Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED EN NATUUR

–      Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof

–      Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

–      Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

–      Extra controles van grachtbomen

–      Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied. HDSR en Utrecht werken tegen

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

–      Zware onvoldoende voor TNO effectmeting

–      Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

–      Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

–      Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival

–      Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

–      Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

–      Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

–      Amsterdam aardgasvrij in 2050

–      Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

o    DIVERSE BERICHTEN 2

–      Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

–      Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

–      CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

–      Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

–      Precariobelasting boosdoener hogere energienota

–      Coachende managers hebben het moeilijk. Foute analyse

–      Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

–      Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–      Elinkwijk vooruit. Uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat

–      Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

–      Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

–      Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

–      Social return ook voor armoede en onderwijs

–      ‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–      Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

–      D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

–      Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

–      Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

–      Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

 

[Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof op 29 september (dit jaar) toezegde (max. 6 weken) over zijn bomenbeleid.

Zie het conceptverslag van de raadscommissievergadering: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=38069 onder punt 9.

De in de vergadering besproken zelfevaluatie van de wethouder is te vinden onder:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=743&FoundIDs=&year=2016 ook onder punt 9. Het definitieve verslag van de raadscommissievergadering zal na bijna 2 maanden wel zijn vastgesteld. De raad heeft er echter een handje van om zijn verslagen soms pas na aandringen openbaar te maken. We behelpen ons voorlopig dan maar met het concept.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt er in de gemeente Utrecht hetzelfde?

Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

Bosch en Duin en de WA Hoeve bij Den Dolder liggen nu nog in het landelijk gebied. Dus niet in de bebouwde kommen waar het veel makkelijker is om te bouwen. Op verzoek van de gemeente Zeist wil de provincie die gebieden binnen de rode contouren brengen.

Dat gebeurde zonder enige toelichting en onderbouwing. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ontdekte op een provinciale kaart de voorgenomen verandering.

Bevolking buitenspel

Stichting Beter Zeist, drie dorpsorganisaties en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. vragen de provincie op het voornemen terug te komen.

De vijf burgerorganisaties verwijten’ de gemeente dat deze de aanpassing onderhands met de provincie heeft afgesproken. Zij zien het als een politiek een-tweetje om de bevolking buitenspel te zetten. En dat terwijl de gemeente Zeist prat gaat op het betrekken van burgers bij haar beleid.

Brandbrief

Bij navraag blijken ook raadsleden van niets te weten. Vandaar dat de organisaties een brandbrief naar de raad hebben gestuurd. Zij vragen alles in het werk te stellen de verruiming van de rode contouren te voorkomen.

(Stadspers tweewekelijks in gemeente De Bilt en Zeist, 23 november 2016)

http://www.stadspers.nl/

Bij het verzet tegen de door Natuurmonumenten (!) gesteunde plannen voor de kap van meer dan 750 zeer oude bomen nabij kasteel De Haar, dit ten gerieve van de golfclub, bleek dat de bevoegdheid van de gemeente in deze zaak beperkt is doordat het bosperceel buiten de bebouwde kom ligt.

Onder meer vanuit de gemeenteraad werd gevraagd om de bebouwde kom grenzen te laten samenvallen met de gemeentegrens. B&W ging hier verrassend snel in mee en zegde een raadsvoorstel toe.

Men kan zich op grond van het bovenstaande artikel afvragen of hier niet eerst een maatschappelijke discussie over moet plaatsvinden of dat het niet beter een item voor de raadsverkiezingen van voorjaar 2018 kan zijn.

Heeft het pas om de bebouwde kom grenzen met de gemeentegrens te laten samenvallen waarmee dan alle bomen voor bouwen vogelvrij gemaakt worden? Kunnen bepaalde gebieden zoals het bosperceel bij Haarzuilens ook anders beschermd worden dan door het 1 op 1 gelijk trekken van de bedoelde grenzen?

 

Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

Kapvergunning voor 19 bomen aangevraagd. Vergunning verleend voor de kap van 20.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-134667.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-164443.html

Er is geen nieuwe of gewijzigde aanvraag ingediend.

Er kan geen belangenafweging voor het hoger aantal hebben plaatsgevonden. Aanvrager heeft zijn belang namelijk niet gesteld, of het is informeel gebeurd, in achterkamertjes. Dat laastte is heel goed mogelijk, er zit immers geen werkend schot tussen vergunningaanvrager en vergunningverlener.

 

Extra controles van grachtbomen

Het belang en voortbestaan van de iconische bomen op de Oudegracht is zo groot, dat de gemeente Utrecht twee adviesbureaus in de arm heeft genomen om de toekomst van de beeldbepalende reuzen te laten bepalen.

Bij het noodzakelijke herstel van de wal- en kluismuren langs de Oudegracht, een project van jaren, kunnen de groene blikvangers (verder) in de verdrukking komen. Er is nog weinig plek om te groeien. Omgekeerd kunnen boomwortels stenen naar boven drukken.

Om ervoor te zorgen dat de vaak tientallen jaren oude exemplaren bij of na de renovatie beschadigen of zelfs dood gaan, zullen de onderzoekers aangeven wat de beste remedie voor de uit te voeren werkzaamheden is.

Naast de tweejaarlijkse inspectie van alle oudjes door de gemeente heeft Witteveen+ Bos, een extern bureau, de opdracht gekregen te berekenen hoe de stadswerven hersteld kunnen worden met maximale bescherming van de bomen.

Begin januari 2017 worden de resultaten van het extra onderzoek verwacht. Sowieso worden plekken waar beeldbepalende bomen mogelijk beschadigd kunnen worden door de werkzaamheden voorlopig overgeslagen bij de herstelwerkzaamheden. Een tweede adviesbureau, Terra Nostra. begeleidt de gemeente bij de uitvoering van het werk. Trekproeven blijven een beproefde test of een boom goed genoeg geworteld is. Onlangs nog werd bekend dat zeker vijf exemplaren direct moesten worden gekapt vanwege de slechte staat, terwijl nog eens 19 exemplaren extra moesten worden gesnoeid. Overigens gebeurt het kappen van bomen in Utrecht niet onopgemerkt: zelfs als in één groene long

de zaag gaat, kunnen buurtbewoners maar ook raadsleden op hun achterste benen gaan staan.

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/

 

Kromme Rijngebied. Hoogheemraadschap en gemeente Utrecht werken tegen met hun bootjesbeleid

Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

Wel eigen visies voor de kernen

Toch haakten alle partijen – gemeenten, gebruikers en bewoners van het gebied – als vanzelfsprekend aan toen Houten het initiatief nam voor een gemeenschappelijke visie. Die geldt uitdrukkelijk alleen voor het landelijke gebied rondom ruim twintig kilometer Kromme Rijn. Voor de kernen maken de gemeenten hun eigen visies; de historische stad Wijk bij Duurstede heeft nu eenmaal een ander karakter dan forensenplaatsen Bunnik en Houten.

In het Kromme Rijngebied kampen de drie gemeenten met vergelijkbare vraagstukken, schetst Veenhof. Leegstaande boerderijen, zorgen om behoud van mobiliteit, de spanning tussen recreatie en agrarische sector, de zorg voor landgoederen en historisch cultuurlandschap. ‘Daar liepen we allemaal tegenaan. Vroeger was de provincie de hoeder van het landelijk gebied, nu zie je dat gemeenten daar zelf vorm aan willen geven en zich de vraag stellen: wat is de kwaliteit van ons buitengebied, en hoe kunnen we dat versterken? Dan is het belangrijk om af te stemmen met elkaar.’

Provinciaal beleid schiet tekort

Ook al omdat het provinciale beleid op essentiële punten tekort schiet, vult Fred Odijk aan, beleidsmedewerker en projectleider vanuit Bunnik. ‘Bijvoorbeeld als het gaat over innovatie van de landbouw. Wij willen bijvoorbeeld niet te rigide zijn over het slopen van lege stallen. Die bieden kansen voor nieuwe functies, zoals wonen, kleine bedrijfjes of recreatie. Dat kan juist de vitaliteit van het gebied vergroten.’

(Binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-maken-samen-visie-voor-landelijk-gebied.9552329.lynkx

 
DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

Zoals bekend moest in 2015 aan de Europese NO2 norm worden voldaan van 40 microgram/m3. Dat dat zou lukken daar zag het in 2011 niet naar uit. De Rekenkamer waarschuwde in het rapport ‘Geen vuiltje aan de lucht’ dan ook dat als de gemeente geen aanvullende maatregelen zou nemen de norm in 2015 niet zou worden gehaald. Dat was waarom in 2012 een aanvullend pakket werd bedacht, waar de milieuzone voor personen- en bestelwagens in zat.

Aanvankelijk zou de milieuzone voor personenwagens een effect hebben van 1,01 microgram/m3 NO2. Alleen in de milieuzone, niet daarbuiten. Dat was zeker niet voldoende om overal in de stad de overschrijding in 2015 van de norm weg te werken. Dat weerhield de gemeenteraad er echter niet van om op voorstel van D66 op 31 oktober 2013 te beslissen diesel Euro 3 niet uit de milieuzone te weren. TNO had nog wel berekend dat het effect personenwagens in variant 12, waar de gemeenteraad voor zou kiezen, niet 1,01 maar nog maar 0,11 microgram/m3 zou zijn. En alleen in de milieuzone!

Hoe moest nu aangetoond worden dat Utrecht in 2015 niettemin overal aan de NO2-norm zou voldoen als de milieuzone personenwagens slechts een miniem effect zou hebben? Dat probleem werd rekenkundig opgelost, want daar is de gemeente Utrecht heel bedreven in (*). Om de NO2-concentratie 2015 in de milieuzone te berekenen werd de NO2-emissie van het lichte verkeer gesteld op 0,071 gram/km. Daarop was het besluit op bezwaar van maart 2015 gebaseerd.

Enkele maanden later echter werd voor binnen de milieuzone in 2015 in de nieuwe monitoringsrapportage 0,084 gram/km aan gehouden (18% meer dan de 0,071 die eerder werd gehanteerd). Het verschil met de landelijke emissie was toen nog maar 0,001 gram/km en dat werd toen kennelijk nog maar geacht het effect van de milieuzone personenwagens te zijn. Maar toen was het ook niet meer nodig aan te tonen dat in 2015 aan de NO2-norm zou worden voldaan.

Weet de gemeenteraad dit allemaal? Antwoord: ja. Dat bleek namelijk uit de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De PvdD vroeg namelijk naar het waarom van het verschil tussen de NO2-emissie licht verkeer in de monitoringsrapportage 2014 en 2015. Het antwoord van het college was:

”Voor de monitoringsronde 2015 zijn de verwachtingen voor de emissies binnen de milieuzone, in 2015, geschaald t.o.v. het landelijke wagenpark en niet t.o.v. van het lokale, verouderde wagenpark, zoals gedaan bij de Monitoringsronde 2014 ”. (**)

Heeft de gemeenteraad wethouder Van Hooijdonk, die eerder beweerde dat de lucht in Utrecht 30% zou worden door de milieuzone, ter verantwoording geroepen over dit sterke staaltje schoon rekenen? Dat de effectrapportage in het geheel geen positief effect heeft kunnen aantonen, niet voor EC en ook niet voor NO2, zou toch een extra reden moeten zijn.

(Kees van Oosten, e-mail aan de gemeenteraad, 24 november 2016)

Zie ook de bijlage.

(*) Nadat in 2007 de milieuzone vrachtverkeer werd ingesteld ging de gemeente voor de hele bebouwde kom rekenen met een NO2-emissie bestelwagens die aanzienlijk lager was dan de emissie die landelijk gold (0,596 x landelijk geldende NO2 emissie bestelwagens voor gewoon stadsverkeer). Zie bijlage (productie 111). Zoals bekend is het effect van de milieuzone vrachtverkeer nooit aangetoond.

(**) https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-over-de-informatievoorziening-met-betrekking-tot-de-milieuzone

 

Zware onvoldoende voor TNO effectmeting
“De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof en roet door het verkeer. Maar de bijdrage aan de waargenomen daling van de concentratie van elementair koolstof (EC) is vooralsnog met metingen niet aangetoond”. Het is geen grap, het staat er echt. En nog wel op de website van TNO zelf.

Simpele vraag: als de daling niet is aangetoond, waaruit blijkt dan dat de milieuzone effectief is voor de verlaging van de uitstof van fijnstof? Kortom, de juichende conclusie van TNO dat de milieuzone effectief is, hoewel dat niet kon worden aangetoond, is dus nogal onnozel.

Onnozel is ook het goede woord voor de effectmeting die door TNO is uitgevoerd om vast te stellen of de milieuzone de concentratie elementair koolstof (abusievelijk ook wel roet genoemd) heeft doen afnemen. Als een eerste jaars student onder zijn eigen naam die ‘effectmeting’ als paper had ingeleverd, had hij daar een onvoldoende voor gekregen. En het advies iets te gaan studeren waarbij je niets met het vak methoden & technieken te maken hebt.

In de eerste plaats is het onbegrijpelijk als je het effect van de milieuzone wilt meten, dat je dan niet een aantal straten vergelijkt die zoveel mogelijk op elkaar lijken behalve dat in de ene paar straten de milieuzone is ingevoerd en in de andere paar straten niet. Zo heeft TNO dat niet gedaan. Die heeft een meetlocatie op de Catharijnesingel vergeleken met een meetlocatie in het Griftpark waar geen auto’s rijden.

TNO schrijft “De EC concentratie wordt alleen door uitlaatemissies bepaald”. Als dat zo zou zijn dan weet je nog niet of de EC die je meet moet worden toegeschreven aan licht verkeer, vrachtwagens, stadsbussen, twee-takt brommers en scooters of plezierboten (die zijn er ook op de Catharijnesingel).

Maar behalve door uitlaatemissies wordt EC ook in de lucht gebracht door stationaire dieselmotoren (de bouw bij Hoog Catharijne) houtkachels, open haarden, barbecues en niet te vergeten sigarettenrook. Dat laatste is in dit geval bepaald niet onbelangrijk. De EC snuffel-installatie bevond zich op het adres Catharijnesingel 71. De inlaatbuis op 3,5 meter hoogte. Als iemand onder die inlaatbuis staat te roken (of zijn brommer start), schiet de EC-concentratie omhoog.

Ook blijken er in de meetperiode van 8 juni – 28 oktober 2015 wegwerkzaamheden te hebben plaatsgevonden op het Ledig Erf en omgeving, namelijk van mei tot september. Dat verzwijgt TNO. Als daardoor minder verkeer heeft plaatsgevonden op de Catharijnesingel is dat geen probleem. Daar kan je voor corrigeren. Maar waar niet voor gecorrigeerd is is het verkeersoponthoud door die wegwerkzaamheden: stagnatie en dus extra uitstoot.

TNO concludeert uiteraard dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Dat is echt onzin. TNO en RoyalHaskoningDHV schreven in 2013 dat de milieuzone het meeste effect zou hebben in 2015 en dat het effect daarna snel minder zou worden door de autonome verschoning van het wagenpark. M.a.w. als je het effect in 2015 niet kan aantonen, dan lukt dat in 2016 en latere jaren nog minder.

Maar áls de gemeente nog een effectmeting zou willen laten doen, dan maar niet door TNO. Niet alleen omdat die bijzonder ondeskundig is uitgevoerd, maar ook omdat TNO er teveel belang bij heeft aan te tonen dat de milieuzone een succes is. Voor de effectmeting moet je een onderzoeker inschakelen die niet bij de voorbereiding betrokken is geweest en daar niet mede voor verantwoordelijk is.

(Nieuws030.nl, 23 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-zware-onvoldoende-voor-tno-effectmeting/

 

Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger.

Voortijdige sterfgevallen

Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA. Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

Milieudefensie

Vorig jaar stelde Milieudefensie ook al vast dat het bar en boos is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. De concentraties schadelijke stoffen rond drukke verkeersaders in Nederland zijn nog altijd te hoog. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, dreigen boetes uit Brussel, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen euro’s waarschuwt Milieudefensie. Op twee derde van de 58 verkeersaders waar de milieuclub met omwonenden de luchtkwaliteit meet, zijn begin dit jaar te hoge concentraties stikstofdioxide vastgesteld. Nederland moet dit jaar voldoen aan een Europese norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar dat gaat op deze locaties naar alle waarschijnlijkheid niet lukken, stelt Milieudefensie.

