Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    De staat verdrukt, de overheid is een plaag

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen en zo; slechts 80

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Knijp Monicabrug zorgt voor schonere lucht en file

o     Utrecht wil niet weten wat het luchtkwaliteitsbeleid van 75 miljoen heeft opgeleverd

o     Nieuwsbrief Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht december 2016

o     Milieudefensie die het beleid van GroenLinks vriendin Van Hooijdonk steunt, is een erg stoere klup. Zorg dat je er bij komt.

o     Boetes milieuzone Utrecht leveren 1,8 miljoen op

o     Bijlo en bewoners Utrecht-Oost: Verbreding van A27 is absurd plan

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Gekapte bomen uit Utrecht krijgen een nieuw leven als kerstbal

o     Bouw BioWarmte installatie mag doorgaan

o     Bio-energie blijkt funest voor de Europese natuur

o     Kamer wil af van bijstook biomassa kolencentrales

o     Eigen verantwoordelijkheid gemeenten bij energietransitie

–    DIVERSE BERICHTEN

o     Leger des Heils: ‘Aantal daklozen in Utrecht flink toegenomen’

o     Studenten pakken liever gratis OV-fiets dan de bus richting De Uithof

o     ‘Schrap geen regels, werk meer mee’

o     Raad voor de Journalistiek: RTV Utrecht in de fout bij berichtgeving over DUIC

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Leden Utrechtse referendumcommissie (her)benoemd

o     Speciale commissie om Utrechtse gemeenteraad toegankelijk te maken

o     Alles over financiën gemeente

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

De staat verdrukt, de overheid is een plaag

Op school, door de krant en de NOS wordt ons dagelijks voorgehouden: zonder overheid zou onze samenleving een grote chaos zijn, een oorlog van allen tegen allen ( Thomas Hobbes 1588-1679). Wij leren dat de moderne overheid er is voor het algemeen be­lang. Dat de overheid en de rechtspraak onpartijdig zijn en dat wij allemaal, wit of zwart, man of vrouw of iets anders en ongeacht etniciteit en geloof, gelijk zijn voor de overheid en dat de politie ook de vriend is van onze zwarte en gekleurde medemens. Wij leren dat de overheid voor ons zorgt en er is om grote problemen op te lossen. De werkelijkheid is helaas anders.

 

In Utrecht zou niemand in armoede hoeven leven als de gemeente de honderden miljoenen die over de balk worden gegooid voor het muziekpaleis, de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein, de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht , de instandhouding van de vele nut­teloze beleidsambtenaren en managers zou gebruiken voor schuldhulpverlening en structurele inkomenssteun

 

In Utrecht zou geen woningnood bestaan als de gemeente niet vele duizenden betaalbare so­ciale huurwoningen had laten slopen om die te vervangen door koopwoningen. In 1996 was het aandeel sociale huur 47%. Het beleid van de gemeente is sinds 2000 om dat terug te bren­gen naar 30%. In steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam idem. Het creëren van woningnood heeft geen ander doel dan het opdrijven van de prijs van woningen. Daar verdienen de banken aan (hypotheken), bouwend nederland en de gemeente zelf (leges op bouwvergunning, stijgende grondprijzen, onroerende zaak belasting).

 

Om de gemeenteraad en het publiek zo gek te krijgen dat ze met de sloop van sociale huurwo­ningen akkoord gingen besloot de gemeente Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Hoograven in persberichten en nota’s af te schilderen als wijken die onveilig en onleefbaar zijn doordat er zoveel Turken en Marokkanen wonen. Van der Laan (destijds staatssecretaris) en Vogelaar (destijds minister) en in Utrecht de wethouders Van Kleef en Bosch (allemaal van de PvdA) hebben met hun stigmatiserende verhalen over de eenzijdige bevolkingssamenstelling van “achterstandswijken” belangrijk bijgedragen aan afkeer tegen alloch­tonen om een argument te hebben om sociale huurwoningen te kunnen slopen.

 

In Nederland hebben we de ene na de andere onderwijshervorming gehad, hebben enorme fusies plaatsgevonden die een heel leger van managers en bestuurders aan een riant salaris geholpen hebben. En steevast met het verhaal dat kansarmen meer kansen moeten hebben. Dat het onderwijssysteem kinderen uit kansarme milieus nauwelijks kansen biedt en ervoor zorgt dat kinderen uit de gestudeerde elite worden bevoordeeld, daar is sinds de 60-er jaren niets aan veranderd. Allochtone kinderen van nu zijn net als arbeiderskinderen van toen zwaar oververtegenwoordigd op lagere beroepsopleidingen en voorbestemd voor ongeschoold werk en werkloosheid.

 

Als je bewoners vraagt wat zij het grootste probleem vinden, dan antwoordt een grote meer­derheid: onveiligheid en criminaliteit. Dat weet de overheid, maar die doet niets om de on­veiligheid terug te dringen, behalve aan de hand van politiestatistieken aantonen dat de onvei­ligheid elk jaar weer wat is afgenomen. Maar geen burger gelooft dat. En terecht want die po­litiestatistieken zijn gebaseerd op aangiften. En steeds minder mensen doen aangifte, want de politie komt in de meeste gevallen toch niet kijken. Wat burgemeesters wél doen is de stad vol hangen met camera’s, maar dat is slechts is om de indruk te wekken dat er iets wordt gedaan tegen de onveiligheid. Of, zoals in Utrecht lange tijd het geval is geweest, in achterstandswijken als Kanaleneiland mosquito’s plaatsen om het samenscholen van Marokkaanse hangjongeren te voorkomen. Dat paste in het stigmatiseringsbeleid waar ik het eerder over had.

 

In 1999 sprake EU-landen af dat in 2010 aan norm voor stikstofdioxide (NO2) zou wor­den voldaan. Het RIVM berekende in 2005 dat bij de gestelde norm van 40 microgram/m3 nog steeds elk jaar 16.000 Nederlanders enkele jaren te vroeg zouden sterven door luchtverontreiniging en tien keer zoveel mensen astma en copd zouden hebben. De overheid deed niets om die normen te halen behalve het produceren van stapels dure rapporten en actieplannen. Sterker nog, het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit werd bedacht om de EU-normen te ontduiken. Het gevolg is dat de norm die in 2010 moest worden gehaald in 2015 nog steeds niet is gehaald en dat er sinds 2005 in Nederland pakweg 100.000 Nederlanders voortijdig zijn overleden door luchtverontreiniging.

