Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    De staat verdrukt, de overheid is een plaag

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen en zo; slechts 80

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Knijp Monicabrug zorgt voor schonere lucht en file

o     Utrecht wil niet weten wat het luchtkwaliteitsbeleid van 75 miljoen heeft opgeleverd

o     Nieuwsbrief Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht december 2016

o     Milieudefensie die het beleid van GroenLinks vriendin Van Hooijdonk steunt, is een erg stoere klup. Zorg dat je er bij komt.

o     Boetes milieuzone Utrecht leveren 1,8 miljoen op

o     Bijlo en bewoners Utrecht-Oost: Verbreding van A27 is absurd plan

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Gekapte bomen uit Utrecht krijgen een nieuw leven als kerstbal

o     Bouw BioWarmte installatie mag doorgaan

o     Bio-energie blijkt funest voor de Europese natuur

o     Kamer wil af van bijstook biomassa kolencentrales

o     Eigen verantwoordelijkheid gemeenten bij energietransitie

–    DIVERSE BERICHTEN

o     Leger des Heils: ‘Aantal daklozen in Utrecht flink toegenomen’

o     Studenten pakken liever gratis OV-fiets dan de bus richting De Uithof

o     ‘Schrap geen regels, werk meer mee’

o     Raad voor de Journalistiek: RTV Utrecht in de fout bij berichtgeving over DUIC

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Leden Utrechtse referendumcommissie (her)benoemd

o     Speciale commissie om Utrechtse gemeenteraad toegankelijk te maken

o     Alles over financiën gemeente

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

De staat verdrukt, de overheid is een plaag

Op school, door de krant en de NOS wordt ons dagelijks voorgehouden: zonder overheid zou onze samenleving een grote chaos zijn, een oorlog van allen tegen allen ( Thomas Hobbes 1588-1679). Wij leren dat de moderne overheid er is voor het algemeen be­lang. Dat de overheid en de rechtspraak onpartijdig zijn en dat wij allemaal, wit of zwart, man of vrouw of iets anders en ongeacht etniciteit en geloof, gelijk zijn voor de overheid en dat de politie ook de vriend is van onze zwarte en gekleurde medemens. Wij leren dat de overheid voor ons zorgt en er is om grote problemen op te lossen. De werkelijkheid is helaas anders.

 

In Utrecht zou niemand in armoede hoeven leven als de gemeente de honderden miljoenen die over de balk worden gegooid voor het muziekpaleis, de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein, de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht , de instandhouding van de vele nut­teloze beleidsambtenaren en managers zou gebruiken voor schuldhulpverlening en structurele inkomenssteun

 

In Utrecht zou geen woningnood bestaan als de gemeente niet vele duizenden betaalbare so­ciale huurwoningen had laten slopen om die te vervangen door koopwoningen. In 1996 was het aandeel sociale huur 47%. Het beleid van de gemeente is sinds 2000 om dat terug te bren­gen naar 30%. In steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam idem. Het creëren van woningnood heeft geen ander doel dan het opdrijven van de prijs van woningen. Daar verdienen de banken aan (hypotheken), bouwend nederland en de gemeente zelf (leges op bouwvergunning, stijgende grondprijzen, onroerende zaak belasting).

 

Om de gemeenteraad en het publiek zo gek te krijgen dat ze met de sloop van sociale huurwo­ningen akkoord gingen besloot de gemeente Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Hoograven in persberichten en nota’s af te schilderen als wijken die onveilig en onleefbaar zijn doordat er zoveel Turken en Marokkanen wonen. Van der Laan (destijds staatssecretaris) en Vogelaar (destijds minister) en in Utrecht de wethouders Van Kleef en Bosch (allemaal van de PvdA) hebben met hun stigmatiserende verhalen over de eenzijdige bevolkingssamenstelling van “achterstandswijken” belangrijk bijgedragen aan afkeer tegen alloch­tonen om een argument te hebben om sociale huurwoningen te kunnen slopen.

 

In Nederland hebben we de ene na de andere onderwijshervorming gehad, hebben enorme fusies plaatsgevonden die een heel leger van managers en bestuurders aan een riant salaris geholpen hebben. En steevast met het verhaal dat kansarmen meer kansen moeten hebben. Dat het onderwijssysteem kinderen uit kansarme milieus nauwelijks kansen biedt en ervoor zorgt dat kinderen uit de gestudeerde elite worden bevoordeeld, daar is sinds de 60-er jaren niets aan veranderd. Allochtone kinderen van nu zijn net als arbeiderskinderen van toen zwaar oververtegenwoordigd op lagere beroepsopleidingen en voorbestemd voor ongeschoold werk en werkloosheid.

 

Als je bewoners vraagt wat zij het grootste probleem vinden, dan antwoordt een grote meer­derheid: onveiligheid en criminaliteit. Dat weet de overheid, maar die doet niets om de on­veiligheid terug te dringen, behalve aan de hand van politiestatistieken aantonen dat de onvei­ligheid elk jaar weer wat is afgenomen. Maar geen burger gelooft dat. En terecht want die po­litiestatistieken zijn gebaseerd op aangiften. En steeds minder mensen doen aangifte, want de politie komt in de meeste gevallen toch niet kijken. Wat burgemeesters wél doen is de stad vol hangen met camera’s, maar dat is slechts is om de indruk te wekken dat er iets wordt gedaan tegen de onveiligheid. Of, zoals in Utrecht lange tijd het geval is geweest, in achterstandswijken als Kanaleneiland mosquito’s plaatsen om het samenscholen van Marokkaanse hangjongeren te voorkomen. Dat paste in het stigmatiseringsbeleid waar ik het eerder over had.

 

In 1999 sprake EU-landen af dat in 2010 aan norm voor stikstofdioxide (NO2) zou wor­den voldaan. Het RIVM berekende in 2005 dat bij de gestelde norm van 40 microgram/m3 nog steeds elk jaar 16.000 Nederlanders enkele jaren te vroeg zouden sterven door luchtverontreiniging en tien keer zoveel mensen astma en copd zouden hebben. De overheid deed niets om die normen te halen behalve het produceren van stapels dure rapporten en actieplannen. Sterker nog, het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit werd bedacht om de EU-normen te ontduiken. Het gevolg is dat de norm die in 2010 moest worden gehaald in 2015 nog steeds niet is gehaald en dat er sinds 2005 in Nederland pakweg 100.000 Nederlanders voortijdig zijn overleden door luchtverontreiniging.

 

In 1997 spraken landen, waaronder Nederland, af dat de uitstoot van CO2 teruggebracht zou worden tot 6% onder het niveau van 1990. De gemeente Utrecht deed net als andere grote steden niets om die afspraak na te komen en doet nog steeds niets. Het autoverkeer in een stad is goed voor 40% van de CO2 uitstoot in de stad, maar het autoverkeer en de parkeergelegenheid terugdringen is er niet bij want de gemeente raakt de grond voor kantoren in het stationsgebied niet kwijt als er niet meer parkeervoorzieningen komen. Recentelijk zijn er in Nederland drie nieuwe steenkoolcentrales in gebruik genomen. Op het bezwaar dat de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen in Utrecht veel CO2 uitstoot en dat niet eens is berekend hoeveel is de rechtbank Utrecht (UTR 16/1787) niet ingegaan. Alsof het er niet toe doet dat zich een klimaatramp aan het voltrekken is.

 

Om te verbergen dat de overheid problemen als woningnood, werkloosheid, armoede, luchtverontreiniging, onveiligheid niet oplost maar juist erger maakt worden die problemen geweten aan de komst van vreemdelingen en migranten. Dat mes snijdt aan twee kanten. De schuld van alles wat verkeerd gaat kan gelegd worden bij allochtonen en de discriminatie die daar het gevolg van is zorgt ervoor dat allochtonen in grote getale beschikbaar zijn voor ongeschoold en slecht betaald werk én uitgespeeld kunnen worden tegen ongeschoolden met een hollandse achtergrond die daardoor ook genoegen moeten nemen met een karig loon. Het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen en het aanwijzen van zondebokken is een beproefd middel van de overheid om de aandacht af te leiden van wat de overheid verkeerd doet en ervoor te zorgen dat de woede van de mensen zich niet tegen de overheid richt maar tegen minderheden die toch al in de verdrukking zitten.

 

De afkeer van vreemdelingen wordt door de overheid overigens ook sterk bevorderd (zie de stringente door Cohen van de PvdA ontworpen vreemdelingenwet) onder druk van de Europese wapen-en bewakingsindustrie (Xenofobie business, À quoi servent les contrôles migratoires van Claire Rodier). Racistische propaganda om vluchtelingen en migranten aan de grenzen van Europa tegen te houden blijken vooral bedoeld om de Europese burger steeds meer belasting te laten afdragen waar de snel groeiende wapen- en bewakingsindustrie blij mee kan worden gemaakt.

 

De overheid die geacht wordt onze veiligheid te beschermen staat toe dat er nog steeds Amerikaanse kernwapens in Nederland liggen opgeslagen, laat zich door Amerika en de NAVO betrekken bij oorlogen in Irak, Syrië, Libië, Afghanisten en helpt bombardementen uit te voeren op onschuldige burgers die die oorlogsgebieden ontvluchten richting Europa, waar ze op voorstel van onder andere Diederik Samsom meteen (dus zonder asiel te kunnen aanvragen, wat in strijd is met mensenrechtenverdragen) worden teruggestuurd naar Turkije. Dat het Westen, dus ook Nederland, wordt gehaat en dat dat een voedingsbodem is voor wraak en terrorisme ligt voor de hand, maar dat is voor een overheid die er op uit is de belangen van de wapen- en bewakingsindustrie te behartigen en argumenten zoekt om de eigen bevolking steeds meer af te luisteren en in de gaten te houden geen punt van overweging.

 

Wat al deze voorbeelden duidelijk maken is dat de overheid er niet op uit is problemen op te lossen maar juist problemen maakt en ze in stand houdt. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat de overheid er op uit is zich onmisbaar te maken. Dat zorgt immers voor werk op de plank voor een leger van ambtenaren en het schept carrièremogelijkheden voor ambitieuze politici. De tweede is dat er enorm aan die problemen wordt verdiend door bouwend nederland, banken, de asfaltindustrie, de wapen- en bewakingsindustrie. Pro­blemen oplossen is vanuit de optiek van de overheid en haar vrienden het domste wat je kan doen, het zoiets als het slachten van de kip die gouden eieren legt.

 

Het spreekt vanzelf dat de overheid alles uit de kast moet halen om haar burgers wijs te blijven maken dat de overheid de belangen van het volk behartigt. Er zijn steeds meer mensen die niet meer geloven dat de overheid er voor hun is en dat de overheid hun problemen eerder erger maakt dan ze oplost. Het wantrouwen tegen de overheid en de politiek wordt door de politieke elite opgevat als een gebrek aan algemene ontwikkeling en het antwoord daarop is steeds meer propaganda. Propaganda verpakt in ‘wetenschappelijke’ adviezen en rapporten, die met behulp van ‘onafhankelijke’ ‘kritische’ ‘kwaliteitsmedia’ die uit de hand van de overheid eten, dagelijks aan de man wordt gebracht.

 

Dankzij internet zijn burgers voor hun informatie steeds minder afhankelijk van de overheid en van de mainstream media. Met name door facebook komen ze in contact met websites en blogs die totaal andere informatie bieden. Informatie waaruit bijvoorbeeld blijkt dat Amerika en zijn medestanders doen alsof zij Al Qaida en ISIS bestrijden, maar ze ondertussen van wapens voorzien. Dat de NAVO en Amerika om het hardst roepen dat Rusland een agressor is, terwijl de waarheid is dat Rusland omsingeld wordt door legerbases van Amerika en de NAVO. De sociale media brengen ons op de hoogte van het schandalig optreden van de politie tegen zwarte demonstranten en actiegroepen die zich verzetten tegen de uitzetting van vluchtelingen. En om nu te zorgen dat wij ons niet meer kunnen laten informeren anders dan door informatie die de goedkeuring van de overheid heeft is in het EU-parlement met grote meerderheid het voorstel Elżbieta Fotyga aangenomen om regeringsonwelgevallige informatie te censureren.

 

Laatst zei een goede vriend tegen mij: als het duidelijk is dat de overheid problemen maakt en in stand houdt in plaats van ze op te lossen, waarom verdoen we onze tijd dan met inspraak, juridische procedures tegen de overheid en participatietrajecten? Vroeger, toen de overheid nog klein was, losten we zelf onze problemen zelf op. Dat eigen initiatief hebben we ons laten afnemen. Wij hebben makke schapen van ons laten maken door een overheid die steeds meer over alles en iedereen de baas is gaan spelen en bepaald niet om dienstbaar te zijn, althans niet aan het volk.

 

Inderdaad. Waarom al die moeite doen om een onwillige wethouder ervan te overtuigen dat de biowarmteinstallatie en de stadsverwarming van Eneco een rendement heeft van niks en schadelijk is voor het milieu? Het is veel effectiever en veel minder werk als we met zijn allen ons contract met Eneco opzeggen en een andere leverancier zoeken. Dan laat Eneco het wel uit zijn hoofd om die biowarmteinstallatie te bouwen en dan komt er snel een eind aan die veel te dure stadsverwarming.

 

Veel bewoners zijn het zat dat er in hun buurt overlast wordt bezorgd en dat klagen bij de ge­meente en de politie niet helpt. Die organiseren zelf een soort buurtwacht. Met whatsapp is dat heel makkelijk. Het aantal inbraken in een buurt met een actieve buurtwacht daalt spectaculair. Laat Toezicht&Handhaving maar wegblijven, want die komen toch niet. Die kan je ’s avonds laat trouwens niet eens meer bellen.

 

In verschillende buurten beginnen mensen buurtzorg op te zetten om elkaar te helpen. Met veel bureaucratische ellende kan je van de gemeente 10 minuten zorg krijgen. Dan is het veel makkelijker om elkaar te helpen. Als de gemeente toch niets doet dan moeilijkheden maken, laat ze dan een flink aantal leidinggevenden en beleidsambtenaren eruit gooien. Dat scheelt in de tegenwerking en het is goedkoper ook.

 

De overheid heeft ons leven duur gemaakt. Wij moeten steeds langer werken voordat we met pensioen kunnen gaan. En wat krijgen we er voor terug? Een overheid die het oplossen van problemen voornamelijk in de weg staat en ons bestaan juist onveilig maakt. We moeten het initiatief weer terugnemen. Minder overheid maakt het leven goedkoper, prettiger, veiliger en gezonder. Liberaal, maar waar.

(keesvanoosten.nl, 8 december 2016)

http://www.keesvanoosten.nl/de-staat-verdrukt-de-overheid-is-een-plaag/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Opnieuw groots geklungel

Bomen kappen en zo; slechts 80

Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-36944

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171471. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171471.html

Van de 9 bijlagen zijn er 7 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Vaartscherijnstraat 1A te Utrecht, HZ_WABO-16-36943

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171468. Gepubliceerd op 7 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171468.html

De bijlage bij de publicatie heeft betrekking op de Brasemstraat i.p.v. op de Vaartscherijnstraat.

Hoe kan dat? Omdat niemand niemands werk controleert.

Volkomen ondeugdelijk. Moet opnieuw.

Overigens deugt de verkeerde aanvraag in zichzelf ook niet. De aanvraag vermeldt als bijlage bij de aanvraag de aanvraag zelf. Een soort Escher-act in vergunningland.

De dienst Vergunningen had ook t.o.v. deze aanvraag kritisch moeten zijn: niet-ontvankelijk verklaren.

Hoofddijk te Utrecht, HZ_WABO-16-37157

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 46 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171479. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171479.html

Locatie slechts vagelijk aangegeven.

Van de 7 bijlagen zijn er 5 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Framboosstraat 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-37271

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171482. Gepubliceerd op 7 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171482.html

Van de 2 bijlagen is er 1 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Maarssenseweg te Vleuten, HZ_WABO-16-37218

Het kappen van 48 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 171593. Gepubliceerd op 7 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-171593.html

Locatie slechts vagelijk aangegeven.

Van de 6 bijlagen zijn er 4 niet bijgevoegd. Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

Aanvrager: Nu kappen anders gaat het niet voor het broedseizoen en moeten we een jaar wachten

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-37871

Het verplaatsen (herplanten) van twee plantanen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 172172. Gepubliceerd op 8 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-172172.html

De aanvraag alsook zijn bijlagen helemaal niet bijgevoegd.

Niet nodig, vindt ambtenaar M. Prijs kennelijk. De burger maakt echter zelf wel uit wat die van belang vindt. Weer 1,5 uur vermorsen met een vice versa-tochtje naar het stadskantoor – heel modern – met een stick in de hand.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Knijp Monicabrug zorgt voor schonere lucht en file

De eindrapportage van de zogeheten ‘Knijp Monicabrug’ concludeert een jaar na invoering van de verkeersmaatregel in Utrecht dat de luchtkwaliteit aan de Weerdsingel Westzijde en Oudenoord is verbeterd.

Ook zijn er nadelen vastgeld: zo zijn er veel file’s op de Kaatstraat en Oudenoord.

Door de maatregelen voldoet de Weerdsingel aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De ‘knijp Monicabrug’ doseert het autoverkeer op het Paardenveld en op het kruispunt Weerdsingel Westzijde – Oudenoord. De Weerdsingel is ingericht als 30 kilometergebied met meer ruimte voor fietsers.

De hoeveelheid verkeer van de Weerdsingel Westzijde naar de Oudenoord is daardoor met 25 tot 30 procent afgenomen. Het autoverkeer neemt grotendeels de door de gemeente gewenste alternatieve route: om de binnenstad heen. Door de vermindering van het autoverkeer is de luchtkwaliteit verbeterd. De knijp Monicabrug heeft hiermee het gewenste effect.

Nadelen

De eindrapportage noemt ook enkele nadelen. Zo is er zoekgedrag van automobilisten in Pijlsweerd gesignaleerd, is er meer verkeer over de Acaciastraat en is er geregeld file op de Kaatstraat en de Oudenoord. De rijtijden van de bussen op het traject Kaatstraat-St. Jacobsstraat zijn hierdoor verslechterd.

In december worden de uitkomsten van de eindrapportage met inwoners uit de omliggende wijken besproken. (Nu.nl, 3 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4359450/knijp-monicabrug-zorgt-schonere-lucht-en-file.html

Rapport: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=090f6a7f-57e8-4b83-b855

Rapportage 3-meting zomer 2016: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=8e6d9031-4963-4607-859f

Standpunt van het college: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=bdad4780-24e4-4538-8002-052eb868f1c5

 

Utrecht wil niet weten wat het luchtkwaliteitsbeleid van 75 miljoen heeft opgeleverd

De gemeente Utrecht heeft sinds het jaar 2005 naar schatting een slordige 75 miljoen euro uitgegeven aan luchtkwaliteitsonderzoek en -beleid. Daar zijn actieplannen voor gemaakt. Er is veel onderzoek verricht. Er zijn veel dure advocaten en adviesbureaus aan te pas gekomen. Er is jarenlang een luchtcoördinator van betaald, die 315.000 euro per jaar declareerde. Toen die vertrok kregen we daar een programma manager luchtkwaliteit voor in de plaats. Bij de afdeling Milieu zijn sinds jaar en dag meerdere luchtkwaliteitsdeskundigen werkzaam. Dat kost allemaal handen vol geld.

En ja, er zijn ook maatregelen genomen: bijvoorbeeld communiceren over luchtkwaliteit, verbeteren inzet transferia, verbeteren doorstroming, optimaliseren goederenvervoer, intensiveren mobiliteitsmanagement, verplaatsen touringcarterminal, stimuleren fietsverkeer. Maatregelen die of geen effect hadden en alleen maar mooi klinken, of niets met luchtkwaliteit te maken hadden zoals de verplaatsing van de touringcarterminal of in feite maatregelen waren om de autobereikbaarheid te bevorderen (asfalt voor betere doorstroming). En recentelijk de milieuzone voor personen- en bestelwagens waarvan inmiddels is gebleken dat die geen enkel effect had. Kosten 10 miljoen.

Lees verder: http://www.keesvanoosten.nl/utrecht-wil-niet-weten-wat-luchtkwaliteitsbeleid-van-75-miljoen-heeft-opgeleverd/

Het relaas impliceert wel bijna een stemadvies.

 

Nieuwsbrief Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht december 2016

Geachte ontvanger,

Twee onderwerpen:

 1. Morgen, 6 december 10.00 uur. behandelt de Raad van State het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht tegen het besluit milieuzone personen- en bestelwagens. In opdracht van de gemeente heeft TNO een rapport geschreven over het effect van een jaar milieuzone. Volgens dat rapport kon er geen effect worden aangetoond. Niet voor NO2 en niet voor EC (‘roet’).

Dat de milieuzone geen aantoonbaar effect in de milieuzone zou hebben is ook wat de Stichting destijds voorspeld heeft en waarom de Stichting de milieuzone altijd heeft beschouwd als een (kostbare) symboolmaatregel die in feite de bedoeling heeft het autoverkeer niet terug te hoeven dringen.

De Stichting heeft ook van meet af aan tegen de milieuzone aangevoerd dat die tot veel omrijden en dus veel extra autokilometers zou leiden. Dat is met name het geval omdat het maar om een hele kleine milieuzone gaat. Dat extra omrijverkeer maakt volgens de Stichting dat het effect van de milieuzone per saldo negatief is.

Bijgaand treft u als bijlage aan “Effecten milieuzone Utrecht”, dat bij de Raad van State is ingebracht om uit te leggen waarom de Stichting deze mileuzone een slechte zaak vindt.

Utrecht wil effect niet weten van luchtkwaliteitsbeleid (75 miljoen)

 1. Sinds 2005 heeft de gemeente naar schatting 75 miljoen uitgegeven aan luchtkwaliteitsbeleid. Naar aanleiding van een wob-verzoek liet de gemeente op 2 december weten geen document te hebben waaruit blijkt wat het effect van dat beleid is geweest.

Dat de luchtverontreiniging geleidelijk minder wordt, hoewel in 2015 nog steeds niet voldaan werd aan de NO2-norm (waarin 2010 al aan moeten worden voldaan!) heeft vrijwel alleen te maken met factoren waar het gemeentelijk beleid geen invloed op heeft: schonere motoren, – verwarmingsketels en – fabrieken. Dat minder worden had dus ook plaatsgevonden zonder gemeentelijk beleid.

De werkelijkheid is dat de lucht minder schoner is geworden dan verwacht zou mogen worden gegeven het schoner worden van motoren, verwarmingsketels en fabrieken. De vraag is daarom of het gemeentelijk beleid niet juist een negatief effect heeft gehad.

Met vriendelijke groet,

SSLU

 

Milieudefensie die het beleid van GroenLinks vriendin Van Hooijdonk steunt, is een erg stoere klup. Zorg dat je er bij komt.

Milieudefensie die vrijdag 2 december haar leden in Utrecht opriep om naar de zitting te komen van vandaag over de milieuzone (“Misschien zie ik jou daar”), heeft de Raad van State daags voor de zitting bericht zelf niet te komen. Zie bijlage.

Van: Anne Knol-Milieudefensie <mobiliteit=milieudefensie.nl@mail126.atl11.rsgsv.net> namens Anne Knol-Milieudefensie <mobiliteit@milieudefensie.nl>
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 20:41:49
Aan:
Onderwerp: Dinsdag is de zitting over de milieuzone in Utrecht

Beste Utrechter,

Even een kort berichtje voordat het weekend begint. Aanstaande dinsdag om 10:00 uur vindt de zitting plaats van het hoger beroep rondom de milieuzone in Utrecht. Ik ben erbij!

De gemeente Utrecht heeft een milieuzone ingesteld om de meest vervuilende auto’s te weren uit de binnenstad. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van alle inwoners van Utrecht. Afgelopen januari stelde de rechtbank dat de milieuzone terecht was ingesteld.

Lees hier het verslag van de vorige zitting

Vervolgens hebben de partijen die de zaak hadden aangespannen, KNAC en SSLU, besloten in hoger beroep te gaan. Die zaak dient aanstaande dinsdag. De uitspraak zal pas later volgen.

Praktisch: De zitting vindt plaats op 6 december om 10 uur bij de Raad van State in Den Haag en is open voor toeschouwers. Het adres van de Raad van State is Kneuterdijk 22 in Den Haag. De zitting vindt plaats in Algemene kamer, unit A1. Misschien zie ik jou daar ook!

Hartelijke groet,

Anne Knol

Campagneleider Mobiliteit

(E-mail Milieudefensie, 2 december 2016)

………….  en toen ………………

Amsterdam, 5 december 2016

Geacht College,

Hierbij laat ik u weten dat Vereniging Milieudefensie ter zitting niet aanwezig en ook niet

vertegenwoordigd zal zijn.

Cliënte heeft aan hetgeen zij in eerste aanleg deed zeggen niets toe te voegen, met dien verstande dat zij zich voor het overige aansluit bij het standpunt dat van de kant van de gemeente Utrecht is ingenomen en zoals dat ter zitting verder zal worden uitgewerkt.

Ik stuur een kopie van deze fax per email aan de gemachtigden van de andere partijen.

Ik dank u voor de hieraan te besteden aandacht.

Hoogachtend,

Zie bijlage.

 

Boetes milieuzone Utrecht leveren 1,8 miljoen op

De schatkist wordt aardig gespekt door boetes voor het overtreden van de milieuzone. De gemeente heeft in anderhalf jaar tijd bijna 20.000 boetes uitgedeeld aan dieselrijders die de milieuzone binnen kwamen, blijkt uit cijfers die de gemeente aan BNR heeft verstrekt.

De boetes leverden het Rijk 1,8 miljoen euro op.

(BNR.nl, 6 december 2016)

https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10315011/boetes-milieuzone-leveren-utrecht-1-8-miljoen-op

Utrecht investeerde 75 miljoen in deze cashcow van het rijk.

 

Bijlo en bewoners Utrecht-Oost: Verbreding van A27 is absurd plan

Een groep inwoners van Utrecht-Oost, zamelt geld in voor een onderzoek tégen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Boeg-beeld is caberetier en schrijver Vincent Bijlo.

De campagne ’15 tegen 14, stop de verbreding van de A27′ op de website voorjestadsie.nl moet 30.000 euro opleveren. 15 verwijst naar het minimale doneerbedrag van 15 euro, 14 op het aantal rijstroken in de geplande verbreding. Gisteravond stond de teller van de inzameling op 21 procent. Cabaretier Vincent Bijlo uit Bunnik fungeert als boegbeeld en stuurt donateurs een persoonlijke brief.

Waarom moet er wéér een onderzoek komen?

,,We willen een bureau in kaart laten brengen wat de alternatieven zijn en hoeveel die kosten. Het is een absurd plan. Die 1,2 miljard euro die het kost, is veel beter te besteden. Er is nooit goed onderzocht wat goed bruikbare alternatieven zijn zonder de verdiepte ‘bak’ bij Amelisweerd te verbreden. De cijfers die minister Schultz van Haegen heeft gebruikt voor haar besluit komen uit 2006. We willen uit laten zoeken hoe de verkeersstromen lopen. Die kunnen in de loop van de jaren veranderd zijn. En wat de alternatieven met openbaar vervoer zijn. De Tweede Kamer is onvermurwbaar. Het is belachelijk dat wij als burgers dit onderzoek moeten laten uitvoeren.”

Minister Schultz van Haegen zegt dat een volgend kabinet de verbreding niet kan terugdraaien.

,,Als je een plan uitvoert, doe het dan op basis van actuele cijfers. Het neerkwakken van meer asfalt lost niets op en gaat alleen ten koste van bomen en geld. Neem nou de nieuwe aansluiting op de A12 bij Bunnik. Die is ook gebouwd op basis van een oude prognose en er rijdt nu bijna niemand. Het lijkt wel een Oost-Europese weg.”

Er komt een brede overkapping over de snelweg ter hoogte van de Koningsweg.

,,Die is geweldig. De oude zichtlijnen worden hersteld, dus daar ben ik voor. Maar doe het niet in combinatie met de verbreding.”

Waarom komt u voor landgoed Amelisweerd op?

,,Het is de groene long tussen Utrecht en Bunnik. Ik kom er graag, al moest ik aan het begin erg wennen aan het geluid van de A27. Die hangt continu een deken over het landgoed. De historische en landschappelijke waarden zijn hoog. Er staan bomen van 300 jaar oud. Ik houd van het theehuis, de Veldkeuken en Museum Oud Amelisweerd. Er komen zó veel mensen recreëren. De druk op het gebied is al groot en mag niet groter worden.

In een filmpje over de crowdfundingsactie zit u in een auto op een viaduct over de snelweg.

,,Dat is bewust. Ik wil niet doen alsof ik alles met de fiets of lopend doe. Ik zit ook wel eens in de auto.”

Heeft het onderzoek nog zin?

,,Altijd, want we moeten het debat gaande houden. Voor de minister is het het prestigeproject dat ze doordrukt, voordat ze vertrekt uit de politiek. We moeten dus met een doorwrocht rapport komen, zo snel mogelijk. Het is zo zonde er 1,2 miljard euro aan te besteden.”

(AD.nl, 7 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/bijlo-en-bewoners-utrecht-oost-verbreding-van-a27-is-absurd-plan~a8df0cd1/

Voor deelname: https://voorjestadsie.nl/

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Vindt Eneco dat wel goed? Het gaat immers ten koste van het ‘bio-branden’ wat dan de luchtverontreiniging vermindert.

Gekapte bomen uit Utrecht krijgen een nieuw leven als kerstbal

Een kerstbal in je boom met de Domtoren, gemaakt van écht Utrechts stadshout: sinds kort kan het. Eigenaar en enige medewerker van het bedrijf ‘Noest’, Tom van Straaten, maakt allerlei producten van bomen die door de gemeente zijn gekapt en anders versnipperd zouden worden.

(Nu.nl, 5 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4359988/gekapte-bomen-utrecht-krijgen-nieuw-leven-als-kerstbal.html

 

Bouw BioWarmte installatie mag doorgaan

De bouw van de BioWarmte installatie in Utrecht op Lage Weide mag doorgaan van de rechtbank. Wel worden er strengere eisen gesteld aan de uitstoot.

In de vergunning is de grenswaarde 0,1 nanogram per kubieke meter aan dioxines en furanen. Eneco zegt te kunnen voldoen aan een norm van 0,05 en heeft een streefwaarde van 0,03. De rechtbank heeft de norm daarom gesteld op 0,05 nanogram per kubieke meter.

(AD.nl, 5 deember 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/bouw-biowarmte-installatie-mag-doorgaan~aaf21ddc/

 

Bio-energie blijkt funest voor de Europese natuur

Veel grootschalig bio-energie projecten blijken desastreus voor de natuur.

Bovendien helpen ze niet bij het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een vandaag uitgekomen ‘zwartboek’ van Birdlife Europa en Transport & Environment.

Vogelbescherming berichtte vorige week via een persbericht ‘Bio-energie Funest voor Europese Natuur’. Terwijl hun eigen voorzitter Atze Nicolai (VVD) tegelijk commissaris is bij Eneco. Dat energiebedrijf bouwt mogelijk twee 30MW-bosverbranders in Utrecht, zoals wij gisteren meldden. Die leveren Eneco minimaal 13 miljoen euro subsidies per jaar per stuk, als ze eenmaal in bedrijf zijn.

Voor 1 van die bosverbranders gaf de Raad van State gisteren goedkeuring, nadat 2 milieuclubs een zaak had en aangespannen wegens mogelijke milieuvervuiling en natuurschade.

Eneco geeft doekjes voor bloedende vogels

De betrekkingen met Eneco zijn vanuit vogel-oogpunt dubieuzer. Eneco betaalde Vogelbescherming voor een vogeleiland-project als natuurcompensatie Pier van Oterdum.

Als doekje voor bloedende vogelslachtoffers van haar windfarm Delfzijl Noord met 19 windturbines op de Schermdijk en de Pier van Oterdum in vogelgebied de Waddenzee.

Het vogeleilandje kan zo zeIfs extra schadelijk zijn voor vogels, omdat het ze aantrekt en werkt als ecologische val.

(Climategate, 23 november 2016)

http://climategate.nl/2016/12/08/vogelbescherming-bouwt-zelf-bosverbranders-vogelmolens/

 

Terechte doodklap voor de stadsverwarming. Het zijn belasting-eurobiljetten die de meeste warmte geven.

Kamer wil af van bijstook biomassa kolencentrales

De Tweede Kamer wil per direct af van miljardensubsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. Minister Kamp (Economische Zaken) is daar niet blij mee en waarschuwt dat door het schrappen van bijstook biomassa het doel van het Energieakkoord niet meer gehaald kan worden.

Energiebedrijven krijgen op dit moment enkele miljarden euro’s subsidie om onder andere houtsnippers mee te stoken in kolencentrales. Dit is beter voor het milieu dan gebruik van kolen.

Minister Kamp staat op het punt om opnieuw miljardensubsidies uit te delen voor het gebruik van biomassa, maar een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oproep van de PvdA aan de minister om hier geen geld meer voor uit te trekken.

„Deze houtversnippersubsidie moet stoppen. Bomen worden omgehakt in Canada en per boot naar Rotterdam vervoerd om vervolgens hier te worden verbrand in kolencentrales”, aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos tijdens een debat over schone energie.

Kamp vindt het zeer onverstandig om te stoppen met de bijstook van biomassa. „Ik ben verrast. Als we stoppen dan halen we absoluut niet de doelstelling van het Energieakkoord in 2020”, zegt de bewindsman. „We hebben ter vervanging twee grote windmolenparken in zee extra nodig. Dit kan echt niet.”

Bommetje onder energieakkoord

De PVV is blij dat de PvdA een bommetje legt onder het energieakkoord. De partij was nooit te spreken over dit vergroeningsakkoord tussen onder andere het bedrijfsleven en allerlei milieuorganisaties.