Hoogste concentratie

Op de Javastraat in Den Haag was vorig jaar de hoogste concentratie luchtvervuiling gemeten, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Utrecht voerde de Marnixlaan de lijst van meest vervuilde plekken aan, in Rotterdam was dat vorig jaar de Stadhoudersweg.

Infecties

Blootstelling aan stikstofdioxide kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

(Binenlandsbestuur.nl, 23 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nederlandse-luchtkwaliteit-slechtste-van-europa.9552751.lynkx

 

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger. Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA.

Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

De belangrijkste bron van stikstofdioxide is uitstoot door het verkeer. Blootstelling hieraan kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Het Europees Parlement stemde woensdag in met nieuwe regels over luchtkwaliteit die het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 moeten halveren. In de richtlijn krijgen de EU-landen nationale doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen. De uitstoot van methaan is er onder druk van de agrarische sector uitgehaald.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft tegengestemd. Hij is ,,zeer ontevreden’’ over de afzwakking van het voorstel. ,,Gezien de urgentie doet dit voorstel te weinig. D66 kan niet anders dan tegenstemmen en op Nederlands en lokaal niveau met nog meer motivatie inzetten op maatregelen voor schone lucht.”

Volgens Bas Eickhout van GroenLinks is de wet door de ,,schandalige” houding van de EU-regeringen een ,,lege huls” geworden. ,,Het is geen verbetering van de huidige situatie.”

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27088960/__Nederlandse_lucht_scoort_slecht__.html

De Groenlinksers in Utrecht zouden zich de kritiek van partijgenoot Eickhout ter harte moeten nemen, weg uit de schaduw van de wethouder en deze zoals het hoort strak controleren.

 

DIVERSE BERICHTEN 1

 

Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

De gemeente gaat buurtbewoners betrekken bij het beslissen over de nieuwe bestemming van voormalige gevangenis Wolvenplein. Dit werd donderdag tijdens het ‘vragenuurtje’ beloofd, nadat het CDA hiervoor pleitte.

Nog dit jaar begint de gemeente met het opstellen van een visiedocument voor de oude gevangenis. Het CDA wil graag dat buurtbewoners hierbij betrokken worden, zodat “dit bijzondere monument een bestemming kan krijgen die passend is”. Volgens de partij hebben mensen uit de buurt veel goede ideeën over de transformatie van het Wolvenplein.

Donderdagavond zei de gemeente een samenwerking met buurtbewoners toe. Er zal nu gewerkt worden aan een gezamenlijk visiedocument. Hier werken naast de gemeente zowel het Rijksvastgoedbedrijf, die de huidige eigenaar van het pand is, als de buurtbewoners aan mee.

De gevangenis aan de Wittenvrouwensingel sloot in 2014 de deuren. Sindsdien is de bestemming van het pand onduidelijk. Het gebouw kent wel een aantal tijdelijke functies. Zo had The Village Coffee er ruim een jaar een vestiging. Op dit moment bevindt zich er escape room in het gebouw en kunnen er ruimtes worden afgehuurd voor evenementen.

(Nu.nl, 19 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4352923/buurtbewoners-beslissen-mee-wolvenplein.html

Gefeliciteerd bewoners !!

De gemeente heeft al jaren de mond vol over het betrekken van bewoners (= belanghebbenden) bij plannen, maar houdt het tot dusver bij die teksten: tegen en over de bewoners praten, niet met de bewoners praten hoewel in het coalitieprogramma het tegenovergestelde staat.

 

Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival
Burgemeester Jan van Zanen, zelf een groot liefhebber van het songfestival én van Abba, is dit jaar juryvoorzitter van het Nationaal COC Songfestival. Dat wordt op zaterdag 26 november gehouden in Utrecht. Het is de 22ste editie van het muziekevenement waar dertien ‘roze’ liedjes gaan strijden om de winst.

Omdat de afdeling Midden Nederland van de homobelangenorganisatie het festival in 2015 won, is Utrecht dit keer de festivalstad. De liedjeswedstrijd wordt gehouden in ZIMIHC theater Stefanus.

Van Zanen wordt bijgestaan door een paar oude bekenden uit de rijke geschiedenis van het songfestival. Hij beoordeelt de deelnemers samen met Esther Hart, die in 2003 deelnam met het liedje One More Night (13de plek) en met Linda Wagenmakers, die in 2000 deelnam met het liedje No Goodbyes (ook een 13de plek). Het vierde jurylid is Wouter Hamel, die in Utrecht lichte muziek en zang studeerde en nadien optrad in diverse televisieprogramma’s.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/abba-fan-jan-van-zanen-in-jury-bij-roze-songfestival~aa12f90e/

Met interesse kijken we ook uit naar andere berichten over de Utrechtse burgmeester, in het bijzonder die over de bestuursprestaties.

 

Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

Burgemeesters zijn méér dan landelijke politici in staat om pragmatisch op te treden en zodoende beter in te spelen op wat er leeft in de samenleving, vindt politicoloog Benjamin Barber. Drie burgemeesters geven hun mening hierover.

In het kader van de actie ‘Nederland Leest’, dat dit jaar als thema “democratie” heeft, hebben drie burgemeesters in de bibliotheek van Haarlem met elkaar gediscussieerd over een stelling van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Burgemeesters Bernt Schneider van Bloemendaal, Jos Wienen van Haarlem en Arie van Erk van Hillegom bogen zich over de stelling: “Burgemeesters moeten in een tijd van grote politieke onzekerheid het voortouw nemen bij belangrijke besluiten en vernieuwingen”, meldt het Haarlems Dagblad.

Vrijheid

Burgemeester Schneider (Bloemendaal) vindt de stelling te ver gaan: “Je hebt nationale staten gewoon nodig.” Burgemeester Van Erk (Hillegom) ziet echter wel dat lokale overheden de vrijheid hebben om een aantal punten zelf op te pakken. “Zeker als het gaat om thema’s als duurzaamheid. Daar kan de gemeenteraad voorstellen doen die daaraan bijdragen, omdat het gaat om de eigen leefomgeving van de mensen. Dan zijn ze geneigd tot verdergaande stappen dan in de landelijke politiek.”

Burgemeester Wienen (Haarlem) betwijfelt het realistische gehalte van Barber’s ideeën: “Hij stelt voor dat de landelijke politiek en de lokale politiek twee verschillende werelden zijn. En dat is niet zo.” Al ziet hij wel de toegevoegde waarde van burgemeesters: “Het pragmatische dat bij een burgemeestersambt hoort, kan heel gunstig werken. Je kunt problemen over politieke verschillen heen oplossen.”

Sociale onvrede

De drie burgemeesters vinden alle drie dat gemeenten iets kunnen doen aan de grote onvrede onder grote groepen in de samenleving. “Ik heb in Katwijk inwoners op het raadhuis uitgenodigd die op social media allerlei dingen beweerden over het asielzoekerscentrum die niet waar waren”, vertelt burgemeester Wienen. “Het is in dat soort gevallen belangrijk om een eerlijke toelichting te geven.”

(Gemeente.nl, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/moeten-burgemeesters-meer-voortouw-nemen/

Burgemeester Van Zanen loopt net als de gemeenteraad al een straat verder. Zij zien allen goed in hoe Van Zanens dubbelrol (burgemeester en sociëteitslid) bij het stelselmatig overschrijden van regels door de congsi Herensociteit ‘De Construcieve’ / /Mammoni alsook het ineffectief gemeentelijk optreden in deze zaak, het vertrouwen in hen die zich boven de Utrechtse burger hebben gesteld, in rap tempo naar het nulpunt daalt. Daarin neemt Van Zanen het voortouw.

[Naar verluidt is ook een aantal raadsleden lid van de sociëteit. Als dat zo is maakt dat de zaak nog overzichtelijker.]

