Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     ‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

o     Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

o     Milieuzone in stad blijkt zinloos

o     Utrecht krijgt meer lucht

o     “Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

o     Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

o   Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

o   Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

o     Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

–    ‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

–    Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

–    Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

–    Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

–    ‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

–    Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

–    Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

–    Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

–    Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

–    Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W belazert de burgers

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

o     Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

o     Gezonde groei bestaat niet

o     Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen, Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen

Dit ontwerpbesluit hangt samen met het Tracébesluit Spooruitbreiding Utrecht Centraal – Leidsche Rijn. De ontwerpbesluiten en de besluiten van een cluster dienen gezamenlijk te worden gepubliceerd. Op 4 mei 2016 heeft ProRail de terinzagelegging gepubliceerd in het Stadsblad, week 18. Deze publicatie strekt slechts ter informatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61675. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61675.html

Van Bijnkershoeklaan 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-14824

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61480. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61480.html

Twijnstraat t.h.v. nummer 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-15055

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 63393. Gepubliceerd op 19 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63393.html

Op het aangegeven adres staat geen boom. Wel staat er een boom op de Twijnstraat a/d Werf maar dat is volgens de regels op een ander adres.

 

Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

Het Goois Natuurreservaat (GNR) wil 85 hectare bos bij Hollandsche Rading kappen. Daarmee worden de Hoorneboegse Heide en het Hilversums Wasmeer met elkaar verbonden. Veel omwonenden zijn echter fel tegen de plannen.

Het GNR is eigenaar van het gebied en wil een groter aaneengesloten heidegebied. Het idee is dat de natuur weer moet worden zoals honderd jaar geleden, toen het gebied grotendeels uit heide bestond

(RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477340/verzet-tegen-kap-85-hectare-bomen-hollandsche-rading.html
 

DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

Het onderzoek dat Milieudefensie afgelopen week naar buiten bracht met daarin de bewering dat Utrecht de schoonste lucht kent van alle steden in Nederland is niet correct. Dat concludeert Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) na bestudering van het onderzoek.

In het onderzoek zijn straten meegenomen die niet representatief zijn voor de stad. Alle erkende ‘vieze’ straten zijn niet meegenomen. “De metingen hebben alleen plaatsgevonden in straten waar ze vrijwilligers konden vinden”, legt voorman van de stichting, Kees van Oosten, uit. “Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, de Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.”

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden, stelt Van Oosten. “Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.”

“Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens, waarvan de rechtbank overigens heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone”, besluit Van Oosten.

(Duic, 13 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrechtse-lucht-is-zo-gezond-als-milieudefensie-beweert/

 

Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

De lucht in de stad Utrecht is de afgelopen jaren veel schoner geworden. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de gemeente. De onderzoekers zien echter geen direct verband met de milieuzone waarmee Utrecht oude dieselauto’s uit de stad weert.

De gemeente wilde met het onderzoek het effect van de Utrechtse milieuzone bepalen. Sinds vorig jaar zijn oude dieselauto’s niet meer welkom in de stad. Volgens de gemeente draagt die maatregel bij aan de schonere lucht. TNO kan dat verband niet leggen.

De lucht in Utrecht kan door diverse redenen schoner zijn geworden, stellen de onderzoekers. De verschoning kan komen doordat nieuwe auto’s veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan oude auto’s en het wagenpark zich automatisch verjongd. Door een subsidieregeling in Utrecht is in de stad het aantal oude auto’s dat werd ingeruild hoger dan gemiddeld.

Nieuwe bussen

Wat volgens TNO ook aantoonbaar heeft gezorgd voor een betere luchtkwaliteit in de stad Utrecht is de vernieuwing van de bussen. Verder spelen zogenoemde achtergrondconcentraties een rol bij schonere lucht. Deze concentraties worden niet veroorzaakt door het verkeer, maar door stedelijke en industriële emissies en buitenlandse bronnen.

Daarnaast, zo schrijft TNO, zou de verkeersintensiteit een rol kunnen spelen. Dat wil zeggen: het aantal auto’s dat voorbijrijdt en de mate van doorstroming op de gemeten punten. Tenslotte kan ook het weer een rol gespeeld hebben tijdens de meetperiodes. Meer wind zorgt voor een schonere lucht.

De conclusies staan in een aantal dikke rapporten die de gemeente openbaar heeft gemaakt. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk heeft de milieuzone als onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen wel bijgedragen aan schonere lucht. (RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477334/effect-utrechtse-milieuzone-onduidelijk.html

Zie ook: http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Geen-bewijs-dat-milieuzone-Utrecht-werkt-2805966W/

 

Milieuzone in stad blijkt zinloos

TNO maakt gehakt van de door vele automobilisten gehate milieuzones. Het verwachte effect kan niet bewezen worden, aldus de onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt.

De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over. De stikstofdaling door het weren van oudere diesels is even minimaal. Het beboeten van duizenden automobilisten is mogelijk zinloos. Een motie van VVD- Kamerlid Visser om de zones af te schaffen kreeg in december een meerderheid, maar werd door de grote steden terzijde geschoven.

’Lucht kent geen grenzen’

De uitkomst van het TNO-rapport verbaast VVD-Kamerlid Barbara Visser niet. „We moeten Europese afspraken maken. Lucht houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Wat wil Utrecht, een hek om de stad?”

De Utrechtse CDA-fractie pleit ervoor de milieumaatregel af te schaffen. „Wij hebben altijd gezegd dat het effect van de milieuzone niet in verhouding staat tot de gevolgen voor individuele autobezitters. De evaluatie bewijst dat”, zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

Hij wijst erop dat er in Utrecht sinds een paar jaar schone bussen rijden en auto’s steeds schoner worden. De lucht kan ook daardoor schoner zijn geworden. Ook al werd de gemeentewens voor wetenschappelijke onderbouwing niet vervuld, houdt het bestuur toch vol dat de milieuzone effectief is. „Winst in de zin van levensduurverlenging en vermindering van ziektelast.” De gemeente zet nieuwe onderzoeken in gang. (deTelegraaf, 19 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25820041/__Milieuzone_in_stad_blijkt_zinloos__.html

 

Utrecht krijgt meer lucht

De luchtkwaliteit in de stad Utrecht verbetert gestaag. Er zit minder roet in de lucht en het gehalte aan stikstofdioxide daalt jaar op jaar, maar toch dreigen Europese normen niet overal gehaald te worden.

Dat blijkt uit een drietal rapportages over de luchtkwaliteit die de gemeente Utrecht donderdag presenteert. Het college zint op verdere maatregelen: de milieuzone ook taboe verklaren voor een nieuwere lichting auto’s evenals voor oude bussen en touringcars. Ook wil het niet-elektrische brommers en snorfietsen in de ban doen. Utrecht voerde de afgelopen jaren een flink pakket maatregelen door om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de Europese normen.

De milieuzone die oude personen- en bestelauto’s op diesel weert uit het centrum, is de meest bekende. Daarnaast wordt doorgaand verkeer gedoseerd, kregen bezitters van oude vervuilende diesels subsidie voor het kopen van een schonere wagen en schafte busmaatschappij Qbuzz veel schonere bussen aan.

Bijna

De missie om te voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide lijkt bijna gehaald. Zo laat het gemeentelijk luchtmeetnet over de afgelopen vier jaar een gestage daling zien van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Uit de Monitor Luchtkwaliteit blijkt dat de stad alleen op de westelijke Catharijnsesingel de Europese norm hiervoor nog overschrijdt, maar het aantal plekken waar hetzelfde dreigt te gebeuren groeide afgelopen jaar van 15 naar 23. Het gaat vooral om de grote invalswegen van de stad zoals de Weg der Verenigde Naties en de Cartesiusweg.