(deTelegraaf, 8 december 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27190354/___Geen_bijstook_biomassa___.html

De milieutransitie moet in de gemeenten gestalte krijgen. Het ware goed als de gemeenteraad opdracht geeft voor het (vooral scherp) in beeld brengen van de vanuit milieu- en kostengezichtspunt aanvaardbare alternatieven voor stadsverwarming en gas. Elke partij kan in zijn verkiezingsprogramma voor 2018 gemotiveerde aanbevelingen stoppen voor het verdere keuzetraject.

 

Eigen verantwoordelijkheid gemeenten bij energietransitie

De decentrale overheden hebben een eigen verantwoordelijkheid bij de energietransitie. Samen met overheden, bedrijven en inwoners moeten de gemeenten samen de schouders zetten onder de omslag naar het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken in de Energieagenda, die hij woensdag 7 december heeft gepresenteerd.

Unieke verantwoordelijkheid

‘De energietransitie zal alleen gerealiseerd worden als de belanghebbende partijen – het Rijk, decentrale overheden, burgers, bedrijven en andere actoren uit de samenleving vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kunde bereid zijn om hieraan bij te dragen,’ zo schrijft de minister. Volgens de bewindsman hebben decentrale overheden daarbij wel een eigen unieke verantwoordelijkheid.

Maatwerk

De VNG, IPO en de Unie van Waterschappen willen de verantwoordelijkheid gezamenlijk oppakken en zijn daar ook al mee bezig. In de Energieagenda onderschrijft Kamp de positie van de regio: ‘De beslissingen over energie-infrastructuur kennen sterke regionale componenten, waardoor maatwerk nodig is. Decentrale overheden gaan samen met netbeheerders een belangrijk rol vervullen.’

Duurzaam

In de Energieagenda schetst Kamp een beeld van het jaar 2050. In dat jaar stoken zo min mogelijk Nederlanders thuis nog aardgas, worden er alleen nog duurzame auto’s verkocht en telt de Noordzee veel meer windmolens. ‘We pakken nog vaker de fiets, vrachtwagens rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine.’

CO2 in zeebodem

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitstoten. ‘Dat vereist grote investeringen’, aldus Kamp, ook al probeert het kabinet de overgang naar een duurzame energievoorziening volgens hem zo efficiënt mogelijk te maken. Zo wil hij meer voorzieningen voor fietsers aanleggen en de industrie ‘krachtig stimuleren’ zuiniger en schoner te werken. De CO2 die de industrie toch nog uitstoot, wil hij opslaan in lege aardgasvelden in de Noordzeebodem. En in 2035 moeten er geen auto’s meer worden verkocht die op fossiele brandstoffen rijden.

Nieuwe woonwijken

Bij het uitbannen van gas is de snelste winst volgens de minister te behalen in nieuwe woonwijken. Vanaf 2018 wordt de verplichting voor gasaansluitingen op nieuwe wijken geschrapt. Gemeenten moeten bij de overstap naar andere vormen van verwarming, die bijvoorbeeld kan komen van (restwarmte van) de industrie, een voortrekkersrol gaan spelen. Het doel is om in 2050 zo min mogelijk huizen nog met gas te verwarmen, maar een hard verbod komt er vooralsnog niet.

Hulp van burgers

Kamp hoopt ook op de hulp van burgers. Hij wil het voor hen aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan. Zo hebben ze die achter de hand voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of kunnen ze die verkopen wanneer de vraag naar energie groot is. ‘Iedereen moet verantwoordelijkheid voelen voor de energietransitie’, benadrukte de minister.

VNG is enthousiast

De VNG is enthousiast over de Energieagenda. Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, stelt dat deze agenda het perspectief biedt dat nodig is om af te stappen van fossiele energie en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. ‘Alleen, de urgentie die wij als overheden voelen, wordt niet altijd herkend door onze inwoners en ondernemers. Wíj baseren onze ambities op wetenschappelijke berekeningen, statistieken en langetermijnperspectieven. Wij spreken over een zeespiegelstijging, terwijl je die niet ziet als je op het strand staat. En over een toename van het CO2-gehalte in de lucht, die je niet merkt als je ademt. Mensen zien het niet, maar gaan het wél merken. Nu we de urgentie delen, staan we voor de opgave om onze inwoners hierbij mee te nemen.’

(Binnenlands Bestuur, 7 december 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/eigen-verantwoordelijkheid-gemeenten-bij.9553723.lynkx

De stad is van de burgers. De ambtenaren moeten de burgers helpen. Niet andersom, zoals de sprekende mandarijn impliciet zegt.

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Leger des Heils: ‘Aantal daklozen in Utrecht flink toegenomen’

Volgens het Leger des Heils is het aantal daklozen in de stad Utrecht het afgelopen jaar toegenomen. De druk op opvang en beschermd wonen is onverminderd groot, zegt de gemeente.

Bas Pol van het Leger des Heils in Utrecht constateert dat er in de stad het laatste jaar veel daklozen bijkwamen. Het gaat met name om ‘nieuwe daklozen’. Dat zijn de mensen die onlangs dakloos zijn geworden door bijvoorbeeld een scheiding, ontslag of omdat zij een slechte investering deden.

De financiële crisis heeft hierbij een grote rol gespeeld zegt Pol. ,,Vroeger had je veel dak- en thuislozen die verslaafd waren aan drugs. Zij kenden het straatleven. Deze nieuwe daklozen kennen die wereld helemaal niet.”

Niet alleen in Utrecht is het aantal daklozen behoorlijk toegenomen. In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 in totaal meer dan 13.000 daklozen bij, een toename van 74 procent.

Druk

Als gevolg van het toenemend aantal daklozen is de druk op de hulpverlening alleen maar groter geworden, zegt Pol. ,,En dan gaat het niet om het afgelopen jaar. De druk is al een tijd toe aan het nemen.’’ Op dit moment staan er bij het Leger des Heils 99 mensen op de wachtlijst. De wachttijd is ongeveer negen maanden.

Volgens ex-dakloze Ruben Wessels, bekend door publicaties in deze krant over bewoners van een tunnelbuis onder de Catharijnesingel, is er ook nog een verschil tussen daklozen die hulp zoeken en daklozen die dat niet willen. ,,Op verschillende plekken in de stad zijn groepen daklozen die met elkaar de nacht proberen door te komen. Een groep van ongeveer 300 Polen brengt in opengebroken caravans de nacht door. Zij komen niet voor in de statistieken. En zij kunnen niet terecht in de nachtopvang.”

Nachtopvang

Volgens de gemeente is het aantal daklozen in de nachtopvang al drie jaar stabiel. In 2013 waren het er 733, in 2014 781 en vorig jaar 740. Tot juli 2016 stond de teller op 432. Er staan volgens de gemeente 337 mensen op wachtlijsten voor opvang en hulp. Dat waren er dit voorjaar 401, maar dat is daarna verminderd door ‘gezamenlijke inspanning van de partners in de opvang’.

Utrecht erkent dat de druk op de opvang nog te hoog is. De gemeente hoopt dat de wachtlijsten de komende maanden slinken.

(AD.nl, 9 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/leger-des-heils-enlsquo-aantal-daklozen-in-utrecht-flink-toegenomenenrsquo~a9aec777/

 

Studenten pakken liever gratis OV-fiets dan de bus richting De Uithof

Gratis OV-fietsen lijken een goed alternatief om de drukke buslijnen richting De Uithof te ontlasten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Decisio onder ruim 400 Utrechtse studenten.

(……)

Bovendien is twintig procent bereid om één euro te betalen. Dit is belangrijk omdat het openbaar vervoer tijdens de spitsuren overbelast is. Vanaf januari 2017 wordt de drukte versterkt doordat landelijk ruim 100.000 mbo’ers ook toegang krijgen tot de kaart.

Het openbaar vervoer tussen Utrecht CS en De Uithof is tijdens spitsuren al langere tijd overvol, wat leidt tot lange wachttijden. Vanaf 2018 vangt de Uithoflijn deze drukte op. Toch verwacht de gemeente Utrecht dat de tram rond 2025 opnieuw onvoldoende ruimte biedt voor de vervoersvraag.

(NU.nl, 5 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4360628/studenten-pakken-liever-gratis-ov-fiets-dan-bus-richting-uithof.html

Een tram door de binnenstad wordt het ook niet. Die zou de bus moeten vervangen die een probleem is. De tram is niet minder een probleem. De tram zal dan ook bestreden worden door belanghebbende binnenstadsbewoners.

Het wordt met het toenemend aantal fietsers steeds gevaarlijker op de door winkeliers en vervoerders genaaste fietspaden (expeditieruimte) op het traject Vredenburg-St. Jacobsstraat en de Oudwijkerdwarsstraat.

De tram kan niet opschieten met de zwalkende voetgangers en dito fietsers.

Hoogste tijd dat de gemeente de onaantrekkelijke fietsroute ‘om de zuid’ opwaardeert tot een snelle en acceptabele route. Een goed omschreven prijsvraag kan ook helpen. De denkkracht van het publiek, die in dit soort zaken meestal het beste is, kan dan aangesproken worden.

 

‘Schrap geen regels, werk meer mee’

In 12 binnensteden in Nederland is een pilot afgerond om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert. De conclusie: niet het schrappen van regels, maar een meer coöperatieve houding van de gemeente leverde de grootste winst op. Toch zijn er ook diverse concrete regels verbeterd.

(Gemeente.nu, 2 december 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/economie/schrap-geen-regels-werk-meer-mee/

Het stokpaardje van de liberalen. De voordelen voor de ondernemers zijn in veel gevallen voor de burgers nadelen. Maar uiteindelijk zijn het de burgers die de economie aan de gang houden.

De aanbevolen coöperatieve houding is richting burgers nog meer nodig. Dagelijks wordt echter geprobeerd burgers met een procedure-inrichting buiten spel te zetten.

 

Raad voor de Journalistiek: RTV Utrecht in de fout bij berichtgeving over DUIC

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat RTV Utrecht ‘deels onzorgvuldig’ te werk is gegaan bij berichtgeving over de bezorgkwaliteit van de papieren DUIC krant, in maart dit jaar. In de uitspraak komt naar voren dat RTV Utrecht DUIC onvoldoende gelegenheid tot wederhoor heeft geboden en de inhoudelijke reactie die werd gegeven onvoldoende heeft weergegeven in het artikel. De Raad stelt dat RTV Utrecht daarom ‘journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld’.

“RTV Utrecht heeft in eigen beheer een niet-representatief onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek zou blijken dat slechts een klein deel van de toegezegde oplage van de DUIC krant daadwerkelijk werd bezorgd.

(DUIC.nl, 6 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/raad-journalistiek-rtv-utrecht-fout-berichtgeving-duic/

Eén van de redacteuren van Nieuwsch slechts heeft twee keer DUIC in de brievenbus gekregen.

Dat was alles.

Meld niet-bezorging van DUIC aan RTV Utrecht (http://www.rtvutrecht.nl/omroep/faq/).

DUIC is overigens een als (digitale) krant verkleed propagandaproject van B&W.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Leden Utrechtse referendumcommissie (her)benoemd

Op donderdag 8 december 2016 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering besloten (……) te benoemen tot lid van de gemeentelijke referendumcommissie.

De onafhankelijke referendumcommissie is door de gemeenteraad ingesteld om toezicht te houden op het verloop van het referendumproces. Zij geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de referendumverordening. De referendumcommissie houdt toezicht op zowel het raadgevend als het raadplegend referendum. Bovendien behandelt de commissie ook klachten van inwoners over de gemeentelijke voorlichting over het referendum en de wijze waarop initiatiefnemers van het referendum campagne voeren.

(Utrechtnieuws.nl, 8 december 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61820/leden-utrechtse-referendumcommissie-herbenoemd/

Onzin. Er is echter wel een commissie nodig die toezicht houdt op de gemeenteraad. De raad negeert de uitslag van een referendum volkomen. De fontein van beton, asfalt en glas tussen de Utrechtse binnenstad en het Merwedekanaal is daarvan de uitkomst.

Wie zijn tijd goed besteedt die neemt niet deel aan een referendum in Utrecht.

 

Nog meer onzin

Speciale commissie om Utrechtse gemeenteraad toegankelijk te maken

Een commissie van externe experts gaat bekijken hoe de Utrechtse gemeenteraad toegankelijker kan worden. Dit gebeurt op verzoek van de raad zelf, die zich meer wil openstellen voor bewoners van de stad.

Uitgangspunt van de raad is dat ‘een open, toegankelijke stad als Utrecht, een open en toegankelijke raad verdient’. Om te bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden, is een commissie van vier externe experts samengesteld. Deze komen deels uit Utrecht, deels daarbuiten.

Er is door de raad bewust gekozen voor experts met diverse achtergronden. Zo is commissielid Scott Douglas universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, terwijl voorzitter Jan Dirk Pruim griffier is in Almere en een achtergrond heeft als gemeentesecretaris. De andere twee leden zijn Anke Siegers (directeur van netwerkorganisatie) en Amalia Deekman (senior onderzoeker in de cultuursector).

In het voorjaar van 2017 rondt de commissie haar onderzoek af en geeft deze raad advies.

(Nu.nl, 9 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4362912/speciale-commissie-utrechtse-gemeenteraad-toegankelijk-maken.html

De echte experts wonen in de Utrechtse doodlopende straten. Het is hen al bekend waar de schopen wringt, het hoeft dus niet onderzocht te worden.

De raad vertikt het een goede eigen ondersteuning te organiseren en laat zich in de luren leggen door B&W en ambtenaren. De raad heeft ook een verkeerde attitude, gaat liever lui op schoot zitten bij de wethouders in plaats van alles goed na te lopen en in het belang van de burgers waar nodig de bestuurders de oren te wassen.

Voor de gemeenteraad die in meerderheid de boel in essentie wil laten zoals die is, is zo’n commissie comfortabel. Het advies van de commissie maakt het mogelijk een beetje smaakpoeder over de bestaande orde te gieten en alles blijft in wezen zoals het was. De raad kan dan zeggen dat er aan het probleem is gewerkt en dat het is opgelost maar dat de verrekte burger niet wil buigen.

 

Alles over financiën gemeente

Voor de lol zal vrijwel niemand het lezen, het Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Toch voorziet het in een behoefte. Niet voor niets hebben de auteurs besloten een tweede editie uit te brengen. In ruim 400 pagina’s zetten ze uiteen wat er komt kijken bij de financiële huishouding van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Het uitbrengen ervan is vooral het gevolg van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en ontwikkelingen op het gebied van planning- en control. Meer aandacht gaat uit naar de controlfunctie, met name op het sociaal domein. Het boek is bedoeld voor zowel financieel deskundige ambtenaren en controllers, als raads- en collegeleden en niet-financieel deskundigen.

‘Het blijft een praktijkboek: naast de wettelijke regelingen is er veel aandacht voor de praktijk. Het blijkt dat het volgen van het BBV in de praktijk lastig is, terwijl de achtergrond, de logica en de samenhang tussen het sturings-, rapporterings- en verantwoordings- en realisatieniveau uitstekend in het besluit is weergeven’, aldus de auteurs Timon van Zessen, Marco Kramer en Peter van den Doel. Ze hebben geprobeerd samenhang te brengen in de informatie tussen de verschillende decentrale overheden.

‘De praktijk blijkt weerbarstiger te zijn dan de theorie, vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat in de eerste plaats niet om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan.’

(Binnenlands Bestuur, 7 december 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/alles-over-financien-gemeente.9553655.lynkx

Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Uitgeefgroep Concept. 44,95 euro

 

Raadsbrieven

7-12-2016         Water en ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplan Kanaalweg 59)

7-12-2016         Aanvullende informatie t.b.v. raadsbehandeling bestemmingsplan Kanaalweg 59.

6-12-2016         Toelichting parkeerreserve programmabegroting 2017

5-12-2016         Structuurvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-12-2016         Stand van zaken Catharijnehuis.

6-12-2016         Mantelzorg

6-12-2016         Aanpak autobranden

6-12-2016         Voorgenomen lidmaatschap WHO European Healthy Cities Network

5-12-2016         Ontwikkeling Integrale KindCentra

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-12-2016         Brief Onttrekking openbaarheid deel Zandweg

6-12-2016         Voortgangsverslag Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer

5-12-2016         Voortgang Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks. Halfjaarlijkse vellijst.
–      Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018
–      Weer 3 watervergunningen voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 3 werkdagen na bekndmaking aanvraag verleend. Nieuwe wettelijke termijn?

o   DOSSIER ASFALT

–      De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

–      Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

–      IJdele hoop PvdA geeft stemadvies want Verbreding Ring Utrecht gaat door

–      Ook de VVD gelooft in teer

o   DOSSIERWARMTE EN ENERGIE

–      Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat. Milieu-organisaties in de zak van B&W

–      Wie gaat hierop Wobben: “BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie”

–      Rapport Berenschot
–      Van Hooijdonk en Eneco

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      ‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

o   DIVERSE BERICHTEN

–       ‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

–      Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

–      Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

–      Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

–      Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

–      ‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

–    Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht
–    Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

–      “Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen”

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016
–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016
–      Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

–      Raadsbrieven
–      Commissiebrievn M&S
–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks

De wethouder vertelt in commissie S&R prachtige verhalen over zijn bomenbeleid. De raad vertikt het om de vertelling met de realiteit te confronteren en vervolgens de vent vanwege recidive, in het belang van de stad naar huis te sturen. Hij maakt er telkens een potje van. Nu weer niet aangevraagde kap vergund.

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016 09)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

De vergunning: Het kappen van twee bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169126.html

Pablo Picassostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35934

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166142. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166142.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven drie bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er twee niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Nijenoord 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-35923

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166125. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166125.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunning is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

XXXX

Jan Overdijkstraat t.h.v. nummer 63 te Utrecht, HZ_WABO-16-35853

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166139. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166139.html

Het valt op dat het kappen van drie platanen op gang wordt gebracht door een bij nota bene Volker Rail binnengekomen klacht van één bewoner.

De vereiste bijlagen ontbreken.

Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Opaalweg 33 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-36078

Het kappen van één boom

Wonder ! Wonderbaarlijk is dat de boom op de eerste verdieping boven nummer 33 staat. [N.B. Nummer 331 bestaat niet op de Opaalweg. De vele onregelmatigheden leiden de gedachten naar weer een onregelmatigheid van de gemeente.]

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166133. Gepubliceerd op 28 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166133.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraag is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Strijkviertel 61 te De Meern, HZ_WABO-16-35911

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166129. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166129.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraagis er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Huurweerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35926

Het kappen van zes bomen en het herplanten van 9 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166138. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166138.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Uppsalalaan te Utrecht, HZ_WABO-16-35912

Het kappen van 28 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166144. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166144.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven zes bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vijf niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Boorstraat en Bethlehemweg te Utrecht, HZ_WABO-16-35914

Het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166135. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166135.html

Waar in de straten?

Van de aangegeven zeven bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er zes niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Op de Werf ter hoogte van Oudegracht – Tolsteegzijde 176 te Utrecht, HZ_WABO-16-36327

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166082. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166082.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Oudegracht-Tolsteegzijde huisnummer 183 te Utrecht, HZ_WABO-16-36325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166088. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166088.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

 

Zogenoemde halfjaarlijkse vellijst: 556 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166653 Gepubliceerd op 29 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166653.html

Rechtstreeks naar de lijst:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-40357/currentItem

Opvallend is het grote aantal bomen (129 stuks, 23 % van de lijst) met stambeschadigingen. Het gaat hier behalve om een enorme beeld-, ecologische- en klimaatadaptieschade. Ook om een enorm kapitaal. Als de lijn van het verleden doorgetrokken mag worden dan gaat het in de meeste gevallen om aanrijdschade en schade als gevolg van werken in de openbare ruimte.

De verantwoordelijke wethouders zouden best wel mogen zorgen dat de aldus bedreigde bomen snel in kaart worden gebracht en vervolgens preventieve voorzieningen worden aangebracht.

 

Briljantlaan 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-36465

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 169092. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169092.html

 

Hup gemeenteraad

Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018

Het Vredenburgplein krijgt minimaal veertien bomen, bankjes en een kunstwerk. Dit zijn de eerste uitkomsten voor de herinrichting van het plein.

Dat laat wethouder Victor Everhardt weten. De definitieve herinrichting gaat plaatsvinden in 2018. Het plein wordt tevens ingericht zodat er een markt met 65 standplaatsen wekelijks kan neerstrijken.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358870/vredenburg-krijgt-veertien-bomen-in-2018.html

Toe maar. Wat veel.

Als er geen goede beschermingsvoorzieningen rond de bomen worden geplaatst, is er snel genoeg aanrijdschade. (Dat plein zal voor van alles en nog wat gebruikt worden.) Bijna alle leeftijdsgroepen Utrechters zullen anders nog meemaken dat de bomen vanwege stambeschadigingen geveld worden.

Hup gemeenteraad, zet het in de begroting en laat het uitvoeren. (Begrotingsrecht.)

 

Zijn we al aan 200 vergunningen, bestuurders in de regio ?

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven; (code HDSR6818)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9584. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9584.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR6765)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9575. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9575.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Alexander Numankade 9 Utrecht (code HDSR6785)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9578. Gepubliceerd op 30 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9578.html

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel, Amsterdamsestraatweg 303 te Utrecht, HZ_WABO-16-35808

Datum ontvangst aanvraag: 14-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161064. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161064.html

“Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.”

Vergunning verleend op 24 november 2016.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-167492.html

Er zitten maar drie werkdagen tussen bekendmaking van de aanvraag en de vergunningverlening.

Vraag voor het juridisch wonder van B&W, is de wettelijke termijn al tot drie werkdagen bekort?

Nee, omdat B&W en zijn ondersteuning het gewoon zijn schijt te hebben aan wat de Utrechters er van vinden, wordt er opzichtig overal overheen gelopen.

 
DOSSIER ASFALT

 

De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

Het ministerie van I&M heeft recent laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Dit gebeurde in het kader van Beter Benutten en de deur-tot-deur benadering in mobiliteitsbeleid.

Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg (zie o.a. ook CROW, 2015)

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op het hoofdwegennet (HWN, snelwegen). De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.

Verkeer op stedelijke ringwegen is vooral stadsregionaal

De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is de hoogste tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.

Nieuwe feiten en inzichten over effectiviteit van mobiliteitsbeleid

De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzichten over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meest recente congestie-indices van TomTom (zie figuur hieronder) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen -> meer asfalt aanleggen?” is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie eerste figuur: If this is your problem…).

In de lijst met top 20 files – november 2016 door de EVO aangedragen – missen wij een overzicht van de afslagen en de toename van het personenvervoer als eigenlijke oorzaken van de files. Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio. De oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.

 

Figuur 1: Congestie indices voor hoofdwegennet (HWN) en overige wegen, volgens TomTom data (bron: figuur 6 in Jaarbericht Trafficquest, 2016)

 

 

Minister: “Maak deze recente inzichten van het ministerie openbaar en bespreekbaar”

Vragen die geïnteresseerden in deze problematiek aan de minister en het ministerie kunnen stellen zijn:

 1. A) Kunt u ons informeren over de effectiviteit van de strategie van ‘Beter Benutten / deur tot deur benadering in de spits’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Toelichting:

o   Wij begrijpen dat u in uw beleidsprogramma’s intensief inzet op de deur tot deur benadering en het gebruik van waargenomen snelheden en verplaatsingen in en rond steden.

o   Steeds duidelijker wordt dat de sleutel tot gedragsverandering gevonden moet worden in de overgang van het hoofdwegennet (HWN) naar het stedelijk- en regionaal wegennet (OWN).

o   Als steden de toevloed van auto’s niet gaan reguleren met parkeerbeleid, dan gaan zij noodgedwongen het verkeer opvangen aan de rand van de stad. Dit zal ten koste gaan van de doorstroming op het HWN door terugslageffecten vanuit het OWN.

 1. B) Hoe gaat u met deze nieuwe inzichten de samenwerking met de steden vormgeven?
 2. C) Wilt u de onder a) besproken recente inzichten openbaar en bespreekbaar maken, en uw inzichten aan ons toesturen, opdat wij andere betrokken partijen deze inzichten kunnen beoordelen?

(Kracht van Utrecht, 26 november 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/481-de-oplossing-meer-files-meer-asfalt-werkt-averechts

Het is slim de werkgever te belonen die medewerkers in dienst neemt èn houdt, werknemers die geen auto gebruiken. Ook in andere domeinen het laten staan van de auto belonen. Dat kan bekostigd worden op basis van inverdienen.

 

Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

Gemeente én provincie Utrecht hopen dat de PvdA in de Tweede Kamer voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd gaat liggen. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil dit deel van de Utrechtse ring verbreden naar twee keer zeven rijstroken, maar daarvoor moet een flink stuk bos wijken.

Honderden bomen zullen eraan moeten geloven als de plannen van het Rijk uitgevoerd worden, waarschuwt Jos Kloppenborg, één van de Vrienden van Amelisweerd. En dat terwijl de Utrechtse gemeenteraad, College van B&W én de provincie hebben aangegeven dat er geen behoefte is aan de verbreding. Kloppenborg tast in het duister over de vasthoudendheid van minister Schultz. ‘Het is heel duidelijk dat er steeds minder draagvlak is in de regio Utrecht, waar ook heel hard gewerkt wordt om het fileprobleem op een andere manier op te lossen.’

(BNR.nl, 27 november 2016)

https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10314573/amelisweerd-vestigt-hoop-op-den-haag

Zie ook het artikel direct hierboven.

 

PvdA geeft stemadvies

Verbreding Ring Utrecht gaat door

Dat werd gister bij de bespreking van het plan voor de A27 duidelijk. De petitie van ‘Kerngroep Ring Utrecht’, waarin gevraagd wordt de verbreding niet door te laten gaan, blijkt geen effect te hebben.

Zo’n 8.700 mensen zetten een handtekening onder de petitie, die gister in de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit gebeurde tijdens de bespreking van MIRT; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij de bespreking werden verschillende plannen voor de verbreding en aanleg van wegen geëvalueerd. Ook het plan voor de A27 kwam aan de orde.

Kerngroep Ring Utrecht, bestaande uit meerdere bewoners- en milieuorganisaties, wil niet dat het plan doorgaat. Om de verbreding mogelijk te maken, moet er namelijk een stuk bos gekapt worden. Dat heeft volgens de organisatie nadelige gevolgen voor de natuur. Andere klachten gaan over de verslechtering van luchtkwaliteit voor omwonenden, geluidsoverlast, veiligheid en cultuurhistorie.

Verkiezingsprogramma PvdA

De kerngroep had goede hoop dat de PvdA zijn steun voor het plan zou intrekken. In het verkiezingsprogramma staat namelijk het volgende: “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak”. Daarnaast gaf partijleider Diederik Samsom laatst tijdens een debat aan dat hij het nut van deze specifieke verbreding niet inziet.

Tijdens de bespreking van gister, bleef PvdA toch achter het plan staan. Minister Schultz van Haegen, die graag wil dat de verbreding plaatsvindt, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan gewoon doorgaat. Een volgend kabinet zou deze beslissing niet terug kunnen draaien.

(Nu.nl, 29 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4357769/verbreding-ring-utrecht-gaat.html

 

De VVD gelooft in teer

Maak eens een helikoptervlucht en je zult zien dat er nog heel veel ruimte is, aldus Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Limburgh Stierum Harinckxveld thoe Sloten-Janssen en Tilanus (ik mag haar Mel noemen) in het AD van afgelopen maandag.

Daarmee wilde ze niet zeggen: ‘Gelukkig, er zijn nog plekken in ons drukbevolkte land die niet zijn volgeplempt’, maar het tegenovergestelde. Bij elk reepje groen dat haar al wentelwiekend onder ogen komt, kirt ze: ‘daar moet een laag asfalt op!’ Dat zou je beroepsdeformatie kunnen noemen. Ze is tenslotte Verkeersminister.

Maar Mel is ook VVD’er. En die partij lijdt zoals bekend aan asfaltfetisjisme; het irrationele geloof dat het land mooier en gelukkiger wordt als je er een laag teer overheen smeert. Golfbanen vanzelfsprekend uitgezonderd.

Perpetuum immobile

Dat de filedruk niet afneemt door al die nieuwe wegen, is voor de rechtgeaarde asfaltfetisjist alleen reden er nóg meer aan te leggen. Het is de liberale perpetuum immobile.

In de prille jaren 80 werd er fel gedemonstreerd tegen de aanleg van de A27, dwars door Amelisweerd, de achtertuin van Utrecht. Dat mocht uiteraard niet baten. Met als gevolg twee maal vier rijbanen waar het autoverkeer regelmatig vastloopt.

Op de schop

Om er voor te zorgen dat we binnenkort op nóg meer rijbanen in de file kunnen staan, heeft Mel besloten dat de boel daar weer op de schop gaat. Dat natuurgebied was toch al aangetast.

Eerder deze week werd er in de Tweede Kamer een petitie aangeboden tegen de uitbreiding van de Utrechtse ring. De Kerngroep Ring Utrecht, die bijna 9.000 handtekeningen had verzameld, meldde zich in Den Haag in de stille hoop dat de PvdA vier maanden voor de verkiezingen haar principes af zou stoffen om het onzalige plan alsnog naar de vuilnisbak te verwijzen.

Helaas zijn de nieuwe ballen van Diederik Samsom nog niet ingedaald en was het de petitie die in de prullenbak kon. De VVD gelooft in teer. Maar als je met een helikopter boven de PvdA vliegt zie je niks. Helemaal niks.

(AD.nl, 1 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/de-vvd-gelooft-in-teer~a536957c/

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Coalitie en B&W gemeente Utrecht hebben de salonfähige milieu-organisaties in de zak

Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot Greenpeace, Milieudefensie en de Utrechtse Milieufederatie kan onze organisatie zich niet verenigen met de Biomassacentrale in Utrecht. Deze centrale is zowel slecht voor de omgeving (veel te ruime normen in de vergunning voor o.a. zeer schadelijke stoffen) als slecht voor het klimaat (leidt niet tot minder CO2, maar eerder meer). Wij zijn daarom ook in beroep gegaan tegen de vergunning voor deze centrale.

Onze conclusies vindt u in de bijgevoegde kort memo. Deze zullen wij toelichten op de raadsinformatieavond van morgenavond.

Wij stellen het op prijs als u in uw programma of op uw website aandacht wil geven aan dit tegengeluid.

Mocht u meer info willen, dan kunt u bellen met mijn collega Johan Vollenbroek, tel. 024 3230491 / 0654674047

Met vriendelijke groet,

Ewald Korevaar

MOBilisation for the Environment

www.mobilisation.nl

(E-mail, 30 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

Wie gaat hierop wobben?

‘BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie’

Volgens de gemeente draagt de BioWarmte installatie die Eneco gaat bouwen positief bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie. Die zal bovendien vele malen groter zijn dan de beperkte impact op luchtkwaliteit. Het college heeft Eneco gevraagd om met een routekaart te komen naar volledig duurzame vervanging van aardgas. (………….)

(destadutrecht.nl, 26 november 2016)

http://destadutrecht.nl/energie/biowarmte-installatie-draagt-positief-aan-verduurzaming-energie/

Om deze uitspraak te kunnen doen moet B&W onder meer beschikken over documenten die spijkerhard aantonen (niet voor één week maar voor langjarig) langs welke routes, met welke vaar/voertuigen (typen, vermogen enz. van motoren) en met welke vaar/voertuigfrequenties Eneco zijn biomateriaal aanvoert en laat aanvoeren. Bovendien moet B&W daar berekeningen op gemaakt hebben.

Wie gaat daarop wobben en laat weten waar B&W het openbaar maakt zodat iedereen het kan inzien en narekenen?

 

Rapport Berenschot

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2a78154e-f3c1-40cf-a2a2-5e7d54911fd8

 

Het ‘groene’ boegbeeld van het liberale ‘Groen”Links’

Van Hooijdonk en Eneco

Volgens GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk is de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen verantwoord. Dat zou blijken uit de rapportage van RoyalHaskoning (die we kennen van de milieuzone!) en van Berenschot. RoyalHaskoning zou onderzoek gedaan hebben naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Berenschot heeft gerapporteerd over CO2-uitstoot (klimaat).

Over de rapportage van RoyalHaskoning kan ik kort zijn. Die heeft zich volledig gebaseerd op de luchtkwaliteitrapportage die in opdracht van Eneco door Arcadis is uitgevoerd om de vergunning te krijgen van de provincie. Op het ‘onderzoek’ van Arcadis was tijdens de rechtszitting van 9 september nogal wat kritiek van de SSLU, maar daar had RoyalHaskoning kennelijk geen weet van.

Zo bleek Arcadis slechts berekend te hebben wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn voor de bewoners van de Fregatbuurt, hemelsbreed 300 meter van de geplande installatie, in plaats van wat de gevolgen zijn op het Eneco terrein zelf (waar ook wordt gewoond), laat staan op een afstand van 10 meter van de rijweg (de Atoomweg) zoals de regelgeving dat voorschrijft.

En totaal anders dan wat de wethouder beweert is er geen enkele aanwijzing dat Eneco alleen ‘schone’ vrachtwagens gebruikt, want een voorschrift van die strekking staat ten onrechte niet in de vergunning. Eén van de punten waar de SSLU bezwaar tegen maakte. Hoe kan je als wethouder een milieuzone instellen en geen probleem maken over de bevoorrading door Eneco met vervuilende vrachtwagens? Voor de SSLU was dat een reden om bezwaar te maken tegen de vergunning van de provincie. Voor het college en de wethouder was het dat kennelijk niet.

Overigens, de manier waarop Arcadis aan zijn rekenuitkomsten kwam was in het geheel niet te controleren, want de gebruikte invoergegevens stonden niet in de rapportage vermeld. Voor RoyalHaskoning geen reden om zich niet op de Arcadis rapportage te baseren. Zolang RoyalHaskoning geen kritiek heeft op Arcadis heeft Arcadis geen kritiek op RoyalHaskoning. Ze werkt dat in de wereld van commerciële adviesbureaus: werk genoeg.