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

Standard & Poors (S&P) verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen. Dan blijft Eneco Beheer over. ‘Dat heeft weliswaar beduidend minder schulden, maar kan ook niet profiteren van de gereguleerde activiteiten’, aldus S&P. De outlook voor Eneco Beheer is stabiel.

Het huidige Delta bevindt zich voor een deel in een gereguleerde markt. De tarieven van Stedin zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Een klant in Stedin gebied — Den Haag, Rotterdam, Utrecht en een groot deel van de Randstad — heeft geen keuze en krijgt zijn energie over het netwerk van, nu nog, Eneco: dus Stedin. Die is monopolist. Dat leidt voor het moederbedrijf tot stabiele kasstromen met een goede voorspelbaarheid. Daarom handhaaft S&P ook de status A- voor die netbeheerder.

Gematigd

De kredietbeoordelaar verwacht dat Eneco na de splitsing een ‘gematigd financieel risicoprofiel’ zal houden. Eneco heeft een sterk portfolio van hernieuwbare energie, weinig klanten die vertrekken, een stabiele kasstroom ‘en we verwachten dat het bedrijf zijn marktaandeel zal behouden’, aldus S&P. ‘Dit compenseert voor een deel de aanhoudende druk van de concurrenten en de bescheiden omvang van het bedrijf in vergelijking met zijn Europese sectorgenoten.’

Met de BBB+ is Eneco nog wel ‘investment grade’, waarmee het wel als kredietwaardig wordt bestempeld. Sommige institutionele partijen mogen uitsluitend beleggen in schuldpapier dat volgens de kredietbeoordelaars redelijk kredietwaardig is. Maar een downgrade is niet goed voor een bedrijf. Op leningen die het bedrijf in de toekomst gaat uitgeven, kunnen beleggers een hogere rente gaan eisen. Afgelopen jaar had het bedrijf een rentedragende schuld van € 1,8 mrd. Daarvan zal dus een groot deel naar Stedin gaan, wanneer het bedrijf is gesplitst.

Vorige maand verlaagde de kredietbeoordelaar ook al de rating van Delta. Dat was om exact dezelfde reden: het Zeeuwse energiebedrijf moet ook splitsen. ‘Hierdoor zal het profiel van Delta verder verslechteren’, schreef de kredietbeoordelaar over het noodlijdende nutsbedrijf uit Middelburg. ‘De risico’s zullen duidelijk toenemen.’

Windparken

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt — de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid.

Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland. Onlangs kocht Eneco nog twee kleine windparken van Delta. Daarmee passeerde het de grens van 1.000 MW aan windenergie.

(Financieele Dagblad, 25 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1177054/eneco-beheer-verliest-a-status-bij-s-p

 

Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

U kunt meepraten over de voorgenomen biomassacentrale in Lage Weide op donderdagavond 1 december in de Raadzaal van het Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/

 

Milieuorganisaties als vijand van de burgers

Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

Komt hij er wel of komt hij er niet? Het omstreden Eneco-plan voor een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide kan in ieder rekenen op de steun van Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace. Dit meldt RTV Utrecht.

In de centrale worden houtresten verbrand om zo stadswarmte te leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. De warmte voor de stadsverwarming die nu nog wordt opgewekt met aardgas moet volgens de milieuorganisaties duurzamer als Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Van de alternatieven is biomassa op dit moment het meest kansrijk en op korte termijn te realiseren, stelt de NMU.

Bezwaren omwonenden, vraagtekens politiek

Omwonenden zijn echter fel gekant tegen het plan. Ze vrezen onder meer de tientallen vrachtwagens die de biomassa moeten aanvoeren. De site stadsverarming.nl zette alle bezwaren tegen de komst van de BWI-centrale op een rijtje.

Begin oktober voerden de tegenstanders nog actie tijdens een open dag van Eneco. Ook D66 en Stadsbelang Utrecht plaatsten recent vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de biomassacentrale. Ze wilden weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale. Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de biomassacentrale. De milieuclubs stellen nu dat uit de cijfers blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit zijn te verwaarlozen. Ook is volgens hen de aanvoer van de biomassa goed geregeld.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht op 1 december wordt de mogelijke komst van de centrale besproken. De provincie Utrecht heeft al een milieuvergunning afgegeven.

(Nieuws.nl, 24 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61513/komst-biocentrale-lage-weide-krijgt-steun-milieuorganisaties/

Net zoals dat bij veel religieuze organisaties, politieke partijen en Natuurmonumenten het geval is, is het een bijna historische Notwendigkeit dat stevig geïnstitutionaliseerde organisaties liever met hun piemel gaan spelen en met de eerdere tegenstander in gezellig overleg gaan, dan dat ze hun oorspronkelijke rol serieus nemen. Ze zijn daar het beste van af te brengen als de burger hen links laat liggen en zelf nieuwe kaders in het leven roept.

 

Amsterdam aardgasvrij in 2050

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam nam op 18 november een ingrijpende besluit. Wethouder duurzaamheid Choho noemde het een warmterevolutie. In 2050 zijn er in de hoofdstad van Nederland geen aardgasnetten meer. In nieuwe wijken wordt geen aardgasnet aangelegd maar ook in bestaande bouw moet aardgas verdwijnen.

(Warmtenieuws, 21 november 2016)

http://us1.campaign-archive1.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=7bfa7836f3&e=d945a066ea

 

Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

De gemeente Westland is tegen een warmtenetwerk dat gebruik maakt van restwarmte uit kolencentrales. Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten aan WOS Media. Eerder liet een flinke groep tuinders zelf al weten dat ze geen behoefte hebben aan restwarmte van kolencentrales.

Wel staat de gemeente in beginsel positief tegenover een warmtenetwerk, maar alleen met duurzame energie. Bijvoorbeeld met aardwarmte. Cluster West, een samenwerking van verschillende publieke en private organisaties, laat nu onderzoek verrichten naar onder andere de vraag naar een warmtenetwerk.

Op de Tweede Maasvlakte staan twee nieuwe kolencentrales, tenminste een daarvan, die van Uniper (voorheen E.ON) wil volgens het Financieele Dagblad restwarmte leveren.

(WOS.nl, 22 november 2016)

http://www.wos.nl/gemeente-westland-tegen-restwarmte-uit-kolencentrales/nieuws/item?838066

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/verzet-van-tuinders-tegen-warmte-van-kolencentrales~a9de1932/
 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Geuzenstraat 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-34872

“Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de …..”

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156670 Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156670.html

Vergunning verleend op 11 november 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161428. Gepubliceerd op 21 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161428.html

Niks zienswijzenmogelijkheid; dat is voor de tribune.

Dit gebeurt aan de lopende band. B&W heeft schijt aan de burger en de raad veegt daarna zijn gat af.

 
DIVERSE BERICHTEN 2

 

Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

De tramlijn tussen Utrecht CS en de Uithof is nog niet klaar, of er wordt al nagedacht over een nieuwe, ingrijpende uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk in de regio.

De stad Utrecht en het universiteitsterrein groeien namelijk zo hard, dat het naar verwachting na 2020 problematisch wordt. Bussen staan dan vast in files en de nieuwe trams zitten overvol.

Gemeenten, provincie en rijk studeren nu op maatregelen om het gebied bereikbaar te houden. Eén van de ideeën voor de lange termijn is een nieuw treinstation. De provincie Utrecht heeft adviesbureau Arcadis een ‘quickscan’ laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een spoorverbinding naar Utrechts Science Park, zoals de Uithof tegenwoordig officieel heet. Uitgangspunt was om een doorgaande spoorlijn in te tekenen en niet een doodlopend tracé.

Arcadis komt met drie opties. Verreweg de meest ingrijpende is een noord-zuidlijn midden door het universiteitsterrein. Het tracé loopt vlak langs Fort Rhijnauwen, doorsnijdt het gelijknamige landgoed, en sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Om de schade aan de natuur te beperken, kan ter hoogte van Rhijnauwen een tunnel worden aangelegd.

Landschap

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

Arcadis concludeert kortweg dat het technisch mogelijk is een spoorweg aan te leggen en die aan te sluiten op bestaande sporen.