Evaluatie TNO

Uit de evaluatie van de milieuzone door TNO blijkt dat het aantal vervuilende oude diesels op de weg met tachtig tot negentig procent is afgenomen. De uitstoot van roet daalde op de de Graadt van Roggenweg met bijna dertien procent en op de Catharijnesingel met bijna zeventien procent. Toch is de afname volgens TNO niet rechtstreeks toe te schrijven aan de milieuzone, zeggen de onderzoekers, maar eerder aan het totale pakket aan maatregelen. (AD.nl, 19 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4303338/2016/05/19/Utrecht-krijgt-meer-lucht.dhtml

 

“Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

Het pakket luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht 2013-2015 werpt zijn vruchten af. De lucht wordt schoner, zoals met het coalitieakkoord is afgesproken. Dit betekent overigens niet dat de lucht nu gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem. (……)

(Persbericht Gemeente Utrecht, 19 mei 2016)

http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/maatregelen-leiden-tot-schonere-lucht-in-utrecht/

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=363a6240-2975-4918-8c30-017640d1ebcd Voor de bijlagen, zie: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=4d4c3c0e-c24c-4a9a-bd53-72e73de18349&searchtext=

 

Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Alle informatie op één website

De Kerngroep Ring Utrecht heeft een nieuwe website – snelwegen-utrecht http://www.snelwegen-utrecht.nl/ – waarop alle informatie is te vinden over verbreding van de A12/A27 en over het indienen van zienswijzen. Volg de Kerngroep ook op Facebook. Zorg dat u goed op de hoogte bent!

Kerngroep informatiebijeenkomst 31 mei – manifestatie op 5 juni

Op 17 mei, 25 mei en 7 juni zijn er bijeenkomsten in Utrecht, waarop Rijkswaterstaat de plannen verder toelicht en u direct vragen kan stellen. Zie verderop voor meer info. De Kerngroep houdt zelf een informatiebijeenkomst op dinsdag 31 mei. En zet alvast in je agenda: zondag 5 juni – manifestatie Stop de Verbreding. Hou onze websites in de gaten voor locatie en meer info.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!”

De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing acht jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): “Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan, terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat, omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt.”

De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Reageer op de plannen en kom naar de bijeenkomsten

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffect-rapport (MER) liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. U kunt alle stukken online bekijken http://www.ikgaverder.nl/documenten/, maar ook op het Stadskantoor en het Provinciehuis in Utrecht, en in de gemeentehuizen van De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein en Zeist.

Via de website Platform Participatie http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a27-a1-ring-utrecht/ kunt u t/m 20 juni uw zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert tussen 17 mei en 7 juni inloopbijeenkomsten om de plannen verder toe te lichten:

  • 17 mei, Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150, Utrecht
  • 18 mei, Gemeentehuis Houten, Onderdoor 23, Houten
  • 23 mei, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
  • 25 mei, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • 30 mei, HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
  • 7 juni, Restaurant ’t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

De bijeenkomsten zijn vormgegeven als informatiemarkt voor iedereen met interesse, steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. Je kunt op elk tijdstip zonder aanmelding binnenlopen. U krijgt er informatie via onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten kunt u een mondelinge zienswijze indienen.

Onderzoek: verbreding A2x7 kan nooit rendabel worden

Let op: Het is belangrijk om u goed te informeren, voor u een zienswijze indient. Lees vooral de artikelen op de Kerngroep website http://www.snelwegen-utrecht.nl/ en de artikelen van de Kracht van Utrecht, of kom naar de Kerngroep informatiebijeenkomst op 31 mei (locatie en tijd nog niet bekend). En op 22 mei zijn de Vrienden van Amelisweerd ’s middags aanwezig op het Fête de la Nature om vragen te beantwoorden.

Eind 2015 brachten het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau nieuwe scenario′s voor de economische groei van Nederland uit (zogenaamde WLO-scenario’s). Onze modelexpert Gerard Cats gaat in een nieuwe onderzoeksnotitie na wat deze nieuwe scenario′s betekenen voor het economisch rendement van de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht.

De conclusie is dat de verbreding van de A12/A27 zich in 100 jaar nog niet terugverdient, wat je ook met enig realisme veronderstelt voor de economische groei.

In dit onderzoek is de officiele maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor de Ring Utrecht uit 2014 geactualiseerd naar de nieuwe scenario′s uit 2015. De meeste posten die in 2014 zijn opgevoerd opgevoerd hebben we daarbij zonder discussie overgenomen. Op twee posten wijken wij wel af: We verwerken de hinder tijdens de werkzaamheden (ten onrechte niet meegenomen in de officiële MKBA) en we veronderstellen niet meer dat Nederland nog 100 jaar volledig accijns op brandstof zal blijven betalen.

Onder realistische veronderstellingen (na 2040 geen belangrijke opbrengsten uit brandstofaccijnzen en tijdens de werkzaamheden wel hinder) is het zelfs in het recente WLO-scenario van hoge groei niet rendabel om de Ring te verbreden. In alle situaties die wij hebben doorgerekend is er slechts één waarin verbreding zich wel terugverdient: Er mag geen hinder optreden tijdens de werkzaamheden, Nederland blijft nog 100 jaar volledig op benzine en diesel rijden, en de komende 100 jaar beleven we voortdurend hoge economische groei. Deze veronderstellingen zijn stuk voor stuk onrealistisch, laat staan dat ze alle tegelijk zullen plaatsvinden. De A2x7 verdient zich nooit terug.

Meer over het onderzoek: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/dossier-ring-utrecht/artikelen-over-ring-utrecht/447-mkba-ring-utrecht-in-nieuwe-wlo-scenarios

(Kracht van Utrecht / Vrienden van Amelisweerd, 16 mei 2016)

http://ymlp.com/zVmuke#bijeenkomsten

 

Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

Utrecht blijft tegen de verbreding van de snelwegring A12/ A27 rond de stad naar zeven rijstroken in beide richtingen. Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties komen in verzet en ook de gemeente is ,,na lezing van alle rapporten” nog steeds niet overtuigd van de verkeerskundige noodzaak.

,,Er is sprake van overcapaciteit die zich niet verhoudt met het streven om het openbaar vervoer te stimuleren en de luchtkwaliteit rond de stad te verbeteren.”

Dat schrijft het gemeentebestuur woensdag in een reactie op het ontwerptracébesluit dat ter inzage ligt. Utrecht eist een groot aantal aanpassingen in het plan van Rijkswaterstaat. ,,Er is een diepgaande weerstand in de stad”, aldus de gemeente.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft volgens de gemeente becijferd dat de ruim 1 miljard euro die de verbreding kost, nooit opweegt tegen de baten van verkeersdoorstroming.

(de Telegraaf, 18 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25812898/__Utrecht_blijft_tegen_verbreding__.html

 

Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

De landelijke VVD mengt zich in de discussie over de verkeersplannen voor Utrecht. De stad wil het autogebruik terugdringen. De VVD in de Utrechtse gemeenteraad is het met de plannen eens, tot onbegrip van provinciale en landelijke partijgenoten.

In de plannen staat dat nagenoeg de hele stad een 30-kilometerzone moet worden en dat belangrijke invalswegen moet worden versmald. Van vierbaanswegen moeten ze worden omgevormd tot tweebaans stadsboulevards.

De fractie van de VVD in de Tweede Kamerlid is alles behalve enthousiast over de plannen. Kamerlid Barbara Visser: “Alles lijkt erop gericht te zijn om de auto uit de stad te weren. Het lijkt niet zozeer om beleid te gaan dat voor schone lucht is, maar tegen de auto”

“De auto is de bron van al het kwaad lijkt het wel in de visie van sommige politici in Utrecht en daarmee ook een makkelijke prooi voor allerlei linkse autopest-maatregelen”, zegt Visser.