Wat noch Arcadis noch RoyalHaskoning heeft onderzocht is wat de uitstoot is van EC (‘roet’) van de biohoutkachel van Eneco. Daar bestaan geen wettelijke normen voor en dus had Eneco dat niet laten onderzoeken. De stukken die bij de verleende vergunning horen bieden daar geen informatie over. De EC uitstoot is dus onbekend. Heel vreemd dat de wethouder daar geen probleem van maakt want EC is nog haar enige argument voor de milieuzone.

En dan de uitstoot van CO2 (klimaat). Volgens Van Hooijdonk zou uit de rapportages gebleken zijn dat de biowarmteinstallatie een belangrijke bijdrage is aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Berenschot heeft twee berekeningen vergeleken, die van CE Delft en die van Stadsverarming. CE Delft heeft in opdracht van Eneco een berekening gemaakt die moet aantonen dat de biowarmteinstallatie tot een reductie leidt van CO2. Stadsverarming heeft berekend dat er juist sprake is van een toename van CO2.

En wat zegt Berenschot? “Beide berekeningen zijn op zich cijfermatig correct, maar door het gebruik van een andere referentiesituatie en aannames komt dit verschil tot stand”. Om het simpel te zeggen: het hangt er maar van af waar je de situatie ‘wel-biowarmteinstallatie’ mee vergelijkt. Dat is dus wat anders dan wat Van Hooijdonk zegt.

De stadsverwarming is ooit opgezet om de warmte te kunnen benutten die vrijkomt door het koelen van de gasgestookte elektriciteitscentrale op Lage Weide. Beter het heet geworden koelwater gebruiken voor stadsverwarming dan het ongebruikt te lozen in het kanaal. In die situatie kost de productie van heet water helemaal geen CO2. Dat hete water is immers ‘restwarmte’. Je krijgt het voor niets. Nu is er wel sprake van warmteverliezen als dat getransporteerd wordt naar woningen in Utrecht e.o. Daarom wordt dat water halverwege opgewarmd. Het warmteverlies is circa 30%. Maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is in het alternatief ook het geval.

Ga je nu een biowarmteinstallatie in gebruik nemen, dan ga je CO2 uitstoten die je niet zou hoeven uitstoten als de restwarmte gebruikt zou worden afkomstig van de gas gestookte elektriciteitscentrale. Dat levert dus hoe dan ook een forse toename op van de uitstoot van CO2. Waarom houdt Eneco het dan niet bij die ‘restwarmte’ en waarom moet er dan een biowarmteinstallatie komen?

Welnu, Eneco, die zich profileert als een groene leverancier van stroom, koopt liever stroom in die door vuile kolencentrales wordt geproduceerd, want dat is goedkoper dan die stroom zelf te produceren met de eigen gasgestookte centrale in Lage Weide. Maar als die eigen gasgestookte centrale minder stroom produceert is er ook minder ‘restwarmte’. Die biowarmteinstallatie moet er dus komen omdat Eneco zoveel mogelijk schone ‘gasgestookte’ stroom wil vervangen door vuile ‘kolengestookte’ stroom die goedkoper kan worden ingekocht.

Het verstoken van kolen brengt aanzienlijk meer CO2 in de lucht dan het verstoken van gas, maar voor het groene Eneco is dat geen punt van overweging. Die verdient meer aan vuile kolengestookte stroom. Een kind begrijpt nu dat de biowarmteinstallatie om twee redenen een buitengewoon klimaatonvriendelijke oplossing is. In de eerste plaats ga je biomassa verstoken, waarmee heel veel CO2 in de lucht wordt gebracht om water voor stadsverwarming op te warmen die je anders als ‘restwarmte’ gewoon krijgen kan. In de tweede plaats werk je in de hand dat Eneco steeds meer schone gasgestookte stroom vervangt door vuile kolengestookte stroom, doordat de noodzaak om ‘restwarmte’ te leveren wegvalt.

Hoeveel CO2 door de biowarmteinstallatie in de lucht wordt gebracht weet overigens niemand, want dat heeft Eneco niet laten uitrekenen. Voor de uitstoot van CO2 bestaan in ons klimaatonvriendelijke land helemaal geen normen en dus vroeg de provincie daar niet naar toen Eneco de vergunning aanvroeg. En als de provincie daar niet naar vraagt, waarom zal je het dan als groene leverancier van stroom laten uitrekenen?

Wat zou wethouder Lot van Hooijdonk nu tegen Eneco moeten zeggen? Precies: “als jij die biowarmteinstallatie wil hebben omdat je meer kan verdienen door vuile kolengestookte stroom in te kopen in plaats van zelf stroom te produceren met relatief schoon gas en als je ook nog eens extra CO2 gaat uitstoten met die enorme houtkachel, dan lazer je maar op want daar werk ik niet aan mee”. Dat zou een GroenLinks wethouder moeten zeggen tegen Eneco.

(Nieuws030.nl, 30 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-van-hooijdonk-en-eneco/

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

Conclusies

Naar het oordeel van de SSLU had de gemeente ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar alle reden om te vrezen dat het niet weren van diesel Euro 3 tot gevolg zou hebben dat het toch al zeer margi¬nale effect van 0,11 µg/m3 NO2 (personenwagens) en dus ook het effect op PM10 en roet, op een onjuiste inschatting/berekening was geba¬seerd en dat het ef¬fect in werkelijkheid negatief zou uitpakken, met name door de voor de hand liggende vervanging van diesels Euro 1 en 2 door de nóg ‘viezere’ diesel Euro 3 en de vol¬strekt onvoldoende compensatie daarvan door diesels met hogere Euroklasse, temeer omdat dat marginale effect ook om andere redenen nog te hoog was ingeschat: de meest ‘vieze’ diesels zouden immers toch al naar de sloop gaan of geëxporteerd worden door de wijziging van de oldtimer regeling, vieze auto’s die uit de milieuzone geweerd werden zou¬den naar de stadsring uitwijken en daar dub¬bel zoveel kilometers maken en mensen die op kosten gejaagd worden om een nieuwere auto te kopen zullen daar ook meer mee gaan rijden. De rechtbank heeft een en ander miskend.

Wat betreft de effectmeting TNO EC (roet)

De keuze van één meetlocatie, namelijk Catharijnesingel 71, en het vergelijken van de EC-concentratie op die ene meetlocatie met de EC-concentratie in het Griftpark (achtergrondconcentratie) voldoet niet aan de meest elementaire methodologische eisen die aan zo’n effectme¬ting gesteld moeten worden. Dat het effect van de milieuzone 16% is, zoals de gemeente in het verweerschrift beweert, is geheel bezijden de waarheid. Uit het TNO-rapport kan slechts de conclusie getrokken worden dat de milieuzone geen aantoon¬baar effect op de EC-concentratie heeft gehad en dat het positieve effect van de milieu¬zone er door de effectmeting bepaald niet aannemelijker door is geworden.

Overigens, de wijze waarop TNO het effect van de milieuzone heeft vastgesteld, zowel voor NO2 als voor EC, doet het ergste vrezen wat betreft deugdelijkheid van de berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de vooruitberekening van de effecten van de milieuzone. Als die op dezelfde ondeskundige wijze zijn uitgevoerd kan daar geen betekenis aan worden toegekend.

(E-mail namens SSLU, 29 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

B&W klungelt weer

‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

Utrecht laat het na om adequaat op te treden tegen ‘huisjesmelkers’ als Marcel van Hooijdonk. De regeling die het mogelijk moet maken om een huisjesmelker via de Wet Bibob aan te pakken, is niet waterdicht.

Dat zegt CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard. Hij ontdekte dat toepassing van de Wet Bibob in Utrecht, wat de aanpak van huisjesmelkers betreft, juridisch niet sluitend is.

De Wet Bibob maakt het een gemeente mogelijk in te grijpen wanneer het vermoeden bestaat dat met een vergunning strafbare feiten worden gepleegd. In Breda worden alle plannen van Van Hooijdonk inmiddels getoetst aan de Wet Bibob. Utrecht heeft twee keer bij een bouwplan van Van Hooijdonk gedreigd deze te toetsen aan de Wet Bibob. Beide keren trok de huisbaas ze in.

Brussaard ontdekte dat dit dreigement achteraf loos bleek. ,,In de beleidsregel van de gemeente ten aanzien van huisjesmelkerij wordt verwezen naar artikelen uit een wet die 1 januari vorig jaar is vervallen. Hierdoor ontstaat het juridisch risico dat huisjesmelkers, zelfs als het college ze eindelijk eens op basis van de Wet Bibob bestrijdt, niet kunnen worden aangepakt, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft.”

(AD.nl, 28 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/aanpakken-huisbaas-niet-in-orde~ad7dbba6/

 

Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

Er zijn al lange tijd indicaties dat het gescheiden afvoeren van vele afvalsoorten ineffectief is en bovendien veel duurder dan het ongescheiden ophalen.

Beter blijvend gedwaald dan onderweg omgekeerd.

Nu vroeg de Vara daarvoor de aandacht:

http://www.npo.nl/groen-licht/28-11-2016/VARA_101380535

Zie ook: http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23253

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23255 en

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23249

 

Eerste indruk: goede stap.

Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de bevoegdheidsbepalingen in de Participatiewet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Overwegende dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte beleidsregels vast te stellen om kaders te stellen voor het vanuit de bijstand uitvoeren van activiteiten als zelfstandige op bescheiden schaal;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht. …………………

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 168499. Gepubliceerd op 1 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-168499.html

 

Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

De gemeente laat van maandag 5 december tot en met vrijdag 16 december herstelwerkzaamheden uitvoeren wegens verzakkingen aan de Maliesingel en Tolsteegsingel. Deze werden onlangs heringericht, maar op het gedeelte van de Maliesingel ten zuiden van de Zonstraat blijkt de klinkerweg te verzakken. Dit meldt de gemeente.

De verzakkingen van de klinkers in de rijbaan hebben te maken met de fundering. De betonconstructie van de oude trambaan is verwijderd. Na het weghalen van deze betonconstructie blijkt de grond onder de betonconstructie en de nieuwe fundering zich anders te zetten dan voorspeld en is gaan zakken. Tijdens de herstelwerkzaamheden worden de klinkers in de rijbaan verwijderd, wordt de fundering afgetrild, opgevuld met funderingsmateriaal, nogmaals afgetrild en vervolgens weer bestraat.

(Nieuws.nl, 1 december 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61674/herstelwerkzaamheden-maliesingel-en-tolsteegsingel/

 

Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

In de binnenstad gaat het parkeren met je auto op straat volgend jaar duurder worden. Tegelijkertijd wordt het parkeren in garages in de binnenstad goedkoper. De gemeente wil hiermee het aantal geparkeerde auto’s op straat verminderen, om zo de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358344/nieuwe-regelingen-parkeren-binnenstad.html

 

‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen.

De gemeenteraad van Het Bildt moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen over de vraag of afspraken die de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een woonzorgcentrum in Sint Annaparochie, geheim moeten blijven of niet. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Een journalist van de Leeuwarder Courant had op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om de afspraken openbaar te maken die de gemeente Het Bildt heeft gemaakt met de eigenaar van een supermarkt naast het woonzorgcentrum. Hij stuitte daarbij echter op een weigering van het college van burgemeester en wethouders, omdat de gemeenteraad eerder had besloten om de afspraken geheim te houden. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde eerder nog dat de journalist geen belanghebbende was.

Dubbel belanghebbende

Het uitgangspunt dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen, heeft directe gevolgen voor deze zaak. Het betekent dat de indiener van een Wob-verzoek, in dit geval de journalist, zowel belanghebbende is bij het besluit op zijn Wob-verzoek als bij het besluit over het verzoek om de geheimhouding op te heffen. Omdat de gemeenteraad heeft volstaan met een enkele verwijzing naar de geheimhoudingsplicht zonder in te gaan op de bezwaren van de journalist daartegen, is dat besluit onvoldoende gemotiveerd.

Tussenuitspraak

De gemeenteraad krijgt twaalf weken de tijd om zijn besluit op het verzoek van de journalist om de geheimhouding op te heffen alsnog goed te motiveren of om een besluit met een andere strekking te nemen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

(Gemeente.nu, 25 november 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/wobber-mag-vragen-om-geheimhouding-op-heffen/

 

Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht

Vaste medewerkers van de Bibliotheek Utrecht mogen niet vervangen worden door vrijwilligers. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald.

Vakbond FNV spande de zaak tegen Bibliotheek Utrecht afgelopen zomer aan. De vakbond kwam op voor de belangen van de vaste medewerkers wier baan op het spel stond. Daarnaast vindt de vakbond het niet kunnen dat werknemers niet betaald krijgen voor hun werk. Ondanks een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van FNV heeft de bibliotheek al wel personeel ontslagen om te kunnen bezuinigen.

Dit tot ongenoegen van FNV-bestuurder Hanan Yagoubi: “Daar valt je mond natuurlijk wel van open. Dat het UWV, ondanks de uitspraak van het kort geding en in afwachting van het hoger beroep, toch een vergunning verleent. Met het arrest van het hoger beroep in ons hand gaan wij uiteraard bestrijden dat de Bibliotheek Utrecht alsnog de ontslagen gaat doorvoeren. Dit zou in strijd zijn met de cao-afspraak.”

Directeur Ton van Vlimmeren van de Bibliotheek Utrecht liet vanochtend weten dat de bibliotheek kijkt hoe het met dit vonnis de dienstverlening voor de inwoners van Utrecht op peil kan houden en tegelijkertijd vorm kan blijven geven aan de vernieuwingen.

Yagoubi: “De gang naar de rechter was nooit onze gewenste route, maar was in het belang van alle bibliotheekmedewerkers onvermijdelijk. Onze leden maken zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheken. Vrijwilligers zijn prima om een bibliotheekteam mee te versterken, maar mogen niet echte banen verdringen. De reorganisatie van de Bibliotheek Utrecht hoeft niet ten koste te gaan van echte banen en kwaliteit van de dienstverlening aan de bezoekers van de bibliotheek. Gelukkig is de rechter het hiermee eens.”

(DUIC, 1 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/rechter-verbiedt-inzet-vrijwilligers-bibliotheek-utrecht/

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0’.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 66074. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-66074.html

Wat aan de regeling opvalt is dat de deelnemers niet bestaan uit de provincie en gemeenten, maar uit de dagelijkse besturen daarvan: gedeputeerde staten en colleges van B&W. Dit onderstreept de verdere uitholling van wat men democratische controle noemt, waar provinciale staten en gemeenteraden met open ogen en vanzelfsprekend zonder de burger iets te vragen in stappen. Het is een fictie dat gemeenteraden voldoende zicht hebben op wat er in regionale uitvoeringsdienst wordt bekokstoofd. Het is voor leden van gemeenteraden lastig op alles goed te volgen, bij te houden, maar ze vertikken het om – met inzet van hun begrotingsrecht, dat ze in het komende decennium ook wel zullen afstaan – zichzelf goed uit te rusten voor controle. Het toenemend soezerig bestaan is verdomd comfortabel.

En dan maar mopperen over de zogenoemde popularisering.

 

Het schaduw gemeentebestuur spreekt. Tot dsuver heeft het veel gehoor gekregen.

‘Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen’

De binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn volstrekt onvoldoende om de groei van Utrecht van de huidige 340.000 naar 410.000 inwoners in 2040 op te vangen. Utrecht moet daarom een schaalsprong maken.

Dat betoogde Amvest-ceo Wienke Bodewes tijdens Utrecht Vastgoed, een congres georganiseerd door Spryg Real Estate Academy.

“De druk op de woningmarkt is enorm. De woningvraag kan niet binnenstedelijk worden opgelost, heeft ook het CPB berekend. Utrecht moet maximaal inzetten op buitenstedelijke woonmilieus. Om marktpartijen duidelijkheid te geven waar absoluut niet mag worden gebouwd, moet de provincie niet de rode maar de groene contouren beschrijven. Gebeurt dat niet, dan wordt Utrecht een exclusieve stad, onbereikbaar voor lagere middeninkomens.”

Utrecht moet rekening houden met prijsexplosie

Een prijsexplosie in Utrecht is volgens Bodewes onvermijdelijk. “Door de crisis hebben mensen hun woningplannen vijf jaar uitgesteld. Net als Amsterdam werkt Utrecht bovendien als een magneet op jonge professionals. Die enorme woningvraag springt er nu uit. Het duurt echter jaren voordat een woningplan is omgezet in beschikbare huizen. We hebben het begin van de prijsexplosie in de Domstad nog niet gezien.”

Net als in Amsterdam zullen ook in Utrecht de woningprijzen, gemeten vanaf 2013, verdubbelen, alleen iets later, verwacht Bodewes. “Dat is fantastisch voor de huur- en beleggingswaarde van onze woningportefeuille, maar maatschappelijk volstrekt ongewenst.”

Gemeente ziet nog voldoende binnenstedelijke locaties

Pim Sanders, waarnemend afdelingshoofd Grondzaken gemeente Utrecht, voelt niets voor buitenstedelijk bouwen, liet hij weten. “Marktpartijen moeten eerst aan de slag met verouderde bedrijventerreinen en spoorwegemplacementen in de stad. De komende vijftien jaar zijn er genoeg binnenstedelijke ontwikkellocaties in Oost, de Uithof, in het stationsgebied en in de Merwedekanaalzone. Alleen in die laatste zone is al plek voor ruim 6.000 woningen. In 2023 komt bovendien 8 hectare in het Jaarbeursgebied vrij. En in Leidsche Rijn worden tot 2025 nog eens 9.000 woningen gerealiseerd.”

Om meer binnenstedelijk te realiseren heeft gemeente Utrecht wel hulp van provincie Utrecht en het Rijk nodig, voegde Sanders toe. “Ook in Kanaalzone-Zuid is plek voor veel woningen. Door de geluidscontouren van de A12 is transformatie naar woningen nu echter onmogelijk. Forse investeringen in infrastructuur zijn daarvoor nodig. Er komt echter steeds minder geld van het Rijk naar gemeenten.”

Kabinet moet investeringsfonds oprichten, vindt provincie

De provincie Utrecht wil zich bij een nieuw kabinet daarvoor hard maken, reageerde gedeputeerde Pim van den Berg (Ruimtelijke Ordening).

“Utrecht dreigt zijn troefkaart van best bereikbare Nederlandse stad te verspelen, doordat de A2-as en de A12-zone binnenkort zullen dichtslibben. Als dat gebeurt, heeft de BV Nederland een groot probleem. Utrecht draagt namelijk veel bij aan het bnp van Nederland. Het nieuwe kabinet zou daarom een landelijk investeringsfonds moeten oprichten, waaruit een infrastructurele schaalsprong van Utrecht kan worden gefinancierd.”

(Cobouw.nl, 2 december 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1651251-utrecht-moet-meer-buitenstedelijk-bouwen

Een ramp voor het leven in de stad. Utrecht is meer dan groot genoeg. Stop de groei.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016

o.a.

5 Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’    

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

5.1 Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

6 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017  

7 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht  

8 Actualisatie ‘Financiële verordening gemeente Utrecht’            

9 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa  

10 Toekomstvisie Raadsorganen  

11 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”  

12 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!    

13 Benoeming leden van de Referendumcommissie  

14 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

N.a.v. een memo van wethouder Jansen ivm aanvullende informatie over de onderbouwing van permanente geheimhouding is dit strekt ter vervanging van het raadsvoorstel.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=68659a79-9fb3-40ec-9652-235e2e1012cd&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016

o.a.
6 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht    

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) op een aantal punten gewijzigd en in werking getreden. Deze inwerkingtreding was aanleiding om te bekijken welke wijzigingen voor de RUD en haar deelnemers van toepassing zijn. Daarnaast zijn andere wensen die de deelnemers in de loop der tijd hebben geopperd in de veranderingen meegenomen. De voorgestelde wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemers. Tot wijziging van de GR kan worden besloten als ten minste drie vierde van de colleges van de 12 deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hiertoe hebben besloten. Het college kan de regeling pas wijzigen nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend.

7 Cie S&R: Fietsparkeren bij Utrecht CS            

Geagendeerd door dhr. Post, PvdA. De PvdA fractie wil met name twee onderwerpen aan de orde stellen: De fractie maakt zich zorgen over het uitstel van een definitieve oplossing van het fietsparkeren. Terwijl de meerderheid van de raad al lang geleden heeft gepleit voor een situatie waarin OOK gratis stallen mogelijk is (zij het wat verder weg van het station). De PvdA is benieuwd wanneer de raad een definitief voorstel krijgt voorgelegd. Het baart de PvdA-fractie zorgen dat de Jaarbeursstalling nu al vaak vol zit. De fractie wil weten welke oplossing het college heeft voor de nu al vaak te volle stalling. Verder wil de fractie weten of ook in de stalling wordt gehandhaafd en welke alternatieve mogelijkheden aan fietsers worden geboden.

8 Marktverordening 2017  

In de Marktverordening gemeente Utrecht 2017 heeft het college alle noodzakelijke regels voor de markt vastgelegd. Inclusief de inrichtingsplannen van de markten op het Vredenburg en de diverse wijk- en waren markten in Utrecht. Voorgesteld wordt de wijze van samenstellen en de invulling van de verantwoordelijkheden van een marktcommissie per markt te onderzoeken, in de proef voor de markten op het Vredenburg. De Marktverordening Utrecht 2009 wordt overbodig, met vaststelling van dit raadsvoorstel.

9 Cie S&R Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum  

Geagendeerd door dhr. Brussaard, CDA, dhr. Bos, SBU en mevrouw Bouazani, PvdA. Naar aanleiding van de brief “Toevoeging speciaalzaken in LRC” van 18 augustus jl. en de RIB waar het college haar voornemen heeft toegelicht om 600 m2 ruimte beschikbaar te maken in LRC voor foodspeciaalzaken willen de fracties van het CDA, PvdA en SBU met de wethouder en andere fracties bespreken onder welke voorwaarden het college ruimte wil geven aan foodspeciaalzaken in LRC. Wat bovenstaande fracties betreft is het nodig om duidelijkheid te scheppen naar ASR en de winkeliers uit de omliggende winkelgebieden (Terwijde, Vleuterweide etc.) wat onder ‘foodspeciaalzaken’ wordt verstaan, zodat dit aanvullend is op het bestaande aanbod “food” in de omliggende winkelcentra, en wordt de ruimte die het college heeft om hier invloed op uit te oefenen, benut.

10 Cie S&R Brief Domplein extra impuls openbare ruimte  

Geagendeerd door mevrouw Freytag, Student&Starter Student & Starter is blij dat er aandacht is voor het meest historisch en centrale plein in de stad, en is van mening dat het Domplein een plek is waar levendigheid thuishoort. Het plein wordt nu enkel door ruimtelijke ingrepen een impuls gegeven, terwijl er meer manieren zijn te bedenken om het plein tot een fijne, levendige plek te maken (exposities, foodtrucks, terrasjes etc.). De fractie bespreekt graag met de wethouder en andere fracties wat de mogelijkheden zijn om het Domplein tot een levendige, fijne verblijfsplek te maken. Doel: extra inzet op levendigheid op het Domplein.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=c0a18b3e-f17f-4372-b4ec-1eace6768f72&FoundIDs=&year=2016

11 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg  

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg, door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen. Het college stelt voor om profiel 12 van het ontwikkelingskader Horeca Utrecht te wijzigen, zodat een verruiming van de mogelijkheden voor daghoreca en voor (aanvullende eisen) ondersteunende horeca in dit bestemmingsplan mogelijk is.

12 Vaststelling herontwikkeling bestemmingsplan Oudegracht 245, Binnenstad  

Doel van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op het beheer van de bestaande ruimtelijke structuur.

13 Verordening leges omgevingsvergunning 2017            

In 2017 zal naar verwachting het bouwvolume stijgen en daarmee ook het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning. Op basis van de huidige legestarieven zal als gevolg van deze toename, in 2017 eenmalig een netto meeropbrengst aan bouwleges worden gegenereerd van circa 2 miljoen euro. Wettelijk is bepaald dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Om daaraan te voldoen wordt voorgesteld, de legestarieven voor de omgevingsvergunning activiteit bouw voor bouwprojecten met een bouwsom vanaf EUR 1.000.000 te verlagen. Daarnaast heeft het college in deze verordening het eerste deel van motie 2016/139 ‘duurzame leges’ uitgewerkt. Door middel van het geven van een korting op, of vrijstelling van leges willen zij initiatieven en activiteiten stimuleren die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

14 Cie S&R Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht  

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA. motivatie staat in de bijgesloten word-agenda

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=cc65ce3b-55cb-4c90-8db7-4130d06561b5&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

o.a.
6 Verordening Jeugdhulp 2017            

In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de raad richtinggevende kaders voor de uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. Het is gebruikelijk dat na enige tijd uitvoering te hebben gegeven aan de verordening, geconstateerd wordt dat deze op onderdelen aanpassing behoeft. De aanpassingen in de nu voorliggende verordening Jeugdhulp betreffen geen grote beleidswijzigingen.

7 Commissiebrief Proef anoniem solliciteren  

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Dibi, PvdA. De fracties van D66 en de PvdA willen graag met de wethouder en andere fracties in gesprek over de soortgelijke pilot in Den Haag en de mogelijkheden tot verlenging van de pilot. Bij het opstellen van het onderzoek rond de pilot anoniem solliciteren is expliciet meegenomen dat in Den Haag tegelijkertijd een soortgelijke pilot is gedaan. Waar de Utrechtse pilot zich focuste op kwalitatief onderzoek naar (bijvoorbeeld) de effecten op de selectieprocedure en het sollicitatieproces, ging het in Den Haag (door de grotere hoeveelheid vacatures in de pilot) juist over de kwantitatieve effecten: komen er daadwerkelijk meer mensen met een andere achtergrond werken. In de brief wordt helemaal voorbij gegaan aan de Haagse pilot, terwijl juist een combinatie van beide pilots zo’n goed beeld zou geven. De fracties van D66 en PvdA zouden graag willen weten waarom ze nu niets meer horen over deze pilot en wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog lessen uit te halen. Daarnaast willen de fracties graag in gesprek over de mogelijkheden om inclusiviteit in de organisatie beter te monitoren en transparant te maken. D66 en PvdA willen de mogelijkheid bespreken over verlenging van de pilot.

8 Raadsbrief Onderhoud Stadhuis  

Griffie: De Procedurecommissie heeft op 24 november 2016 besloten de Raadsbrief Onderhoud Stadhuis met geheime bijlage, onder voorbehoud van concrete agenderingsverzoeken, te agenderen voor commissie Mens en Samenleving van 15 december 2016. Indien fracties de brief daadwerkelijk wensen te bespreken is hen verzocht om na de Raadsinformatiebijeenkomst van 1 december en uiterlijk 8 december een motivering voor de commissiebespreking bij de commissiegriffier aan te leveren. Indien geen gemotiveerde agenderingsverzoeken worden ontvangen, wordt de raadsbrief bij aanvang van de vergadering van de agenda gevoerd.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=343c7f76-2dc1-47e2-9b95-6129ce66b26d&FoundIDs=&year=2016

9 Derde begrotingswijziging 2016  

Bijgevoegd een aangepaste bijlage 3e BGW. Deze is aangepast n.a.v. de behandeling in de subcommissie Controle en Financiën. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk maar verduidelijkend. Bij mutatie 3 is een tabel ingevoegd waarin de mutaties zijn verwerkt voor Dumunder. Bij mutatie 7. Is een zin opgenomen wat is gedaan om voortaan geen fout in de kostentoerekening meer te hebben. Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. Met de derde begrotingswijziging 2016 worden de cijfers van de Programmabegroting 2016 voor het laatst voor het boekjaar 2016 geactualiseerd.

10 Legesverordening 2017  

Jaarlijks wordt de legesverordening geactualiseerd. Het gaat om het aanpassen van de tarieven met loon- en prijsbijstelling en aanpassing van artikelen.

11 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017              

Voorgesteld wordt om voor 2017 de percentages voor de OZB woningen en niet-woningen zodanig aan te passen dat de totale opbrengst OZB slechts met het inflatiepercentage wordt aangepast.

12 Internationale School  

De commissie ontvangt de Stand van zaken brief van de wethouder uiterlijk 9 december 2016. Wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de fracties van D66, VVD en Student en Starter. De fracties van D66, VVD en Student en Starter willen met het college en de andere fracties in debat over de stand van zaken van de nieuwe huisvesting van de Internationale School Utrecht (ISU). We zijn nu al 5 jaar, 4 werkbezoeken, 2 locatieonderzoeken verder en nog steeds is er geen zicht op een nieuwe locatie voor de school. De situatie lijkt met ingang van het schooljaar 2017-2018 nog nijpender te zijn vanwege de groei van het aantal leerlingen. De fracties willen de voor- en nadelen van de verschillende locatieopties, inclusief de voorkeurslocatie van de ISU, bespreken en reageren op het proces tot zover. Doel van de agendering is om te polsen of we als raad een voorkeurslocatie uit kunnen spreken teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de ISU in Utrecht, het moment waarop een nieuwe locatie wordt gekozen en wat daarvoor nodig is. Het college is verzocht een actueel document ter bespreking aan te leveren. Dit wordt uiterlijk 9 december 2016 nagezonden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=34e539c1-951e-4439-afba-e3c74bf0b250&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

2-12-2016         Beantwoording toezeggingen commissie over vervolg armoedeaanpak

30-11-2016        Informeren eerste evaluatie U-pas Kindpakket

29-11-2016        Regionale samenwerking transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

28-11-2016        Zienswijzen scheidingsvoorstellen corporaties inzake financiering mét en zonder staatssteun

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

1-12-2016         Inventarisatie tbv gesprek over ombudsfunctie

29-11-2016        Evaluatie tarieven en faciliteiten welzijnsaccommodaties

29-11-2016        Pilot geen gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1196

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-12-2016         Eindrapportage Knijp Monicabrug

1-12-2016         Voortgang werkzaamheden Dafne Schippersbrug

30-11-2016        Voortgang herinrichting en kunst Vredenburgplein

30-11-2016        Rapportage Monumentenwacht inspectie Domtoren

29-11-2016        Genderneutrale toiletten

29-11-2016        Evaluatie maatregel brommer op de rijbaan

29-11-2016        Parkeertarieven garages en stallingen 2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED EN NATUUR

–      Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof

–      Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

–      Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

–      Extra controles van grachtbomen

–      Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied. HDSR en Utrecht werken tegen

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

–      Zware onvoldoende voor TNO effectmeting

–      Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

–      Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

–      Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival

–      Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

–      Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

–      Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

–      Amsterdam aardgasvrij in 2050

–      Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

o    DIVERSE BERICHTEN 2

–      Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

–      Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

–      CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

–      Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

–      Precariobelasting boosdoener hogere energienota

–      Coachende managers hebben het moeilijk. Foute analyse

–      Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

–      Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–      Elinkwijk vooruit. Uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat

–      Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

–      Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

–      Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

–      Social return ook voor armoede en onderwijs

–      ‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–      Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

–      D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

–      Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

–      Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

–      Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

 

[Gereserveerd voor de (nadere) commissiebrief die wethouder Geldof op 29 september (dit jaar) toezegde (max. 6 weken) over zijn bomenbeleid.

Zie het conceptverslag van de raadscommissievergadering: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=38069 onder punt 9.

De in de vergadering besproken zelfevaluatie van de wethouder is te vinden onder:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=743&FoundIDs=&year=2016 ook onder punt 9. Het definitieve verslag van de raadscommissievergadering zal na bijna 2 maanden wel zijn vastgesteld. De raad heeft er echter een handje van om zijn verslagen soms pas na aandringen openbaar te maken. We behelpen ons voorlopig dan maar met het concept.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt er in de gemeente Utrecht hetzelfde?

Mogelijk gevaarlijke kant aan uitbreiding bebouwde kom

Bosch en Duin en de WA Hoeve bij Den Dolder liggen nu nog in het landelijk gebied. Dus niet in de bebouwde kommen waar het veel makkelijker is om te bouwen. Op verzoek van de gemeente Zeist wil de provincie die gebieden binnen de rode contouren brengen.

Dat gebeurde zonder enige toelichting en onderbouwing. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ontdekte op een provinciale kaart de voorgenomen verandering.

Bevolking buitenspel

Stichting Beter Zeist, drie dorpsorganisaties en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. vragen de provincie op het voornemen terug te komen.

De vijf burgerorganisaties verwijten’ de gemeente dat deze de aanpassing onderhands met de provincie heeft afgesproken. Zij zien het als een politiek een-tweetje om de bevolking buitenspel te zetten. En dat terwijl de gemeente Zeist prat gaat op het betrekken van burgers bij haar beleid.

Brandbrief

Bij navraag blijken ook raadsleden van niets te weten. Vandaar dat de organisaties een brandbrief naar de raad hebben gestuurd. Zij vragen alles in het werk te stellen de verruiming van de rode contouren te voorkomen.

(Stadspers tweewekelijks in gemeente De Bilt en Zeist, 23 november 2016)

http://www.stadspers.nl/

Bij het verzet tegen de door Natuurmonumenten (!) gesteunde plannen voor de kap van meer dan 750 zeer oude bomen nabij kasteel De Haar, dit ten gerieve van de golfclub, bleek dat de bevoegdheid van de gemeente in deze zaak beperkt is doordat het bosperceel buiten de bebouwde kom ligt.

Onder meer vanuit de gemeenteraad werd gevraagd om de bebouwde kom grenzen te laten samenvallen met de gemeentegrens. B&W ging hier verrassend snel in mee en zegde een raadsvoorstel toe.

Men kan zich op grond van het bovenstaande artikel afvragen of hier niet eerst een maatschappelijke discussie over moet plaatsvinden of dat het niet beter een item voor de raadsverkiezingen van voorjaar 2018 kan zijn.

