Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bedrieglijke gang van zaken rond bomenkap

–      Op naar de 200 bootvergunningen voor de ecologische verbindngsstructuur

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco verkoopt consultantsbureau aan Amerikaans concern

–      Warmtenet Hengelo onder Twentekanaal door

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Lokale luchtkwaliteit langs 5 procent 130 km/h-wegen verslechterd

–      De milieuzone en het rebound-effect

–      Oslo moves to ban cars from city centre within four years

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      ‘Voor een sterkere raad’

–      Zonder schok geen bestuurlijke vernieuwing

–      Agenda Commissie Mens en Samenleving – 22 en 24 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Ondeugdelijke publicatie aangevraagde evenementenvergunningen

–      Gemeenten kunnen geluk beïnvloeden

–      Gemeente wil wandelpad op stukje Oosterspoorbaan

–      Utrecht op nummer 1,2 en 3 in top-10 drukste fietsroutes

–      Bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV,

–      Bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ en bijbehorende besluiten

–      Ontwerp-bestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens

–      Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

–      Doorbreking aanhoudingsplicht bouwplannen als gevolg van werking Voorbereidingsbesluit. Woningvorming, onttrekken, splitsing en omzetten van woonruimte en kleinschalige transformatie

–      ‘Stadhuis Utrecht rookvrij’

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bedrieglijke gang van zaken rond bomenkap

Er was een aanvraag omgevingsvergunning, zonder bomenkap.

In de vergunning werd echter – hoewel niet aangevraagd – bomenkap meegesmokkeld: 8 bomen.

Nu verschijnt er een rectificatie van de vergunning en wordt de bomenkap op 17 bomen gebracht.

Dit deugt niet.

Alle documenten bij elkaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Gemeenteblad&vrt=HZ_WABO-15-11753&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20161111&epd=20161111&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

Meerdere malen per jaar wordt er meer bomenkap vergund dan wordt aangevraagd, een enkele keer zelfs als er geen kap is aangevraagd wordt deze wel vergund, zoals boven.

De raad controleert B&W zo ‘goed’ dat deze al jaren bestaande praktijk niet wordt opgemerkt. Of de raad haalt er de schouders bij op.

 

Op naar de 200 bootvergunningen voor de ecologische verbindngsstructuur

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Kromme Rijn Bunnik (code HDSR6349)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 8 november 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9012. Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9012.html

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco verkoopt consultantsbureau aan Amerikaans concern

Eneco verkoopt consultantsbureau Ecofys aan het Amerikaanse adviesbureau Navigant. Met de overname krijgt Navigant er 150 nieuwe adviseurs bij.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. In totaal werken er tweehonderd mensen bij Ecofys.

Sinds 2009 was het consultantsbureau in handen van Eneco. Het bureau is vooral actief in energie- en klimaatvraagstukken. Navigant hoopt met de overname de positie in de energietak te verstevigen.

Het concern is actief in 42 landen met ruim 5.000 werknemers en 1.700 consultants. Vorig jaar werd een omzet gedraaid van 919 miljoen dollar.

“Ik ben blij met de overname van Ecofys door Navigant”, zegt Jeroen De Haas, topman van Eneco. “Ecofys heeft voor Eneco waarde toegevoegd en ik ben ervan overtuigd dat zij samen met Navigant succesvol zal blijven.”

(Nu.nl, 7 november 2016)

http://www.nu.nl/economie/4347168/eneco-verkoopt-consultantsbureau-amerikaans-concern.html

 

Als Eneco en B&W van Utrecht de uitrol van de stadsverwarming toch willen doorzetten, kan er best wel onder de Vleutenseweg worden doorgeboord in plaats van het Cremerpark te mollen en de woningen aldaar te bedreigen

Warmtenet Hengelo onder Twentekanaal door

Op zaterdag 5 november zijn twee nieuwe buizen voor het Warmtenet Hengelo onder het Twentekanaal door getrokken. Een belangrijke stap in de aanleg van een hoofdleiding die alle huidige afzonderlijke kleine warmtenetten in het gebied met elkaar verbindt. De boring onder het Twentekanaal door is zo’n 400 meter lang en gaat op het diepste punt 26 meter onder het maaiveld. De werkzaamheden begonnen om vijf uur ’s morgens en werden rond middennacht afgerond.

Dertig kranen voor 400 meter leiding

De afgelopen weken is de gestuurde boring stap voor stap voorbereid. Met een speciale boorinstallatie is een eerste boring gedaan, van noord naar zuid onder het kanaal door. Vervolgens is het boorgat vergroot. Op zaterdag 5 november zijn twee stalen geïsoleerde leidingen met een doorsnede van meer dan een halve meter door de boorinstallatie van zuid naar noord door het boorgat getrokken. Een huzarenstukje. Om de nieuwe leidingen goed te geleiden, zijn veertien telescoopkranen en meer dan tien mobiele kranen nodig. De 400 meter lange leidingen lagen al klaar langs de Boekeloseweg.

Warmtenet Hengelo

Eerder dit jaar namen Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Ennatuurlijk het bestaande warmtenet in Hengelo over. Onderdeel van die overname is het aanleggen van een hoofdleiding waarmee de industriële restwarmte van AkzoNobel naar klanten van het warmtenet wordt getransporteerd. Het bestaande warmtenet bedient zo’n 525 woningen en 80.000 m² bedrijfsgebouwen. Hengelo wil voor 2041 nog eens 5.000 nieuwe en bestaande woningen en 500.000 m² bedrijfsgebouwen voorzien van duurzame warmte. De hoofdleiding wordt naar verwachting juni 2017 in gebruik genomen.

Klimaatakkoord

Gebruik van restwarmte draagt bij aan het realiseren van duurzame doelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. Vooral industriële processen kennen veel restwarmtestromen. Door deze reststromen te gebruiken voor warmte en warm tapwater, besparen we direct op gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2.

(Alliander.com, 7 november 2016)

https://alliander.com/nl/media/nieuws/warmtenet-hengelo-onder-twentekanaal-door

Eneco maakt aanstonds bijna geen gebruik meer van restwarmte maar wil er speciaal voor gaan stoken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Lokale luchtkwaliteit langs 5 procent 130 km/h-wegen verslechterd

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Langs vijf procent van de 130 km/uur-wegen is concentratie stikstofdioxide gestegen.

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Langs vijf procent van de 130 km/uur-wegen is concentratie stikstofdioxide gestegen.

Naast Amsterdam en Rotterdam waren er in 2015 nog enkele steden die bij een paar drukke straten een te hoge stikstofdioxidenuitstoot hadden. De staatssecretaris heeft nu met de steden afgesproken deze laatste knelpunten aan te pakken door onder meer in te zetten op vervoersmiddelen die geen uitlaatgassen uitstoten.