 

In 1997 spraken landen, waaronder Nederland, af dat de uitstoot van CO2 teruggebracht zou worden tot 6% onder het niveau van 1990. De gemeente Utrecht deed net als andere grote steden niets om die afspraak na te komen en doet nog steeds niets. Het autoverkeer in een stad is goed voor 40% van de CO2 uitstoot in de stad, maar het autoverkeer en de parkeergelegenheid terugdringen is er niet bij want de gemeente raakt de grond voor kantoren in het stationsgebied niet kwijt als er niet meer parkeervoorzieningen komen. Recentelijk zijn er in Nederland drie nieuwe steenkoolcentrales in gebruik genomen. Op het bezwaar dat de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen in Utrecht veel CO2 uitstoot en dat niet eens is berekend hoeveel is de rechtbank Utrecht (UTR 16/1787) niet ingegaan. Alsof het er niet toe doet dat zich een klimaatramp aan het voltrekken is.

 

Om te verbergen dat de overheid problemen als woningnood, werkloosheid, armoede, luchtverontreiniging, onveiligheid niet oplost maar juist erger maakt worden die problemen geweten aan de komst van vreemdelingen en migranten. Dat mes snijdt aan twee kanten. De schuld van alles wat verkeerd gaat kan gelegd worden bij allochtonen en de discriminatie die daar het gevolg van is zorgt ervoor dat allochtonen in grote getale beschikbaar zijn voor ongeschoold en slecht betaald werk én uitgespeeld kunnen worden tegen ongeschoolden met een hollandse achtergrond die daardoor ook genoegen moeten nemen met een karig loon. Het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen en het aanwijzen van zondebokken is een beproefd middel van de overheid om de aandacht af te leiden van wat de overheid verkeerd doet en ervoor te zorgen dat de woede van de mensen zich niet tegen de overheid richt maar tegen minderheden die toch al in de verdrukking zitten.

 

De afkeer van vreemdelingen wordt door de overheid overigens ook sterk bevorderd (zie de stringente door Cohen van de PvdA ontworpen vreemdelingenwet) onder druk van de Europese wapen-en bewakingsindustrie (Xenofobie business, À quoi servent les contrôles migratoires van Claire Rodier). Racistische propaganda om vluchtelingen en migranten aan de grenzen van Europa tegen te houden blijken vooral bedoeld om de Europese burger steeds meer belasting te laten afdragen waar de snel groeiende wapen- en bewakingsindustrie blij mee kan worden gemaakt.

 

De overheid die geacht wordt onze veiligheid te beschermen staat toe dat er nog steeds Amerikaanse kernwapens in Nederland liggen opgeslagen, laat zich door Amerika en de NAVO betrekken bij oorlogen in Irak, Syrië, Libië, Afghanisten en helpt bombardementen uit te voeren op onschuldige burgers die die oorlogsgebieden ontvluchten richting Europa, waar ze op voorstel van onder andere Diederik Samsom meteen (dus zonder asiel te kunnen aanvragen, wat in strijd is met mensenrechtenverdragen) worden teruggestuurd naar Turkije. Dat het Westen, dus ook Nederland, wordt gehaat en dat dat een voedingsbodem is voor wraak en terrorisme ligt voor de hand, maar dat is voor een overheid die er op uit is de belangen van de wapen- en bewakingsindustrie te behartigen en argumenten zoekt om de eigen bevolking steeds meer af te luisteren en in de gaten te houden geen punt van overweging.

 

Wat al deze voorbeelden duidelijk maken is dat de overheid er niet op uit is problemen op te lossen maar juist problemen maakt en ze in stand houdt. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat de overheid er op uit is zich onmisbaar te maken. Dat zorgt immers voor werk op de plank voor een leger van ambtenaren en het schept carrièremogelijkheden voor ambitieuze politici. De tweede is dat er enorm aan die problemen wordt verdiend door bouwend nederland, banken, de asfaltindustrie, de wapen- en bewakingsindustrie. Pro­blemen oplossen is vanuit de optiek van de overheid en haar vrienden het domste wat je kan doen, het zoiets als het slachten van de kip die gouden eieren legt.

 

Het spreekt vanzelf dat de overheid alles uit de kast moet halen om haar burgers wijs te blijven maken dat de overheid de belangen van het volk behartigt. Er zijn steeds meer mensen die niet meer geloven dat de overheid er voor hun is en dat de overheid hun problemen eerder erger maakt dan ze oplost. Het wantrouwen tegen de overheid en de politiek wordt door de politieke elite opgevat als een gebrek aan algemene ontwikkeling en het antwoord daarop is steeds meer propaganda. Propaganda verpakt in ‘wetenschappelijke’ adviezen en rapporten, die met behulp van ‘onafhankelijke’ ‘kritische’ ‘kwaliteitsmedia’ die uit de hand van de overheid eten, dagelijks aan de man wordt gebracht.

 

Dankzij internet zijn burgers voor hun informatie steeds minder afhankelijk van de overheid en van de mainstream media. Met name door facebook komen ze in contact met websites en blogs die totaal andere informatie bieden. Informatie waaruit bijvoorbeeld blijkt dat Amerika en zijn medestanders doen alsof zij Al Qaida en ISIS bestrijden, maar ze ondertussen van wapens voorzien. Dat de NAVO en Amerika om het hardst roepen dat Rusland een agressor is, terwijl de waarheid is dat Rusland omsingeld wordt door legerbases van Amerika en de NAVO. De sociale media brengen ons op de hoogte van het schandalig optreden van de politie tegen zwarte demonstranten en actiegroepen die zich verzetten tegen de uitzetting van vluchtelingen. En om nu te zorgen dat wij ons niet meer kunnen laten informeren anders dan door informatie die de goedkeuring van de overheid heeft is in het EU-parlement met grote meerderheid het voorstel Elżbieta Fotyga aangenomen om regeringsonwelgevallige informatie te censureren.

 

Laatst zei een goede vriend tegen mij: als het duidelijk is dat de overheid problemen maakt en in stand houdt in plaats van ze op te lossen, waarom verdoen we onze tijd dan met inspraak, juridische procedures tegen de overheid en participatietrajecten? Vroeger, toen de overheid nog klein was, losten we zelf onze problemen zelf op. Dat eigen initiatief hebben we ons laten afnemen. Wij hebben makke schapen van ons laten maken door een overheid die steeds meer over alles en iedereen de baas is gaan spelen en bepaald niet om dienstbaar te zijn, althans niet aan het volk.