(RTVUtrecht, 18 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477319/utrechtse-vvd-staat-alleen-in-steun-voor-verkeersplan.html

Lokale VVD losgebroken uit het span van de landelijke VVD.
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

De vijf windmolens langs de A27 bij Nieuwegein leveren meer energie op dan verwacht. De molens van Eneco staan er een jaar. De energieproductie kwam met 25,1 miljoen kilowattuur, tien procent hoger uit dan verwacht. Ze leveren stroom aan zo’n 7600 Nieuwegeinse huishouders. Een derde van het aantal huishoudens in Nieuwegein. (Nieuwegeintv.nl, 16 mei 2016)

https://nieuwegeintv.nl/windpark-nieuwegein-levert-meer-energie-op-dan-verwacht/

Het maken van vooruitberekeningen lukt niet zo goed.

 

Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

In de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg is de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar flexibilisering van het energienet met behulp van warmtepompen. Netbeheerder Stedin, energieleverancier Eneco, warmtepompleverancier Itho Daalderop en smartgridsoftware ontwikkelaar IBM testten of de energiebehoefte van driehonderd appartementen in het Couperus complex met warmtepompen en duurzame opgewekte energie te beheren is. Dat kan, zo blijkt uit het eindrapport, dat Stedin als ‘penvoerder’ deze week openbaar maakte.

Stroom uit zon en wind komt niet zo gelijkmatig op het elektriciteitsnet als stroom uit een energiecentrale. Het aanbod van deze duurzaam opgewekte stroom wordt steeds groter. Om deze energiestroom zo goed mogelijk in te passen, kan een netbeheerder ervoor kiezen om het elektriciteitsnet te verzwaren. Efficiënter en goedkoper is het om het net slimmer te maken, waardoor de duurzaam opgewekte stroom ten volle wordt benut.

In Couperus is vanaf 2012 tot en met 2015 een proefopstelling getest voor een slim net met warmtepompen. De driehonderd appartementen hebben elk een eigen warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. Stedin onderzocht in hoeverre warmtepompen flexibel zijn in te zetten. (Stedin.net, 19 mei 2016)

https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/haagse-proeftuin-couperus-bewijst-warmtepomp-bevordert-flexibel-energienet
‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

Gemeenten moeten verder kijken dan hun korte termijn financiële belangen en nietrücksichtslos grond uitgeven voor nieuwe gebouwen. Dat zegt Floris Alkemade, die als rijksbouwmeester de kwaliteit van de architectuur en het stedelijk gebied in het land bewaakt. Nederland telt vele halflege bedrijventerreinen en winkelstraten, mede doordat gemeenten in het verleden enthousiast grond uitgaven voor nieuwbouw wetende dat de buurgemeente hetzelfde deed.

Oude reflex

Nu de vastgoedmarkt aantrekt ziet Alkemade gemeenten terugschieten in hun oude reflex: ‘Ieder probleem oplossen door nog lege terreinen te bebouwen. Veel gemeenten hebben grondposities. Die moeten over de toonbank, het liefst voor een zo hoog mogelijke prijs.’

Zo zijn er verschillende gemeenten die de komst van grote nieuwe outletcentra aan de rand van steden toejuichen. Plannen voor zulke koopjespaleizen stuiten op fel verzet van bestaande winkeliers en vastgoedeigenaren, die vrezen dat de winkelleegstand in naburige stadscentra oploopt. Belangenverenigingen van vastgoedpartijen en retailers deden recent nog een klemmend beroep op de provincie Drenthe om de komst van een outlet in Assen te blokkeren.

Omgevingsvisie

Alkemade benadrukt dat hij niet tegen alle nieuwbouw is. ‘Maar er moet minstens net zo veel aandacht gaan naar wat al gebouwd is.’ De nieuwe omgevingswet dicteert dat gemeenten en provincie samen een visie ontwikkelen op de inrichting van het land, over de gemeentegrenzen heen.‘Het is heel belangrijk dat gemeenten deze taak serieus gaan nemen.’

De capaciteit om zo’n omgevingsvisie te maken ontbreekt echter bij veel gemeenten, erkent Alkemade. ‘Het is ook niet nodig dat ambtenaren de plannen zelf bedenken, maar ze moeten wel de juiste vragen aan de ontwerpwereld stellen. Daar proberen wij ze bij te helpen.’

(Financieele Dagblad, 17 mei 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1151863/gemeenten-moeten-stoppen-met-klakkeloos-nieuwe-grond-uitgeven

Niet voor Utrecht. De gaten van alsmaar nieuwe tegenvallende projecten moeten worden gestopt door o.a. de verkoop van grond.

Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

Het college van B&W wil fietsstallingen gaan realiseren rond de grote pleinen in de binnenstad. Dat blijkt uit het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid dat vandaag gelijktijdig met de Voorjaarsnota is gepresenteerd.

In het plan legt het college van B&W uit dat de straten in de binnenstad leefbaarder moeten worden door auto’s en fietsen zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen.

Hiervoor moeten de komende jaren parkeerplaatsen en stallingen worden gerealiseerd. Het college heeft de plannen vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd.

Als voorbeelden worden de onlangs heringerichte Mariaplaats, de Zadelstraat en de korte Jansstraat/Domstraat gegeven. Hier is ruimte gevonden door het opheffen van autoparkeerplaatsen of het aanpakken van de overlast door geparkeerde fietsen. Ook voor de Twijnstraat en het Oudkerkhof zijn dergelijke plannen in de maak.

Functioneren

De ervaringen van bewoners en ondernemers over de herinrichting zijn, afgaande op de gemeente, positief: de extra gecreëerde ruimte, kwaliteit en allure zorgen hier voor beter economisch functioneren. Hiervoor is ruimte nodig.

Deze ruimte wil het stadsbestuur gaan creëren door bewoners en bezoekers aan te sporen om hun auto’s te parkeren in de parkeergarages. In de huidige garages is immers nog plek genoeg. Dit wil de gemeente gaan stimuleren door de parkeertarieven te verlagen. Zo neemt de parkeerdruk niet toe in de binnenstad, stelt het college.

Om de parkeerdruk in de zone rondom de binnenstad op zondagen niet te laten toenemen, komt er een draagvlakmeting voor het invoeren van betaald parkeren in de zone rondom de binnenstad.

Fietsstallingen

Een andere maatregel om meer ruimte te creëren in de binnenstad is het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad. Hiervoor wil de gemeente in de toekomst rond het Vredenburg, de Neude, het Ledig Erf, de Mariaplaats en het Lucasbolwerk enkele grote fietsenstallingen realiseren.

Er wordt momenteel gezocht naar geschikte plekken hiervoor. (Nu.nl, 18 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4263045/plan-grote-fietsstallingen-rond-vredenburg-neude-ledig-erf-mariaplaats-en-lucasbolwerk.html

Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

Krantentitel: ‘‘Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig’’

Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig. Deze winkelpanden staan nu al leeg of dreigen binnenkort leeg te komen staan. Daardoor treedt verpaupering op in de binnenstad en daarom moet binnen een jaar dit overaanbod zijn afgenomen.

Dat zei minister Henk Kamp dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De minister kondigde vorige week al aan winkelleegstand aan te willen pakken, maar noemde daarin nog niet deze termijn. Hoeveel het overaanbod aan winkelruimte volgend jaar moet zijn gedaald liet Kamp niet weten.

Wethouders

Winkelleegstand is een groeiend probleem in Nederland. Officieel staat er nu een kleine 8% leeg, maar alle nieuwbouwplannen van gemeenten bij elkaar opgeteld zal er nog eens 8% extra winkeloppervlak bij komen. Daar komt bij dat een deel van de nieuwbouw buiten het centrum van steden zal komen. Dat betekent extra concurrentie voor de binnensteden die het nu al zwaar hebben aangezien consumenten steeds vaker hun spullen online kopen.

‘Dat Hudson’s Bay nu komt is een bewijs dat er nog kansen liggen in binnensteden’, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Maar hij waarschuwt wel voor ambitieuze wethouders die maar winkels blijven bijbouwen.

Broodjes

In de nieuwe aanpak moeten gemeenten beter toetsen of een nieuwbouwplan nog wel zinvol is. De provincie moet er daarbij op toezien dat projectontwikkelaars gemeenten niet tegen elkaar uitspelen. Als een gemeente een nieuwbouwplan weigert, moet niet de naastgelegen gemeente het wel zomaar toelaten. Nieuwbouw compleet verbieden is echter geen optie, gaf Kamp aan. ‘Vernieuwing en innovatie moet mogelijk blijven.’

