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) in straten, buurten en wijken een podium. Het doel is om mensen te inspireren de omslag naar duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken. (Kracht van Utrecht, 6 april 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/

Hoe gaat Utrecht om met leefbaarheid en levendigheid?

Utrecht wordt steeds voller, het inwonersaantal blijft groeien maar de stadsgrenzen rekken niet op. Ondertussen is de horecawereld in beweging en komen er ook in de wijken steeds meer nieuwe initiatieven. Een logisch gevolg is dat er op sommige plekken frictie ontstaat. “Dit spanningsveld tussen leefbaarheid en een bruisende stad blijft de komende jaren dan ook een uitdaging voor de stad.”

Op DUIC.nl was er al het nodige over te doen: ondernemingen en initiatieven die in de problemen komen door mogelijke overlast voor de buurt. DEPOT wilde een creatief warenhuis beginnen in een oude spoorloods bij de Tweede Daalsedijk. Ruim twee jaar zijn de initiatiefnemers bezig geweest. De eigenaar van het pand, de NS, gaf geen huurovereenkomst en vervolgens de gemeente geen vergunning. De NS liet eerder al aan DUIC weten: “Er is onvoldoende draagvlak in de buurt in verband met mogelijke overlast.”

De twee horecagelegenheden Speck en Stelios zaten nog niet lang op het Ledig Erf, begin vorige maand bleek dat de terrassen weer moesten sluiten. Enkele bovenburen hadden geklaagd over geluidsoverlast. De terrasvergunningen werden ingetrokken. De gemeente bleek met verkeerde cijfers te hebben gewerkt. Carla’s Conditorie besloot te verhuizen uit Oog in Al toen buurtbewoners klaagden over geuroverlast. Doordat de zaak niet al te goed liep kon de eigenaresse zich een nieuwe koolstoffilter niet veroorloven en besloot ze weg te gaan. Ook in Leidsche Rijn hadden omwonenden klachten over de omvang van het nieuwe Castellum Hoge Woerd.

Het meest recente voorbeeld komt van de goedlopende koffiezaak The Village in de oude gevangenis Wolvenplein. Ook hier komen enkele buurtbewoners nu in opstand omdat ze overlast ervaren van het nabijgelegen terras. De bezwaren worden afgewogen door het college. De eigenaren vrezen voor het voortbestaan als de terrasvergunning wordt afgepakt.

Levendig en leefbaar

Een heleboel Utrechters vinden een nieuw terras, koffietentje, culturele hospot of festival in de buurt juist heel leuk. Zij zetten de klagende omwonenden al snel neer als ‘zure mensen’ die in een hutje op de hei zouden moeten gaan wonen. Zo schreef reaguurder Berend op DUIC.nl: “Utrecht ondervindt meer last van kleinburgerlijke babyboomers dan van een horecagelegenheid als The Village. Ga lekker in de polder wonen als je rust zoekt.” Een stad of wijk kan opleven van een culturele hotspot of een nieuwe terras, maar voor de direct omwonenden kan zoiets het woongenot behoorlijk vergallen. Het gaat hier tussen het gemeenschappelijke belang en het belang van direct omwonenden.

De discussie tussen levendigheid en leefbaarheid kreeg in februari al een duwtje in de rug door een opinieartikel in het AD van D66-raadslid Aline Knip. Hierin riep de politica op om juist meer lef te tonen in de ontwikkeling van de stad. “Anders komen initiatieven van cultureel ondernemers door te strakke regelgeving en bange buren niet meer naar Utrecht! Wij willen ruimte geven aan initiatieven.” Over haar beweegredenen om het artikel te schrijven vertelt ze: “Utrecht is een jonge, hoogopgeleide stad en al lang geen provinciestad meer. We groeien door naar de 400.000 inwoners. Ik zie de beweging dat er steeds minder kan en mag, en als zo’n tendens doorzet dan gaat het niet goed met de stad. We moeten dus opzoek naar manieren hoe we stad verder gaan invullen. We hoeven geen Amsterdam te worden met vrijgezellenfeesten en bierfietsen, maar de stad moet wel bruisen. Daar moet ook plek voor zijn.” Overigens geeft Knip aan dat de belangen van zogeheten klagers ook niet zomaar opzij gezet mogen worden. “Maar het lastige is wel dat zij de gemeente en instanties heel goed weten te vinden, terwijl ik zie dat voorstanders zich minder snel uitspreken. Daardoor kan snel een vertekend beeld ontstaan.”

Goede communicatie is de sleutel

De gemeente laat weten dat ook zij altijd moet balanceren tussen de verschillende belangen. “Initiatiefnemers wordt de ruimte geboden en tegelijkertijd mogen nieuwe initiatieven niet een te zware druk leggen op de leefbaarheid van de omgeving. De gemeente adviseert initiatiefnemers altijd om goed met omwonenden in gesprek te gaan, de sleutel ligt vaak in goede communicatie en participatie.”

Communicatie en overleg worden door alle partijen – ondernemers, gemeente, omwonenden en de politiek – genoemd als sleutelfactoren. “En dit kan vaak stukken beter”, vertellen Koen Scherer en Bas Savenije. Zij wonen op enkele meters afstand van de oude gevangenis Wolvenplein en ervaren beiden overlast van The Village. “Wij zijn natuurlijk niet tegen nieuwe initiatieven en begrijpen ook dat een stad moet ontwikkelen, maar het moet niet de leefbaarheid van de omwonenden aantasten.”

Scherer woont al twintig jaar pal naast het complex. De gevangenis sloot in 2015 en sindsdien zitten er verschillende nieuwe initiatieven. “Ik vind het heel lullig voor de jongens van The Village maar ik vind niet dat we goed ingelicht zijn. In het beginstadium moet alles goed overlegd worden, vooral met de omwonenden, om later problemen te voorkomen.”

Scherer en Savenije hebben vooral last van het geluid: “In de zomer zitten er tientallen mensen op het terras, als je daarnaast woont is dat gewoon vervelend”, vertelt Scherer. Savenije vult aan: “Ik ben hier juist ooit gaan wonen omdat dit een rustige plek is in de stad, en er is genoeg horeca in de buurt. Dan hoeft er hier toch ook niet per se nog meer bij? Ook waren de plannen nog niet heel concreet in het begin. Verschillende bewoners hebben toen ook hun bedenkingen kenbaar gemaakt bij de gemeente, bij mij in het complex vooral over mogelijke geluidsoverlast van het voorplein van de gevangenis. Dat zit op een paar meter afstand van onze gevels.” Scherer laat ook weten dat het hem stoort dat ze door sommigen worden neergezet als ‘zuur’: “Omwonenden zijn bijna per definitie in de minderheid, maar wij moeten ook opkomen voor onze belangen, dat komt de wijk zeker ten goede.”

Om Wolvenplein te kunnen gebruiken voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning, heeft het college in februari 2015 een omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Een tijdelijke vergunning, omdat de plannen voor de herontwikkeling van de voormalige gevangenis nog in de maak zijn. “Daarnaast zijn in juli 2015 de horecavergunningen verleend voor een lunchroom met een terras. Deze twee kunnen niet meer gebruikt worden als de onderliggende omgevingsvergunning in 2020 verloopt”, aldus de gemeente.

De eigenaren van The Village en de omwonenden die overlast ervaren zijn een aantal keer in gesprek geweest. The Village heeft al enkele aanpassingen doorgevoerd op het voorplein en dat heeft ook wel geholpen. Het geluidsniveau op het terras zelf blijft echter een probleem. Ondertussen lopen er bezwaarprocedures tegen de twee horecavergunningen.

De gemeente biedt in dit soort gevallen al enkele jaren pre-mediation aan, in een poging de zaak zonder hoorzitting of beslissing op bezwaar te behandelen. “Als bewoners of bedrijven het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of als partijen zich niet aan de afspraken houden die in vergunningen staan, kunnen bewoners een juridische procedure starten bij de gemeente.” Naast pre-mediation biedt U Centraal ook kosteloos buurtbemiddeling aan bij conflicten.

De horecawereld in beweging

Erik Derksen weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om een nieuwe zaak ergens te openen. Hij is vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (regio Utrecht) en heeft zelf meerdere horecagelegenheden. Toen hij Buurten opende op de Burgemeester Reigerstraat waren er ook angst en bezwaren vanuit de omwonenden. “Iedereen wil horeca, maar iedereen kent ook het principe van Not in my backyard (Nimby). Het eerste wat ik heb gedaan is bij de mensen langsgaan en mijn 06-nummer achterlaten. Bij klachten konden ze mij dus direct bereiken.” Voorzitter Pieter Bos vult aan: “Angst is een slechte raadgever, maar het is begrijpelijk dat omwonenden dit kunnen hebben. Daarentegen kunnen mensen ook heel veel hebben als ze zich serieus genomen voelen. Als ondernemer moet je dus ook zeker luisteren naar omwonenden.”

Dat Utrecht steeds meer inwoners en steeds meer nieuwe initiatieven krijgt ontgaat ook KHN niet. De belangenorganisatie heeft in de stad nu meer dan vierhonderd leden. “De horecawereld is niet eerder zo erg in beweging geweest”, vertelt Derksen. Bestuursadviseur Hermannus Stegeman haakt daarop in en denkt ook aan de regelgeving: “Waar we nu naar kijken, en waar het ook wel misgaat in de handhaving, is dat het huidige beleid gestuurd is op hokjes maken. Bij een type zaak hoort een type overlastprofiel. Alle horecazaken worden zo in een bepaalde categorie gestopt. Maar wat je juist ziet is dat de markt heel erg in beweging is. Er ontstaan gemengde concepten, retail en horeca samen bijvoorbeeld. Vroeger had je een café, een snackbar, een restaurant: heel simpel. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo simpel, je hebt zo veel vernieuwende concepten dat de oude hokjes en de daarbij behorende overlastprofielen en regels soms niet meer passen. Ook hier moeten we als KHN samen met de gemeente kijken hoe we ermee om moeten gaan en daar moeten we echt niet te lang mee wachten.”

Nieuwe initiatieven

Hoe door de gemeente met verschillende initiatieven om wordt gegaan, hangt zeer af van de mogelijkheden van de locatie. Betreft het een pand dat al een horecabestemming heeft, dan is een terras in de openbare ruimte in beginsel mogelijk. Een goed voorbeeld hiervan is Orloff aan de Kade. Na aanvankelijk aarzelingen in de buurt over het grote terras, hebben omwonenden de zaak laatst zelfs een dag overgenomen. Eigenaar Martijn Cools vertelde hierover aan DUIC: “Het is toch mooi dat dit kan. In het begin was er vanuit de buurt wat scepsis over onze komst, maar anderhalf jaar later blijkt dat we een fantastische band met de wijk hebben.”

D66-raadslid Knip ziet graag in alle Utrechtse wijken cultuur en horeca ontstaan en voelt er dan ook wat voor om de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op te rekken. “Laat hen het maar tijdelijk proberen.” Knip wil vooral af van de zwart-witdiscussie tussen de voor- en tegenstanders en het gesprek breder trekken: “Waar willen we heen met Utrecht en wat is daarvoor nodig?” Voor een mogelijk antwoord nodigt ze samen met de organisaties Utrechtse Ruimtemakers en het Utrechts Verbond initiatiefnemers, betrokken burgers, ondernemers, ambtenaren, raadsleden, wethouders en specialisten uit voor een serie publieke werksessies over de taaiheid van het samen stad maken. De eerste aflevering, met het onderwerp ‘Schurende buren’, is op 13 april in Het Huis Utrecht.

(DUIC.nl, 9 april 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/duic-krant-hoe-gaat-utrecht-om-met-leefbaarheid-en-levendigheid/

Afgehandelde aanvraag ontheffing Winkeltijdenverordening, openstelling in de nacht 22.00 uur en 02.00 uur, Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht, HZ_OWT-16-09021

Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht

HZ_OWT-16-09021

Aanvraag voor ontheffing voor openstelling van de winkel op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en 24 december tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Datum besluit: 30-03-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43441. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43441.html

De overbuur van het stadhuis.

Er is geen vergunningaanvraag gepubliceerd zodat niemand een zienswijze kon indienen.

Afgehandelde aanvraag ontheffing Winkeltijdenverordening, openstelling in de nacht 22.00 uur en 02.00 uur, Amsterdamsestraatweg 56 te Utrecht, HZ_OWT-16-09020

Amsterdamsestraatweg 56 te Utrecht

HZ_OWT-16-09020

Aanvraag voor ontheffing voor openstelling van de winkel op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en 24 december tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Datum besluit: 30-03-2016

Besluit: Afgewezen

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43213. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43213.html

Er is geen vergunningaanvraag gepubliceerd zodat niemand een zienswijze kon indienen.

Met betrekking tot de volgende vergunningen is ook geen aanvraag gepubliceerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43863.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43854.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43859.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43866.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43839.html

en zo nog er nog eens 19 andere.

Het gaat de Utrechters ook geen moer aan. Het is maar goed dat ze hier buiten gehouden worden.

Amsterdam wordt te vol, PvdA komt met stappenplan

Amsterdam raakt overvol. Volgens prognoses lopen er over tien jaar zo’n 30 miljoen bezoekers en toeristen rond in de hoofdstad. Zij vormen volgens de PvdA een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de stad. De partij komt daarom met een zevenstappenplan.

“Het is belangrijk om nu goed na te denken over wat we moeten doen om te voorkomen dat Amsterdam haar aantrekkingskracht verliest”, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman. “Want niet alleen de bewoners maar ook de toeristen hebben er last van.”

Het stappenplan moet daarbij helpen. Bijvoorbeeld door te laten berekenen wat de grens van de groei is. Moorman: “Dat is in Venetië ook gedaan en die stad is over de grens heen, dat is alleen nog maar een toeristenstad. Dat willen we voor Amsterdam voorkomen.”

Fietsfiles

Ook het scheppen van ruimte is belangrijk. Nu zijn er fietsfiles, overvolle trams en winkelstraten die worden afgesloten omdat het te druk is. De PvdA pleit daarom voor het verplaatsen van de in- en uitstaphaltes van touringcars naar de rand van de stad en voor goede openbaarvervoerverbindingen. “En beperk het autoverkeer, zorg dat er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers.”

Ook de verhuur van woningen aan toeristen moet volgens de PvdA worden aangepakt. “Er valt natuurlijk ontzettend veel geld mee te verdienen, maar op deze manier wordt vooral het centrum steeds minder een woonstad en steeds drukker. Het is een kwestie van keuzes maken en maatregelen nemen om te zorgen dat Amsterdam een mooie en aantrekkelijke stad blijft.”