 

Inderdaad. Waarom al die moeite doen om een onwillige wethouder ervan te overtuigen dat de biowarmteinstallatie en de stadsverwarming van Eneco een rendement heeft van niks en schadelijk is voor het milieu? Het is veel effectiever en veel minder werk als we met zijn allen ons contract met Eneco opzeggen en een andere leverancier zoeken. Dan laat Eneco het wel uit zijn hoofd om die biowarmteinstallatie te bouwen en dan komt er snel een eind aan die veel te dure stadsverwarming.

 

Veel bewoners zijn het zat dat er in hun buurt overlast wordt bezorgd en dat klagen bij de ge­meente en de politie niet helpt. Die organiseren zelf een soort buurtwacht. Met whatsapp is dat heel makkelijk. Het aantal inbraken in een buurt met een actieve buurtwacht daalt spectaculair. Laat Toezicht&Handhaving maar wegblijven, want die komen toch niet. Die kan je ’s avonds laat trouwens niet eens meer bellen.

 

In verschillende buurten beginnen mensen buurtzorg op te zetten om elkaar te helpen. Met veel bureaucratische ellende kan je van de gemeente 10 minuten zorg krijgen. Dan is het veel makkelijker om elkaar te helpen. Als de gemeente toch niets doet dan moeilijkheden maken, laat ze dan een flink aantal leidinggevenden en beleidsambtenaren eruit gooien. Dat scheelt in de tegenwerking en het is goedkoper ook.

 

De overheid heeft ons leven duur gemaakt. Wij moeten steeds langer werken voordat we met pensioen kunnen gaan. En wat krijgen we er voor terug? Een overheid die het oplossen van problemen voornamelijk in de weg staat en ons bestaan juist onveilig maakt. We moeten het initiatief weer terugnemen. Minder overheid maakt het leven goedkoper, prettiger, veiliger en gezonder. Liberaal, maar waar.

(keesvanoosten.nl, 8 december 2016)

http://www.keesvanoosten.nl/de-staat-verdrukt-de-overheid-is-een-plaag/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Opnieuw groots geklungel

Bomen kappen en zo; slechts 80

Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-36944

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171471. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171471.html

Van de 9 bijlagen zijn er 7 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Vaartscherijnstraat 1A te Utrecht, HZ_WABO-16-36943

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171468. Gepubliceerd op 7 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171468.html

De bijlage bij de publicatie heeft betrekking op de Brasemstraat i.p.v. op de Vaartscherijnstraat.

Hoe kan dat? Omdat niemand niemands werk controleert.

Volkomen ondeugdelijk. Moet opnieuw.

Overigens deugt de verkeerde aanvraag in zichzelf ook niet. De aanvraag vermeldt als bijlage bij de aanvraag de aanvraag zelf. Een soort Escher-act in vergunningland.

De dienst Vergunningen had ook t.o.v. deze aanvraag kritisch moeten zijn: niet-ontvankelijk verklaren.

Hoofddijk te Utrecht, HZ_WABO-16-37157

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 46 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171479. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171479.html

Locatie slechts vagelijk aangegeven.

Van de 7 bijlagen zijn er 5 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Framboosstraat 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-37271

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171482. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171482.html

Van de 2 bijlagen is er 1 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Maarssenseweg te Vleuten, HZ_WABO-16-37218

Het kappen van 48 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171593. Gepubliceerd op 7 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171593.html

Locatie slechts vagelijk aangegeven.

Van de 6 bijlagen zijn er 4 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Aanvrager: Nu kappen anders gaat het niet voor het broedseizoen en moeten we een jaar wachten

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-37871

Het verplaatsen (herplanten) van twee plantanen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 172172. Gepubliceerd op 8 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-172172.html

De aanvraag alsook zijn bijlagen helemaal niet bijgevoegd.

Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Knijp Monicabrug zorgt voor schonere lucht en file

De eindrapportage van de zogeheten ‘Knijp Monicabrug’ concludeert een jaar na invoering van de verkeersmaatregel in Utrecht dat de luchtkwaliteit aan de Weerdsingel Westzijde en Oudenoord is verbeterd.

Ook zijn er nadelen vastgeld: zo zijn er veel file’s op de Kaatstraat en Oudenoord.

Door de maatregelen voldoet de Weerdsingel aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De ‘knijp Monicabrug’ doseert het autoverkeer op het Paardenveld en op het kruispunt Weerdsingel Westzijde – Oudenoord. De Weerdsingel is ingericht als 30 kilometergebied met meer ruimte voor fietsers.

De hoeveelheid verkeer van de Weerdsingel Westzijde naar de Oudenoord is daardoor met 25 tot 30 procent afgenomen. Het autoverkeer neemt grotendeels de door de gemeente gewenste alternatieve route: om de binnenstad heen. Door de vermindering van het autoverkeer is de luchtkwaliteit verbeterd. De knijp Monicabrug heeft hiermee het gewenste effect.

Nadelen

De eindrapportage noemt ook enkele nadelen. Zo is er zoekgedrag van automobilisten in Pijlsweerd gesignaleerd, is er meer verkeer over de Acaciastraat en is er geregeld file op de Kaatstraat en de Oudenoord. De rijtijden van de bussen op het traject Kaatstraat-St. Jacobsstraat zijn hierdoor verslechterd.

In december worden de uitkomsten van de eindrapportage met inwoners uit de omliggende wijken besproken. (Nu.nl, 3 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4359450/knijp-monicabrug-zorgt-schonere-lucht-en-file.html

Rapport: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=090f6a7f-57e8-4b83-b855

Rapportage 3-meting zomer 2016: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=8e6d9031-4963-4607-859f

Standpunt van het college: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=bdad4780-24e4-4538-8002-052eb868f1c5

 

Utrecht wil niet weten wat het luchtkwaliteitsbeleid van 75 miljoen heeft opgeleverd

De gemeente Utrecht heeft sinds het jaar 2005 naar schatting een slordige 75 miljoen euro uitgegeven aan luchtkwaliteitsonderzoek en -beleid. Daar zijn actieplannen voor gemaakt. Er is veel onderzoek verricht. Er zijn veel dure advocaten en adviesbureaus aan te pas gekomen. Er is jarenlang een luchtcoördinator van betaald, die 315.000 euro per jaar declareerde. Toen die vertrok kregen we daar een programma manager luchtkwaliteit voor in de plaats. Bij de afdeling Milieu zijn sinds jaar en dag meerdere luchtkwaliteitsdeskundigen werkzaam. Dat kost allemaal handen vol geld.