Heeft het pas om de bebouwde kom grenzen met de gemeentegrens te laten samenvallen waarmee dan alle bomen voor bouwen vogelvrij gemaakt worden? Kunnen bepaalde gebieden zoals het bosperceel bij Haarzuilens ook anders beschermd worden dan door het 1 op 1 gelijk trekken van de bedoelde grenzen?

 

Bomen kappen. B&W rotzooit maar wat aan

Kapvergunning voor 19 bomen aangevraagd. Vergunning verleend voor de kap van 20.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-134667.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-164443.html

Er is geen nieuwe of gewijzigde aanvraag ingediend.

Er kan geen belangenafweging voor het hoger aantal hebben plaatsgevonden. Aanvrager heeft zijn belang namelijk niet gesteld, of het is informeel gebeurd, in achterkamertjes. Dat laastte is heel goed mogelijk, er zit immers geen werkend schot tussen vergunningaanvrager en vergunningverlener.

 

Extra controles van grachtbomen

Het belang en voortbestaan van de iconische bomen op de Oudegracht is zo groot, dat de gemeente Utrecht twee adviesbureaus in de arm heeft genomen om de toekomst van de beeldbepalende reuzen te laten bepalen.

Bij het noodzakelijke herstel van de wal- en kluismuren langs de Oudegracht, een project van jaren, kunnen de groene blikvangers (verder) in de verdrukking komen. Er is nog weinig plek om te groeien. Omgekeerd kunnen boomwortels stenen naar boven drukken.

Om ervoor te zorgen dat de vaak tientallen jaren oude exemplaren bij of na de renovatie beschadigen of zelfs dood gaan, zullen de onderzoekers aangeven wat de beste remedie voor de uit te voeren werkzaamheden is.

Naast de tweejaarlijkse inspectie van alle oudjes door de gemeente heeft Witteveen+ Bos, een extern bureau, de opdracht gekregen te berekenen hoe de stadswerven hersteld kunnen worden met maximale bescherming van de bomen.

Begin januari 2017 worden de resultaten van het extra onderzoek verwacht. Sowieso worden plekken waar beeldbepalende bomen mogelijk beschadigd kunnen worden door de werkzaamheden voorlopig overgeslagen bij de herstelwerkzaamheden. Een tweede adviesbureau, Terra Nostra. begeleidt de gemeente bij de uitvoering van het werk. Trekproeven blijven een beproefde test of een boom goed genoeg geworteld is. Onlangs nog werd bekend dat zeker vijf exemplaren direct moesten worden gekapt vanwege de slechte staat, terwijl nog eens 19 exemplaren extra moesten worden gesnoeid. Overigens gebeurt het kappen van bomen in Utrecht niet onopgemerkt: zelfs als in één groene long

de zaag gaat, kunnen buurtbewoners maar ook raadsleden op hun achterste benen gaan staan.

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/

 

Kromme Rijngebied. Hoogheemraadschap en gemeente Utrecht werken tegen met hun bootjesbeleid

Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

Wel eigen visies voor de kernen

Toch haakten alle partijen – gemeenten, gebruikers en bewoners van het gebied – als vanzelfsprekend aan toen Houten het initiatief nam voor een gemeenschappelijke visie. Die geldt uitdrukkelijk alleen voor het landelijke gebied rondom ruim twintig kilometer Kromme Rijn. Voor de kernen maken de gemeenten hun eigen visies; de historische stad Wijk bij Duurstede heeft nu eenmaal een ander karakter dan forensenplaatsen Bunnik en Houten.

In het Kromme Rijngebied kampen de drie gemeenten met vergelijkbare vraagstukken, schetst Veenhof. Leegstaande boerderijen, zorgen om behoud van mobiliteit, de spanning tussen recreatie en agrarische sector, de zorg voor landgoederen en historisch cultuurlandschap. ‘Daar liepen we allemaal tegenaan. Vroeger was de provincie de hoeder van het landelijk gebied, nu zie je dat gemeenten daar zelf vorm aan willen geven en zich de vraag stellen: wat is de kwaliteit van ons buitengebied, en hoe kunnen we dat versterken? Dan is het belangrijk om af te stemmen met elkaar.’

Provinciaal beleid schiet tekort

Ook al omdat het provinciale beleid op essentiële punten tekort schiet, vult Fred Odijk aan, beleidsmedewerker en projectleider vanuit Bunnik. ‘Bijvoorbeeld als het gaat over innovatie van de landbouw. Wij willen bijvoorbeeld niet te rigide zijn over het slopen van lege stallen. Die bieden kansen voor nieuwe functies, zoals wonen, kleine bedrijfjes of recreatie. Dat kan juist de vitaliteit van het gebied vergroten.’

(Binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-maken-samen-visie-voor-landelijk-gebied.9552329.lynkx

 
DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Milieuzone werd gebruikt om de lucht in Utrecht schoon te rekenen

Zoals bekend moest in 2015 aan de Europese NO2 norm worden voldaan van 40 microgram/m3. Dat dat zou lukken daar zag het in 2011 niet naar uit. De Rekenkamer waarschuwde in het rapport ‘Geen vuiltje aan de lucht’ dan ook dat als de gemeente geen aanvullende maatregelen zou nemen de norm in 2015 niet zou worden gehaald. Dat was waarom in 2012 een aanvullend pakket werd bedacht, waar de milieuzone voor personen- en bestelwagens in zat.

Aanvankelijk zou de milieuzone voor personenwagens een effect hebben van 1,01 microgram/m3 NO2. Alleen in de milieuzone, niet daarbuiten. Dat was zeker niet voldoende om overal in de stad de overschrijding in 2015 van de norm weg te werken. Dat weerhield de gemeenteraad er echter niet van om op voorstel van D66 op 31 oktober 2013 te beslissen diesel Euro 3 niet uit de milieuzone te weren. TNO had nog wel berekend dat het effect personenwagens in variant 12, waar de gemeenteraad voor zou kiezen, niet 1,01 maar nog maar 0,11 microgram/m3 zou zijn. En alleen in de milieuzone!

Hoe moest nu aangetoond worden dat Utrecht in 2015 niettemin overal aan de NO2-norm zou voldoen als de milieuzone personenwagens slechts een miniem effect zou hebben? Dat probleem werd rekenkundig opgelost, want daar is de gemeente Utrecht heel bedreven in (*). Om de NO2-concentratie 2015 in de milieuzone te berekenen werd de NO2-emissie van het lichte verkeer gesteld op 0,071 gram/km. Daarop was het besluit op bezwaar van maart 2015 gebaseerd.

Enkele maanden later echter werd voor binnen de milieuzone in 2015 in de nieuwe monitoringsrapportage 0,084 gram/km aan gehouden (18% meer dan de 0,071 die eerder werd gehanteerd). Het verschil met de landelijke emissie was toen nog maar 0,001 gram/km en dat werd toen kennelijk nog maar geacht het effect van de milieuzone personenwagens te zijn. Maar toen was het ook niet meer nodig aan te tonen dat in 2015 aan de NO2-norm zou worden voldaan.

Weet de gemeenteraad dit allemaal? Antwoord: ja. Dat bleek namelijk uit de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. De PvdD vroeg namelijk naar het waarom van het verschil tussen de NO2-emissie licht verkeer in de monitoringsrapportage 2014 en 2015. Het antwoord van het college was:

”Voor de monitoringsronde 2015 zijn de verwachtingen voor de emissies binnen de milieuzone, in 2015, geschaald t.o.v. het landelijke wagenpark en niet t.o.v. van het lokale, verouderde wagenpark, zoals gedaan bij de Monitoringsronde 2014 ”. (**)

Heeft de gemeenteraad wethouder Van Hooijdonk, die eerder beweerde dat de lucht in Utrecht 30% zou worden door de milieuzone, ter verantwoording geroepen over dit sterke staaltje schoon rekenen? Dat de effectrapportage in het geheel geen positief effect heeft kunnen aantonen, niet voor EC en ook niet voor NO2, zou toch een extra reden moeten zijn.

(Kees van Oosten, e-mail aan de gemeenteraad, 24 november 2016)

Zie ook de bijlage.

(*) Nadat in 2007 de milieuzone vrachtverkeer werd ingesteld ging de gemeente voor de hele bebouwde kom rekenen met een NO2-emissie bestelwagens die aanzienlijk lager was dan de emissie die landelijk gold (0,596 x landelijk geldende NO2 emissie bestelwagens voor gewoon stadsverkeer). Zie bijlage (productie 111). Zoals bekend is het effect van de milieuzone vrachtverkeer nooit aangetoond.

(**) https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-over-de-informatievoorziening-met-betrekking-tot-de-milieuzone

 

Zware onvoldoende voor TNO effectmeting
“De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof en roet door het verkeer. Maar de bijdrage aan de waargenomen daling van de concentratie van elementair koolstof (EC) is vooralsnog met metingen niet aangetoond”. Het is geen grap, het staat er echt. En nog wel op de website van TNO zelf.

Simpele vraag: als de daling niet is aangetoond, waaruit blijkt dan dat de milieuzone effectief is voor de verlaging van de uitstof van fijnstof? Kortom, de juichende conclusie van TNO dat de milieuzone effectief is, hoewel dat niet kon worden aangetoond, is dus nogal onnozel.

Onnozel is ook het goede woord voor de effectmeting die door TNO is uitgevoerd om vast te stellen of de milieuzone de concentratie elementair koolstof (abusievelijk ook wel roet genoemd) heeft doen afnemen. Als een eerste jaars student onder zijn eigen naam die ‘effectmeting’ als paper had ingeleverd, had hij daar een onvoldoende voor gekregen. En het advies iets te gaan studeren waarbij je niets met het vak methoden & technieken te maken hebt.

In de eerste plaats is het onbegrijpelijk als je het effect van de milieuzone wilt meten, dat je dan niet een aantal straten vergelijkt die zoveel mogelijk op elkaar lijken behalve dat in de ene paar straten de milieuzone is ingevoerd en in de andere paar straten niet. Zo heeft TNO dat niet gedaan. Die heeft een meetlocatie op de Catharijnesingel vergeleken met een meetlocatie in het Griftpark waar geen auto’s rijden.

TNO schrijft “De EC concentratie wordt alleen door uitlaatemissies bepaald”. Als dat zo zou zijn dan weet je nog niet of de EC die je meet moet worden toegeschreven aan licht verkeer, vrachtwagens, stadsbussen, twee-takt brommers en scooters of plezierboten (die zijn er ook op de Catharijnesingel).

Maar behalve door uitlaatemissies wordt EC ook in de lucht gebracht door stationaire dieselmotoren (de bouw bij Hoog Catharijne) houtkachels, open haarden, barbecues en niet te vergeten sigarettenrook. Dat laatste is in dit geval bepaald niet onbelangrijk. De EC snuffel-installatie bevond zich op het adres Catharijnesingel 71. De inlaatbuis op 3,5 meter hoogte. Als iemand onder die inlaatbuis staat te roken (of zijn brommer start), schiet de EC-concentratie omhoog.

Ook blijken er in de meetperiode van 8 juni – 28 oktober 2015 wegwerkzaamheden te hebben plaatsgevonden op het Ledig Erf en omgeving, namelijk van mei tot september. Dat verzwijgt TNO. Als daardoor minder verkeer heeft plaatsgevonden op de Catharijnesingel is dat geen probleem. Daar kan je voor corrigeren. Maar waar niet voor gecorrigeerd is is het verkeersoponthoud door die wegwerkzaamheden: stagnatie en dus extra uitstoot.

TNO concludeert uiteraard dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Dat is echt onzin. TNO en RoyalHaskoningDHV schreven in 2013 dat de milieuzone het meeste effect zou hebben in 2015 en dat het effect daarna snel minder zou worden door de autonome verschoning van het wagenpark. M.a.w. als je het effect in 2015 niet kan aantonen, dan lukt dat in 2016 en latere jaren nog minder.

Maar áls de gemeente nog een effectmeting zou willen laten doen, dan maar niet door TNO. Niet alleen omdat die bijzonder ondeskundig is uitgevoerd, maar ook omdat TNO er teveel belang bij heeft aan te tonen dat de milieuzone een succes is. Voor de effectmeting moet je een onderzoeker inschakelen die niet bij de voorbereiding betrokken is geweest en daar niet mede voor verantwoordelijk is.

(Nieuws030.nl, 23 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-zware-onvoldoende-voor-tno-effectmeting/

 

Nederlandse luchtkwaliteit slechtste van Europa

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger.

Voortijdige sterfgevallen

Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA. Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

Milieudefensie

Vorig jaar stelde Milieudefensie ook al vast dat het bar en boos is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. De concentraties schadelijke stoffen rond drukke verkeersaders in Nederland zijn nog altijd te hoog. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, dreigen boetes uit Brussel, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen euro’s waarschuwt Milieudefensie. Op twee derde van de 58 verkeersaders waar de milieuclub met omwonenden de luchtkwaliteit meet, zijn begin dit jaar te hoge concentraties stikstofdioxide vastgesteld. Nederland moet dit jaar voldoen aan een Europese norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar dat gaat op deze locaties naar alle waarschijnlijkheid niet lukken, stelt Milieudefensie.

Hoogste concentratie

Op de Javastraat in Den Haag was vorig jaar de hoogste concentratie luchtvervuiling gemeten, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Utrecht voerde de Marnixlaan de lijst van meest vervuilde plekken aan, in Rotterdam was dat vorig jaar de Stadhoudersweg.

Infecties

Blootstelling aan stikstofdioxide kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

(Binenlandsbestuur.nl, 23 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nederlandse-luchtkwaliteit-slechtste-van-europa.9552751.lynkx

 

Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in zijn rapport dat woensdag verscheen over de luchtkwaliteit in Europa. Alleen in Duitsland is de hoeveelheid stikstofdioxide hoger. Een ongezonde lucht heeft naast economische gevolgen ook gevolgen voor de gezondheid. Het zorgt in Europa voor honderdduizenden voortijdige sterfgevallen, aldus het EMA.

Het onderzoek, dat zich richt op alle 28 Europese lidstaten, verzamelt en analyseert elk jaar gegevens van luchtkwaliteit van nationale onderzoeksinstituten. Het is niet de eerste keer dat Nederland slecht scoort. Vorig jaar stond ons land op de vijfde plek van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. België, Italië, Zweden en Slowakije scoorden toen slechter.

De belangrijkste bron van stikstofdioxide is uitstoot door het verkeer. Blootstelling hieraan kan onder andere zorgen voor een verminderde longfunctie. Ook veroorzaakt het een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Volgens het EMA sterven 11.530 mensen jaarlijks voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Het Europees Parlement stemde woensdag in met nieuwe regels over luchtkwaliteit die het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 moeten halveren. In de richtlijn krijgen de EU-landen nationale doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen. De uitstoot van methaan is er onder druk van de agrarische sector uitgehaald.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft tegengestemd. Hij is ,,zeer ontevreden’’ over de afzwakking van het voorstel. ,,Gezien de urgentie doet dit voorstel te weinig. D66 kan niet anders dan tegenstemmen en op Nederlands en lokaal niveau met nog meer motivatie inzetten op maatregelen voor schone lucht.”

Volgens Bas Eickhout van GroenLinks is de wet door de ,,schandalige” houding van de EU-regeringen een ,,lege huls” geworden. ,,Het is geen verbetering van de huidige situatie.”

(detelegraaf, 23 november 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27088960/__Nederlandse_lucht_scoort_slecht__.html

De Groenlinksers in Utrecht zouden zich de kritiek van partijgenoot Eickhout ter harte moeten nemen, weg uit de schaduw van de wethouder en deze zoals het hoort strak controleren.

 

DIVERSE BERICHTEN 1

 

Buurtbewoners beslissen mee over Wolvenplein

De gemeente gaat buurtbewoners betrekken bij het beslissen over de nieuwe bestemming van voormalige gevangenis Wolvenplein. Dit werd donderdag tijdens het ‘vragenuurtje’ beloofd, nadat het CDA hiervoor pleitte.

Nog dit jaar begint de gemeente met het opstellen van een visiedocument voor de oude gevangenis. Het CDA wil graag dat buurtbewoners hierbij betrokken worden, zodat “dit bijzondere monument een bestemming kan krijgen die passend is”. Volgens de partij hebben mensen uit de buurt veel goede ideeën over de transformatie van het Wolvenplein.

Donderdagavond zei de gemeente een samenwerking met buurtbewoners toe. Er zal nu gewerkt worden aan een gezamenlijk visiedocument. Hier werken naast de gemeente zowel het Rijksvastgoedbedrijf, die de huidige eigenaar van het pand is, als de buurtbewoners aan mee.

De gevangenis aan de Wittenvrouwensingel sloot in 2014 de deuren. Sindsdien is de bestemming van het pand onduidelijk. Het gebouw kent wel een aantal tijdelijke functies. Zo had The Village Coffee er ruim een jaar een vestiging. Op dit moment bevindt zich er escape room in het gebouw en kunnen er ruimtes worden afgehuurd voor evenementen.

(Nu.nl, 19 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4352923/buurtbewoners-beslissen-mee-wolvenplein.html

Gefeliciteerd bewoners !!

De gemeente heeft al jaren de mond vol over het betrekken van bewoners (= belanghebbenden) bij plannen, maar houdt het tot dusver bij die teksten: tegen en over de bewoners praten, niet met de bewoners praten hoewel in het coalitieprogramma het tegenovergestelde staat.

 

Abba-fan Jan van Zanen in jury bij ‘roze’ songfestival
Burgemeester Jan van Zanen, zelf een groot liefhebber van het songfestival én van Abba, is dit jaar juryvoorzitter van het Nationaal COC Songfestival. Dat wordt op zaterdag 26 november gehouden in Utrecht. Het is de 22ste editie van het muziekevenement waar dertien ‘roze’ liedjes gaan strijden om de winst.

Omdat de afdeling Midden Nederland van de homobelangenorganisatie het festival in 2015 won, is Utrecht dit keer de festivalstad. De liedjeswedstrijd wordt gehouden in ZIMIHC theater Stefanus.

Van Zanen wordt bijgestaan door een paar oude bekenden uit de rijke geschiedenis van het songfestival. Hij beoordeelt de deelnemers samen met Esther Hart, die in 2003 deelnam met het liedje One More Night (13de plek) en met Linda Wagenmakers, die in 2000 deelnam met het liedje No Goodbyes (ook een 13de plek). Het vierde jurylid is Wouter Hamel, die in Utrecht lichte muziek en zang studeerde en nadien optrad in diverse televisieprogramma’s.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/abba-fan-jan-van-zanen-in-jury-bij-roze-songfestival~aa12f90e/

Met interesse kijken we ook uit naar andere berichten over de Utrechtse burgmeester, in het bijzonder die over de bestuursprestaties.

 

Moeten burgemeesters méér het voortouw nemen?

Burgemeesters zijn méér dan landelijke politici in staat om pragmatisch op te treden en zodoende beter in te spelen op wat er leeft in de samenleving, vindt politicoloog Benjamin Barber. Drie burgemeesters geven hun mening hierover.

In het kader van de actie ‘Nederland Leest’, dat dit jaar als thema “democratie” heeft, hebben drie burgemeesters in de bibliotheek van Haarlem met elkaar gediscussieerd over een stelling van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Burgemeesters Bernt Schneider van Bloemendaal, Jos Wienen van Haarlem en Arie van Erk van Hillegom bogen zich over de stelling: “Burgemeesters moeten in een tijd van grote politieke onzekerheid het voortouw nemen bij belangrijke besluiten en vernieuwingen”, meldt het Haarlems Dagblad.

Vrijheid

Burgemeester Schneider (Bloemendaal) vindt de stelling te ver gaan: “Je hebt nationale staten gewoon nodig.” Burgemeester Van Erk (Hillegom) ziet echter wel dat lokale overheden de vrijheid hebben om een aantal punten zelf op te pakken. “Zeker als het gaat om thema’s als duurzaamheid. Daar kan de gemeenteraad voorstellen doen die daaraan bijdragen, omdat het gaat om de eigen leefomgeving van de mensen. Dan zijn ze geneigd tot verdergaande stappen dan in de landelijke politiek.”

Burgemeester Wienen (Haarlem) betwijfelt het realistische gehalte van Barber’s ideeën: “Hij stelt voor dat de landelijke politiek en de lokale politiek twee verschillende werelden zijn. En dat is niet zo.” Al ziet hij wel de toegevoegde waarde van burgemeesters: “Het pragmatische dat bij een burgemeestersambt hoort, kan heel gunstig werken. Je kunt problemen over politieke verschillen heen oplossen.”

Sociale onvrede

De drie burgemeesters vinden alle drie dat gemeenten iets kunnen doen aan de grote onvrede onder grote groepen in de samenleving. “Ik heb in Katwijk inwoners op het raadhuis uitgenodigd die op social media allerlei dingen beweerden over het asielzoekerscentrum die niet waar waren”, vertelt burgemeester Wienen. “Het is in dat soort gevallen belangrijk om een eerlijke toelichting te geven.”

(Gemeente.nl, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/moeten-burgemeesters-meer-voortouw-nemen/

Burgemeester Van Zanen loopt net als de gemeenteraad al een straat verder. Zij zien allen goed in hoe Van Zanens dubbelrol (burgemeester en sociëteitslid) bij het stelselmatig overschrijden van regels door de congsi Herensociteit ‘De Construcieve’ / /Mammoni alsook het ineffectief gemeentelijk optreden in deze zaak, het vertrouwen in hen die zich boven de Utrechtse burger hebben gesteld, in rap tempo naar het nulpunt daalt. Daarin neemt Van Zanen het voortouw.

[Naar verluidt is ook een aantal raadsleden lid van de sociëteit. Als dat zo is maakt dat de zaak nog overzichtelijker.]

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco Beheer verliest A-status bij S&P

Standard & Poors (S&P) verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen. Dan blijft Eneco Beheer over. ‘Dat heeft weliswaar beduidend minder schulden, maar kan ook niet profiteren van de gereguleerde activiteiten’, aldus S&P. De outlook voor Eneco Beheer is stabiel.

Het huidige Delta bevindt zich voor een deel in een gereguleerde markt. De tarieven van Stedin zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Een klant in Stedin gebied — Den Haag, Rotterdam, Utrecht en een groot deel van de Randstad — heeft geen keuze en krijgt zijn energie over het netwerk van, nu nog, Eneco: dus Stedin. Die is monopolist. Dat leidt voor het moederbedrijf tot stabiele kasstromen met een goede voorspelbaarheid. Daarom handhaaft S&P ook de status A- voor die netbeheerder.

Gematigd

De kredietbeoordelaar verwacht dat Eneco na de splitsing een ‘gematigd financieel risicoprofiel’ zal houden. Eneco heeft een sterk portfolio van hernieuwbare energie, weinig klanten die vertrekken, een stabiele kasstroom ‘en we verwachten dat het bedrijf zijn marktaandeel zal behouden’, aldus S&P. ‘Dit compenseert voor een deel de aanhoudende druk van de concurrenten en de bescheiden omvang van het bedrijf in vergelijking met zijn Europese sectorgenoten.’

Met de BBB+ is Eneco nog wel ‘investment grade’, waarmee het wel als kredietwaardig wordt bestempeld. Sommige institutionele partijen mogen uitsluitend beleggen in schuldpapier dat volgens de kredietbeoordelaars redelijk kredietwaardig is. Maar een downgrade is niet goed voor een bedrijf. Op leningen die het bedrijf in de toekomst gaat uitgeven, kunnen beleggers een hogere rente gaan eisen. Afgelopen jaar had het bedrijf een rentedragende schuld van € 1,8 mrd. Daarvan zal dus een groot deel naar Stedin gaan, wanneer het bedrijf is gesplitst.

Vorige maand verlaagde de kredietbeoordelaar ook al de rating van Delta. Dat was om exact dezelfde reden: het Zeeuwse energiebedrijf moet ook splitsen. ‘Hierdoor zal het profiel van Delta verder verslechteren’, schreef de kredietbeoordelaar over het noodlijdende nutsbedrijf uit Middelburg. ‘De risico’s zullen duidelijk toenemen.’

Windparken

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt — de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid.

Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland. Onlangs kocht Eneco nog twee kleine windparken van Delta. Daarmee passeerde het de grens van 1.000 MW aan windenergie.

(Financieele Dagblad, 25 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1177054/eneco-beheer-verliest-a-status-bij-s-p

 

Biomassacentrale Lage Weide – Raadsinformatiebijeenkomst

U kunt meepraten over de voorgenomen biomassacentrale in Lage Weide op donderdagavond 1 december in de Raadzaal van het Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/

 

Milieuorganisaties als vijand van de burgers

Komst biomassacentrale Lage Weide krijgt steun van milieuorganisaties

Komt hij er wel of komt hij er niet? Het omstreden Eneco-plan voor een BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide kan in ieder rekenen op de steun van Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace. Dit meldt RTV Utrecht.

In de centrale worden houtresten verbrand om zo stadswarmte te leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. De warmte voor de stadsverwarming die nu nog wordt opgewekt met aardgas moet volgens de milieuorganisaties duurzamer als Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Van de alternatieven is biomassa op dit moment het meest kansrijk en op korte termijn te realiseren, stelt de NMU.

Bezwaren omwonenden, vraagtekens politiek

Omwonenden zijn echter fel gekant tegen het plan. Ze vrezen onder meer de tientallen vrachtwagens die de biomassa moeten aanvoeren. De site stadsverarming.nl zette alle bezwaren tegen de komst van de BWI-centrale op een rijtje.

Begin oktober voerden de tegenstanders nog actie tijdens een open dag van Eneco. Ook D66 en Stadsbelang Utrecht plaatsten recent vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de biomassacentrale. Ze wilden weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale. Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de biomassacentrale. De milieuclubs stellen nu dat uit de cijfers blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit zijn te verwaarlozen. Ook is volgens hen de aanvoer van de biomassa goed geregeld.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht op 1 december wordt de mogelijke komst van de centrale besproken. De provincie Utrecht heeft al een milieuvergunning afgegeven.

(Nieuws.nl, 24 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61513/komst-biocentrale-lage-weide-krijgt-steun-milieuorganisaties/

Net zoals dat bij veel religieuze organisaties, politieke partijen en Natuurmonumenten het geval is, is het een bijna historische Notwendigkeit dat stevig geïnstitutionaliseerde organisaties liever met hun piemel gaan spelen en met de eerdere tegenstander in gezellig overleg gaan, dan dat ze hun oorspronkelijke rol serieus nemen. Ze zijn daar het beste van af te brengen als de burger hen links laat liggen en zelf nieuwe kaders in het leven roept.

 

Amsterdam aardgasvrij in 2050

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam nam op 18 november een ingrijpende besluit. Wethouder duurzaamheid Choho noemde het een warmterevolutie. In 2050 zijn er in de hoofdstad van Nederland geen aardgasnetten meer. In nieuwe wijken wordt geen aardgasnet aangelegd maar ook in bestaande bouw moet aardgas verdwijnen.

(Warmtenieuws, 21 november 2016)

http://us1.campaign-archive1.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=7bfa7836f3&e=d945a066ea

 

Gemeente Westland tegen restwarmte uit kolencentrales

De gemeente Westland is tegen een warmtenetwerk dat gebruik maakt van restwarmte uit kolencentrales. Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten aan WOS Media. Eerder liet een flinke groep tuinders zelf al weten dat ze geen behoefte hebben aan restwarmte van kolencentrales.

Wel staat de gemeente in beginsel positief tegenover een warmtenetwerk, maar alleen met duurzame energie. Bijvoorbeeld met aardwarmte. Cluster West, een samenwerking van verschillende publieke en private organisaties, laat nu onderzoek verrichten naar onder andere de vraag naar een warmtenetwerk.

Op de Tweede Maasvlakte staan twee nieuwe kolencentrales, tenminste een daarvan, die van Uniper (voorheen E.ON) wil volgens het Financieele Dagblad restwarmte leveren.

(WOS.nl, 22 november 2016)

http://www.wos.nl/gemeente-westland-tegen-restwarmte-uit-kolencentrales/nieuws/item?838066

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/verzet-van-tuinders-tegen-warmte-van-kolencentrales~a9de1932/
 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Geuzenstraat 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-34872

“Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de …..”

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 156670 Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-156670.html

Vergunning verleend op 11 november 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161428. Gepubliceerd op 21 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161428.html

Niks zienswijzenmogelijkheid; dat is voor de tribune.

Dit gebeurt aan de lopende band. B&W heeft schijt aan de burger en de raad veegt daarna zijn gat af.

 
DIVERSE BERICHTEN 2

 

Nieuwe spoorlijn naar de Uithof op de tekentafel

De tramlijn tussen Utrecht CS en de Uithof is nog niet klaar, of er wordt al nagedacht over een nieuwe, ingrijpende uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk in de regio.

De stad Utrecht en het universiteitsterrein groeien namelijk zo hard, dat het naar verwachting na 2020 problematisch wordt. Bussen staan dan vast in files en de nieuwe trams zitten overvol.

Gemeenten, provincie en rijk studeren nu op maatregelen om het gebied bereikbaar te houden. Eén van de ideeën voor de lange termijn is een nieuw treinstation. De provincie Utrecht heeft adviesbureau Arcadis een ‘quickscan’ laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een spoorverbinding naar Utrechts Science Park, zoals de Uithof tegenwoordig officieel heet. Uitgangspunt was om een doorgaande spoorlijn in te tekenen en niet een doodlopend tracé.

Arcadis komt met drie opties. Verreweg de meest ingrijpende is een noord-zuidlijn midden door het universiteitsterrein. Het tracé loopt vlak langs Fort Rhijnauwen, doorsnijdt het gelijknamige landgoed, en sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Om de schade aan de natuur te beperken, kan ter hoogte van Rhijnauwen een tunnel worden aangelegd.

Landschap

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

Arcadis concludeert kortweg dat het technisch mogelijk is een spoorweg aan te leggen en die aan te sluiten op bestaande sporen.

De gevolgen voor het landschap zijn echter groot. ,,Op basis van de aspecten natuur en landschap kan geconcludeerd worden dat alle tracévarianten door een gebied lopen met zeer hoge landschappelijke en recreatieve waarde”, is een van de conclusies.

De aanleg van het zogeheten Arnhem-tracé kost minimaal 400 miljoen euro. Aan het spoor dwars door de Uithof hangt een prijskaartje dat oploopt tot 1,5 miljard euro. De bouw van een spoorlijn duurt vier tot zes jaar.

In Bunnik leeft al grote weerstand tegen de ideeën. Twee van de drie bedachte lijnen lopen over Bunniks grondgebied. Wethouder Rob Zakee spreekt van luchtfietserij en vindt het ‘van de pot gerukt’ om überhaupt na te denken over aantasting van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Tegen de lokale krant ’t Groentje spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat hij niet is geïnformeerd over het onderzoek.

Een woordvoerder van de provincie zegt desgevraagd, dat het thema wel is besproken met de gemeente Bunnik. De provincie benadrukt dat niet is onderzocht of er een nieuwe spoorlijn moet worden aangelegd, maar wel wat de mogelijkheden zijn.

De quickscan maakt onderdeel uit van een breed onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer in de regio en is ook bedoeld om het kennisniveau bij het provinciebestuur over dit onderwerp te vergroten. ,,Een spoorlijn naar Utrecht Science Park is voor de toekomstige ov-opgave zeker niet de eerste of enige mogelijkheid. Mocht het daar ooit van komen dan is het niet waarschijnlijk dat deze voor 2040 gerealiseerd zal worden.”

E-bikes

Jos Kloppenborg, die actief is in Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht (een groene denktank voor mobiliteit) noemt het onderzoek niet meer dan een vingeroefening. ,,Spoor is heel belangrijk als alternatief voor de weg, maar deze tracés zijn wel heel drastisch. Maak eerst beter gebruik van de bestaande stations Bunnik en Bilthoven met bijvoorbeeld e-bikes en bussen.”

A27

De besluitvorming over een ander megaplan aan de oostkant van Utrecht, de vernieuwing van de ring, komt steeds dichterbij. Naar verwachting hakt komend voorjaar verkeersminister Schultz van Haegen de knoop door. Daarna heeft de Tweede Kamer het laatste woord.

Verscheidene Utrechtse organisaties blijven in Den Haag lobbyen om de verbreding van tafel te krijgen. Komende maandag wordt een petitie met handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie mobiliteit en infrastructuur.

De teller stond gisteravond op ruim 7.400 handtekeningen. Nu de deadline nadert, groeit het aantal steunbetuigingen hard, zegt Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelisweerd. Meerdere bewoners- en milieuorganisaties vinden verbreding van de A27 ‘een ramp voor stad en natuur’.

Tot nu toe heeft de Kamer zich achter minister Schultz gesteld. De organisaties hopen dat het finale besluit ná de verkiezingen in maart 2017 wordt genomen en het volgende kabinet de verbreding niet doorzet. Het project kost 1,2 miljard euro.

De tweede schets loopt op de zuidgrens van de Uithof, en gaat deels door Amelisweerd en het groene gebied tussen Zeist en Bunnik. Ook dit tracé sluit aan op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Ten slotte is er een noord-zuidtrace bedacht parallel aan de snelweg A27 , waarbij het station in Rijnsweerd is ingetekend.

(AD.nl, 25 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-spoorlijn-op-de-tekentafel~a488c0ae/

Een tram door de binnenstad is ook geen reële optie. Bewoners van binnenstad en Wittevrouwen gaan zich schrap zetten. Zouden deze het onderspit delven in hun strijd met de-overheid-die-naar-de-burger-luistert, dan nog kan die om veiligheidsredenen niet rijden als gevolg van de vele toeristen, het winkelend publiek en de enorme hoeveelheden fietsers die allen als dronkenmannen over het tracé zwalken.

Is de optie van een treinverbinding vanaf Blauwkapel naar de Uithof (met evt. doortrekking naar Zeist) wel bekeken?