Bij de start van het NSL in 2009 was de concentratie stikstofdioxide langs 1100 kilometer weg te hoog. In 2015 was dit bij minder dan 10 kilometer weg het geval. Dit komt doordat auto’s schoner worden en door de inzet van gemeentes, die met maatwerk hun eigen luchtkwaliteitproblemen oplossen, aldus Dijksma.

De knelpunten bevinden zich vooral in binnensteden op drukke wegen met veel verkeer. Langs een beperkt aantal kilometers weg leidt de snelheidsverhoging naar 130 km/uur tot een slechtere lokale luchtkwaliteit.

Langs de tracés waar de snelheid is verhoogd, zijn op 71.159 locaties de concentraties stikstof en fijnstof onderzocht. Ten opzichte van 2015 zijn op 84 procent van de onderzochte locaties de berekende concentraties stikstofdioxide gedaald. Op circa 4000 van de onderzochte locaties, oftewel 5,5 procent, is de lokale luchtkwaliteit verslechterd door de snelheidsverhoging en is lokaal de kans groter dat de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden.

In alle gevallen liggen de volgens de wettelijke methoden berekende concentraties onder de Europese grenswaarden, aldus een aanvullende analyse die op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan door het RIVM.

(Verkeersnet.nl, 9 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20768/lokale-luchtkwaliteit-langs-5-procent-130-kmh-wegen-verslechterd/

 

De milieuzone en het rebound-effect

Mensen die een elektrische fiets kopen omdat ze zonnecellen hebben, de lamp op de gang laten branden omdat het een zuinige spaarlamp is, een extra grote koelkast kopen omdat die een energiezuinig label heeft. Dat heet het rebound-effect. Per saldo neemt daardoor het energiegebruik en de uitstoot van CO2 toe. Technologische vernieuwing alleen leidt niet tot minder energiegebruik. Voor minder energiegebruik is ook nodig dat men de verleiding weerstaat van luxe.

De SSLU voerde dat als bezwaar aan tegen de milieuzone. In het besluit is dat niet terug te vinden, want daar stond alleen in dat TNO en HaskoningDHV de milieuzone hadden uitgedokterd en dat die deskundig waren. Een autoriteitsargument waar de gemeente zich altijd van bedient als het bezwaar hout snijdt. Maar in de lijvige rapporten van deze deskundige adviseurs viel niets terug te vinden wat er op zou kunnen wijzen dat ze ook maar bekend waren met begrip rebound-effect.

Tijdens de behandeling van het beroep tegen de milieuzone deed Milieudefensie, die zich geroepen voelt om de kant van gemeente te kiezen, bij monde van haar advocaat mr. Phon van der Biessen nogal smalend over het argument: “Volstrekte onzin”. Waarom Milieudefensie dat vond werd niet duidelijk, want de advocaat vond een toelichting overbodig. De gemeente vond het überhaupt niet nodig om er op te reageren.

Ontkennen dat het rebound-effect bestaat is voor een milieuorganisatie ongeveer zoiets als een kerk die het bestaan van Adam en Eva ontkent. Het is namelijk een zeer klassiek begrip. De Engelse econoom Jevons kwam er mee in 1865. Het wordt daarom ook wel de Jevons-paradox genoemd. Jevons beweerde op grond van statistieken aannemelijk te kunnen maken dat voortschrijdende techniek leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen (in zijn tijd steenkool), maar tegelijk ook tot een toename van het gebruik.

Hoewel het rebound-effect oftewel de Jevons-paradox in de meeste inleidende werkjes over groene economie genoemd wordt bleken de deskundigen en woordvoerders van zowel de gemeente als die van Milieudefensie daarmee onbekend te zijn. Niet alleen bij de overheid zijn het vooral de mensen die verstand hebben van netwerken, media en propaganda die het meest van zich doen spreken en wordt kennis van zaken als hinderlijke ballast beschouwd.

Toevallig trof ik op internet een interview aan met een econoom die onlangs op het onderwerp was gepromoveerd. “The environmental rebound effect: a new paradigm for an old challenge. The case of transport ecovation”. Zijn betoog komt er op neer dat voor het consumentengedrag niet alleen belangrijk is wat transport kost qua geld en energie, maar ook het al of niet valse milieubewustzijn. Als mensen denken dat hun stroom groen is en hun auto schoon (want Euro 6 of elektrisch), dan zullen ze eerder aan de verleiding toegeven de auto te nemen in plaats van de fiets en het OV.

Met andere woorden, als je als gemeente en als Milieudefensie de mensen weet wijs te maken dat het rijden in een diesel Euro 3 of hoger helemaal niet zo erg is en dat je er daarom best de milieuzone mee in mag, dan zullen de mensen die zo’n diesel hebben denken: waarom zal ik de fiets nemen, Lot van Hooijdonk zegt dat de lucht 30% schoner wordt als ik mijn diesel Euro 3 blijf gebruiken.

Het interview stond overigens in Down to Earth, het lijfblad van Milieudefensie. Dat is Anne Knol en de advocaat van Milieudefensie misschien ontgaan.

(Nieuws030.nl, 10 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-milieuzone-en-het-rebound-effect/

 

Het kan echter anders, als je maar wil.

Oslo moves to ban cars from city centre within four years

Proposed ban on private vehicles is part of a plan to slash greenhouse gas emissions 50% by 2020 compared to 1990 levels.

Oslo’s new leftist city government said Monday it wants to ban private cars from the city centre by 2019 as part of a plan to slash greenhouse gas emissions.

The Labour Party and its allies the Socialist Left and the Green Party, winners of the 14 September municipal elections in the Norwegian capital, presented a platform focused on the environment and the fight against climate change.

The programme envisages a ban on private vehicles in the city centre which, according to the Verdans Gang newspaper, is home to only about 1,000 people but where some 90,000 work.

The new city government did not give details of how the plan would be implemented.

But the proposal has sparked concerns among local businessmen, who noted that 11 of the city’s 57 shopping centres are in the planned car-free zone.

The ban on automobiles is part of a plan to slash emissions of greenhouse gases by 50% by 2020 compared to 1990 levels.

The new city authorities also plan to divest fossil fuels from their pension funds, build more bicycle lanes, subsidise the purchase of electric bicycles and reduce automobile traffic over the city as a whole by 20% by 2019 and 30% by 2030.

“In 2030, there will still be people driving cars but they must be zero-emissions,” Lan Marie Nguyen Berg, a member of the Green Party, told a news conference.

(theguardian.com, 19 oktober 2015)

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/19/oslo-moves-to-ban-cars-from-city-centre-within-four-years

(Van een correspondent)

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

‘Voor een sterkere raad’

‘Code oranje’ klinkt heel ernstig. En het systeem van lokale besluitvorming rammelt ook. Maar raadsleden op een zijspoor schuiven is geen oplossing. Het gaat juist om versterking van de raad.