En ja, er zijn ook maatregelen genomen: bijvoorbeeld communiceren over luchtkwaliteit, verbeteren inzet transferia, verbeteren doorstroming, optimaliseren goederenvervoer, intensiveren mobiliteitsmanagement, verplaatsen touringcarterminal, stimuleren fietsverkeer. Maatregelen die of geen effect hadden en alleen maar mooi klinken, of niets met luchtkwaliteit te maken hadden zoals de verplaatsing van de touringcarterminal of in feite maatregelen waren om de autobereikbaarheid te bevorderen (asfalt voor betere doorstroming). En recentelijk de milieuzone voor personen- en bestelwagens waarvan inmiddels is gebleken dat die geen enkel effect had. Kosten 10 miljoen.

Lees verder: http://www.keesvanoosten.nl/utrecht-wil-niet-weten-wat-luchtkwaliteitsbeleid-van-75-miljoen-heeft-opgeleverd/

Het relaas impliceert wel bijna een stemadvies.

 

Nieuwsbrief Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht december 2016

Geachte ontvanger,

Twee onderwerpen:

  1. Morgen, 6 december 10.00 uur. behandelt de Raad van State het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht tegen het besluit milieuzone personen- en bestelwagens. In opdracht van de gemeente heeft TNO een rapport geschreven over het effect van een jaar milieuzone. Volgens dat rapport kon er geen effect worden aangetoond. Niet voor NO2 en niet voor EC (‘roet’).

Dat de milieuzone geen aantoonbaar effect in de milieuzone zou hebben is ook wat de Stichting destijds voorspeld heeft en waarom de Stichting de milieuzone altijd heeft beschouwd als een (kostbare) symboolmaatregel die in feite de bedoeling heeft het autoverkeer niet terug te hoeven dringen.

De Stichting heeft ook van meet af aan tegen de milieuzone aangevoerd dat die tot veel omrijden en dus veel extra autokilometers zou leiden. Dat is met name het geval omdat het maar om een hele kleine milieuzone gaat. Dat extra omrijverkeer maakt volgens de Stichting dat het effect van de milieuzone per saldo negatief is.

Bijgaand treft u als bijlage aan “Effecten milieuzone Utrecht”, dat bij de Raad van State is ingebracht om uit te leggen waarom de Stichting deze mileuzone een slechte zaak vindt.

Utrecht wil effect niet weten van luchtkwaliteitsbeleid (75 miljoen)

  1. Sinds 2005 heeft de gemeente naar schatting 75 miljoen uitgegeven aan luchtkwaliteitsbeleid. Naar aanleiding van een wob-verzoek liet de gemeente op 2 december weten geen document te hebben waaruit blijkt wat het effect van dat beleid is geweest.

Dat de luchtverontreiniging geleidelijk minder wordt, hoewel in 2015 nog steeds niet voldaan werd aan de NO2-norm (waarin 2010 al aan moeten worden voldaan!) heeft vrijwel alleen te maken met factoren waar het gemeentelijk beleid geen invloed op heeft: schonere motoren, – verwarmingsketels en – fabrieken. Dat minder worden had dus ook plaatsgevonden zonder gemeentelijk beleid.

De werkelijkheid is dat de lucht minder schoner is geworden dan verwacht zou mogen worden gegeven het schoner worden van motoren, verwarmingsketels en fabrieken. De vraag is daarom of het gemeentelijk beleid niet juist een negatief effect heeft gehad.

Met vriendelijke groet,

SSLU

 

Milieudefensie die het beleid van GroenLinks vriendin Van Hooijdonk steunt, is een erg stoere klup. Zorg dat je er bij komt.

Milieudefensie die vrijdag 2 december haar leden in Utrecht opriep om naar de zitting te komen van vandaag over de milieuzone (“Misschien zie ik jou daar”), heeft de Raad van State daags voor de zitting bericht zelf niet te komen. Zie bijlage.

Van: Anne Knol-Milieudefensie <mobiliteit=milieudefensie.nl@mail126.atl11.rsgsv.net> namens Anne Knol-Milieudefensie <mobiliteit@milieudefensie.nl>
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 20:41:49
Aan:
Onderwerp: Dinsdag is de zitting over de milieuzone in Utrecht

Beste Utrechter,

Even een kort berichtje voordat het weekend begint. Aanstaande dinsdag om 10:00 uur vindt de zitting plaats van het hoger beroep rondom de milieuzone in Utrecht. Ik ben erbij!

De gemeente Utrecht heeft een milieuzone ingesteld om de meest vervuilende auto’s te weren uit de binnenstad. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van alle inwoners van Utrecht. Afgelopen januari stelde de rechtbank dat de milieuzone terecht was ingesteld.

Lees hier het verslag van de vorige zitting

Vervolgens hebben de partijen die de zaak hadden aangespannen, KNAC en SSLU, besloten in hoger beroep te gaan. Die zaak dient aanstaande dinsdag. De uitspraak zal pas later volgen.

Praktisch: De zitting vindt plaats op 6 december om 10 uur bij de Raad van State in Den Haag en is open voor toeschouwers. Het adres van de Raad van State is Kneuterdijk 22 in Den Haag. De zitting vindt plaats in Algemene kamer, unit A1. Misschien zie ik jou daar ook!

Hartelijke groet,

Anne Knol

Campagneleider Mobiliteit

(E-mail Milieudefensie, 2 december 2016)

………….  en toen ………………

Amsterdam, 5 december 2016

Geacht College,

Hierbij laat ik u weten dat Vereniging Milieudefensie ter zitting niet aanwezig en ook niet

vertegenwoordigd zal zijn.

Cliënte heeft aan hetgeen zij in eerste aanleg deed zeggen niets toe te voegen, met dien verstande dat zij zich voor het overige aansluit bij het standpunt dat van de kant van de gemeente Utrecht is ingenomen en zoals dat ter zitting verder zal worden uitgewerkt.

Ik stuur een kopie van deze fax per email aan de gemachtigden van de andere partijen.

Ik dank u voor de hieraan te besteden aandacht.

Hoogachtend,

Zie bijlage.