Ook krijgen provincies en gemeenten meer ruimte om te zoeken naar oplossingen. Zo moet het mogelijk worden om horeca en retail beter te mengen, zodat retailverkopers bijvoorbeeld ook broodjes kunnen serveren en zo winkelstraten aantrekkelijker maken. ‘De mix moet mogelijk zijn’, zegt Kamp. ‘Zonder dat dit strijdt met de doelstellingen die de horecawet nastreeft.’ Zijn ministerie zoekt uit welke ruimte er is voor versoepelingen.

Oneerlijke concurrentie

Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met de plannen. Wel eist de PvdA dat winkels niet te veel ruimte krijgen om horecataken uit te voeren, omdat dit oneerlijke concurrentie is met de bestaande horeca.

Een kop koffie in een boekenwinkel is wel iets anders dan een heel café, stelt Kamerlid Yasemin Çegerek. ‘We willen hier niet te ruimhartig in zijn.’ (Financieele Dagblad, 18 mei 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1151998/kamp-20-te-veel-winkeloppervlak-in-nl

In Utrecht is dit aan dovemansoren gericht mede doordat Utrechtse bestuurders bijna dwangmatig Utrecht altijd als de uitzondering willen zien. Als het tegenzit is de rekening uiteindelijk voor de bevolking.

Lawaaierige evenementen horen in natuurgebieden. Het dier houdt van muziek en geschreeuw.

Aangevraagde evenementenvergunningen

Mei 21. Soenda Festival. 11:00 / 23:00. Noorderpark Ruigenhoek,

Versterkt geluid, bouwsels

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-62641.html

Procedure met opzet zo georganiseerd dat het evenement dat nu al is opgebouwd niet bestreden kan worden met een verzoek om een voorlopige voorziening. Erg late vergunningverlening voor iets dat al lang gepland stond. In ons bestuur word je geacht vertrouwen te hebben.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-ON01 en de concept-aanpassing van profiel 12 van het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2012 die als bijlage 3 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan bestrijkt de percelen die aan de Amsterdamsestraatweg grenzen: aan de westzijde tussen de Sint-Josephlaan en de (afslag naar) de Daalsetunnel en aan de oostzijde tussen de Cornelis Mertensstraat en de Weerdsingel Westzijde. Het plangebied bestaat ook uit de percelen die grenzen aan het westelijke deel van de Marnixlaan, het deel tussen de Amsterdamsestraatweg en de rotonde waar de Van Egmondkade op uitkomt.

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen.

In verband met de versterking van de winkelconcentratiegebieden wordt voorgesteld om de mogelijkheid om de lichtste vorm van horeca, de zogenaamde ‘daghoreca’ (categorie D2), in de Amsterdamsestraatweg te vestigen te verruimen. Tegelijkertijd worden de eisen voor ondersteunende horeca buiten de winkelconcentratiegebieden aangescherpt. In bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan is de beoogde verandering van het horecabeleid opgenomen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25674. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25674.html

Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 10 mei 2016 door het college van burgemeester en wethouders ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPRIJNUTR1EWIJZIGVA01.gml, het vaststellingsbesluit en het bijbehorend besluit hogere waarden (HW 1103) Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnenburg, Utrecht vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming van dit perceel te wijzigen naar de bestemming Wonen. Het agrarische bedrijf op de locatie Nedereindseweg 541 is beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft het initiatief genomen om het perceel een nieuwe invulling te geven waarbij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing in zijn geheel zal worden gesloopt. Daarna worden er twee woningen (waarvan een ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning) op het perceel terug gebouwd. De doelstelling van dit wijzigingsplan is de beschreven nieuwe ontwikkeling ten behoeve planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied bevindt zich in Rijnenburg. Het is halverwege de Nedereindseweg aan de zuidkant gelegen. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de sloot langs de Nedereindseweg aan de noordzijde, de sloten aan weerszijden van het perceel en de graslanden aan de zuidzijde.

Besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeerlawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25328. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25328.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 83 Wet geluidhinder en 110a van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-ON01.gml
  • het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het Stationsgebied van Utrecht en wordt globaal begrensd door het spoorwegemplacement aan oostelijke zijde, de Mineurslaan in het westen, het Westplein in het Noorden, en Stadskantoor en Jaarbeursplein in het zuiden.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie ‘wonen’ met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft louter een functionele herziening van het bestemmingsplan. De toegestane bouwvolumes (maximale bouwhoogten, bouwvlakken e.d.) blijven ongewijzigd. De verbeelding van het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied wijzigt niet.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25445. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25445.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij mengvormen horeca en retail, het zogenaamde ‘blurring’, mee zal nemen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW)

Hij antwoordde dit op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel, die de Slijtersunie in het gelijk stelde in een zaak tegen de gemeente Zwolle. De Slijtersunie had de zaak aangespannen om het feit dat de Gemeente Zwolle weigerde handhavend op te treden tegen een boekhandel die, in strijd met de Drank- en Horecawet (DHW), alcoholhoudende drank verkocht. De rechtbank is van oordeel, dat de gemeente op onjuiste gronden heeft besloten om van handhaving af te zien.

Van Rijn wijst in zijn antwoord op andere gemeenten die soortgelijke plannen hebben en spreekt de hoop uit dat zij deze naar aanleiding van de uitspraak deze zullen heroverwegen. Ook zei hij al eerder aan de VNG en Platform 31 te hebben aangegeven dat zij binnen hun pilots binnen bestaande wettelijke kaders moeten blijven.

Blurring

Dit jaar wordt de Drank- en Horecawet geëvalueerd. Van Rijn heeft toegezegd om, naast onder meer de evaluatie van de verhoging van de leeftijdsgrens en de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, mengvormen van horeca en retail (het zgn. ‘blurring’) hier een nadrukkelijk onderdeel van uit te laten maken. Via onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden moeten de feiten en voor- en nadelen omtrent blurring in kaart worden gebracht.

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Blurring-onderdeel-evaluatie-Horecawet-2804779W/

Wet Bibob dan ook in ‘geblurd’ winkel-horecabedrijf toepassen is wenselijk.

En de gemeente?

Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

Omdat criminele organisaties steeds meer invloed hebben op de samenleving, zoals in lokale politieke partijen, en op die wijze het democratisch gezag ondermijnen start het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans Hogeschool een nieuw lectoraat dat onderzoek verricht naar ondermijnende criminaliteit.

Rol van de burger

Onderzoek op het gebied van ondermijning zoals is bedoeld in het nieuw op te starten lectoraat is in Nederland nog niet verricht. De activiteiten van de lector Ondermijning, die Avans binnenkort aanstelt, richten zich onder andere op de burger. Welke rol speelt die in het proces? Hoe kan die signaleren en zichzelf weerbaarder maken tegen bijvoorbeeld criminelen die de wijk over dreigen te nemen? Hoe kan iemand die in de schulden zit het snelle geld van de wietteelt weerstaan?

Contra-strategieën

“Avans wil die mechanismen blootleggen, zodat deze niet meer werken. En we willen contra-strategieën ontwikkelen, zodat er proactief kan worden opgetreden. Bijvoorbeeld een situatie, waarin een crimineel bij de gemeente een vergunning aanvraagt. Dat de ambtenaar weet met wie hij van doen heeft. En het gesprek gebruikt om meer informatie over de crimineel in te winnen, in plaats van een vergunning te verlenen”, aldus Ron Tenge, voorzitter van het Expertisecentrum Veiligheid en directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Stromannen, handlangers en ondermijning

Ongewild faciliteert de bovenwereld vaak de onderwereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld rond vergunningaanvragen of bij de aanschaf van onroerend goed of het verkrijgen van politieke invloed in een gemeenteraad. Het gaat om stromannen, handlangers en diegenen die belangen hebben bij het in stand houden van dit soort vormen van criminaliteit.

