Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud
–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Utrecht heeft de soevereiniteit over eigen gebied uit handen gegeven. Zaak dat dat snel ongedaan wordt gemaakt.

o     Bomen kappen

o     Schriftelijke vragen over bomenkap en groencompensatie Walter Kollolaan

o     Boze bewoners stappen uit bomenoverleg Utrecht

o     Amersfoort checkt 35.000 bomen

o     O.a. Kromme RIjn. Start inspraak ontwerp-verkeersbesluiten vaarwegen

o     Daar is een natuurrecreatiegebied goed voor: een festival

–    Integriteitsprobleem en volksverlakkerij

–    Collectief sluitingsuur winkels Amsterdamsestraatweg

–    Niet voor kansarmen en allochtonen

–    Op grote schaal intrekking van verleende bouw- en omgevingsvergunningen door B&W van Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Nog eens bijna 1000 woningen niet energiezuinig genoeg door stadsverwarming

o     Mogelijk compensatie voor gedupeerden stadsverwarming

o     College Utrecht onder vuur vanwege stadsverwarming

o     Bewoners krijgen niet de rekening voor stadsverwarming

o     Extra maatregelen voor 950 Utrechtse sjoemelhuizen

o     Kosteloos afsluiten Eneco stadsverwarming in Utrecht, doe je zo!

o     Nieuwe markt voor Eneco? Heijmans ONE testlab voor het Nieuwe Wonen op FabCity

–    Provincie kraakt groot vervoersplan Utrecht

–    Bewonersgroepen willen 30 kilometerzone op Straatweg

–    Kracht van Utrecht organiseert 22 april InitiatievenCafé over ruimtegebruik en verkeer

–    Hoe gaat Utrecht om met leefbaarheid en levendigheid?

–    Merkwaardige gang van zaken bij ontheffing Winkeltijdenverordening

–    Amsterdam wordt te vol, PvdA komt met stappenplan

–    Utrecht en Amsterdam vormen ‘stadstaat’

–    Weg vrij voor herinrichting Jaarbeursterrein Utrecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Utrecht heeft de soevereiniteit over eigen gebied uit handen gegeven. Zaak dat dat snel ongedaan wordt gemaakt.

In de bijlage de reactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het verzoek om handhaving van het kappen door Golfclub de Haar.

(- zie dus de bijlage -)

Conclusie: waar de gemeente niet zelf de baas is kan voortaan ongestraft gekapt worden. Het enige wat de kapper gebeuren kan is dat de rijksdienst hem een plicht oplegt om binnen 3 jaar een nieuw klein boompje te planten.

Natuurmonumenten (jawel !), de in ledenaantal krimpende Golfclub De Haar en B&W van Utrecht vinden het hartstikke mooi als er in het parkbos Haarzuilens 774 overwegend monumentale bomen (waarvan er flink wat van meer dan een eeuw oud) gekapt worden om het golfterrein uit te breiden. De Golfclub – met een almaar moeilijker wordende financiële positie – zal een herplant van meer dan sprieten niet kunnen bekostigen.

Utrecht en meer specifiek Haarzuilens heeft het goed getroffen met zijn overheden. En met Natuurmonumenten (waarvan de bovenste traptreden vol zitten met figuren uit het old boys network) is ook iedereen dolblij.

 

Bomen kappen

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-10775

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43567. Gepubliceerd op 11 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43567.html

Waterwinpark Scherf 11b Leidsche Rijn te Utrecht, HZ_WABO-16-11144

Het kappen van 19 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45073. Gepubliceerd op 13 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45073.html

Olympus te Utrecht, HZ_WABO-16-11145

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45011. Gepubliceerd op 13 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45011.html

Locatie onherkenbaar aangegeven

Cicerolaan 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-11314

Het kappen van een els

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 46297. Gepubliceerd op 14 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46297.html

 

Schriftelijke vragen over bomenkap en groencompensatie Walter Kollolaan

Op 28 december 2015 is door de gemeente een velvergunning verleend voor het kappen van 17

populieren in de omgeving van de Walter Kollolaan. (kenmerk HZ_WABO-15-28259), de daadwerkelijke kap is in maart 2016 uitgevoerd. Naar aanleiding van deze kap en vergunningverlening heeft de fractie van de Partij voor de Dieren diverse vragen.

 

De reden waarmee de vergunning verleend is, is dat de populieren zogenaamde “pluizenoverlast” veroorzaken voor bewoners. In het gemeentelijke bomenbeleid staat dat overlast voor mensen – incidenteel – een reden kan zijn een kapvergunning aan te vragen. Tijdens de commissievergadering over bomen in Utrecht (Stad & Ruimte, 27-08-2015) is door ons gevraagd wat precies bedoeld wordt met “hinder” door bomen. De wethouder heeft toen toegezegd dat het college schriftelijk antwoord zou geven op onze vraag wat zij exact verstaan onder ‘hinder’. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord op die vraag ontvangen, daarom hebben wij hierbij nogmaals de vraag:

 1. Wat verstaat het college precies onder ‘hinder’ en onder ‘overlast’ door bomen? Wanneer vindt het college dat een boom zoveel hinder veroorzaakt dat het rechtvaardig is deze te kappen?

Deze vergunningaanvraag is ingediend door de gemeente. In eerste instantie is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 18 bomen. Één boom was geen pluizende populier, maar een berk (zonder pluizen), deze boom is later uit de kapaanvraag gehaald.

 1. Hoe was het mogelijk dat de kapaanvraag voor deze berk werd opgenomen in bovenstaande kapaanvraag voor populieren?
 2. Deelt het college de zorgen van de PvdD over de (on)zorgvuldigheid waarmee gehandeld wordt als de gemeente een kapvergunning moet aanvragen?

 

De motivatie voor de kap van deze bomen, die als bijlage bij de kapaanvraag is ingediend, meldt: “Het betreft hier achttien populieren van diverse rassen. Wat de bomen gemeen hebben is dat er vrouwelijke bomen zijn neergezet en de daarbij behorende pluisvorming wekenlang aanhoudt.” Van drie bomen (nummers 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag) waren de takken bij het kappen zo ver ontwikkeld, dat ze (na oprapen) tot bloei konden worden gebracht. Het bleken alle drie mannelijke bomen. Zie de foto, waarop de rode kleur van de mannelijke bloeiwijze te zien is. Op de tweede foto de gesloten en open helmhokjes.

 

 1. Hoe is het mogelijk dat bij het opstellen van de vergunningaanvraag gesteld is dat het allemaal vrouwelijke bomen betrof? En op welke manier is deze motivatie bij de aanvraag getoetst door de afdeling VTH?
 2. De kapaanvraag betrof een berk (boom nummer 4), vijf Balsempopulieren (bomen nummers 7,8,9,10 en 11) en een Grauwe abeel (boom nummer 15). Hoeveel klachten over pluizen heeft u specifiek voor deze zeven bomen gehad? Kunt u een reactie geven op ons vermoeden dat ze tot een andere partij bomen behoorden dan de pluizende populieren?
 3. Bent u ermee bekend dat pluizen volgens allergologen geen allergische reactie kunnen veroorzaken? Alleen stuifmeel (van mannelijke bomen) is daartoe in staat.

 

In de kapaanvraag wordt gemeld dat de bomen te dicht bij de erfgrens staan. De bomen 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag stonden op resp. 4,9 m, 7,7 m en 5,1 m van de dichtstbijzijnde erfgrens. Ook sommige andere bomen uit de kapaanvraag stonden op een flinke afstand van de erfgrens.

 1. Wat is de huidige norm voor de minimale afstand van een boom tot de erfgrens?
 2. Hoeveel klachten over wortelopdruk heeft u concreet per boom (van de 17 gekapte bomen) ontvangen? Hoeveel klachten heeft u per boom ontvangen over onleefbare situaties? \

 

De omwonenden van de bomen 7, 8 en 9 uit de kapaanvraag geven aan nooit over de bomen te hebben geklaagd. Dit kan bij nog meer bomen het geval zijn geweest.