Vanavond houdt de PvdA in De Balie een Druktedebat waar inwoners van Amsterdam kunnen meepraten over de drukte en de maatregelen die nodig zijn om die drukte te verminderen. Ook wil de partij in gesprek met hoteleigenaren. (NOS.nl, 11 april 2014)

http://nos.nl/artikel/2098447-amsterdam-wordt-te-vol-pvda-komt-met-stappenplan.html

Utrecht gaat maar door met het stapelen in een wel heel erg klein gebied

Utrecht en Amsterdam vormen ‘stadstaat’

‘Nederland wordt een land van verschillende snelheden. De knooppunten Utrecht en Amsterdam gaan samen een metropool vormen die op wereldniveau concurrerend wordt. Maar provinciale steden en ook Den Haag worden zorgenkinderen in verschillende opzichten.’

Dit zei Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam, op de Dag van de Projectontwikkeling van belangenvereniging Neprom. Tordoir baseert zich op eigen onderzoeksresultaten. ‘De zogeheten netwerkstedelingen; jonge welvarende hoogopgeleide kenniswerkers willen wonen in een netwerk van steden die onderling zeer goed verbonden zijn. Vooral het openbaar vervoer gaat daarbij een steeds grotere rol spelen. De netwerkstedeling woont het liefst in een OV-knooppunt. Vandaar dat Utrecht steeds gewilder wordt door deze groep om in te wonen.

De kennisintensieve wereld trekt naar centra van grote steden die samen groeien tot een grote metropool; een soort stadstaat. Den Haag als regeringsstad dreigt daarbij een beetje buiten de boot te vallen. Vastgoed blijft daar relatief goedkoop omdat de stad een beetje grijs wordt. Het aantal ambtenaren dat er werkt vanwege de regering is krimpende en er zit relatief weinig kenniseconomie. Het is een stad aan het water met de rug naar de economie.’ Daar tegenover staat dat de Haagse bevolking met jaarlijks 5.000 personen groeit, de woningprijzen in 2015 met 8 procent stegen en de stad bij woning- en winkelbeleggers steevast in de top 3 staat. (…….) (Vastgoedmarkt.nl, 13 april 2016)

http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/04/13/utrecht-en-amsterdam-vormen-stadstaat

Vastgoedbedrijven, ontwikkelaars, andere ondernemers en ambtenaren maken zich sterk voor het realiseren van dit beeld, het verder marginaliseren van gemeenteraden en de bevolking welke laatste een blok aan het been kan zijn.

Weg vrij voor herinrichting Jaarbeursterrein Utrecht

De overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en Jaarbeurs voor de herinrichting van het Jaarbeursterrein maakt de weg vrij voor de tweede fase van de herontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied. Duurzaamheid en verdichting staan centraal in ‘s lands grootste binnenstedelijke herontwikkeling.

Wethouder Victor Everhardt van Utrecht beschouwt         de vorige maand gesloten overeenkomst met de Jaarbeurs als een ‘historische stap op weg naar een gezonde en duurzame uitbreiding van het stadscentrum’. Daarmee is volgens hem de grootste hobbel genomen voor de ontwikkeling van de tweede fase van de herontwikkeling van het stationsgebied. Het betreft de verdere herinrichting van het centrum van Utrecht aan de westkant van Utrecht Centraal.

‘We kunnen nu samen aan de slag om in dit deel van Utrecht te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor onze stad’, stelt D66-bestuurder Everhardt tevreden in het markante, nieuwe Utrechtse stadskantoor. Hij is sinds 2010 verantwoordelijk voor de transformatie van het stationsgebied in de Domstad. ‘Dit gebied wordt het voorbeeld van gezond leven in de stad, een voorbeeld van wat we als stad bedoelen met Healthy Urban Living. Het betekent een energie-efficiënt en groen gebied dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.’

De herinrichting van het Utrechtse stationsgebied vormt zonder twijfel de grootste binnenstedelijke herontwikkeling van ons land en waarschijnlijk zelfs van de afgelopen vijftig jaar. Het megaproject vergt een investering van liefst drie miljard euro, waarvan twee miljard door private partijen (waaronder Klépierre, Jaarbeurs, hotelketen Amrath en CBRE Global Investors) en één miljard van de overheid (gemeente Utrecht, rijksoverheid, NS en ProRail).

(Vastgoedmarkt, 14 april 2016)

http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/04/14/weg-vrij-voor-herinrichting-jaarbeursterrein

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

12-4-2016         Informatie over stadsverwarming

12-4-2016         Motie 101 bevorderen digitale vaardigheden

11-4-2016         STV Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

15-4-2016         Evaluatie overlast snackbars binnenstad

14-4-2016         Campus Party, Building Blocks en Raid in Utrecht

13-4-2016         Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg

11-4-2016         Beantwoording rondvraag burgemeester commissie Mens & Samenleving 31 maart 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-4-2016         Campus Party, Building Blocks en Raid in Utrecht

13-4-2016         Motie 167 ‘Slimme mobiliteit: Utrecht op de toekomst voorbereid’

13-4-2016         Monitoring resultaten Utrecht City in Business en Lokaal Economisch Fonds 2015

12-4-2016         Projectovereenkomst ProRail

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 
DUIC 14-4-2016.png

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Rechter maakt gehakt van vergunning golfbaan De Haar

o     Bomen kappen

o     Utrecht maakt balans op van conditie grachtenbomen

o     Utrecht gaat in meer wijken snippergroen verkopen

o     HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot – Frederik Hendrikstraat 114 Utrecht (code 850107)

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Stadsverwarming is ‘uit’

o     Eneco stopt met aardwarmte in Houten

o     Human Resource Self Management

–    Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

–    Utrecht wil ontgassen verbieden

–    Stadswijken worstelen met wildgroei aan bestelbusjes

–    Leveranciers niet blij met laad- en losplek Neude

–    Meerkeuze-aanvragen omzettingsvergunning

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Gemeente ontmoedigt planschadeverzoeken

–    Meer ‘dure scheefwoners’, hoogste woonlasten in provincie Utrecht

–    Rechter zet streep door blurring pilot VNG

–    RvS bezorgd over de juridische kwaliteit politieke besluitvorming

–    Verslavingszorgverlener Victas failliet

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Veel meer klachten gemeente Utrecht

o     Oppositie: ‘Utrechts college laat schuldenlast oplopen’

o     Rekenkamer: Utrecht informeert onjuist over begrotingstekort

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 11 april 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 14 april 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 april 2016 van 09.30 – 21.45 u.

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 21 april 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Rechter maakt gehakt van vergunning golfbaan De Haar

De bestuursrechter heeft gehakt gemaakt van de vergunning voor de uitbreiding van de golfbaan in Haarzuilens en de daaraan gekoppelde kap van bijna 800 bomen. De vergunning die Utrecht hiervoor heeft afgegeven, rammelt aan alle kanten.

De gemeente en ook de golfclub moeten hun huiswerk overdoen, luidt het harde oordeel van de bestuursrechter. Gevolg is dat de golfclub voorlopig niet verder kan met haar ambitieuze plannen.

Zo is de bestuursrechter erover gevallen dat Utrecht niet van elke te kappen boom de waarde in beeld heeft gebracht, geen uitgebreid en nieuw onderzoek heeft gedaan naar de flora en fauna in het gebied rond het kasteel De Haar en te lichtzinnig heeft gedaan over de herplantplicht.

Sjieke golfclub

Het oordeel van de bestuursrechter is goed nieuws voor de Stichting Vrienden van de Joostenlaan en de Utrechtse Bomenstichting, die bezwaar tegen de grootschalige kap hadden gemaakt. Volgens hen is het ook maar de vraag of de sjieke golfclub bij De Haar de miljoenen en benodigde leden wel bij elkaar kan krijgen om de golfbaan van 9 naar 18 holes uit te breiden.

Over de financiële haalbaarheid van de plannen doet de bestuursrechter geen uitspraak, omdat die geen deel uitmaakt van de vergunning.

Wethouder Kees Geldof laat in een reactie weten tijd nodig te hebben om de uitspraak te bestuderen. ,,Ook nemen we contact op met de aanvrager om aan te geven dat er op dit moment geen gebruik gemaakt kan worden van de vergunning.” (AD.nl, 2 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4274649/2016/04/02/Rechter-maakt-gehakt-van-vergunning-golfbaan-De-Haar.dhtml

Grapjas, die wethouder. Heel leuk. Maar hij kan beter zijn werk goed doen.

 

Bomen kappen:

Overste den Oudenlaan 20 te Utrecht, HZ_WABO-16-09586

Het kappen van 31 bomen ten behoeve van de aanleg van een HOV baan

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40232. Gepubliceerd op 4 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40232.html

Winklerlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-10055

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41068. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41068.html

Goeman Borgesiuslaan 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-10028

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41053. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41053.html

Herculeslaan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-09901

Het kappen van 12 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41062. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41062.html

Kleine Hof 50 te Vleuten, HZ_WABO-16-10414

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43036. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43036.html

Rosweydelaan 1 te De Meern, HZ_WABO-16-10506

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43039. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43039.html

Tractieweg 41 te Utrecht, HZ_WABO-16-10197

Het kappen van 4 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43046. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43046.html

Sinds november 2014, verdeeld over 7 aanvragen voor 46 bomen kapvergunning aangevraagd.

De straat wordt langzaam kaal gemaakt om aan de Utrecht-standaard te voldoen.

 

Ambtelijke tekst

Utrecht maakt balans op van conditie grachtenbomen

In totaal staan er 430 bomen langs de grachten waarvan er meer dan 300 bomen zonder specifieke maatregelen behouden kunnen blijven. Bij het herstel van de wal- en kluismuren aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht worden de beeldbepalende bomen waar mogelijk met speciale maatregelen behouden.

Van de 96 bomen die verwijderd zouden worden is eerder afgesproken om 46 bomen te behouden met speciale maatregelen. De raad heeft gevraagd dit opnieuw te onderzoeken gezien de hoge kosten voor deze maatregelen (80.000 euro per boom). Uitkomst is dat 21 bomen nu een te beperkte levensverwachting (minder dan 15 jaar) hebben. 25 van de 46 bomen kunnen met speciale constructies behouden blijven. Van de 21 bomen met een beperkte levensverwachting is in overleg met de Klankbordgroep voor 4 bomen afgesproken dat over een jaar de conditie wordt bekeken voordat het velbesluit wordt genomen. Mogelijk kunnen deze bomen toch behouden blijven. De bomen die geveld moeten worden vervangt de gemeente waar mogelijk door nieuwe bomen in de standaardmaat.

Kwetsbaar

De bomen aan de werven zijn sowieso kwetsbaar als gevolg van de bijzondere groeiomstandigheden. De speciale maatregelen voor bomen worden voorafgaand aan de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren genomen. Pas na de werkzaamheden weet de gemeent eof het lukt om de bomen werkelijk te behouden; of ze stabiel genoeg zijn gebleven. De bomen aan de werven worden goed in de gaten gehouden, onder meer door twee maal per jaar een visuele (visual tree assessment) inspectie.

Eind 2015 zijn bomen geïnspecteerd op vijf werven waar de opknapwerkzaamheden bijna waren afgerond. Op het rak tussen Geertebrug en Vollersbrug (oostzijde) blijkt dat 6 van de 14 bomen niet te behouden zijn omdat ze instabiel zijn geworden. Deze bomen moeten in april – nog voordat ze bladeren krijgen – worden gekapt (noodkap). Nog eens twee bomen op deze werf probeert de gemeente te behouden door de kroon fors in te nemen.

De herstelwerkzaamheden aan de grachten zijn eind 2019 afgerond.

(Nieuws.nl, 7 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55077/conditie-van-enkele-bomen-aan-grachten-verslechterd/

Zie ook: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/conditie-van-enkele-bomen-aan-grachten-verslechterd/

 

Utrecht gaat in meer wijken snippergroen verkopen

Door grote belangstelling voor de verkoop van snippergroen, een stukje groen dat grenst aan tuin of perceel, in Vleuten-De Meern krijgen huurders in andere wijken in Utrecht binnenkort ook het aanbod het perceel snippergroen dat ze huren te kopen.

In Vleuten-De Meern zijn ruim 130 percelen snippergroen. Daarom is in deze wijk gestart met de verkoop van de percelen snippergroen aan de huidige huurders. Bijna een derde is geïnteresseerd in het kopen van een perceel snippergroen. Bewoners kunnen het perceel kopen voor 138,54 euro per m2 of tegen taxatiewaarde.

Binnenkort krijgen de huurders in andere wijken in de stad een aanbieding voor de aankoop van het perceel snippergroen dat zij huren. De percelen in de wijken oost, noordoost, west en centrum worden tegen taxatiewaarde aangeboden. In 2016 krijgen bewoners nog het voordeel om het perceel vrij op naam te kopen.

De gemeente Utrecht verhuurt nu veel stukken snippergroen. De gemeente biedt het snippergroen aan omdat de gemeente gronden en panden, die geen beleidsdoel dienen, verkoopt. Huurders van snippergroen die het niet willen kopen of niet in de gelegenheid zijn te kopen, kunnen blijven huren, maar dan wel tegen een kostprijsdekkende huur. (GroeneRuimte.nl, 8 april 2016)

http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=179913

Gaat de gemeente kapvergunningen verlenen voor bomen op het snippergroen?

Wordt contractueel vastgelegd dat de bomen moeten blijven staan en dat er een herplantplicht is? Bedingt de gemeente voorkeursrecht met het oog op eventuele terugkoop?

Utrecht moet namelijk als een van de minst groene steden van Nederland een enorme inhaalslag maken.

 

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot – Frederik Hendrikstraat 114 Utrecht (code 850107)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot. Op de locatie Frederik Hendrikstraat 114 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 7 april 2016. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 2596. Gepubliceerd op 7 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2596.html

Het Hoogheemraadschap verandert de Kromme Rijn in een pretpark. Staat op gespannen voet met beleid i.z. ecologie.

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE
Verdienmodel Eneco gaat op z’n gat. Vastrecht achterblijvers zal wel exploderen.

Stadsverwarming is ‘uit’

Net als de gemeenteraad willen ook de ontwikkelaars van nog te bouwen huizen in Leidsche Rijn het liefst van stadsverwarming af. Nu Eneco het milieurendement hiervan heeft afgewaardeerd, zijn ze op zoek naar andere manieren om hun woningen duurzaam te verwarmen.

Ovast en corporatie Bo-Ex ontwikkelen samen Rijnvliet. Met ruim 1100 woningen een van de grootste wijken die nog in het nieuwe stadsdeel gebouwd gaat worden. Beide onderzoeken serieus of ze stadsverwarming kunnen vervangen door de woningen voor 100 procent aan te sluiten op elektriciteit. In dat geval krijgen de toekomstige bewoners te maken met warmtepompen in plaats van stadsverwarming.

Voor Ovast, met bijna 1000 huizen de grootste bouwer in Rijnvliet, zou dat betekenen dat die onder het contract met Eneco uit moet. Dat lijkt een kwestie van tijd. De politiek wil op 14 april tijdens de raadsvergadering via een motie een einde maken aan de aansluitplicht op stadsverwarming in Leidsche Rijn.