‘Code oranje’. Deze slogan wekt de indruk dat er een urgente kwestie aan de orde is. Volgens de initiatiefnemers voor het afkondigen van deze ‘code’ is dat in het openbaar bestuur het geval. Zij pleiten voor een ‘grondig herontwerp’ van de democratie. Onder meer lanceren zij het idee om bij lokale politieke besluitvorming meer gebruik te maken van breed samengestelde burgerfora. Volgens sommige van de betrokkenen bij dit initiatief zouden dergelijke burgerfora zelfs gemeenteraden kunnen vervangen.

Nu is het vandaag aan de dag gebruikelijk geworden om te suggereren dat de huidige wijze van politiek bedrijven niet deugt. En, laat ik daar eerlijk over zijn, daar is veel voor te zeggen. Beroepsmatig woon ik met grote regelmaat in diverse gemeenten raadsvergaderingen bij. Dat is echt geen pretje. Het gemuggenzift, elkaar vliegen afvangen, wederzijds onbegrip, proceduregeneuzel, doof en blind zijn voor signalen die niet in de kraam te pas komen, ik zie het allemaal gebeuren. In de pleidooien voor het passeren van gemeenteraden herken ik de begrijpelijke ambitie om al die lastige raadsleden een toontje lager te laten zingen.

Enkele jaren terug, toen ik als lector aan Fontys Bestuursacademie, een rede mocht uitspreken[1], heb ik er al op gewezen dat het huidige systeem van lokale besluitvorming uit elkaar begon te rammelen. En, daar maak ik geen geheim van, mijns inziens lag de achilleshiel inderdaad bij de raad. De ambtelijke organisatie en daarnaast met name burgemeesters waren zich snel aan het professionaliseren. Raadsleden, vrijwilligers met zeer beperkte hulpmiddelen en ondersteuning, hadden het nakijken. Daardoor zitten ze nu in een positie waarin ze nauwelijks andere keuzen hebben dan amechtig de bijna al voor hun genomen beslissing te traineren, of – omdat ze dat nu eenmaal kunnen – om de voorstellen af te schieten.

Maar de oplossing voor dit probleem ligt niet in het dan maar op een zijspoor schuiven van de raad. Eerder integendeel, de raad moet zich kunnen versterken. Er moet veel meer ondersteuning komen voor de raad. De informatiepositie van de raadsleden moet worden verbeterd. Daar zijn nog vele, nog weinig beproefde instrumenten voor, bijvoorbeeld het werken – naar Europees voorbeeld – met rapporteurs. Dat zijn raadsleden die met forse ambtelijke ondersteuning de ruimte krijgen om een maatschappelijk probleem te verkennen en daarover verslag uit te brengen aan de voltallige raad. Er zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor een open beleidsproces. Neem raadsleden van begin tot einde daarin mee. Praat ze bij over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zolang dat niet gebeurt, is het begrijpelijk dat ze zich keer op keer voor het blok voelen gezet. Hun enige verdedigingsmogelijkheid, in die paar dagen die hun rest tussen het ontvangen van een dikke nota en de vergadering waar die ter sprake komt, is dan louter nog om er pontificaal voor te gaan liggen. Dat staat niet fraai, maar alle andere mogelijkheden zijn dan al gepasseerd.

En ja, vele raden moeten uit de modus worden gehaald waarin jarenlange irritaties vergadering op vergadering worden gebotvierd. Want dat is echt niet fraai en versterkt alleen maar het beeld dat de politiek niet deugt. Maar om de raad dan maar meteen af te schaffen, dat is wel heel radicaal.

[1] Voor de liefhebbers: ‘Bestuurskracht en Innovatie’, nog steeds te downloaden op www.petercastenmiller.nl

(Gemeente.nu, 8 november 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/11/Voor-een-sterkere-raad-2913857W/

 

Zonder schok geen bestuurlijke vernieuwing

Verkiezingen zijn langzamerhand een farce. Wil het bestuur serieus genomen worden, dan wordt het hoog tijd dat het de kiezer serieus neemt.

De roep om bestuurlijke hervormingen wordt steeds luider, maar lijkt nog altijd niet door de muren van gemeentehuizen en ministeries door te dringen. David van Reybrouck wordt geprezen om zijn boek ‘tegen verkiezingen’, maar meer als een luis in de pels lijkt hij vooralsnog niet te zijn. Tijdens een interview met Mathijs van Nieuwkerk zei Maurice de Hond dat hij waarschijnlijk niet ging stemmen, omdat zijn vertrouwen in het huidige systeem volledig weg is. Ook die opmerking lijkt voor kennisgeving te worden aangenomen.

Ondertussen gaat het mediacircus een steeds grotere rol spelen, waar figuren als Trump en Wilders in Nederland vrolijk garen bij spinnen. Ze roepen wat ongefundeerde zaken, liegen de boel bij elkaar, vallen iedereen aan en klagen steen en been als ze aangepakt worden. Maakt niet uit, hun electoraat vindt het prachtig en groeit met de dag.

Hoe lang met het duren voor dat we met zijn allen zien dat we op een gevaarlijke helling zitten? Een rollercoaster die een richting opgaat die niemand wil?

In mijn boek “waarom gemeenten niet naar burgers luisteren” stelt hoogleraar Monique Leyenaar: “Bestuurlijke vernieuwing vindt pas plaats als er een externe shock is”. Ik ben bang dat ze gelijk heeft. Call me crazy, maar ik heb de neiging om waarde te hechten aan de woorden van iemand die lid is van de Raad voor Openbaar bestuur en de Nationale Kiesraad. Iemand met een leerstoel aan de RU in Nijmegen en docent is aan gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Wat is dat toch, dat we wel met zijn allen schande spreken over uitspattingen maar niet bereid zijn om te kijken naar de dieper liggende oorzaken?

Natuurlijk is Wilders niet het probleem. Of Trump. Of die gasten die ‘daar moet een piemel in’ staan te roepen. Het zijn allemaal signalen dat de huidige democratie op weg is naar een faillissement. Wat een paar eeuwen geleden is bedacht werkt in de huidige tijd niet meer. Het lijkt wel of iedereen dat in de gaten heeft, behalve de politici zelf.

Gemeenteraad

Tijdens de voorbereiding van de G1000 in Nijmegen sprak ik voor de raad. Vooral om uit te leggen wat de bedoeling was en hoe de raad haar voordeel kon doen met deze open dialoog met burgers en ondernemers. Een raadslid stelde de vraag: “Ja, maar wat nu als er uit zo’n G1000 onderwerpen komen die niet stroken met onze raadsagenda?” Pardon? U bent volksvertegenwoordiger, u wordt geacht de gemeenschap te vertegenwoordigen en u maakt zich zorgen of diezelfde gemeenschap wel hetzelfde wil als u?