 1. Waarom zijn deze bomen waarover geen klachten zijn ingediend opgenomen in de kapaanvraag?

 

Na het verlenen van de kapvergunning zijn direct omwonenden van de bomen nummers 7, 8 en 9 een handtekeningenactie gestart om de drie bomen in dat hofje te behouden. Twee huishoudens wilden enkel boom nummer 9 kwijt (schaduw), 17 huishoudens wilden alle bomen behouden, de rest was

afwezig, neutraal of ging verhuizen. De omwonenden hebben hun handtekeningen met het verzoek niet over te gaan tot kap van de drie bomen via hun wijkregisseur bij de gemeente ingediend. De drie bomen zijn alsnog gekapt.

 1. Is het college bekend met deze handtekeningenactie?
 2. Waarom zijn de bomen alsnog gekapt? Waarom is de reden voor kap niet opgenomen in de aanvraag van de kapvergunning? Indien dat het risico op takbreuk is, zoals aan omwonenden is verteld, kunt u dan nader toelichten waarom dat juist bij deze bomen zo gevaarlijk is? Er loopt bijna nooit iemand in de wadi waar deze populieren staan en er staan ongeveer 10.000 populieren in Utrecht. Populus X Canadensis heeft cellulose in plaat van lignine en is daardoor geschikt voor houtproductie. Canadese populieren zijn daardoor wel gevoelig voor takbreuk. Dit waren echter geen Canadese populieren.
 3. Waarom is de kap met spoed uitgevoerd en is er niet gewacht tot na het broedseizoen, zodat de situatie met omwonenden besproken had kunnen worden?

 

De bomen in de wadi’s rond deze locatie groeien niet goed omdat ze ’s zomers na een regenbui dagenlang blank staan. Zelfs de elzen kunnen er niet goed tegen. In de wijk zijn twee gedraineerde wadi’s en daar groeien de bomen wel goed.

 1. Wat gaat het college doen om vóór de zomer de wateroverlast voor alle bomen (waaronder de vervangende bomen voor de gekapte populieren) in alle wadi’s te beperken?

 

Tot slot maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het ogenschijnlijk gemak waarmee kapvergunningen verleend worden en waarmee voorbijgegaan wordt aan de waarde van alle bomen voor ecologie, milieu en gezondheid. Bij de vergunningverlening wordt het argument gebruikt dat er voldoende groen in de omgeving van de te kappen bomen is, waardoor geen waardevermindering optreedt voor bovengenoemde punten.

 1. Is het college het met de PvdD eens dat wanneer de aanwezigheid van andere bomen en groen in de omgeving van te kappen bomen als argument wordt gebruikt om het kappen goed te keuren, ondanks de intrinsieke waarde van bomen op ecologisch, milieu- en ruimtelijk vlak, er op termijn geen bomen meer overblijven?

Eva van Esch

Partij voor de Dieren

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=df61d426-4c71-469b-8880-b19dcab38f2e

 

Boze bewoners stappen uit bomenoverleg Utrecht

Een groot deel van de Klankbord Groep Bomen en Werven in Utrecht gooit het bijltje erbij neer. Diverse bewoners in de overleggroep voelen zich gepasseerd omdat de gemeente maandenlang informatie zou hebben achtergehouden over bomenkap langs de Oudegracht.

Twistpunt is een serie van veertien bomen op de werven tussen de Geertebrug en de Vollersbrug. De gemeente zegt dat zes bomen direct moeten worden geveld. Van twee andere bomen wordt de kroon fors teruggezaagd. Utrecht bestempelt dat als ‘noodkap’, maar de boze bewoners zeggen dat de gemeente het project al vijf maanden geleden had kunnen aankondigen.

Gevaar

Volgens de gemeente zijn de acht bomen instabiel en vormen ze een gevaar voor de omgeving. De klankbordgroep zegt dat recent herstelwerk aan de kademuren daar de reden van is. Dat werk voerde de gemeente afgelopen najaar uit. De boze leden zeggen dat de gemeente de oorzaak van de instabiliteit nog altijd niet heeft onderzocht.

Wat de klankbordgroep ook steekt is dat Utrecht vorig al heeft besloten te bezuinigen op monumentale bomen langs de grachten. Bomen die eerder nog als belangrijk voor het stadsgezicht werden gezien kwamen daardoor alsnog op de kaplijst te staan, zeer tegen de zin van de overleggroep.

Vertrouwen opgezegd

De Klankbord Groep Bomen en Werven die vier jaar geleden werd ingesteld verliest door de rel een groot aantal leden. Ze vinden dat Utrecht door de bomen te kappen ernstige schade toebrengt aan de cultuurhistorische waarde van de stadswerven. De bewoners hebben het vertrouwen in de samenwerking met de gemeente opgezegd.

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie weten dat de kap van de bomen echt nodig is en dat het besluit genomen is “na een zorgvuldig proces van onderzoeken en second opinions”. Het stadsbestuur vindt het jammer dat de vijf klankbordleden uit het overleg zijn gestapt. “Zeker omdat we weten dat bomen ons allemaal nauw aan het hart gaan.” (RTV Utrecht,

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462852/boze-bewoners-stappen-uit-bomenoverleg-utrecht.html

De laatste zin berust op onwaarheid gegeven de in recent rechterlijk vonnis aangegeven laissez faire-attitude van het gemeentebestuur inzake de voorgenomen bomenkap voor de bevriende golfclub en voor Natuurmonumenten in Haarzuilens. (Niet 6 bomen maar 774.)

 

Amersfoort checkt 35.000 bomen

In Amersfoort zijn inspecteurs gestart met het controleren van ongeveer 35.000 bomen.

Het gaat om exemplaren in het bosgebied, het Soesterkwartier, Isselt, Liendert, Rustenburg, Schothorst, Nieuwland, Zielhorst, Kattenbroek en Calveen.

Elke vier jaar laat Amersfoort de gemeentelijke bomen in de stad nakijken. Bij de controles letten de inspecteurs op zaken als de aanwezigheid van dood hout, doorrijhoogte, aanwezigheid van (parasitaire) zwammen, ziekten en aantastingen.

De resultaten worden verwerkt in een beheersysteem waarin elke boom een eigen paspoort heeft. Zo kan de gemeente de conditie van de bomen goed in beeld houden en kan zij ook ingrijpen als dat nodig is. (RTVUtrecht, 13 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463257/amersfoort-checkt-35-000-bomen.html

In elk geval sluit men daarmee de ad hoc-kap vrijwel uit waar Utrecht groot in is.

