Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    Bomen kappen

–    “TivoliVredenburg niet goed rolstoeltoegankelijk”

–    Van Zanen: werkgelegenheid scheppen is topprioriteit

–    Voornemen om zones aan te wijzen voor historische schepen

–    Rekenkamer hekelt macht ambtenaren Den Haag

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Agenda’s Commissie Stad en Ruimte – 14, 19 en 21 januari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 14 januari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

Bomen kappen

Noordersluis 32 te Utrecht, HZ_WABO-16-00030

Het kappen van 2 populieren.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1636. Gepubliceerd op 7 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1636.html

B&W overtreedt gemeentelijk beleidsregels. Bepaald is dat samenhangende vergunningaanvragen in samenhang gepubliceerd worden. B&W vertikt dat stelselmatig.

Hier gaat het om een werk waarvan de vergunningaanvraag op 9 december 2015 werd bekendgemaakt: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-117651.html. Nu is de zienswijzentermijn van de eerste vergunningaanvraag voorbij en dan komt B&W met de tweede. Goede kans dat met een andere opzet van het werk de bomen gespaard kunnen worden.

Odenveltpark 12 te Vleuten, HZ_WABO-16-00173

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1945. Gepubliceerd op 8 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1945.html

“TivoliVredenburg niet goed rolstoeltoegankelijk”

TivoliVredenburg is niet goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dat zegt Nicolette van der Drift uit Utrecht in een open brief. Zij schreef de brief na een teleurstellend bezoek in haar rolstoel aan het Oud en Nieuw-feest in het poppodium.

Van der Drift zit in een rolstoel na een val van een mountainbike. Dit weerhoudt haar er niet van om regelmatig naar concerten te gaan in TivoliVredenburg, maar volgens haar is er veel mis met de rolstoeltoegankelijkheid van het poppodium.

Omdat de toiletten in TivoliVredenburg niet op dezelfde verdieping als veel van de zalen zitten, moeten mensen in een rolstoel via een lift naar een andere verdieping om daar naar het toilet te gaan. Daarvoor moet echter elke keer een medewerker meelopen, maar die zijn vooral op drukke momenten, zoals tijdens het Oud en Nieuw-feest, niet altijd voor handen.

Gevolg is dat eventjes naar het toilet gaan voor iemand in een rolstoel soms wel een half uur tot veertig minuten duurt. En dat leidt weer tot spanningen bij de vrienden van Van der Drift: “De één helpt altijd en wordt dan weer boos op anderen die nooit helpen.”

Ook zouden er in sommige zalen zoals de Ronda drempels liggen die de zaal voor mensen in een rolstoel ontoegankelijker maken. Door dit alles hield Van der Drift een nare nasmaak over aan het Oud en Nieuw-feest in TivoliVredenburg.

TivoliVredenburg heeft de brief inmiddels ook gelezen en zegt de problemen te herkennen. Het muziektheater neemt daarom contact op met Nicolette om samen te zoeken naar een oplossing. (RTVUtrecht, 2 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420735/tivolivredenburg-niet-goed-rolstoeltoegankelijk.html

Het was een project met een nogal lange doorlooptijd. Zeker daarom is de conclusie onontkoombaar: bosjes gemeentelijke bestuurders, ambtelijke managers, projectleiders, zelfs de architect, zijn – ook al worden ze door iemand uit de coterie op het schild omhoog gestoken – niet geschikt voor hun werk.

Van Zanen: werkgelegenheid scheppen is topprioriteit

Utrecht gaat alles op alles zetten om werkloze inwoners van de stad aan werk te helpen. Die belofte deed burgemeester Jan van Zanen zaterdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Stadsschouwburg.

Volgens de burgemeester moeten er vooral voor jongeren meer stageplaatsen, leerwerkmogelijkheden en banen gecreëerd worden om de werkgelegenheid in de stad te verbeteren. Volgens Van Zanen groeit die nog niet echt mee met de geleidelijk aantrekkende economie. (RTV Utrecht, 2 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420743/van-zanen-werkgelegenheid-scheppen-is-topprioriteit.html

Hoe vindt de evaluatie plaats? Dat moet je tevoren vaststellen. Dat scherpt ook het doel.

Voornemen om zones aan te wijzen voor historische schepen

De gemeente heeft het voornemen om drie zones aan te wijzen die bestemd zijn voor ligplaatsen van historische schepen. Het gaat om zones in de Vecht (Fortlaan), Merwedekanaal (Keulsekade) en Vaartscherijn (Oosterkade). In deze zones liggen reeds schepen.