De bovenwereld is zich daar niet altijd van bewust en daar ziet het lectoraat een eerste taak: bewustwording bij de professionals van de instanties die met ondermijnende criminaliteit te maken hebben. Daarnaast wil de Hogeschool zorgen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld waar hun studenten later in terecht komen. De toekomstige professionals, noemt Avans dat.

(Gemeente.nu, 18 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/5/Grip-van-onderwereld-op-bovenwereld-onderzocht-2804889W/

Zie ook: http://www.avans.nl/onderzoek/projecten/detail/beinvloeding-gemeentelijke-besluitvorming

Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

Het besluit om vanaf 1 juni 2016 de openingstijden van horecabedrijven aan het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te beperken blijft in stand.

Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag geoordeeld. Zes bedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen de collectieve sluitingstijden die Van Zanen voor het gebied heeft ingesteld. Volgens Jan van Zanen is deze maatregel nodig omdat het woon- en leefklimaat door de ruime openingstijden al jaren ernstig onder druk staat.

De burgemeester vindt dat met name het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg een aantrekkende werking heeft op overlastgevers. Die overlast is voor een deel het gevolg van de nachtelijke openingstijden van de horecabedrijven.

Hij vindt dat eerder genomen maatregelen om de overlast te controleren onvoldoende effect hebben gehad en dat meer inzet van Toezicht & Handhaving niet reëel is. De rechter geeft de burgemeester hierin gelijk.

Dat de goeden in deze onder de kwaden moeten lijden noemde de rechter een ‘roteffect’ van het besluit. Toch heeft de burgemeester voldoende laten zien dat hij geen alternatieven heeft om het woon- en leefklimaat op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg in het gareel te krijgen.

De voorzieningenrechter wees daarom het verzoek van de horecabedrijven om een voorlopige voorziening af. (Nu.nl, 19 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4264021/rechter-keurt-collectieve-sluitingstijden-straatweg-goed.html

Van Zanen van de pot gerukt. Weer een operatie van heel veel miljoenen. Ditmaal met aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

De burgemeester van Utrecht besluit overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2014 tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het besluit en de aangewezen gebieden staan in de bijlage bij de publicatie.

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 64206. Gepubliceerd op 20 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64206.html

Voor de omschrijvingen van de 11 uitgestrekte gebieden, die tezamen een groot deel van de stad omvatten, volg de link en zie dan aan de linkerkant de bijlage.

Er zullen ook vele tientallen arbeidsplaatsen nodig zijn om de beelden te behandelen en te bekijken.

Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

Dat de Nederlander steeds meer fietst is vooral het gevolg van de groeiende populariteit van de elektrische fiets. In 2014 werden er zo’n 223.000 van verkocht. Het verkoopaandeel van de elektrische fiets steeg in enkele jaren van 3 naar 22 procent.

Michael Slütter schreef in de Vogelvrije Fietser van 4 september 2012: “Er zijn goede redenen om je twee keer achter je oren te krabben voor je een elektrische fiets koopt: Je wordt er lui van en je conditie holt achteruit”.

“Het bezwaar van een elektrische fiets is dat je je best moet doen om de minimale inspanning van 100 watt inspanning te halen”. Hij bedoelt te zeggen, dat je grote afstanden moet afleggen om aan die 100 watt te komen doordat je zelf maar weinig hoeft te doen.

Een brommer of een elektrische fiets maakt voor je conditie dus weinig uit. Waarom maakt de Fietsersbond zich wel sterk voor elektrisch fietsen en niet voor brommers? Over gezondheid gesproken.

Dan de verkeersveiligheid. De Fietsersbond streeft ernaar het transport per fiets sneller en efficiënter te maken. Dat zou alleen verantwoord zijn als fietspaden overal een stuk breder zijn en als auto’s meer rekening zouden houden met (snelle) fietsers.

“De snelheidsverschillen tussen racefietsers, elektrische fietsers en gewone fietsers nemen toe en leiden vaker tot ongevallen’, zegt traumachirurg Jorrit Harbers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vooral ouderen op elektrische fietsen lopen risico.

Het aantal ziekenhuisopnames na een fietsongeluk nam zelfs toe met 46 procent. Ook het aantal gewonden en doden als gevolg van fietsongelukken neemt toe. Kortom, dat het verkeer veiliger wordt door het fietsen in de stad te promoten is niet zonder meer het geval. Daar is een andere infrastructuur voor nodig en zolang die er niet is leidt meer fietsen juist tot minder veiligheid.

En tenslotte het milieu. Al die mooi rood geasfalteerde fietspaden hebben natuurlijk helemaal niets met een beter milieu te maken. De productie van asfalt brengt enorm veel CO2 in de lucht. Dat de Fietsersbond zich sterk durft te maken voor rood asfalt is een gotspe. Voor die accu’s zijn schaarse grondstoffen nodig die onder erbarmelijke omstandigheden worden gedolven.

Wat de voorstanders van elektrische auto’s en – fietsen helemaal uit het oog verliezen is dat daar, linksom of rechtsom, ook heel veel CO2 door in de lucht wordt gebracht.

Kortom: wat heeft de Fietsersbond eigenlijk nog te maken met gezondheid, verkeersveiligheid en een beter milieu? (Nieuws030.nl, 20 mei 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-wordt-lid-van-de-fietsersbond-en-maak-kans-op-een-luxe-elektrische-fiets/

Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

Utrecht is de titel Fietsstad 2016 misgelopen. De prijs die driejaarlijks wordt uitgereikt door de fietsersbond ging dit jaar naar de stad Nijmegen. Utrecht had met het behalen van de titel gehoopt het ‘Tour de France gevoel’ nog even te kunnen vasthouden.

Wethouder Lot van Hooijdonk feliciteert Nijmegen met de overwinning. ‘’Natuurlijk vinden we het jammer dat Utrecht de titel niet heeft gewonnen. Toch verandert dat niets aan onze ambities en projecten om het fietsen in Utrecht leuker en aantrekkelijker te maken en de fietseconomie te stimuleren.’’

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in het fietsklimaat van Utrecht. Door de bouw van onder andere fietsstallingen en het verbeteren van fietspaden en verkeerslichten had de gemeente gehoopt de titel binnen te slepen. De jury noemde deze veranderingen in de stad ‘de transitiefase’.

Naast Utrecht en Nijmegen waren Groningen, Goes en Maastricht genomineerd.

(DUIC.nl, 19 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-niet-verkozen-tot-fietsstad-2016/

Het geluk van alle Utrechters is met sprongen verminderd. Hadden we er maar wat meer geld ingestoken, verzucht men in Overvecht.

Gelukkig is er een troostprijs: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-zonnigste-grote-stad/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W belazert de burgers

Op 13 mei 2015 stelt B&W de bergers in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot de aangevraagde vergunning voor de bouw van een tuinhuis.

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

B&W heeft op 12 mei 2016 – daags tevoren – echter al de vergunning verleend. Dat betekent dat hetgeen op 13 mei 2016 gepubliceerd werd een vals verhaal is. De burger heeft niets in te brengen.

Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-60674.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63405.html

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2016   Nr. 08

De raad van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

BESLUIT

vast te stellen de volgende

GEDRAGSCODE voor leden van de gemeenteraad

Inleiding  

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

Als lid van de gemeenteraad bent u gehouden het algemeen belang te dienen. Leden van de gemeenteraad zijn er voor alle inwoners. Een ieder kan zich voor vele aangelegenheden tot de gemeente wenden. De gemeente verkeert daarbij vaak in een monopoliepositie. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van de raadsleden ter discussie staat, wordt het vertrouwen in en de legitimiteit van het lokale openbare bestuur aangetast. Voor de democratie is het belangrijk dat een ieder vertrouwen heeft in het openbaar bestuur.