Begrijp me goed, het gaat niet om individuen. Een wethouder die ik bijzonder hoog acht zei een keer tegen mij: “Het lijkt wel alsof ik in een andere wereld stap als ik het gemeentehuis binnenga. Alsof ik anders praat en denk”. Een geluid dat ik meerdere malen heb gehoord.

Elk kabinet, ook het huidige, heeft het over hervormingen. Maar geen enkel kabinet heeft serieus bestuurlijke hervormingen op de agenda gezet. Allerlei burgerinitiatieven worden goedkeurend bekeken en bemoedigend toegesproken. Dat kan, omdat er in de kern niets verandert. Het grootst probleem is dat de hervorming van de politiek zelf zal moeten komen. Je kunt je toch niet voorstellen dat de Eerste kamer met twee derde meerderheid gaat besluiten om zichzelf op te heffen? Terwijl het hele instituut er überhaupt alleen maar is omdat ooit de Belgische adel tevreden gesteld moest worden. Dat is toch hopeloos verouderd. Mijn grootste angst is dat het volhouden van deze struisvogelpolitiek zal leiden tot een doorgaande groei van totaal on-democratische partijen.

De boosheid van burgers krijgt op allerlei manieren vorm, een daarvan is het geven van een stem aan populisten. “Die zeggen tenminste waar het op staat”. Jaja. We kunnen nu nog in een redelijk democratische omgeving praten over de PVV als een lastige partij. Maar wat als Wilders met overmacht de verkiezingen wint? Geen realistisch beeld? Net zomin als de Brexit realistisch was?

Verkiezingen zijn langzamerhand een farce. Marketingcampagnes en spindokters zijn vele malen belangrijker geworden dan inhoud. Laat die inhoud dan mede bepalen door burgers. Betrek de grote groepen die bereid zijn om hun steentje bij te dragen en gehoord willen worden in het proces. Veranker dat in wet- en regelgeving.

Natuurlijk is het belangrijk dat er een verantwoordelijk bestuur van een land of stad is. Maar zoek de samenwerking, luister en kijk.

Zoals elke struisvogel weet, dat is knap lastig met je kop onder het zand…..

(Gemeente.nu, 10 november 2016)

https://www.gemeente.nu/blog/zonder-schok-geen-bestuurlijke-vernieuwing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 22 en 24 november 2016

o.a.

6 Initiatiefvoorstel Hervorming vuurwerktraditie van de heer de Vries (GroenLinks)  

Tijdens de raadsvergadering van 3 november is door de heer De Vries zijn initiatiefvoorstel, via de voorzitter van de raad, aangeboden aan de raad en voor inhoudelijke behandeling naar de vergadering door de commissie Mens en Samenleving van 22 november doorgeleid. Het college is verzocht om voor de commissiebehandeling een schriftelijke reactie op het voorstel voor te bereiden. De reactie is/wordt bij de vergaderstukken gevoegd. Samengevat wordt met het voorstel beoogd een aantal vuurwerkvrije zones aan te wijzen en hierop de APV aan te passen, geen nieuwe vergunningen meer uit te geven voor de verkoop en opslag van vuurwerk en de mogelijkheid van een centrale vuurwerkshow te onderzoeken.

7.1 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht  

Het Beleidskader Cameratoezicht 2014 – 2018 is in 2014 opgesteld en vastgesteld door de raad. Meerdere malen is gesproken over de technische en wettelijke mogelijkheden om camera’s meer flexibel in te zetten. Voor het inzetten van (de pilot van) flexibel cameratoezicht is een wijziging nodig van artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het raadsvoorstel wordt in samenhang behandeld met de raadsbrief ‘Pilot flexibel cameratoezicht’ (7.2) Deze brief is geagendeerd door de heer Kleuver, D66 en de heer de Vries, GroenLinks Invoering van flexibel cameratoezicht kan voordelen voor de privacy en de veiligheid met zich meebrengen, omdat onverdachte mensen minder lang door de overheid beloerd worden. Niettemin moeten ook flexibele camera’s, ook als het een pilot betreft, aan strenge eisen voldoen. D66 wil met de burgemeester in gesprek over een aantal zaken: Waarom is het vaste aantal camera’s van 78 niet te verminderen met de flexibele camera’s? De termen “criminaliteitspiek” en “autokraakhoos” (“hausse”?) die in de stukken gebruikt worden zijn voor D66 te vaag. Hoe definieert het college die termen teneinde de inzet van camera’s te rechtvaardigen? Voorts is D66 van mening dat de inzet van camera’s niet gerechtvaardigd kan worden zonder maatregelen die de ook de oorzaak van de problematiek bestrijden. Welk flankerend beleid heeft het college in gedachten als flexibele camera’s ingezet worden? De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de agendering van D66.

7.2 Raadsbrief pilot flexibel cameratoezicht            

De raadsbrief Pilot flexibel cameratoezicht wordt in samenhang behandeld met Raadsvoorstel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht. De raadsbrief ‘Pilot flexibel cameratoezicht’ is geagendeerd door de heer Kleuver, D66 en de heer de Vries, GroenLinks Invoering van flexibel cameratoezicht kan voordelen voor de privacy en de veiligheid met zich meebrengen, omdat onverdachte mensen minder lang door de overheid beloerd worden. Niettemin moeten ook flexibele camera’s, ook als het een pilot betreft, aan strenge eisen voldoen. D66 wil met de burgemeester in gesprek over een aantal zaken: Waarom is het vaste aantal camera’s van 78 niet te verminderen met de flexibele camera’s? De termen “criminaliteitspiek” en “autokraakhoos” (“hausse”?) die in de stukken gebruikt worden zijn voor D66 te vaag. Hoe definieert het college die termen teneinde de inzet van camera’s te rechtvaardigen? Voorts is D66 van mening dat de inzet van camera’s niet gerechtvaardigd kan worden zonder maatregelen die de ook de oorzaak van de problematiek bestrijden. Welk flankerend beleid heeft het college in gedachten als flexibele camera’s ingezet worden? De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de agendering van D66.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4941713d-8309-4fa0-9af6-778a0466bc83&FoundIDs=&year=2016

8.1 Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen    

De rekenkamer wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Griffie: Aanleiding Tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 6 oktober is het voornoemde raadsvoorstel van de rekenkamer én de commissiebrief Aanpassingen beleid besproken. De commissievoorzitter, de heer Van Waveren, concludeerde aan het einde van de beraadslagingen dat: 1. Het raadsvoorstel van de Rekenkamer afdoende besproken is en op voldoende steun kan rekenen vanuit de commissie. 2. De commissie het raadsvoorstel van de Rekenkamer pas in een volgende raadvergadering wenst te bespreken als ook het door het college toegezegde Verbeterplan er is én nadat dit Verbeterplan besproken is in een commissievergadering. 3. Het raadsvoorstel dus aangehouden wordt (op de plank blijft liggen) totdat het toegezegde Verbeterplan in de commissie is besproken. Doelstelling bespreking commissiebrief De commissiebrief met het bedoelde Verbeterplan ligt inmiddels voor. Als bijlagen zijn bij de agenda ook de vergaderstukken van 6 oktober gevoegd (Raadsvoorstel Rekenkamer en Commissiebrief Aanpassingen beleid) welke echter, conform de constatering uit de vergadering van 6 oktober niet meer opnieuw inhoudelijk besproken worden. De commissie hoeft formeel niet in te stemmen met het Verbeterplan maar moet wel beslissen of en hoe het aangehouden raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering. De Rekenkamer wordt uitgenodigd voor de commissiebehandeling van de brief, maar heeft hierin formeel geen rol meer.