De gevolgen voor het landschap zijn echter groot. ,,Op basis van de aspecten natuur en landschap kan geconcludeerd worden dat alle tracévarianten door een gebied lopen met zeer hoge landschappelijke en recreatieve waarde”, is een van de conclusies.

De aanleg van het zogeheten Arnhem-tracé kost minimaal 400 miljoen euro. Aan het spoor dwars door de Uithof hangt een prijskaartje dat oploopt tot 1,5 miljard euro. De bouw van een spoorlijn duurt vier tot zes jaar.

In Bunnik leeft al grote weerstand tegen de ideeën. Twee van de drie bedachte lijnen lopen over Bunniks grondgebied. Wethouder Rob Zakee spreekt van luchtfietserij en vindt het ‘van de pot gerukt’ om überhaupt na te denken over aantasting van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Tegen de lokale krant ’t Groentje spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat hij niet is geïnformeerd over het onderzoek.

Een woordvoerder van de provincie zegt desgevraagd, dat het thema wel is besproken met de gemeente Bunnik. De provincie benadrukt dat niet is onderzocht of er een nieuwe spoorlijn moet worden aangelegd, maar wel wat de mogelijkheden zijn.

De quickscan maakt onderdeel uit van een breed onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer in de regio en is ook bedoeld om het kennisniveau bij het provinciebestuur over dit onderwerp te vergroten. ,,Een spoorlijn naar Utrecht Science Park is voor de toekomstige ov-opgave zeker niet de eerste of enige mogelijkheid. Mocht het daar ooit van komen dan is het niet waarschijnlijk dat deze voor 2040 gerealiseerd zal worden.”

E-bikes

Jos Kloppenborg, die actief is in Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht (een groene denktank voor mobiliteit) noemt het onderzoek niet meer dan een vingeroefening. ,,Spoor is heel belangrijk als alternatief voor de weg, maar deze tracés zijn wel heel drastisch. Maak eerst beter gebruik van de bestaande stations Bunnik en Bilthoven met bijvoorbeeld e-bikes en bussen.”

A27

De besluitvorming over een ander megaplan aan de oostkant van Utrecht, de vernieuwing van de ring, komt steeds dichterbij. Naar verwachting hakt komend voorjaar verkeersminister Schultz van Haegen de knoop door. Daarna heeft de Tweede Kamer het laatste woord.

Verscheidene Utrechtse organisaties blijven in Den Haag lobbyen om de verbreding van tafel te krijgen. Komende maandag wordt een petitie met handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie mobiliteit en infrastructuur.

De teller stond gisteravond op ruim 7.400 handtekeningen. Nu de deadline nadert, groeit het aantal steunbetuigingen hard, zegt Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelisweerd. Meerdere bewoners- en milieuorganisaties vinden verbreding van de A27 ‘een ramp voor stad en natuur’.

Tot nu toe heeft de Kamer zich achter minister Schultz gesteld. De organisaties hopen dat het finale besluit ná de verkiezingen in maart 2017 wordt genomen en het volgende kabinet de verbreding niet doorzet. Het project kost 1,2 miljard euro.

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

(AD.nl, 25 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-spoorlijn-op-de-tekentafel~a488c0ae/

Een tram door de binnenstad is ook geen reële optie. Bewoners van binnenstad en Wittevrouwen gaan zich schrap zetten. Zouden deze het onderspit delven in hun strijd met de-overheid-die-naar-de-burger-luistert, dan nog kan die om veiligheidsredenen niet rijden als gevolg van de vele toeristen, het winkelend publiek en de enorme hoeveelheden fietsers die allen als dronkenmannen over het tracé zwalken.

Is de optie van een treinverbinding vanaf Blauwkapel naar de Uithof (met evt. doortrekking naar Zeist) wel bekeken?

 

Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

Bij het herstraten van de Choorstraat is de aanduiding van het koor van de buurkerk in het plaveisel verloren gegaan. Zowel het Gilde Utrecht als de VVD maken zich zorgen om de verdwenen aanduiding.

Het Gilde Utrecht noemt de verdwenen aanduiding ‘zeer ongelukkig’. Niet in de laatste plaats omdat de bogen op de straat voor stadsgidsen een mooie aanleiding was om over de Buurkerk te vertellen. “Deze kerk werd vroeger door het volk gebruikt om erdoorheen te lopen”, vertelt Paul Vergeer, voorzitter van het gilde.

“De mensen liepen met vee en al zo door de ingang, wat nu Museum Speelklok is, naar binnen om zo aan de andere kant van de kerk te komen. Pas na afbraak van het priesterkoor van de Buurkerk ontstond de Choorstraat en hoefde men niet meer dwars door de Buurkerk heen te lopen.”

Daarnaast was de aanduiding van het koor van de Buurkerk in de Choorstraat altijd een mooie aanleiding om daar het verhaal te vertellen van Suster Bertken die daar 57 jaar van haar leven als kluizenares in het koor van de Buurkerk opgesloten heeft gezeten, zo weet Vergeer.

Het gilde heeft een dringende oproep gedaan aan de gemeenteraad om te zorgen voor herstel van het straatbeeld. De VVD gaf hier donderdag gehoor aan en hoopt dat het Utrechtse college de aanduiding zo snel mogelijk kan terugbrengen. Mocht dit nog weken gaan duren, dan hoopt de partij dat er een tijdelijk aanduiding in het straatbeeld kan worden aangebracht.

(Nu.nl, 25 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4355838/zorgen-verdwenen-aanduiding-buurkerk-in-choorstraat.html

Het kan er bij ons niet in dat dit Utrecht op dezelfde manier overkomt als een regenbui: het is de natuur, niks aan te doen.

De gemeente heeft zo besloten dan wel de aannemer deed dat in de wetenschap dat de gemeente het proces niet volgt en geen opleveringskeuringen verricht.

 

CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

CDA Utrecht hield zaterdag een grote bijeenkomst in de Jacobikerk om met mensen na te denken over de toekomst van de stad, een initiatief dat geïnspireerd is op de landelijke CDA1000 bijeenkomst, waar het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Reden waarom ook partijleider Sybrand Buma een kijkje kwam nemen.

De Utrechtse werkwijze wordt namelijk als een voorbeeld gezien voor andere afdelingen.

Hoe? Als eerste stap naar het verkiezingsprogramma 2018 worden tijdens drie verschillende rondes vijf thema’s besproken: Wonen, Veiligheid, Duurzaamheid en Verbinding en vereniging. Een laatste tafel kent geen thema om ook andere ideeën mee te nemen. De ideeën zijn opgeschreven en worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Het was geweldig leuk om met zo’n grote groep enthousiaste leden aan de slag te zijn. We hebben nu alvast een hele goede basis om komende maanden met nog meer betrokken inwoners van de stad verder uit te werken.”

De Utrechtse zorgen

Bewoners zijn bezorgd over de kleine criminaliteit en het groter wordende gevaar van cybercrime in de stad. Dit moet de gemeente meer gaan handhaven en preventief aanpakken. Er zijn genoeg plannen ontstaan om Utrecht nog beter te maken. Onder andere de aanpak van slecht onderhouden sportaccommodaties en het openen van meer restaurants in bejaardentehuizen kwamen naar voren als concrete oplossingen. Ook een meer buurtgerichte en persoonlijke aanpak van de gemeente is nodig voor onze stad.

Oplossingen voor de buurt

Daarnaast gingen mensen uit dezelfde buurt met elkaar in gesprek om concreet na te denken wat er in de eigen buurt beter kan. Daar kwamen leuke concrete suggesties naar voren. Bewoners van Kanaleneiland bijvoorbeeld vroegen juist om meer nieuwbouw in de wijk, uit de buurt Lombok kwam het idee om de kerk in de wijk als buurt over te nemen voor eigen activiteiten. In Leidsche Rijn zal het CDA de komende tijd aandacht moeten blijven besteden aan parkeer- en verkeersproblemen. Binnenstadsbewoners pleitten voor het meer spreiden van activiteiten en festivals over de stad.