Een invulling van de waarden en normen van het gemeentebestuur kan in een gedragscode op schrift worden gesteld en openbaar gemaakt en wordt daarmee transparant en controleerbaar. Openheid en transparantie zijn van groot belang, want regelgeving is er niet om de integriteit te waarborgen, juist bewustwording van de normen en waarden is belangrijk. Het is een kwestie van mentaliteit.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet vooral op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met inwoners en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang. ……………………………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61482. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61482.html

 

Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

Vandaag maakte het gemeentebestuur de plannen bekend voor de begroting van het volgende jaar in de Voorjaarsnota 2016. Hieruit blijkt dat het financieel goed in de gemeente Utrecht.

De stad Utrecht kan, dankzij diverse meevallers zoals een hogere opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en een hogere uitkering van het Rijk, volgend jaar 90 miljoen euro extra besteden. En dat houdt in dat een aantal wensen, tegenvallers en noodzakelijke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden kunnen worden gefinancierd. Een groot deel van het extra geld wordt gebruikt om gaten te dichten. Veel bezuinigingen die eerder waren aangekondigd blijken niet haalbaar te zijn. Die bezuinigingen worden nu teruggedraaid.

Singel: Bij het pakket wensen behoort de financiering van de aanleg van het laatste stukje singel bij Hoog Catharijne waarvoor de benodigde 9 miljoen euro nu beschikbaar is. Dat houdt in dat in 2020 inwoners van Utrecht helemaal rond het centrum kunnen varen of schaatsen. Bedrijven: Verder wordt één miljoen uitgetrokken om beginnende bedrijven te ondersteunen. De gemeente wil dat deze bedrijven met dit geld in de stad blijven. Stadspromotie: Ook één miljoen moet worden uitgegeven om de stad nationaal en internationaal beter op de kaart te zetten.

Tot de categorie tegenvallers kan TivoliVredenburg worden gerekend. Vorige week kwam een adviescommissie met voorstellen om muziekcentrum TivoliVredenburg van de ondergang te redden. Deze adviezen worden volledig overgenomen. Dit houdt in dat Tivoli een structurele huurverlaging krijgt van bijna 1,9 miljoen per jaar, plus extra subsidie van 4 ton per jaar tot en met 2020.

Bij de onderhouds- en verbeteringsvoorstellen behoort onder meer de Domtoren. Volgend jaar is bijna vier ton beschikbaar om te onderzoeken welk groot onderhoud de Domtoren nodig heeft. Voor dat groot onderhoud wordt nu vast gespaard. Voorts gaat de gemeente 5,7 miljoen euro investeren in onderhoud en verbeteren van openbare ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sanitaire voorzieningen komen in het centrum en in parken.

Reacties Voorjaarsnota

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Als SP doe je mee met het besturen van de stad om de boel een stuk socialer te maken. Pure winst is dan de uitbreiding van de thuiszorg die het college voorstelt. Aan het begin van deze maand hebben we daar niet voor niets nog op gehamerd. Een flinke stap in de goede richting. Maar ik zie ook 2 miljoen euro extra voor de uitvoering van het armoedebeleid. Samen met de afgesproken vergroting van de sociale woningvoorraad en de zeer beperkte huurverhoging zijn dat de zaken waar je het voor doet, waar je echt het verschil maakt.”

Ook de VVD is uitermate content. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD is tevreden dat het college ook de komende jaren meer geld uittrekt voor een veilige en schone stad. Utrecht blijft werk maken van meer banen en investeert in de economische aantrekkingskracht van de stad.” De inzet van de stad om meer banen te creëren begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er via het Lokaal Economisch Fonds maar liefst 400 structurele banen en ruim 100 leerwerk- en stageplekken gerealiseerd. Gilissen: “Om nog meer Utrechters aan het werk te krijgen trekt het college tot en met 2018 maar liefst 5,4 miljoen euro uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.” Zo investeert de stad in stadspromotie, het aantrekken van nieuwe (sport-) evenementen en industriegebied Lage Weide.

GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Laat ik beginnen om te zeggen dat het een hele mooie Voorjaarsnota is. Tegelijk staan we voor de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dus niet alleen de happy few.” Een ander belangrijk vraagstuk dat hier mee samenhangt, is de toenemende segregatie. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen. Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de tweedeling toe, dat zien we in wijken en op scholen. Voor ons is het tegengaan van deze tweedeling een heel belangrijk onderwerp de komende jaren. “En laten we ook waken voor vertrutting. Krakers en sekswerkers verdwijnen uit de binnenstad, en we zien een toename van de vercommercialisering van de openbare ruimte. (Nieuws.nl, 17 mei 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/56155/56155/

Doen de kleine partijen in het verhaal niet mee?

Geen maatregelen om in te lopen op de schuld van meer dan 1 miljard.

 

Voorjaarnota

Gezonde groei bestaat niet

Dinsdag presenteerde het college haar financiële plannen voor het komende jaar. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist een ambitieus college dat een leefbare stad als prioriteit heeft. “Om Utrecht duurzaam en toekomstbestendig te maken moeten we gaan voor radicaal andere keuzes. Dit college gaat op dezelfde doodlopende weg van economische groei verder, dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving. De partij wil een mooi en leefbaar Utrecht achterlaten voor generaties die na ons komen. Dat betekent onder meer: meer groen, schone lucht en zuiver water.

In de Voorjaarnota wordt gezonde groei als uitgangspunt genomen. “Maar gezonde groei bestaat helemaal niet. Het constant denken dat we moeten groeien en groeien heeft ons juist in de economische, en vooral ook ecologische problemen gebracht”, aldus Van Esch.

De voorstellen van de Partij voor de Dieren om hier verandering in te brengen en als stad wel te gaan focussen op ecologie, biodiversiteit en leefbaarheid zijn onder andere het opstellen van een plan van aanpak lichtvervuiling en het voorstel vanaf nu alleen nog biologische bloemen plaatsen in de openbare ruimte.

Plan van aanpak lichtvervuiling

Van Esch: “De stad is ´s nachts een zee van licht. En dat is allesbehalve goed voor dieren en het milieu.” Daarom wil de Partij voor de Dieren een plan van aanpak lichtvervuiling opstellen waarin staat hoe twee bronnen van ergernis aangepakt worden: straatlantaarns die licht naar boven uitstralen en gemeentelijke gebouwen waarin ook ´s nachts verlichting aan blijft staan. De PvdD wil dat er in de openbare ruimte geen nieuwe lampen meer geïnstalleerd worden die naar boven uitstralen. Tevens moet er worden onderzocht in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van bewegingssensoren, zodat lichten alleen aan gaan als er menselijke beweging is. Ook moet alle verlichting in gemeentelijke gebouwen standaard uit gaan als er niemand meer aanwezig is.

Biologische bloemen

De PvdD wil dat het college alleen nog maar biologische bloemen gaat aanschaffen, in navolging van de gemeente Amsterdam. Hierdoor zullen er alleen nog bloemen van biologische teelt in de openbare ruimte geplaatst worden. Bloemen bevatten grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen. Gif speelt een grote rol in de afname van bijen, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers juist essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Met deze en andere voorstellen zet de Partij voor de Dieren zich ervoor in dat natuur en milieu niet opgeofferd worden ten behoeve van economische groei. (Dichtbij.nl, 17 mei 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4250264/gezonde-groei-bestaat-niet.aspx

 

Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

De dinsdagochtend gepresenteerd Voorjaarsnota (de jaarlijkse begroting van de gemeente Utrecht) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht ziet de enorm opgelopen schulden van de laatste jaren als een potentieel loden last voor de stad.

Dat laat hij in een uitgebreide reactie op de plannen weten. Utrecht stevent af op een faillissement als het op deze voet blijft doorgaan. Bos legt uit dat Utrecht in 2007 nog 175.000 euro op de bank had staan maar dat dit eind 2016 is afgenomen tot een schuld van 1,1 miljard euro. “Het huidige bestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnen komt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien”, zegt Bos.