Energieneutraal

Bo-Ex zet in Rijnvliet 250 sociale huurwoningen neer. Een klein deel daarvan, 26 huizen, moeten volgens afspraak met de gemeente energieneutraal worden. ,,Wij denken dat dat niet gaat lukken met het afgewaardeerde rendement van Eneco,” zegt projectmanager Paula Sangers.

De corporatie is druk doende alle scenario’s – en met name ook de financiële consequenties – op een rijtje te zetten, voordat ze definitief besluit over te stappen op elektriciteit, aldus Sangers. Na de zomer denkt Bo-Ex meer te weten.

Voor Ovast-directeur en raadslid Wim Oostveen geldt hetzelfde. Ook hij wil eerste alle kosten in beeld hebben, voor hij een besluit neemt. ,,Een aansluiting op stadsverwarming kost mij 4000 euro per woning. Hier komen nog 2000 euro extra bij voor maatregelen die ik moet nemen vanwege het afgewaardeerde rendement van Eneco. Een woning 100 procent op elektriciteit aansluiten zou 12.000 euro kosten, is mij verteld. Dat betekent dus 6000 euro per huis duurder dan op stadsverwarming. Dit moet de koper betalen. Dit geld verdient hij dan wel weer in drie jaar terug.”

Waterpompen

Complicerende factor is het feit dat Rijnvliet in een archeologisch waardevol gebied ligt, aldus Oostveen. Hier mag niet te diep in de grond gegraven worden. Dat is wel nodig als hij overstapt op elektriciteit, want dan moet hij waterpompen aanleggen.

Voor 1 juli moet Oostveen weten wat hij doet. Vanaf dat moment wordt het eerste deel van Rijnvliet bouwrijp gemaakt. In september wil hij de eerste woningen in de verkoop doen. De bouw hiervan begint ongeveer over een jaar. (AD.nl, 4 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4275565/2016/04/04/Stadsverwarming-is-uit.dhtml

 

Eneco stopt met aardwarmte in Houten

Energieleverancier Eneco trekt de stekker uit een project waarbij woningen in Houten worden verwarmd met aardwarmte. Het systeem met warmte-koude pompinstallaties leverde te veel problemen op.

In het noordelijk deel van de wijk De Mossen worden de huizen al vijftien jaar verwarmd door aardwarmte. Nu de leveringscontracten ten einde lopen, wil Eneco ‘op zoek gaan naar betrouwbaar alternatief’. Het huidige systeem blijkt te storingsgevoelig.

De energieleverancier gaat om tafel met bewoners in Houten om tot een oplossing te komen. Het zou kunnen dat de huizen weer een ouderwetse CV-ketel krijgen. Duidelijk is wel dat het voor bewoners extra kosten met zich meebrengt. (RTVUtrecht.nl, 8 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462746/eneco-stopt-met-aardwarmte-in-houten.html

 

Eneco uitgelicht

Human Resource Self Management

Je kunt als werkgever wel zorgen voor goede werkcondities maar motivatie en bevlogenheid komt vooral door mensen aandacht, vertrouwen, ruimte en waardering te geven. Dat weten we natuurlijk al veel langer, maar op enkele organisaties na, hebben we daar nooit invulling aan gegeven. De tijdgeest is gelukkig aan het veranderen en we zien nu prachtige initiatieven die wél uitgaan van en invulling geven aan vertrouwen.

Het gaat steeds meer de goede kant op met ons mooie vak! Human Resource Management; daar halen we twee fundamentele kernen uit. De eerste is dat het om mensen gaat en de tweede is dat die mensen zich ontwikkelen. En dat laatste roept in het bijzonder allemaal boeiende maar ook uitdagende vraagstukken op. Want kunnen mensen wel ‘gemanaged’ worden (laat staan ‘aangestuurd’) om ze gemotiveerd en bevlogen te krijgen? En daarmee raken we een actueel en prangend thema.

Eneco vult het begrip prestatiemanagement op een volkomen andere wijze in dan tot dusver gebruikelijk. Arnia de Rijk van Eneco beschrijft dat als regelmatige dialoog en samen richting geven en ontwikkelen en waarderen. Het uitgangspunt is niet een systeem ‘inregelen’ maar uitgaan van de gezamenlijke leefwereld. Voortdurend met elkaar in gesprek zijn over wat beter kan en wat ieder daaraan kan en wil bijdragen. (…………………………….)   (hrpraktijk.nl, 4 april 2016)

https://www.hrpraktijk.nl/topics/leiderschap-management-development/nieuws/human-resource-self-management
Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het OTB en het MER liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. (Infrasite.nl, 7 april 2016)

http://www.infrasite.nl/news/news_articles.php?ID_nieuwsberichten=19867

Utrecht wil ontgassen verbieden

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart. Hiermee wil Utrecht de uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen verminderen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert.

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gingen Utrecht al voor met een verbod op ontgassen. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal ontgassingen in Utrecht hierdoor substantieel is toegenomen. Volgens de provincie gaat het dit jaar om 190 tot 650 ontgassingen. ‘Met dit verbod voorkomen we dat schepen in onze provincie bepaalde schadelijke restladingdampen uitstoten en deze in onze lucht vrijkomen’, meldt gedeputeerde Pennarts. ‘En dat verbetert onze leefomgeving.’

Kankerverwekkend

Benzeen en benzeen houdende koolwaterstoffen zijn volgens de provincie Utrecht in de Europese wetgeving aangemerkt als kankerverwekkend, mutageen (kans op genetische schade) en daardoor dus als schadelijk voor de gezondheid. ‘De binnenvaart kan in plaats van ontgassen gebruik maken van alternatieven als compatibel varen, waarbij de nieuwe lading overeen komt met de vorige lading en het ontgassen bij ontgassingsinstallaties.’

Om het ontgassen te verbieden, moet de Provinciale Milieuverordening Utrecht (PMV) worden aangepast. Deze ligt tussen 19 april en 3 juni ter inzage bij de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, onder vermelding van Zienswijze Provinciale Milieuverordening.

(Schuttevaer.nl, 8 april 2016)

http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid24463-utrecht-wil-ontgassen-verbieden.html

Stadswijken worstelen met wildgroei aan bestelbusjes

Jumbo gaat binnenkort met gele busjes de weg op en ook Coolblue start een eigen bezorgdienst. Ze voegen zich bij alle bestaande besteldiensten, zoals HelloFresh, restaurants en lokale winkeliers die aan huis leveren en pakketdiensten als PostNL, UPC en DHL die pakketjes van Bol.com of Wehkamp afleveren. Door de populariteit van webwinkelen slibt de woonwijk dicht met koeriers en bestelbusjes.

Walther Ploos van Amstel, lector city logistics bij de Hogeschool van Amsterdam, maakt zich zorgen over de groei van het aantal pakketbezorgers. Studenten turfden in het voorjaar en het najaar van 2015 in een gemiddelde woonwijk al twaalf tot vijftien verschillende bestelbussen per dag. Sommige daarvan komen dagelijks wel drie keer in de straat. ‘En dat gaat snel naar dertig tot vijftig besteldiensten per dag. Dat is rampzalig voor de wijk’.

Maaltijdboxen en karretjes

En het wordt nu al steeds drukker. Lokale winkeliers laten zich niet meer de kaas van het brood eten door webshops en bezorgen zelf nu ook, net als restaurants. Albert Heijn en andere besteldiensten komen nog vaker in de straat, op het moment dat dit de klant uitkomt. Ondertussen starten ook andere supermarkten hun opsporingsdienst en komt een toenemend aantal aanbieders van maaltijdboxen en de karretjes van websuper Picnic aan huis.

Dat moet anders, vindt Ploos van Amstel. Buurtbewoners beginnen te morren. En niet alleen die arme thuiswerkers die de hele dag pakjes voor hun buren aannemen. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid moet de wildgroei aan bestelbussen worden beteugeld. ‘De gemeenten of de bewoners gaan dit een keer een halt toeroepen, zeker als een eerste kind wordt aangereden.’

Lokaal georganiseerd

Ook Huub Vermeulen, directeur operations & fulfilment van Bol.com, houdt er rekening mee dat als het een probleem wordt, lokale overheden in grote steden zich gaan bemoeien met transport in de binnensteden. ‘Wellicht gaan zij op de een of andere manier afdwingen dat het huis-aan-huistransport lokaal georganiseerd wordt vanuit een centrale, milieuvriendelijke oplossing.’

Wat daarbij helpt is dat het gebruik van afhaalpunten ieder jaar toeneemt. Dat heeft als voordeel dat pakketjes verzameld worden op één punt en niet naar verschillende adressen gaan. Dat maakt ‘the last mile’ naar de consument efficiënter. Vermeulen verwacht dat het aantal Bol.com-afhaalpunten snel zal uitbreiden en er steeds meer consumenten gebruik van zullen maken.

Hoewel er ook al veel gefilosofeerd wordt over bezorging met vliegende drones, ziet Vermeulen meer toekomst voor autonome, elektrische rijdende transportmiddelen. ‘Deze passen veel eenvoudiger in onze infrastructuur en werken waarschijnlijk veel beter in een dichtbevolkt land. Maar het zal nog minimaal vijf jaar duren voor hier praktisch werkende oplossingen te verwachten zijn.’

Cargobikes

Wat in de Verenigde Staten opkomt is het direct leveren vanuit lokale winkels. eBay is daar een voorbeeld van. Als je daar iets bestelt, checkt het bedrijf de voorraad van winkels in de buurt van de klant en zorgt ervoor dat het artikel binnen een zo snel mogelijke tijd via een plaatselijke koerier, bijvoorbeeld een fietskoerier, van de winkel naar klant gaat.

In Nederland zetten enkele vervoerders al stappen naar bezorging die beter in de wijk past. Het Belgische Bubble Post begint met vrachtfietsen in Nederland en het Duitse Foodora bezorgt in Amsterdam, Utrecht en Den Haag met in roze geklede fietsers eten voor restaurants die zelf niet bezorgen. Uit onderzoek blijkt dat een derde tot de helft van alle bestellingen zich leent voor ‘cargobikes’.

Opvallende verpakkingen

Voor de overige producten zouden bedrijven voor de bezorging kunnen samenwerken met collega’s, zoals nu al gebeurt via logistieke dienstverleners als DHL en PostNL of kluisjessystemen als Kiala of MyPup. Het probleem daarbij is dat de webwinkels herkenbaarheid verliezen, merkt Ploos van Amstel op. Zalando of Bol.com proberen dat op te lossen door op te vallen met de verpakking, waar het merk vanaf spat. Hij ziet het echter niet zo snel gebeuren dat boodschappen van Lidl, dat in Duitsland thuisbezorgt als je een hele doos bestelt, en van Albert Heijn door dezelfde chauffeur worden bezorgd.

Tenders

De hele pakjesketen, van fabriek tot in het keukenkastje, moet opnieuw worden uitgevonden. Dat is overtuiging van bijzonder hoogleraar e-commerce Cor Molenaar. Hij voorziet een fijner vertakt distributienetwerk met ophaalpunten net buiten de stad en meer verzamelpunten in de steden en woonwijken. ‘Dan mag iedereen zich inschrijven om de pakjes in een bepaald gebied te bezorgen. Een soort tender. Je ziet dat al in de Verenigde Staten.’

Maar voor het zover is, vreest hij, moet de bezorging eerst nog verder in de soep lopen. ‘Niemand voert de regie. Er moet een soort algemene regeling komen voor de belevering van woonwijken. Nu wil iedereen het voor zichzelf oplossen, terwijl het veel slimmer is om het te zoeken in een soort Über-achtige oplossing.’ Dan kan het leger aan gepensioneerden, werklozen en wie verder tijd heeft, worden ingezet om pakjes op hun plek te krijgen. (Financieele Dagblad, 6 april 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1146162/stadswijken-worstelen-met-wildgroei-aan-bestelbusjes

Laat de gemeente dat afdwingen waar bol.com over spreekt maar alvast voorbereiden en daarbij ook paal en perk gaan stellen aan de maat van het voertuig, zeker in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken. Er zal anders dan bij de mislukte stadsdistributie gekozen moeten worden in plaats van gebeden dat het goed gaat. De keus gaat tussen het slopen van de binnenstad en 19de eeuwse wijken om ruimte te maken voor allerlei transportmiddelen, dan wel de transportmiddelen aanpassen aan de maat van de straten en in hun aantal beperken.

Leveranciers niet blij met laad- en losplek Neude

Horecaleveranciers kunnen maar moeilijk wennen aan de nieuwe bevoorraadregeling in de binnenstad van Utrecht. Sinds vorige week mogen ze niet langer voor de deur van horecabedrijven lossen, maar moeten ze gebruikmaken van één laad- en losplek op de Neude. Dit meldt het AD.

(Nieuws.nl, 6 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55059/55059/

Bijna dagelijks de straat urenlang slecht begaanbaar maken? Bezetting van de openbare ruimte. Ze kunnen het dak op. Goed als de gemeente hen in het hok stopt en houdt.

Meerkeuze-aanvragen omzetteingsvergunning

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsingsvergunning, Arnodreef 74 te Utrecht, HZ_HUIS-16-09302

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Arnodreef 74 te Utrecht

HZ_HUIS-16-09302

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40864. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40864.html

Dit had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Aanvrager moet stellig zijn. De aanvrager had eerst eens moeten kiezen uit de vijf opties die hij tegelijk aanvroeg.

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsingsvergunning, Simplonbaan 10-10A-10B te Utrecht, HZ_HUIS-16-09794

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Simplonbaan 10-10A-10B te Utrecht

HZ_HUIS-16-09794

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40855. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40855.html

Weer zoiets. Andere aanvrager. Misschien zit het niet bij de aanvrager fout, maar bij de gemeente waar mogelijk niet voldoende is gezorgd dat de behandelende ambtenaren adequaat zijn opgeleid.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-42877.html

Gemeente ontmoedigt planschadeverzoeken

Dat de overheid zich in de eerste plaats geroepen voelt de belangen van het kapitaal te dienen komt duidelijk naar voren in de manier waarop de gemeente verzoeken om planschade behandelt. Zo’n verzoek kan je bij de gemeente indienen als je woning in waarde daalt als gevolg van bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan. Planschade wordt geregeld in de Afdeling 6.1. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ik neem de reconstructie van het 24 Oktoberplein met de aanleg van de fly-over als voorbeeld. Daarvoor moesten enkele bestemmingsplannen gewijzigd worden.

