Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is “bekendmaken”

o     Utrecht één van de minst groene steden

o     Bodem grote speelweide verdicht

o     Geplande bomenkap Cremerpark

o     Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

o     Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

o     Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

o     Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

–    D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad. Hou op met vragenstellen

–    ‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

–    Mannen domineren gemeenteraad

–    Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

–    Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

–    Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

–    Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

–    Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

–    Prostitutieboten. Procesbesluit Wegra APV

–    Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is nou pas “bekendmaken”

Minhof, Platolaan, Herculeslaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan en Flamingostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-00576

Het kappen van 18 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 3562. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-3562.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Het kappen van bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4434. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4434.html

180 meter kanaaldijk en een vrijgelaten aantal bomen. Mag houtverstoker Eneco zelf het bomenaantal bepalen? Overigens, waar is dat kappen voor nodig; niemand snapt het.

De gemeenteraad staat er bij en kijkt er naar.

Utrechtse Heuvelrug, kadastrale sectie E, perceelnummer 7565 te Vleuten, HZ_WABO-16-00720

Het kappen van een wilg. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4437. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4437.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Seringstraat, sectie B, perceelnummer 8598 te Utrecht, HZ_WABO-16-00708

Het aanbrengen van een ondergrondse trillingswerende damwand en het kappen van 6 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4658. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4658.html

Locatie-aanduiding onherkenbaar.

 

Utrecht één van de minst groene steden

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat Utrecht een van de minst groene steden van Nederland is.

De groenste gemeente van Nederland anno 2014 is Heerlen, gevolgd door Emmen en Lelystad.

De conclusies van onderzoeksinstituut Alterra zijn tot stand gekomen door het aantal vierkante meters openbaar groen binnen de bebouwde kom te delen door het aantal woningen.

Grote gemeenten van Nederland

In het onderzoek van de Universiteit Wageningen zijn de 31 grote gemeenten in Nederland meegenomen. De beste zeven gemeenten uit het onderzoek zijn: Heerlen, Emmen, Lelystad, Amersfoort, Eindhoven, Almelo en Arnhem. Onderaan de lijst staan: Utrecht, Leiden en Haarlem.

Utrecht staat op de 29e plaats. Alleen Leiden en Haarlem hebben een nog minder aantal vierkante meters groen.

Gelukkig is er wel een duidelijke stijging zichtbaar. Utrecht heeft in 2014 53,2 vierkante meter groen per woning. In 2009 was dat nog 42,8 vierkante meter. Een verschil van 24,3 procent.

Utrecht in 1832

Laten we het nog positiever bekijken. Uit kadasterinformatie van 1832 (zie afbeelding, afkomstig uit Watwaswaar.nl) blijkt dat Utrecht centrum het tot in de negentiende eeuw vrijwel geheel zonder groen moest doen. De enige groene plek in 1832 binnen de singels van Utrecht was het Janskerkhof. Alle mooie parken die de stad nu kent zijn na die tijd, hoofdzakelijk buiten de singels, aangelegd.

Janskerkhof eind zestiende eeuw

En zo zal het eeuwen geweest zijn. Niet voor niets schreef de Utrechtse stadshistoricus Aernout van Buchel (1565-1641) eind zestiende eeuw in zijn Monumenta over de Janskerk: “Collegiorum canonicorum ordine quartum, ab eodem Bernulpho, episcopo, in honorem divi Joannis Baptistae fundatum est, manetque adhuc hodie in loco urbis amoenissimo, arboribus undique septum.” Oftewel: “De vierde in de rij van kapittelkerken is gesticht door bisschop Bernulfus ter ere van St. Jan de Doper, en staat tot op de dag van vandaag op het mooiste plekje van de stad, aan alle kanten omringd door bomen.”

http://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/utrecht-een-van-de-minst-groene-steden/

Het gaat hier om groenpercelen, ongeacht de invulling. In de wetenschap dat er in Leidsche Rijn veel sprieten geplant zouden worden die de gemiddelde bomenleeftijd omlaag halen, besloot Utrecht in 2009 om de gemiddelde leeftijd op te krikken. Wat vraagt dat? Er omzichtig omgaan met volwassen en half-volwassen bomen. Utrecht kapt echter in razend tempo volwassen bomen, waardoor de gemiddelde leeftijd steeds verder daalt en het beleid faalt. Dat in de omstandigheid dat er als gevolg van klimaatsontwikkelingen meer en meer behoefte is aan veel lommer. Het vermindert het risico op vroegtijdig overlijden door oververhitting, stress, hittegerelateerde ruzie & geweld, vermindering arbeidsproductiviteit, lusteloosheid en ziekte.

Hoera voor het gemeentebestuur.

 

Bodem grote speelweide verdicht

De grote speelweide is een favoriete locatie voor evenementen. Ook onder de Utrechtse jongeren is dit veld een favoriete zomerse ontmoetingsplek. Begrijpelijk: het is een ruim zonnig veld, omzoomd met bomen. Maar door dit intensieve en massale gebruik raakt de bodem verdicht, en dit is vooral schadelijk voor de wortels van de bomen. Deze kunnen zich dan niet goed ontwikkelen, wat de kwaliteit en uiteindelijk de levensduur van de bomen aantast.

Onderzoek

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft bureau Boomtotaalzorg de bodemgesteldheid van de grote speelweide onderzocht, Bij een kwart van de meetpunten werd een goede tot optimale weerstand gemeten, bij 40% een hoge weerstand, en bij een derde werd een te sterke verdichting te gemeten. Dit laatste veelal onder de bomenrand.