 

Boetes milieuzone Utrecht leveren 1,8 miljoen op

De schatkist wordt aardig gespekt door boetes voor het overtreden van de milieuzone. De gemeente heeft in anderhalf jaar tijd bijna 20.000 boetes uitgedeeld aan dieselrijders die de milieuzone binnen kwamen, blijkt uit cijfers die de gemeente aan BNR heeft verstrekt.

De boetes leverden het Rijk 1,8 miljoen euro op.

(BNR.nl, 6 december 2016)

https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10315011/boetes-milieuzone-leveren-utrecht-1-8-miljoen-op

Utrecht investeerde 75 miljoen in deze cashcow van het rijk.

 

Bijlo en bewoners Utrecht-Oost: Verbreding van A27 is absurd plan

Een groep inwoners van Utrecht-Oost, zamelt geld in voor een onderzoek tégen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Boeg-beeld is caberetier en schrijver Vincent Bijlo.

De campagne ’15 tegen 14, stop de verbreding van de A27′ op de website voorjestadsie.nl moet 30.000 euro opleveren. 15 verwijst naar het minimale doneerbedrag van 15 euro, 14 op het aantal rijstroken in de geplande verbreding. Gisteravond stond de teller van de inzameling op 21 procent. Cabaretier Vincent Bijlo uit Bunnik fungeert als boegbeeld en stuurt donateurs een persoonlijke brief.

Waarom moet er wéér een onderzoek komen?

,,We willen een bureau in kaart laten brengen wat de alternatieven zijn en hoeveel die kosten. Het is een absurd plan. Die 1,2 miljard euro die het kost, is veel beter te besteden. Er is nooit goed onderzocht wat goed bruikbare alternatieven zijn zonder de verdiepte ‘bak’ bij Amelisweerd te verbreden. De cijfers die minister Schultz van Haegen heeft gebruikt voor haar besluit komen uit 2006. We willen uit laten zoeken hoe de verkeersstromen lopen. Die kunnen in de loop van de jaren veranderd zijn. En wat de alternatieven met openbaar vervoer zijn. De Tweede Kamer is onvermurwbaar. Het is belachelijk dat wij als burgers dit onderzoek moeten laten uitvoeren.”

Minister Schultz van Haegen zegt dat een volgend kabinet de verbreding niet kan terugdraaien.

,,Als je een plan uitvoert, doe het dan op basis van actuele cijfers. Het neerkwakken van meer asfalt lost niets op en gaat alleen ten koste van bomen en geld. Neem nou de nieuwe aansluiting op de A12 bij Bunnik. Die is ook gebouwd op basis van een oude prognose en er rijdt nu bijna niemand. Het lijkt wel een Oost-Europese weg.”

Er komt een brede overkapping over de snelweg ter hoogte van de Koningsweg.

,,Die is geweldig. De oude zichtlijnen worden hersteld, dus daar ben ik voor. Maar doe het niet in combinatie met de verbreding.”

Waarom komt u voor landgoed Amelisweerd op?

,,Het is de groene long tussen Utrecht en Bunnik. Ik kom er graag, al moest ik aan het begin erg wennen aan het geluid van de A27. Die hangt continu een deken over het landgoed. De historische en landschappelijke waarden zijn hoog. Er staan bomen van 300 jaar oud. Ik houd van het theehuis, de Veldkeuken en Museum Oud Amelisweerd. Er komen zó veel mensen recreëren. De druk op het gebied is al groot en mag niet groter worden.

In een filmpje over de crowdfundingsactie zit u in een auto op een viaduct over de snelweg.

,,Dat is bewust. Ik wil niet doen alsof ik alles met de fiets of lopend doe. Ik zit ook wel eens in de auto.”

Heeft het onderzoek nog zin?

,,Altijd, want we moeten het debat gaande houden. Voor de minister is het het prestigeproject dat ze doordrukt, voordat ze vertrekt uit de politiek. We moeten dus met een doorwrocht rapport komen, zo snel mogelijk. Het is zo zonde er 1,2 miljard euro aan te besteden.”

(AD.nl, 7 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/bijlo-en-bewoners-utrecht-oost-verbreding-van-a27-is-absurd-plan~a8df0cd1/

Voor deelname: https://voorjestadsie.nl/

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Vindt Eneco dat wel goed? Het gaat immers ten koste van het ‘bio-branden’ wat dan de luchtverontreiniging vermindert.

Gekapte bomen uit Utrecht krijgen een nieuw leven als kerstbal

Een kerstbal in je boom met de Domtoren, gemaakt van écht Utrechts stadshout: sinds kort kan het. Eigenaar en enige medewerker van het bedrijf ‘Noest’, Tom van Straaten, maakt allerlei producten van bomen die door de gemeente zijn gekapt en anders versnipperd zouden worden.

(Nu.nl, 5 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4359988/gekapte-bomen-utrecht-krijgen-nieuw-leven-als-kerstbal.html

 

Bouw BioWarmte installatie mag doorgaan

De bouw van de BioWarmte installatie in Utrecht op Lage Weide mag doorgaan van de rechtbank. Wel worden er strengere eisen gesteld aan de uitstoot.

In de vergunning is de grenswaarde 0,1 nanogram per kubieke meter aan dioxines en furanen. Eneco zegt te kunnen voldoen aan een norm van 0,05 en heeft een streefwaarde van 0,03. De rechtbank heeft de norm daarom gesteld op 0,05 nanogram per kubieke meter.

(AD.nl, 5 deember 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/bouw-biowarmte-installatie-mag-doorgaan~aaf21ddc/

 

Bio-energie blijkt funest voor de Europese natuur

Veel grootschalig bio-energie projecten blijken desastreus voor de natuur.

Bovendien helpen ze niet bij het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een vandaag uitgekomen ‘zwartboek’ van Birdlife Europa en Transport & Environment.

Vogelbescherming berichtte vorige week via een persbericht ‘Bio-energie Funest voor Europese Natuur’. Terwijl hun eigen voorzitter Atze Nicolai (VVD) tegelijk commissaris is bij Eneco. Dat energiebedrijf bouwt mogelijk twee 30MW-bosverbranders in Utrecht, zoals wij gisteren meldden. Die leveren Eneco minimaal 13 miljoen euro subsidies per jaar per stuk, als ze eenmaal in bedrijf zijn.