 

O.a. Kromme Rijn

Start inspraak ontwerp-verkeersbesluiten vaarwegen en overige vaarwateren

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maken bekend dat van vrijdag 15 april 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 de ontwerp-verkeersbesluiten ter inzage liggen op het kantoor van het waterschap in Houten (Poldermolen 2):

voor de Vaarwegen:

 1. de Dubbele Wiericke
 2. de Grecht

voor de overige vaarwateren:

 1. de Lange en Korte Linschoten, de Jaap Bijzerwetering en de Montfoortsevaart;
 2. de Leidsche Rijn en de Oude Rijn-oost;
 3. de Enge en Kromme IJssel;
 4. de Kromme Rijn: bovenloop van Wijk bij Duurstede tot Werkhoven en benedenloop van Werkhoven tot Utrecht;
 5. de Enkele Wiericke;
 6. de Vlist;
 7. de Haven, Oudewater

In deze verkeersbesluiten staan nautische regels en randvoorwaarden waarbinnen het gemotoriseerde vaarverkeer veilig en vlot kan plaatsvinden. Vastgelegd is waar gevaren mag worden, met welke vaartuigen en met welke snelheid. Hierop is inspraak mogelijk. Na vaststelling van de verkeersbesluiten kan het waterschap daarop handhaven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2817. Gepubliceerd op 15 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2817.html

 

Daar is een natuurrecreatiegebied goed voor

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van een recreatiegebied ten behoeve van een festival, Gageldijk 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-11537

Gageldijk 1 te Utrecht

HZ_WABO-16-11537

Het gebruiken van een recreatiegebied ten behoeve van een festival

Datum ontvangst aanvraag: 11-04-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 46569. Gepubliceerd op 15 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46569.html

Integriteitsprobleem en volksverlakkerij

Twee dagen na de aanvraag wordt de sloopvergunning al verleend. Een monumentenadvies kan in die tijd niet verleend zijn. En twee dagen na de vergunningverlening wordt de aanvraag bekend gemaakt en worden burgers in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijzen naar voren te brengen. Is de monumentenlijst een slooplijst?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43018.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-44995.html

Het zal wel weer met excuses van de wethouder of de burgemeester (wie is eigenlijk de verantwoordelijke voor dit proces?) toegedekt worden. Anders moet de gemeenteraad het integriteitsprobleem en het bijna ontbreken van leidinggeven namelijk blootleggen. De raad is immers al zo moe.

Collectief sluitingsuur winkels Amsterdamsestraatweg

Aan het college en de raad,

 

Ik heb een paar principiële bezwaren tegen het besluit collectief sluitingsuur.

 

 1. sinds wanneer moeten de goede onder de kwade lijden? Collectieve straffen die ook mensen raken die niets misdaan hebben horen niet in een rechtsstaat thuis. Dat is meer iets voor een dictatuur. En laat de burgemeester nu niet met het argument komen dat het om een maatregel gaat i.p.v, een straf. Dat het als straf bedoeld is daar laat het besluit geen enkel misverstand over bestaan.

 

Ten aanzien van de meeste ondernemers erkent de burgemeester dat er van overtreding geen sprake is. Niettemin wordt hun een stuk omzet afgepakt.

 

 1. het enige effect van de maatregel is dat de overlast zich verplaatst naar andere delen van de Amsterdamsestraatweg of de stad. Dan kan je die daar wel weer gaan bestrijden, maar zo gaat het al jaren. De burgemeester verplaatst en verergert de overlast in plaats van die echt aan te pakken.

 

 1. de burgemeester doet net alsof het de taak en de verantwoordelijkheid van de ondernemers is om de overlast terug te dringen. Het is echter primair zijn taak en die van de gemeente. Nu het de burgemeester zelf en de gemeente niet lukt de overlast te bestrijden wordt de ondernemers in feite verweten dat ze het werk van de burgemeester en de gemeente niet doen.

 

Is het u bekend dat je na 22.30 uur helemaal niet meer klagen kan? Tot 22.30 uur kan je 06-38621496 bellen. Buiten openingstijden kan je bellen naar 2860000. Alleen krijg je dan een bandje dat het stadskantoor gesloten is. (Zie attachment.) Zou het geen idee zijn om er nu eerst voor te zorgen dat je toezicht & handhaving ook na 22.30 uur kan bellen in gevallen van overlast?

 

 1. de gemeente heeft de overlast voor een belangrijk deel zelf doen ontstaan. Waarom is er nog steeds geen bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg waarin bedrijven die naar hun aard grote overlast kunnen veroorzaken (massagesalons e.d.) worden verboden? Wie heeft er eigenlijk besloten dat de horeca in Utrecht 24 uur per etmaal open mag?

 

 1. door mijn werk zijn mij horecazaken bekend waar zelfs het opleggen van een last onder dwangsom en ook het invorderen van de dwangsom niet helpt. Hoewel de burgemeester daar mee bekend is (ik heb daar verschillende keren over geschreven) doet hij daar niets tegen. In het geval van ondernemers van de Amsterdamsestraatweg wordt echter een collectief sluitingsuur opgelegd terwijl in de meeste gevallen van overtreding geen sprake is. Kan het nog onrechtvaardiger?
 2. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(Email, 14 april 2016)

Niet voor kansarmen en allochtonen

De flats tussen het kanaal en het winkelcentrum Kanaleneiland worden heel mooi opgeknapt. Ze zijn gebouwd begin 70-er jaren. Mitros en Portaal wilden ze eigenlijk afbreken en vervangen door koopwoningen, maar daar hebben de bewoners (voornamelijk van Turkse en Marokkaanse afkomst) zich met succes tegen verzet.

Waar deze allochtone bewoners enorm van balen (en volkomen terecht) is dat de wijk nu wél wordt opgeknapt, maar niet voor hun. Voordat het besluit genomen werd de flats niet af te breken werden alle bewoners er eerst uitgewerkt met het verhaal dat slopen onherroepelijk was. Met het gedwongen vertrek van de allochtone bewoners was het doel van de gemeente eigenlijk al bereikt en hoefden de flats dus niet meer weg.

In 2001 besloot de gemeente akkoord te gaan met de sloop en nieuwbouw. Dat was in het kader van de “De Utrechtse Opgave” (DUO). Dat DUO-beleid was erop gericht het aandeel kansarmen (waartoe in discriminerend Nederland relatief veel allochtonen behoren) in wijken als Kanaleneiland

en Overvecht terug te dringen door de flats waarin die kansarmen wonen af te breken en te vervangen door koopwoningen die alleen betaalbaar zijn voor yuppen.

Het beleid om het aandeel kansarmen in Kanaleneiland en Overvecht terug te dringen was eigenlijk een beleid gericht op vermindering van het percentage bewoners van Marokkaanse en Turkse afkomst. Zoveel Marokkanen en Turken bij elkaar zou volgens de gemeente criminaliteit in de hand

werken. Het slopen van sociale huur flats paste dus in een beleid van gedwongen spreiding van allochtonen.

De woningvoorraad in Utrecht bestond in de 90-er jaren nog voor bijna de helft uit sociale huurwoningen. Partijen als GroenLinks en de PvdA, die beweren voor kansarmen en minderheden op te komen, vonden dat dat aandeel best minder kon: 30%. Ze stemden immers met alle gebiedsplannen in waarmee uitvoering werd gegeven aan het DUO-beleid.

Als de renovatie klaar is worden de allochtone bewoners die gedwongen waren daar te vertrekken uitgenodigd om de opgeknapte flats te komen bewonderen waar ze niet in mochten blijven wonen omdat ze kansarm en allochtoon zijn.

(nieuws030.nl, 14 april 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-niet-voor-kansarmen-en-allochtonen/

Op grote schaal intrekking van verleende bouw- en omgevingsvergunningen door B&W van Utrecht

Wat is er aan de hand? Onlangs waren er al enkele intrekkingen. Nu nog meer.

Intrekking bouwvergunning, het bouwen van een berging bij een woning, Bijleveldweg 14 te Vleuten, BV21004196/HZ_INT-16-07467

Bijleveldweg 14 te Vleuten

BV21004196/HZ_INT-16-07467

Het bouwen van een berging bij een woning

Datum besluit: 11-04-2016

Besluit: Ingetrokken

Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-47052.html

En nog 14 gevallen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46690.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46683.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46708.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46686.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46699.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46671.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46718.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46694.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46714.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46701.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46704.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46674.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46676.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46678.html

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Nog eens bijna 1000 woningen niet energiezuinig genoeg door stadsverwarming

De gevolgen van de niet zo duurzame stadsverwarming in Utrecht worden alsmaar groter. De gemeente heeft gisteren laten weten dat er nog eens 950 zogeheten ‘sjoemelwoningen’ niet duurzaam genoeg zijn en dat er onterecht gerekend is met een te hoog milieurendement.