Henk van Scherpenzeel van Boomtotaalzorg: “Wij adviseren de gemeente om de bodemverdichting in die zones aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via de pneumatische verdichtingmethode. [Noot N&aN: het laatste woord lijkt verkeerd weergegeven te zijn.] Je gaat met een lans de bodem in, en werkt de grond los met luchtdruk. In de scheurtjes die ontstaan voeg je structuurverbeterende korrel toe, eventueel aangevuld met voeding.”

Ook wordt aangeraden het lopen in en tussen de bomen te beperken. Het stichtingsbestuur en de beheergroep maken zich voor beide oplossingen sterk in hun contacten met de gemeente.

(Stichting Wilhelminapark e.o. Nieuws uit het park. Nr. 37 Zomer 2015.)

http://www.wilhelminapark.com/

 

Geplande bomenkap Cremerpark

Aan de gemeenteraad,

De raadscommissie spreekt woensdag (morgen) over de omstreden bomenkap Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein. Die bomenkap zou nodig zijn voor de vernieuwing van de hoofdleiding van de stadsverwarming.

In de bezwaarschriften van de Bomenstichting en van de bewoners (ruim 150 bewoners) is als één van de argumenten naar voren gebracht dat de toekomst van de stadsverwarming zeer twijfelachtig is. Ook tijdens de gesprekken die hebben plaatsgevonden tijdens de stadsgesprekken over energie is dat door veel deelnemers naar voren gebracht.

Stadsverwarming was een goede oplossing omdat de NUON-centrale met het probleem van de restwarmte zat. Omdat het zonde is warm water op het kanaal te lozen werd die voor stadsverwarming aangewend. NUON heeft de stadsverwarming van de hand gedaan omdat het er geen toekomst meer in zag. Daarbij speelde een rol dat er steeds meer gezocht wordt naar energieopwekking zonder fossiele brandstof.

Als energie niet opgewekt met fossiele brandstof is er dus ook geen restwarmte. Dat betekent dat er alleen voor de stadsverwarming gestookt zou moeten worden. Het argument van de restwarmte valt dan weg. Dat werd door deelnemers van de energie stadsgesprekken goed begrepen. Reden waarom er getwijfeld werd aan de duurzaamheid van stadsverwarming.

Eneco heeft een en ander maal laten weten dat de hoofdleiding langs de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein nog best 5 á 10 jaar mee kan en dat de vervanging alleen naar voren gehaald werd om de bewoners tegemoet te komen (de werkzaamheden van Eneco en Prorail zouden dan op elkaar aansluiten, zodat de bewoners er in één keer af zouden zijn).

Gelet op de twijfel die er bestaat over de duurzaamheid van de stadsverwarming begrijpen bewoners en de Bomenstichting niet waarom Eneco de hoofdleiding persé in 2016 zou moeten vervangen en waarom Eneco niet wacht tot er meer duidelijkheid bestaat over de vraag of de stadsverwarming nog wel toekomst heeft. Waarom ruim 160 bomen kappen als dat over een paar jaar bij nader inzien niet nodig blijkt te zijn?

Reden waarom zij in hun bezwaarschriften gewezen hebben op de twijfels ten aanzien van de duurzaamheid van de stadsverwarming.

De duurzaamheid van de stadsverwarming blijkt inmiddels ook om heel andere redenen een belangrijke kwestie te zijn. Uit een wob-besluit van zeer recente datum (zie bijlagen) blijkt dat er jaarlijks sprake is van omvangrijke stromen snoeihout afkomstig o.a. van bomenkap in de gemeente Utrecht. Deze stromen zijn dermate groot dat de Bomenstichting zich afvraagt of er niet een verband bestaat met de behoefte aan hout i.v.m. bijstook.

Recentelijk publiceerde DUIC het bericht dat Eneco haar biomassa centrale wil bevoorraden met 50 vrachtwagens per dag. De behoefte van Eneco aan brandhout is dus groot. De vraag of de omvangrijke bomenkap in Utrecht (ruim 4000 bomen per jaar) en andere gemeenten iets met de behoefte aan brandhout te maken heeft ligt dus voor de hand.

De Bomenstichting zou er uiteraard grote bezwaren tegen hebben als er bomen gekapt worden om als brandhout te dienen. Niet alleen omdat daarmee de bomen in Utrecht niet meer veilig zijn, maar ook omdat het klimaat (de noodzaak om CO2-uitstoot terug te dringen) er niets mee opschiet als kolen, gas en olie als brandstof door hout vervangen worden.

De Bomenstichting heeft dus ernstige twijfels over de duurzaamheid van de stadsverwarming en staat daarin bepaald niet alleen. De Bomenstichting zou er bovendien faliekant tegen zijn als er installaties voor het stoken van biomassa nodig zijn voor de stadsverwarming als die ook nog eens behoefte aan snoeihout doen ontstaan waardoor meer bomen in de gemeente worden gekapt dan strikt noodzakelijk is voor de leefbaarheid in de stad.

Om de boven genoemde redenen dringt de Bomenstichting er bij de gemeente en bij Eneco op aan om voorlopig af te zien van de vervanging van de hoofdleiding in de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark zodat eerst een aantal urgente kwesties kunnen worden opgehelderd.

(E-mail Bomenstichting aan Utrechtse gemeenteraad, 14 januari 2016)

 

Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

Energiemaatschappij Eneco wacht voorlopig met de omstreden kap van bomen aan de Cremerstraat. De warmteleidingen zijn aan groot onderhoud toe en moeten deels worden verlegd vanwege de spoorverdubbeling, maar het stuk bij de Cremerstraat kan nog een paar jaar wachten.