Voor 1 van die bosverbranders gaf de Raad van State gisteren goedkeuring, nadat 2 milieuclubs een zaak had en aangespannen wegens mogelijke milieuvervuiling en natuurschade.

Eneco geeft doekjes voor bloedende vogels

De betrekkingen met Eneco zijn vanuit vogel-oogpunt dubieuzer. Eneco betaalde Vogelbescherming voor een vogeleiland-project als natuurcompensatie Pier van Oterdum.

Als doekje voor bloedende vogelslachtoffers van haar windfarm Delfzijl Noord met 19 windturbines op de Schermdijk en de Pier van Oterdum in vogelgebied de Waddenzee.

Het vogeleilandje kan zo zeIfs extra schadelijk zijn voor vogels, omdat het ze aantrekt en werkt als ecologische val.

(Climategate, 23 november 2016)

http://climategate.nl/2016/12/08/vogelbescherming-bouwt-zelf-bosverbranders-vogelmolens/

 

Terechte doodklap voor de stadsverwarming. Het zijn belasting-eurobiljetten die de meeste warmte geven.

Kamer wil af van bijstook biomassa kolencentrales

De Tweede Kamer wil per direct af van miljardensubsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. Minister Kamp (Economische Zaken) is daar niet blij mee en waarschuwt dat door het schrappen van bijstook biomassa het doel van het Energieakkoord niet meer gehaald kan worden.

Energiebedrijven krijgen op dit moment enkele miljarden euro’s subsidie om onder andere houtsnippers mee te stoken in kolencentrales. Dit is beter voor het milieu dan gebruik van kolen.

Minister Kamp staat op het punt om opnieuw miljardensubsidies uit te delen voor het gebruik van biomassa, maar een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oproep van de PvdA aan de minister om hier geen geld meer voor uit te trekken.

„Deze houtversnippersubsidie moet stoppen. Bomen worden omgehakt in Canada en per boot naar Rotterdam vervoerd om vervolgens hier te worden verbrand in kolencentrales”, aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos tijdens een debat over schone energie.

Kamp vindt het zeer onverstandig om te stoppen met de bijstook van biomassa. „Ik ben verrast. Als we stoppen dan halen we absoluut niet de doelstelling van het Energieakkoord in 2020”, zegt de bewindsman. „We hebben ter vervanging twee grote windmolenparken in zee extra nodig. Dit kan echt niet.”

Bommetje onder energieakkoord

De PVV is blij dat de PvdA een bommetje legt onder het energieakkoord. De partij was nooit te spreken over dit vergroeningsakkoord tussen onder andere het bedrijfsleven en allerlei milieuorganisaties.

(deTelegraaf, 8 december 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27190354/___Geen_bijstook_biomassa___.html

De milieutransitie moet in de gemeenten gestalte krijgen. Het ware goed als de gemeenteraad opdracht geeft voor het (vooral scherp) in beeld brengen van de vanuit milieu- en kostengezichtspunt aanvaardbare alternatieven voor stadsverwarming en gas. Elke partij kan in zijn verkiezingsprogramma voor 2018 gemotiveerde aanbevelingen stoppen voor het verdere keuzetraject.

 

Eigen verantwoordelijkheid gemeenten bij energietransitie

De decentrale overheden hebben een eigen verantwoordelijkheid bij de energietransitie. Samen met overheden, bedrijven en inwoners moeten de gemeenten samen de schouders zetten onder de omslag naar het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken in de Energieagenda, die hij woensdag 7 december heeft gepresenteerd.

Unieke verantwoordelijkheid

‘De energietransitie zal alleen gerealiseerd worden als de belanghebbende partijen – het Rijk, decentrale overheden, burgers, bedrijven en andere actoren uit de samenleving vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kunde bereid zijn om hieraan bij te dragen,’ zo schrijft de minister. Volgens de bewindsman hebben decentrale overheden daarbij wel een eigen unieke verantwoordelijkheid.

Maatwerk

De VNG, IPO en de Unie van Waterschappen willen de verantwoordelijkheid gezamenlijk oppakken en zijn daar ook al mee bezig. In de Energieagenda onderschrijft Kamp de positie van de regio: ‘De beslissingen over energie-infrastructuur kennen sterke regionale componenten, waardoor maatwerk nodig is. Decentrale overheden gaan samen met netbeheerders een belangrijk rol vervullen.’

Duurzaam

In de Energieagenda schetst Kamp een beeld van het jaar 2050. In dat jaar stoken zo min mogelijk Nederlanders thuis nog aardgas, worden er alleen nog duurzame auto’s verkocht en telt de Noordzee veel meer windmolens. ‘We pakken nog vaker de fiets, vrachtwagens rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine.’

CO2 in zeebodem

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitstoten. ‘Dat vereist grote investeringen’, aldus Kamp, ook al probeert het kabinet de overgang naar een duurzame energievoorziening volgens hem zo efficiënt mogelijk te maken. Zo wil hij meer voorzieningen voor fietsers aanleggen en de industrie ‘krachtig stimuleren’ zuiniger en schoner te werken. De CO2 die de industrie toch nog uitstoot, wil hij opslaan in lege aardgasvelden in de Noordzeebodem. En in 2035 moeten er geen auto’s meer worden verkocht die op fossiele brandstoffen rijden.

Nieuwe woonwijken

Bij het uitbannen van gas is de snelste winst volgens de minister te behalen in nieuwe woonwijken. Vanaf 2018 wordt de verplichting voor gasaansluitingen op nieuwe wijken geschrapt. Gemeenten moeten bij de overstap naar andere vormen van verwarming, die bijvoorbeeld kan komen van (restwarmte van) de industrie, een voortrekkersrol gaan spelen. Het doel is om in 2050 zo min mogelijk huizen nog met gas te verwarmen, maar een hard verbod komt er vooralsnog niet.

Hulp van burgers

Kamp hoopt ook op de hulp van burgers. Hij wil het voor hen aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan. Zo hebben ze die achter de hand voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of kunnen ze die verkopen wanneer de vraag naar energie groot is. ‘Iedereen moet verantwoordelijkheid voelen voor de energietransitie’, benadrukte de minister.