Het gaat om woningen in Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd. Doordat de stadsverwarming bij deze woningen niet zo energiezuinig is dan gedacht, zijn de woningen niet energiezuinig genoeg dan dat ze voor de wet zouden moeten zijn. De gemeente gaat nu kijken of gedupeerden gecompenseerd kunnen worden.

Eerder werd al duidelijk dat er al 240 van deze sjoemelwoningen zijn in Utrecht.

(DUIC.nl, 13 april 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/nog-eens-bijna-1000-woningen-niet-energiezuinig-genoeg-door-stadsverwarming/

Zie ook film over deze kwesties: http://www.duic.nl/nieuws/korte-film-de-problemen-rond-de-stadsverwarming-in-utrecht/

 

Mogelijk compensatie voor gedupeerden stadsverwarming

Gedupeerden van de problemen met stadsverwarming in Leidsche Rijn worden mogelijk gecompenseerd. Het Utrechtse stadsbestuur is daarover in overleg met projectontwikkelaars. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

De stadsverwarming bleek eerder dit jaar een stuk minder efficiënt dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambetaren wisten daar al langer van, maar hebben dat de bewoners niet laten weten. Daardoor kregen ruim tweehonderd woningen ten onrechte een gunstig energielabel

Donderdag praat de raad weer over de kwestie. (RTVUtrecht, 13 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463218/mogelijk-compensatie-voor-gedupeerden-stadsverwarming.html

 

College Utrecht onder vuur vanwege stadsverwarming

Het stadsbestuur van Utrecht heeft donderdagavond een motie van afkeuring overleefd. De oppositie diende die in vanwege de blunders rond de stadsverwarming.

Eerder dit jaar bleek de stadsverwarming een stuk minder efficiënt dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambtenaren wisten daar al langer van, maar hebben dat de bewoners niet laten weten.

De PvdA vindt daarom dat het college wat valt te verwijten. “Dat ze ons niet volledig en niet tijdig hebben geïnformeerd”, aldus PvdA-raadslid Ruben Post. “Wij komen tot het oordeel: afkeuring, een zeer zwaar oordeel, een tik op de vingers voor dit college.”

De motie haalde geen meerderheid, dus de tik op de vingers bleef uit. Wel moet het college in gesprek met Eneco, de leverancier van stadswarmte. Zo moeten niet alle nieuwe huizen in de stad nog verplicht worden om stadsverwarming te nemen.

Daarnaast moeten in de toekomst ook andere aanbieders van stadswarmte toegang krijgen tot het warmtenet. (RTV Utrecht, 15 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463392/college-utrecht-onder-vuur-vanwege-stadsverwarming.html

 

Bewoners krijgen niet de rekening voor stadsverwarming

De bewoners krijgen niet de rekening gepresenteerd van het gemeentelijk geblunder met de stadsverwarming. Die toezegging deed wethouder Kees Geldof (VVD) de gemeenteraad donderdagavond.

Dat bewoners van de inmiddels 1200 sjoemelwoningen in Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd niet de dupe mogen worden van de problemen met de stadsverwarming was een harde eis van de gemeenteraad. Om die extra kracht bij te zetten, werd er een motie ingediend, die door een meerderheid werd gesteund.

Wie de extra maatregelen om huizen alsnog duurzaam te maken met bijvoorbeeld zonnepanelen of extra isolatie dan wél moet betalen, werd gisteravond tijdens een raadsvergadering niet duidelijk. Hierover gaat de gemeente met projectontwikkelaars en energieleverancier Eneco in gesprek.

Ruim twee maanden nadat deze krant onthulde dat bij 240 nog te bouwen woningen in Leidsche Rijn met stadsverwarming is gesjoemeld met het milieurendement, krijgt de gemeentraad geleidelijk de antwoorden van het college waar de raad al zo lang op wacht.

Aansluitplicht

De voltallige raad – oppositiepartij CDA uitgezonderd – steunde een motie om te stoppen met de aansluitplicht op stadsverwarming voor nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouwprojecten. Ook werd een motie aangenomen om de afsluitkosten van de stadsverwarming van Eneco gelijk te trekken met de gemiddelde afsluitkosten van een gasaansluiting. Eneco rekent relatief hoge afsluitkosten van tussen de 3000 en 4000 euro.

Gesjoemeld

Gevoelig punt in het debat was het feit dat ambtenaren negen maanden lang wisten dat er gesjoemeld werd met het milieurendement, maar niet aan de bel trokken bij hun meerderen. De oppositie rekende dit de drie verantwoordelijk wethouders Lot van Hooijdonk (GroenLinks), Paulus Jansen (SP) en Kees Geldof (VVD) zwaar aan.

Volgens de oppositiepartijen hadden de wethouders zich actief moeten laten informeren door hun ambtenaren. ,,Je weet niet wat je niet weet,” pareerde SP’er Michel Eggermont de aanval van de oppositie. ,,Als ze het niet weten, hadden ze het móeten weten,” reageerde PvdA’er Ruben Post. Een motie van afkeuring werd niet gesteund door de coalitie.

D66-raadslid Matthijs Sienot gaf het college evenwel ‘een gele kaart voor het proces’.

(AD.nl, 15 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4282865/2016/04/15/Bewoners-krijgen-niet-de-rekening-voor-stadsverwarming.dhtml

Toezegging Geldof minimaliseert zijn onderhandelingspositie. Kans is dan groot dat niet de 1200+ bewoners de rekening betalen, maar alle Utrechters samen. Handig, maar de Utrechters zijn dat gewend (Galgewaard, Stadsschouwburg, Tivoli-Vredenburg, Stadskantoor, Bibliotheek, infraprojecten, enzovoort), nu nog zonder verzet.

Eneco probeert met koppel’verkoop’ de handen op elkaar te krijgen voor zijn biomassacentrale

Extra maatregelen voor 950 Utrechtse sjoemelhuizen

Voor 950 nog te bouwen woningen met stadsverwarming in Utrecht moeten extra maatregelen worden genomen om die duurzamer te maken. Bij deze huizen heeft de gemeente onterecht gerekend met een te hoog milieurendement.

Hierdoor zijn ze slechter geïsoleerd dan ze volgens de wet zouden moeten zijn. Wie de extra maatregelen, zoals zonnepanelen, extra isolatie of aanpassingen van de plannen gaat betalen, is onbekend. Hierover moeten gemeente, projectontwikkelaars en Eneco met elkaar in gesprek.

Hoofdpijn

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Die praat donderdag over de grote problemen met stadsverwarming die de raadsleden langzamerhand hoofdpijn bezorgen.

De 950 woningen, waarvan een deel al is verkocht, komen in de wijken Leidsche Rijn, Ondiep, Kanaleneiland en Rijnsweerd. Voor deze huizen had de gemeente in eerste instantie gezegd dat ze vasthield aan het hogere milieurendement.

De gemeenteraad was hier echter niet gerust op en drong tijdens een commissievergadering vorige maand aan op een second opinion. En met succes, want dit advies van de landsadvocaat raadt burgemeester en wethouders nu aan hun eerder genomen besluit van half februari terug te draaien en te rekenen met een lager milieurendement.

De 950 woningen komen boven op de 240 sjoemelwoningen in Leidsche Rijn, waarmee Utrecht al eerder met het milieurendement geblunderd heeft. Hoeveel het gaat kosten de problemen met deze woningen op te lossen, moet een onafhankelijk onderzoek uitwijzen. De fracties vrezen ook hier schadeclaims van projectontwikkelaars en verontruste bewoners. De raad wil niet dat de bewoners de rekening gepresenteerd krijgen.

Afhankelijk van Eneco

De fracties maakten tijdens de commissievergadering tevens duidelijk dat ze van de aansluitplicht op stadsverwarming af willen. Hetzelfde geldt voor de hoge afsluitkosten. Het eerste is lastiger te regelen dan het tweede, aldus het college. Voor de verplichte aansluiting is Utrecht afhankelijk van Eneco, leverancier van stadsverwarming.