8.2 Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’    

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht bieden in de manier waarop het nieuwe Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt. Centraal daarbij staan het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën. Dit punt wordt in samenhang behandeld met commissiebrief ‘Aanpassingen Hulp bij het Huishouden beleid’ (6.2.)

8.3 Commissiebrief Aanpassingen HbH beleid

Met motie 2016/129 heeft het college de opdracht gekregen om direct na de zomer een voorstel naar de raad te brengen over hoe de hulp bij het huishouden in Utrecht wordt vormgegeven. De wethouder heeft daarnaast toegezegd om de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de hulp bij het huishouden én het objectieve onderzoek naar de norm Schoon Huis en de urennorm (opgelegd door de Centrale Raad van Beroep) met elkaar te verbinden en mee te nemen in het beleid. Dit punt wordt in samenhang behandeld met het raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ (6.1)

9 Actualisatie ‘Financiële verordening gemeente Utrecht’  

Op 17 maart 2016 is een vernieuwd Besluit begroten en verantwoorden (BBV) gepresenteerd dat met ingang van het begrotingsjaar 2017 van kracht wordt. De vernieuwing van het BBV werkt door naar de Financiële Verordening, waarin de gemeenteraad de hoofdlijnen van het financiële beleid en de financiële sturing vastlegt. De aangepaste verordening wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Daarbij heeft het college de verordening tevens gestroomlijnd, zodanig dat deze alleen de hoofdlijnen bevat en dat de uitwerking in afzonderlijke nota’s wordt geregeld. Een van deze uitwerkingen betreft de bepalingen met betrekking tot waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa. Deze nota wordt tegelijk met de actualisatie van de Financiële verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

10 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa  

In de oude Financiële verordening waren de hoofdlijnen op het gebied van investeringen en kapitaalgoederen uitgewerkt in bepalingen met betrekking tot het waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa. De gestroomlijnde verordening bevat deze uitwerking niet meer. Daarom legt het college de nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa afzonderlijk aan de raad voor.

11 Commissiebrief Proef anoniem solliciteren  

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Dibi, PvdA. De fracties van D66 en de PvdA willen graag met de wethouder en andere fracties in gesprek over de soortgelijke pilot in Den Haag en de mogelijkheden tot verlenging van de pilot. Bij het opstellen van het onderzoek rond de pilot anoniem solliciteren is expliciet meegenomen dat in Den Haag tegelijkertijd een soortgelijke pilot is gedaan. Waar de Utrechtse pilot zich focuste op kwalitatief onderzoek naar (bijvoorbeeld) de effecten op de selectieprocedure en het sollicitatieproces, ging het in Den Haag (door de grotere hoeveelheid vacatures in de pilot) juist over de kwantitatieve effecten: komen er daadwerkelijk meer mensen met een andere achtergrond werken. In de brief wordt helemaal voorbij gegaan aan de Haagse pilot, terwijl juist een combinatie van beide pilots zo’n goed beeld zou geven. De fracties van D66 en PvdA zouden graag willen weten waarom ze nu niets meer horen over deze pilot en wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog lessen uit te halen. Daarnaast willen de fracties graag in gesprek over de mogelijkheden om inclusiviteit in de organisatie beter te monitoren en transparant te maken. D66 en PvdA willen de mogelijkheid bespreken over verlenging van de pilot.

12 Onderhoud en verbouwing Stadhuis (werktitel, nog te ontvangen van de wethouder)

Wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking. – Het op uiterlijk donderdag 17 november door het Presidium te ontvangen document wordt aan de commissie gestuurd en zal dan bij de vergaderstukken worden gevoegd. Naar verwachting heeft het document een geheime bijlage. De eventueel gewenste bespreking daarvan dient in een besloten deel van de vergadering plaats te vinden. De aanleiding tot agendering van dit stuk is dat in het najaar van 2018 het Stadhuis (buiten- en binnenkant) aangepast wordt aan de eisen van deze tijd. Vanuit een afvaardiging van de fracties zijn voor wat betreft de binnenkant ideeën en wensen verzameld. De ideeën en wensen voor de ‘binnenkant’ van het stadhuis zijn door de architect vertaald naar een drietal scenario’s. Op dinsdagavond 15 november worden/zijn de scenario’s aan de leden van de gemeenteraad toegelicht. Het presidium heeft in het verleden besloten dat de uiteindelijke bespreking van dit onderwerp zal plaatsvinden in commissieverband. Het doel van bespreking in de commissievergadering van het document is om, in de aanloop naar de besluitvorming bij de Voorjaarsnota, een concreter beeld op te halen ten aanzien van de uiteindelijke gebruiks- en inrichtingseisen voor het Stadhuis.

13 Sportnota 2017-2020  

De Sportvisie werd september 2015 in de raadscommissie Mens en Samenleving behandeld. De commissie vroeg het college om de visie uit te werken in een nota, met aandacht voor de status van de nota, eigenaarschap en financiën. De Sportnota is opgesteld met betrokkenheid van Vereniging Sport Utrecht (VSU), Stichting Harten voor Sport, de Studentensportraad en de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa en overige partijen betrokken bij de Utrechtse sport. Er is tevens een goed bezocht Stadsgesprek gehouden. De VSU heeft als belangenbehartiger van de Utrechtse sportwereld advies uitgebracht over de Sportnota

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=563ef7b5-a5e7-4c8c-be77-27f420b317a3&FoundIDs=&year=2016

14 Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de OMO-aanpak: Onconventionele Maatwerk Oplossingen voor huishoudens met meerdere problemen die vastlopen in de systeemwerken’,de heer Meijer (D66)

Tijdens de raadsvergadering van 3 november is door de heer Meijer zijn initiatiefvoorstel, via de voorzitter van de raad, aangeboden aan de raad en voor inhoudelijke behandeling naar de vergadering door de commissie Mens en Samenleving van 24 november doorgeleid. Het college is verzocht om voor de commissiebehandeling een schriftelijke reactie op het voorstel voor te bereiden. De reactie is/wordt bij de vergaderstukken gevoegd. Samengevat wordt met het voorstel beoogd een zgn. OMO-functionaris aan te stellen ter uitvoering van onconventionele maatwerkoplossingen alsmede een daartoe benodigd fonds in te richten.