 

Zorgen om verdwenen aanduiding Buurkerk in Choorstraat

Bij het herstraten van de Choorstraat is de aanduiding van het koor van de buurkerk in het plaveisel verloren gegaan. Zowel het Gilde Utrecht als de VVD maken zich zorgen om de verdwenen aanduiding.

Het Gilde Utrecht noemt de verdwenen aanduiding ‘zeer ongelukkig’. Niet in de laatste plaats omdat de bogen op de straat voor stadsgidsen een mooie aanleiding was om over de Buurkerk te vertellen. “Deze kerk werd vroeger door het volk gebruikt om erdoorheen te lopen”, vertelt Paul Vergeer, voorzitter van het gilde.

“De mensen liepen met vee en al zo door de ingang, wat nu Museum Speelklok is, naar binnen om zo aan de andere kant van de kerk te komen. Pas na afbraak van het priesterkoor van de Buurkerk ontstond de Choorstraat en hoefde men niet meer dwars door de Buurkerk heen te lopen.”

Daarnaast was de aanduiding van het koor van de Buurkerk in de Choorstraat altijd een mooie aanleiding om daar het verhaal te vertellen van Suster Bertken die daar 57 jaar van haar leven als kluizenares in het koor van de Buurkerk opgesloten heeft gezeten, zo weet Vergeer.

Het gilde heeft een dringende oproep gedaan aan de gemeenteraad om te zorgen voor herstel van het straatbeeld. De VVD gaf hier donderdag gehoor aan en hoopt dat het Utrechtse college de aanduiding zo snel mogelijk kan terugbrengen. Mocht dit nog weken gaan duren, dan hoopt de partij dat er een tijdelijk aanduiding in het straatbeeld kan worden aangebracht.

(Nu.nl, 25 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4355838/zorgen-verdwenen-aanduiding-buurkerk-in-choorstraat.html

Het kan er bij ons niet in dat dit Utrecht op dezelfde manier overkomt als een regenbui: het is de natuur, niks aan te doen.

De gemeente heeft zo besloten dan wel de aannemer deed dat in de wetenschap dat de gemeente het proces niet volgt en geen opleveringskeuringen verricht.

 

CDA Utrecht neemt voorschot op gemeenteraadsverkiezingen in 2018

CDA Utrecht hield zaterdag een grote bijeenkomst in de Jacobikerk om met mensen na te denken over de toekomst van de stad, een initiatief dat geïnspireerd is op de landelijke CDA1000 bijeenkomst, waar het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Reden waarom ook partijleider Sybrand Buma een kijkje kwam nemen.

De Utrechtse werkwijze wordt namelijk als een voorbeeld gezien voor andere afdelingen.

Hoe? Als eerste stap naar het verkiezingsprogramma 2018 worden tijdens drie verschillende rondes vijf thema’s besproken: Wonen, Veiligheid, Duurzaamheid en Verbinding en vereniging. Een laatste tafel kent geen thema om ook andere ideeën mee te nemen. De ideeën zijn opgeschreven en worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Het was geweldig leuk om met zo’n grote groep enthousiaste leden aan de slag te zijn. We hebben nu alvast een hele goede basis om komende maanden met nog meer betrokken inwoners van de stad verder uit te werken.”

De Utrechtse zorgen

Bewoners zijn bezorgd over de kleine criminaliteit en het groter wordende gevaar van cybercrime in de stad. Dit moet de gemeente meer gaan handhaven en preventief aanpakken. Er zijn genoeg plannen ontstaan om Utrecht nog beter te maken. Onder andere de aanpak van slecht onderhouden sportaccommodaties en het openen van meer restaurants in bejaardentehuizen kwamen naar voren als concrete oplossingen. Ook een meer buurtgerichte en persoonlijke aanpak van de gemeente is nodig voor onze stad.

Oplossingen voor de buurt

Daarnaast gingen mensen uit dezelfde buurt met elkaar in gesprek om concreet na te denken wat er in de eigen buurt beter kan. Daar kwamen leuke concrete suggesties naar voren. Bewoners van Kanaleneiland bijvoorbeeld vroegen juist om meer nieuwbouw in de wijk, uit de buurt Lombok kwam het idee om de kerk in de wijk als buurt over te nemen voor eigen activiteiten. In Leidsche Rijn zal het CDA de komende tijd aandacht moeten blijven besteden aan parkeer- en verkeersproblemen. Binnenstadsbewoners pleitten voor het meer spreiden van activiteiten en festivals over de stad.

De uitkomsten worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

(Nieuws.nl, 20 november 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61400/cda-utrecht-neemt-voorschot-op-gemeenteraadsverkiezingen-2018/

 

Parkeren op straat dreigt dure grap te worden voor gemeenten

Gemeenten kunnen een forse kostenpost tegemoetzien als een gerechtelijke uitspraak dat zij btw moeten heffen over parkeren op straat, standhoudt in hoger beroep. Volgens belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker kan de Belastingdienst dan ruim € 300 mln niet voldane btw navorderen bij de gemeenten.

De rechtbank Gelderland oordeelde eerder deze maand dat achterwege laten van de btw-heffing bij betaald parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt. Exploitanten van parkeergarages en andere afgesloten parkeerterreinen zijn wel btw-plichtig. Naast gemeenten exploiteren particuliere bedrijven dit soort parkeergelegenheden.

Dispuut

Na de uitspraak van de rechtbank Gelderland is de tussenstand gelijk in het juridische dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de inkomsten uit straatparkeren. In mei oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat dit niet hoeft. Het Hof bevestigde een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De principiële vraag is of gemeenten als overheid oneigenlijk concurreren met commerciële exploitanten van parkeerplaatsen door geen btw te heffen en te voldoen over betaald parkeren op straat. Betalen kan via een parkeerautomaat of een app, maar bijvoorbeeld ook door een parkeervergunning aan te schaffen. Zodra gemeenten verplicht zijn btw te heffen, kunnen ondernemers deze belasting terugkrijgen van de fiscus.

Kaarsemaker, die zelfstandig belastingadviseur is, trad bij de rechtbank Gelderland op namens zo’n ondernemer die van de gemeente Arnhem een btw-factuur verlangde voor een naheffing van parkeerbelasting. De belasting (het parkeergeld) bedroeg € 1,75 en de kosten van de naheffing € 58,00.

€ 300mln

Voor gemeenten zou een miljoenenstrop aan niet voldane btw boven het hoofd hangen.

In beroep

De meervoudige belastingkamer stelt in haar uitspraak dat het voor de doorsnee consument niet uitmaakt of hij achter een slagboom of op straat parkeert. Omdat slagboomparkeren belast is met omzetbelasting, leidt belastingvrij parkeren op straat tot concurrentieverstoring, aldus de uitspraak. Om die op te heffen, dient de gemeente als iedere andere ondernemer btw te voldoen en een btw-factuur uit te schrijven, meent de rechtbank.

Arnhem verdiende vorig jaar € 6,8 mln met haar openbare parkeerplaatsen. De gemeente zegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Kaarsemaker vindt dat de Belastingdienst een naheffing moet opleggen aan de gemeenten die geen btw hebben afgedragen. Dat kan tot maximaal vijf jaar terug. De adviseur heeft uitgerekend dat de gemeenten over deze periode samen ruim € 300 mln verschuldigd zijn aan omzetbelasting.

‘Bij een gewone ondernemer zou de Belastingdienst meteen een naheffing opleggen ter behoud van rechten’, zegt Kaarsemaker. Zo’n naheffing vervalt als het vonnis van de rechtbank in hoger beroep geen standhoudt.

Afwachten

Bart van Zadelhoff, hoogleraar belastingrecht in Groningen en belastingadviseur, acht een naheffing onwaarschijnlijk omdat de staatssecretaris van Financiën steeds heeft gezegd dat gemeenten geen btw hoeven te voldoen. Van Zadelhoff en Kaarsemaker trokken samen op in zowel de procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als bij de rechtbank Gelderland.

Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Het feit dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad met een advies komt, duidt volgens Van Zadelhoff op de juridische complexiteit en het principiële karakter van de zaak. Hij verwacht de conclusie van de advocaat-generaal in het voorjaar. Het kan gemeenten veel geld gaan kosten als zij btw-plichtig zijn, zegt hij, omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij btw kunnen doorberekenen in hun parkeertarieven.

Het ministerie van Financiën zegt de rechtsgang af te wachten en zolang die duurt niet van plan te zijn een naheffing op te leggen.

(FD.nl, 21 november 2016)

https://fd.nl/economie-politiek/1176308/parkeren-op-straat-dreigt-dure-grap-te-worden-voor-gemeenten

 

Precariobelasting boosdoener hogere energienota

Tientallen gemeenten hebben de afgelopen jaren precariobelasting voor nutsnetwerken ingevoerd of verhoogd. Hierdoor willen netbeheerders hun tarieven voor gas en licht komend jaar flink laten stijgen.

Dat meldt het AD. Netbeheerders als Stedin, Alliander en Enexis willen hun tarieven voor 2017 verhogen. Ze hebben toezichthouder ACM de hoogste stijging in jaren van tenminste 15 euro per huishouden voorgelegd. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) dreigt naar de rechter te stappen als het voorstel wordt geaccepteerd. Volgens de branche mogen netbeheerders de precario op onder meer kabels en leidingen niet doorberekenen aan burgers en bedrijven.

Terwijl Minister Plasterk heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen, wordt het bedrag hoger en hebben meer gemeenten het ingevoerd. In 2015 hieven volgens het AD 199 gemeenten samen 154 miljoen euro precario, in 2016 rekenen 227 gemeenten 206 miljoen euro. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet bekend. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing te stoppen.

(Gemeente.nu, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/stijging-precariobelasting-boosdoener-hogere-energienota/

 

Foute analyse

Coachende managers hebben het moeilijk

De coachende managers anno 2016 hebben het niet makkelijk. Resultaten staan vaak onder druk, ze moeten wendbaar zijn in snel veranderende organisaties en door steeds meer zelfsturende teams staat hun rol als manager ter discussie. Ondertussen loopt het werk gewoon door en spelen er allerlei praktische en persoonlijke dilemma’s bij de mensen uit hun team.

(Gemeente, 22 november 2016)

https://www.gemeente.nu/loopbaan/leiderschap/coachende-managers-38115/

Het coachen op zich is niet het probleem, maar het gebrek aan leiding geven waarvoor onder meer vakinhoudelijke kennis nodig is die men op de managementopleidingen niet meekrijgt. Bij het leidinggeven zonder vakinhoudelijke kennis valt de manager door de mand. Veel managers ‘lossen dit op’ door van alles en nog wat te doen, behalve het leidinggeven. (Vergaderen, studiedagen, conferenties, adviezen inwinnen, coachen, netwerken, welk laatste de weg kan openen naar een nog rampzaliger functie-uitoefening elders.)

 

Omdat het beleid luidt overschrijding van de geluidsnorm tegen te gaan heeft de raad in zijn wijsheid besloten de geluidsnorm op te krikken opdat de herrie binnen de norm blijft. Fijne lui. Stemmen we op.

Bestemmingsplan Leidsche Rijn centrum Oost en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 3 november 2016 door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCEOOST-VA01gml en het besluit (HW 1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen.

(Staatcourant, Jaargang 2016 Nr. 63034. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63034.html

 

Wat de raad betreft, met de ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt, het op 3 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01.gml en het gewijzigde besluit (HW 1137) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden de percelen aan de Rijksstraatweg. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch juridisch mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden (HW)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 63007. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63007.html

 

Elinkwijk vooruit

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG

Datum besluit: 17-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16368. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-163681.html

De vergunning heeft een merkwaardige geschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2013-267.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-43486.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-71216.html

 

Betreft overgrote deel gemeente Utrecht

Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

………… voor het hele grondgebied van de gemeente Utrecht met uitzondering van het plangebied van de bestemmingsplannen Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten, Hoek Tjeersraklaan – Damraklaan – Groendijk, Langerak, Veemarkt, 1e herziening en Fruitbuurt Noord, Ondiep en beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen.

Te bepalen dat het verboden is het gebruik van een woonruimte zodanig te wijzigen dat er meer woonruimten ontstaan of dat zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). …………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62715. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62715.html

 

Wat de raad betreft, met ‘noodzakelijke’ toevoeging van meer herrie

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de rand van het centrum van Utrecht binnen het zogenoemde gebied Rotsoord, het meest noordelijke deel van de wijk Hoograven. De locatie wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de weg Rotsoord in het oosten en een bedrijventerrein in het noorden.

Het doel van het bestemmingsplan is om een tweetal appartementengebouwen te realiseren met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder voor de huisvesting van studenten en jongeren/starters.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de volgende ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 62602. Gepubliceerd op 23 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62602.html

 

Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

Een Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats is nogal eens onderwerp van discussie, vooral omdat men denkt dat de verkeerslichten vaak genegeerd worden, zowel door zowel automobilisten als voetgangers. En inderdaad, een kwart van de voetgangers loopt door rood, maar tot grote problemen leidt dat niet.

Bekend is dat voetgangers verkeerslichten vaak overbodig vinden en dan oversteken zodra de mogelijkheid zich aandient, ongeacht de toestand van het licht. Zekerheidshalve wordt dan wel op de drukknop geduwd en een groenfase aangevraagd. Dit roept dan de nodige frustraties op bij de automobilist die voor rood moet stoppen, terwijl er geen voetgangers meer te zien is.

In het kader van de realisatie van een HOV-route in Haarlem-Noord worden twaalf kruispunten op de route Schoterweg/Rijksstraatweg gereconstrueerd. Op een aantal van die kruispunten wordt in de huidige situatie de oversteek voor voetgangers geregeld door middel van een Geregelde Oversteek Plaats (GOP), ook wel Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats (GVOP) genoemd.

Aan enkele CROW-voorwaarden voor de toepassing van een GOP, o.a. een intensiteit van meer dan 1000 pae/spitsuur en een minimale afstand tot een kruispunt, wordt niet voldaan. Het verwijderen van de GOP’s is dus te rechtvaardigen. Niettemin heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar het functioneren van de GOP’s te laten doen door BVA Verkeersadviezen.

(……….)

De meest ernstige conflicten werden overigens veroorzaakt door automobilisten die vanuit de zijweg de weg opreden en te laat de voetganger op de GOP opmerkte (naar verwachting veroorzaakt door een combinatie van een ligging zeer dicht op het kruispunt en een drukke, hectische verkeerssituatie).

(Verkeersnet.nl, 23 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20898/een-kwart-van-voetgangers-loopt-door-rood-bij-een-gop/

 

Social return ook voor armoede en onderwijs

Amsterdam wil het begrip ‘social return’ een stapje verder brengen. Bedrijven moeten meer investeren in werk, armoedebestrijding en onderwijs, vindt de stad. Daarom heeft wethouder Arjan Vliegenthart (SP, Sociale Zaken) het beleid rondom Social Return aangepast.

Sociale opgave

Als de gemeente iets inkoopt, wordt er nu van het bedrijf gevraagd om voor de uitvoering van de opdracht ook werkloze Amsterdammers aan te nemen. Maar Amsterdam wil meer. In het nieuwe beleid wil de stad meer sociale winst halen door bedrijven bij te laten dragen aan meer sociale opgaven. Tussen 2012 en 2015 zijn in Amsterdam ongeveer 3000 werkplekken en 300 stageplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers blijken daarnaast vaak meer te doen dan waartoe zij zijn verplicht, merkt de gemeente. Daarom wil Vliegenthart nu kijken of er meer en andere manieren zijn waarop bedrijven kunnen bijdragen. Ook omdat in de praktijk blijkt dat bij sommige aanbieders de mogelijkheden op werk beperkt zijn of dat er risico’s zijn op bijeffecten zoals arbeidsmarktverdringing.

Buitenlandse bedrijven

Daarom kunnen bedrijven ook bijdragen aan andere doelstellingen uit het sociaal domein. Zo telt ook gezondheidsbevordering, onderwijs en armoedebestrijding mee. Bedrijven die bijvoorbeeld hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (of op een vergelijkbaar keurmerk) kunnen een korting krijgen op hun social return verplichting. De experimenten voor deze bredere toepassing van social return starten bij zakelijke relaties van de gemeente, zoals inkooprelaties. Daarnaast gaat het beleid ook gelden voor buitenlandse bedrijven die zich in de stad willen vestigen, evenementenorganisaties, tenders bij gronduitgifte en hotelbeleid.

(Binnenlandsbestuur.nl, 22 november 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/social-return-ook-voor-armoede-en-onderwijs.9552543.lynkx

 

‘Nieuwe Utrechtse singels zijn gevaarlijk en een regelrechte ramp’

‘Geweldig, vindt de ene fietser de herinrichting van de Malie- en Tolsteegsingel. ‘Gevaarlijker dan ooit’, vindt de ander. Twee maanden nadat de nieuwe fietsstraten in gebruik zijn genomen, zijn de meningen verdeeld.

Rob Tieman (65) was blij toen de gemeente Utrecht de singels van nieuwe bestrating wilde voorzien. Maar nog geen twee maanden na de feestelijke opening heeft de lof plaatsgemaakt voor boosheid. De strook voor auto’s is te smal: ze wijken uit naar de fietspaden wanneer een tegenligger passeert. Opgeteld met de hoge snelheden noemt hij het gedrag van sommige automobilisten een poging tot doodslag.

Tieman schreef een boze brief naar de gemeente. Met name in de spits is het erg oppassen. De bestuurders moeten, om een andere auto te passeren, uitwijken naar de brede fietspaden. ,,Het gevolg is dat fietsers van de weg worden gedrukt”, zegt Tieman. ,,Nu zie je dat fietsers over het voetpad rijden of door de berm. Ik heb besloten om maar een andere weg te nemen. Ik fietste vanuit Nieuwegein altijd over de singels. Maar nu durf ik het niet meer.”

Daarnaast merkt de 65-jarige klager dat veel automobilisten harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur. ,, Ook dat levert zeer gevaarlijke situaties op. En die klinkers worden bij vorst spekglad. Ik zie maar één oplossing: maak van deze weg een éénrichtingsweg voor auto’s.

(……….)

Toch zijn er ook genoeg fietsers positief. ,,Geweldig toch”, roept Tom Overmans (37) uit. ,,Voor de fietsers is dit wel fijn”, vindt ook roc-scholier Maarten Witteman (17). ,,Voor de auto’s is het lastiger geworden, maar ze letten wel goed op.” Kunstenaar Arnoud van Mosselveld is eveneens vol lof. ,,Auto’s moeten in principe rekening houden met de fietsers. Die ruimte neem ik ook wel.”

De gemeente zegt alle reacties mee te nemen in de evaluatie. ,,We gaan extra borden van 30 kilometer plaatsen, houden tellingen en meten de snelheid”, geeft woordvoerder Matthijs Keuning al aan. ,,Het is ook zo dat mensen moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie. De weg is net pas klaar.” (AD.nl, 24 bovember 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuwe-utrechtse-singels-zijn-gevaarlijk-en-een-regelrechte-ramp~adfeb090/

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Amsterdam neemt maatregelen tegen overlast door evenementen

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen tegen overlast door de drukte bij evenementen in de stad. Met het nieuwe evenementenbeleid wordt het aantal straat- en pleinfeesten tijdens de Gay Pride verminderd en verdwijnt de kermis op de Dam per 2019.

In een brief heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd over het beleid, dat nog uitgewerkt moet worden. Het moet recht doen aan zo veel mogelijk belangen, zoals die van omwonenden, evenementenorganisatoren, ondernemers en bezoekers.

Amsterdam ervaart veel overlast door het massale bezoek aan de stad. De gemeente zoekt manieren om de bezoekers over de stad te verspreiden. Zo wordt er onder meer gekeken naar evenementenlocaties buiten de binnenstad. Van de bestaande 78 bestaande evenementenlocaties wordt opnieuw onderzocht of ze geschikt zijn.

Geluidsoverlast

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast, waarbij lage bastonen weggefilterd moeten worden. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen.

De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.

(NOS.nl, 25 november 2016)

http://nos.nl/artikel/2145031-amsterdam-neemt-maatregelen-tegen-overlast-door-evenementen.html

 

D’66 laat in zijn ziel kijken: stedelijke ruimtelijke ordening aan de bar

Van oude dingen en mensen die voorbij gaan

Wandel eens ’s avonds laat door de Binnenstad van Parijs, Venetië of Brugge. Het is daar uitgestorven, omdat er niemand meer woont. Die binnensteden zijn een en al commercie, bedrijvigheid en toerisme. De ziel is er uit. De Utrechtse Binnenstad is geen museum, en geen gigantisch uitgaansgebied.

Maar het is ook geen plek waar je komt wonen als je rust zoekt. Daar hebben we de buitenwijken voor, de dorpen om Utrecht hen, en sinds kort Leidsche Rijn.

Wie in de Binnenstad woont, accepteert dat er wel eens een fiets tegen zijn huis staat, een dronken

student ’s nachts door de straat rijdt, voor de deur parkeren een luxe is, bezoek met de trein komt.

Dat overal kerkklokken luiden, en dat er wel eens een festival is op plein of in een park. Bij de

Binnenstad hoort ‘reuring’, en dat moeten we zo houden. Want juist die levendigheid, die instroom

van nieuwe mensen, maakt de Binnenstad wat het is: de mooiste en leukste plek van Utrecht om te

wonen.

We moeten alleen opletten dat de balans niet doorslaat, dat de Binnenstad overvol en een pretpark wordt. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. En ik heb altijd nog liever een overvolle, iets te populaire Binnenstad waar veel mensen komen en willen wonen dan dat het hier een statische

kopie van Venetië wordt. Aline Knip.

(Binnenstadskrantutrecht.nl, november 2016)

http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/uploads/images/archief/pdf/binnenstadskrant_nov_2016.pdf

Aline Knip is een betrekkelijke nieuwkomer in de binnenstad. Zij woont in het rustigste deel daarvan en heeft daardoor de juiste positie om andere binnenstadsbewoners de maat te nemen of van ongevraagd advies te dienen.

De binnenstadsbewoners die al decennia binnenstadsbewoner waren voordat de liberalen en hun van het pad geraakte coalitiepartners reuring in de stad brachten en voordat Knip aan het firmament verscheen, worden hierboven door haar geadviseerd. In bedekte termen luidt haar advies: hoepel maar op als de herrie je stoort.

Er is geen bestuursbesluit dat bepaalt dat de binnenstad een convergentiepunt van herrie en reuring moet zijn en evenmin een besluit om de buitenwijken als ‘slaapsteden’ in te richten. Dat is niet besproken in de raad en evenmin met de Utrechters, hoewel heel wat raadsleden het idee hebben dat dat wel gebeurd is. Hoepel zelf op.

 

Masterplan Amsterdam Binnenstad 2036 – Grijp nu in!

Radicale keuzes zijn nodig om de Amsterdamse binnenstad aantrekkelijk te houden voor zowel bewoners als bezoekers. Stad-Forum ontwikkelde een masterplan. ‘Als we niets doen is één ding zeker: dan krijg je de stad die je niet wilt.’

2036 begint nu

De Amsterdamse binnenstad dreigt onder haar eigen succes te bezwijken, consumptie verstikt de vitaliteit. Op de aanzwellende roep om actie antwoordt het gemeentebestuur met onorthodoxe experimenten en kloeke maatregelen, Maar wat ontbreekt is een visie op de toekomst. Wat voor binnenstad wil Amsterdam eigenlijk hebben?

In deze special van De Groene Amsterdammer in samenwerking met Stad-Forum, een onafhankelijk adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, schetsen we de contouren van een masterplan voor de binnenstad. Ook schrijven we over de grote

keuzes die de stad in het verleden maakte, analyseren we de huidige situatie aan de hand van de zeventig buurten van de binnenstad en bieden we een perspectief op mobiliteit in de nabije toekomst,

Amsterdam was altijd avontuurlijk, open en divers – een stad met lef. Dit masterplan schetst de contouren van een eigenzinnige binnenstad, die weer vooroploopt, die de voetganger boven de fietser stelt, waar buurten zelfhun energie regelen, die woonruimte biedt aan nieuwkomers die hun geluk in de stad willen beproeven, waar ruimte is om te werken en te experimenteren, een stad voor

nieuwsgierige bewoners én bezoekers. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig: tienduizend parkeerplaatsen eruit, een forse toeristenbelasting die wordt gestort in een buurtfonds, bescherming van de kantoorfunctie van grote gebouwen, een hotelstop niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele metropoolregio, de aanleg van snelle fietsroutes, de bouw van cargohubs aan de rand van de binnenstad om vrachtauto’s op te vangen, en een nieuwe coöperatie voor de huisvesting van jonge kenniswerkers én oude Amsterdammers.

(De Groene Amsterdammer, 24 november 2016)

http://www.groene.nl/artikel/grijp-nu-in

Het is een kwestie van tijd en dan lijdt Utrecht aan dezelfde ziekte als Amsterdam. Het aanstaande bannen van de binnenstadsbewoners van Oudegracht en Vismarkt is al de volgende stap in de verkeerde richting.

Utrecht is ten prooi gevallen aan een roofzuchtige klasse met zijn gemeentelijke bedienaren, die met inzet van Volksaufklärung und Propaganda en het aanbieden van een oppervlakkige behoeftebevrediging Utrecht en de Utrechters exploiteert. Van deze hoeft geen verandering verwacht te worden. Als deze zich op enig moment als de Veranderaar opwerpt dan is het oppassen geblazen, het draait dan uit op reproductie van het bestaande in een nieuwe verschijningsvorm.

 

Giro d’Italia trekt 482.500 bezoekers, blijkt uit telefoondata

Begin mei startte de Giro d’Italia in Gelderland. Die trok in vier dagen tijd 482.500 dagbezoeken. Daarvan waren 126.500 van buiten Gelderland gekomen, zo leert een analyse van de telefoondata.

Adviesbureau Decisio wist aan de hand van geanonimiseerde, mobiele telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen.

Gedurende de dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd.

Zo kon bijvoorbeeld worden bepaald dat op de dag van de ploegenpresentatie in Apeldoorn 34.000 bezoekers aanwezig waren, waarvan een groot deel ook voor side-events. De eerste etappe (tijdrit) trok 114.500 bezoekers naar Apeldoorn en op de tweede en derde etappe kwamen in totaal respectievelijk 133.000 en 201.000 bezoekers af.

Ongeveer tweederde van alle bezoeken was van Gelderlanders en ongeveer een kwart kwam uit de rest van Nederland. De overige 42.500 bezoeken werden gemaakt door buitenlanders, voornamelijk Italianen, Belgen en Duitsers.

Voor de analyse werkte Decisio samen met het bureau Mezuro. Die analyseert dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers.

Zo ontstaat, landelijk en 365 dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen.

De Giro heeft er overigens niet toe geleid dat meer mensen (sportief) zijn gaan fietsen, hetgeen één van de doelstellingen was van de organisatie.

De totale economische impact van de Girostart komt uit op 8,4 miljoen euro. Dit is welswaar minder dan de beoogde 11,3 miljoen euro, maar over het geheel genomen luidt de conclusie van een evaluatie dat er sprake is van een geslaagd evenement.

(Verkeersnet.nl, 18 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20859/giro-ditalia-trekt-482-500-bezoekers-blijkt-uit-telefoondata/

Bezoekers waardeerden dit evenement hoger dan de tourstart in Utrecht.

De beoogde opbrengsten bleken in allerlei opzicht aanmerkelijk lager dan beoogd. Nogal wiedes. Er is iedere dag wel een feestje waardoor zo’n wielerwedstrijd veel te weinig onderscheidend is. Het besteedbare inkomen neemt ook niet toe met het aantal evenementen.

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Wegwijzer gemeentebegroting voor raadsleden

De digitale Wegwijzer gemeentebegroting ondersteunt gemeenteraadsleden bij hun wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die gemaakt worden.

De Wegwijzer gemeentebegroting helpt raadsleden bij de uitoefening van hun kaderstellende en controlerende rol. Zo legt de Wegwijzer van de VNG uit welke onderdelen in de begroting staan en welke functie die verschillende onderdelen hebben. Hierbij is er per onderdeel aandacht voor de rol die raadsleden daarbij kunnen spelen.

(Gemeente.nu, 24 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/wegwijzer-gemeentebegroting-raadsleden/

 

Agenda Gemeenteraad – 1 december 2016

o.a.

5 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

6 Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

7 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

8 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=57818624-3241-47c2-b319-df7d5e2f6c87&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

24-11-2016        Prestatieafspraken 2017-2020

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=8f1195ae-8688-4efc-8468-876c26f125f5&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

23-11-2016        Informatie over financiering buurtteams Jeugd en Gezin

22-11-2016        Aanhoudingen cliënten noodopvang, werkafspraken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

25-11-2016        BioWarmte Installatie Eneco

23-11-2016        Verbeelding van het verleden in het Stationsgebied

23-11-2016        ‘Stadsgesprek met de regio’ over de aanpak duurzame energie in Rijnenburg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER PROPAGANDA EN FRAMING

–    DUIC jokt zelfs over een gemakkelijk controleerbare, hoogst onbelangrijke aangelegenheid

–    Onderzoek: Utrecht in top 20 meest inspirerende steden wereldwijd (en beste van Nederland)

–    Nog een klassement, dat door de spindoctors van B&W verdonkeremaand wordt

–    Van Zanen geëerd om Tourstart

–    TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

o   De Gemeente Utrecht zet de volgende struikelstap op het gebied van de digitalisering

o   DOSSIER EVENEMENTEN

–    ‘Koffie verhoogt kwaliteit evenementenvergunning’

–    Aangevraagde evenementenvergunningen. Met noviteit !!

o    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    Bomen kappen

o    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–    Stadskantoor Venlo – meer dan alleen duurzaam

–    Rotterdam: Geen warmte van kolencentrales

–    Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar

–    Dode vissen drijven in Daalsesingel

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–    TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–    Over de slaafse achterban van linkse en groene politici

–    Twee verschillende agenda’s voor dezelfde raadsinformatiebijeenkomst

–    Jaarrekening helft gemeenten niet op orde

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

o   DIVERSE BERICHTEN

–    Onderzoek naar klachten over boa’s

–    Digitaal procederen wordt verplicht in 2017; de dagvaarding verdwijnt !

–    Experiment met vooraf beplakte verkiezingsborden in allerijl ingetrokken

–    ‘Kytopia aan Oudegracht veroorzaakt veel geluidsoverlast’

–    Van Zijstweg, Tellegenlaan

–    Watervergunning voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen; – Hooghiemstraplein 69 Utrecht

 

 

DOSSIER PROPAGANDA EN FRAMING

 

DUIC jokt zelfs over een gemakkelijk controleerbare, hoogst onbelangrijke aangelegenheid

Utrecht op zeven na beste winkelstad van de Benelux

Utrecht is op de achtste plaats geëindigd van een nieuwe ranglijst van beste winkelsteden in de Benelux. Volgens onderzoek van vastgoedadviseur JLL is Utrecht minder dan respectievelijk Amsterdam, Brussel, Antwerpen, Luxemburg, Rotterdam, Den Haag en Gent.

Volgens het rapport zijn de Lange Elisabethstraat, Oudegracht en de Steenweg de belangrijkste winkelstraten en zijn de duurdere merken gevestigd aan het Oudkerkhof.

Het rapport ziet de huidige ontwikkelingen van Hoog Catharijne als een pluspunt. Het nieuwe winkelcentrum dat gaat aansluiten op het Vredenburg moet gaan zorgen voor een dynamisch stadscentrum.

(DUIC,nl. 15 november 2016)

https://www.duic.nl/economie/utrecht-op-zeven-beste-winkelstad-benelux/

Utrecht moet acht steden voor zich laten. Zie http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/Research/JLL_Destination_Benelux_2016_DEF.pdf?d05bc8a9-d17f-4436-bc11-670e204906cb , Blz. 6. Het rapport heet “Destination Retail Benelux 2016”. “This report

In het rapport gaat het primair om de winkelsteden met de grootste aanloop. Daarin bezet Utrecht niet de achtste maar de negende plaats. Hasselt (B) gaat Utrecht nog voor. Het gaat hier om volume, om veel. Dat is heel wat anders dan een kwaliteitsklassement. Utrecht heeft dus de op acht na de dikste, niks meer. Dit is in overeenstemming met de omvang van de agglomeratie Utrecht; niks bijzonders.

De vele Utrechters die een belangrijk deel van hun spullen buiten Utrecht kopen weten het al lang, en het aangehaalde vastgoedbedrijf JLL bevestigt dat: met Brugge is Utrecht de kampioen in het “mainstream”-subklassement. Dat betekent dus op kop met platte, veel-van-hetzelfde winkelformules. Niks kwaliteit, zoals door DUIC gesuggereerd. ( “This report focuses on the 13 main retail cities in Belgium, the Netherlands en Luxembourg”. )

DUIC zit in het kantoor van het door Utrecht ingehuurde propagandabedrijf. De directeur propaganda is ook bestuurder van DUIC. Het ronkend verhaal zal wel door B&W ingestoken zijn. Het belang ervan is overigens ver te zoeken.

 

Het volgende is voor de tienduizenden Utrechters die net onder, op of net boven de armoedegrens zitten enorm geruststellend, zelfs inspirerend

Onderzoek: Utrecht in top 20 meest inspirerende steden wereldwijd (en beste van Nederland)

Utrecht is inspirerend. Dat blijkt uit een uitgebreid mondiaal onderzoek van het Nederlandse reisbureau TravelBird. Utrecht staat op plek 18 op de wereldwijde ranglijst en is daarmee de hoogst genoteerde stad uit Nederland.

Voor de ranglijst maakte TravelBird een selectie van bekende steden wereldwijd waar vervolgens opmerkelijke bestemmingen aan werden toegevoegd. Uiteindelijk zijn er 85 locaties beoordeeld. (….)

TravelBird heeft ook twee seizoensgebonden overzichten gemaakt. Een zomervariant en een winterse. (….)