De fractievoorzitter omschrijft Utrecht als ‘een armoedzaaier met leencapaciteit, die alle zeilen bij moet zetten om dit te keren’. “Het college lijkt niet te beseffen dat deze schuld een potentieel loden last is voor de stad. Structureel presenteert het Utrechtse college een meerjarige begroting zonder realiteitszin. Keer op keer blijkt dat Utrecht incidentele meevallers hard nodig heeft om verliezen en voorzienbare onvermijdelijke financiële tegenvallers dicht te smeren. Voor 2016 heeft het college 49,5 miljoen euro’s gevonden uit de verkoop van erfpachtgronden, uit onzekere toekomstige opbrengsten op grondexploitaties, op een vrijvallende reserve benodigd voor de decentralisatieopgaaf in het sociaal domein, op afroming van het weerstandsvermogen en benodigde fondsen voor de betaling van vennootschapsbelasting. Stadsbelang Utrecht ziet dit niet als meevallers, maar als gegoochel met

geld.” (DUIC.nl, 17 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/forse-kritiek-op-schuld-ruim-miljard-gemeente-utrecht/

Stadsbelang heeft het grootste gelijk van de wereld. De enorme rentebetalingen moeten door de Utrechters opgebracht worden. De bestuurders smeren ‘m over enkele jaren om hun zegenrijk werk elders voort te zetten. En de in Utrecht wonende ondernemers die zich aan de Utrechtse megalonomie verrijkt hebben is het saldo veruit positief.

Het is de hoogste tijd dat allerlei idiote projecten stoppen en dat er een einde komt aan geld mikken in bodemloze putten (zoals bijv. de Stadsschouwburg, de nieuwe bibliotheek, e.d.)

De SP is na zijn oordeel in eerdere raadsperioden verrassend lenig in zijn positieve houding ten opzichte van deze feiten. Het feit dat Jansen het pluche smaakt speelt vanzelfsprekend geen rol.

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o.a.

4   Tweede concept accountantsrapport van bevindingen en concept collegereactie

5   Verantwoording 2015 en Voorjaarsnota 2016

6   Jaarplan Rekenkamer 2016

(…..) In het delegatieoverleg van december 2015 zijn de volgende mogelijke onderwerpen van de jaarplannen aan de orde gekomen: – Rekenkamer: 3D’s: Wmo maatschappelijke opvang en re-integratie participatie mogelijk in G4-verband, naast rechtmatigheid ook doelmatigheid en doeltreffendheid. Mogelijke deelname aan casus vanuit de Algemene Rekenkamer over de transities. – Team Audit: 3D’s dit jaar en volgend jaar, stap maken interne controle tbv accountantscontrole, doelmatigheid op gebied vastgoed, verzuim en beveiliging ICT, over doeltreffendheid wordt nog gesproken. – Accountant: wordt vastgelegd in jaarlijkse opdrachtbevestiging. – Nu aangedragen vanuit subcommissie: privacycharter buurtteams (IT-component en zorginhoudelijke component)/ privacymedewerker, pre-audit open spending, audits op lerend vermogen/ werking van de PDCA-cyclus. Team Audit is benieuwd of de overige leden ook nog onderwerpen willen aandragen (actie per mail via secretaris). – Attentiepunt mogelijke 3D’s-onderzoeken: focus en afstemming.

7    Jaarplan Team Audit 2016

8    Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2016 (‘jaarplan’) incl. concept-raadsvoorstel

9    Verkoop ander dan gemeentelijk vastgoed

10 Vervolg nieuw BBV

Achtergrond: In de subcommissievergadering van 23 november 2015, werd een presentatie gegeven over de stand van zaken en gevolgen van het nieuwe BBV. De aanwezigen stonden o.a. stil bij de indeling in programma’s, voorgeschreven indicatoren, de toerekening van overhead, behoud van de paragraaf bedrijfsvoering, en grondexploitaties. Afgesproken werd dat een dergelijke toelichting opnieuw in het jaarplan van de subcommissie werd opgenomen.

11 Jaarplan 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=be474b9f-aecf-4b40-9b31-7ccc43115b65&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o.a.

3     Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.

4     Zienswijzemogelijkheid jaarstukken BRU in liquidatie 2015

5     Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015

6     Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel

7     Verordening U-Pas 2016

7.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

8     Vaststellen van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

8.A Raadsbrief Castellum Hoge Woerd

9     Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

11    Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

11.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020; raad 26 mei

12    Visie Utrecht ‘maakt kennis’ met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.

12.A Raadsbrief Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

13    BENOEMING Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016. Zie ook agendapunt 3.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5ab09d6e-f4e3-40ea-a00a-4419544cde76&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o.a.

7   Zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2017

Op 24 maart 2016 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht een tweetal brieven aan de raad aangeboden met daarin de jaarstukken over 2015 en de ontwerpbegroting 2017. De jaarstukken over 2015 zijn ter kennisname aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen, omdat de ontwerpbegroting past binnen de eerder vastgestelde kaders door de gemeenteraad op 3 december 2013.

8   Kredietaanvraag voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk)

Deze kredietaanvraag betreft het beschikbaar stellen van het resterende deel van het uitvoeringskrediet voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk). Het resterende deel van het krediet bestaat uit de hiervoor gereserveerde en inmiddels door het UVVB (Utrechts Verkeer en Vervoerberaad) en de Provincie Utrecht toegekende VERDER gelden die deels worden ingevuld met AROV-subsidie.

9   Cie S&R Rapportage 2-meting knijp Monicabrug

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA-fractie is van mening dat in de commissiebrief vooral wordt ingegaan op de voordelen van de getroffen maatregelen en niet of slechts zeer omfloerst op de nadelen die bewoners en gebruikers van het gebied ervaren, bijvoorbeeld rondom de Oudenoord en de Kaatstraat. Deze nadelen kwamen op de druk bezochte bewonersavond van 23 maart 2016 wel ruimschoots aan bod. De PvdA wil van de wethouder weten wat haar indruk was van deze avond en wat zij op de korte termijn, dus vóór de ‘driemeting’ van september, gaat doen met de zorgen en suggesties die tijdens deze avond, bijvoorbeeld door de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, naar voren zijn gebracht.

10 Ontwikkelingen Maliebaan

Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie heeft geen vertrouwen in de door het college voorgestelde oplossing voor het kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat, te weten de ‘Ovonde’. Zowel de veiligheid als de doorstroming kunnen volgens de fractie in de knel komen. De inrichting lijkt niet getoetst te zijn op de verwachte groei van het auto- en fietsverkeer op deze locatie. Tegelijkertijd constateert de fractie een grote betrokkenheid van omwonenden en ondernemers bij de verschillende oplossingen. Het CDA wil daarom graag met het college in gesprek over de houdbaarheid van de voorgestelde plannen en de mogelijkheid en wenselijkheid van andere alternatieven (of meer flexibele oplossingen) bespreken.

12 Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Dit SPvE vormt het kader voor de verdere uitwerking van het gebied, waaronder het Bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan. De locatie Overste den Oudenlaan dient als compensatie-locatie voor de bouwclaim in verband met de grondaankoop ten behoeve van de gemeentelijke ontwikkeling in Leidsche Rijn. In september 2014 heeft de gemeenteraad de aankoop van het defensieterrein ten behoeve van de bouwclaim bekrachtigd. Voor de uitvoering van deze opgave heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken voor een ontwikkelingsstrategie waarbij de gemeente in samenwerking met een ontwikkelaar een bescheiden en faciliterende rol speelt. Daarbij is het uitgangspunt om zo snel mogelijk – voor de juiste prijs – grond en risico over te dragen aan een ontwikkelaar (amendement A34/2014). Ook heeft de gemeenteraad de opgave meegegeven om invulling te geven aan de ambitie van een gezonde en duurzame toekomst van de Merwedekanaalzone (motie M88/2014). Als aanvulling hierop heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de Woonvisie de opgave meegegeven om bij nieuwe ontwikkelingen energiezuinige woningbouw als voorwaarde te stellen (motie M47/2015).