Om de afsluitkosten omlaag te krijgen, stellen burgemeester en wethouders voor de verplichting te schrappen om de loze leidingen voor stadsverwarming in de grond te verwijderen.

Eneco denkt de problemen met het milieurendement van stadsverwarming op te lossen wanneer haar nieuwe biomassacentrale op Lage Weide in gebruik is. Dat is naar verwachting in 2018. Maar wat de grootste collegepartij, D66, betreft, komt deze centrale er niet.

Raadslid Matthijs Sienot twijfelt aan de economische haalbaarheid en duurzaamheid van de biowarmte-installatie. Eerder maakten Milieudefensie, bewonersplatform Stadsverwarming Utrecht en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht bezwaar tegen de biomassacentrale.

(AD.nl, 13 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4280919/2016/04/13/Extra-maatregelen-voor-950-Utrechtse-sjoemelhuizen.dhtml

In bepaalde moeilijke gevallen de leidingen in de grond niet verwijderen lijkt OK. In alle geval echter niet. Dat is namelijk het afwentelen van ondernemerskosten op de gemeenschap.

B&W en ambtenaren zijn sterk in gammele contracten. Hopelijk kijkt de gemeenteraad (of beter gezegd een adviseur van de gemeenteraad) goed mee.

 

Kosteloos afsluiten Eneco stadsverwarming in Utrecht, doe je zo!

Afsluiten van Eneco stadsverwarming is tegenwoordig minder moeilijk dan je wellicht denkt. Utrechter Willem van den Brul ging je voor. Wij zullen je zijn stappen in dit artikel verder uit de doeken doen.

Hoge kosten

Willem van den Brul kreeg in de voorbije jaren het idee dat hij met stadsverwarming een stuk duurder uit was dan een identieke woning op gas. Hij besloot met zijn buurman, in het bezit van een gas-aansluiting, de rekeningen van de afgelopen 5 jaar naast elkaar te leggen en wat bleek: met een identiek huis en zelfde gezinssamenstelling bleek de jaarrekening van de buurman 1000 euro goedkoper te zijn.

Opzegging

Het geconstateerde kostenverschil stuurde Van den Brul op aan Eneco. Hier kwam geen reactie op. Van den Brul informeerde Eneco daarna over het beëindigen van de warmte levering, waarna hij een offerte ontving. Eneco zou twee kranen moeten verwijderen, kosten: 1610 euro. Van den Brul stelde Eneco voor met elkaar om tafel te gaan om tot een oplossing te komen. Dat gesprek vond in maart 2014 plaats. Het leek nergens toe te leiden, tot Eneco kort daarna het teveel betaalde vastrecht terugbetaalde en de offerte voor het verwijderen van de kranen verlaagde tot 465 euro. Van den Brul ging echter niet akkoord, het werd ‘een principekwestie’. (….)

(Stadsverarming, 10 april 2016)

http://www.stadsverarming.nl/kosteloos-afsluiten-eneco-stadsverwarming-utrecht-zo/

 

Nieuwe markt voor Eneco?

Heijmans ONE testlab voor het Nieuwe Wonen op FabCity

Op FabCity, de tijdelijke innovatiecampus op het Amsterdamse Java-eiland start Heijmans met het testen van het nieuwe wonen. De Heijmans ONE is het platform voor dit onderzoek. In en aan het verplaatsbare huis komen diverse nieuwe technologieen en systemen die bijdragen aan een zelfstandig opererend huis en een betere besturing van het huis.

Heijmans wil met het onderzoek tijdens FabCity de interactie tussen verschillende systemen zien die voor het eerst samen worden gebracht in een huis. Welke invloed hebben zij met elkaar op het leven in het huis en hoe werken de systemen samen? Dit onderzoek sluit goed aan op de doelstellingen van FabCity.

FabCity is een onderdeel van het programma Europe by People, the Future of Everyday Living. Dit programma onderzoekt hedendaagse maatschappelijke vraagstukken met behulp van kunst en design en is georganiseerd rondom het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Dat houdt in dat meer dan

twintigduizend politici en ambtenaren in onze hoofdstad neerstrijken. Ruim zes maanden lang is Amsterdam ook een ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur, samenleving en innovatie. De tijdelijke FabCity op de kop van Java-eiland is een zelfvoorzienende samenleving waar jonge mensen – studenten, kunstenaars, start-ups en professionals – werken, creeren en onderzoeken en oplossingen presenteren voor de dagelijkse problemen die het leven in de stad met zich meebrengt.

Energie

Eneco is een van de partners van Heijmans in dit onderzoek en levert een van de eerste Tesla Power Walls. Deze batterij voor huizen van Tesla maakt het mogelijk om opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. De energie wordt opgewekt via de PV-panelen op het dak van de Heijmans ONE.

Tegelijkertijd verzorgt Eneco dat het energieverbruik van het huis eenvoudig kan worden afgelezen via Toon. Op een aparte display wordt weergegeven hoeveel energie wordt opgewekt door de PV-cellen en hoeveel energie wordt opgeslagen in de Tesla Powerwall. Met Toon is onder andere ook de

verwarming te bedienen.

Het overschot aan opgewekte energie kan worden geleverd aan het micro grid dat Zown, een start-up van Alliander, aanlegt. Een micro grid is een intelligent lokaal energienetwerk, dat zowel op het energienet kan worden aangesloten als zelfstandig kan opereren. In de Heijmans ONE zal grotendeels van de tijd een datascience student verblijven om alle data te analyseren.

(Netherlandscorporatenews, 11 april 2016)

http://www.netherlandscorporatenews.com/archive/inp/2016/04/11/T026.htm

Het is veel te vroeg om te zeggen of dit gesubsidieerde project vanuit het gezichtspunten van besparing op natuurlijke hulpbronnen en milieu als verantwoord aan te merken is. Er zitten in elk geval wat windowdressing-kanten aan doordat het ook gekaderd is in het Nederlands EU-voorzitterschap

Het programma Toon van Eneco.levert overigens veel ellende op. Zie: https://forum.eneco.nl/actueel-87/verbruiksgegevens-11043 en http://www.klachtenkompas.nl/eneco

 

Provincie kraakt groot vervoersplan Utrecht

VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek ziet het omvangrijke Mobiliteitsplan Utrecht 2025 van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk totaal niet zitten. De provincie voorziet opstoppingen op provinciale en rijkswegen, langere aanrijtijden voor hulpdiensten en problemen met het openbaar vervoer.

Het verkeersplan, dat een blauwdruk moet worden voor de mobiliteit in de stad voor de komende tien jaar, ligt inmiddels in ‘definitieve’ versie op tafel, maar de provincie piekert er niet over met de huidige versie in te stemmen. Volgens Verbeek geeft Utrecht geen overtuigende onderbouwing bij tal van conclusies in de notitie.

Bevolkingsgroei

In het plan gaat verkeerswethouder Van Hooijdonk ervan uit dat het autoverkeer in de stad niet verder toeneemt, ondanks een verwachte bevolkingsgroei van 330.000 naar 400.000 inwoners. ,,Wij denken dat het niet mogelijk is om het aantal arbeidsplaatsen en inwoners te laten toenemen, zonder een toename van het aantal auto’s,” zegt Verbeek, die samen optrekt met Rijkswaterstaat en vervoerder Qbuzz.

Als het plan in onaangepaste vorm wordt uitgevoerd, voorspelt de gedeputeerde grote problemen op het (provinciale) wegennet. ,,De aanleg van stadsboulevards, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen, gaat ten koste van ruimte voor de auto. Wij voorspellen dat dit vooral in de spits een groot effect zal hebben op de gehele doorstroming in de stad. Met onder meer langere aanrijtijden van de hulpdiensten als gevolg.”