(DUIC, 16 november 2016)

https://www.duic.nl/uitgaan/onderzoek-utrecht-meest-inspirerende-stad-nederland-18e-wereldwijd/

De ronduit belachelijke onderbouwing van het ronduit belachelijke onderzoek:

“Hier bij TravelBird is ons hoofddoel om reizigers te inspireren. Om te achterhalen welke steden het meest inspirerend en stimulerend zijn, besloten wij de individuele factoren die een stad inspirerend maken in kaart te brengen. Iets als inspiratie kwantificeren is zeker niet makkelijk, maar het is ons gelukt: uiteindelijk hebben we acht verschillende criteria opgesteld die geassocieerd worden met creativiteit, romantiek, cultuur en innovatie. Hieruit is een ranglijst tot stand gekomen van de 85 meest inspirerende steden.” En de inspiratie is gelukkig per seizoen verschillend.

Aan de orde komen dan: instituten voor podiumkunst, de filmindustrie, kunstacademies, muziekproductie, galerieën, start-ups, musea, geïnspireerde romantiek (wat dat laatste ook moge zijn).

https://travelbird.nl/ranglijst-van-de-meest-inspirerende-steden-2016/

 

Nog een klassement, dat door de spindoctors van B&W verdonkeremaand wordt

Schoonste winkelgebied van Nederland – ranglijst 25 grootste gemeenten.

Utrecht bezet met stip plaats 22. Dat heb je als je je toelegt op inspiratie en platte winkelformules.

(Nederlandschoon.nl, 16 november 2016)

https://www.nederlandschoon.nl/sites/default/files/media/Documenten/Rapportages%20winkelgebieden%202016/Ranglijst%20Gemeente%20Winkelgebieden%202016.pdf

 

Van Zanen geëerd om Tourstart
Burgemeester Jan van Zanen heeft gisteravond een hoge Franse onderscheiding gekregen voor zijn inzet tijdens de Tour de France van vorig jaar in Utrecht. ,,Maar ik deel de eer met heel veel Utrechters die van de Tourstart een historisch moment maakten.”

Er waren mooie woorden van de Franse ambassadeur Philippe Lalliot en ook Tourdirecteur Christian Prudhomme was naar Den Haag gekomen om zijn waardering voor Utrecht nogmaals kenbaar te maken.
Van Zanen werd benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer, La Legion d’Honneur, omdat hij een belangrijke bijdrage leverde aan de goede relatie tussen Frankrijk en Nederland.

Blij

Jan van Zanen is blij met de onderscheiding, maar benadrukt dat de eer naar iedereen gaat die de Tourstart tot een historisch moment voor Utrecht heeft gemaakt. ,,Jeroen Wielaert, Annie Brouwer, Aleid Wolfsen en heel veel andere mensen hebben ervoor gezorgd dat we nog jaren over de Tourstart zullen praten. Vergeet al die duizenden blije Utrechters langs het parcours niet hè. Ook zij hebben een onvergetelijke indruk gemaakt op Frankrijk. Wat een feest was het toch!”

Van Zanen denkt ook dat de betrekkingen met Frankrijk door de Tourstart zijn verbeterd. ,,Ik ben daarna weer in Frankrijk geweest en ze raakten niet uitgepraat over het Grand Départ in Utrecht.”

Volgens Van Zanen profiteert de Utrechtse economie nog steeds van het evenement. ,,En de Tourstart heeft coalities tussen kunst, cultuur en sport voortgebracht in de stad waar we nog steeds van profiteren.’

Maar ook de solidariteit die Utrecht toonde na de aanslagen in Parijs, hebben gezorgd voor het aanhalen van de banden. Op het Domplein betuigden duizenden Utrechters hun medeleven met het Franse volk en de Dom werd verlicht in de kleuren van de Franse vlag.

Maar wat vond Jan van Zanen nu zelf het meest indrukwekkend aan de Tourstart?

,,De hoogtepunten waren talrijk. Maar ik noem dan graag de aanloop naar die mooie Tourstart. De honderd dagen voor de Tour waarmee Utrecht begon af te tellen. Ik moet toegeven dat ik me vreselijk vergist heb in het succes van die aanpak. Vooraf zag ik het helemaal niet zitten. Ik weet nog dat we op een koude avond in maart af gingen aftellen voor het Stadskantoor. Oh jee dacht ik. Wat een lange aanloop. Maar die aanpak was misschien wel de sleutel tot het succes. Drie maanden later was de hele stad in de ban van de Tour.”
(AD.nl, 16 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-grand-depart-utrecht/van-zanen-geeerd-om-tourstart~aa1708e5/

Van Zanen eert ook de Utrechters in de oude wijken hun voorzieningen en het onderhoud van hun buurten uitgekleed zagen en er – onbegrijpelijk – niet tegen in opstand kwamen. delen zij ook de opvatting dat om het hogere doel financieel mogelijk te maken het een en ander moet wijken.

Overigens hebben wij andere ervaringen uit een gesprek met een aantal Fransen over de Tourstart. De naam Utrecht associeerden zij in eerste instantie met een stinkende kaas. (Mogelijk een verwarring met de kaas uit Limburg, de rommedou.) Eenmaal begrijpend dat Utrecht de naam van een stad is was de reactie: nooit van gehoord.

 

TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

Zie verderop in dit nummer: dossier vuile leeflucht.
De Gemeente Utrecht zet de volgende struikelstap op het gebied van de digitalisering

Dezer dagen is er een nieuw stapje gezet waar al jaren om gevraagd werd. Geslaagd is het nog niet.

Sinds maandag j.l. lees je op overheid.nl bij aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen de volgende tekst:

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

– Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

– E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

– Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen

Ongetwijfeld wordt bedoelt dat je maar één van de drie genoemde wegen hoeft te bewandelen.

 

Eerder moest je je (na afspraak) te voet in het stadskantoor melden, met een geheugenstick op zak, om – heel modern – daar de digitale informatie op stick te ontvangen, waarna je weer naar huis kon wandelen. All-in kostte je dat gemiddeld 1½ uur.

 

Voor een voorbeeld van de boven geciteerde tekst, van maandag 14 november 2016, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158117.html

Kennelijk was het op donderdag 17 november al te vermoeiend om optie 1 daadwerkelijk aan te bieden. Toen was de gemeente Utrecht (behalve wat bomenkap betreft, ander loket) al gestopt met het bijvoegen van de in optie 1 beloofde documenten:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160411.html

 

Dit geeft aan dat met betrekking tot de beloofde vernieuwing scepsis op z’n plaats is. Gaat het proces wel goed lopen en krijgt het de noodzakelijke verdere uitbreiding tot ook de documenten van andere bekendmakingen ?

– Alleen tot en met aan het begin van de week werden aanvraag gerelateerde documenten in de linkerkolom bijgevoegd

– Eerder was er in de linkerkolom in de meeste gevallen uitsluitend sprake van een selectie uit de aanvraag-gerelateerde documenten. Kennelijk bepaalde de ambtenaar wat goed voor je was. Als je goed op de hoogte wilde zijn moest je toch nog met een stock naar het stadskantoor.

De eerste optie die de gemeente zegt te bieden biedt blijkt vooralsnog ongeschikt.

– Bij een onbekend aantal vergunningtrajecten worden de documenten (die – onterecht – soms maar gedeeltelijk in het digitale dossier zijn opgenomen) tot één kolossaal pdf.-document getransformeerd, dat een omvang van vele honderden MB’s kan hebben. Dat dan zonder inhoudsopgave.

Met de trage gemeentelijke pc’s zo’n document op stick zetten kost enkele minuten. Hoe dat dan door de pijplijn van de e-mail moet gaan zal nog wel blijken. Hopelijk gaat de gemeente We Transfer inzetten. In dat geval wordt er dan geen verder gebruik gemaakt van het exotische datatransmissieprogramma dat bij de gemeente tot dusver de voorkeur genoot.. Dat programma is – dienstbaar zijn aan de burger – aan de kant van de ontvanger nogal lastig te hanteren.

– Nog blijken moet of het nieuwe regime ook voor Staatsbladpublicaties gaat gelden.

– Idem, de verlengingsbesluiten, vergunningen-an-sich, rectificaties, verkeersbesluiten, de evaluaties bodemsanering, parkeer-, monument-, horeca-, woningsplistingsvergunningen, enz., enz.

(Van een correspondent)

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

‘Koffie verhoogt kwaliteit evenementenvergunning’

Interactie tussen alle betrokken is meer bepalend voor de veiligheid van een evenement, dan de inhoud van de vergunning. Een extra kop koffie samen drinken verhoogt de kwaliteit van de gemaakte afspraken.

Elk jaar komen er honderden vergunningaanvragen voor evenementen bij de gemeente binnen. Soms uitvoerig gedocumenteerd van A tot Z, soms op de achterkant van een bierviltje. De informatie wordt gecheckt, hier en daar aangevuld en hop: stempel erop! De vergunning is binnen en het feest kan los. Veel (vrijwillige) organisatoren van ogenschijnlijk onschuldige festijnen zien het graag zo simpel. In de praktijk krijgt de ‘bureaucratisch papierwinkel’ bij vrijwel niemand de handen op elkaar. Geheel onterecht!

De vergunning is het formele sluitstuk van het proces vergunningverlening. Een mijlpaal. Groen licht. Op basis van de verleende vergunning kan het evenement gerealiseerd worden. Zonder vergunning geen feest. Maar wordt het met een vergunning wel een feest? De ervaring leert dat een extra kop koffie samen drinken een flinke kater achteraf voorkomt.

Interactie

Een goede vergunning bevat gedocumenteerd de omschrijving, kaders, randvoorwaarden en afspraken tussen organisator, gemeente én andere partijen, om samen het publiek door een goed, gezond en veilig evenement heen te loodsen. Een goede interactie tussen alle partijen verhoogt de kwaliteit van de te maken afspraken en dus de vergunning. Naar aanleiding van het incident in Haaksbergen oppert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat juist die interactie in wezen meer bepalend is voor de veiligheid van het evenement, dan de inhoud van de beschikking die eruit voort komt. Dat betekent niet dat de kwaliteit van de vergunning – het document – er niet toe doet. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat alle haken en ogen goed in elkaar passen.

De vergunning is een op verzoek en in gezamenlijkheid opgestelde handreiking voor de organisator. Maatwerk, dus meer dan een document met een stempel erop, omdat het een graadmeter is voor de aandacht en alertheid die zowel de organisator als bevoegd gezag hebben voor de aspecten openbare orde veiligheid en gezondheid.

Concreet

Door de focus te leggen op interactie wordt de uiteindelijke vergunning een concrete weergave van de relevante uitvoerbare voorschriften. Die gelden immers voor de gehele organisatie voor, tijdens en na afloop van het evenement. Het is de leidraad voor controle, toezicht en handhaving. Het biedt een concreet referentiekader voor belanghebbenden, en bovenal ook het afstemmingskader voor de beheersmaatregelen die door de overheid zelf moeten worden uitgevoerd. En onnodige onderdelen uit een standaard vergunningenprotocol en tegenstellingen of zelfs onjuist verbindende verwijzingen die een goede werking in de weg staan, horen daarbij in de uiteindelijke vergunning achterwege blijven.

De evenementenvergunning is een belangrijk instrument; een krachtig stukje dienstverlening, met ruimte voor technische innovaties, relevante ontwikkelingen en (verschuivingen in) maatschappelijke moraal. Goede interactie maakt soms het onmogelijke toch mogelijk, doordat constructieve, slimme oplossingen juist tevoorschijn komen als de koppen echt bij elkaar gestoken worden. De vergunning is daarmee het resultaat van de opgebouwde relatie tussen gemeente, organisator en andere actoren en belanghebbenden. Allemaal waardevolle factoren en die ene extra kop koffie meer dan waard.

Auteur: Rik Voogt is Strategisch Beleidsadviseur bij het Event Safety Institute.

(Gemeente.nu, 17 november 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/vergunningen/koffie-verhoogt-kwaliteit-evenementenvergunning/

Zie ook: http://www.eventsafetyinstitute.nl/esi/

Als een evenement zich niet met de locatie verdraagt of te vaak plaatsvindt, dan kun je liters koffie drinken maar dat lost niets op. En als de vergunningverlener geen scherpe vergunningtekst schrijft maar in plaats daarvan los geformuleerde, multi-interpretabele zinnen, dan schiet je ook niets op. Koffie kan niet vervangend zijn voor een goede vergunning. Je moet desgewenst verhaal kunnen halen bij de rechtbank, niet bij Douwe Egberts.

 

Aangevraagde evenementenvergunningen. Met noviteit !!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161058.html

Weer met omschrijvingen waar geen touw aan vast te knopen is.

Maar er is een noviteit. Onder aan de bekendmaking staat:

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

Hier is het proces weer anders getekend dan bij de aanvragen omgevingsvergunningen. Dat onderstreept dat de gemeente – anders dan gepropageerd – in feite meerdere verschillende loketten heeft, alle met eigen gewoonten, in plaats van één. [Er zijn er al acht verschillende gesignaleerd, een enkel ook buiten het stadskantoor.]

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Ter hoogte van het WKZ te Utrecht, HZ_WABO-16-35015

Het verplanten van drie bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 158117. Gepubliceerd op 14 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158117.html

Van de drie bijlagen bij de aanvraag is er op overheid.nl maar één gepubliceerd. Wat een halfzachte invulling van de publicatieplicht. Je moet weer naar het stadskantoor om te voet de digitale informatie op te halen.

Uit de locatie-omschrijving is weinig op te maken. Is het aan de Binnikseweg bij Oostbroek? aan de Universiteitsweg? De Lundlaan? Of nog ergens anders?

Kantonnaleweg 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-35016

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 158108. Gepubliceerd op 14 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158108.html

De enige bijlage bij de aanvraag is gepubliceerd .En de locatie is ook meer herkenbaar omschreven.

Is de mate van precisie afhankelijk van de ambtenaar die het behandelt?

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-34511

Het kappen van één veldesdoorn

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160559. Gepubliceerd op 17 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160559.html

Kampong Jeu des boules

Bisschopssteeg 21 te Utrecht, HZ_WABO-16-34512

Het verplanting van 1 boom (zomereik) van aan de Bisschopssteeg naar een locatie ca. 3 meter verderop

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160552. Gepubliceerd op 17 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160552.html

Van de vier bijlagen bij de aanvraag is er op overheid.nl maar één gepubliceerd. Wat een halfzachte invulling van de publicatieplicht. Je moet weer naar het stadskantoor om te voet de digitale informatie op te halen.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Stadskantoor Venlo – meer dan alleen duurzaam

Op 14 oktober opent het nieuwe stadskantoor van Venlo. Het is niet zomaar een stadskantoor, maar een bijzonder gebouw dat is ontworpen volgens de principes van cradle to cradle (C2C).

C2C

Een gebouw dat gebouwd is volgens C2C-principes wordt niet gebouwd om na enkele tientallen jaren weer te worden gesloopt tot puin. Een C2C gebouw kan beter worden beschouwd als grondstoffenbank. Bij de bouw wordt er nauwkeurig in kaart gebracht uit wat voor materialen de verschillende segmenten van het gebouw bestaat, resulterende in een materiaalpaspoort. Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van de verschillende materialen bij (gedeeltelijke) afbraak en is van tevoren rekening gehouden met de mogelijke alternatieve gebruiken van de materialen in andere vervolg constructies. Dit gebouw is dus meer dan alleen duurzaam, het is letterlijk een grondstoffenbank voor de toekomst.

Zelfvoorzienend

Het stadskantoor wekt zelf energie op. Door o.a. warmte-koude-opslag (WKO), pv-panelen, zonneboilers en energie-efficiënte maatregelen zal het gebouw zelfvoorzienend zijn als het gaat om zijn energiebehoefte. Het energiegebruik wordt per verdieping gemonitord en wordt vertoond op het intranet van de gemeente. Medewerkers worden zo bewust gemaakt van hun eigen energiegebruik en hoe ze die kunnen reduceren. Verder wordt er regenwater gezuiverd om gebruik van schoon drinkwater te minimaliseren, zuivert een groene gevel de buitenlucht en zorgt een kas op het dak voor natuurlijke ventilatie. Binnen zijn er groene wanden die bijdragen aan de luchtvochtigheid, het zuurstofgehalte en de akoestiek. Dankzij grote ramen en zonnepanelen maakt het gebouw optimaal gebruik van de zon als belangrijke energiebron.

Sociale waarde

Gemeente Venlo houdt zich actief bezig met het in kaart brengen van de sociale waarde die het pand genereert door een prettige, lichte en natuurlijke werkomgeving te bieden aan haar werknemers. Alleen al door het ziekteverzuim met 1% te verlagen, bespaart de gemeente 480.000 euro per jaar. Dan is productiviteitsverhoging vanwege een prettige omgeving nog niet eens meegenomen.

(circulairondernemen.nl, 6 oktober 2016)

http://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/stadskantoor-venlo-meer-dan-alleen-duurzaam?gclid=COro8IuCsNACFUNmGwodhaoOPA

Zie ook: http://www.c2cexpolab.eu/nl/bouw/update-over-stadskantoor-venlo/

en https://issuu.com/architectenweb/docs/architectenweb_magazine_2

 

Rotterdam: Geen warmte van kolencentrales

De kolencentrales op de Maasvlakte krijgen wat de gemeente Rotterdam betreft geen aansluiting op de stadsverwarming en de warmterotonde.

Dat zei wethouder Pex Langenberg (milieu, D66) vanavond tijdens een bespreking van de milieuplannen door de Rotterdamse politiek. ,,Er is geen draagvlak voor. En het staat haaks op onze wens om de kolencentrales binnen acht jaar te sluiten.”

De warmterotonde is een 20 kilometer lange pijpleiding die restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven via het Westland naar Den Haag en Rotterdam vervoert. Het was de bedoeling de kolencentrales ook aan te sluiten, maar milieuorganisaties zijn daar fel tegen omdat de regio dan juist afhankelijker wordt gemaakt van de, vervuilende, centrales terwijl zij ze zo snel mogelijk willen sluiten.

(AD.nl, 16 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-rotterdam/rotterdam-geen-warmte-van-kolencentrales~a2a87cea/

 

Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar

Honderden windmolens dreigen komende jaren te worden ontmanteld, omdat de subsidieperiode verloopt en de stroomprijzen zo laag liggen. Dat blijkt uit een nieuw nog niet gepubliceerd rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Nederlandse klimaatdoelen voor 2023 komen daardoor serieus in gevaar, claimen milieuorganisaties en windbrancheclub NWEA.

Het Kabinet heeft in het Energieakkoord afgesproken dat er over vier jaar voor liefst 6.000 megawatt aan windparken op land, dat zijn duizenden molens, moeten staan. Alleen zo kan Nederland de beloofde 14 procent duurzame energie in 2020 halen die met Europa is afgesproken. In de berekeningen is echter niet meegenomen dat veel bestaande, oudere molens verdwijnen, stelt de RVO in de nota ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ die in bezit is van deze krant.

Dat risico is aanzienlijk: meer dan de helft van de turbines die begin dit jaar in windparken stonden – bijna 3.000 megawatt (MW) in totaal – verliezen tot eind 2017 hun subsidie. ,,De molens kunnen daarna uit de exploitatie worden genomen, stilgezet, afgebroken en/of verkocht,” schrijft de RVO in het rapport van eind augustus.

Sanering

Voor een klein deel van bovengenoemde molens is het stoppen meegenomen. Zij worden vervangen of opgeknapt en krijgen vervolgens nog minstens zeven jaar financiële steun. ,,De overige 1330 megawatt loopt risico op ongewenste sanering voor eind 2023,” schrijft de RVO.

De betreffende molens staan vooral in de provincies Groningen, Zeeland, Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland. Nu oudere molens vaak minder dan 1 MW vermogen genereren, gaat het om honderden tot meer dan duizend exemplaren.

Groene stroom

Probleem met de oudere molens is dat de energieprijzen momenteel laag zijn door de lage olieprijzen wereldwijd. Ook komt er veel goedkope groene stroom uit Duitsland. ,,Een niet te verwaarlozen deel van het opgesteld vermogen is verlieslatend of dreigt dat te worden.” Door de sterk groeiende populariteit van windenergie is verder een bloeiende markt ontstaan voor tweedehands turbines.

Greenpeace, Natuur & Milieu en de windenergiebranche (NWEA) manen Kabinet en provincies snel te anticiperen op de dreigende ontmanteling van honderden molens en nog dit jaar afspraken te maken met het Rijk en de windsector.

De kans is groot dat anders veel molens verdwijnen naar Oost-Europa, Afrika of Zuid-Amerika. Het probleem is des te nijpender nu de afgesproken 6.000 MW op land lastiger van de grond komt dan gedacht. In veel provincies – zoals in Drenthe en Groningen – verzetten omwonenden zich fel tegen de soms 200 meter hoge windmolens, die volgens hen voor geluidsoverlast en horizonvervuiling zorgen.

Vorderingen

Daardoor trappen veel provinciebesturen op de rem, zij willen slechts het absolute minimum aan molens realiseren. ,,Wij zien weinig vorderingen in de tijdige uitrol van windenergie op land door ingewikkelde discussies in een aantal provincies”, schrijft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de vorige maand verschenen Nationale Energieverkenning 2016.

,,De ontwikkeling van een windproject duurt gemiddeld vijf jaar,” stellen de organisaties via Erik Suik van Greenpeace. ,,Als er nu niet wordt ingegrepen is de kans zeer groot dat er in komende jaren meer vermogen verdwijnt dan was voorzien en dus de in het Energieakkoord afgesproken doelstelling in 2020 niet wordt gehaald.”

De milieuclubs stellen dat provincies via allerlei bovenwettelijke eisen extra windparken dwarsbomen. Zo eist Noord-Holland tegenwoordig dat molens alleen in rijen van 6 mogen staan opgesteld. De turbines moeten daarnaast op minimaal 600 meter van bebouwing afstaan, terwijl de wet maximaal 450m voorschrijft.

Monitor

Ook dienen voor elke nieuwe molen er twee te worden afgebroken. ,,Zo kun je in Nederland nergens meer molens neerzetten”, stelt Suik. ,,De provincie wijst allerlei projecten af waarvoor veel draagvlak is, maar concludeert tegelijk in haar eigen monitor dat er meer molens zijn verdwenen dan vooraf ingeschat.”

De provincie Friesland heeft bijna alle windprojecten naar het IJsselmeer verplaatst. Oude molens mogen slechts door een identiek exemplaar worden vervangen. ,,Dat staat gelijk aan de eis om een 15 jaar oud mobieltje te vervangen door een verouderd exemplaar van begin deze eeuw.”

(AD.nl, 14 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/afbraak-windmolens-dreigt-klimaatdoelen-in-gevaar~a970057d/

Zie ook: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Wonen/Actualisatie_woonvisie/2016-4-Bo-Ex-prestatieafspraken.pdf

 

Dode vissen drijven in Daalsesingel

In de Daalsesingel in Utrecht drijven tientallen dode vissen. Een verslaggever van RTV Utrecht telde er zeker veertig en constateerde “dat het er flink naar vis ruikt”.

De vissen drijven in het hele stuk buitengracht tussen Paardenveld en TivoliVredenburg. Meeuwen doen zich ondertussen te goed aan de vissenlijken. Ze halen ze uit het water en peuzelen ze op, onder meer bij de trappen van het muziekcentrum.

Wat de oorzaak is van de vissterfte, is onbekend. De gemeente Utrecht zegt dat er in ieder geval geen aanleiding is om aan te nemen dat er iets mis is met het water. Een woordvoerder wijst nog wel naar de vogels als mogelijke oorzaak: zij zouden de vissen wellicht nog levend uit het water plukken.

(RTV.nl, 17 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1544022/dode-vissen-drijven-in-daalsesingel.html

Een rare verklaring zoals weergegeven in de laatste zin. Zouden de vogels dat op adres doen en daarom niet bij de Begijnenkade?

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT
TNO: milieuzone Utrecht geen aantoonbaar effect. Leugens over het effect van de milieuzone

 

                         Voorstemmers en pleitbezorgers van de mislukte milieuzone
Op 26 maart 2016 bracht TNO rapport uit over het effect van de Utrechtse milieuzone. Op p.7 staat dat het effect op de emissies van stikstofoxiden verwaarloosbaar is. Op p. 7 (samenvatting) en op p. 41 staat dat de afname van de concentratie EC die niet aan de milieuzone kan worden toegerekend. Kortom: 10 miljoen euro over de balk gegooid, 11.000 boetes voor niets en een heleboel autobezitters uit Utrecht e.o. op hoge kosten gejaagd omdat die hun auto voor niets naar de sloop hebben gebracht.

De schade die GroenLinks, D66, PvdA en CU hebben aangericht door op 31-10-2013 vóór de milieuzone personenwagens te stemmen is dat ze het draagvlak voor een serieus luchtverontreinigingsbeleid hebben verpest. Het is toch al moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat ze vaker hun auto moeten laten staan, daar hoef je dus nu in Utrecht helemaal niet meer mee aan te komen. Zeker niet bij al die mensen die nodeloos op de bon zijn geslingerd en nodeloos hun auto naar de sloop hebben kunnen brengen.

De schade die GroenLinks, D66, PvdA en CU ook hebben aangericht is dat zij het college een argument hebben verschaft om niets te hoeven doen om het autoverkeer terug te dringen in de stad. Immers, de milieuzone zou wel genoeg zijn (0,11 microgram/m3 NO2 !) om aan de norm van 40 microgram/m3 NO2 te voldoen. En dus doet de gemeente niets om het autoverkeer te doseren dat ‘s ochtends de stad in komt, gaat de gemeente vrolijk verder om een parkeervoorziening te bouwen bij het station (60 miljoen), plannen te maken om een snelweg aan te leggen langs de flats in Overvecht en doet de gemeente niets om het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad terug te dringen (een melkkoe voor de gemeente).

De SSLU heeft het de voorstanders van de milieuzone, waaronder ook Milieudefensie, wel vaker bitter verweten: de luchtkwaliteit in Utrecht heeft met zulke ‘voorvechters’ van schone lucht bepaald geen vijanden nodig. Het zijn GroenLinks, D66, PvdA, CU en Milieudefensie, zogenaamd strijders voor een betere luchtkwaliteit, die er door hun steun aan de milieuzone voor hebben gezorgd dat de lucht in Utrecht niet schoner wordt en dat er dus nog steeds honderden Utrechters per jaar voortijdig overlijden en duizenden Utrechters last hebben van astma en copd.

Nadat TNO een jaar na het invoeren ervan tot de conclusie moest komen dat het effect van de milieuzone niet kon worden aangetoond, niet voor NO2 en ook niet voor EC (roet), durfde GroenLinks-wethouder nog steeds te beweren “Het verschil is gigantisch” (AD 28-10-2015). DUIC 28-10-2015 meldde “Milieuwethouder Lot van Hooijdonk is nog altijd zeer te spreken over de milieuzone”.

Ook GroenLinks raadslid Thijs Weistra beweerde (19 mei 2016) volstrekt in strijd met wat er in het TNO-rapport van 25 maart 2016 staat dat de effectmeting zou hebben aangetoond dat het lichte wegverkeer stoot na invoering van de milieuzone bijna 30 procent minder roet uit. Dat stond er dus niet. Er stond juist (p. 41) dat het effect van de milieuzone op de concentratie EC in het geheel niet kon worden aangetoond.

Wisten Lot van Hooijdonk en Thijs Weistra niet wat er in het TNO-rapport stond? Natuurlijk wisten ze dat wel, maar toegeven dat GroenLinks in hoge mate verantwoordelijk is (zowel de vorige als de huidige wethouder hebben zich er sterk voor gemaakt) voor het debacle van de milieuzone en het niet schoner worden van de lucht is natuurlijk heel moeilijk. En dus kiezen Van Hooijdonk en Weistra ervoor om over het TNO-rapport te liegen. Gezondheid is kennelijk minder belangrijk dan het politiek prestige van GroenLinks.

Wisten Frits Lintmeijer, Peter Corler, Ruben Post, Jan Wijmenga, Bram Fokke, Thijs Weistra, Monique Bollen, Lot van Hooijdonk, dr. Anne Knol en Ivo Stumpe en al die ander pleitbezorgers van de milieuzone dan niet dat die geen enkel effect zou hebben? Dat is volstrekt ondenkbaar want als je de rapporten leest die TNO en RoyalHaskoningDHV voor veel geld bij elkaar geschreven hebben en je denkt een beetje na over de kritiek op die rapporten dan kan je niet tot andere conclusies.

Anne Knol van Milieudefensie, Ivo Stumpe, Frist Lintmeijer, Lot van Hooijdonk, Monique Bollen, stuk voor stuk hebben ze geweigerd met de SSLU in debat te gaan over de milieuzone. Veel te riskant. Ze wisten en ze weten namelijk heel goed dat de milieuzone zoals die door de raad is vastgesteld op 3 en 31 oktober 2013 geen enkel effect zou hebben en dat hun ongelijk in een debat voor iedereen zou komen vast te staan.

Karl Popper waarschuwde voor ideologische wereldverbeteraars omdat zij de wereld tot een hel maken. Ze vinden hun eigen politieke stokpaardjes namen veel belangrijker dan de mensen en het milieu waar zij voor beweren op te komen. Die politieke stokpaardjes hebben ze nodig om carrière te maken. Schone lucht en volksgezondheid interesseert ze niets, anders hadden ze de moeite genomen erover na te denken en kritiek in overweging te nemen.

(Stop Luchtverontreining Utrecht, 15 november 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1147

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Over de slaafse achterban van linkse en groene politici

Een vraag die mij vaker bezighoudt is waarom de achterban van idealistisch organisaties zo slaafs is en waarom juist in die organisaties figuren die geen tegenspraak dulden de kans krijgen om de lakens uit te delen. In mijn studietijd had ik al wel eens iets gelezen over hoe het in religieuze sektes toe gaat. Daar doet het erg aan denken.

De eerste baan die ik had was bij de kerk. Zelden zo’n asociale en autoritaire werkgever meegemaakt. In mijn studietijd een jaar bij de vakbeweging gewerkt. Daar werden leden als onmondige kinderen behandeld. Mochten de leiders toejuichen maar moesten verder hun kop houden. In het welzijnswerk was het niet veel beter. De buurt had niets te vertellen, de welzijnswerkers die zich voor hun emancipatie inzetten waren niet gediend van kritiek.

Eerlijk gezegd voelde ik mij bevrijd toen ik daarna terecht kon bij een paar rechtse werkgevers. Eerst bij een commercieel adviesbureau. Zoiets als TNO, DHV en Haskoning. En daarna, nog erger, bij Nijenrode. Misschien had ik het toevallig erg getroffen. Maar die rechtse werkgevers hielden er een hele simpele filosofie op na: als jij het naar je zin hebt, dan plukken wij daar de vruchten van. Toen ik rechts echt sympathiek begon te vinden dacht ik: nu moet ik weg wezen, want diep van binnen was en ben ik links.

Jaren geleden kreeg het aan de stok met een sociaal anarchistische club in Utrecht. Die hadden in de 80-er jaren een paar woningen gekraakt en door trouwe aanhangers laten opknappen. Die kregen daar niets voor behalve dat ze er mochten wonen. Pure uitbuiting dus. Ik kreeg er mee te maken toen er een paar bewoners te horen kregen dat ze onmiddellijk de woning moesten verlaten. Die vroegen of ik voor ze naar rechter wou gaan. Ze hadden kritiek gehad op de grote Leider en in een anarchistische club is dat natuurlijk volstrekt taboe. Huurrecht daar hadden deze sociaal anarchisten schijt aan, want zij erkenden geen wet en geen gezag.

Waarom vertel ik dat allemaal? Oh ja. GroenLinks daar houden de leden ook angstvallig hun mond. Toen Giesberts als wethouder de kapvergunning wilde afschaffen bleef het stil, toen GroenLinks instemde met de fly-over 24 OP bleef het stil. Het bleef ook stil toen GroenLinks instemde met de sloop van 10.000 sociale huurwoningen, instemde met de bouw van de parkeergarage naast het station (60 miljoen), toen de gemeente een kapvergunning gaf voor 720 monumentale bomen voor de golfclub De Haar, toen Eneco een kapvergunning kreeg voor 152 bomen Cremerpark en zelfs nadat bleek dat de milieuzone geen enkel effect had, ook niet voor roet.

Maar o wee als je kritiek durft te hebben op “onze Frits” of op “onze Lot”. Dan sluiten zich de rijen. Dan ben je de vijand. Kritiek op Rutte, hoe meer hoe beter. Maar als je als lucht- of boomactivist kritiek uit op “onze wethouder” dan wordt dat beschouwd als verraad, als een dolk in de rug. Milieudefensie hetzelfde laken en pak. Zakelijke kritiek op een artikel van dr. Anne Knol werd opgevat als grievend en kwetsend. “Wil je daar onmiddellijk mee ophouden” werd me per kerende mail te verstaan gegeven. Ingaan op kritiek, laat staan debatteren is er natuurlijk ook niet bij, want ongelovigen daar praat je niet mee.

Ik heb er wel een verklaring voor. Die kwam bij me op toen ik geconfronteerd werd met de terreur in die sociaal-anarchistische club. Organisaties die een programma hebben om de hemel op aarde te realiseren of een groene revolutie in gang te zetten, daar melden zich altijd zachtmoedige mensen voor aan die zich aangesproken voelen door de boodschap van liefde, groen en solidariteit. En die kunnen zich niet verplaatsen in de geest van bazige op carrière beluste types. En dat maakt dat uitgerekend in zulke idealistische organisatie bazige baantjesjagers vrij spel hebben. Die komen dus ook op idealistische organisaties af.