De uitkomsten worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

(Nieuws.nl, 20 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61400/cda-utrecht-neemt-voorschot-op-gemeenteraadsverkiezingen-2018/

 

Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

Gemeenten kunnen een forse kostenpost tegemoetzien als een gerechtelijke uitspraak dat zij btw moeten heffen over parkeren op straat, standhoudt in hoger beroep. Volgens belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker kan de Belastingdienst dan ruim € 300 mln niet voldane btw navorderen bij de gemeenten.

De rechtbank Gelderland oordeelde eerder deze maand dat achterwege laten van de btw-heffing bij betaald parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt. Exploitanten van parkeergarages en andere afgesloten parkeerterreinen zijn wel btw-plichtig. Naast gemeenten exploiteren particuliere bedrijven dit soort parkeergelegenheden.

Dispuut

Na de uitspraak van de rechtbank Gelderland is de tussenstand gelijk in het juridische dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de inkomsten uit straatparkeren. In mei oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat dit niet hoeft. Het Hof bevestigde een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De principiële vraag is of gemeenten als overheid oneigenlijk concurreren met commerciële exploitanten van parkeerplaatsen door geen btw te heffen en te voldoen over betaald parkeren op straat. Betalen kan via een parkeerautomaat of een app, maar bijvoorbeeld ook door een parkeervergunning aan te schaffen. Zodra gemeenten verplicht zijn btw te heffen, kunnen ondernemers deze belasting terugkrijgen van de fiscus.

Kaarsemaker, die zelfstandig belastingadviseur is, trad bij de rechtbank Gelderland op namens zo’n ondernemer die van de gemeente Arnhem een btw-factuur verlangde voor een naheffing van parkeerbelasting. De belasting (het parkeergeld) bedroeg € 1,75 en de kosten van de naheffing € 58,00.

€ 300mln

Voor gemeenten zou een miljoenenstrop aan niet voldane btw boven het hoofd hangen.

In beroep

De meervoudige belastingkamer stelt in haar uitspraak dat het voor de doorsnee consument niet uitmaakt of hij achter een slagboom of op straat parkeert. Omdat slagboomparkeren belast is met omzetbelasting, leidt belastingvrij parkeren op straat tot concurrentieverstoring, aldus de uitspraak. Om die op te heffen, dient de gemeente als iedere andere ondernemer btw te voldoen en een btw-factuur uit te schrijven, meent de rechtbank.

Arnhem verdiende vorig jaar € 6,8 mln met haar openbare parkeerplaatsen. De gemeente zegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Kaarsemaker vindt dat de Belastingdienst een naheffing moet opleggen aan de gemeenten die geen btw hebben afgedragen. Dat kan tot maximaal vijf jaar terug. De adviseur heeft uitgerekend dat de gemeenten over deze periode samen ruim € 300 mln verschuldigd zijn aan omzetbelasting.

‘Bij een gewone ondernemer zou de Belastingdienst meteen een naheffing opleggen ter behoud van rechten’, zegt Kaarsemaker. Zo’n naheffing vervalt als het vonnis van de rechtbank in hoger beroep geen standhoudt.

Afwachten

Bart van Zadelhoff, hoogleraar belastingrecht in Groningen en belastingadviseur, acht een naheffing onwaarschijnlijk omdat de staatssecretaris van Financiën steeds heeft gezegd dat gemeenten geen btw hoeven te voldoen. Van Zadelhoff en Kaarsemaker trokken samen op in zowel de procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als bij de rechtbank Gelderland.

Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Het feit dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad met een advies komt, duidt volgens Van Zadelhoff op de juridische complexiteit en het principiële karakter van de zaak. Hij verwacht de conclusie van de advocaat-generaal in het voorjaar. Het kan gemeenten veel geld gaan kosten als zij btw-plichtig zijn, zegt hij, omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij btw kunnen doorberekenen in hun parkeertarieven.

Het ministerie van Financiën zegt de rechtsgang af te wachten en zolang die duurt niet van plan te zijn een naheffing op te leggen.

(FD.nl, 21 november 2016)

https://fd.nl/economie-politiek/1176308/parkeren-op-straat-dreigt-dure-grap-te-worden-voor-gemeenten

 

Precariobelasting boosdoener hogere energienota

Tientallen gemeenten hebben de afgelopen jaren precariobelasting voor nutsnetwerken ingevoerd of verhoogd. Hierdoor willen netbeheerders hun tarieven voor gas en licht komend jaar flink laten stijgen.

Dat meldt het AD. Netbeheerders als Stedin, Alliander en Enexis willen hun tarieven voor 2017 verhogen. Ze hebben toezichthouder ACM de hoogste stijging in jaren van tenminste 15 euro per huishouden voorgelegd. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) dreigt naar de rechter te stappen als het voorstel wordt geaccepteerd. Volgens de branche mogen netbeheerders de precario op onder meer kabels en leidingen niet doorberekenen aan burgers en bedrijven.

Terwijl Minister Plasterk heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen, wordt het bedrag hoger en hebben meer gemeenten het ingevoerd. In 2015 hieven volgens het AD 199 gemeenten samen 154 miljoen euro precario, in 2016 rekenen 227 gemeenten 206 miljoen euro. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet bekend. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing te stoppen.

(Gemeente.nu, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/stijging-precariobelasting-boosdoener-hogere-energienota/

 

Foute analyse

Coachende managers hebben het moeilijk

De coachende managers anno 2016 hebben het niet makkelijk. Resultaten staan vaak onder druk, ze moeten wendbaar zijn in snel veranderende organisaties en door steeds meer zelfsturende teams staat hun rol als manager ter discussie. Ondertussen loopt het werk gewoon door en spelen er allerlei praktische en persoonlijke dilemma’s bij de mensen uit hun team.

(Gemeente, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/loopbaan/leiderschap/coachende-managers-38115/

Het coachen op zich is niet het probleem, maar het gebrek aan leiding geven waarvoor onder meer vakinhoudelijke kennis nodig is die men op de managementopleidingen niet meekrijgt. Bij het leidinggeven zonder vakinhoudelijke kennis valt de manager door de mand. Veel managers ‘lossen dit op’ door van alles en nog wat te doen, behalve het leidinggeven. (Vergaderen, studiedagen, conferenties, adviezen inwinnen, coachen, netwerken, welk laatste de weg kan openen naar een nog rampzaliger functie-uitoefening elders.)

 

Omdat het beleid luidt overschrijding van de geluidsnorm tegen te gaan heeft de raad in zijn wijsheid besloten de geluidsnorm op te krikken opdat de herrie binnen de norm blijft. Fijne lui. Stemmen we op.

Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 3 november 2016 door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCEOOST-VA01gml en het besluit (HW 1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen.

(Staatcourant, Jaargang 2016 Nr. 63034. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63034.html

 

Wat de raad betreft, met de ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt, het op 3 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01.gml en het gewijzigde besluit (HW 1137) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden de percelen aan de Rijksstraatweg. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch juridisch mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden (HW)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 63007. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63007.html

 

Elinkwijk vooruit

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG

Datum besluit: 17-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16368. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-163681.html

De vergunning heeft een merkwaardige geschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2013-267.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-43486.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-71216.html

 

Betreft overgrote deel gemeente Utrecht

Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

………… voor het hele grondgebied van de gemeente Utrecht met uitzondering van het plangebied van de bestemmingsplannen Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten, Hoek Tjeersraklaan – Damraklaan – Groendijk, Langerak, Veemarkt, 1e herziening en Fruitbuurt Noord, Ondiep en beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen.

Te bepalen dat het verboden is het gebruik van een woonruimte zodanig te wijzigen dat er meer woonruimten ontstaan of dat zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). …………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62715. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62715.html

 

Wat de raad betreft, met ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de rand van het centrum van Utrecht binnen het zogenoemde gebied Rotsoord, het meest noordelijke deel van de wijk Hoograven. De locatie wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de weg Rotsoord in het oosten en een bedrijventerrein in het noorden.