Voorts zal het voornemen om automobilisten zo lang mogelijk op de snelweg en op een zo kort mogelijke route door de stad te laten rijden, volgens de provincie leiden tot extra drukte op de wegen. ,,Dit leidt tot een slechte bereikbaarheid en zorgt voor vertraging in het openbaar vervoer.”

De provincie wil samen met Rijkswaterstaat betrokken worden bij nadere uitwerking van de maatregelen. ,,We zitten al met de gemeente om de tafel. We willen dat we per project de juiste maatregelen met elkaar nemen.” (AD.nl, 9 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4278686/2016/04/09/Provincie-kraakt-groot-vervoersplan-Utrecht.dhtml

Bewonersgroepen willen 30 kilometerzone op Straatweg

Maak van de Amsterdamsestraatweg, het deel van het Paardenveld tot de Marnixlaan, in Utrecht een 30 kilometerzone. Dat is de vurige wens van diverse bewonersgroepen en ondernemers in en rond deze drukke en lange winkelstraat.

De bewoners willen van de Amsterdamsestraatweg weer een aantrekkelijke en leefbare winkelstraat maken. Met autoluw verkeer, waar fietsers en voetgangers, in tegenstelling tot de huidige situatie, ruim baan krijgen.

Dat betekent dat de straat heringericht moet worden als 30 kilomterzone. Voor deze metamorfose heeft de gemeente in haar begroting nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

Negatieve spiraal

In 2014 heeft de gemeente in een ontwikkelvisie al vastgelegd dat er een einde moet komen aan de negatieve spiraal, waarin de Amsterdamsestraatweg zich bevindt. Hierbij opperde de stad al om van de straat een 30 kilometerzone te maken. Alleen het geld om dit te realiseren, is er niet.

De bewoners en ondernemers roepen in een brief de Utrechtse gemeenteraad op hiervoor dan ook snel de benodigde gelden beschikbaar te stellen.

,,Wij zien graag een integraal plan voor onze Straatweg, gemaakt door u als gemeente, bewoners en ondernemers. Om dat plan te maken en uit te voeren, om er dus een gemeentelijke project van te maken, is gereserveerd geld nodig. Wij vragen daarom u om het startschot te geven door het nu in de begroting op te nemen,” luidt de oproep aan de lokale politici.

Overlast

De ASW, en dan met name het stuk tussen globaal het Paardenveld en Marnixlaan, kampt al jaren met overlast, leegstand, criminaliteit en illegale praktijken, zoals illegaal gokken. Tot grote ergernis van de gemeente, bewoners en bonafide ondernemers. Die zien de verloedering met lede ogen aan.

Utrecht probeert al jaren met extra geld, inzet en maatregelen, zoals de invoering van een vervroegde sluitingsstijd voor de horeca, de problemen op de Straatweg aan te pakken. Dit jaar heeft de stad 1,7 miljoen euro beschikbaar voor dit doel, aldus burgemeester en wethouders. Al de inspanningen de afgelopen jaren hebben echter (vooralsnog) weinig effect gehad in de ogen van de schrijvers van de brief aan de raad.

Zo neemt bijvoorbeeld de straathandel in hasj en hennep, maar ook in illegale drugs, de afgelopen maanden toe. Net als het illegaal gokken, merken bewoners en ondernemers. (AD.nl, 8 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4278372/2016/04/08/Bewonersgroepen-willen-30-kilometerzone-op-Straatweg.dhtml

Kracht van Utrecht organiseert 22 april InitiatievenCafé over ruimtegebruik en verkeer

Op vrijdag 22 april organiseert de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer. Locatie is het Rotslab. In deze bijeenkomst geven wij initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) in straten, buurten en wijken een podium. Het doel is om mensen te inspireren de omslag naar duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken. (Kracht van Utrecht, 6 april 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/

Hoe gaat Utrecht om met leefbaarheid en levendigheid?

Utrecht wordt steeds voller, het inwonersaantal blijft groeien maar de stadsgrenzen rekken niet op. Ondertussen is de horecawereld in beweging en komen er ook in de wijken steeds meer nieuwe initiatieven. Een logisch gevolg is dat er op sommige plekken frictie ontstaat. “Dit spanningsveld tussen leefbaarheid en een bruisende stad blijft de komende jaren dan ook een uitdaging voor de stad.”

Op DUIC.nl was er al het nodige over te doen: ondernemingen en initiatieven die in de problemen komen door mogelijke overlast voor de buurt. DEPOT wilde een creatief warenhuis beginnen in een oude spoorloods bij de Tweede Daalsedijk. Ruim twee jaar zijn de initiatiefnemers bezig geweest. De eigenaar van het pand, de NS, gaf geen huurovereenkomst en vervolgens de gemeente geen vergunning. De NS liet eerder al aan DUIC weten: “Er is onvoldoende draagvlak in de buurt in verband met mogelijke overlast.”

De twee horecagelegenheden Speck en Stelios zaten nog niet lang op het Ledig Erf, begin vorige maand bleek dat de terrassen weer moesten sluiten. Enkele bovenburen hadden geklaagd over geluidsoverlast. De terrasvergunningen werden ingetrokken. De gemeente bleek met verkeerde cijfers te hebben gewerkt. Carla’s Conditorie besloot te verhuizen uit Oog in Al toen buurtbewoners klaagden over geuroverlast. Doordat de zaak niet al te goed liep kon de eigenaresse zich een nieuwe koolstoffilter niet veroorloven en besloot ze weg te gaan. Ook in Leidsche Rijn hadden omwonenden klachten over de omvang van het nieuwe Castellum Hoge Woerd.

Het meest recente voorbeeld komt van de goedlopende koffiezaak The Village in de oude gevangenis Wolvenplein. Ook hier komen enkele buurtbewoners nu in opstand omdat ze overlast ervaren van het nabijgelegen terras. De bezwaren worden afgewogen door het college. De eigenaren vrezen voor het voortbestaan als de terrasvergunning wordt afgepakt.

Levendig en leefbaar

Een heleboel Utrechters vinden een nieuw terras, koffietentje, culturele hospot of festival in de buurt juist heel leuk. Zij zetten de klagende omwonenden al snel neer als ‘zure mensen’ die in een hutje op de hei zouden moeten gaan wonen. Zo schreef reaguurder Berend op DUIC.nl: “Utrecht ondervindt meer last van kleinburgerlijke babyboomers dan van een horecagelegenheid als The Village. Ga lekker in de polder wonen als je rust zoekt.” Een stad of wijk kan opleven van een culturele hotspot of een nieuwe terras, maar voor de direct omwonenden kan zoiets het woongenot behoorlijk vergallen. Het gaat hier tussen het gemeenschappelijke belang en het belang van direct omwonenden.

De discussie tussen levendigheid en leefbaarheid kreeg in februari al een duwtje in de rug door een opinieartikel in het AD van D66-raadslid Aline Knip. Hierin riep de politica op om juist meer lef te tonen in de ontwikkeling van de stad. “Anders komen initiatieven van cultureel ondernemers door te strakke regelgeving en bange buren niet meer naar Utrecht! Wij willen ruimte geven aan initiatieven.” Over haar beweegredenen om het artikel te schrijven vertelt ze: “Utrecht is een jonge, hoogopgeleide stad en al lang geen provinciestad meer. We groeien door naar de 400.000 inwoners. Ik zie de beweging dat er steeds minder kan en mag, en als zo’n tendens doorzet dan gaat het niet goed met de stad. We moeten dus opzoek naar manieren hoe we stad verder gaan invullen. We hoeven geen Amsterdam te worden met vrijgezellenfeesten en bierfietsen, maar de stad moet wel bruisen. Daar moet ook plek voor zijn.” Overigens geeft Knip aan dat de belangen van zogeheten klagers ook niet zomaar opzij gezet mogen worden. “Maar het lastige is wel dat zij de gemeente en instanties heel goed weten te vinden, terwijl ik zie dat voorstanders zich minder snel uitspreken. Daardoor kan snel een vertekend beeld ontstaan.”