13 Verzoekbesluit onteigening Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5

Met dit voorstel wordt de Kroon verzocht om tot onteigening te besluiten van enkele percelen. Dit betreft percelen met de bestemming wonen en verkeer/verblijfsgebied. Om de herontwikkeling Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5, in planologisch-juridisch opzicht te kunnen verwezenlijken, heeft de gemeenteraad op 10 maart 2016 het bestemmingsplan vastgesteld. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Churchilllaan, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Rooseveltlaan en de Trumanlaan. Voor de realisatie van de herontwikkeling zijn 40 percelen minnelijk verworven. De te onteigenen percelen zijn gezamenlijk eigendom van 2 personen en de laatste percelen die nodig zijn voor de herontwikkeling. Verwerving langs minnelijke weg is voor deze percelen ondanks verschillende pogingen niet gelukt.

14 Golfbaan De Haar

Geagendeerd door de PvdD. De uitspraak van de rechter op 31 maart 2016 heeft uitgewezen dat de gemeente de velvergunning met onvoldoende vooronderzoek heeft afgegeven. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de volgende stappen die het college wil gaan nemen met betrekking tot de bomen bij Golfclub De Haar. Ook wil de PvdD van het college horen wat zij gaat ondernemen om in de toekomst zorgvuldiger te handelen wat betreft velvergunningen en de bomen in Utrecht.

15 Bomen irt project herstel wal- en kluismuren

Geagendeerd door de PvdD. In de commissiebrief worden de resultaten van het onderzoek (motie 2015/M32) naar 32 beeldbepalende bomen langs oude- en nieuwe gracht met een frameconstructie opnieuw gepresenteerd. Uit de commissiebrief blijkt nu dat ook onderzoek is gedaan naar de 17 beeldbepalende bomen met een buispaalconstructie, waardoor 12 van deze bomen geveld gaan worden. In de raad is nooit sprake geweest van het opnieuw onderzoeken van de bomen met buispaalconstructie en PvdD hoort graag van de wethouder waarom ervoor gekozen is deze bomen toch mee te nemen in het onderzoek. Het onderzoek is al in de zomer van 2015 afgerond, de PvdD had de onderzoeksresultaten graag eerder willen ontvangen en wil daarom ook graag van de wethouder horen waarom deze resultaten niet eerder gedeeld zijn. Tot slot wil de PvdD graag weten hoe het komt dat er nu 12 bomen geveld moeten worden waarvan bij het begin van de werkzaamheden niet geconstateerd was dat deze risico zouden lopen. De fractie wil graag bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en of er nog meer bomen zijn die door de werkzaamheden een risico lopen dat niet eerder geconstateerd of gecommuniceerd is. Daarbij wil ze ook in brede zin met de commissie bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en verdere restauratiewerkzaamheden.

  1. SV 2016, nr. 25 over Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder afvalstoffenheffing, Betrek bewoners beter bij Het Nieuwe Inzamelen (met antwoord)

Geagendeerd door D66. De fractie van D66 wil met de wethouder en andere partijen in gesprek over de volgende onderwerpen: Verbeteren communicatie rondom introductie van het nieuwe inzamelen. Garanderen toegankelijkheid ondergrondse containers voor mensen met een beperking. Beter aansluiten bij de inzamelwensen van bewoners voor een hogere afvalscheiding. Plaatsing van ondergrondse containers voor grondstoffen op een redelijke afstand. Telefonische communicatie rond plaatsing van ondergrondse containers. Daadwerkelijk afrekenen met overvolle afvalcontainers.

17        SV 2016, nr. 30 over Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland (met antwoord)

Geagendeerd door het CDA. Het CDA heeft naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen en de RIB van 12 mei nog steeds zorgen over manier waarop gemeente en corporaties omgaan met overlast door ratten in Kanaleneiland specifiek, maar ook in het algemeen. De fractie constateert dat er – in ieder geval – een flink verschil van beleving zit tussen de ervaringen van bewoners en de activiteiten van gemeente, Mitros en Portaal. De overlast van ratten is zodanig dat een steviger ingrijpen vanuit de gemeente en de corporaties nodig is. De aanpak zou moeten bestaan uit preventieve maatregelen, uit betere communicatie en uit bestrijding waar dat nodig en mogelijk is. Aan de hand van de concrete ervaringen in Overvecht wil het CDA met het college en de andere fracties bespreken op welke wijze dit ingezet kan worden en wat daarvoor nodig is.

19        Duiding tekort studenteneenheden en informatie aanpak huisjesmelkers en Huurteam Utrecht

Geagendeerd door PvdA, Student & Starter en D66. De PvdA-fractie wil in de commissie de discussie aangaan met andere fracties over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Zij vragen zich af of deze voldoende zijn. In de commissie wil de fractie nog aanvullende suggesties meegeven om een eind te maken aan malafide verhuurders. De fracties van Student & Starter en D66 willen graag met het college en andere partijen in gesprek over de duiding van het tekort aan studenteneenheden. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de integrale inzet van de instrumenten tegen huisjesmelkers waar het college in de brief over spreekt.

20        Overzicht zonnepanelen op gemeentelijke daken

Geagendeerd door D66 en PvdD. D66 is blij dat het college de installatie van zonnepanelen op gemeentedaken versnelt en dat er een zoektocht is geweest naar grondgebonden zonnesystemen. De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan echter snel. Er worden nu al zonnepanelen op de markt gebracht die 4 keer meer energierendement hebben dan reguliere zonnepanelen. Ook nemen de financiëringsbronnen toe, zowel voor grote installaties (SDE+) als voor particuliere initiatieven (postcoderoosregeling). Daarnaast is de potentie van het aantal schooldaken nog lang niet volledig benut: van de 100 geschikte daken worden er nu 15 gevuld met zonnepanelen. Bovendien ziet D66 nog meer kansen voor grondgebonden zonne-installaties. D66 wil daarom graag inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van zonne-installaties verder te versnellen. De fractie wil hierover graag in gesprek gaan met de wethouder en andere fracties om te kijken of deze mogelijkheden in acties kunnen worden omgezet. De fractie van de PvdD: Het realiseren van zonnepanelen op sportpanden lijkt succesvol, maar het aantal schooldaken met zonnepanelen lijkt erg achter te blijven. De PvdD wil graag met wethouder en andere fracties bespreken hoe het komt dat er nog maar zo weinig schooldaken met zonnepanelen zijn en wat er gedaan kan worden om dit aantal te vergroten.

21 Woningbouw Sijpesteijnkade fase 3A

Geagendeerd door Student & Starter en GroenLinks, gezamenlijk. Bij de raadsinformatie-bijeenkomst is gesproken over de verplichte parkeernorm bij dit project. De fracties gaan graag in gesprek met andere partijen en het college over de hoogte van deze parkeernorm. Wat Student & Starter en GroenLinks betreft mag deze zo laag als mogelijk zijn. Daarnaast zijn de fracties gezien de ontwikkelingen rond de stadsverwarming benieuwd hoe de warmtevraag op een duurzame manier ingevuld gaat worden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=a0010847-9ba2-4b66-b588-ef83857148b7&FoundIDs=

 

Raadsbrieven

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

20-5-2016         Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

19-5-2016         Castellum Hoge Woerd

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Antwoord motie 2014/77 mbt schoonmaakproducten

18-5-2016         Uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijk hulp

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Afhandeling toezegging aan commissie inzake waterpijp

17-5-2016         Kwartaalinformatie Werk en Inkomen eerste kwartaal 2016

17-5-2016         Handhaving coffeeshops

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Evaluatie proef 2x groen voor de fiets op het Ledig Erf

18-5-2016         Voortgang afkoppeling Moldaudreef

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Zienswijze Ontwerptracésbesluit Ring Utrecht A27 A12

17-5-2016         Luchtkwaliteit

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=