Het doel van het bestemmingsplan is om een tweetal appartementengebouwen te realiseren met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder voor de huisvesting van studenten en jongeren/starters.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de volgende ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62602. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62602.html

 

Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

Een Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats is nogal eens onderwerp van discussie, vooral omdat men denkt dat de verkeerslichten vaak genegeerd worden, zowel door zowel automobilisten als voetgangers. En inderdaad, een kwart van de voetgangers loopt door rood, maar tot grote problemen leidt dat niet.

Bekend is dat voetgangers verkeerslichten vaak overbodig vinden en dan oversteken zodra de mogelijkheid zich aandient, ongeacht de toestand van het licht. Zekerheidshalve wordt dan wel op de drukknop geduwd en een groenfase aangevraagd. Dit roept dan de nodige frustraties op bij de automobilist die voor rood moet stoppen, terwijl er geen voetgangers meer te zien is.

In het kader van de realisatie van een HOV-route in Haarlem-Noord worden twaalf kruispunten op de route Schoterweg/Rijksstraatweg gereconstrueerd. Op een aantal van die kruispunten wordt in de huidige situatie de oversteek voor voetgangers geregeld door middel van een Geregelde Oversteek Plaats (GOP), ook wel Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats (GVOP) genoemd.

Aan enkele CROW-voorwaarden voor de toepassing van een GOP, o.a. een intensiteit van meer dan 1000 pae/spitsuur en een minimale afstand tot een kruispunt, wordt niet voldaan. Het verwijderen van de GOP’s is dus te rechtvaardigen. Niettemin heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar het functioneren van de GOP’s te laten doen door BVA Verkeersadviezen.

(……….)

De meest ernstige conflicten werden overigens veroorzaakt door automobilisten die vanuit de zijweg de weg opreden en te laat de voetganger op de GOP opmerkte (naar verwachting veroorzaakt door een combinatie van een ligging zeer dicht op het kruispunt en een drukke, hectische verkeerssituatie).

(Verkeersnet.nl, 23 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20898/een-kwart-van-voetgangers-loopt-door-rood-bij-een-gop/

 

Social return ook voor armoede en onderwijs

Amsterdam wil het begrip ‘social return’ een stapje verder brengen. Bedrijven moeten meer investeren in werk, armoedebestrijding en onderwijs, vindt de stad. Daarom heeft wethouder Arjan Vliegenthart (SP, Sociale Zaken) het beleid rondom Social Return aangepast.

Sociale opgave

Als de gemeente iets inkoopt, wordt er nu van het bedrijf gevraagd om voor de uitvoering van de opdracht ook werkloze Amsterdammers aan te nemen. Maar Amsterdam wil meer. In het nieuwe beleid wil de stad meer sociale winst halen door bedrijven bij te laten dragen aan meer sociale opgaven. Tussen 2012 en 2015 zijn in Amsterdam ongeveer 3000 werkplekken en 300 stageplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers blijken daarnaast vaak meer te doen dan waartoe zij zijn verplicht, merkt de gemeente. Daarom wil Vliegenthart nu kijken of er meer en andere manieren zijn waarop bedrijven kunnen bijdragen. Ook omdat in de praktijk blijkt dat bij sommige aanbieders de mogelijkheden op werk beperkt zijn of dat er risico’s zijn op bijeffecten zoals arbeidsmarktverdringing.

Buitenlandse bedrijven

Daarom kunnen bedrijven ook bijdragen aan andere doelstellingen uit het sociaal domein. Zo telt ook gezondheidsbevordering, onderwijs en armoedebestrijding mee. Bedrijven die bijvoorbeeld hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (of op een vergelijkbaar keurmerk) kunnen een korting krijgen op hun social return verplichting. De experimenten voor deze bredere toepassing van social return starten bij zakelijke relaties van de gemeente, zoals inkooprelaties. Daarnaast gaat het beleid ook gelden voor buitenlandse bedrijven die zich in de stad willen vestigen, evenementenorganisaties, tenders bij gronduitgifte en hotelbeleid.

(Binnenlandsbestuur.nl, 22 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/social-return-ook-voor-armoede-en-onderwijs.9552543.lynkx

 

‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

‘Geweldig, vindt de ene fietser de herinrichting van de Malie- en Tolsteegsingel. ‘Gevaarlijker dan ooit’, vindt de ander. Twee maanden nadat de nieuwe fietsstraten in gebruik zijn genomen, zijn de meningen verdeeld.

Rob Tieman (65) was blij toen de gemeente Utrecht de singels van nieuwe bestrating wilde voorzien. Maar nog geen twee maanden na de feestelijke opening heeft de lof plaatsgemaakt voor boosheid. De strook voor auto’s is te smal: ze wijken uit naar de fietspaden wanneer een tegenligger passeert. Opgeteld met de hoge snelheden noemt hij het gedrag van sommige automobilisten een poging tot doodslag.

Tieman schreef een boze brief naar de gemeente. Met name in de spits is het erg oppassen. De bestuurders moeten, om een andere auto te passeren, uitwijken naar de brede fietspaden. ,,Het gevolg is dat fietsers van de weg worden gedrukt”, zegt Tieman. ,,Nu zie je dat fietsers over het voetpad rijden of door de berm. Ik heb besloten om maar een andere weg te nemen. Ik fietste vanuit Nieuwegein altijd over de singels. Maar nu durf ik het niet meer.”

Daarnaast merkt de 65-jarige klager dat veel automobilisten harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur. ,, Ook dat levert zeer gevaarlijke situaties op. En die klinkers worden bij vorst spekglad. Ik zie maar één oplossing: maak van deze weg een éénrichtingsweg voor auto’s.

(……….)

Toch zijn er ook genoeg fietsers positief. ,,Geweldig toch”, roept Tom Overmans (37) uit. ,,Voor de fietsers is dit wel fijn”, vindt ook roc-scholier Maarten Witteman (17). ,,Voor de auto’s is het lastiger geworden, maar ze letten wel goed op.” Kunstenaar Arnoud van Mosselveld is eveneens vol lof. ,,Auto’s moeten in principe rekening houden met de fietsers. Die ruimte neem ik ook wel.”

De gemeente zegt alle reacties mee te nemen in de evaluatie. ,,We gaan extra borden van 30 kilometer plaatsen, houden tellingen en meten de snelheid”, geeft woordvoerder Matthijs Keuning al aan. ,,Het is ook zo dat mensen moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie. De weg is net pas klaar.” (AD.nl, 24 bovember 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuwe-utrechtse-singels-zijn-gevaarlijk-en-een-regelrechte-ramp~adfeb090/

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen tegen overlast door de drukte bij evenementen in de stad. Met het nieuwe evenementenbeleid wordt het aantal straat- en pleinfeesten tijdens de Gay Pride verminderd en verdwijnt de kermis op de Dam per 2019.

In een brief heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd over het beleid, dat nog uitgewerkt moet worden. Het moet recht doen aan zo veel mogelijk belangen, zoals die van omwonenden, evenementenorganisatoren, ondernemers en bezoekers.

Amsterdam ervaart veel overlast door het massale bezoek aan de stad. De gemeente zoekt manieren om de bezoekers over de stad te verspreiden. Zo wordt er onder meer gekeken naar evenementenlocaties buiten de binnenstad. Van de bestaande 78 bestaande evenementenlocaties wordt opnieuw onderzocht of ze geschikt zijn.

Geluidsoverlast

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast, waarbij lage bastonen weggefilterd moeten worden. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen.

De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.

(NOS.nl, 25 november 2016)

http://nos.nl/artikel/2145031-amsterdam-neemt-maatregelen-tegen-overlast-door-evenementen.html

 

D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

Van oude dingen en mensen die voorbij gaan

Wandel eens ’s avonds laat door de Binnenstad van Parijs, Venetië of Brugge. Het is daar uitgestorven, omdat er niemand meer woont. Die binnensteden zijn een en al commercie, bedrijvigheid en toerisme. De ziel is er uit. De Utrechtse Binnenstad is geen museum, en geen gigantisch uitgaansgebied.

Maar het is ook geen plek waar je komt wonen als je rust zoekt. Daar hebben we de buitenwijken voor, de dorpen om Utrecht hen, en sinds kort Leidsche Rijn.