Goede communicatie is de sleutel

De gemeente laat weten dat ook zij altijd moet balanceren tussen de verschillende belangen. “Initiatiefnemers wordt de ruimte geboden en tegelijkertijd mogen nieuwe initiatieven niet een te zware druk leggen op de leefbaarheid van de omgeving. De gemeente adviseert initiatiefnemers altijd om goed met omwonenden in gesprek te gaan, de sleutel ligt vaak in goede communicatie en participatie.”

Communicatie en overleg worden door alle partijen – ondernemers, gemeente, omwonenden en de politiek – genoemd als sleutelfactoren. “En dit kan vaak stukken beter”, vertellen Koen Scherer en Bas Savenije. Zij wonen op enkele meters afstand van de oude gevangenis Wolvenplein en ervaren beiden overlast van The Village. “Wij zijn natuurlijk niet tegen nieuwe initiatieven en begrijpen ook dat een stad moet ontwikkelen, maar het moet niet de leefbaarheid van de omwonenden aantasten.”

Scherer woont al twintig jaar pal naast het complex. De gevangenis sloot in 2015 en sindsdien zitten er verschillende nieuwe initiatieven. “Ik vind het heel lullig voor de jongens van The Village maar ik vind niet dat we goed ingelicht zijn. In het beginstadium moet alles goed overlegd worden, vooral met de omwonenden, om later problemen te voorkomen.”

Scherer en Savenije hebben vooral last van het geluid: “In de zomer zitten er tientallen mensen op het terras, als je daarnaast woont is dat gewoon vervelend”, vertelt Scherer. Savenije vult aan: “Ik ben hier juist ooit gaan wonen omdat dit een rustige plek is in de stad, en er is genoeg horeca in de buurt. Dan hoeft er hier toch ook niet per se nog meer bij? Ook waren de plannen nog niet heel concreet in het begin. Verschillende bewoners hebben toen ook hun bedenkingen kenbaar gemaakt bij de gemeente, bij mij in het complex vooral over mogelijke geluidsoverlast van het voorplein van de gevangenis. Dat zit op een paar meter afstand van onze gevels.” Scherer laat ook weten dat het hem stoort dat ze door sommigen worden neergezet als ‘zuur’: “Omwonenden zijn bijna per definitie in de minderheid, maar wij moeten ook opkomen voor onze belangen, dat komt de wijk zeker ten goede.”

Om Wolvenplein te kunnen gebruiken voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning, heeft het college in februari 2015 een omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Een tijdelijke vergunning, omdat de plannen voor de herontwikkeling van de voormalige gevangenis nog in de maak zijn. “Daarnaast zijn in juli 2015 de horecavergunningen verleend voor een lunchroom met een terras. Deze twee kunnen niet meer gebruikt worden als de onderliggende omgevingsvergunning in 2020 verloopt”, aldus de gemeente.

De eigenaren van The Village en de omwonenden die overlast ervaren zijn een aantal keer in gesprek geweest. The Village heeft al enkele aanpassingen doorgevoerd op het voorplein en dat heeft ook wel geholpen. Het geluidsniveau op het terras zelf blijft echter een probleem. Ondertussen lopen er bezwaarprocedures tegen de twee horecavergunningen.

De gemeente biedt in dit soort gevallen al enkele jaren pre-mediation aan, in een poging de zaak zonder hoorzitting of beslissing op bezwaar te behandelen. “Als bewoners of bedrijven het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of als partijen zich niet aan de afspraken houden die in vergunningen staan, kunnen bewoners een juridische procedure starten bij de gemeente.” Naast pre-mediation biedt U Centraal ook kosteloos buurtbemiddeling aan bij conflicten.

De horecawereld in beweging

Erik Derksen weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om een nieuwe zaak ergens te openen. Hij is vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (regio Utrecht) en heeft zelf meerdere horecagelegenheden. Toen hij Buurten opende op de Burgemeester Reigerstraat waren er ook angst en bezwaren vanuit de omwonenden. “Iedereen wil horeca, maar iedereen kent ook het principe van Not in my backyard (Nimby). Het eerste wat ik heb gedaan is bij de mensen langsgaan en mijn 06-nummer achterlaten. Bij klachten konden ze mij dus direct bereiken.” Voorzitter Pieter Bos vult aan: “Angst is een slechte raadgever, maar het is begrijpelijk dat omwonenden dit kunnen hebben. Daarentegen kunnen mensen ook heel veel hebben als ze zich serieus genomen voelen. Als ondernemer moet je dus ook zeker luisteren naar omwonenden.”

Dat Utrecht steeds meer inwoners en steeds meer nieuwe initiatieven krijgt ontgaat ook KHN niet. De belangenorganisatie heeft in de stad nu meer dan vierhonderd leden. “De horecawereld is niet eerder zo erg in beweging geweest”, vertelt Derksen. Bestuursadviseur Hermannus Stegeman haakt daarop in en denkt ook aan de regelgeving: “Waar we nu naar kijken, en waar het ook wel misgaat in de handhaving, is dat het huidige beleid gestuurd is op hokjes maken. Bij een type zaak hoort een type overlastprofiel. Alle horecazaken worden zo in een bepaalde categorie gestopt. Maar wat je juist ziet is dat de markt heel erg in beweging is. Er ontstaan gemengde concepten, retail en horeca samen bijvoorbeeld. Vroeger had je een café, een snackbar, een restaurant: heel simpel. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo simpel, je hebt zo veel vernieuwende concepten dat de oude hokjes en de daarbij behorende overlastprofielen en regels soms niet meer passen. Ook hier moeten we als KHN samen met de gemeente kijken hoe we ermee om moeten gaan en daar moeten we echt niet te lang mee wachten.”

Nieuwe initiatieven

Hoe door de gemeente met verschillende initiatieven om wordt gegaan, hangt zeer af van de mogelijkheden van de locatie. Betreft het een pand dat al een horecabestemming heeft, dan is een terras in de openbare ruimte in beginsel mogelijk. Een goed voorbeeld hiervan is Orloff aan de Kade. Na aanvankelijk aarzelingen in de buurt over het grote terras, hebben omwonenden de zaak laatst zelfs een dag overgenomen. Eigenaar Martijn Cools vertelde hierover aan DUIC: “Het is toch mooi dat dit kan. In het begin was er vanuit de buurt wat scepsis over onze komst, maar anderhalf jaar later blijkt dat we een fantastische band met de wijk hebben.”

D66-raadslid Knip ziet graag in alle Utrechtse wijken cultuur en horeca ontstaan en voelt er dan ook wat voor om de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op te rekken. “Laat hen het maar tijdelijk proberen.” Knip wil vooral af van de zwart-witdiscussie tussen de voor- en tegenstanders en het gesprek breder trekken: “Waar willen we heen met Utrecht en wat is daarvoor nodig?” Voor een mogelijk antwoord nodigt ze samen met de organisaties Utrechtse Ruimtemakers en het Utrechts Verbond initiatiefnemers, betrokken burgers, ondernemers, ambtenaren, raadsleden, wethouders en specialisten uit voor een serie publieke werksessies over de taaiheid van het samen stad maken. De eerste aflevering, met het onderwerp ‘Schurende buren’, is op 13 april in Het Huis Utrecht.

(DUIC.nl, 9 april 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/duic-krant-hoe-gaat-utrecht-om-met-leefbaarheid-en-levendigheid/

Afgehandelde aanvraag ontheffing Winkeltijdenverordening, openstelling in de nacht 22.00 uur en 02.00 uur, Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht, HZ_OWT-16-09021

Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht

HZ_OWT-16-09021

Aanvraag voor ontheffing voor openstelling van de winkel op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en 24 december tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Datum besluit: 30-03-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43441. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43441.html

De overbuur van het stadhuis.