Om historische schepen beter te kunnen beschermen wil het college zones in de stad aanwijzen waar bij voorkeur historische woonboten of – bedrijfsvaartuigen mogen liggen. Zo’n boot moet minimaal 50 jaar oud zijn. Als de originele romp van een boot of schip ontworpen is om te varen en de opbouw nog duidelijk oorspronkelijke kenmerken bezit, dan spreken we van een historische woonboot. Ook de zogenoemde “schark” wordt aangemerkt als historisch woonschip. De schark is een schip met een originele romp, waarbij de opbouw geheel of gedeeltelijk vervangen is door een in de regel eenlaags houten opbouw. Naast woonboten zijn er ook nog historische bedrijfsvaartuigen met een minimale leeftijd van 50 jaar die nu gebruikt worden als opslag- annex werkruimte.

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op kaarten die onderdeel worden van de Havenatlas. De kaarten zijn opgenomen in aangehangen beleidsnotitie. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1366. Gepubliceerd op 6 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1366.html

Rekenkamer hekelt macht ambtenaren Den Haag

Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben teveel petten op. Zij zijn ook als bestuurder verbonden aan een bedrijf of organisatie waar de gemeente zakelijke relaties mee onderhoudt. Dit levert een scheve machtscultuur op

De Haagse Rekenkamer concludeert in haar rapport Moeite met afstand dat ambtenaren van de gemeente vaak teveel verschillende rollen hebben die conflicterend zijn.

Commissariaat of toezichthouder

Zij zijn bijvoorbeeld bestuurder of commissaris/onafhankelijk toezichthouder binnen een zogenaamd ‘verbonden partij’ waardoor er sprake is van rolvermenging tussen het belang van de gemeente en het belang van de verbonden partij zélf. Een verbonden partij kan een andere overheidsorganisatie maar ook een private partij zijn.

Volgens de Rekenkamer komt het “regelmatig voor dat in de sturing van verbonden partijen de rol van eigenaar, opdrachtgever en/of toezichthouder belegd is bij één en dezelfde bestuurder of binnen dezelfde gemeentelijke afdeling”. De consequentie hiervan kan zijn dat minder optimale beslissingen worden genomen, omdat andere (conflicterende) belangen op de achtergrond meespelen.

De raad treedt niet op

De raad maakt nog onvoldoende gebruik van zijn kaderstellende rol ten aanzien van het beleid voor verbonden partijen. Zo stelt de raad in afwijking van de wettelijke voorschriften in de programmabegrotingen en -rekeningen geen visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen vast. Daarnaast maakt de raad geen gebruik van de mogelijkheid om in een verordening nadere regels over verbonden partijen vast te stellen. Andere G4 gemeenten hebben een Nota verbonden Partijen vastgesteld waarin kaders worden gesteld. Den Haag heeft dit nog niet. (Gemeente.nu, 8 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Rekenkamer-hekelt-macht-ambtenaren-Den-Haag-2742960W/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1688.html

Veel te laat gepubliceerd. Er zijn maar 14 dagen te gaan tot het evenement.

In die tijd kan geen andere dan een fake-zienswijzenperiode lopen.

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 14 januari 2016

o.a.

6 Vaststelling bestemmingsplan De Wetering

Bij besluit van 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Wetering’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied De Wetering. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 29 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen en het bestemmingsplan op het onderdeel The Wall vóór 1 februari 2016 te wijzigen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat de regeling ten aanzien van The Wall gewijzigd moet worden, omdat het bestaande en reeds eerder vergunde gebruik niet duidelijk en positief is bestemd, zodat daarover rechts-onzekerheid bestaat. Om deze rechtsonzekerheid weg te nemen, is nu een eindbestemming opgenomen voor The Wall in plaats van een uit te werken bestemming.

7   Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (ARK) helpt de gemeente om te sturen op realisatie van haar ambities en op de ontwikkelingen en initiatieven van andere partijen in de toekomstige parkzone. Het Ontwikkelingskader schrijft inrichtingsprincipes en –elementen voor om de ruimtelijke samenhang langs en over het kanaal te versterken en benoemt bijzondere plekken.

8 Commissiebrief S&R aanpassing markten

9 Cie S&R: Cremerstraat

9.b Cie S&R: Cremerstraat

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f05e4e3a-b74a-4856-b962-7aec9233bc46&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 19 januari 2016

o.a.