Wie in de Binnenstad woont, accepteert dat er wel eens een fiets tegen zijn huis staat, een dronken

student ’s nachts door de straat rijdt, voor de deur parkeren een luxe is, bezoek met de trein komt.

Dat overal kerkklokken luiden, en dat er wel eens een festival is op plein of in een park. Bij de

Binnenstad hoort ‘reuring’, en dat moeten we zo houden. Want juist die levendigheid, die instroom

van nieuwe mensen, maakt de Binnenstad wat het is: de mooiste en leukste plek van Utrecht om te

wonen.

We moeten alleen opletten dat de balans niet doorslaat, dat de Binnenstad overvol en een pretpark wordt. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. En ik heb altijd nog liever een overvolle, iets te populaire Binnenstad waar veel mensen komen en willen wonen dan dat het hier een statische

kopie van Venetië wordt. Aline Knip.

(Binnenstadskrantutrecht.nl, november 2016)

http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/uploads/images/archief/pdf/binnenstadskrant_nov_2016.pdf

Aline Knip is een betrekkelijke nieuwkomer in de binnenstad. Zij woont in het rustigste deel daarvan en heeft daardoor de juiste positie om andere binnenstadsbewoners de maat te nemen of van ongevraagd advies te dienen.

De binnenstadsbewoners die al decennia binnenstadsbewoner waren voordat de liberalen en hun van het pad geraakte coalitiepartners reuring in de stad brachten en voordat Knip aan het firmament verscheen, worden hierboven door haar geadviseerd. In bedekte termen luidt haar advies: hoepel maar op als de herrie je stoort.

Er is geen bestuursbesluit dat bepaalt dat de binnenstad een convergentiepunt van herrie en reuring moet zijn en evenmin een besluit om de buitenwijken als ‘slaapsteden’ in te richten. Dat is niet besproken in de raad en evenmin met de Utrechters, hoewel heel wat raadsleden het idee hebben dat dat wel gebeurd is. Hoepel zelf op.

 

Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

Radicale keuzes zijn nodig om de Amsterdamse binnenstad aantrekkelijk te houden voor zowel bewoners als bezoekers. Stad-Forum ontwikkelde een masterplan. ‘Als we niets doen is één ding zeker: dan krijg je de stad die je niet wilt.’

2036 begint nu

De Amsterdamse binnenstad dreigt onder haar eigen succes te bezwijken, consumptie verstikt de vitaliteit. Op de aanzwellende roep om actie antwoordt het gemeentebestuur met onorthodoxe experimenten en kloeke maatregelen, Maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst. Wat voor binnenstad wil Amsterdam eigenlijk hebben?

In deze special van De Groene Amsterdammer in samenwerking met Stad-Forum, een onafhankelijk adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, schetsen we de contouren van een masterplan voor de binnenstad. Ook schrijven we over de grote

keuzes die de stad in het verleden maakte, analyseren we de huidige situatie aan de hand van de zeventig buurten van de binnenstad en bieden we een perspectief op mobiliteit in de nabije toekomst,

Amsterdam was altijd avontuurlijk, open en divers – een stad met lef. Dit masterplan schetst de contouren van een eigenzinnige binnenstad, die weer vooroploopt, die de voetganger boven de fietser stelt, waar buurten zelfhun energie regelen, die woonruimte biedt aan nieuwkomers die hun geluk in de stad willen beproeven, waar ruimte is om te werken en te experimenteren, een stad voor

nieuwsgierige bewoners én bezoekers. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig: tienduizend parkeerplaatsen eruit, een forse toeristenbelasting die wordt gestort in een buurtfonds, bescherming van de kantoorfunctie van grote gebouwen, een hotelstop niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele metropoolregio, de aanleg van snelle fietsroutes, de bouw van cargohubs aan de rand van de binnenstad om vrachtauto’s op te vangen, en een nieuwe coöperatie voor de huisvesting van jonge kenniswerkers én oude Amsterdammers.

(De Groene Amsterdammer, 24 november 2016)

http://www.groene.nl/artikel/grijp-nu-in

Het is een kwestie van tijd en dan lijdt Utrecht aan dezelfde ziekte als Amsterdam. Het aanstaande bannen van de binnenstadsbewoners van Oudegracht en Vismarkt is al de volgende stap in de verkeerde richting.

Utrecht is ten prooi gevallen aan een roofzuchtige klasse met zijn gemeentelijke bedienaren, die met inzet van Volksaufklärung und Propaganda en het aanbieden van een oppervlakkige behoeftebevrediging Utrecht en de Utrechters exploiteert. Van deze hoeft geen verandering verwacht te worden. Als deze zich op enig moment als de Veranderaar opwerpt dan is het oppassen geblazen, het draait dan uit op reproductie van het bestaande in een nieuwe verschijningsvorm.

 

Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

Begin mei startte de Giro d’Italia in Gelderland. Die trok in vier dagen tijd 482.500 dagbezoeken. Daarvan waren 126.500 van buiten Gelderland gekomen, zo leert een analyse van de telefoondata.

Adviesbureau Decisio wist aan de hand van geanonimiseerde, mobiele telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen.

Gedurende de dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd.

Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat op de dag van de ploegenpresentatie in Apeldoorn 34.000 bezoekers aanwezig waren, waarvan een groot deel ook voor side-events. De eerste etappe (tijdrit) trok 114.500 bezoekers naar Apeldoorn en op de tweede en derde etappe kwamen in totaal respectievelijk 133.000 en 201.000 bezoekers af.

Ongeveer tweederde van alle bezoeken was van Gelderlanders en ongeveer een kwart kwam uit de rest van Nederland. De overige 42.500 bezoeken werden gemaakt door buitenlanders, voornamelijk Italianen, Belgen en Duitsers.

Voor de analyse werkte Decisio samen met het bureau Mezuro. Die analyseert dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers.

Zo ontstaat, landelijk en 365 dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen.

De Giro heeft er overigens niet toe geleid dat meer mensen (sportief) zijn gaan fietsen, hetgeen één van de doelstellingen was van de organisatie.

De totale economische impact van de Girostart komt uit op 8,4 miljoen euro. Dit is welswaar minder dan de beoogde 11,3 miljoen euro, maar over het geheel genomen luidt de conclusie van een evaluatie dat er sprake is van een geslaagd evenement.

(Verkeersnet.nl, 18 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20859/giro-ditalia-trekt-482-500-bezoekers-blijkt-uit-telefoondata/

Bezoekers waardeerden dit evenement hoger dan de tourstart in Utrecht.

De beoogde opbrengsten bleken in allerlei opzicht aanmerkelijk lager dan beoogd. Nogal wiedes. Er is iedere dag wel een feestje waardoor zo’n wielerwedstrijd veel te weinig onderscheidend is. Het besteedbare inkomen neemt ook niet toe met het aantal evenementen.

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

De digitale Wegwijzer gemeentebegroting ondersteunt gemeenteraadsleden bij hun wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die gemaakt worden.

De Wegwijzer gemeentebegroting helpt raadsleden bij de uitoefening van hun kaderstellende en controlerende rol. Zo legt de Wegwijzer van de VNG uit welke onderdelen in de begroting staan en welke functie die verschillende onderdelen hebben. Hierbij is er per onderdeel aandacht voor de rol die raadsleden daarbij kunnen spelen.

(Gemeente.nu, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/wegwijzer-gemeentebegroting-raadsleden/

 

Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

o.a.

5 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

6 Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

7 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

8 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=57818624-3241-47c2-b319-df7d5e2f6c87&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

24-11-2016        Prestatieafspraken 2017-2020

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=8f1195ae-8688-4efc-8468-876c26f125f5&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

23-11-2016        Informatie over financiering buurtteams Jeugd en Gezin

22-11-2016        Aanhoudingen cliënten noodopvang, werkafspraken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

25-11-2016        BioWarmte Installatie Eneco

23-11-2016        Verbeelding van het verleden in het Stationsgebied

23-11-2016        ‘Stadsgesprek met de regio’ over de aanpak duurzame energie in Rijnenburg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=