Een deel van de schade wordt sowieso niet vergoed, namelijk voor zover gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Stel de woning is 300.000 euro waard, dan wordt de schade alleen vergoed voor zover die de 6000 euro overstijgt. Die 2% wordt beschouwd als eigen risico. “Maatschappelijk risico” noemt de wetgever dat. Moet je maar niet aan het maatschappelijk leven deelnemen, want iedereen weet dat dat niet zonder risico is. Een onzinnig argument waarmee de Tweede Kamer akkoord ging om de overheid te behoeden voor teveel planschade verzoeken.
Voordat de gemeente je verzoek om planschade in behandeling neemt moet je 300 euro betalen. Dat is dus de tweede drempel om te voorkomen dat mensen een verzoek tot planschade doen. Die 300 euro krijg je alleen terug als de gemeente besluit jouw schade te vergoeden. Wijst de gemeente het verzoek af, dan krijg je die 300 euro griffiegeld dus niet terug.
Dan is er nog een drempel. De gemeente schakelt een adviesbureau in dat gespecialiseerd is in het afwijzen van planschadeverzoeken. Dat bureau brengt een advies uit aan de gemeente en het college neemt dat advies doorgaans klakkeloos over. Ben je het daar niet mee eens, dan kan je bezwaar maken. Maar als je bezwaar maakt voert het college aan dat jouw bezwaar niet onderbouwd is met een deskundigen rapport. Volgens de gemeente had je dus zelf ook een rapport moeten laten opstellen voor pakweg 2000 euro. Dat brengt de kosten die je moet maken dus op 2300 euro (inclusief 300 euro griffiegeld).
Het bedrag dat uiteindelijk aan enkele bewoners langs de fly-over werd betaald zat tussen 1500 en 2000 euro. Net genoeg dus om de kosten van een eigen deskundige te betalen. De gemeente weet dat de eis dat je een eigen deskundige op laat draven tot gevolg heeft dat zo’n planschadeverzoek per saldo niets oplevert. Dat de gemeente het argument niettemin aanvoert betekent dus de gemeente het doen van een planschadeverzoek hoe dan ook wil ontmoedigen. De besluiten werden in dit geval genomen door wethouder Paulus Jansen van de SP. Of de wethouder een kat is of een hond maakt dus niet uit.
De “onafhankelijke” adviseur die door de gemeente wordt ingeschakeld maakt een zogenaamde “planologische vergelijking”. Hij kijkt eerst wat er volgens het nieuwe bestemmingsplan gebouwd mag worden (in ons voorbeeld dus de reconstructie van het 24 Oktoberplein, inclusief de aanleg van de fly-over). Dat gaat hij vergelijken (en nu komt het!) met wat er op grond van het oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was. En dat blijkt dan veel meer te zijn dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
Door de maximale mogelijkheden van het oude bestemmingsplan maximaal uit te leggen heeft de planologische vergelijking als resultaat dat het nieuwe planologische regime nauwelijks een verslechtering is vergeleken met het oude planologisch regime en dat de gemeente er dus met een fooi van afkomt. Zo voerde de onafhankelijke adviseur aan dat de M.L. Kinglaan volgens het oude bestemmingsplan ook best een paar meter verhoogd aangelegd kon worden, waardoor de bewoners hun uitzicht ook kwijt hadden kunnen raken.
Je zou zeggen: als je voor wat betreft het oude bestemmingsplan uitgaat van wat maximaal zou zijn toegestaan, dan moet je dat voor het nieuwe bestemmingsplan ook doen. Maar dat doen de adviseur en de gemeente niet. Volgens de gemeente is er namelijk geen verschil tussen het aantal auto’s dat over de Kinglaan rijdt in de oude en in de nieuwe situatie. Een bizar argument want waarom moest die fly-over er dan komen? Maar het is bovendien een irrelevant argument.
Immers, het gaat er in de planologische vergelijking niet om hoeveel auto’s er zullen rijden, maar hoeveel auto’s er maximaal kunnen rijden dankzij de fly-over en al dat extra asfalt. Als je in het ene geval van maximale invulling uitgaat moet je dat in het andere geval ook doen. De gemeente en haar adviseur meten liever met twee maten, want dan hoeft er nauwelijks planschade vergoed te worden. We zullen zien wat de bestuursrechter er van vindt.
Om een verhaal kort te houden: de gemeente kijkt niet op tien of honderd miljoen meer of minder als ze daar Bouwend Nederland blij mee kunnen maken, maar dan kan er geen redelijke vergoeding meer van af voor bewoners die de dupe zijn van de onstuitbare ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-gemeente-ontmoedigt-planschadeverzoeken/

Meer ‘dure scheefwoners’, hoogste woonlasten in provincie Utrecht

Nederland telt de laatste jaren steeds meer ‘dure scheefwoners’, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit zijn mensen met een relatief laag inkomen die verhoudingsgewijs veel huur betalen.

In 2009 was 8 procent van de huurders een dure scheefwoner en in 2015 was dit opgelopen tot 18 procent. Bij huishoudens die juist veel verdienen en relatief weinig huur neertellen, de zogeheten

goedkope scheefwoners, was sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling. Hun aandeel daalde flink, van 28 naar 18 procent.

Nederland telt volgens het CBS bijna 2,9 miljoen hurende huishoudens en ruim 4,3 miljoen gezinnen met een eigen huis. In de onderlinge verhoudingen is sinds 2009 weinig veranderd.

HOGERE WOONLASTEN

Anders dan huiseigenaren, zagen huurders hun woonlasten de laatste jaren wel stevig oplopen. Ze betaalden vorig jaar met gemiddeld 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten 100 euro meer dan in 2009. Mensen met een eigen huis hoefden in 2015 juist 26 euro minder neertellen voor zaken als hun hypotheek, belastingen en onderhoudskosten.

UTRECHT

Inwoners van de provincies Utrecht en Noord-Holland betalen het meest aan woonlasten. Eigenaren leggen hier gemiddeld ruim 960 euro per maand neer en huurders bijna 700 euro.

In Utrecht is de verhouding eigenaar-huurder vrijwel gelijk aan de landelijke 60:40. In Noord-Holland is slechts 53 procent van de huishoudens eigenaar van de woning.

In beide provincies woont ongeveer 14 procent van de eigenaren in een vrijstaande woning. Voor een vrijstaande woning betaalt een eigenaar hier ongeveer 1200 euro per maand aan woonlasten. In het uiterste noorden en zuiden van het land is dit nog geen 900. (RTVUtrecht, 7 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462494/meer-dure-scheefwoners-hoogste-woonlasten-in-provincie-utrecht.html

Dit organiseert, stimuleert de toeloop naar collectieve sociale vangnetten, waarvan de mazen overigens steeds groter geknipt worden. Hier gaat in de grond een maatschappijopvatting achter schuil die als het ware terugverlangt naar de tijd van Regout en andere inhaligen die – naamlozer – geen haar beter waren.

Rechter zet streep door blurring pilot VNG

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De VNG doet met enkele van haar leden een pilot blurring, waarin mengvormen van detailhandel en horeca worden onderzocht

De VNG is dit jaar op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’. In de pilot inventariseren gemeenten en ondernemers de mengvormen en wordt er onderzoek gedaan naar gewenste situaties. De pilot richt zich op ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan.

Hoewel staatsecretaris Van Rijn nog onlangs in een brief aan de VNG verzocht heeft de pilot mengvormen van winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan, heeft de VNG dit advies genegeerd. Met vindt dat geen verantwoording hoeft te worden afgelegd aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot. (…….)

Gemeente dient te handhaven

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de Drank- en Horecawet geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving. (Gemeente.nu, 1 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Rechter-zet-streep-door-blurring-pilot-VNG-2784079W/

Afgaande op wat er op overheid.nl aan vergunningen en aanvragen op overheid.nl is langsgekomen, is het verschijnsel niet-handhaven, waar de stad al veel ervaring in had opgedaan, in Utrecht ook beleidsmatig ingevoerd.

Op weg naar de voorjaarsnota

RvS bezorgd over de juridische kwaliteit politieke besluitvorming

Moeizaam bereikte akkoorden lijken steeds belangrijker te worden in de politiek. De juridische en praktische kant van beleidsplannen komen steeds meer op het tweede plan te staan.

Dat schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag. De onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur vreest dat de waarden van de rechtstaat “sluitpost worden in het streven naar resultaat, snelheid en draagvlak”.

2015 was volgens de Raad van State opnieuw een jaar van snelle maatschappelijke, economische en bestuurlijke veranderingen. Onder de bevolking ontstaat daarover steeds meer zorg en weerstand. De raad vindt het van wezenlijk belang dat wet- en regelgeving tijdig worden aangepast. “Maar dit moet niet doorslaan.”

‘Hinderlijke belemmering’

De Raad van State ziet dat juridische kennis en vaardigheid steeds meer op afstand van de politiek komen te staan, en dat het ingewikkelde en langdurige proces van wet- en regelgeving steeds vaker als “een hinderlijke belemmering”worden ervaren. Er worden nu vaker oplossingen gevonden die ten koste gaan “van de waarden waar de rechtsstaat op berust”.

De raad wijst onder meer op alle akkoorden die het kabinet-Rutte heeft gesloten met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. “De visie op wat het algemeen belang vergt, dreigt onderbelicht te raken. Er is immers een akkoord dat moet worden uitgevoerd.”

Op de ministeries is de verantwoordelijk voor de voorbereiding van maatregelen en beslissingen steeds vaker ondergebracht bij de beleidsafdelingen. De afdelingen wetgeving en juridische zaken “dienen te vaak nog slechts om het juridisch toilet te verzorgen van beleidskeuzen die elders zijn gemaakt”. (NOS.nl, 5 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2097244-rvs-bezorgd-over-de-juridische-kwaliteit-politieke-besluitvorming.html

Vorige directies en het bestuur van Victas hebben in eendrachtige samenwerking met het Utrechtse gemeentebestuur de boel in de soep gedraaid: cliënten en de buurt de dupe

Verslavingszorgverlener Victas failliet

Verslavingszorgverlener Victas is failliet. Het centrum voor verslavingszorg in Midden-Nederland is in financiële problemen geraakt door de vele behandellocaties en een nieuw hoofdkantoor in het centrum van Utrecht. Dat leidde tot hoge kosten. De curator is in gesprek met kandidaten voor een doorstart, staat op de website van Victas.

Victas heeft 4400 cliënten. In de 15 centra worden mensen geholpen met verslavingen aan drank, sigaretten, medicijnen, drugs, gokken, gamen, seks en internet. De 440 medewerkers hebben de afgelopen weken zonder loon doorgewerkt. Uitkeringsinstantie UWV neemt de loonbetalingen nu over.

De voormalig voorzitter van de raad van bestuur bedankt op de website de medewerkers: ”Victas is een ontzettend mooie organisatie, die effectieve en efficiënte zorg levert en daar ook door zorgverzekeraars om wordt geprezen. Dit hadden we echt niet verwacht. Ik bedank al onze loyale medewerkers, die ervoor hebben gezorgd dat ook de afgelopen onzekere week onze cliëntenzorg onverminderd door is gegaan”, aldus Herman Geerdink.

Deze week krijgen de huidige cliënten dus nog zorg. Nieuwe cliënten worden voorlopig niet in behandeling genomen, met uitzondering van crisissituaties, zo valt te lezen op de website van Victas.

(NOS.nl, 5 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2097344-verslavingszorgverlener-victas-failliet.html

De kostbare hoofdzetel in de ABC-straat is als een vleesetende plant, vreet het grootste deel van de middelen op.

In de ABC-straat zat vroeger het Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ). Dat vertrok en verkocht aan Centrum Maliebaan dat later de naam in Victas veranderde. Het bestemmingsplan gaf voor de locatie een ziekenhuisbestemming aan. Centrum Maliebaan (CM) had een piepklein kliniekje. Op papier leek het allemaal te kloppen.

De oerdegelijke gebouwen van het WKZ werden door bestuur en directie en door architect en projectontwikkelaar ongeschikt geacht voor het CM. Tuurlijk, met platgooien en nieuw is er voor de bouwgerelateerde wereld heel veel te verdienen. De gemeente deed mee, tegen de zin van het grootste deel van de buurtbewoners, vanwege de ernstige bouwoverlast maar ook omdat ze de grootschalige opvang van verslaafden in de woonbuurt niet zagen zitten.

De gemeente had CM of eerder nog WKZ met druk van een bestemmingsplanwijziging kunnen uitkopen (of een planschadevergoeding kunnen geven) en het naar een bij een OV-knooppunt gelegen toen nog goedkopere locatie kunnen dirigeren. Niks ervan. Het 15 jaar lange gedoe tot aan de voltooiing van de bouw heeft aan gemeentezijde miljoenen aan apparaatskosten gevergd, veel meer dan een uitkoopsom zou tellen.

Het CM, waar het Rijk op grond van Kafkaiaanse regels nog verschrikkelijk veel geld in stopte, moest het beste van het beste hebben. Daarnaast was het oude gebouw bijna niet kapot te krijgen waardoor de sloopkosten explodeerden. Ondanks de rijksbijdrage werd de hoofdlocatie, zoals te voorzien viel, een financiële molensteen. het valt nog mee dat het doek nu pas gevallen is.

Verslaafden de dupe. Deels zal dat zich vertalen in allerlei kosten voor de gemeenschap (politie, justitie, gemeente).

Een opvolger van Victas zal een andere locatie betreken en het ook daar weer te duur maken. Het slag managers dat in (semi-)publieke organisaties door lichtheid en vilein is komen bovendrijven blijft immers parasitair en onbekwaam. Het gebouw van Victas zal wel weer een ander idioot plan beleven, met opnieuw ellende voor de buurt.
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Veel meer klachten gemeente Utrecht

Het aantal klachten bij de gemeente Utrecht is vorig jaar flink gestegen. In 2015 werd 1400 keer geklaagd en dat is bijna 78 procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens de gemeente heeft dat te maken met de verhuizing naar het Stadskantoor. Ook zou de komst van de Tour de France hebben gezorgd voor het nodige gemopper.

De gemeente is de klachtencijfers beter gaan bekijken na een kritisch rapport van de Rekenkamer, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het systeem dat de stad daarna gebouwd heeft, is makkelijker en dat levert ook meer klachten op.

In 2016 wil B en W het aantal klachten vooral verminderen door te hameren op klantvriendelijkheid bij de medewerkers. Ook moeten klachten vaker worden geanalyseerd en wil de gemeente sneller werkwijzen aanpassen.

Het stadsbestuur wil dit jaar ook achterhalen hoe tevreden klagers zijn over de afhandeling van hun grieven, en waarom er relatief weinig mensen naar de Ombudsman stappen. (RTVUtrecht, 7 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462599/veel-meer-klachten-gemeente-utrecht.html

Rekenkamerrapport: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/B20140716_Lessenvanongenoegen.pdf

 

Oppositie: ‘Utrechts college laat schuldenlast oplopen’

Het Utrechts college laat de komende jaren de schuld van de gemeente met honderden miljoenen oplopen. Dat stellen de oppositiepartijen in reactie op de gisteren, maandag 23 september, gepresenteerde begroting voor 2014.

Eind 2007 had de gemeente Utrecht volgens de VVD nog per saldo 175 miljoen euro op de bank. Eind 2014 zal de gemeente bijna een miljard euro in het rood staan.

Ook het CDA waarschuwt voor de oplopende schuldenlast. Tussen 2013 en 2015 wordt er voor 400 miljoen euro extra geleend. Dat beperkt de mogelijkheden van de gemeente om extra tegenvallers, in bijvoorbeeld Leidsche Rijn, op te vangen, aldus het CDA.