Het tracédeel vanaf de Galjoenstraat tot en met Thomas à Kempisplantsoen wordt in opdracht van ProRail verlegd. Daarvoor gaat Eneco sneller bomen kappen dan eerder gemeld. Omwonenden krijgen daar van Eneco nog een brief over.

Het deel dat loopt langs de parkstrook Cremerstraat hoeft de komende jaren nog niet te worden vervangen. Om het werk in één keer te kunnen klaren, wilde Eneco dat eigenlijk wel. Vanwege fel verzet van buurtbewoners tegen de kap van bomen, stelt de energiemaatschappij het onderhoud op dat deel toch uit.

In een brief schrijft Eneco dat de noodzaak voor het kappen van bomen aan de Cremerstraat wel degelijk blijft bestaan, maar dat eerst verder met de buurt moet worden gesproken. Het uitstellen van het werk betekent in ieder geval dat een nieuw aan te leggen fietsstraat over enkele jaren weer moet worden opengebroken.

De plannen waren eerder al aangepast en Eneco en de gemeente gaan nu in kaart brengen wat de gevolgen van het uitstel zijn. (RTV Utrecht, 13 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431532/eneco-stelt-bomenkap-cremerstraat-utrecht-uit.html

Op de webpagina een foto van het Cremerpark zoals het er (volgens ProRail) over 45 jaar uitziet.

 

Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

De bomen in de Utrechtse Cremerstraat blijven nog een een paar jaar staan. Eneco, dat onder de bomenstrook warmteleidingen moet vervangen, laat aan het college van B&W weten de kap van 150 bomen in twee delen op te splitsen.

Eneco doet dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de aankondiging van de uitgebreide kap. De energieleverancier wil eerst duidelijke afspraken maken met de wijk zodat er begrip is onder de bewoners voor de toekomstige kap.

De kap gaat nu vijf jaar later vinden. De gewijzigde benadering van Eneco heeft geen consequenties voor de realisatie van de fietsstraat. Wel bestaat het risico van extra hinder voor de bewoners door deze gewijzigde benadering. In de komende periode zal de gemeente dit in beeld brengen.

Voor het deel Galjoenstraat – Thomas a Kempisplantsoen geldt dat Eneco, in tegenstelling tot wat zij eerder hebben aangegeven, op korte termijn al moeten beginnen met de bomenkap. Het bedrijf informeert zeer binnenkort de bewoners over hun besluit.

Eerder op woensdag liet GroenLinks al weten voor elke gekapte boom aan de Cremerstraat een nieuwe terug te willen zien. (Nu.nl, 14 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4197336/eneco-stelt-deel-bomenkap-cremerstraat.html
DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

‘We hebben een kosten- en baten analyse gedaan over de Grand Depart afgelopen weekend in Utrecht. Tot nu toe blijkt uit de cijfers dat de gemeente binnen het budget van 6 miljoen euro is gebleven, dus dat is goed nieuws.’ Dat zegt RTV-Utrecht verslaggever Jules Banffer vandaag in de rubriek Nieuws van Dichtbij. (Ditisdedag, 6 juli 2015)

https://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/utrecht-ruimt-4000-kilo-tour-afval-op-1/

Bij een evenement als de tour zijn er veel na-ijlende kosten. Men is nu nog bezig met opruimen en herstel. De kosten waren j.l. maandag niet bekend. Over de hoogte daarvan kan men dromen (‘forecast’), maar na de rekeningen zie je pas wat de realiteit is.

 

Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

Bezoekers aan de Grand Départ hebben 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving.

De start van de Tour de France in Utrecht heeft de gemeente een tekort van vier ton opgeleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente en de Universiteit Utrecht. Wel hebben bezoekers van de Grand Départ ruim 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving. De tourstart in de Domstad werd bijna 750.000 keer bezocht.

Het organiseren van de Grand Départ kostte bijna 15,5 miljoen. Dat bedrag werd betaald door de gemeente, het Rijk en private partners. Het bedrag is grotendeels terugverdiend, maar er ontstond een tekort van 386.200 euro. Dat komt volgens de gemeente onder andere door maatregelen tegen de grote hitte in het weekend van de tourstart, minder inkomsten uit parkeergeld en een tegenvallende bijdrage van private partners.

Toerisme

Utrecht hoopt dat de tourstart zal bijdragen aan het toerisme in Utrecht. Het is de bedoeling dat het aantal bezoekers aan de stad met 2 procent toe zal nemen. Volgens de evaluatie heeft de start zoveel media-aandacht opgeleverd dat het vergelijkbaar is met minstens 35 miljoen euro aan advertentiekosten.

De gemeente is zelf tevreden over de evaluatie en schrijft dat de tourstart “een groot feest” was, “zonder incidenten met een buitengewone saamhorigheid”. De Grand Départ is door bezoekers beoordeeld met een 8,4. (NRC.nl, 14 januari 2015)

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/tourstart-utrecht-levert-tekort-van-400-000-euro-op

Rapport:

http://www.scribd.com/doc/295443574/Eindrapportage-Le-Grand-Depart-Utrecht-2015

NRC volgt het persbericht op de voet en stelt geen kritische vragen.

Vage doelstelling, slecht toetsbaar. Bijv. “stijging toeristisch bezoek na juli 2015”. (Welke is de nulmeting?)

Bedrag van 15 miljoen aan kosten klopt niet zeggen mensen die van kosten van evenementen verstand hebben.