11 Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld door een drietal appellanten (waarvan 1 appellant het beroep heeft ingetrokken). Op 7 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van een zogenaamde tussenuitspraak (201501762/1/R2) gedaan en de gemeente opgedragen het door de Raad van State geconstateerde gebrek te herstellen en de geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat bij de woonbestemming een aanhef ontbreekt bij de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf, en dat in dezelfde regeling rechtsonzekerheid ontstaat doordat onbedoeld niet eenduidig is aangegeven dat in de regeling van aan-huis verbonden bedrijven uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A en B1 van de bij de planregels behorende Lijst van bedrijven ‘functiemenging’ zijn toegestaan, mits daarvoor ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is op deze onderdelen aangepast.

12 Cie S&R Cohenlaan

Geagendeerd door PvdD. De PvdD maakt zich zorgen over de toekomst van de 19 bomen die op het terrein staan. Daarom wil de PvdD graag met de wethouder in gesprek over de tendervoorwaarden en de randvoorwaarden bij de tender. Daarnaast vraagt de PvdD zich af hoe het college tot het besluit gekomen is het terrein aan de Cohenlaan te verkopen en of ook is overwogen het terrein een groene bestemming te geven.

13 Cie S&R Informatie over woningdelen en Friends-concept in Amsterdam

Geagendeerd door Student & Starter. De fractie van Student & Starter gaat graag in gesprek met de wethouder en andere fracties over woonconcepten waar meerdere huurders als niet-partners een woning delen. De bestaande woningvoorraad wordt op deze manier op een flexibele en efficiënte manier benut. Volgens de fractie kan het bestaande beleid toegankelijker worden gemaakt voor huurders zonder dat dit voordeliger uitpakt voor huisjesmelkers.

14 Cie S&R: Huisvesting Voedselbank/uitgiftepunten

Geagendeerd door CU en CDA. De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen graag in gesprek op welke manier de Gemeente de voedselbanken in Utrecht zo welwillend mogelijk tegemoet kan treden voor het faciliteren van de huisvesting. De voedselbanken zijn namelijk van onmisbare waarde voor de stad en hun huisvesting is hierbij van groot belang. De fracties zullen de wethouder bevragen naar de mogelijkheden binnen het gemeentelijk vastgoed en hoe de gemeente de voedselbanken tenminste kan helpen bij een zoektocht op de particuliere markt.”

15 Verslagen Expertmeetings Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Geagendeerd door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD willen de samenvattingen van de expertmeetings over gebieds-ontwikkeling nieuwe stijl agenderen voor de commissievergadering. De expertmeetings hebben op initiatief van de gemeenteraad plaatsgevonden. De bijeenkomsten leverden nuttige conclusies en aanbevelingen op voor gemeentelijke planprocessen. Omdat het college bezig is met de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie, de doorontwikkeling van het UPP en de invoering van de Omgevingswet, willen genoemde fracties graag in debat om te bespreken welke kaders we als gemeenteraad het college willen meegeven voor bovengenoemde ontwikkelingen. De fracties gaan graag in gesprek met andere fracties en de wethouder over de hoofdthema’s uit de expertmeetings: de rol van bewoners en ondernemers in alle stappen van het UPP, maatschappelijke waarde binnen ruimtelijke processen, transparantie en verwachtingenmanagement, open, gezamenlijke processen en versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke processen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=726&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 januari 2016

o.a.

17 Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra

Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.

18 Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht

Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.

19 Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.

21 Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.

22 Cie S&R Afronding beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht  

Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.

23 Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2

Geagendeerd door de PvdA. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht.

24 Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.

24.b Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied

26 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

27 BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over: grondoverdracht, financiën en het herontwikkelen van delen van het gebied; de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein; de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal; de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop; de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente; de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs; verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan; de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie; zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=727&FoundIDs=&year=2016

Agenda Gemeenteraad – 14 januari 2016

o.a.

4 Invoering betaald parkeren Rijnsweerd zuid

5 Energieplan en Duiding (Herzien)

6 Vaststellen Verordening op het Burgerinitiatief

7 Aanpassing Verordening Wmo 2016

8 Verordening Jeugdhulp 2016

9 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=727&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

7-1-2016           Raadsbrief Beantwoording toezegging Verordening Jeugdhulp 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

8-1-2016           Nieuwe locaties opvang asielzoekers

7-1-2016           Aanvullende informatie Wmo-verordening en eigen bijdrage

5-1-2016           Gevolgen uitspraak Regiotaxi Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

8-1-2016           Busbaan Vleuterweide

4-1-2016           Klanttevredenheid UVO

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=