Wethouder Mirjam de Rijk van Financiën erkende bij de presentatie van de begroting 2014 dat de schulden van de gemeente Utrecht fors oplopen. Tegenover de schulden staan echter wel gebouwen, benadrukte ze. De gemeente heeft namelijk al deze miljoenen geleend voor de bouw van onder meer TivoliVredenburg en schoolgebouwen en de aankoop van het nieuwe stadskantoor.

De Rijk erkende echter dat de schuldenlast van de gemeente niet te veel mag oplopen en zij stelde daarom voor om in de gemeenteraad een debat te houden over hoe groot de schuldenlast, als percentage van de begroting van de gemeente, mag zijn. De gemeente Utrecht heeft een begroting van 1,2 miljard euro. (deStadUtrecht.nl, 24 september 2014)

http://destadutrecht.nl/politiek/oppositie-utrechts-college-laat-schuldenlast-oplopen/

 

Rekenkamer: Utrecht informeert onjuist over begrotingstekort

De conclusies van de Utrechtse Rekenkamer zijn bijzonder duidelijk en tamelijk hard. De voorbereiding op wet HOF loopt achter en de informatie over het EMU-saldo is slecht.

Bij een onderzoek naar de instelling van de nieuwe de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) door de Rekenkamer van de gemeente kwamen een aantal opvallende zaken aan het licht.

De Rekenkamer is duidelijk: “Wij constateren dat de gemeente Utrecht minder ver is in de voorbereiding op de wet HOF dan de andere steden van de G4. Verder constateren wij dat de gemeenteraad tot op heden onjuiste informatie krijgt over het begrote EMU-saldo.”

De vier voornaamste conclusies zijn:

 • De gemeenteraad heeft tot op heden onvoldoende inzicht (meerjarig) in:

– de begrote en gerealiseerde EMU-saldi en de referentiewaarde;

– de schuldquotes van de gemeente Utrecht (begroot en gerealiseerd).

 • De informatie die de gemeenteraad tot op heden kreeg over het begrote EMUsaldo is al jaren onjuist.
 • De gemeente Utrecht heeft tot op heden geen referentiewaarde vastgesteld voor de schuldquote.
 • Andere steden van de G4 zijn verder in het onderzoeken van de mogelijkheden van de raad om te sturen op referentiewaarden voor het EMU-saldo en de schuldpositie.

Utrecht kan een EMU-saldotekort van ruim €250 miljoen in 2012 verwachten. In plaats het, op basis van foute berekeningen, eerder gerapporteerde overschot van €90 miljoen op het EMU-saldo.

Reacties

In haar reactie schrijft het college van B&W dat het EMU-saldo tot voor de Wet HOF niet van ‘’materieel belang’’ was voor de gemeente, omdat er gewerkt wordt met het lasten- en batenstelsel. Volgens het college zouden ook de foute cijfers al aan het licht gebracht zijn in de jaarrekening van 2012. B&W belooft “in de loop van 2013 een verkenning uitvoeren in hoeverre het sturen op het EMUsaldo binnen het lasten-batenstelsel reëel vorm en inhoud kan krijgen zonder de ambities van de beleidsprogramma’s aan te tasten en met behoud van financiële efficiency.”

De rekenkamer vindt die reactie mager. “De raad heeft geen houvast aan de voorzichtige toezeggingen die het college doet (“een verkenning uitvoeren…”).” De Rekenkamer zegt in de reactie van het college een bestuurlijk oordeel over de

aanbevelingen te missen . Ook geeft het college niet aan welke concrete stappen het gaat zetten om vorm te geven aan het sturen op schuldpositie in meerjarig perspectief.

Wet HOF

De Wet HOF vraagt om scherpe sturing door de overheid op twee indicatoren van houdbare overheidsfinanciën die nauw met elkaar samenhangen (de ‘ankers’ van de wet): het begrotingstekort (EMU-saldo) en de overheidsschuld (EMU-schuld). Bij een begrotingstekort loopt de overheidsschuld op. Een hoge schuld beperkt de ruimte voor nieuw beleid, omdat begrotingsruimte langdurig wordt vastgelegd in kapitaallasten (rentebetalingen). Bovendien verhoogt een hoge schuld mogelijk het renterisico van de gemeente. Om de overheidsschuld terug te brengen is een overschot op de begroting nodig (positief EMU-saldo).

Het sturen op EMU-saldo en EMU-schuld kan bijdragen aan houdbare financiën en een flexibele begroting op de langere termijn. En het kan ertoe bijdragen dat het risico wordt afgedekt van een sanctie van de Europese Commissie, als Nederland de EMUnormen niet respecteert. De rijksoverheid vraagt de gemeente een gelijkwaardige inspanning te leveren om de naleving van de normen te bewerkstelligen. (Gemeente.nu, 28 mei 2013)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2013/5/Rekenkamer-Utrecht-informeert-onjuist-over-begrotingstekort-1266776W/

Zie ook: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Schulddienstverlening

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 11 april 2016

o.a.

4 . Weergave beleidskeuzes en dekking nav Vernieuwing traject VJN/PB

Bijlage 4B wordt nagezonden. Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en door of namens de wethouder Financiën. Uitwerken ‘format’ voor de weergave en toelichting van verplichte uitgaven, beleidskeuzes en dekking in de Voorjaarsnota. Achtergrond: Het presidium heeft de afgelopen maanden o.l.v. een werkgroep uit de raad gesproken over het vernieuwen van het proces rond de Voorjaarsnota en Programmabegroting. De griffie heeft verzocht in de subcommissie tot uitwerking te komen van een duidelijke in de Voorjaarsnota geclusterde verzameling van technische, onontkoombare uitgaven, en beleidskeuzes, zowel tav een eventueel overschot uit de jaarrekening als de reguliere keuze voor nieuw of geïntensiveerd beleid (zie B5a). Dit kan plaatsvinden aan de hand van een voorstel van Financiën (zie B5b).

 1. Concept geactualiseerde Verordening op de subcommissie

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog opmerkingen/aanvullingen heeft bij het concept van de geactualiseerde Verordening op de subcommissie (zie B6). Achtergrond: Het actualiseren stond op de jaarplanning van de subcommissie. In dit concept zijn de wijzigingsvoorstellen van de commissiegriffier M&S, de voorzitter, secretaris en een lid van de subcommissie verwerkt. De planning is dat voor het zomerreces een aantal geactualiseerde raadsverordeningen ter besluitvorming voorligt aan de raad.

 1. Jaarplan 2016.

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=336fc4bb-5d55-4751-8bd3-08398b45f7b4&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 14 april 2016

o.a.

3 . Gedragscode 2016

4 . Stadsverwarming

Op verzoek van alle fracties vindt er een debat over Stadsverwarming plaats waar o.a. de volgende onderwerpen aan bod gaan komen: – Opheffen aansluitplicht / niet dwingend voorschrijven van een techniek – Verlaging afsluitingskosten – Onafhankelijke toetsing van het rendement – Onafhankelijke controle op best betaalbare en meest milieuvriendelijke warmte oplossing bij de gebiedsgerichte aanpak van het Energieplan – Met welk rendement mag gerekend worden (bij vergunningen ingediend voor 19 februari en in de toekomst (“standaard het forfaitaire rendement”)) – Hoe worden de eigenaren gecompenseerd van de 240 woningen uit mei 2015 – februari 2016

5 . Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8edc06a8-672d-42f1-b1d3-ef14ce4ca7a2&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 april 2016 van 09.30 – 21.45 u.

 1. Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) is de verkeerskundige uitwerking van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) en is het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan. De uitvoeringsagenda UAB bestaat daarnaast uit de zes actieplannen Voetganger, Fiets, Schoon Vervoer, Goederenvervoer, Verkeersveiligheid en De Gebruiker Centraal en uit zes Gebiedsagenda’s. De nota SRSRSB beschrijft de uitgangspunten voor een duurzaam mobiliteitssysteem, gegeven de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit en de schaarse ruimte in de stad.

 1. GEHEIME commissiebrief

Dit deel van de vergadering is in beslotenheid. Aansluitend volgt de openbare vergadering.

 1. Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

Het doel van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening is het voorzien in een evenementenregeling, waarmee het maximale aantal evenementen geregeld wordt, de maximale bezoekersaantallen, een grens wordt gegeven aan versterkt geluid tijdens evenementen en die het gebruik van het buiten het Castellum gelegen gebied voor evenementen niet langer toestaat. N.B. Dit voorstel is eerder besproken in de vergadering van de commissie op 24 maart 2016. In de vergadering heeft de wethouder toegezegd nadere informatie aan de commissie te sturen. Naar verwachting wordt deze info rond 14 april nagezonden.

12 . Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de concept jaarrekening 2015 vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Volgens artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 1 juni 2016 bezwaren tegen de concept jaarrekening aan het Algemeen Bestuur van AVU kenbaar maken. In afwijking hiervan heeft de AVU bij email van 24 februari jl. verzocht om uiterlijk 2 mei 2016 uw zienswijzen in te dienen. Omdat deze datum niet past in het vergaderschema van de gemeente Utrecht, heeft AVU voorgesteld de jaarrekening 2015 onder voorbehoud in het Dagelijks Bestuur van 18 mei 2016 te behandelen. Uw definitieve besluit en eventuele zienswijzen kunnen dan worden verwerkt in de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 15 juni 2016.

14 Vaststelling bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2014 over het bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat de bestemmingsregeling voor twee locaties (Blauwe-Vogelweg 11 en Rijndijk 23) moet worden aangepast.

15 . Vaststelling bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak

Op het braakliggende terrein omsloten door de Groenedijk, de Damraklaan en de Tjeerdsraklaan waren voor het zuidelijke deel woonwagenstandplaatsen en voor het noordelijke deel woningen voorzien. Op deze locatie zullen echter geen woonwagenstandplaatsen meer worden ontwikkeld. Door de twee percelen samen te voegen kan het terrein op een andere manier worden ingevuld en kunnen circa 10 woningen worden gerealiseerd.

 1. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad vanwege tussenuitspraak Raad van State

Bij besluit van 5 maart 2015 (2015-13) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ” Mariaplaats 14, Binnenstad” vastgesteld. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om verbouw van een aanbouw mogelijk te maken waarbij de sociëteit de nieuwe ruimte ook kan verhuren voor vergaderingen, er ruimte is voor een beperkte uitbreiding van de keuken en er een open buitenruimte ontstaat, waarin een tuin wordt aangelegd. Voor het overige wordt verwezen naar het raadsbesluit van 5 maart 2015. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 30 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak (201503466/1)gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen en het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen.

 1. Raadsbrief Peilnota Ruimtelijk Economische Koers U10

De Peilnota is de voorloper van de definitieve nota van Ruimtelijke economische koers U10 die na de

 1. Klanttevredenheid UVO

Geagendeerd door Student & Starter, GroenLinks en D66 (gezamenlijk). De fracties willen spreken over de uitwerking van het klanttevredenheid-onderzoek en de waardering die de verschillende doelgroepen hebben voor het vastgoed. Het is voor de agenderende fracties op dit moment onduidelijk hoe de gebruikerstevredenheid gemeten wordt en of dit binnen UVO en Stadsbedrijven op een vergelijkbare wijze gebeurt. De fracties hebben signalen uit de stad ontvangen die niet duidelijk in het klanttevredenheids-onderzoek terugkomen. Bij de Voorjaarsnota is motie 74 (Weistra, Roodenburg, Brussaard, Schipper, Buunk) aangenomen waarin het college is opgeroepen om extra inzicht te krijgen bij de bundeling van Utrechts Vastgoed. Daarnaast bespreken de fracties graag de lessen die getrokken kunnen worden en hoe de klanttevredenheid cijfers omgezet kunnen worden tot ambities op het gebied van duurzaamheid en participatie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=49411283-29d4-4635-b160-52d572a401c0&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 21 april 2016

 1. Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

De gemeente brengt de adviescommissies en cliëntenraden in het sociaal domein dichter bij elkaar. Dit moet leiden tot een verbetering van de advisering, vernieuwde samenwerking. In dit proces worden ook belangenorganisaties betrokken. De raad bespreekt graag met de betrokken organisaties in hoeverre de bundeling bijdraagt aan de doelen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

 1. Advies onderzoek Speeltuinwerk

Na onderzoek verzelfstandigt de gemeente het speeltuinwerk. Een coöperatie maakt zich vanaf 2018 sterk voor het beheer per speeltuin. De 20 speeltuinorganisaties vormen samen een coöperatie. De raad wil weten of betrokkenen speeltuinbeheerders zich herkennen in het onderzoek. En hoort graag over de kansen en bezwaren die zij zien. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=9ee70bbc-05c0-4bfe-9e59-48e3dfcb6212&FoundIDs=&year=2016 en

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 maart 2016

sinds 19 december 2003

??

??

Inhoud

??

-?????? DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

???????? o ?????? Alternatief voor Cremerpark: nl. onder de Vleutenseweg door

???????? o???????? Het Cremerpark. Slachtoffer van een verhaal dat bij mondjesmaat werd gepresenteerd en voor zoete koek werd geslikt

???????? o???????? Welk masterplan heeft Eneco in Utrecht?

???????? o???????? Warmte is cool in metropoolregio Amsterdam. Maar de Utrechtse gemeenteraad heeft geen idee van wat er aan de hand is.

???????? o???????? VVD Utrecht pleit voor flexibele energievoorziening

???????? o???????? Utrechtse gemeenteraad moet Eneco harder aanpakken

-?????? DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

???????? o???????? Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij de gemeenteraad

???????? o???????? Coproductie is meer dan participatie

???????? o???????? Een transparante overheid, alstublieft

???????? o???????? Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 7 april 2016

???????? o???????? Raadsbrieven

???????? o???????? Commissiebrieven M&S

???????? o???????? Commissiebrieven S&R

-?????? Associatieverdrag Oekra??ne zoekt de randen van een oorlog op

-?????? Spitsrijder Utrecht wacht 90 uur in file

-?????? “Luchtkwaliteit verbetert in provincie Utrecht”

-?????? Regelvrij openluchtcaf??. Utrecht krijgt nieuw wijn- en speciaalbierfestival

-?????? Utrecht gaat ook dit jaar groot Tourfeest houden

-?????? Waarschuwing FC Utrecht na miljoenenverlies: ‘Kan niet steeds geld geven’

-?????? Wat is er mis met ouderen?

-?????? DOSSIER BOMENLEED

???????? o???????? 368 bomen kappen. 180 bomen planten

???????? o???????? Bomenprojecten

???????? o???????? Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet ??? Provincie Utrecht

-?????? Taalwonder. Milieuneutrale wijzigingsvergunning

-?????? Intrekkingen omgevingsvergunningen

-?????? Niet in het Gemeenteblad bekend gemaakt

??

??

??

??

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

??

Alternatief voor Cremerpark: nl. onder de Vleutenseweg door

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

En een nog langere boring kan ook, minstens 1100 meter zoals Eneco zelf in de Luchterduinen heeft laten zien. http://www.vshanab.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=5825

Zie voor verdere projectgegevens: http://projecten.eneco.nl/eneco-luchterduinen/

??