VNG is enthousiast

De VNG is enthousiast over de Energieagenda. Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, stelt dat deze agenda het perspectief biedt dat nodig is om af te stappen van fossiele energie en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. ‘Alleen, de urgentie die wij als overheden voelen, wordt niet altijd herkend door onze inwoners en ondernemers. Wíj baseren onze ambities op wetenschappelijke berekeningen, statistieken en langetermijnperspectieven. Wij spreken over een zeespiegelstijging, terwijl je die niet ziet als je op het strand staat. En over een toename van het CO2-gehalte in de lucht, die je niet merkt als je ademt. Mensen zien het niet, maar gaan het wél merken. Nu we de urgentie delen, staan we voor de opgave om onze inwoners hierbij mee te nemen.’

(Binnenlands Bestuur, 7 december 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/eigen-verantwoordelijkheid-gemeenten-bij.9553723.lynkx

De stad is van de burgers. De ambtenaren moeten de burgers helpen. Niet andersom, zoals de sprekende mandarijn impliciet zegt.

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Leger des Heils: ‘Aantal daklozen in Utrecht flink toegenomen’

Volgens het Leger des Heils is het aantal daklozen in de stad Utrecht het afgelopen jaar toegenomen. De druk op opvang en beschermd wonen is onverminderd groot, zegt de gemeente.

Bas Pol van het Leger des Heils in Utrecht constateert dat er in de stad het laatste jaar veel daklozen bijkwamen. Het gaat met name om ‘nieuwe daklozen’. Dat zijn de mensen die onlangs dakloos zijn geworden door bijvoorbeeld een scheiding, ontslag of omdat zij een slechte investering deden.

De financiële crisis heeft hierbij een grote rol gespeeld zegt Pol. ,,Vroeger had je veel dak- en thuislozen die verslaafd waren aan drugs. Zij kenden het straatleven. Deze nieuwe daklozen kennen die wereld helemaal niet.”

Niet alleen in Utrecht is het aantal daklozen behoorlijk toegenomen. In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 in totaal meer dan 13.000 daklozen bij, een toename van 74 procent.

Druk

Als gevolg van het toenemend aantal daklozen is de druk op de hulpverlening alleen maar groter geworden, zegt Pol. ,,En dan gaat het niet om het afgelopen jaar. De druk is al een tijd toe aan het nemen.’’ Op dit moment staan er bij het Leger des Heils 99 mensen op de wachtlijst. De wachttijd is ongeveer negen maanden.

Volgens ex-dakloze Ruben Wessels, bekend door publicaties in deze krant over bewoners van een tunnelbuis onder de Catharijnesingel, is er ook nog een verschil tussen daklozen die hulp zoeken en daklozen die dat niet willen. ,,Op verschillende plekken in de stad zijn groepen daklozen die met elkaar de nacht proberen door te komen. Een groep van ongeveer 300 Polen brengt in opengebroken caravans de nacht door. Zij komen niet voor in de statistieken. En zij kunnen niet terecht in de nachtopvang.”

Nachtopvang

Volgens de gemeente is het aantal daklozen in de nachtopvang al drie jaar stabiel. In 2013 waren het er 733, in 2014 781 en vorig jaar 740. Tot juli 2016 stond de teller op 432. Er staan volgens de gemeente 337 mensen op wachtlijsten voor opvang en hulp. Dat waren er dit voorjaar 401, maar dat is daarna verminderd door ‘gezamenlijke inspanning van de partners in de opvang’.

Utrecht erkent dat de druk op de opvang nog te hoog is. De gemeente hoopt dat de wachtlijsten de komende maanden slinken.

(AD.nl, 9 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/leger-des-heils-enlsquo-aantal-daklozen-in-utrecht-flink-toegenomenenrsquo~a9aec777/

 

Studenten pakken liever gratis OV-fiets dan de bus richting De Uithof

Gratis OV-fietsen lijken een goed alternatief om de drukke buslijnen richting De Uithof te ontlasten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Decisio onder ruim 400 Utrechtse studenten.

(……)

Bovendien is twintig procent bereid om één euro te betalen. Dit is belangrijk omdat het openbaar vervoer tijdens de spitsuren overbelast is. Vanaf januari 2017 wordt de drukte versterkt doordat landelijk ruim 100.000 mbo’ers ook toegang krijgen tot de kaart.

Het openbaar vervoer tussen Utrecht CS en De Uithof is tijdens spitsuren al langere tijd overvol, wat leidt tot lange wachttijden. Vanaf 2018 vangt de Uithoflijn deze drukte op. Toch verwacht de gemeente Utrecht dat de tram rond 2025 opnieuw onvoldoende ruimte biedt voor de vervoersvraag.

(NU.nl, 5 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4360628/studenten-pakken-liever-gratis-ov-fiets-dan-bus-richting-uithof.html

Een tram door de binnenstad wordt het ook niet. Die zou de bus moeten vervangen die een probleem is. De tram is niet minder een probleem. De tram zal dan ook bestreden worden door belanghebbende binnenstadsbewoners.

Het wordt met het toenemend aantal fietsers steeds gevaarlijker op de door winkeliers en vervoerders genaaste fietspaden (expeditieruimte) op het traject Vredenburg-St. Jacobsstraat en de Oudwijkerdwarsstraat.

De tram kan niet opschieten met de zwalkende voetgangers en dito fietsers.

Hoogste tijd dat de gemeente de onaantrekkelijke fietsroute ‘om de zuid’ opwaardeert tot een snelle en acceptabele route. Een goed omschreven prijsvraag kan ook helpen. De denkkracht van het publiek, die in dit soort zaken meestal het beste is, kan dan aangesproken worden.

 

‘Schrap geen regels, werk meer mee’

In 12 binnensteden in Nederland is een pilot afgerond om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert. De conclusie: niet het schrappen van regels, maar een meer coöperatieve houding van de gemeente leverde de grootste winst op. Toch zijn er ook diverse concrete regels verbeterd.

(Gemeente.nu, 2 december 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/economie/schrap-geen-regels-werk-meer-mee/

Het stokpaardje van de liberalen. De voordelen voor de ondernemers zijn in veel gevallen voor de burgers nadelen. Maar uiteindelijk zijn het de burgers die de economie aan de gang houden.

De aanbevolen coöperatieve houding is richting burgers nog meer nodig. Dagelijks wordt echter geprobeerd burgers met een procedure-inrichting buiten spel te zetten.