Er is geen vergunningaanvraag gepubliceerd zodat niemand een zienswijze kon indienen.

Afgehandelde aanvraag ontheffing Winkeltijdenverordening, openstelling in de nacht 22.00 uur en 02.00 uur, Amsterdamsestraatweg 56 te Utrecht, HZ_OWT-16-09020

Amsterdamsestraatweg 56 te Utrecht

HZ_OWT-16-09020

Aanvraag voor ontheffing voor openstelling van de winkel op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en 24 december tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Datum besluit: 30-03-2016

Besluit: Afgewezen

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43213. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43213.html

Er is geen vergunningaanvraag gepubliceerd zodat niemand een zienswijze kon indienen.

Met betrekking tot de volgende vergunningen is ook geen aanvraag gepubliceerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43863.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43854.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43859.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43866.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43839.html

en zo nog er nog eens 19 andere.

Het gaat de Utrechters ook geen moer aan. Het is maar goed dat ze hier buiten gehouden worden.

Amsterdam wordt te vol, PvdA komt met stappenplan

Amsterdam raakt overvol. Volgens prognoses lopen er over tien jaar zo’n 30 miljoen bezoekers en toeristen rond in de hoofdstad. Zij vormen volgens de PvdA een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de stad. De partij komt daarom met een zevenstappenplan.

“Het is belangrijk om nu goed na te denken over wat we moeten doen om te voorkomen dat Amsterdam haar aantrekkingskracht verliest”, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman. “Want niet alleen de bewoners maar ook de toeristen hebben er last van.”

Het stappenplan moet daarbij helpen. Bijvoorbeeld door te laten berekenen wat de grens van de groei is. Moorman: “Dat is in Venetië ook gedaan en die stad is over de grens heen, dat is alleen nog maar een toeristenstad. Dat willen we voor Amsterdam voorkomen.”

Fietsfiles

Ook het scheppen van ruimte is belangrijk. Nu zijn er fietsfiles, overvolle trams en winkelstraten die worden afgesloten omdat het te druk is. De PvdA pleit daarom voor het verplaatsen van de in- en uitstaphaltes van touringcars naar de rand van de stad en voor goede openbaarvervoerverbindingen. “En beperk het autoverkeer, zorg dat er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers.”

Ook de verhuur van woningen aan toeristen moet volgens de PvdA worden aangepakt. “Er valt natuurlijk ontzettend veel geld mee te verdienen, maar op deze manier wordt vooral het centrum steeds minder een woonstad en steeds drukker. Het is een kwestie van keuzes maken en maatregelen nemen om te zorgen dat Amsterdam een mooie en aantrekkelijke stad blijft.”

Vanavond houdt de PvdA in De Balie een Druktedebat waar inwoners van Amsterdam kunnen meepraten over de drukte en de maatregelen die nodig zijn om die drukte te verminderen. Ook wil de partij in gesprek met hoteleigenaren. (NOS.nl, 11 april 2014)

http://nos.nl/artikel/2098447-amsterdam-wordt-te-vol-pvda-komt-met-stappenplan.html

Utrecht gaat maar door met het stapelen in een wel heel erg klein gebied

Utrecht en Amsterdam vormen ‘stadstaat’

‘Nederland wordt een land van verschillende snelheden. De knooppunten Utrecht en Amsterdam gaan samen een metropool vormen die op wereldniveau concurrerend wordt. Maar provinciale steden en ook Den Haag worden zorgenkinderen in verschillende opzichten.’

Dit zei Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam, op de Dag van de Projectontwikkeling van belangenvereniging Neprom. Tordoir baseert zich op eigen onderzoeksresultaten. ‘De zogeheten netwerkstedelingen; jonge welvarende hoogopgeleide kenniswerkers willen wonen in een netwerk van steden die onderling zeer goed verbonden zijn. Vooral het openbaar vervoer gaat daarbij een steeds grotere rol spelen. De netwerkstedeling woont het liefst in een OV-knooppunt. Vandaar dat Utrecht steeds gewilder wordt door deze groep om in te wonen.

De kennisintensieve wereld trekt naar centra van grote steden die samen groeien tot een grote metropool; een soort stadstaat. Den Haag als regeringsstad dreigt daarbij een beetje buiten de boot te vallen. Vastgoed blijft daar relatief goedkoop omdat de stad een beetje grijs wordt. Het aantal ambtenaren dat er werkt vanwege de regering is krimpende en er zit relatief weinig kenniseconomie. Het is een stad aan het water met de rug naar de economie.’ Daar tegenover staat dat de Haagse bevolking met jaarlijks 5.000 personen groeit, de woningprijzen in 2015 met 8 procent stegen en de stad bij woning- en winkelbeleggers steevast in de top 3 staat. (…….) (Vastgoedmarkt.nl, 13 april 2016)

http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/04/13/utrecht-en-amsterdam-vormen-stadstaat

Vastgoedbedrijven, ontwikkelaars, andere ondernemers en ambtenaren maken zich sterk voor het realiseren van dit beeld, het verder marginaliseren van gemeenteraden en de bevolking welke laatste een blok aan het been kan zijn.

Weg vrij voor herinrichting Jaarbeursterrein Utrecht

De overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en Jaarbeurs voor de herinrichting van het Jaarbeursterrein maakt de weg vrij voor de tweede fase van de herontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied. Duurzaamheid en verdichting staan centraal in ‘s lands grootste binnenstedelijke herontwikkeling.

Wethouder Victor Everhardt van Utrecht beschouwt         de vorige maand gesloten overeenkomst met de Jaarbeurs als een ‘historische stap op weg naar een gezonde en duurzame uitbreiding van het stadscentrum’. Daarmee is volgens hem de grootste hobbel genomen voor de ontwikkeling van de tweede fase van de herontwikkeling van het stationsgebied. Het betreft de verdere herinrichting van het centrum van Utrecht aan de westkant van Utrecht Centraal.

‘We kunnen nu samen aan de slag om in dit deel van Utrecht te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor onze stad’, stelt D66-bestuurder Everhardt tevreden in het markante, nieuwe Utrechtse stadskantoor. Hij is sinds 2010 verantwoordelijk voor de transformatie van het stationsgebied in de Domstad. ‘Dit gebied wordt het voorbeeld van gezond leven in de stad, een voorbeeld van wat we als stad bedoelen met Healthy Urban Living. Het betekent een energie-efficiënt en groen gebied dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.’

De herinrichting van het Utrechtse stationsgebied vormt zonder twijfel de grootste binnenstedelijke herontwikkeling van ons land en waarschijnlijk zelfs van de afgelopen vijftig jaar. Het megaproject vergt een investering van liefst drie miljard euro, waarvan twee miljard door private partijen (waaronder Klépierre, Jaarbeurs, hotelketen Amrath en CBRE Global Investors) en één miljard van de overheid (gemeente Utrecht, rijksoverheid, NS en ProRail).

(Vastgoedmarkt, 14 april 2016)

http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/04/14/weg-vrij-voor-herinrichting-jaarbeursterrein

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

12-4-2016         Informatie over stadsverwarming

12-4-2016         Motie 101 bevorderen digitale vaardigheden

11-4-2016         STV Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

15-4-2016         Evaluatie overlast snackbars binnenstad

14-4-2016         Campus Party, Building Blocks en Raid in Utrecht

13-4-2016         Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg

11-4-2016         Beantwoording rondvraag burgemeester commissie Mens & Samenleving 31 maart 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-4-2016         Campus Party, Building Blocks en Raid in Utrecht

13-4-2016         Motie 167 ‘Slimme mobiliteit: Utrecht op de toekomst voorbereid’

13-4-2016         Monitoring resultaten Utrecht City in Business en Lokaal Economisch Fonds 2015

12-4-2016         Projectovereenkomst ProRail

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 
DUIC 14-4-2016.png