Het Cremerpark. Slachtoffer van een verhaal dat bij mondjesmaat werd gepresenteerd en voor zoete koek werd geslikt

Het verhaal van GroenLinks in de raadscommissievergadering van 14 januari jl. dat een stadsverwamingstrac?? onder de Vleutenseweg niet bespreekbaar is omdat daarmee de busbaan buiten gebruik zou stellen en het bomen zou kosten (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=14ff004e-3afc-47db-80e2-a82a814aa66d?? blz. 18) snijdt geen hout.

Even een stapje terug. Eneco claimt in het Cremerpark een 15 meter breed werktrac??. Dat werkt lekker goedkoop als de in de weg staande bomen met medewerking van B&W worden opgeruimd.

In de Hasebroekstraat die van gevel tot gevel (en met inbegrip van voortuintjes) net 15 meter breed is zal dat echter niet gebeuren. In die straat zal men een veel smaller spoor trekken. Ook in het oostelijke 1/3 deel van de Vleutenseweg, waar de stadsverwarmingsleiding verder loopt, zal dat in een smal spoor gebeuren om de busbaan in bedrijf te houden en de bomen te sparen. Immers, zouden busbaan en bomen er daar aan moeten geloven, dan had Eneco – eerlijk als het is – immers meteen na de commissievergadering laten weten dat Groenlinks op een verkeerd spoor zat.
Nu GroenLinks weer.??Groenlinks zou zijn impliciete gedachtenlijn kunnen afmaken: eerst de door bewoners gegeven informatie opnemen dat het leidingtrace in de bomen van de oostelijke Vleutenseweg ligt. Vervolgens, als er op het oostelijk deel van de Vleutenseweg zo gewerkt kan worden dat busbaan en bomen onberoerd blijven, dan moet dat op het westelijk deel van de Vleutenseweg ook kunnen.

Het jammere is dat de GroenLinks, ja de hele gemeenteraad bijna alleen nadenkt over de brokjes die B&W hem presenteert en dat de raad geen initiatief toont om in ????n keer het totaalplaatje te zien.

???? Tot genoegen van Eneco presenteert B&W de raad het verhaal over de vervanging van de warmtetransportleiding in kleine stukjes: Thomas ?? Kempisplantsoen apart, Cremerstraat apart. Zolang er in de Cremerstraat geen onomkeerbare feiten zijn gecre??erd wordt er richting raad niet gerept over het Cremerplein, de Hasebroekstraat, de Vleutenseweg en het verder trac?? naar de Nicolaas Beetsstraat (waar vanwege rendementsverlies een opwarmcentrale van Eneco staat). En zo verder de binnenstad in.
Zou het totaalplaatje gepresenteerd zijn dan zou het de raad duidelijk zijn dat Eneco alsook vriend B&W per trac??stukje van andere randvoorwaarden en van andere aanlegtechnische benaderingen uitgaan, zodanig dat de kosten voor Eneco het laagst zijn. Deze relatief lage kosten van Eneco zijn omgekeerd evenredig met de maatschappelijke kosten (waaronder vernieling van het openbaar groen en schade aan eigendommen). Als Eneco in een open markt zou werken, wat feitelijk niet het geval is, dan moet het het zonder verholen overheidssteun doen.

De raad kan hierop doorvragen en het publiek kan de raad daarmee helpen als de raad er om vraagt (en beduidend meer dan 3 minuten inspreektijd gunt). Daarnaast kan de raad ook om een second opinion vragen, van echt onafhankelijken, dus niet uit het netwerk van Eneco en B&W, dit om zijn controlerende taak waar te maken. Controle alleen op basis van verhalen die de gecontroleerde afgeeft is volksverlakkerij.

Als de raad het wil kan het noodzakelijke overzicht verkregen worden en kan waar nodig worden bijgestuurd.

(Van een correspondent)

??

Welk masterplan heeft Eneco in Utrecht?

HZ_WABO-16-07110

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28243.html

Zie ook de bijlage.

??

Maar de Utrechtse gemeenteraad heeft geen idee van wat er aan de hand is

Warmte is cool in metropoolregio Amsterdam

‘In 2050 moet Nederland volledig draaien zonder fossiele energie. Nu is 5% van onze energievoorziening fossielvrij, en daar hebben we 35 jaar over gedaan. Ons rest dus nog 35 jaar om de andere 95% te verduurzamen.’

Met industri??le restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen, kunnen we vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam effici??nt en comfortabel verwarmen. Al die verspilde warmte kunnen we benutten door een regionaal warmtenet te ontwikkelen. Een energie-oplossing die misschien wel heel Nederland een stuk duurzamer gaat maken, want wellicht zijn de idee??n die we gaan ontwikkelen wel inzetbaar in ons hele land. Is dat cool of niet?

http://warmteiscool.nl/

Wat doet Eneco in Utrecht? Waarschijnlijk in grote lijnen hetzelfde, maar allesbehalve transparant. Een groot verschilpunt is dat Eneco een (mogelijk toenemend deel) van de warmte verkrijgt door het verstoken van wat genoemd wordt biobrandstof, plantaardig afval zoals kaphout (Utrechtse bomen) , cacaodoppen en afvalhout (met verfresten en chemische impregnaten). De biobrandstof is deels vuil en moet (afgezien van de vele in Utrecht gekapte bomen) grotendeels van heinde en verre worden aangevoerd waardoor er flink wat fossiele brandstof in schepen en vrachtauto’s wordt verstookt en de lucht van vuiligheid bezwangerd wordt. Eneco nomineert zich voor de milieu-prikkeldraadprijs.

???? En dan de afvalwarmte, waar de overeenkomst met de regio Amsterdam zit. Op diverse plaatsen in Utrecht worden nogal stilletjes koude- en warmteopslagsystemen gerealiseerd, die voor een aanzienlijk deel bedoeld zijn om Eneco de warmte te leveren die het voor teveel geld wordt doorverkoopt.

?????? Samen met concurrerende bedrijven heeft Eneco met succes bij de overheid gelobbyd voor wettelijke bepalingen die het burgers wel erg lastig maken om zelf warmteco??peraties te beginnen. Weinig burgers zullen daardoor selfsupporting worden. Daarmee is het verdienmodel van de energiebedrijven gered. Dat geeft Eneco en zijn concurrenten de moed om bestaande warmtenetten door geavanceerde warmtenetten te vervangen.

???? Ten voordele van Eneco’s portemonnee worden met vriendschappelijke medewerking van de kant van B&W bestaande leidingen op de goedkoopst mogelijke manier vervangen, waarvoor het openbaar groen het loodje moet leggen. Gestuurde boringen over grote lengte, ook met de benodigde pijpdiameter, zijn elders al met succes gerealiseerd. Dat vindt Eneco te duur en het liegt daarom – wederom met de vriendschappelijke medewerking van B&W – dat het technisch niet kan. De gemeenteraad, gewend niet verder te kijken dan wat B&W zegt, neemt dat dan maar aan.

Burgers hun weinige openbaar groen afpakken om een flinke voor in de grond te kunnen trekken is veel goedkoper dan een gestuurde boring.??

Dat inwoners pas na 50 jaar hun groen weer in behoorlijke proportie kunnen terugzien zal Eneco en B&W worst zijn.

??

VVD Utrecht pleit voor flexibele energievoorziening

De VVD wil af van de gemaakte afspraken over het verplicht aanleggen van stadsverwarming in Utrecht. Volgens de liberalen is deze verplichting een achterhaald concept. Voor toekomstige woningbouw dient per project bepaald te worden wat de beste vorm van energievoorziening is, aldus de VVD op haar site.

Vanavond spreekt de raad over de stadsverwarming naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente ????? ten onrechte ??? vergunningen voor woningbouw zou hebben verstrekt op basis van een veel te hoog berekend milieurendement van het Eneco-stadsverwarmingsnetwerk. Nieuwe bewoners zouden hierdoor gedupeerd worden, omdat de woningen op basis van dit lagere milieurendement minder goed ge??soleerd zouden hoeven te zijn en de energierekening hoger uitvalt. (Nieuws.nl, 24 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/54633/vvd-wil-af-van-verplichte-stadsverwarming/

??

Utrechtse gemeenteraad moet Eneco harder aanpakken

Energieleverancier Eneco moet harder worden aangepakt. Dat vindt een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad.

Eneco is verantwoordelijk voor stadsverwarming, maar die blijkt niet zo milieuvriendelijk als gedacht. Donderdagavond praatte de raad in een commissie over het onderwerp.

ANTWOORDEN

De drie verantwoordelijke wethouders kwamen volgens de ChristenUnie niet met bevredigende antwoorden. “De belangrijkste vragen zijn eigenlijk gewoon niet goed beantwoord”, aldus raadslid Jan Wijmenga. “Het zijn de vragen die gaan over de bewoners en of er niet meer foute woningen bij gaan komen. Het college laat het gewoon toe en daar ben ik ontevreden over.”

De raad wil af van de plicht dat elk nieuw huis in de gemeente aangesloten wordt op stadsverwarming. Het college is zich van geen kwaad bewust. De wethouders zeggen streng genoeg te zijn voor Eneco.

(RTVUtrecht, 25 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461250/utrechtse-gemeenteraad-wil-af-van-stadsverwarming.html
??

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

??

“Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij de gemeenteraad

Het college opereert op basis van een akkoord op hoofdlijnen en hanteert een bestuursstijl

waarbij voorstellen voldoende ruimte laten voor zowel de gemeenteraad als voor bewoners,

organisaties, professionals en partners voor inbreng, wijziging, verbetering en coproductie.

Voorstellen worden in een vroeg stadium ook aan andere partners (belangenorganisaties,

bewoners, deskundigen) voorgelegd. De wijze van communiceren wordt gekenmerkt door

een open en transparante houding, is proactief en betrouwbaar, waarbij nieuwe voorstellen

altijd gepresenteerd worden inclusief alternatieve scenario???s.”

(Coalitie-akkoord van VVD – D’66 – GroenLinks – SP, blz. 34)

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/2.concern-bestuur-uitvoering/Burgemeester_en_Wethouders/Coalitieakkoord2014.pdf

Als deze liberale partijen dit al vaststellen, hoe mooi moet het dan zijn als een op te richten links het bestuur domineert?

????????????????????????????????

Coproductie is meer dan participatie

Coproductie staat voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van publieke diensten. Het gaat hierbij dus niet over deelname aan inspraakavonden of wijkvergaderingen, maar actief iets doen voor de diensten waar je als inwoner om vraagt ??? in samenwerking met de overheid.

???? De term participatiemaatschappij was nog niet gelanceerd toen Joost Fledderus (als onderzoeker en adviseur verbonden aan Necker van Naem) aan zijn promotieonderzoek begon. Maar eigenlijk was het precies dat, wat hij de afgelopen jaren aan de Nijmeegse Radboud Universiteit bestudeerde. Joost is inmiddels gepromoveerd op zijn onderzoek: ‘De relatie tussen coproductie van publieke dienstverlening en vertrouwen’.

?????? Coproductie staat voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van publieke diensten. Het gaat hierbij dus niet over deelname aan inspraakavonden of wijkvergaderingen, maar actief iets doen voor de diensten waar je als inwoner om vraagt ??? in samenwerking met de overheid. Joost bekeek hoe deze samenwerking begint, verloopt en wat het oplevert, maar ook welke problemen er kunnen ontstaan als burgers en overheid met elkaar samenwerken.

Tips om de samenwerking met inwoners te verbeteren:

 1. Wees je ervan bewust dat er al veel gecoproduceerd wordt

Coproductie klinkt misschien hip, nieuw en moeilijk, maar als je goed kijkt zijn veel diensten al afhankelijk van de inzet van inwoners. Steeds vaker moeten inwoners bijvoorbeeld met ingevulde formulieren naar de gemeentebalie komen. Hoe de openbare ruimte erbij ligt, is voor een groot deel afhankelijk van de oplettendheid en meldingen van buurtbewoners. De kwaliteit van publieke diensten wordt daardoor mede bepaald door de inzet van inwoners. Als een formulier onjuist is ingevuld, kan een baliemedewerker minder goed helpen. Als er geen meldingen komen, blijven losse stoeptegels vaker onopgemerkt. Door mensen het makkelijker te maken te coproduceren, zal daarom de kwaliteit van diensten ook verbeteren.

 1. Wees eerlijk over de achterliggende reden van coproductie

Het is geen toeval dat termen als coproductie, cocreatie of participatiesamenleving hoogtij vieren in een tijd van bezuinigingen. Gemeenten zijn vaker noodgedwongen om meer inzet te vragen van inwoners, omdat er minder ambtelijke capaciteit en geld voorhanden is. Zo is in verschillende gemeenten bezuinigd op het aantal afvalbakken en de mogelijkheid geboden aan inwoners om afvalbakken te adopteren. Inwoners kunnen hier begrip voor opbrengen, als de gemeente eerlijk en transparant is over de beweegredenen. Tegelijkertijd moet niet elke vorm van coproductie ingegeven zijn door bezuinigingen: het verhogen van de kwaliteit door gebruik te maken van de expertise van inwoners kan net zo goed een argument zijn.

 1. Ondersteun coproductie met de juiste middelen

Coproductie betekent niet dat dienstverleners achterover kunnen leunen. Burgers dienen ondersteund te worden in hun actieve betrokkenheid. Als iemand een afvalbak adopteert, dan moet de gemeente tijdig voor nieuwe afvalzakken zorgen. Denk ook aan een werkloze, alleenstaande moeder. Als zij aan een re-integratieprogramma wil (of moet) deelnemen, dan zal er kinderopvang geregeld moeten worden. Bied als gemeente ondersteuning, door samen na te denken over mogelijkheden. Het gaat hierbij niet alleen om financi??le of materiele middelen, maar soms ook om flexibel om te gaan met bepaalde regels en procedures.

 1. Motiveer coproductie met de juiste instrumenten

Burgers hebben verschillende motivaties om te coproduceren. Soms willen mensen vooral graag iets samen doen (bijvoorbeeld samen een stukje groen verzorgen), soms is het individueler van aard (bijvoorbeeld omdat er teveel vuil in de buurt ligt), en een andere keer ontbreekt de motivatie volledig (bijvoorbeeld als een bijstandsontvanger niet mee wil doen aan een re-integratieprogramma). De ene keer is een schouderklopje voldoende om coproductie te stimuleren. Een andere keer moet er meer tegenover staan. Opvallend is dat een duwtje in de rug kan helpen. Zo zag Joost in de gemeente Nijmegen dat bijstandsgerechtigden verplicht naar een banenmarkt moesten, waar bedrijven laten zien wat er aan werk is. Sommigen mensen gingen daar schoorvoetend naartoe, maar bleken vaak toch iets te vinden waar ze verder mee konden.