Net als tientallen jaren eerder bij de PvdA hebben de idealistische en activistisch ingestelde leden bij GroenLinks het veld moeten ruimen voor hoogopgeleide carrièrejagers. Hadden nooit iets met groen of links. Zaten eerst in het klasje voor de buitenlandse dienst om diplomaat te worden en waren tekstschrijver en woordvoerder voor de minister van het autobolwerk verkeer en waterstaat. Of zaten als senior consulent bij Berenschot aan hun plafond. Trekken een spijkerbroek aan, melden zich aan bij een idealistische partij en worden binnen de kortste keren wethouder en lid van de Eerste Kamer. De geschiedenis herhaalt zich in elke linkse partij opnieuw.

Studies naar hoe het in sektes toegaat maken ook begrijpelijk waarom leden niet weglopen ook al zien ze zelf best dat het met hun partij de verkeerde kant opgaat. Dan raken ze namelijk de meeste van hun vrienden kwijt. En dat is ook waarom ze niet al te kritisch willen zijn: het zijn toch je eigen mensen, we hebben toch allemaal één en hetzelfde doel en we moeten wel aardig voor elkaar zijn. En dus moeten we elkaar niet afvallen en achter de wethouder gaan staan. Ook al doet ze helemaal niet wat wij willen.

Maar die lieve en aardige achterban moet wel bedenken dat ze op zo’n manier de hemel op aarde wel kunnen vergeten en dat ze door niet flinker te zijn er belangrijk aan bijdragen dat hun leiders de partij steeds meer de verkeerde kant uit laten gaan. De kant van het pluche, de baantjes en steeds meer autoverkeer. Lid zijn van een groene of linkse club of van Milieudefensie geeft het gevoel aan de goede kant te staan, maar als je niet flink genoeg bent om tegen de fractie, de wethouder en het bestuur op te staan, dan sta je snel aan de verkeerde kant en dan maak je net zulke vuile handen als die lui van de VVD.

(Nieuws030.nl, 16 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-over-de-slaafse-achterban-van-linkse-en-groene-politici/

 

Twee verschillende agenda’s voor dezelfde bijeenkomst

Dat is elke keer zo. Kennelijk zijn er twee ambtelijke stammen naast elkaar aan het werk. Kan het presidium van de raad dat niet eens beter organiseren? Is niet lastig.

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 1 december 2016

1   Eindrapport Visitatiecommissie decentralisaties

2   Raadsbrief Nadere uitwerking (financiële) kaders irt duurzaamheidsambities vastgoed

3   Rapportages Wonen

4   SV 2016, nr. 128 over Grote zorgen over de biomassacentrale: is dit echt de beste keuze? (met antwoord)

5 Raadsbrief Regeling Nadeelcompensatie

6 Procesvoorstel uitwerken voorstel ‘Aandacht voor de Jaarrekening’

7 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

8 Vaststellen bestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost.

9 Cie S&R voortgang NRU

10 Marktverordening 2017

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2a53d930-cbdb-4769-a2ae-fa2e9eb5ac13&FoundIDs=&year=2016
Programma raadsinformatiebijeenkomsten donderdag 24 november 2016

1   Rapport visitatiecommissie decentralisaties

2   Uitwerking financiële kaders duurzaamheidsambities vastgoed

3   Rapportages wonen

4   Biomassacentrale

5   Compensatie infrastructurele maatregelen

6   Toelichting methode Duisenberg

7   Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

8   Vaststelling bestemmingsplan De Gaard

9   Voortgang Noordelijke Randweg Utrecht

10 Marktverordening

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma-raadsinformatiebijeenkomsten

 

Jaarrekening helft gemeenten niet op orde

De helft van de gemeenten heeft dit jaar geen goedkeuring van een accountant gekregen voor hun jaarrekening, terwijl vorig jaar de financiële jaarverslagen van bijna alle gemeenten de toets doorstonden.

Dit lijkt te komen door de decentralisaties, schrijft het ministerie van BZ aan de Tweede Kamer.

De jaarrekening van één gemeente is afgekeurd en andere gemeenten moeten hun werk geheel of gedeeltelijk overdoen. Veel gemeenten kregen afgelopen zomer al meermaals uitstel voor het inleveren van hun verantwoording, omdat ze de klus niet op tijd afkregen.

Gemeenten hebben de verantwoording van de nieuwe taken – door de decentralisaties – nog niet onder de knie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van BZ. BZ wil nauwer samenwerken met gemeenten en hen met raad en daad bijstaan om de problemen te verhelpen.

(Gemeente.nu, 15 november 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/organisatie/jaarrekening-helft-gemeenten-op-orde/

Zie ook: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html

 

Raadsbrieven

16-11-2016        Raadsinitiatiefvoorstel ‘De Onconventionele Maatwerkoplossing’ (OMO)

16-11-2016        Onderhoud Stadhuis

15-11-2016        Initiatiefvoorstel GroenLinks hervorming vuurwerktraditie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

15-11-2016        Toezegging over arrangementen werken aan werk

15-11-2016        Informatie over toekomst UW

15-11-2016        Bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen regio Utrecht

14-11-2016        Afhandeling motie 2016/162 ‘Geef SVNU een eerlijke kans’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

18-11-2016        Opwaardering fietsroute Overvecht – Uithof

18-11-2016        Terinzagelegging IPvE / FO Busbaan Dichterswijk

16-11-2016        Tijdelijke sluiting Stadsbaantunnel

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Onderzoek naar klachten over boa’s

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het optreden van boa’s professioneler kan. Dit gaat vooral over de communicatieve vaardigheden met de burger en de samenwerking met de politie. De ombudsman opent vanaf maandag 14 november een meldpunt op zijn website om meer zicht te krijgen op de aard van de problemen.

Nederland telt inmiddels ongeveer 23.500 buitengewoon opsporingsambtenaren.

Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen naar circa 23.500 personen. Boa’s worden veelvuldig ingezet in het kader van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten. De ombudsman ontvangt weinig klachten, circa twintig per jaar. De ombudsman wil met dit onderzoek de klachtbehandeling over boa’s in kaart brengen. Daarbij is ook aandacht voor de vraag of burgers weten waar zij met hun klacht terecht kunnen en welke informatie daarover wordt verstrekt. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in februari 2017 af te kunnen ronden.

(Gemeente.nu, 14 november 2016)

https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/onderzoek-naar-klachten-boas/

 

Digitaal procederen wordt verplicht in 2017; de dagvaarding verdwijnt !

Digitaal procederen in civiel en bestuursrecht wordt per 1 februari 2017 verplicht voor professionals, zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen en rechtspersonen. De procedures moeten vanaf dat moment digitaal worden gevoerd. Tegelijkertijd met de digitalisering krijgt het civiel recht een vereenvoudigde basisprocedure. Daarbij verdwijnt de dagvaarding of het verzoekschrift waarmee thans de procedure formeel wordt ingeleid.

De nieuwe procedure bestaat één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling, waarna de rechter uitspraak doet. De rechter heeft hierin een actieve rol. Hij is gericht op een snelle, goede oplossing van het geschil.

In de afgelopen periode zijn de geautomatiseerde systemen van rechtbanken en advocatuur aangepast op deze nieuwe werkwijze. De zgn. roladministratie waarin de voortgang van de rechtbankprocedure wordt bewaakt is al volledig digitaal. Ter voorkoming van datalekken mag er uitsluitend online via beveiligde lijnen (encrypted) worden gecommuniceerd. Advocaten hebben daarvoor een speciale advocatenpas met e-Herkenning.

Ook de zittingszalen van rechtbanken worden momenteel aangepast. Er komen meerdere monitoren, waardoor er bijvoorbeeld op een scherm kan worden meegekeken naar bewijsmateriaal zoals foto’s en kan worden meegelezen in de processtukken. Of een procedure in de toekomst geheel papierloos zal zijn, moet nog blijken.

In de vorderingsprocedure (voorheen: dagvaardingsprocedure) of verzoekprocedure (voorheen: verzoekschriftenprocedure) wordt na het digitaal indienen/uploaden van de zgn. ‘procesinleiding’ een oproepingsbericht door de griffier opgesteld. De (advocaat) van de eisende partij krijgt dat oproepingsbericht digitaal van de griffier. De advocaat van de eiser moet vervolgens zorgen dat het oproepingsbericht binnen bij de wet gestelde termijn bij de verweerder terecht komt; dat gebeurt dan wel via exploot, dan wel via een vormvrije weg.

Dat kan zijn een brief, maar mag zelfs per mail, whatsapp en/of persoonlijke overhandiging. “Verschijnt” de verweerder niet op de laatst mogelijke dag als het vormvrij is bezorgd, dan moet het oproepingsbericht alsnog bij exploot door de deurwaarder worden betekend. Na een lobby van de deurwaarders is er een tweede manier van “bezorgen” in de wet terecht gekomen. Dat is de situatie dat het oproepingsbericht niet door de griffier, maar door de deurwaarder wordt opgesteld en per exploot door hem wordt betekend. Daarna dient uiterlijk binnen 5 dagen na betekening de oproep digitaal te worden ge-upload.

Het is de bedoeling dat in de toekomst iedereen een digitale kanton- of andere rechtszaak kan starten. Partijen loggen via de digitale portaal van www.Rechtspraak.nl met DigiD of

e-Herkenning in om een procedure te starten. Zij kunnen vervolgens digitaal: verweer voeren, stukken indienen en inzien, de procesvoortgang volgen en de uitspraak van de rechter ontvangen. Dit alles via een veilig en toegankelijk systeem.

http://www.sbmadvocaten.nl/pages/posts/digitaal-procederen-wordt-verplicht-in-2017-de-dagvaarding-verdwijnt-489.php

 

Experiment met vooraf beplakte verkiezingsborden in allerijl ingetrokken

Een experiment om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met vóóraf beplakte verkiezingsborden en een plakverbod te werken, leidde tot zoveel onrust bij Utrechtse raadsleden, dat het plan weer in allerijl is ingetrokken.

De verbazing over het voorgenomen besluit was misschien nog wel het grootst bij de SP, plakpartij bij uitstek. Namens D66 en Stadsbelang Utrecht riep raadslid Michel Eggermont burgemeester Jan van Zanen (VVD) vanmiddag tijdens het vragenuur op het matje. ,,De gemeente schendt haar neutraliteit door een exclusief recht van meningsuiting te geven aan deelnemende partijen en andere meningen uit te sluiten.’’

Volgens Van Zanen zou er met het experiment in feite niet veel veranderen ten opzichte van de oude situatie met lege borden, omdat in dat geval ook alleen deelnemende partijen mogen plakken. ,,Het college vindt niet dat het speelveld van vrije meningsuiting wordt belemmerd.’’

Maar ook Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks, was niet gerust op de situatie. ,,Het zou zomaar kunnen dat er 38 partijen meedoen aan de verkiezingen. Betekent dit dan dat we allemaal een poster op briefkaartformaat krijgen?’’

De verwarring werd nog groter, nadat Van Zanen zei enkel uiting te geven aan een verzoek van het presidium, de vergadering van fractievoorzitters.

Maar D66 voorman Klaas Verschuure kan zich helemaal niet herinneren dat een dergelijke afspraak ook zo nadrukkelijk is gemaakt. ,,Laten we het op een misverstand houden. Ik heb een meerderheid bijeen die het niet wil. Dus het gaat niet door.’’

(AD.nl, 17 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/experiment-met-vooraf-beplakte-verkiezingsborden-in-allerijl-ingetrokken~a1450057/

Tekst van een van de laatste affiches luidde kortaf: “Anders”. De overige waren niet wezenlijk verheffender of overtuigender. Hebben die affiches eigenlijk wel zin? Het plaatsen en ophalen van de borden kost een half buurthuis.

 

‘Kytopia aan Oudegracht veroorzaakt veel geluidsoverlast’

Omwonenden klagen over geluidsoverlast door de creatieve broedplaats Kytopia, die gevestigd is in het voormalige Tivoli aan de Oudegracht. In een brief aan de gemeente wordt gerept van ‘muzikanten welke bij open raam talloze loopjes en rifjes tot in het oneindige oefenen’.

Het stadsbestuur schrijft in een brief aan de vier bewoners dat de klachten over geluidsoverlast bekend zijn en dat een traject van handhaving is gestart. ,,Zo nodig kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd.”

Kytopia is een initiatief van de bekende Utrechtse muzikant Kyteman. De omwonenden stellen dat het sinds het vertrek van Tivoli weliswaar rustiger op straat is geworden, maar dat Kytopia qua geluidsoverlast Tivoli ‘ruimschoots naar de kroon steekt’. Ze zien niets in het plan van de gemeente om in het complex een mix te creëren van hotel, horeca en dienstverlening
De gemeente houdt hieraan vast en heeft het nieuwe bestemmingsplan naar de gemeenteraad gestuurd. Het monumentale complex wordt verkocht. De gemeente eist van de koper dat deze ruimte biedt aan Kytopia.

(AD.nl, 18 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/kytopia-aan-oudegracht-veroorzaakt-veel-geluidsoverlast~aac9d4dd/

 

Van Zijstweg, Tellegenlaan

Concept-ontwerp voor Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht

Op 15 november 2016 heeft het College van B&W besloten om het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht ter inzage te leggen. Informatie over het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht treft u op de website: www.utrecht.nl/busbaandichterswijk en kan worden ingezien op de 5e verdieping van het Stadskantoor en op het Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht.

Een zienswijze kan worden ingediend van 18 november 2016 tot en met 30 december. U kunt een zienswijze digitaal indienen door een e-mail te sturen naar: busbaandichterswijk@utrecht.nl. Maakt u liever uw zienswijze per brief kenbaar, dan kunt u uw zienswijze sturen aan het College van B&W.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 160783. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160783.html

 

HDSR – watervergunning voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen; – Hooghiemstraplein 69 Utrecht (code HDSR6561)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen;. Op de locatie Hooghiemstraplein 69 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9267. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9267.html
Het Hoogheemraadschap staat minstens zo vijandig tegenover de burger als B&W van Utrecht. Aan het publiceren van de aanvraag en het bieden van een zienswijzentermijn doet het Hoogheemraadschap niet. Dat is te volks.

De Utrechters aan de singel en de grachten kunnen de borst wel nat maken: weer acht sloepen.

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bedrieglijke gang van zaken rond bomenkap

–      Op naar de 200 bootvergunningen voor de ecologische verbindngsstructuur

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco verkoopt consultantsbureau aan Amerikaans concern

–      Warmtenet Hengelo onder Twentekanaal door

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Lokale luchtkwaliteit langs 5 procent 130 km/h-wegen verslechterd

–      De milieuzone en het rebound-effect

–      Oslo moves to ban cars from city centre within four years

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      ‘Voor een sterkere raad’

–      Zonder schok geen bestuurlijke vernieuwing

–      Agenda Commissie Mens en Samenleving – 22 en 24 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Ondeugdelijke publicatie aangevraagde evenementenvergunningen

–      Gemeenten kunnen geluk beïnvloeden

–      Gemeente wil wandelpad op stukje Oosterspoorbaan

–      Utrecht op nummer 1,2 en 3 in top-10 drukste fietsroutes

–      Bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV,

–      Bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ en bijbehorende besluiten

–      Ontwerp-bestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens

–      Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

–      Doorbreking aanhoudingsplicht bouwplannen als gevolg van werking Voorbereidingsbesluit. Woningvorming, onttrekken, splitsing en omzetten van woonruimte en kleinschalige transformatie

–      ‘Stadhuis Utrecht rookvrij’

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bedrieglijke gang van zaken rond bomenkap

Er was een aanvraag omgevingsvergunning, zonder bomenkap.

In de vergunning werd echter – hoewel niet aangevraagd – bomenkap meegesmokkeld: 8 bomen.

Nu verschijnt er een rectificatie van de vergunning en wordt de bomenkap op 17 bomen gebracht.

Dit deugt niet.

Alle documenten bij elkaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Gemeenteblad&vrt=HZ_WABO-15-11753&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20161111&epd=20161111&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

Meerdere malen per jaar wordt er meer bomenkap vergund dan wordt aangevraagd, een enkele keer zelfs als er geen kap is aangevraagd wordt deze wel vergund, zoals boven.

De raad controleert B&W zo ‘goed’ dat deze al jaren bestaande praktijk niet wordt opgemerkt. Of de raad haalt er de schouders bij op.

 

Op naar de 200 bootvergunningen voor de ecologische verbindngsstructuur

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Kromme Rijn Bunnik (code HDSR6349)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 8 november 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9012. Gepubliceerd op 10 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9012.html

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco verkoopt consultantsbureau aan Amerikaans concern

Eneco verkoopt consultantsbureau Ecofys aan het Amerikaanse adviesbureau Navigant. Met de overname krijgt Navigant er 150 nieuwe adviseurs bij.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. In totaal werken er tweehonderd mensen bij Ecofys.

Sinds 2009 was het consultantsbureau in handen van Eneco. Het bureau is vooral actief in energie- en klimaatvraagstukken. Navigant hoopt met de overname de positie in de energietak te verstevigen.

Het concern is actief in 42 landen met ruim 5.000 werknemers en 1.700 consultants. Vorig jaar werd een omzet gedraaid van 919 miljoen dollar.

“Ik ben blij met de overname van Ecofys door Navigant”, zegt Jeroen De Haas, topman van Eneco. “Ecofys heeft voor Eneco waarde toegevoegd en ik ben ervan overtuigd dat zij samen met Navigant succesvol zal blijven.”

(Nu.nl, 7 november 2016)

http://www.nu.nl/economie/4347168/eneco-verkoopt-consultantsbureau-amerikaans-concern.html

 

Als Eneco en B&W van Utrecht de uitrol van de stadsverwarming toch willen doorzetten, kan er best wel onder de Vleutenseweg worden doorgeboord in plaats van het Cremerpark te mollen en de woningen aldaar te bedreigen

Warmtenet Hengelo onder Twentekanaal door

Op zaterdag 5 november zijn twee nieuwe buizen voor het Warmtenet Hengelo onder het Twentekanaal door getrokken. Een belangrijke stap in de aanleg van een hoofdleiding die alle huidige afzonderlijke kleine warmtenetten in het gebied met elkaar verbindt. De boring onder het Twentekanaal door is zo’n 400 meter lang en gaat op het diepste punt 26 meter onder het maaiveld. De werkzaamheden begonnen om vijf uur ’s morgens en werden rond middennacht afgerond.

Dertig kranen voor 400 meter leiding

De afgelopen weken is de gestuurde boring stap voor stap voorbereid. Met een speciale boorinstallatie is een eerste boring gedaan, van noord naar zuid onder het kanaal door. Vervolgens is het boorgat vergroot. Op zaterdag 5 november zijn twee stalen geïsoleerde leidingen met een doorsnede van meer dan een halve meter door de boorinstallatie van zuid naar noord door het boorgat getrokken. Een huzarenstukje. Om de nieuwe leidingen goed te geleiden, zijn veertien telescoopkranen en meer dan tien mobiele kranen nodig. De 400 meter lange leidingen lagen al klaar langs de Boekeloseweg.

Warmtenet Hengelo

Eerder dit jaar namen Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Ennatuurlijk het bestaande warmtenet in Hengelo over. Onderdeel van die overname is het aanleggen van een hoofdleiding waarmee de industriële restwarmte van AkzoNobel naar klanten van het warmtenet wordt getransporteerd. Het bestaande warmtenet bedient zo’n 525 woningen en 80.000 m² bedrijfsgebouwen. Hengelo wil voor 2041 nog eens 5.000 nieuwe en bestaande woningen en 500.000 m² bedrijfsgebouwen voorzien van duurzame warmte. De hoofdleiding wordt naar verwachting juni 2017 in gebruik genomen.

Klimaatakkoord

Gebruik van restwarmte draagt bij aan het realiseren van duurzame doelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. Vooral industriële processen kennen veel restwarmtestromen. Door deze reststromen te gebruiken voor warmte en warm tapwater, besparen we direct op gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2.

(Alliander.com, 7 november 2016)

https://alliander.com/nl/media/nieuws/warmtenet-hengelo-onder-twentekanaal-door

Eneco maakt aanstonds bijna geen gebruik meer van restwarmte maar wil er speciaal voor gaan stoken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Lokale luchtkwaliteit langs 5 procent 130 km/h-wegen verslechterd

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Langs vijf procent van de 130 km/uur-wegen is concentratie stikstofdioxide gestegen.

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Langs vijf procent van de 130 km/uur-wegen is concentratie stikstofdioxide gestegen.

Naast Amsterdam en Rotterdam waren er in 2015 nog enkele steden die bij een paar drukke straten een te hoge stikstofdioxidenuitstoot hadden. De staatssecretaris heeft nu met de steden afgesproken deze laatste knelpunten aan te pakken door onder meer in te zetten op vervoersmiddelen die geen uitlaatgassen uitstoten.

Bij de start van het NSL in 2009 was de concentratie stikstofdioxide langs 1100 kilometer weg te hoog. In 2015 was dit bij minder dan 10 kilometer weg het geval. Dit komt doordat auto’s schoner worden en door de inzet van gemeentes, die met maatwerk hun eigen luchtkwaliteitproblemen oplossen, aldus Dijksma.

De knelpunten bevinden zich vooral in binnensteden op drukke wegen met veel verkeer. Langs een beperkt aantal kilometers weg leidt de snelheidsverhoging naar 130 km/uur tot een slechtere lokale luchtkwaliteit.

Langs de tracés waar de snelheid is verhoogd, zijn op 71.159 locaties de concentraties stikstof en fijnstof onderzocht. Ten opzichte van 2015 zijn op 84 procent van de onderzochte locaties de berekende concentraties stikstofdioxide gedaald. Op circa 4000 van de onderzochte locaties, oftewel 5,5 procent, is de lokale luchtkwaliteit verslechterd door de snelheidsverhoging en is lokaal de kans groter dat de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden.

In alle gevallen liggen de volgens de wettelijke methoden berekende concentraties onder de Europese grenswaarden, aldus een aanvullende analyse die op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan door het RIVM.

(Verkeersnet.nl, 9 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20768/lokale-luchtkwaliteit-langs-5-procent-130-kmh-wegen-verslechterd/

 

De milieuzone en het rebound-effect

Mensen die een elektrische fiets kopen omdat ze zonnecellen hebben, de lamp op de gang laten branden omdat het een zuinige spaarlamp is, een extra grote koelkast kopen omdat die een energiezuinig label heeft. Dat heet het rebound-effect. Per saldo neemt daardoor het energiegebruik en de uitstoot van CO2 toe. Technologische vernieuwing alleen leidt niet tot minder energiegebruik. Voor minder energiegebruik is ook nodig dat men de verleiding weerstaat van luxe.

De SSLU voerde dat als bezwaar aan tegen de milieuzone. In het besluit is dat niet terug te vinden, want daar stond alleen in dat TNO en HaskoningDHV de milieuzone hadden uitgedokterd en dat die deskundig waren. Een autoriteitsargument waar de gemeente zich altijd van bedient als het bezwaar hout snijdt. Maar in de lijvige rapporten van deze deskundige adviseurs viel niets terug te vinden wat er op zou kunnen wijzen dat ze ook maar bekend waren met begrip rebound-effect.

Tijdens de behandeling van het beroep tegen de milieuzone deed Milieudefensie, die zich geroepen voelt om de kant van gemeente te kiezen, bij monde van haar advocaat mr. Phon van der Biessen nogal smalend over het argument: “Volstrekte onzin”. Waarom Milieudefensie dat vond werd niet duidelijk, want de advocaat vond een toelichting overbodig. De gemeente vond het überhaupt niet nodig om er op te reageren.

Ontkennen dat het rebound-effect bestaat is voor een milieuorganisatie ongeveer zoiets als een kerk die het bestaan van Adam en Eva ontkent. Het is namelijk een zeer klassiek begrip. De Engelse econoom Jevons kwam er mee in 1865. Het wordt daarom ook wel de Jevons-paradox genoemd. Jevons beweerde op grond van statistieken aannemelijk te kunnen maken dat voortschrijdende techniek leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen (in zijn tijd steenkool), maar tegelijk ook tot een toename van het gebruik.

Hoewel het rebound-effect oftewel de Jevons-paradox in de meeste inleidende werkjes over groene economie genoemd wordt bleken de deskundigen en woordvoerders van zowel de gemeente als die van Milieudefensie daarmee onbekend te zijn. Niet alleen bij de overheid zijn het vooral de mensen die verstand hebben van netwerken, media en propaganda die het meest van zich doen spreken en wordt kennis van zaken als hinderlijke ballast beschouwd.

Toevallig trof ik op internet een interview aan met een econoom die onlangs op het onderwerp was gepromoveerd. “The environmental rebound effect: a new paradigm for an old challenge. The case of transport ecovation”. Zijn betoog komt er op neer dat voor het consumentengedrag niet alleen belangrijk is wat transport kost qua geld en energie, maar ook het al of niet valse milieubewustzijn. Als mensen denken dat hun stroom groen is en hun auto schoon (want Euro 6 of elektrisch), dan zullen ze eerder aan de verleiding toegeven de auto te nemen in plaats van de fiets en het OV.

Met andere woorden, als je als gemeente en als Milieudefensie de mensen weet wijs te maken dat het rijden in een diesel Euro 3 of hoger helemaal niet zo erg is en dat je er daarom best de milieuzone mee in mag, dan zullen de mensen die zo’n diesel hebben denken: waarom zal ik de fiets nemen, Lot van Hooijdonk zegt dat de lucht 30% schoner wordt als ik mijn diesel Euro 3 blijf gebruiken.

Het interview stond overigens in Down to Earth, het lijfblad van Milieudefensie. Dat is Anne Knol en de advocaat van Milieudefensie misschien ontgaan.

(Nieuws030.nl, 10 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-milieuzone-en-het-rebound-effect/

 

Het kan echter anders, als je maar wil.

Oslo moves to ban cars from city centre within four years

Proposed ban on private vehicles is part of a plan to slash greenhouse gas emissions 50% by 2020 compared to 1990 levels.

Oslo’s new leftist city government said Monday it wants to ban private cars from the city centre by 2019 as part of a plan to slash greenhouse gas emissions.

The Labour Party and its allies the Socialist Left and the Green Party, winners of the 14 September municipal elections in the Norwegian capital, presented a platform focused on the environment and the fight against climate change.

The programme envisages a ban on private vehicles in the city centre which, according to the Verdans Gang newspaper, is home to only about 1,000 people but where some 90,000 work.

The new city government did not give details of how the plan would be implemented.

But the proposal has sparked concerns among local businessmen, who noted that 11 of the city’s 57 shopping centres are in the planned car-free zone.

The ban on automobiles is part of a plan to slash emissions of greenhouse gases by 50% by 2020 compared to 1990 levels.

The new city authorities also plan to divest fossil fuels from their pension funds, build more bicycle lanes, subsidise the purchase of electric bicycles and reduce automobile traffic over the city as a whole by 20% by 2019 and 30% by 2030.

“In 2030, there will still be people driving cars but they must be zero-emissions,” Lan Marie Nguyen Berg, a member of the Green Party, told a news conference.

(theguardian.com, 19 oktober 2015)

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/19/oslo-moves-to-ban-cars-from-city-centre-within-four-years

(Van een correspondent)

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

‘Voor een sterkere raad’

‘Code oranje’ klinkt heel ernstig. En het systeem van lokale besluitvorming rammelt ook. Maar raadsleden op een zijspoor schuiven is geen oplossing. Het gaat juist om versterking van de raad.

‘Code oranje’. Deze slogan wekt de indruk dat er een urgente kwestie aan de orde is. Volgens de initiatiefnemers voor het afkondigen van deze ‘code’ is dat in het openbaar bestuur het geval. Zij pleiten voor een ‘grondig herontwerp’ van de democratie. Onder meer lanceren zij het idee om bij lokale politieke besluitvorming meer gebruik te maken van breed samengestelde burgerfora. Volgens sommige van de betrokkenen bij dit initiatief zouden dergelijke burgerfora zelfs gemeenteraden kunnen vervangen.

Nu is het vandaag aan de dag gebruikelijk geworden om te suggereren dat de huidige wijze van politiek bedrijven niet deugt. En, laat ik daar eerlijk over zijn, daar is veel voor te zeggen. Beroepsmatig woon ik met grote regelmaat in diverse gemeenten raadsvergaderingen bij. Dat is echt geen pretje. Het gemuggenzift, elkaar vliegen afvangen, wederzijds onbegrip, proceduregeneuzel, doof en blind zijn voor signalen die niet in de kraam te pas komen, ik zie het allemaal gebeuren. In de pleidooien voor het passeren van gemeenteraden herken ik de begrijpelijke ambitie om al die lastige raadsleden een toontje lager te laten zingen.

Enkele jaren terug, toen ik als lector aan Fontys Bestuursacademie, een rede mocht uitspreken[1], heb ik er al op gewezen dat het huidige systeem van lokale besluitvorming uit elkaar begon te rammelen. En, daar maak ik geen geheim van, mijns inziens lag de achilleshiel inderdaad bij de raad. De ambtelijke organisatie en daarnaast met name burgemeesters waren zich snel aan het professionaliseren. Raadsleden, vrijwilligers met zeer beperkte hulpmiddelen en ondersteuning, hadden het nakijken. Daardoor zitten ze nu in een positie waarin ze nauwelijks andere keuzen hebben dan amechtig de bijna al voor hun genomen beslissing te traineren, of – omdat ze dat nu eenmaal kunnen – om de voorstellen af te schieten.

Maar de oplossing voor dit probleem ligt niet in het dan maar op een zijspoor schuiven van de raad. Eerder integendeel, de raad moet zich kunnen versterken. Er moet veel meer ondersteuning komen voor de raad. De informatiepositie van de raadsleden moet worden verbeterd. Daar zijn nog vele, nog weinig beproefde instrumenten voor, bijvoorbeeld het werken – naar Europees voorbeeld – met rapporteurs. Dat zijn raadsleden die met forse ambtelijke ondersteuning de ruimte krijgen om een maatschappelijk probleem te verkennen en daarover verslag uit te brengen aan de voltallige raad. Er zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor een open beleidsproces. Neem raadsleden van begin tot einde daarin mee. Praat ze bij over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zolang dat niet gebeurt, is het begrijpelijk dat ze zich keer op keer voor het blok voelen gezet. Hun enige verdedigingsmogelijkheid, in die paar dagen die hun rest tussen het ontvangen van een dikke nota en de vergadering waar die ter sprake komt, is dan louter nog om er pontificaal voor te gaan liggen. Dat staat niet fraai, maar alle andere mogelijkheden zijn dan al gepasseerd.

En ja, vele raden moeten uit de modus worden gehaald waarin jarenlange irritaties vergadering op vergadering worden gebotvierd. Want dat is echt niet fraai en versterkt alleen maar het beeld dat de politiek niet deugt. Maar om de raad dan maar meteen af te schaffen, dat is wel heel radicaal.

[1] Voor de liefhebbers: ‘Bestuurskracht en Innovatie’, nog steeds te downloaden op www.petercastenmiller.nl

(Gemeente.nu, 8 november 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/11/Voor-een-sterkere-raad-2913857W/

 

Zonder schok geen bestuurlijke vernieuwing

Verkiezingen zijn langzamerhand een farce. Wil het bestuur serieus genomen worden, dan wordt het hoog tijd dat het de kiezer serieus neemt.

De roep om bestuurlijke hervormingen wordt steeds luider, maar lijkt nog altijd niet door de muren van gemeentehuizen en ministeries door te dringen. David van Reybrouck wordt geprezen om zijn boek ‘tegen verkiezingen’, maar meer als een luis in de pels lijkt hij vooralsnog niet te zijn. Tijdens een interview met Mathijs van Nieuwkerk zei Maurice de Hond dat hij waarschijnlijk niet ging stemmen, omdat zijn vertrouwen in het huidige systeem volledig weg is. Ook die opmerking lijkt voor kennisgeving te worden aangenomen.

Ondertussen gaat het mediacircus een steeds grotere rol spelen, waar figuren als Trump en Wilders in Nederland vrolijk garen bij spinnen. Ze roepen wat ongefundeerde zaken, liegen de boel bij elkaar, vallen iedereen aan en klagen steen en been als ze aangepakt worden. Maakt niet uit, hun electoraat vindt het prachtig en groeit met de dag.

Hoe lang met het duren voor dat we met zijn allen zien dat we op een gevaarlijke helling zitten? Een rollercoaster die een richting opgaat die niemand wil?

In mijn boek “waarom gemeenten niet naar burgers luisteren” stelt hoogleraar Monique Leyenaar: “Bestuurlijke vernieuwing vindt pas plaats als er een externe shock is”. Ik ben bang dat ze gelijk heeft. Call me crazy, maar ik heb de neiging om waarde te hechten aan de woorden van iemand die lid is van de Raad voor Openbaar bestuur en de Nationale Kiesraad. Iemand met een leerstoel aan de RU in Nijmegen en docent is aan gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Wat is dat toch, dat we wel met zijn allen schande spreken over uitspattingen maar niet bereid zijn om te kijken naar de dieper liggende oorzaken?

Natuurlijk is Wilders niet het probleem. Of Trump. Of die gasten die ‘daar moet een piemel in’ staan te roepen. Het zijn allemaal signalen dat de huidige democratie op weg is naar een faillissement. Wat een paar eeuwen geleden is bedacht werkt in de huidige tijd niet meer. Het lijkt wel of iedereen dat in de gaten heeft, behalve de politici zelf.

Gemeenteraad

Tijdens de voorbereiding van de G1000 in Nijmegen sprak ik voor de raad. Vooral om uit te leggen wat de bedoeling was en hoe de raad haar voordeel kon doen met deze open dialoog met burgers en ondernemers. Een raadslid stelde de vraag: “Ja, maar wat nu als er uit zo’n G1000 onderwerpen komen die niet stroken met onze raadsagenda?” Pardon? U bent volksvertegenwoordiger, u wordt geacht de gemeenschap te vertegenwoordigen en u maakt zich zorgen of diezelfde gemeenschap wel hetzelfde wil als u?