E.e.a. is geflatteerd door het kannibaliseren van deelbegrotingen van andere gemeentelijke diensten. Verder door de grootscheepse inzet van gemeentefunctionarissen die niet aan het project gekoppeld waren en de kosten van door de gemeente ingehuurde derden niet ten laste van het tourproject te brengen, maar ten laste van gemeentelijke diensten. Ook zijn onderhoudskosten in en om het centrum vanuit de meerjarenbegroting naar voren gehaald.

Achterwege gebleven onderhoud in bijv. Overvecht, op Kanaleneiland, is de rekening.

De tour heeft meer gekost dan die opbracht. De lasten vooral voor de gemeenschap en de baten vooral voor bedrijven. De door Den Uyl gedroomde herverdeling van inkomens?

De toekomstige opbrengsten (“toename van de bekendheid van de stad, internationale (media) exposure en een stijging van toeristisch bezoek na juli 2015”, blz. 6) zullen vast wel slagen door er nog meer geld tegenaan te gooien. Daarmee wordt tegelijk – zoals boven aangegeven – nog sterker gewerkt aan Den Uyls droom.

 

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart? Dat is een van de belangrijkste vragen nu de karavaan de stad heeft verlaten. Onderzoeker Bake Dijk van de Universiteit Utrecht leidt dat onderzoek naar de ‘legacy’, de nalatenschap van de Tour de France.

Voor harde conclusies is het nog te vroeg, maar Dijk heeft wél al een aanbeveling voor Utrecht: het is heel belangrijk dat de stad nu de invloed van het Grand Départ verzilvert. ,,Alles rond de Tour de France werd gedaan vanuit de organisatie Le Tour Utrecht. Dat was de verbindende factor tussen allerlei instellingen, zoals de stichting Cultuurpromotie Utrecht, Toerisme Utrecht, het Business Peloton Utrecht. Die organisatie wordt nu snel afgebouwd. Zaak is dat alle kennis die daar is opgedaan, goed wordt overgedragen.” (AD.nl, 6 juli 2015)

http://www.ad.nl/ad/nl/33180/Grand-Depart-Utrecht/article/detail/4095532/2015/07/06/Wat-houdt-Utrecht-over-aan-de-Tourstart.dhtml
Hou op met vragen stellen

D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad

Van alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad stelt D66 de meeste schriftelijke vragen. In totaal dienden raadsleden het afgelopen jaar 203 vragen in. Hoeveel belastinggeld daarmee gemoeid is, kan het college van burgemeester en wethouders niet zeggen.

Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen die VVD-raadslid Queeny Rajkowski in december stelde. De vragenbrief van Rajkowski was nummer 200 van dat jaar. Ze wilde onder meer inzichtelijk maken hoe duur het is om alle vragen te beantwoorden en wilde weten of de kosten de afgelopen jaren zijn gestegen.

Ruimte en groen

De raadsleden van Utrecht lijken het meest geïnteresseerd in – of het meest kritisch over – het onderwerp ruimte en groen. Afgelopen jaar werd daar 27 keer vragen over gesteld. Ook verkeer en mobiliteit, en openbare orde en veiligheid staan in de belangstelling. Opmerkelijk is dat de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarmee het Rijk begin 2015 belangrijke zorg- en welzijnstaken naar de gemeente overhevelde, afgelopen jaar nul schriftelijke vragen opleverde. (RTVUtrecht, 12 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431098/d66-kampioen-vragenstellen-in-utrechtse-raad.html

Zoals de gang van zaken rond het kampioensonderwerp ruimte en groen laat zien is vragenstellen hartstikke leuk, geeft media- aandacht en kan op het cv van de vragensteller, maar er verbetert geen ene moer. Althans het publiek (en daar gaat het om) ziet geen verbetering. Misschien dat een raadslid een kleine verbetering ziet, met oude theologen-ogen die vroeger het aantal engelen op een speldenknop telden. Dat is nauwelijks relevant.

Geef B&W op z’n flikker, stuur naar huis als ze het beleid, regels, coalitieprogramma, enz. niet uitvoeren. Hou op met het steriele, antiseptische, afstandelijke vragenstellen. Ga de directe confrontatie aan.

Understatement?

‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

De gemeente betaalt facturen lang niet altijd binnen de termijn zoals ondernemers deze opstellen. Gemiddeld betaalt de gemeente elf dagen later dan de gestelde termijn van de ondernemer.

Dat zeggen de fracties van de VVD, CDA en D66. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Ze snappen dat “het grote bedrijf dat de gemeente Utrecht is niet altijd alles binnen de tien dagen termijn kan uitbetalen, die ondernemers vaak stellen”. Wel willen de fracties weten of de gemeente nog wel altijd aan hun eigen gestelde betaaltermijn van dertig dagen voldoet.

“Vooral voor kleine ondernemers en ZZP’ers is het heel belangrijk dat ze op tijd betaald worden. Zij hebben minder financiële armslag”, zegt D66-raadslid Jony Ferket.

In 2014 betaalde de gemeente 95 procent van de rekeningen binnen de eigen gestelde termijn, maar gemiddeld 11 dagen later dan de ondernemer wenste. De partijen willen weten of dit percentage het afgelopen jaar gedaald of gestegen is. (Nu.nl, 8 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4194447/gemeente-utrecht-betaalt-ondernemers-lang-niet-altijd-tijd.html

Mannen domineren gemeenteraad

De vergoeding die gemeenteraadsleden voor hun raadswerk ontvangen is sinds 2007 met 28% gestegen. Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Er is een lichte stijging in het aantal vrouwelijke raadsleden, mannen bezetten nog steeds veruit de meeste zetels

Dat blijkt uit het vierde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.Nu

Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Door de jaren heen besteden raadsleden twee derde van hun tijd aan bestuurlijke activiteiten en een derde aan activiteiten als volksvertegenwoordiger. De vergadertijd is met circa 25 procent toegenomen, waar de stijging voor hhet lezen van stukken 25 procent is.