 1. Let op de kwetsbaarheid van coproductie

Hoe intensiever de vorm van coproductie, des te minder burgers bereid zijn te coproduceren. Zo zijn er niet veel burgers die een afvalbak willen overnemen van de gemeente. Of denk aan een flat met veel sociale problemen, waar bewoners worden gevraagd om samen na te denken over acties om de flat op te knappen en mensen bij elkaar te krijgen. Het succes hangt vaak af van enkele actieve inwoners. Het gevaar is dat deze mensen worden overvraagd. Dit houdt ook een risico in voor de continu??teit van coproductie: als enkele bewoners besluiten zich terug te trekken, is er weinig om op terug te vallen. Dit vraagt om voortdurende betrokkenheid van gemeente en andere professionals: laat zien dat ze er niet alleen voor staan.

 1. Blijf zichtbaar als dienstverlener

Coproductie is een samenwerking tussen burger en dienstverlener. De ????n kan niet zonder de ander. Zorg daarom als dienstverlener dat je zichtbaar blijft en heb regelmatig contact met burgers die coproduceren. Zo kun je bijsturen als het gewenste resultaat niet wordt behaald en afspraken maken over verantwoordelijkheden. Uit Joost zijn onderzoek blijkt dat burgers het succes van coproductie niet aan de dienstverlener toeschrijven, als daar weinig contact mee is geweest. Teleurstellende resultaten worden juist de dienstverlener eerder aangerekend. Hier zal minder sprake van zijn als coproductie wordt ervaren als een vrijwillige, wederkerige en gelijkwaardige samenwerking. (Gemeente.nu, 24 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2016/3/Coproductie-is-meer-dan-participatie-2780523W/

??

Een transparante overheid, alstublieft

Transparantie en openheid van het bestuur staan in Nederland hoog in het vaandel. Maar is dit wettelijk voldoende geregeld? Want de roep om meer openheid en transparantie wordt steeds luider.

– o p i n i e –

Hierbij een algemene schets van de wijze waarop de openbare toegankelijkheid en transparantie van het bestuur in Nederland is geregeld. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de op handen zijnde wijziging van de wetgeving, die volop in ontwikkeling is en waar zowel voor overheden als marktpartijen zeker kansen lijken te liggen. Deze wetgeving dwingt namelijk tot een meer actieve openbaarmaking van informatie en dat is, gelet op de huidige tijdsgeest, een positieve ontwikkeling.

Is de huidige Wet openbaarheid van bestuur (nog) wel toereikend?

In Nederland is de actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden en semi-overheden geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de inwerkingtreding van deze wet in 1980 was Nederland gidsland op het gebied van transparantie en openbaarheid van bestuur.

???? Sindsdien is de maatschappij veranderd en hebben burgers en bedrijven andere verwachtingen van hun bestuur gekregen. Idee??n over de democratie en rechtsstaat zijn in lijn daarmee ge??volueerd. Openbaarheid van bestuur is een essentieel onderdeel geworden van elke moderne democratie. De algemene gedachte is dat overheden en semi-overheden meer inzicht geven in hun functioneren. Niet alleen het eindresultaat van besluitvorming of beleid is van belang, minstens zo belangrijk is de manier waarop tot besluiten is gekomen.

?????? Een breed gedragen gedachte is, dat onder de huidige Wob te weinig informatie uit eigen beweging openbaar wordt gemaakt. Door de nu geldende uitzonderingsgronden zou ook teveel belangrijke informatie van publieke controle worden uitgesloten. De huidige Wob geeft in artikel 8 een algemene opdracht aan bestuursorganen om informatie over beleid te openbaren, zodra dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering is. Het is echter aan het bestuursorgaan om te beoordelen of daar sprake van is. Nu er in de huidige regelgeving geen aanwijzingen worden gegeven welk soort informatie actief openbaar moet worden gemaakt, is er veelal sprake van willekeur. Deze regelgeving is daarmee te vrijblijvend en lijkt daarmee aan vervanging (aanpassing naar de huidige tijd) toe.

De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’: kansen voor zowel overheden als marktpartijen

Dit signaal is in politiek Den Haag opgepikt en – na vele evaluaties en verbetervoorstellen – heeft in 2012 een eerste versie van de ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’ (Nieuwe Wob) het licht gezien. De gedachte die achter de nieuwe regelgeving zit raakt exact de kern van de discussie tussen markt en overheid. Die discussie richt zich voornamelijk op de gedachte dat overheden niet geneigd zouden zijn om (te veel) informatie prijs te geven, aangezien dit negatieve (financi??le) gevolgen zou kunnen hebben voor de desbetreffende bestuursorganen. Naar mijn mening weegt deze angst, voor zover daar inderdaad sprake van is, niet op tegen de vele voordelen die transparantie met zich meebrengt.

???? Openbaarheid en transparantie zijn namelijk niet alleen nuttig en noodzakelijk voor burgers en bedrijven, maar bieden ook grote kansen voor overheden en semi-overheden. Transparantie vergroot het maatschappelijk draagvlak en biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de mogelijkheid om eerder op de hoogte te raken van de plannen van en ontwikkelingen binnen de (semi)publieke sector. De maatschappelijke dialoog die zo kan ontstaan, biedt daarmee kansen in de vorm van verbeterde samenwerking met publiek en bedrijfsleven.

???? Met een toename van openbaarheid en transparantie wordt, zowel voor overheden als marktpartijen, de mogelijkheid vergroot om economische munt te slaan uit de publieke informatie. Overheden verzamelen bij hun activiteiten namelijk grote hoeveelheden gegevens, die van waarde kunnen zijn voor allerhande economische activiteiten en voor verhoging van de effectiviteit van het functioneren van de overheid.

De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’: meer duidelijkheid en structuur

Een belangrijk verschil tussen de huidige Wob en de in voorbereiding zijnde nieuwe wet, is dat er een opsomming in de wet zal worden opgenomen welke informatie actief door bestuursorganen moet worden verstrekt. Dit beperkt zich niet, zoals nu, tot enkel beleid, maar ook tot adviezen van adviescommissies, gesloten convenanten en documenten inzake de voorgenomen uitvoering van een publieke taak. Daarmee wordt de reikwijdte van de actieve informatieverstrekking groter en zal minder ruimte ontstaan voor willekeur. Zowel overheden als marktpartijen zijn bij deze duidelijkheid en structuur gebaat en weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

?????? Een ander kenmerk van de voorgenomen nieuwe regeling is het duidelijke streven naar openheid en transparantie, dat zich uit in het verdwijnen van de absolute uitzonderingsgronden. Die hielden in dat informatie geweigerd wordt zodra een te beschermen belang in het geding was, zonder dat daadwerkelijk moest worden aangetoond dat openbaarmaking schadelijke gevolgen zou hebben. Deze uitzonderingsgronden worden, zoals het er nu naar uit ziet, relatief. Dat betekent dat altijd een afweging moet worden gemaakt tussen het belang dat door de uitzonderingsgrond beschermd wordt en het algemeen belang van openbaarmaking van informatie. Alleen wanneer ernstig nadeel wordt toegebracht aan de genoemde belangen, dat het algemeen belang van openbaarheid overstijgt, kan openbaarmaking achterwege blijven. Enkele vrees is niet meer voldoende om openbaarmaking achterwege te laten. Actieve openbaarmaking is daarmee het credo.

???? De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur: daadwerkelijk meer openheid en transparantie?

Het voorgaande leidt tot de vraag of met een aanpassing van de regelgeving daadwerkelijk meer openheid en transparantie te verwachten is. Zal er, in vergelijking met het huidige systeem, eerder actieve informatie moeten worden verstrekt over vastgoedkenmerken als oppervlak, waarde, kosten en opbrengsten? Ondanks dat deze inschatting lastig te maken is, lijkt de verwachting re??el dat daar inderdaad sprake van zal zijn.

???? In de nieuwe regeling wordt namelijk een veelgebruikte uitzonderingsgrond voor deze informatie in de huidige openbaarheidspraktijk, namelijk het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling, niet (meer) opgenomen. In de praktijk wordt deze uitzonderingsgrond vaak gebruikt (of misbruikt) als restgrond. Daar staat tegenover dat ‘de economische of financi??le belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of organen’ als uitzonderingsgrond gehandhaafd blijft. Dat openbaarmaking van informatie voor bestuursorganen een lastige situatie met zich meebrengt, of dat daardoor een extra inspanning van bestuursorganen noodzakelijk is, is op zichzelf nog geen indicatie dat het economische belang ernstige schade wordt toegebracht. Deze uitzonderingsgrond geldt alleen indien er door openbaarmaking daadwerkelijk ernstig nadeel wordt toegebracht ??n dit nadeel het algemeen belang van openbaarheid overstijgt. De praktijk zal echter moeten uitwijzen in welke gevallen daar sprake van zal zijn.

Conclusie: ‘oude wijn in nieuwe zakken’?

Het is duidelijk dat de huidige maatschappij vraagt om meer openheid en transparantie. Ondanks dat de huidige wet- en regelgeving kansen biedt aan overheden om meer openheid en transparantie na te streven, zal dit streven met een nieuwe regeling nadrukkelijker naar voren komen en hopelijk (daardoor) snel(ler) worden opgepikt. Naar mijn mening staat in ieder geval buiten twijfel dat er voldoende kansen liggen om de openheid en transparantie te vergroten, waarmee zowel overheden als marktpartijen van de voordelen kunnen profiteren. (Gemeente.nu, 9 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/3/Een-transparante-overheid-alstublieft-2772884W/

??

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 7 april 2016

Energiebesparing bij bedrijven

De gemeenteraad gaat graag in gesprek met bedrijven die voorlopen op het gebied van energiebesparing en bedrijven die achterblijven op dit gebied. Welke maatregelen zijn succesvol volgens hen en welke inzet vanuit de gemeente is het meest effectief? Daarnaast wordt de raad door de gemeente ge??nformeerd over de maatregelen die bedrijven nemen en waarom bedrijven al dan niet kiezen voor de vrijwillige route en hoe ze hiertoe te verleiden zijn. U bent welkom als meeprater.

Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De gemeente onderzoekt twee initiatieven voor culturele voorzieningen in Leidsche Rijn. Een tijdelijk gebouw (circa 10 jaar), het Glazen Circus, met een ???jaarrond??? programma, vanuit het aanbod dat de Parade in de zomermaanden in de vier grote steden biedt.

En de gemeente verkent bij een of meer culturele ondernemers, of die bereid en in staat zijn om een goed en levendig programma te kunnen leveren en exploiteren. De raad wil graag een toelichting. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Verkeerde betaling uitkeringsgerechtigden

In januari hield de gemeente verkeerde bedragen zorgverzekeringspremie in bij uitkeringsgerechtigden. Het gaat om uitkeringsgerechtigden die deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering Optimaal van Zilveren Kruis. Zij ontvingen of een te hoog (max. 45 euro) of een te laag (max. 34 euro) geldbedrag. De raad wil weten hoe de fout ontstond en wat er gebeurt om dit te voorkomen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Ontwikkelingen Maliebaan

De gemeente kan kiezen uit meerdere varianten voor herinrichting van de kruising Maliebaan met de Burgemeester Reigerstraat en Nagtegaalstraat. Deze kruising vormt een belangrijk knooppunt van de Herenroute, een fietsroute door de stad.

De raad heeft vragen over de afwikkeling van het autoverkeer en wil graag de reacties van inwoners en ondernemers horen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Contract aanbieder huishoudhulp

De gemeente wil de contracten met de in financi??le nood verkerende thuiszorgaanbieder TSN laten overnemen door een andere aanbieder. Met als eis dat de hulpen die nu werkzaam zijn onder het contract TSN met behoud van salaris overgenomen moeten worden. En dat de relatie klant ??? hulp in stand moet blijven. De raad wil weten hoe thuiszorgmedewerkers, cli??nten, buurtzorg en belangenorganisaties de toekomst van thuiszorg in Utrecht zien. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Handhaving drank- en horecawet

De gemeente publiceerde de resultaten van de handhaving Drank- en Horecawet 2015. Vooral de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol kreeg vorig jaar veel aandacht. De raad wil de ervaringen horen van medewerkers bij supermarkten, slijterijen en horecaondernemers. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Jaarhinderplanning 2016

De gemeente presenteert haar planning voor grote wegwerkzaamheden. Door projecten op elkaar af te stemmen blijven de gevolgen voor de bereikbaarheid in de stad zoveel mogelijk beperkt. De raad laat zich informeren over hoe inwoners, bezoekers en bedrijven op de hoogte zijn en blijven over projecten en evenementen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

De gemeente omschreef de plannen voor verkeer en vervoer voor komende jaren. De beleidsnota heeft als titel: Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. De raad wil weten wat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de nota vinden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

Voor de stukken, zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=61a97b21-17ea-4b0a-b465-12870a3ce117&FoundIDs=

??

Raadsbrieven

22-3-2016???????????????? Aanslagen Brussel 22 maart 2016

22-3-2016???????????????? Peilnota Ruimtelijk Economische Koers U10

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

??

Commissiebrieven M&S

24-3-2016???????????????? Contract TSN

24-3-2016???????????????? Besteding extra middelen mantelzorgondersteuning 2015-2016

22-3-2016???????????????? Gemeentelijke kosten locaties opvang asielzoekers

22-3-2016???????????????? Derde voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

22-3-2016???????????????? Derde Voortgangsrapportage transitie Zorg voor Jeugd

21-3-2016???????????????? Overzicht activiteiten gericht op LHBT-vluchtelingen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

??

Commissiebrieven S&R

24-3-2016???????????????? Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016

22-3-2016???????????????? Grafisch Lyceum Utrecht

22-3-2016???????????????? Duiding tekort studenteneenheden en informatie aanpak huisjesmelkers en Huurteam Utrecht

22-3-2016???????????????? Maatschappelijke meerwaarde in Stedenbouwkundige Programma???s van Eisen

22-3-2016???????????????? Pilot Kanaalstraat en Damstraat

21-3-2016???????????????? Start werkzaamheden ???t Goylaan

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

??

Associatieverdrag Oekra??ne zoekt de randen van een oorlog op

Artikel 10?? Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking

1.?? De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekra??ne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

2.?? Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en afspraken tussen de EU en Oekra??ne over raadpleging en samenwerking op het vlak van crisisbeheer.

3.?? De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekra??ne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.pdf

(Van een correspondent)

Spitsrijder Utrecht wacht 90 uur in file

Het stadsverkeer in Utrecht heeft nog net zoveel last van opstoppingen als vorig jaar, in procenten zelfs iets meer. Automobilisten die dagelijks in de spits van en naar hun werk reden stonden het afgelopen jaar 90 uur in de file.

Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, een ranglijst van file-steden die navigatiebedrijf TomTom publiceert. De berekening gaat uit van een werkjaar van 230 dagen, waarop een automobilist in de ochtend- en avondspits een rit van een half uur maakt.