15 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht  

Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU en het Besluit Begroting en Verantwoording stelt het dagelijks bestuur van de GGDrU raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op elke begrotingswijziging. Hier betreft het de gelegenheid voor een zienswijze op de concept begrotingswijziging 2016-2. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze is er tot 8 december 2016. Op deze datum stelt het Algemeen Bestuur van de GGDrU de concept begrotingswijziging 2016-2 vast, en betrekt daarbij ingediende zienswijzen van gemeenteraden.

16 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017  

In december 2015 is de armoedenota ‘Utrecht Inclusief – Vernieuwing van de Utrechtse armoedeaanpak 2016-2019’ vastgesteld. Om beter zicht te krijgen op de effecten van de nieuwe armoedeaanpak is op verzoek van de Gemeenteraad een Minima effect rapportage (MER) gemaakt en heeft de pilot voor de aanpak op levensgebeurtenissen plaatsgevonden. Nieuwe inzichten leiden tot een scherper geformuleerd doel van de armoedeaanpak en een gewijzigd voorstel voor de inzet van de armoederegelingen in 2017. De nu voorliggende notitie “Utrecht Inclusief deel 2, Inzet van de armoederegelingen ” beschrijft de inzet en ontwikkeling van de armoederegelingen voor de komende jaren.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=eef5a2f9-0ed7-4e74-8319-df4110b88480&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

9-11-2016         Gemeentelijke inzet voor gezondheid

9-11-2016         Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum.

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

9-11-2016         Stand van zaken ketenaanpak opvang en beschermd wonen

8-11-2016         Staat van de Organisatie

8-11-2016         Privacy afvalpassen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

11-11-2016        Keuze restauratie adviseur onderzoek restauratie Domtoren

11-11-2016        Ondertekening City Deal Circulaire Stad

7-11-2016         Voortgang Opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 
DIVERSE BERICHTEN
Ondeugdelijke publicatie aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-157438.html

Er zijn vaak ondeugdelijke publicaties. Het heeft er alles van dat er geen controlelus in de procedures in gebouwd.


Gemeenten kunnen geluk beïnvloeden

Op geluk sturen door gemeenten heeft weinig zin, wel kunnen gemeenten de oorzaken van geluk positief beïnvloeden. Op weg dus naar een Burgerpeiling met focus op geluk.

Bij het horen van het woord geluk zal al snel de gedachte uitgaan naar het Bruto Nationaal Geluk, zoals het land Bhutan gebruikt om de kwaliteit van leven uit te drukken. De neiging is om daar, vanuit een meer Westers perspectief, toch enigszins met fronsende wenkbrauwen naar te kijken. Toch biedt geluk, met het oog op het welzijn van inwoners, voldoende aanknopingspunten om te verkennen.

Vrijwel iedereen streeft in het leven belangrijke waarden na, zoals zelfbeschikking, vrijheid, naastenliefde en rechtvaardigheid. Ook geluk is zo’n hogere waarde en dekt voor veel mensen in meer of minder mate de lading van deze kernwaarden in het leven.

Geluk is een belangrijk verbindend element. Een gelukkig leven hangt nauw samen met goed sociaal contact met de mensen om ons heen en dingen doen waardoor je iets voor iemand anders kan betekenen. Mensen willen het gevoel hebben ergens bij te horen.

Wie liefde of solidariteit nastreeft, zal ook het geluk van anderen belangrijk vinden. Solidariteit of liefde is moeilijk te meten, geluk daarentegen wel. Meer geluk, of een betere verdeling daarvan, is dan ook een bruikbare indicator van solidariteit of naastenliefde. Geluk en vrijheid lijken heel verschillend. Maar zoeken we vrijheid niet vooral om het geluk na te jagen? Freedom to pursue happiness. Zoals alles in het leven lijkt écht gelukkig zijn dan ook neer te komen op het vinden van een persoonlijke en veranderbare balans tussen autonomie en verbondenheid.

Het meten van hogere waarden is één van de hoofddoelstellingen in de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Hierin worden de (gepercipieerde) mogelijkheden van inwoners gemeten om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook worden de behoeften gemeten om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van anderen.

Burgerpeiling en geluk

Onlangs werd ik benaderd door Marjo Gruisen en Akshaya de Groot van EHERO, de Erasmus Happiness Economics Research Organisation. EHERO is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft zich gespecialiseerd in geluksonderzoek. Zij vroegen mij waarom de Burgerpeiling nog geen geluk meet.

Op zichzelf zou je geluk makkelijk kunnen meten. Het vergt maar één additionele enquêtevraag: “Hoe tevreden bent u op dit moment, over het geheel genomen, met uw leven?” Die vraag blijkt ook nog eens internationaal ingeburgerd, zowel bij landelijk statistische bureaus als in wetenschappelijk onderzoek.

Maar het blijkt niet zomaar een vraag. Anders dan bij de meeste enquêtevragen zit er zowat een complete wetenschap achter: het interdisciplinaire onderzoek naar geluk vanuit economie, sociologie, psychologie, geneeskunde, et cetera. Daardoor weten we, zowel op individueel niveau als op macro-niveau (landen), in grote lijnen wat de oorzaken en gevolgen van geluk zijn.

Zo weten we dat de kwaliteit van de overheid een belangrijke positieve invloed heeft op geluk. Maar ook welvaart of een gelijke man-vrouw-verhouding. En we weten dat geluk op zijn beurt bijdraagt aan succes en gezondheid van mensen, aan hun maatschappelijke participatie en aan de eerlijkheid waarmee ze hun belastingformulier invullen.

Waarom die ene vraag?

Maar waarom zou je juist die ene vraag naar de tevredenheid met het leven als geheel moeten stellen? Kun je geluk niet op veel meer manieren meten? En hoe weet je dan wanneer je het échte geluk te pakken hebt?

Dat is een terechte vraag, waarvoor we ten dele de wetenschappers moeten vertrouwen. Er wordt al ongeveer vijftig jaar onderzoek naar geluk gedaan. In die periode zijn er talloze mogelijkheden om geluk te meten beproefd en gevalideerd, net zo gedegen als dat bij ander sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebeurt. Door de bank genomen is de vraag naar levenstevredenheid daarbij naar voren gekomen, omdat deze (1) niet zozeer op een momentaan gevoel is gebaseerd, maar vraagt hoe mensen het leven als geheel ervaren; en daarmee (2) ook een duurzamer karakter heeft. Het antwoord zal over een week of een maand ongeveer gelijk uitvallen.

Toch wordt de vraag “Hoe gelukkig voelt u zich nu?” ook vaak gesteld. Deze verandert door de dag heen en wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar tijdsbesteding. In de file voelen mensen zich minder gelukkig dan wanneer ze thuis gezellig aan de maaltijd zitten. Maar hun levenstevredenheid blijft gelijk.