Herindelingen

De kostenstijging komt vooral voort uit de gemeentelijke herindelingen. De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. De vergoeding voor de raadsleden in de heringedeelde gemeenten neemt toe, vanwege het stijgende inwonertal waaraan de vergoeding gekoppeld is. Het aantal raadsleden is gedaald.

Mannen domineren raad

De samenstelling van gemeenteraden is sinds 2007 significant veranderd. Zo is het aandeel vrouwelijke raadsleden sinds 2007 met 10% gestegen. Desondanks zijn nog steeds meer dan 7 op de 10 raadsleden mannelijk. Naast de verschuiving in de zetelverdeling over mannen en vrouwen, laat het onderzoek zien dat landelijke partijen steeds meer zetels verliezen in gemeenteraden. Sinds 2009 is het aantal zetels voor landelijke partijen gedaald met 10%, ten gunste van lokale partijen. (Gemeente.nu, 11 juni 2015)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Mannen-domineren-gemeenteraad-2743580W/

Het onderzoek: http://www.daadkracht.nl/advies-en-projecten/onderzoek/raadsledenonderzoek/

Zelfs met een uitgekiende taakverdeling in grote fracties kunnen deze fracties niet anders dan bij steekproef de materie tot zich nemen. Anders pro forma luisteren naar de burger en ook het controleren van B&W is er vrijwel niet meer bij, zeker als de agendavaststelling en vergaderprocedures op afstand door de ambtelijke top gestuurd wordt.

Dit leidt tot een groot legitimiteitsprobleem en de noodzaak geheel anders te gaan werken.

Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

Afgelopen week verschenen er reclameborden op rotondes in Utrecht-Oost. Dit leidde tot veel verontruste reacties.

Er verschijnen steeds meer reclameborden op rotondes in Utrecht. Sinds een half jaar mogen rotondes in Utrecht gesponsord worden.

“Dit lijkt me in strijd met goede ruimtelijke ordening”, reageert een bewoner. “Een wirwar aan borden, het zal niet bijdragen aan de verkeersveiligheid”, zegt een buurtgenoot. “Hoe is het mogelijk dat je op deze plek vier keer een reclameboord mag plaatsen?”, vraagt een ander.

Gesponsord

In Utrecht mogen 47 rotondes gesponsord worden. De voornaamste reden hiervoor is de besparing op onderhoudskosten. Via een aanbesteding zijn zijn de rotondes afgfelopen verkocht.

Dit exploiteren van rotondes moet de gemeente jaarlijks zo ’n 32.500 euro opleveren en nog eens 47.000 euro besparen aan onderhoud. Het kost Utrecht zo’n 10.000 per jaar om de contracten te maken en in de gaten te houden of de exploitant zich wel aan de afspraken houdt.

Besparingen

Per rotonde mogen maximaal vier reclame-uitingen op een metalen frame geplaatst worden met een maximale afmeting van 50x70cm. De netto besparing en reclameinkomsten zijn bestemd voor het Programma Beheer Openbare Ruimte.

De gemeente wil, naast het besparen op onderhoudskosten, meer betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven bij de openbare ruimte creëren met rotonde-reclame, en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen. (Nu. nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195777/bewoners-in-utrecht-oost-ergeren-zich-reclameborden-rotondes.html

Als publieke mannen en vrouwen zouden raadsleden ook met teksten van de Nederlandse Zuivel Organisatie op hun rug kunnen lopen. Daarmee kan de biologische hap in raadsvergadering gesponsord worden.

Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

In de Douwe Egberts-zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht ging zondagmiddag plots het brandalarm af.

Dat gebeurde tijdens de Culturele Zondagen in de stad.

Alle aanwezigen moesten naar buiten, waar net een flinke regenbui losbarstte. Even was er natuurlijk schrik voor de onlangs opgeleverde schouwburg.

Maar al snel bleek dat er niets aan de hand was en kon het publiek weer naar binnen. (Nu.nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195469/brandalarm-gaat-af-in-stadsschouwburg-utrecht.html

Er was wel wat aan de hand: vals alarm.

Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

Minister Plasterk erkent dat gemeentelijke verordeningen niet altijd op de juiste wijze gepubliceerd zijn. Dit schrijft hij naar aanleiding van kamervragen van de VVD

Het Tweede Kamerlid Veldman (VVD) had op basis van een onderzoek van Bureau Daadkracht vragen gesteld over de vermeende ongeldigheid van 900 gemeentelijke verordeningen. Deze waren volgens de onderzoekers niet, of op onjuiste wijze (online), gepubliceerd. Plasterk erkent dat ze wellicht niet geheel op de juiste wijze zijn gepubliceerd maar laat het aan de rechter om te kijken of deze dan niet “onderbindend” zijn, iets wat de onderzoekers stelden: “Het is aan de rechter om te oordelen of een tekortkoming in een bekendmaking zodanig is dat de betreffende bepalingen daardoor niet verbindend zijn. Voor zover mij bekend is het nog niet voorgekomen dat een rechter in een dergelijke situatie tot dat oordeel is gekomen.”