Utrecht staat landelijk op de negende plaats in de fileranglijst. Een rit in en om de stad leverde in 2015 gemiddeld 16% vertraging op, 2% meer dan het jaar daarvoor. In de ochtend- en avondspits was dit respectievelijk 30% en 47%. (……….) Vooral op de kruising van de Daalsetunnel, de Catharijnebaan en de Weerdsingel Westzijde moeten automobilisten vaak lang wachten. Ook op de snelweg tussen Rijnsweerd en de afrit Maarssen en op het verkeersplein tussen de Kardinaal de Jongweg en de Sartreweg staat het verkeer regelmatig vast. (RTV Utrecht, 22 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460682/spitsrijder-utrecht-wacht-90-uur-in-file.html

“Luchtkwaliteit verbetert in provincie Utrecht”

Uit het rapport ???Luchtkwaliteit 2014??? blijkt dat de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht is verbeterd. Dat is te merken aan de verlaagde concentraties fijnstof en stikstofdioxide, die nu vrijwel overal onder de wettelijke norm liggen. Er resteren nog een aantal lokale overschrijdingen in het centrum van Utrecht en in het buitengebied.

De komende jaren werkt de provincie nauw samen met de Utrechtse gemeenten en het Rijk om ook de laatste overschrijdingen te beheersen en de concentraties verder te verlagen.

Aanpak lokale overschrijdingen

De provincie verwacht dat de overschrijding in het centrum van Utrecht al voor een groot deel wordt opgelost door in 2018 een tram (Hoflijn) te laten rijden over het traject van buslijn 12. De overschrijding in het buitengebied wordt veroorzaakt door een intensieve veehouderij. Hier is de gemeente het bevoegd gezag en faciliteren wij hen. Verder wordt de gemeente ondersteund door nieuwe wetgeving die een knelpuntbedrijf dat wil uitbreiden wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om de uitstoot van fijnstof te beperken.

Berekeningen luchtkwaliteit

Het rapport ???Luchtkwaliteit 2014??? (pdf, 2,3 MB) baseert zich op luchtmodellen, die een benadering zijn van de werkelijkheid en die onzekerheden kennen. Dat wil zeggen dat er altijd een kans bestaat dat de werkelijke concentratie hoger of lager uitvalt dan berekend. Het Rijk wil de maximumsnelheid op een aantal snelwegen in de provincie Utrecht verhogen, waardoor de luchtkwaliteit zal verslechteren.

Gedeputeerde Mari??tte Pennarts: ???Ik vind het bereiken van een gezonde leefomgeving door een verbeterde luchtkwaliteit enorm belangrijk en daar blijven we ons de komende jaren echt voor inspannen.???

Gezonde leefomgeving

E??n van de belangrijkste opgaven voor de provincie Utrecht is het cre??ren van een gezonde leefomgeving. Utrecht is immers een topregio met een zeer aantrekkelijk economisch klimaat en het is hier goed wonen en recre??ren. Zo zetten we in op schonere en effici??ntere mobiliteit, duurzaam vervoer en schone brandstoffen. Ook onderzoeken we de mogelijke maatregelen om de blootstelling aan roet te verminderen en zijn we bezig met het opnemen van een verbod op varend ontgassen in de Provinciale Milieu Verordening. (Provincie Utrecht, 24 maart 2016)

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@306210/luchtkwaliteit/

Het rapport: https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302291/rapportage_luchtkwaliteit_provincie_utrecht_2014.pdf

Het rapport is in kleuterstijl. Een methodische verantwoording van betekenis is niet te vinden. Het veel geroemde open source-materiaal evenmin.

Moeilijk tot niet controleerbaar. Hou het voorlopig maar op een paasakkoord tussen overheden.

Regelvrij openluchtcaf??. Utrecht krijgt nieuw wijn- en speciaalbierfestival

Het Food Truck Festival Trek in het Griftpark krijgt een zusje; rondreizend wijn- en speciaalbierfestival Dorst. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september komt het nieuwe festival naar Utrecht.

Bezoekers moeten tijdens deze dagen kunnen genieten van ruim 70 verschillende soorten wijnen en meer dan 70 speciaalbieren van over de hele wereld, allemaal met een eigen karakter en smaak. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan spijs.

Net als op Trek gaan Foodtrucks diverse gerechten bereiden die bezoekers kunnen combineren met wijn of bier. Ook staan live muziek, dj???s van toen en creatief entertainment tijdens het festival centraal.

???Tijdens Trek hebben wij afgelopen jaar gemerkt dat er veel vraag is naar bijzondere wijnen en speciaalbieren,??? vertelt organisator Emile Faulborn. ???Met Dorst willen wij daarom de focus hiernaar verleggen. Bij Festival Dorst draait het om het ontdekken van (inter)nationaal gebrouwde speciaalbieren en goede wijnen met elk zijn eigen smaak en verhaal.??? (DUIC, 23 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-krijgt-nieuw-wijn-en-speciaalbierfestival/

Op 1 maart is er een vergunningaanvraag gepubliceerd en een zienswijzentermijn geopend. Kennelijk is drie weken later (of eerder) de vergunning al verleend, hoewel er aan de aanvraag een heleboel mankeerde. Maar Utrecht moet vooruit en benepen bedenkingen van bijvoorbeeld omwonenden staan dat in de weg.

Utrecht gaat ook dit jaar groot Tourfeest houden

Ook dit jaar gaat Le Grand D??part van de Tour de France niet onopgemerkt voorbij in de stad. De gemeente gaat tijdens dit weekend allerlei festiviteiten organiseren om nog ????n keer dat Tour-gevoel te pakken te krijgen.

Vandaag lanceert Utrecht het ???Festival du V??lo???. Een feestelijk weekend in de eerste week in juli met een 100 dagen aanloop waarbij de fiets centraal staat. Vanaf vandaag tot en met 3 juli worden alle Utrechtse ???fiets??? gebeurtenissen uitgelicht. Met als knallende afsluiter een feestelijk weekend tijdens de Tourstart van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli. (DUIC, 24 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-gaat-ook-dit-jaar-groot-tourfeest-houden/

en https://utrecht2015.com/nl/home

Waarschuwing FC Utrecht na miljoenenverlies: ‘Kan niet steeds geld geven’

Frans van Seumeren vaardigt een waarschuwing uit richting FC Utrecht. Al jaren steekt de rijke zakenman miljoenen in de club, maar hij twijfelt of zijn financi??le hulp moet blijven voortzetten. Van Seumeren is van mening dat Utrecht er meer aan moet doen om ook andere geldbronnen aan te boren, zo vertelt hij in supportersmagazine Forza. (Voetbalzone.nl, 24 maart 2016)

http://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=273276

Binnenkort de uitnodiging aan de gemeenteraad om opnieuw de gemeenschapsportemonnee leeg te kieperen tegen boterzachte garanties.

Wat is er mis met ouderen?

Onlangs schreef de Volkskrant dat er een negatief beeld heerst van ouderen en dat ouderen met een framingprobleem zitten opgescheept. Hoe komt dit? Onze economie is geobsedeerd door creativiteit, flexibiliteit en jeugdigheid. Daar hoort ouderdom niet bij.

???? Ouderen worden gauw gezien als zeurders en mensen die lastig zijn. Daardoor wordt er niet naar hen omgekeken. Ze worden gezien als meubilair. Terwijl ze gemiddeld goed opgeleid zijn. Er zijn bovendien honderden studies die bewijzen dat hun prestaties helemaal niet achteruitgaan. En ze zijn minder vaak ziek dan jongeren. En toch vinden ze moeilijk werk. Hoe komt dit?

???? Uit onderzoek van Leyden Academy blijkt dat de helft van de mensen die mag stoppen met werken liever zou willen blijven werken wanneer dat kan op eigen voorwaarden. Die voorwaarden zijn vooral dat ze de vrijheid willen hebben om hun eigen tijd in te delen. Ook geven ze aan graag hun levenservaring en wijsheid te delen met jongere generaties. Nieuwe organisatiemodellen in bedrijven, of meer mogelijkheden voor de inzet van ouderen als zzp???ers zouden hiervoor oplossingen kunnen bieden, zegt het onderzoek.

???? De alarmbel ging af toen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) met het bericht kwam dat 44 procent van de ondervraagde 60-plussers?? boos of zeer boos is omdat ze langer moeten doorwerken. Maar er is meer aan de hand.

???? Het CPB kwam naar buiten met weer een andere mededeling: de koopkracht van veel senioren gaat al 8 jaar op rij omlaag. Pensioenen worden niet of nauwelijks ge??ndexeerd. De zorgkosten, eigen bijdragen, eigen risico en premies stijgen, de compensaties en fiscale aftrekmogelijkheden verminderen of verdwijnen. Het CPB verwacht voor 2017 een mediane koopkrachtdaling voor 65-plussers van -1,3% en voor uitkeringsgerechtigden van -1%. De ouderenbonden vragen meer dan ooit om actie. Is dit terecht?

???? In Denemarken zijn er geen cao???s waarin opgenomen is dat je ontslagen kunt worden als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dat is een wezenlijk verschil met Nederland. Ouderen krijgen daar een contract voor onbepaalde tijd. Leeftijd speelt in Denemarken geen rol. Waarom kan dit niet in Nederland?

???? Ouderen moeten hun plek in de maatschappij bevechten door samen een vuist te maken richting het parlement want hier worden wetten gemaakt die de positie van ouderen kunnen versterken. De senioren moeten laten zien wat zij doen voor de maatschappij en welke besparingen dit oplevert waarvan velen in de maatschappij profiteren.??

???? Tom de Bruyne, ???gedragsontwerper??? ziet veel in het idee om in bedrijven een wisdom-team op te zetten waarin alleen 50-plussers mogen zoals een adviesraad van gepensioneerde managers. Herintroduceer ouderen als mensen met meer wijsheid, claim dat het onbenut laten van dit potentieel de grootst mogelijke managementblunder is.

???? Ouderen moeten veel zakelijker worden. Zo kunnen ze zelf kleine bedrijfjes oprichten die maatschappelijke taken verrichten tegen betaling zoals kinderopvang, mantelzorg, begeleiding en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Ze kunnen zorgcorporaties in het leven roepen en initiatieven nemen op het gebied van ouderenhuisvesting in het kader van bouwen in eigen beheer en op het gebied van klantvriendelijke automatisering.

???? Hier en daar wordt het idee geopperd dat de ouderen een dagje gaan ???staken??? om naar het Malieveld te gaan om te demonstreren tegen het regeringsbeleid dat ouderen uitknijpt als citroenen.?? Ik kan niet wachten. (Schagenfm.nl, 22 maart 2016)

http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3616068/nieuws/wat_is_er_mis_met_ouderen.html

??

DOSSIER BOMENLEED

??

Bomen kappen: 368. 180 planten

Rijnvliet zuid, Polder Rijnvliet te De Meern, HZ_WABO-16-08396

Het kappen van 302 bomen in verband met het bouwrijp maken Rijnvliet zuid en er worden 180 nieuwe bomen geplant. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33817. Gepubliceerd op 21 maart 2016 09:29)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33817.html

Gezocht: stedenbouwkundigen die ontwerpen maken waarin bestaande bomen worden ingepast.

Oudenoord 170 te Utrecht, HZ_WABO-16-07323

Het kappen van twee bomen (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33747. Gepubliceerd op 21 maart 2016 09:29)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33747.html

Slingerraklaan en Tweede Oosterparklaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08840

Het kappen van 25 paardenkastanjes en 18 Robinias x ambigua ‘Decaisneana’

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 36467. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36467.html

Loggerstraat en Goethelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08842

Het kappen van acht bomen

De ontwerpen met de te vervangen bomen zijn eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/bomenproject

Direct omwonenden zijn ge??nformeerd middels wijkberichten. Dat is goed. Ook heel goed om de webpagina ‘bomenproject’ te vermelden. Dat moet structureel gebeuren.

Direct omwonenden in het vroegste stadium betrekken is per saldo goedkoper dan via allerlei ellende van bezwaar en beroep.

(Gemeenteblad, Laargang 2016 Nr. 36460. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36460.html

Willibrordpad te Vleuten, HZ_WABO-16-08841

Het kandelaberen van 11 populieren en het kappen van 2 elsen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 36440. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36440.html

??

Een wat verborgen webpagina waar bijna geen Utrechter van weet

Bomenprojecten

Jaarlijks pakt de gemeente projectmatig bomen in woonstraten aan die geen goede conditie meer hebben. Wanneer een boom geen goede conditie meer heeft, kan het helpen om de boom te beluchten en te bemesten. Als dit geen zin meer heeft, wordt de boom verwijderd en vervangen.

Bomenprojecten 2016-2017

In de tabel hieronder vindt u op alfabet de straat met ??f alleen de ontwerptekening ??f een link naar meer informatie over het project.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Bettina Leiss van Stadsbedrijven via 030 – 286 00 00 of maak gebruik van het reactieformulier aan de rechterkant onder hulp en contact.

In het document Bomen – afbeeldingen en beschrijvingen (pdf, 5,9 MB) kunt u alle boomsoorten bekijken. [En dan volgen er enige tientallen projecten.]

http://www.utrecht.nl/bomen-in-utrecht/bomenprojecten/

Communicatie zou zich hier eens mee bezig mogen houden in plaats van met het framen van allerberoerdste projecten/beleidsinitiatieven en de grootsheid van wethouders en die van de gemeente Utrecht.

??

Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet ??? Provincie Utrecht

Beschikking artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 18 en 72 van deze wet

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een bestaande ontheffing, met kenmerk 8115ABC8, op grond van artikel 68, vijfde lid, van de Flora- en faunawet gewijzigd. De ontheffing is verleend voor het gehele beheergebied van de Faunabeheereenheid Utrecht. De ontheffing is verleend op basis van het Faunabeheerplan Utrecht 2014-2019 voor de periode van 17 maart 2016 tot 1 september 2019. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. (Staatscourant, 21 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14989.html

Summum van transparantie.

Uit de Flora- en Faunawet:

Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen gedeputeerde staten, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74:

 1. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
 2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
 4. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of
 5. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.

Taalwonder

Milieuneutrale wijzigingsvergunning Vechtsebanen 2016, Mississippidreef 151 te Utrecht, HZ_WABO-16-07903

Milieuneutrale wijzigingsvergunning Vechtsebanen 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-35498.html

Afgaande op de tekst is het object van de vergunning het mogen wijzigen an sich. [De vergunninghouder is de jure echter niet bevoegd om te wijzigen.] En dat milieuneutraal.

Zou er staan dat er een gewijzigde vergunning is verleend, dan was het – qua tekst – begrijpelijk.

Intrekkingen omgevingsvergunningen

– het bouwen van een dakopbouw op een woning, Verlengde Hoogravenseweg 268 te Utrecht, HZ_INT-16-00846

Datum besluit: 21-03-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36713.html

– het bouwen van een woning in een bedrijfshal, Zonnebaan 8 te Utrecht, HZ_INT-16-00784

Datum besluit: 21-03-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36716.html

Dat dit is ingetrokken is niet in het Gemeenteblad bekend gemaakt

Laan van Puntenburg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-08185

Het kappen van tien bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33183. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33183.html

??

??

??