Je kunt het nog anders zeggen. De vraag naar levenstevredenheid meet iets dat ‘dieper’ en duurzamer is dan een gevoel. Gevoelens veranderen regelmatig. Levenstevredenheid meet iets dat ‘dieper’ is en langer duurt dan stemming. Hoewel we geluk dus ervaren via onze stemming en gevoelens, is het iets anders. Je zou zeggen dat geluk een positief gevoel of een positieve stemming teweegbrengt. Die invloed tussen gevoelens en geluk is wel wederzijds. Wie regelmatig positieve gevoelens ervaart, voedt daarmee ook het geluk. Er is nog een andere manier om te zien dat geluk geen oppervlakkig fenomeen is. Dan moeten we naar de cijfers kijken. Geluk – gemeten als levenstevredenheid – blijkt in een langere levensduur (van circa twee jaar) te kunnen resulteren.

Geluk en overheden

Rechtstreeks op geluk sturen door de (lokale) overheid heeft weinig zin. Bovendien is geluk voor een groot deel een kwestie van individuele keuzes, en niet overwegend van overheidsverantwoordelijkheid. Wat wél kan, is de oorzaken van geluk positief beïnvloeden, mits:

  • we die (leren) kennen;
  • ze binnen de reikwijdte vallen van de (lokale) overheid.

Over het algemeen weten we vooral veel over verschillen in geluk tussen landen en over individuele training in geluk. Geluk op het niveau van gemeenten is in onderzoek tot nu toe relatief onderbelicht. Juist om dit beter te leren begrijpen, is het waardevol om cijfers over geluk én afgeleide waarden te verzamelen (gezondheid, zelfregie, samenredzaamheid, participatie, sociaal vertrouwen, et cetera). Zo kunnen we in eerste instantie belangrijke correlaties opsporen en gaandeweg nagaan in hoeverre het een het ander beïnvloedt. Op basis hiervan zal een gemeentebestuur in de loop der tijd steeds gerichter en effectiever het geluk van inwoners kunnen bevorderen. Daarbij kunnen we ook veel leren van vergelijking tussen gemeenten.

Een interessante optie om de publieke discussie in de gemeente aan te moedigen, kan het ontwikkelen van een lokaal dashboard zijn op bijvoorbeeld Waarstaatjegemeente.nl. Zo’n dashboard bevat geluk, en eventueel andere ‘hogere rangorde doelen’, met de daaraan gecorreleerde indicatoren. Zo kunnen de inwoners de resultaten van het gemeentelijk bestuur monitoren, net zoals bestuurders en raadsleden dat kunnen doen.

Kandidaat-indicatoren voor zo’n dashboard zijn:

  • geluk en eventueel aanverwante indicatoren (angst, gevoel van zinvolheid);
  • (hypothetisch) belangrijke invloeden op geluk, zoals werkgelegenheid, groenvoorziening, vertrouwen in gemeente;
  • andere indicatoren die als belangrijk worden ervaren, zoals duurzaamheid of preventie van veiligheidsrisico’s.

Het gaat om focus

Door de bank genomen hoeft voor zo’n dashboard zelden nieuwe informatie te worden verzameld. Er is veel dat allang wordt gemeten. Zoveel zelfs, dat het soms moeilijk is het overzicht te bewaren. Daarmee komen we bij de titel van dit verhaal. De kracht van een dashboard is vooral het vasthouden van focus door geluk er in centraal te stellen, maar wel met een wijde blik voor andere (samenhangende én onafhankelijke) indicatoren.

Over de auteur: Mark Gremmen houdt zich binnen KING onder meer bezig met de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl

(Gemeente.nu, 2 november 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/11/Gemeenten-kunnen-geluk-beinvloeden-2909804W/

 

Gemeente wil wandelpad op stukje Oosterspoorbaan

De gemeente Utrecht wil een wandelpad aanleggen over het zuidelijke deel van de voormalige Oosterspoorbaan. Wandelaars zouden dan vanaf de Gansstraat via het oude spoor en de begraafplaats Kovelswade naar de Rijndijk kunnen lopen.

Omwonenden werden maandagavond van de plannen op de hoogte gebracht. Zij toonden zich verrast en vroegen de gemeente om meer inspraak en meer garanties. Zo zou het pad na zonsondergang afgesloten moeten worden.

Enkele omwonenden hadden sowieso grote bezwaren tegen de komst van wandelaars die “dan bijna door de achtertuinen lopen”. De gemeente heeft toegezegd te gaan kijken naar de wensen van omwonenden.

De Oosterspoorbaan werd eind 2012 buiten gebruik gesteld en wordt een groene boulevard in de stad. Het deel tussen de Gansstraat en de Abstederdijk, waarop gewandeld én gefietst kan worden, gaat deze winter al open.

De gemeente Utrecht wil het laatste stukje van het voormalige Oosterspoor ook openstellen. Dat stuk, vanaf de Gansstraat tot aan de spoorlijn naar Arnhem, blijft dan ook in gebruik als calamiteitenweg.

Voor de toekomstige wandelaars is even verderop bij Fort Lunet II al een loopbrug over de slotgracht gebouwd. Daarnaast zou dan een pad met veel groen moeten komen.

(RTVUtrecht, 8 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1542263/gemeente-wil-wandelpad-op-stukje-oosterspoorbaan.html

 

Utrecht op nummer 1,2 en 3 in top-10 drukste fietsroutes

Utrecht heeft de drukste fietsroutes van Nederland bij het Smakkelaarsveld, Vredenburg en Jaarbeursplein. Op de vierde plaats staat Amsterdam met de Weesperzijde. Beide steden kennen een lagere gemiddelde fietssnelheid dan steden als Zwolle, Eindhoven en Almere. Groningen staat op de 5e plaats met de Grote Markt.

Dat blijkt uit de resultaten van de Fiets Telweek 2016 die plaats had van 19 tot en met 25 september. Daar deden zo’n 29.000 fietsers aan mee. Weliswaar 24% minder dan in 2015 maar die legden dit jaar door het goede fietsweer samen wel meer kilometers af, in totaal 1.806.923 km in 416.376 fietstrips.

De meeste fietsers reden op een gewone fiets, namelijk 63%; 15% reed op een elektrische fiets en 1% op een speed pedelec. De rest reed op een racefiets, mountainbike, enz. De helft was onderweg van en naar het werk. Jonge en oudere fietsers zijn ondervertegenwoordigd in de resultaten, de groep 36-55 jaar is oververtegenwoordigd.

De gemiddelde snelheid in de stad lag in Amsterdam op 14,4 km/uur, in Utrecht op 14,7 km/uur, in Zwolle op 15,6 km/uur. Verder bleek men bij regenachtig weer iets sneller te rijden dan bij mooi weer (16,8 km/uur tegen ca. 15,2 km/uur).