Wetsvoorstel

Plasterk laat verder weten dar in het kader van het programma Digitaal 2017 een wetsvoorstel wordt voorbereid dat erin voorziet dat bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen moeten doen in een elektronisch publicatieblad dat met behulp van een centrale voorziening (thans de GVOP) wordt uitgegeven. Daarmee zal het niet langer kunnen voorkomen dat een bekendmaking niet voldoet aan wettelijke eisen m.b.t. het bestandsformaat.

VNG

Hij zal tevens de gemeenten nog eens wijzen op hun plicht en daarover ook contact opnemen met de VNG. Daarbij zal er steekproefsgewijs worden getoetst. (Gemeente.nu, 12 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Gemeentelijke-verordeningen-moeten-beter-gepubliceerd-2744099W/

Daarnaast is het zaak om niet elke verordening afzonderlijk, maar de hele verzameling als zodanig digitaal doorzoekbaar te maken met (aaneengesloten) trefwoorden. Titels van verordeningen zijn vaak niet erg sprekend over de precieze inhoud. Het kan anders dagen of langer duren voordat men gevonden heeft wat men zoekt.

Voor Utrecht is dat een zware opgave.

Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′ vast te stellen. Dit maakt de gemeente Utrecht vandaag bekend.

Het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland deelgebied 4 en 5’ omvat een herinrichting van de openbare ruimte, renovatie, de realisatie van vier nieuwe woontorens en uitbreiding van de horeca. Deze dragen bij aan de verbetering van de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk en aan een gezonde verstedelijking, aldus de gemeente.

De grootste verandering binnen het plangebied is de sloop van vier blokken laagbouwwoningen langs de Churchilllaan. Daarvoor komen vier nieuwe woontorens in de plaats. De bestaande eensgezinswoningen aan de Bernadottelaan krijgen een extra bouwlaag. De reeds aanwezige horecagelegenheid kan worden uitgebreid.

Het gaat in het plan om 390 woningen, deels in de vorm van nieuwbouw, deels in de vorm van renovatie en intensivering van bewoning van bestaande blokken. De nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig en alle bereikbaar met een lift. De bestaande woningen en woongebouwen krijgen door renovatie een aanzienlijke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en energieverbruik. In ieder geval één, wellicht meer laagbouwclusters worden als CPO-project ontwikkeld tot Nul op de Meter woningen.

De binnenterreinen aan de achterkant van de flats worden groen ingericht en bieden ruimte aan recreatie en ontmoeting. De groenstructuur van het plangebied wordt verbonden met het recreatief verblijfsgebied dat inmiddels langs het Amsterdam Rijnkanaal is aangelegd.

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland in februari of maart 2016. (Nieuws.nl, 14 januari 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/52299/kanaleneiland-ondergaat-gedaantewisseling/

Ook al heeft de raad nog niets gezien, men weet nu al dat de raad dan in katzwijm ligt.

Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

De concept-plannen voor de dienstregeling vanaf 2 juli 2016 zijn bekend. In het vervoerplan 2016-2 leest u de voorstellen voor de nieuwe dienstregeling in de tweede helft van het jaar. De hoofdthema’s zijn dit jaar: …………………. (U-ov.info, 24 december 2015)

http://u-ov.info/contact/actueel/reageer-op-het-vervoerplan/

Opmerkelijk is de beoogde halvering van de dienstregeling van buslijn 2 in spits en avond, van een kwartierdienst nar een halfuurdienst. De chauffeurs worden naar verluidt in spits (dat is overigens geen goed omschreven tijdsperiode) ingezet op bussen naar de Uithof.

Buslijn 2 heeft een belangrijke functie voor de musea en voor oudere mensen die in de zuidelijke binnenstad wonen, c.q. die bezoeken.

Ook de drukke lijn 8 wordt aangepakt: minder ritten op lijn 8 tussen Lunetten en het Wilhelminapark in de spits; meer inzet van gelede bussen door straten die zich daar slecht voor lenen.

Daar tegenover ook enige verbeteringen.

De dienstregeling wordt in april vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie.

De webpagina van U-OV vermeldt waar reacties naar toe kunnen, te weten U-OV. Dat hoeft niemand te hinderen om de reactie ook naar Gedeputeerden van de Provincie Utrecht te sturen, info@provincie-utrecht.nl of Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. Vermeld in elk geval in de brief of mail het verzoek de mail/brief te betrekken bij het vaststellingsbesluit van de nieuwe dienstregeling.

Prostitutieboten

Procesbesluit Wegra APV

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

overwegende:

dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wegra Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht –verder te noemen eiser- de gemeente Utrecht –verder te noemen gedaagde – heeft gedagvaard om te verschijnen op:

13 januari 2016 ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland, alsdan zitting houdende te Utrecht;

dat eiser vordert

(……………………..)

dat tegen de ingestelde vorderingen verweer dient te worden gevoerd;

gelet op artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen betreffende voornoemd geschil;

Besluit en :

  1. Verweer te voeren tegen de door eiser ingestelde rechtsvorderingen zoals deze zijn omschreven in de considerans;
  2. Het hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken, na instemming van de burgemeester, mandaat te verlenen tot het namens het college zo nodig nemen van een besluit tot het instellen van hoger beroep en/of cassatie dan wel tot het voeren van verweer in hoger beroep en/of cassatie ter zake van de onder 1 vermelde rechtsvorderingen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4666. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4666.html

Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

Zoals in Utrecht gebruikelijk zijn er twee agenda’s voor hetzelfde:

1 Cie M&S: Nieuwe locaties opvang asielzoekers

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=fa4867ce-d111-49cf-b467-607676940b44&FoundIDs=&year=2016

  1. Extra opvang asielzoekers

Definitief tijdstip volgt, bijeenkomst vindt plaats in het oude stadhuis.