 

Raad voor de Journalistiek: RTV Utrecht in de fout bij berichtgeving over DUIC

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat RTV Utrecht ‘deels onzorgvuldig’ te werk is gegaan bij berichtgeving over de bezorgkwaliteit van de papieren DUIC krant, in maart dit jaar. In de uitspraak komt naar voren dat RTV Utrecht DUIC onvoldoende gelegenheid tot wederhoor heeft geboden en de inhoudelijke reactie die werd gegeven onvoldoende heeft weergegeven in het artikel. De Raad stelt dat RTV Utrecht daarom ‘journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld’.

“RTV Utrecht heeft in eigen beheer een niet-representatief onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek zou blijken dat slechts een klein deel van de toegezegde oplage van de DUIC krant daadwerkelijk werd bezorgd.

(DUIC.nl, 6 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/raad-journalistiek-rtv-utrecht-fout-berichtgeving-duic/

Eén van de redacteuren van Nieuwsch slechts heeft twee keer DUIC in de brievenbus gekregen.

Dat was alles.

Meld niet-bezorging van DUIC aan RTV Utrecht (http://www.rtvutrecht.nl/omroep/faq/).

DUIC is overigens een als (digitale) krant verkleed propagandaproject van B&W.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Leden Utrechtse referendumcommissie (her)benoemd

Op donderdag 8 december 2016 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering besloten (……) te benoemen tot lid van de gemeentelijke referendumcommissie.

De onafhankelijke referendumcommissie is door de gemeenteraad ingesteld om toezicht te houden op het verloop van het referendumproces. Zij geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de referendumverordening. De referendumcommissie houdt toezicht op zowel het raadgevend als het raadplegend referendum. Bovendien behandelt de commissie ook klachten van inwoners over de gemeentelijke voorlichting over het referendum en de wijze waarop initiatiefnemers van het referendum campagne voeren.

(Utrechtnieuws.nl, 8 december 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61820/leden-utrechtse-referendumcommissie-herbenoemd/

Onzin. Er is echter wel een commissie nodig die toezicht houdt op de gemeenteraad. De raad negeert de uitslag van een referendum volkomen. De fontein van beton, asfalt en glas tussen de Utrechtse binnenstad en het Merwedekanaal is daarvan de uitkomst.

Wie zijn tijd goed besteedt die neemt niet deel aan een referendum in Utrecht.

 

Nog meer onzin

Speciale commissie om Utrechtse gemeenteraad toegankelijk te maken

Een commissie van externe experts gaat bekijken hoe de Utrechtse gemeenteraad toegankelijker kan worden. Dit gebeurt op verzoek van de raad zelf, die zich meer wil openstellen voor bewoners van de stad.

Uitgangspunt van de raad is dat ‘een open, toegankelijke stad als Utrecht, een open en toegankelijke raad verdient’. Om te bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden, is een commissie van vier externe experts samengesteld. Deze komen deels uit Utrecht, deels daarbuiten.

Er is door de raad bewust gekozen voor experts met diverse achtergronden. Zo is commissielid Scott Douglas universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, terwijl voorzitter Jan Dirk Pruim griffier is in Almere en een achtergrond heeft als gemeentesecretaris. De andere twee leden zijn Anke Siegers (directeur van netwerkorganisatie) en Amalia Deekman (senior onderzoeker in de cultuursector).

In het voorjaar van 2017 rondt de commissie haar onderzoek af en geeft deze raad advies.

(Nu.nl, 9 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4362912/speciale-commissie-utrechtse-gemeenteraad-toegankelijk-maken.html

De echte experts wonen in de Utrechtse doodlopende straten. Het is hen al bekend waar de schopen wringt, het hoeft dus niet onderzocht te worden.

De raad vertikt het een goede eigen ondersteuning te organiseren en laat zich in de luren leggen door B&W en ambtenaren. De raad heeft ook een verkeerde attitude, gaat liever lui op schoot zitten bij de wethouders in plaats van alles goed na te lopen en in het belang van de burgers waar nodig de bestuurders de oren te wassen.

Voor de gemeenteraad die in meerderheid de boel in essentie wil laten zoals die is, is zo’n commissie comfortabel. Het advies van de commissie maakt het mogelijk een beetje smaakpoeder over de bestaande orde te gieten en alles blijft in wezen zoals het was. De raad kan dan zeggen dat er aan het probleem is gewerkt en dat het is opgelost maar dat de verrekte burger niet wil buigen.

 

Alles over financiën gemeente

Voor de lol zal vrijwel niemand het lezen, het Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Toch voorziet het in een behoefte. Niet voor niets hebben de auteurs besloten een tweede editie uit te brengen. In ruim 400 pagina’s zetten ze uiteen wat er komt kijken bij de financiële huishouding van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Het uitbrengen ervan is vooral het gevolg van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en ontwikkelingen op het gebied van planning- en control. Meer aandacht gaat uit naar de controlfunctie, met name op het sociaal domein. Het boek is bedoeld voor zowel financieel deskundige ambtenaren en controllers, als raads- en collegeleden en niet-financieel deskundigen.

‘Het blijft een praktijkboek: naast de wettelijke regelingen is er veel aandacht voor de praktijk. Het blijkt dat het volgen van het BBV in de praktijk lastig is, terwijl de achtergrond, de logica en de samenhang tussen het sturings-, rapporterings- en verantwoordings- en realisatieniveau uitstekend in het besluit is weergeven’, aldus de auteurs Timon van Zessen, Marco Kramer en Peter van den Doel. Ze hebben geprobeerd samenhang te brengen in de informatie tussen de verschillende decentrale overheden.

‘De praktijk blijkt weerbarstiger te zijn dan de theorie, vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat in de eerste plaats niet om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan.’

(Binnenlands Bestuur, 7 december 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/alles-over-financien-gemeente.9553655.lynkx

Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Uitgeefgroep Concept. 44,95 euro

 

Raadsbrieven

7-12-2016         Water en ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplan Kanaalweg 59)

7-12-2016         Aanvullende informatie t.b.v. raadsbehandeling bestemmingsplan Kanaalweg 59.

6-12-2016         Toelichting parkeerreserve programmabegroting 2017

5-12-2016         Structuurvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-12-2016         Stand van zaken Catharijnehuis.

6-12-2016         Mantelzorg

6-12-2016         Aanpak autobranden

6-12-2016         Voorgenomen lidmaatschap WHO European Healthy Cities Network

5-12-2016         Ontwikkeling Integrale KindCentra

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-12-2016         Brief Onttrekking openbaarheid deel Zandweg

6-12-2016         Voortgangsverslag Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer

5-12-2016         Voortgang Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=