Omdat dit de tweede keer is dat een Fietstelweek is gehouden, biedt dat de mogelijkheid om de resultaten van beide jaren te vergelijken. Zo is bijvoorbeeld met de nieuwe data de invloed van de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur in het afgelopen jaar te visualiseren.

(Verkeersnet.nl, 8 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20762/utrecht-nummer-op-nummer-12-en-3-in-top-10-drukste-fietsroutes/

 

Bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied met bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:

– het op 27 oktober 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-VA01.gmlen het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

– het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

Plangebied en doelstelling

De Westflank is gelegen direct ten westen van het Openbaar Vervoerstation van Utrecht. Het project ‘Westflank Noord’ voorziet in de ontwikkeling van de tweede en derde fase van de Westflank Noord tot een gemengd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen rond een verhoogd Forum (met daar onder parkeren), aansluitend op het Stadskantoor.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie ‘wonen’ met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft een functionele herziening van het bestemmingsplan, de toegestane bouwvolumes blijven ongewijzigd.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59776. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59776.html

Het beleid is de herrie terug te dringen tot onder de maximumnorm. Mooi.

Waar dat echter lastig is verhoogt B&W de norm waardoor de herrie binnen de norm blijft.

De raad die zegt te controleren staat er bij en kijkt er naar.

 

Luchtkwaliteit is ambtshalve beter gemotiveerd ???

Bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ en bijbehorende besluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 27 oktober 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKRIJKSMEERN16-VA01.gml en het bijbehorende vaststellingsbesluit.

– de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05377) voor het bouwen van 39 appartementen met ondergrondse stallingsruimte;

– de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05376) voor het bouwen van 24 woningen met bergingen.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in De Meern en wordt globaal begrensd door de Rijksstraatweg aan de noordzijde, de Meerndijk tot Meerndijk 5 aan de oostzijde, de woningen van de Nyeveltstraat aan de zuidzijde en de woning Rijksstraatweg 112 aan de westzijde. Op deze locatie waren voorheen het restaurant Rhenomare en timmerfabriek Van den Brandhof gevestigd.

Het doel van het bestemmingsplan is een woningbouwontwikkeling met grondgebonden woningen en appartementen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

Aan het bestemmingsplan is ambtshalve een betere motivering voor de luchtkwaliteit toegevoegd. Dit betreft geen juridische wijziging. Naar aanleiding van zienswijzen is aan de omgevingsvergunning een extra voorwaarde opgenomen over een door de gemeente goed te keuren BLVC-plan.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59766. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59766.html

 

Ontwerp-bestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 11 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPOCKHUIRIJNHAARZU-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft drie percelen in Haarzuilens: Ockhuizerweg 35, Ockhuizerweg 39 en Rijndijk (achter huisnrs 2 en 4). Het perceel aan de Rijndijk is omgeven door het Parkbos, Ockhuizerweg 35 ligt direct ten noorden van het kasteeldorp Haarzuilens en Ockhuizerweg 39 iets ten westen daarvan op de overgang van recreatief naar agrarisch gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is om woningbouw op deze drie voormalige agrarische percelen planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt in totaal maximaal 15 nieuwe woningen mogelijk, waarvan 9 op het perceel Ockhuizerweg 35, 3 op het perceel Ockhuizerweg 39 en 3 op het perceel aan de Rijndijk.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59773. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59773.html

 

Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

De raad heeft op 27 oktober 2016 de beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen vastgesteld, dat is vastgelegd in het digitale bestand BVDEMENRDVOGEWITTE.VA01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is te onderscheiden in twee aaneengesloten gebieden.

De Meern-Noord en het Maximapark

Dit deel van het plangebied ligt ten westen van de stad. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Leidsche Rijn. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door (globaal) de sportvelden Fletiomare, de Europaweg, Huis te Vleutenlaan en De Tol. In het noorden vormt de Meijewetering de grens. De Robert Planguettelaan, Englaan, Max Ernstlaan, Parkzichtlaan en de Woerdlaan vormen de oostgrens van dit deel van het plangebied.

Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Vogelenbuurt en Tuinwijk

Dit deel van het plangebied ligt ten noorden/noordoosten van de binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de Kardinaal de Jongweg in het noorden, de stadsbuitengracht en de Biltstraat in het zuiden en de Vecht en de Gruttersdijk in het westen. Ten noordwesten vormen het Zwarte Water en de Willem Arntszkade de plangrens. Ten oosten wordt de grens gevormd door het spoortracé, de Karel Doormanlaan en de Huizingalaan.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 154415. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-154415.html

 

Doorbreking aanhoudingsplicht bouwplannen als gevolg van werking Voorbereidingsbesluit. Woningvorming, onttrekken, splitsing en omzetten van woonruimte en kleinschalige transformatie

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 3 november 2016 het Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming, (splitsing) en omzetten vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op 4 november 2016 in werking getreden. Als gevolg hiervan geldt er een aanhoudingsverplichting voor bouwplannen die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan, maar niet met het toekomstig planologisch regime. Deze aanhoudingsplicht kan worden doorbroken.

Van deze mogelijkheid zal het college gebruik maken indien het bouwplan voldoet aan de inhoudelijke toetsingscriteria (leefbaarheid) zoals vermeld in:

  1. de beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten, Collegebesluit van 23 augustus 2016, gepubliceerd op 29 augustus 2016;
  2. de beleidsregels kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht zoals vastgesteld op 23 augustus 2016, gepubliceerd op 1 september 2016. Deze beleidsregels zijn op 1 november 2016 in werking getreden.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 157215. Gepubliceerd op 11 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-157215.html

 

Selectieve maatregel

‘Stadhuis Utrecht rookvrij’

Roken voor de deur van het Utrechtse stadhuis wordt mogelijk verboden. De gemeenteraad omarmde donderdagnacht een motie waarin de wens wordt uitgesproken het stadhuis rookvrij te maken.

Een politieke meerderheid wil dat de gemeente haar best doet om zoveel mogelijk scholen en sportvelden rookvrij te krijgen. Daarop opperde wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid) dat hij een sterkere positie heeft als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat een goed idee.

Roken in het stadhuis is al lang verboden, maar buiten bij de ingang wordt volop gepaft. De VVD wil haast maken met het terugdringen van roken op schoolpleinen en bij sportverenigingen. Nu komt dat in Utrecht relatief weinig voor. Wethouder Everhardt (D66) zegde toe in gesprek te gaan met schoolbesturen en sportverenigingen.

(AD.nl, 11 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/stadhuis-utrecht-rookvrij~a9a05585/

Wie met de trein uit Woerden of Breukelen komt en omhoog kijkt, ziet op de balkons van het stadskantoor paffende ambtenaren. Er is ook wel eens een wethouder temidden van de ambtenaren gesignaleerd. Of die ook pafte is niet bekend.