De gemeente Utrecht wil extra opvang voor asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op een drietal locaties in Utrecht. Het gaat om uitbreiding van het AZC in Oog in Al met 100-150 plaatsen, een tijdelijk AZC op de Ravellaan in Utrecht West voor 250 plaatsen en een noodopvang op de Einsteindreef in Overvecht voor maximaal 400 asielzoekers. Maandag 11 en dinsdag 12 januari worden omwonenden geïnformeerd, aansluitend zijn er ook bijeenkomsten in de daarop volgende week. Raadsleden horen graag de mening van omwonenden en andere belanghebbenden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

11 Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra

Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.

12 Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht

Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.

13 Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.

15 Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.

16 Cie S&R Afronding beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht  

Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.

17 Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2

Geagendeerd door de PvdA en ChristenUnie. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht. Tijdens de RIA werden door de insprekers een aantal mogelijke aanpassingen gesuggereerd en in de loop van de week na de RIA werd ook duidelijk dat in Leidsche Rijn veel vragen leven over de voorgestelde wijzigingen. De ChristenUnie zou deze graag met de raad en het college bespreken zodat ze betrokken kunnen worden bij de reactie van het college.

18 Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.

18.b Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied

20 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

21 BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over: grondoverdracht, financiën en het herontwikkelen van delen van het gebied; de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein; de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal; de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop; de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente; de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs; verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan; de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie; zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

23 Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld door een drietal appellanten (waarvan 1 appellant het beroep heeft ingetrokken). Op 7 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van een zogenaamde tussenuitspraak (201501762/1/R2) gedaan en de gemeente opgedragen het door de Raad van State geconstateerde gebrek te herstellen en de geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat bij de woonbestemming een aanhef ontbreekt bij de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf, en dat in dezelfde regeling rechtsonzekerheid ontstaat doordat onbedoeld niet eenduidig is aangegeven dat in de regeling van aan-huis verbonden bedrijven uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A en B1 van de bij de planregels behorende Lijst van bedrijven ‘functiemenging’ zijn toegestaan, mits daarvoor ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is op deze onderdelen aangepast.

24 Cie S&R Cohenlaan

Geagendeerd door PvdD. De PvdD maakt zich zorgen over de toekomst van de 19 bomen die op het terrein staan. Daarom wil de PvdD graag met de wethouder in gesprek over de tendervoorwaarden en de randvoorwaarden bij de tender. Daarnaast vraagt de PvdD zich af hoe het college tot het besluit gekomen is het terrein aan de Cohenlaan te verkopen en of ook is overwogen het terrein een groene bestemming te geven.

25 Cie S&R Informatie over woningdelen en Friends-concept in Amsterdam

Geagendeerd door Student & Starter. De fractie van Student & Starter gaat graag in gesprek met de wethouder en andere fracties over woonconcepten waar meerdere huurders als niet-partners een woning delen. De bestaande woningvoorraad wordt op deze manier op een flexibele en efficiënte manier benut. Volgens de fractie kan het bestaande beleid toegankelijker worden gemaakt voor huurders zonder dat dit voordeliger uitpakt voor huisjesmelkers.

26 Cie S&R: Huisvesting Voedselbank/uitgiftepunten

Geagendeerd door CU en CDA. De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen graag in gesprek op welke manier de Gemeente de voedselbanken in Utrecht zo welwillend mogelijk tegemoet kan treden voor het faciliteren van de huisvesting. De voedselbanken zijn namelijk van onmisbare waarde voor de stad en hun huisvesting is hierbij van groot belang. De fracties zullen de wethouder bevragen naar de mogelijkheden binnen het gemeentelijk vastgoed en hoe de gemeente de voedselbanken tenminste kan helpen bij een zoektocht op de particuliere markt.”

27 Verslagen Expertmeetings Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Geagendeerd door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD willen de samenvattingen van de expertmeetings over gebieds-ontwikkeling nieuwe stijl agenderen voor de commissievergadering. De expertmeetings hebben op initiatief van de gemeenteraad plaatsgevonden. De bijeenkomsten leverden nuttige conclusies en aanbevelingen op voor gemeentelijke planprocessen. Omdat het college bezig is met de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie, de doorontwikkeling van het UPP en de invoering van de Omgevingswet, willen genoemde fracties graag in debat om te bespreken welke kaders we als gemeenteraad het college willen meegeven voor bovengenoemde ontwikkelingen. De fracties gaan graag in gesprek met andere fracties en de wethouder over de hoofdthema’s uit de expertmeetings: de rol van bewoners en ondernemers in alle stappen van het UPP, maatschappelijke waarde binnen ruimtelijke processen, transparantie en verwachtingenmanagement, open, gezamenlijke processen en versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke processen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b11f92ea-4487-488f-a062-48b419526142&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=806965d8-dd07-4b2e-a814-7c348a2de001&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

6 Commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers

9.35-11.35 uur. De leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Vanuit de commissies is o.a. verzocht om geïnformeerd te worden over de afspraken met het COA, een terugkoppeling te mogen ontvang van de voorbereidende gesprekken en afspraken met de sleutelfiguren uit de wijken, informatie over de financiële consequenties én het bieden van mogelijkheden tot een reactie aan andere betrokkenen. De commissiebrief komt ook aan de orde op de Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdagavond 19 januari. Tevens zijn/worden voor omwonenden en ondernemers rondom de in de brief genoemde locaties informatieavonden gehouden. Voor West op dinsdagavond 12 januari en maandagavond 18 januari. Voor de Overvecht op maandagavond 11 januari en donderdagavond 21 januari.

7 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

1.35-12.35 uur. Wethouder Diepeveen, wethouder Everhardt, wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij heeft de rekenkamer zich vooral gericht op de actuele risico’s voor de gemeente. Met risico’s wordt bedoeld de kans dat de doelen vanuit het cultuurbeleid en de financiële resultaatverwachtingen van de gemeente niet uitkomen. De Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het creëren van helderheid over dit complexe dossier en aanbevelingen doen voor de toekomst. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. Bovendien wil de rekenkamer de komende, eerste evaluatie van TivoliVredenburg in 2016 voeden met informatie

8 Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid

12.35-13.05 uur. Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.

11.a Commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK

14.10-15.25 uur. De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Schipper ,SP, de fractie van Stadsbelang Utrecht en mevrouw Bouazani, PvdA. De fractie van de SP wil graag in de commissie Mens en Samenleving het debat aan over de vraag welke rol college en raad zien voor het UCK. Het UCK krijgt – als alles qua reorganisatie achter de rug is – alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie en juist daar lijkt men nu het mes in te gaan zetten. Een zorgelijke ontwikkeling, waarmee ook een heleboel kapitaalvernietiging op de loer ligt. De fractie van Stadsbelang Utrecht (SBU) wil het graag in de commissie hebben over de toekenning van een eenmalige subsidie en de financiële onderbouwing daarvan. SBU wil onder andere scherp krijgen voor hoeveel jaren dit het UCK uit de brand gaat helpen. Ook wil de fractie van SBU bespreken of er een betere exploitatie mogelijk is in samenwerking met andere partijen. Daarnaast is Stadsbelang Utrecht benieuwd wat de inschatting is voor een honorering uit het cultuurconvenant. De PvdA is bezorgd over de toekomst van het belangrijke aanbod van amateurkunst en cultuureducatie van het UCK en meer in het bijzonder het aanbod in onze jongste wijk Leidsche Rijn. De PvdA wil van het college weten waarom het de aanbeveling van de externe commissie niet overneemt dat, wanneer het belang van de Cultuurcampus Leidsche Rijn wordt onderschreven, het UCK de voor de hand liggende aanbieder is. De PvdA wil weten waarom het UCK nu in zeer beperkte tijd een aanvraag moet indienen voor het Cultuurconvenant, in tegenstelling tot de financiering in de afgelopen jaren.

11.b Commissiebrief Stand van zaken UCK

De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld.

12 Commissiebrief Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

15.25-16.40 uur. Griffie: Het college meldt dat de leden van de betrokken commissie Mens en Samenleving tot en met 26 januari 2016, naar aanleiding van deze commissiebrief waarin melding wordt gemaakt van een voornoemde overeenkomst, wensen en bedenkingen kunnen indienen bij het college en in afschrift aan de griffie. Bij geen wensen en bedenkingen vervalt dit agendapunt.

14 Raadsvoorstel kadernota 2017 GGD regio Utrecht          

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

16 Commissiebrief Toezeggingen Dierenwelzijn

20.10-20.40 uur. Geagendeerd door de fractie van de Partij voor de Dieren. De fractie van de Partij voor de Dieren is blij met de gedane toezeggingen, maar wat de PvdD betreft ontbreken er nog wel belangrijke punten in de brief, onder andere de informatie over veehouderij in Utrecht in het jaaroverzicht. Ook over het feit dat de Green Deal niet meer nodig lijkt te zijn en de gemeente de handhaving van de flora- en faunawet gaat doen, geeft voor de PvdD voldoende aanleiding om hierover in debat te gaan in de commissie. Tevens gaat de fractie graag in op de gepresenteerde visie van het college over de contacten met de AHVU.

18 STREKT TER VERVANGING: Initiatiefvoorstel ‘Houd de APV actueel’

20.45-21.15 uur. De Burgemeester wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Minder regels, minder ‘ paarse krokodillen’1, minder bureaucratie: de gemeente moet mogelijk maken! Afgelopen jaar was er veel aandacht voor berichten over ‘minder regels’: “70% regels geschrapt in Hollands Kroon” en soortgelijke koppen. Vaak gaat het daarbij om het aantal artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) . In het kader van minder regels en vooral ook vindbare regels die eenduidig en uitlegbaar zijn, heeft de fractie van D66 samen met de werkgroep Economische Zaken van de afdeling D66 Utrecht zich geboden over de Utrechtse APV.

19 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

21.15-21.45 uur. Het raadsvoorstel behelst de volgende wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV): verlenging van de bewaartermijn voor handelaren van opgekochte goederen van 3 naar 5 dagen en een redactionele correctie van artikel 2:16, zijnde een begripsbepaling in afdeling 2.7 over de orde rond voetbalwedstrijden.

20 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

21.45-22.05 uur. De noodzaak voor de vaststelling van de gewijzigde buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen is ontstaan doordat de openbare ruimte naam voor het Leidsche Rijnpark (oude naam) gewijzigd is in Máximapark (nieuwe naam). Verder worden nog enkele kleine wijzigingen in openbare ruimte namen doorgevoerd voor de wijk West

21 Raadsvoorstel Kadernota 2017 VRU.

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=7710c6e0-8e0b-4681-be73-11501fbcd0b0&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

13-1-2016         Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht

12-1-2016         Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

12-1-2016         Afronding Plan van Aanpak subsidieverstrekking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-1-2016         eindrapportage Tour de France

13-1-2016         Parkstrook Cremerstraat

11-1-2016         Beantwoording vragen over stilleggen bouw en staken gebruik Rooseveltlaan 826

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=