Begrijp me goed, het gaat niet om individuen. Een wethouder die ik bijzonder hoog acht zei een keer tegen mij: “Het lijkt wel alsof ik in een andere wereld stap als ik het gemeentehuis binnenga. Alsof ik anders praat en denk”. Een geluid dat ik meerdere malen heb gehoord.

Elk kabinet, ook het huidige, heeft het over hervormingen. Maar geen enkel kabinet heeft serieus bestuurlijke hervormingen op de agenda gezet. Allerlei burgerinitiatieven worden goedkeurend bekeken en bemoedigend toegesproken. Dat kan, omdat er in de kern niets verandert. Het grootst probleem is dat de hervorming van de politiek zelf zal moeten komen. Je kunt je toch niet voorstellen dat de Eerste kamer met twee derde meerderheid gaat besluiten om zichzelf op te heffen? Terwijl het hele instituut er überhaupt alleen maar is omdat ooit de Belgische adel tevreden gesteld moest worden. Dat is toch hopeloos verouderd. Mijn grootste angst is dat het volhouden van deze struisvogelpolitiek zal leiden tot een doorgaande groei van totaal on-democratische partijen.

De boosheid van burgers krijgt op allerlei manieren vorm, een daarvan is het geven van een stem aan populisten. “Die zeggen tenminste waar het op staat”. Jaja. We kunnen nu nog in een redelijk democratische omgeving praten over de PVV als een lastige partij. Maar wat als Wilders met overmacht de verkiezingen wint? Geen realistisch beeld? Net zomin als de Brexit realistisch was?

Verkiezingen zijn langzamerhand een farce. Marketingcampagnes en spindokters zijn vele malen belangrijker geworden dan inhoud. Laat die inhoud dan mede bepalen door burgers. Betrek de grote groepen die bereid zijn om hun steentje bij te dragen en gehoord willen worden in het proces. Veranker dat in wet- en regelgeving.

Natuurlijk is het belangrijk dat er een verantwoordelijk bestuur van een land of stad is. Maar zoek de samenwerking, luister en kijk.

Zoals elke struisvogel weet, dat is knap lastig met je kop onder het zand…..

(Gemeente.nu, 10 november 2016)

https://www.gemeente.nu/blog/zonder-schok-geen-bestuurlijke-vernieuwing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 22 en 24 november 2016

o.a.

6 Initiatiefvoorstel Hervorming vuurwerktraditie van de heer de Vries (GroenLinks)  

Tijdens de raadsvergadering van 3 november is door de heer De Vries zijn initiatiefvoorstel, via de voorzitter van de raad, aangeboden aan de raad en voor inhoudelijke behandeling naar de vergadering door de commissie Mens en Samenleving van 22 november doorgeleid. Het college is verzocht om voor de commissiebehandeling een schriftelijke reactie op het voorstel voor te bereiden. De reactie is/wordt bij de vergaderstukken gevoegd. Samengevat wordt met het voorstel beoogd een aantal vuurwerkvrije zones aan te wijzen en hierop de APV aan te passen, geen nieuwe vergunningen meer uit te geven voor de verkoop en opslag van vuurwerk en de mogelijkheid van een centrale vuurwerkshow te onderzoeken.

7.1 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht  

Het Beleidskader Cameratoezicht 2014 – 2018 is in 2014 opgesteld en vastgesteld door de raad. Meerdere malen is gesproken over de technische en wettelijke mogelijkheden om camera’s meer flexibel in te zetten. Voor het inzetten van (de pilot van) flexibel cameratoezicht is een wijziging nodig van artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het raadsvoorstel wordt in samenhang behandeld met de raadsbrief ‘Pilot flexibel cameratoezicht’ (7.2) Deze brief is geagendeerd door de heer Kleuver, D66 en de heer de Vries, GroenLinks Invoering van flexibel cameratoezicht kan voordelen voor de privacy en de veiligheid met zich meebrengen, omdat onverdachte mensen minder lang door de overheid beloerd worden. Niettemin moeten ook flexibele camera’s, ook als het een pilot betreft, aan strenge eisen voldoen. D66 wil met de burgemeester in gesprek over een aantal zaken: Waarom is het vaste aantal camera’s van 78 niet te verminderen met de flexibele camera’s? De termen “criminaliteitspiek” en “autokraakhoos” (“hausse”?) die in de stukken gebruikt worden zijn voor D66 te vaag. Hoe definieert het college die termen teneinde de inzet van camera’s te rechtvaardigen? Voorts is D66 van mening dat de inzet van camera’s niet gerechtvaardigd kan worden zonder maatregelen die de ook de oorzaak van de problematiek bestrijden. Welk flankerend beleid heeft het college in gedachten als flexibele camera’s ingezet worden? De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de agendering van D66.

7.2 Raadsbrief pilot flexibel cameratoezicht            

De raadsbrief Pilot flexibel cameratoezicht wordt in samenhang behandeld met Raadsvoorstel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht. De raadsbrief ‘Pilot flexibel cameratoezicht’ is geagendeerd door de heer Kleuver, D66 en de heer de Vries, GroenLinks Invoering van flexibel cameratoezicht kan voordelen voor de privacy en de veiligheid met zich meebrengen, omdat onverdachte mensen minder lang door de overheid beloerd worden. Niettemin moeten ook flexibele camera’s, ook als het een pilot betreft, aan strenge eisen voldoen. D66 wil met de burgemeester in gesprek over een aantal zaken: Waarom is het vaste aantal camera’s van 78 niet te verminderen met de flexibele camera’s? De termen “criminaliteitspiek” en “autokraakhoos” (“hausse”?) die in de stukken gebruikt worden zijn voor D66 te vaag. Hoe definieert het college die termen teneinde de inzet van camera’s te rechtvaardigen? Voorts is D66 van mening dat de inzet van camera’s niet gerechtvaardigd kan worden zonder maatregelen die de ook de oorzaak van de problematiek bestrijden. Welk flankerend beleid heeft het college in gedachten als flexibele camera’s ingezet worden? De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de agendering van D66.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4941713d-8309-4fa0-9af6-778a0466bc83&FoundIDs=&year=2016

8.1 Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen    

De rekenkamer wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Griffie: Aanleiding Tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 6 oktober is het voornoemde raadsvoorstel van de rekenkamer én de commissiebrief Aanpassingen beleid besproken. De commissievoorzitter, de heer Van Waveren, concludeerde aan het einde van de beraadslagingen dat: 1. Het raadsvoorstel van de Rekenkamer afdoende besproken is en op voldoende steun kan rekenen vanuit de commissie. 2. De commissie het raadsvoorstel van de Rekenkamer pas in een volgende raadvergadering wenst te bespreken als ook het door het college toegezegde Verbeterplan er is én nadat dit Verbeterplan besproken is in een commissievergadering. 3. Het raadsvoorstel dus aangehouden wordt (op de plank blijft liggen) totdat het toegezegde Verbeterplan in de commissie is besproken. Doelstelling bespreking commissiebrief De commissiebrief met het bedoelde Verbeterplan ligt inmiddels voor. Als bijlagen zijn bij de agenda ook de vergaderstukken van 6 oktober gevoegd (Raadsvoorstel Rekenkamer en Commissiebrief Aanpassingen beleid) welke echter, conform de constatering uit de vergadering van 6 oktober niet meer opnieuw inhoudelijk besproken worden. De commissie hoeft formeel niet in te stemmen met het Verbeterplan maar moet wel beslissen of en hoe het aangehouden raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering. De Rekenkamer wordt uitgenodigd voor de commissiebehandeling van de brief, maar heeft hierin formeel geen rol meer.

8.2 Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’    

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht bieden in de manier waarop het nieuwe Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt. Centraal daarbij staan het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën. Dit punt wordt in samenhang behandeld met commissiebrief ‘Aanpassingen Hulp bij het Huishouden beleid’ (6.2.)

8.3 Commissiebrief Aanpassingen HbH beleid

Met motie 2016/129 heeft het college de opdracht gekregen om direct na de zomer een voorstel naar de raad te brengen over hoe de hulp bij het huishouden in Utrecht wordt vormgegeven. De wethouder heeft daarnaast toegezegd om de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de hulp bij het huishouden én het objectieve onderzoek naar de norm Schoon Huis en de urennorm (opgelegd door de Centrale Raad van Beroep) met elkaar te verbinden en mee te nemen in het beleid. Dit punt wordt in samenhang behandeld met het raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ (6.1)

9 Actualisatie ‘Financiële verordening gemeente Utrecht’  

Op 17 maart 2016 is een vernieuwd Besluit begroten en verantwoorden (BBV) gepresenteerd dat met ingang van het begrotingsjaar 2017 van kracht wordt. De vernieuwing van het BBV werkt door naar de Financiële Verordening, waarin de gemeenteraad de hoofdlijnen van het financiële beleid en de financiële sturing vastlegt. De aangepaste verordening wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Daarbij heeft het college de verordening tevens gestroomlijnd, zodanig dat deze alleen de hoofdlijnen bevat en dat de uitwerking in afzonderlijke nota’s wordt geregeld. Een van deze uitwerkingen betreft de bepalingen met betrekking tot waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa. Deze nota wordt tegelijk met de actualisatie van de Financiële verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

10 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa  

In de oude Financiële verordening waren de hoofdlijnen op het gebied van investeringen en kapitaalgoederen uitgewerkt in bepalingen met betrekking tot het waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa. De gestroomlijnde verordening bevat deze uitwerking niet meer. Daarom legt het college de nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa afzonderlijk aan de raad voor.

11 Commissiebrief Proef anoniem solliciteren  

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Dibi, PvdA. De fracties van D66 en de PvdA willen graag met de wethouder en andere fracties in gesprek over de soortgelijke pilot in Den Haag en de mogelijkheden tot verlenging van de pilot. Bij het opstellen van het onderzoek rond de pilot anoniem solliciteren is expliciet meegenomen dat in Den Haag tegelijkertijd een soortgelijke pilot is gedaan. Waar de Utrechtse pilot zich focuste op kwalitatief onderzoek naar (bijvoorbeeld) de effecten op de selectieprocedure en het sollicitatieproces, ging het in Den Haag (door de grotere hoeveelheid vacatures in de pilot) juist over de kwantitatieve effecten: komen er daadwerkelijk meer mensen met een andere achtergrond werken. In de brief wordt helemaal voorbij gegaan aan de Haagse pilot, terwijl juist een combinatie van beide pilots zo’n goed beeld zou geven. De fracties van D66 en PvdA zouden graag willen weten waarom ze nu niets meer horen over deze pilot en wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog lessen uit te halen. Daarnaast willen de fracties graag in gesprek over de mogelijkheden om inclusiviteit in de organisatie beter te monitoren en transparant te maken. D66 en PvdA willen de mogelijkheid bespreken over verlenging van de pilot.

12 Onderhoud en verbouwing Stadhuis (werktitel, nog te ontvangen van de wethouder)

Wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking. – Het op uiterlijk donderdag 17 november door het Presidium te ontvangen document wordt aan de commissie gestuurd en zal dan bij de vergaderstukken worden gevoegd. Naar verwachting heeft het document een geheime bijlage. De eventueel gewenste bespreking daarvan dient in een besloten deel van de vergadering plaats te vinden. De aanleiding tot agendering van dit stuk is dat in het najaar van 2018 het Stadhuis (buiten- en binnenkant) aangepast wordt aan de eisen van deze tijd. Vanuit een afvaardiging van de fracties zijn voor wat betreft de binnenkant ideeën en wensen verzameld. De ideeën en wensen voor de ‘binnenkant’ van het stadhuis zijn door de architect vertaald naar een drietal scenario’s. Op dinsdagavond 15 november worden/zijn de scenario’s aan de leden van de gemeenteraad toegelicht. Het presidium heeft in het verleden besloten dat de uiteindelijke bespreking van dit onderwerp zal plaatsvinden in commissieverband. Het doel van bespreking in de commissievergadering van het document is om, in de aanloop naar de besluitvorming bij de Voorjaarsnota, een concreter beeld op te halen ten aanzien van de uiteindelijke gebruiks- en inrichtingseisen voor het Stadhuis.

13 Sportnota 2017-2020  

De Sportvisie werd september 2015 in de raadscommissie Mens en Samenleving behandeld. De commissie vroeg het college om de visie uit te werken in een nota, met aandacht voor de status van de nota, eigenaarschap en financiën. De Sportnota is opgesteld met betrokkenheid van Vereniging Sport Utrecht (VSU), Stichting Harten voor Sport, de Studentensportraad en de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa en overige partijen betrokken bij de Utrechtse sport. Er is tevens een goed bezocht Stadsgesprek gehouden. De VSU heeft als belangenbehartiger van de Utrechtse sportwereld advies uitgebracht over de Sportnota

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=563ef7b5-a5e7-4c8c-be77-27f420b317a3&FoundIDs=&year=2016

14 Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de OMO-aanpak: Onconventionele Maatwerk Oplossingen voor huishoudens met meerdere problemen die vastlopen in de systeemwerken’,de heer Meijer (D66)

Tijdens de raadsvergadering van 3 november is door de heer Meijer zijn initiatiefvoorstel, via de voorzitter van de raad, aangeboden aan de raad en voor inhoudelijke behandeling naar de vergadering door de commissie Mens en Samenleving van 24 november doorgeleid. Het college is verzocht om voor de commissiebehandeling een schriftelijke reactie op het voorstel voor te bereiden. De reactie is/wordt bij de vergaderstukken gevoegd. Samengevat wordt met het voorstel beoogd een zgn. OMO-functionaris aan te stellen ter uitvoering van onconventionele maatwerkoplossingen alsmede een daartoe benodigd fonds in te richten.

15 Concept begroting 2016-2 GGD regio Utrecht  

Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU en het Besluit Begroting en Verantwoording stelt het dagelijks bestuur van de GGDrU raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op elke begrotingswijziging. Hier betreft het de gelegenheid voor een zienswijze op de concept begrotingswijziging 2016-2. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze is er tot 8 december 2016. Op deze datum stelt het Algemeen Bestuur van de GGDrU de concept begrotingswijziging 2016-2 vast, en betrekt daarbij ingediende zienswijzen van gemeenteraden.

16 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017  

In december 2015 is de armoedenota ‘Utrecht Inclusief – Vernieuwing van de Utrechtse armoedeaanpak 2016-2019’ vastgesteld. Om beter zicht te krijgen op de effecten van de nieuwe armoedeaanpak is op verzoek van de Gemeenteraad een Minima effect rapportage (MER) gemaakt en heeft de pilot voor de aanpak op levensgebeurtenissen plaatsgevonden. Nieuwe inzichten leiden tot een scherper geformuleerd doel van de armoedeaanpak en een gewijzigd voorstel voor de inzet van de armoederegelingen in 2017. De nu voorliggende notitie “Utrecht Inclusief deel 2, Inzet van de armoederegelingen ” beschrijft de inzet en ontwikkeling van de armoederegelingen voor de komende jaren.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=eef5a2f9-0ed7-4e74-8319-df4110b88480&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

9-11-2016         Gemeentelijke inzet voor gezondheid

9-11-2016         Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum.

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

9-11-2016         Stand van zaken ketenaanpak opvang en beschermd wonen

8-11-2016         Staat van de Organisatie

8-11-2016         Privacy afvalpassen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

11-11-2016        Keuze restauratie adviseur onderzoek restauratie Domtoren

11-11-2016        Ondertekening City Deal Circulaire Stad

7-11-2016         Voortgang Opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 
DIVERSE BERICHTEN
Ondeugdelijke publicatie aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-157438.html

Er zijn vaak ondeugdelijke publicaties. Het heeft er alles van dat er geen controlelus in de procedures in gebouwd.


Gemeenten kunnen geluk beïnvloeden

Op geluk sturen door gemeenten heeft weinig zin, wel kunnen gemeenten de oorzaken van geluk positief beïnvloeden. Op weg dus naar een Burgerpeiling met focus op geluk.

Bij het horen van het woord geluk zal al snel de gedachte uitgaan naar het Bruto Nationaal Geluk, zoals het land Bhutan gebruikt om de kwaliteit van leven uit te drukken. De neiging is om daar, vanuit een meer Westers perspectief, toch enigszins met fronsende wenkbrauwen naar te kijken. Toch biedt geluk, met het oog op het welzijn van inwoners, voldoende aanknopingspunten om te verkennen.

Vrijwel iedereen streeft in het leven belangrijke waarden na, zoals zelfbeschikking, vrijheid, naastenliefde en rechtvaardigheid. Ook geluk is zo’n hogere waarde en dekt voor veel mensen in meer of minder mate de lading van deze kernwaarden in het leven.

Geluk is een belangrijk verbindend element. Een gelukkig leven hangt nauw samen met goed sociaal contact met de mensen om ons heen en dingen doen waardoor je iets voor iemand anders kan betekenen. Mensen willen het gevoel hebben ergens bij te horen.

Wie liefde of solidariteit nastreeft, zal ook het geluk van anderen belangrijk vinden. Solidariteit of liefde is moeilijk te meten, geluk daarentegen wel. Meer geluk, of een betere verdeling daarvan, is dan ook een bruikbare indicator van solidariteit of naastenliefde. Geluk en vrijheid lijken heel verschillend. Maar zoeken we vrijheid niet vooral om het geluk na te jagen? Freedom to pursue happiness. Zoals alles in het leven lijkt écht gelukkig zijn dan ook neer te komen op het vinden van een persoonlijke en veranderbare balans tussen autonomie en verbondenheid.

Het meten van hogere waarden is één van de hoofddoelstellingen in de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Hierin worden de (gepercipieerde) mogelijkheden van inwoners gemeten om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook worden de behoeften gemeten om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van anderen.

Burgerpeiling en geluk

Onlangs werd ik benaderd door Marjo Gruisen en Akshaya de Groot van EHERO, de Erasmus Happiness Economics Research Organisation. EHERO is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft zich gespecialiseerd in geluksonderzoek. Zij vroegen mij waarom de Burgerpeiling nog geen geluk meet.

Op zichzelf zou je geluk makkelijk kunnen meten. Het vergt maar één additionele enquêtevraag: “Hoe tevreden bent u op dit moment, over het geheel genomen, met uw leven?” Die vraag blijkt ook nog eens internationaal ingeburgerd, zowel bij landelijk statistische bureaus als in wetenschappelijk onderzoek.

Maar het blijkt niet zomaar een vraag. Anders dan bij de meeste enquêtevragen zit er zowat een complete wetenschap achter: het interdisciplinaire onderzoek naar geluk vanuit economie, sociologie, psychologie, geneeskunde, et cetera. Daardoor weten we, zowel op individueel niveau als op macro-niveau (landen), in grote lijnen wat de oorzaken en gevolgen van geluk zijn.

Zo weten we dat de kwaliteit van de overheid een belangrijke positieve invloed heeft op geluk. Maar ook welvaart of een gelijke man-vrouw-verhouding. En we weten dat geluk op zijn beurt bijdraagt aan succes en gezondheid van mensen, aan hun maatschappelijke participatie en aan de eerlijkheid waarmee ze hun belastingformulier invullen.

Waarom die ene vraag?

Maar waarom zou je juist die ene vraag naar de tevredenheid met het leven als geheel moeten stellen? Kun je geluk niet op veel meer manieren meten? En hoe weet je dan wanneer je het échte geluk te pakken hebt?

Dat is een terechte vraag, waarvoor we ten dele de wetenschappers moeten vertrouwen. Er wordt al ongeveer vijftig jaar onderzoek naar geluk gedaan. In die periode zijn er talloze mogelijkheden om geluk te meten beproefd en gevalideerd, net zo gedegen als dat bij ander sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebeurt. Door de bank genomen is de vraag naar levenstevredenheid daarbij naar voren gekomen, omdat deze (1) niet zozeer op een momentaan gevoel is gebaseerd, maar vraagt hoe mensen het leven als geheel ervaren; en daarmee (2) ook een duurzamer karakter heeft. Het antwoord zal over een week of een maand ongeveer gelijk uitvallen.

Toch wordt de vraag “Hoe gelukkig voelt u zich nu?” ook vaak gesteld. Deze verandert door de dag heen en wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar tijdsbesteding. In de file voelen mensen zich minder gelukkig dan wanneer ze thuis gezellig aan de maaltijd zitten. Maar hun levenstevredenheid blijft gelijk.

Je kunt het nog anders zeggen. De vraag naar levenstevredenheid meet iets dat ‘dieper’ en duurzamer is dan een gevoel. Gevoelens veranderen regelmatig. Levenstevredenheid meet iets dat ‘dieper’ is en langer duurt dan stemming. Hoewel we geluk dus ervaren via onze stemming en gevoelens, is het iets anders. Je zou zeggen dat geluk een positief gevoel of een positieve stemming teweegbrengt. Die invloed tussen gevoelens en geluk is wel wederzijds. Wie regelmatig positieve gevoelens ervaart, voedt daarmee ook het geluk. Er is nog een andere manier om te zien dat geluk geen oppervlakkig fenomeen is. Dan moeten we naar de cijfers kijken. Geluk – gemeten als levenstevredenheid – blijkt in een langere levensduur (van circa twee jaar) te kunnen resulteren.

Geluk en overheden

Rechtstreeks op geluk sturen door de (lokale) overheid heeft weinig zin. Bovendien is geluk voor een groot deel een kwestie van individuele keuzes, en niet overwegend van overheidsverantwoordelijkheid. Wat wél kan, is de oorzaken van geluk positief beïnvloeden, mits:

 • we die (leren) kennen;
 • ze binnen de reikwijdte vallen van de (lokale) overheid.

Over het algemeen weten we vooral veel over verschillen in geluk tussen landen en over individuele training in geluk. Geluk op het niveau van gemeenten is in onderzoek tot nu toe relatief onderbelicht. Juist om dit beter te leren begrijpen, is het waardevol om cijfers over geluk én afgeleide waarden te verzamelen (gezondheid, zelfregie, samenredzaamheid, participatie, sociaal vertrouwen, et cetera). Zo kunnen we in eerste instantie belangrijke correlaties opsporen en gaandeweg nagaan in hoeverre het een het ander beïnvloedt. Op basis hiervan zal een gemeentebestuur in de loop der tijd steeds gerichter en effectiever het geluk van inwoners kunnen bevorderen. Daarbij kunnen we ook veel leren van vergelijking tussen gemeenten.

Een interessante optie om de publieke discussie in de gemeente aan te moedigen, kan het ontwikkelen van een lokaal dashboard zijn op bijvoorbeeld Waarstaatjegemeente.nl. Zo’n dashboard bevat geluk, en eventueel andere ‘hogere rangorde doelen’, met de daaraan gecorreleerde indicatoren. Zo kunnen de inwoners de resultaten van het gemeentelijk bestuur monitoren, net zoals bestuurders en raadsleden dat kunnen doen.

Kandidaat-indicatoren voor zo’n dashboard zijn:

 • geluk en eventueel aanverwante indicatoren (angst, gevoel van zinvolheid);
 • (hypothetisch) belangrijke invloeden op geluk, zoals werkgelegenheid, groenvoorziening, vertrouwen in gemeente;
 • andere indicatoren die als belangrijk worden ervaren, zoals duurzaamheid of preventie van veiligheidsrisico’s.

Het gaat om focus

Door de bank genomen hoeft voor zo’n dashboard zelden nieuwe informatie te worden verzameld. Er is veel dat allang wordt gemeten. Zoveel zelfs, dat het soms moeilijk is het overzicht te bewaren. Daarmee komen we bij de titel van dit verhaal. De kracht van een dashboard is vooral het vasthouden van focus door geluk er in centraal te stellen, maar wel met een wijde blik voor andere (samenhangende én onafhankelijke) indicatoren.

Over de auteur: Mark Gremmen houdt zich binnen KING onder meer bezig met de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl

(Gemeente.nu, 2 november 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/11/Gemeenten-kunnen-geluk-beinvloeden-2909804W/

 

Gemeente wil wandelpad op stukje Oosterspoorbaan

De gemeente Utrecht wil een wandelpad aanleggen over het zuidelijke deel van de voormalige Oosterspoorbaan. Wandelaars zouden dan vanaf de Gansstraat via het oude spoor en de begraafplaats Kovelswade naar de Rijndijk kunnen lopen.

Omwonenden werden maandagavond van de plannen op de hoogte gebracht. Zij toonden zich verrast en vroegen de gemeente om meer inspraak en meer garanties. Zo zou het pad na zonsondergang afgesloten moeten worden.

Enkele omwonenden hadden sowieso grote bezwaren tegen de komst van wandelaars die “dan bijna door de achtertuinen lopen”. De gemeente heeft toegezegd te gaan kijken naar de wensen van omwonenden.

De Oosterspoorbaan werd eind 2012 buiten gebruik gesteld en wordt een groene boulevard in de stad. Het deel tussen de Gansstraat en de Abstederdijk, waarop gewandeld én gefietst kan worden, gaat deze winter al open.

De gemeente Utrecht wil het laatste stukje van het voormalige Oosterspoor ook openstellen. Dat stuk, vanaf de Gansstraat tot aan de spoorlijn naar Arnhem, blijft dan ook in gebruik als calamiteitenweg.

Voor de toekomstige wandelaars is even verderop bij Fort Lunet II al een loopbrug over de slotgracht gebouwd. Daarnaast zou dan een pad met veel groen moeten komen.

(RTVUtrecht, 8 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1542263/gemeente-wil-wandelpad-op-stukje-oosterspoorbaan.html

 

Utrecht op nummer 1,2 en 3 in top-10 drukste fietsroutes

Utrecht heeft de drukste fietsroutes van Nederland bij het Smakkelaarsveld, Vredenburg en Jaarbeursplein. Op de vierde plaats staat Amsterdam met de Weesperzijde. Beide steden kennen een lagere gemiddelde fietssnelheid dan steden als Zwolle, Eindhoven en Almere. Groningen staat op de 5e plaats met de Grote Markt.

Dat blijkt uit de resultaten van de Fiets Telweek 2016 die plaats had van 19 tot en met 25 september. Daar deden zo’n 29.000 fietsers aan mee. Weliswaar 24% minder dan in 2015 maar die legden dit jaar door het goede fietsweer samen wel meer kilometers af, in totaal 1.806.923 km in 416.376 fietstrips.

De meeste fietsers reden op een gewone fiets, namelijk 63%; 15% reed op een elektrische fiets en 1% op een speed pedelec. De rest reed op een racefiets, mountainbike, enz. De helft was onderweg van en naar het werk. Jonge en oudere fietsers zijn ondervertegenwoordigd in de resultaten, de groep 36-55 jaar is oververtegenwoordigd.

De gemiddelde snelheid in de stad lag in Amsterdam op 14,4 km/uur, in Utrecht op 14,7 km/uur, in Zwolle op 15,6 km/uur. Verder bleek men bij regenachtig weer iets sneller te rijden dan bij mooi weer (16,8 km/uur tegen ca. 15,2 km/uur).

Omdat dit de tweede keer is dat een Fietstelweek is gehouden, biedt dat de mogelijkheid om de resultaten van beide jaren te vergelijken. Zo is bijvoorbeeld met de nieuwe data de invloed van de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur in het afgelopen jaar te visualiseren.

(Verkeersnet.nl, 8 november 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20762/utrecht-nummer-op-nummer-12-en-3-in-top-10-drukste-fietsroutes/

 

Bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied met bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:

– het op 27 oktober 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-VA01.gmlen het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

– het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

Plangebied en doelstelling

De Westflank is gelegen direct ten westen van het Openbaar Vervoerstation van Utrecht. Het project ‘Westflank Noord’ voorziet in de ontwikkeling van de tweede en derde fase van de Westflank Noord tot een gemengd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen rond een verhoogd Forum (met daar onder parkeren), aansluitend op het Stadskantoor.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie ‘wonen’ met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft een functionele herziening van het bestemmingsplan, de toegestane bouwvolumes blijven ongewijzigd.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59776. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59776.html

Het beleid is de herrie terug te dringen tot onder de maximumnorm. Mooi.

Waar dat echter lastig is verhoogt B&W de norm waardoor de herrie binnen de norm blijft.

De raad die zegt te controleren staat er bij en kijkt er naar.

 

Luchtkwaliteit is ambtshalve beter gemotiveerd ???

Bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ en bijbehorende besluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 27 oktober 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKRIJKSMEERN16-VA01.gml en het bijbehorende vaststellingsbesluit.

– de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05377) voor het bouwen van 39 appartementen met ondergrondse stallingsruimte;

– de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05376) voor het bouwen van 24 woningen met bergingen.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in De Meern en wordt globaal begrensd door de Rijksstraatweg aan de noordzijde, de Meerndijk tot Meerndijk 5 aan de oostzijde, de woningen van de Nyeveltstraat aan de zuidzijde en de woning Rijksstraatweg 112 aan de westzijde. Op deze locatie waren voorheen het restaurant Rhenomare en timmerfabriek Van den Brandhof gevestigd.

Het doel van het bestemmingsplan is een woningbouwontwikkeling met grondgebonden woningen en appartementen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

Aan het bestemmingsplan is ambtshalve een betere motivering voor de luchtkwaliteit toegevoegd. Dit betreft geen juridische wijziging. Naar aanleiding van zienswijzen is aan de omgevingsvergunning een extra voorwaarde opgenomen over een door de gemeente goed te keuren BLVC-plan.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59766. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59766.html

 

Ontwerp-bestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 11 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPOCKHUIRIJNHAARZU-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft drie percelen in Haarzuilens: Ockhuizerweg 35, Ockhuizerweg 39 en Rijndijk (achter huisnrs 2 en 4). Het perceel aan de Rijndijk is omgeven door het Parkbos, Ockhuizerweg 35 ligt direct ten noorden van het kasteeldorp Haarzuilens en Ockhuizerweg 39 iets ten westen daarvan op de overgang van recreatief naar agrarisch gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is om woningbouw op deze drie voormalige agrarische percelen planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt in totaal maximaal 15 nieuwe woningen mogelijk, waarvan 9 op het perceel Ockhuizerweg 35, 3 op het perceel Ockhuizerweg 39 en 3 op het perceel aan de Rijndijk.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 59773. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59773.html

 

Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

De raad heeft op 27 oktober 2016 de beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen vastgesteld, dat is vastgelegd in het digitale bestand BVDEMENRDVOGEWITTE.VA01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is te onderscheiden in twee aaneengesloten gebieden.

De Meern-Noord en het Maximapark

Dit deel van het plangebied ligt ten westen van de stad. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Leidsche Rijn. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door (globaal) de sportvelden Fletiomare, de Europaweg, Huis te Vleutenlaan en De Tol. In het noorden vormt de Meijewetering de grens. De Robert Planguettelaan, Englaan, Max Ernstlaan, Parkzichtlaan en de Woerdlaan vormen de oostgrens van dit deel van het plangebied.

Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Vogelenbuurt en Tuinwijk

Dit deel van het plangebied ligt ten noorden/noordoosten van de binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de Kardinaal de Jongweg in het noorden, de stadsbuitengracht en de Biltstraat in het zuiden en de Vecht en de Gruttersdijk in het westen. Ten noordwesten vormen het Zwarte Water en de Willem Arntszkade de plangrens. Ten oosten wordt de grens gevormd door het spoortracé, de Karel Doormanlaan en de Huizingalaan.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 154415. Gepubliceerd op 9 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-154415.html

 

Doorbreking aanhoudingsplicht bouwplannen als gevolg van werking Voorbereidingsbesluit. Woningvorming, onttrekken, splitsing en omzetten van woonruimte en kleinschalige transformatie

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 3 november 2016 het Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming, (splitsing) en omzetten vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op 4 november 2016 in werking getreden. Als gevolg hiervan geldt er een aanhoudingsverplichting voor bouwplannen die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan, maar niet met het toekomstig planologisch regime. Deze aanhoudingsplicht kan worden doorbroken.

Van deze mogelijkheid zal het college gebruik maken indien het bouwplan voldoet aan de inhoudelijke toetsingscriteria (leefbaarheid) zoals vermeld in:

 1. de beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten, Collegebesluit van 23 augustus 2016, gepubliceerd op 29 augustus 2016;
 2. de beleidsregels kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht zoals vastgesteld op 23 augustus 2016, gepubliceerd op 1 september 2016. Deze beleidsregels zijn op 1 november 2016 in werking getreden.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 157215. Gepubliceerd op 11 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-157215.html

 

Selectieve maatregel

‘Stadhuis Utrecht rookvrij’

Roken voor de deur van het Utrechtse stadhuis wordt mogelijk verboden. De gemeenteraad omarmde donderdagnacht een motie waarin de wens wordt uitgesproken het stadhuis rookvrij te maken.

Een politieke meerderheid wil dat de gemeente haar best doet om zoveel mogelijk scholen en sportvelden rookvrij te krijgen. Daarop opperde wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid) dat hij een sterkere positie heeft als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat een goed idee.

Roken in het stadhuis is al lang verboden, maar buiten bij de ingang wordt volop gepaft. De VVD wil haast maken met het terugdringen van roken op schoolpleinen en bij sportverenigingen. Nu komt dat in Utrecht relatief weinig voor. Wethouder Everhardt (D66) zegde toe in gesprek te gaan met schoolbesturen en sportverenigingen.

(AD.nl, 11 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/stadhuis-utrecht-rookvrij~a9a05585/

Wie met de trein uit Woerden of Breukelen komt en omhoog kijkt, ziet op de balkons van het stadskantoor paffende ambtenaren. Er is ook wel eens een wethouder temidden van de ambtenaren gesignaleerd. Of die ook pafte is niet bekend.

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Bijstand. Stop de kostendelersnorm

–      Burgemeester Van Zanen krijgt eigen drank

–      Lokale handhavers missen steun burgemeester

–      Nieuwe directeur voor Utrechtse marketingorganisatie (propaganda-eenheid v.d gemeente

–      Utrecht investeert 141 miljoen in trams

–      Openbare toiletten in binnenstad en parken Utrecht

–      Parkeerfabels doorgeprikt

–      Fietsers zijn na drie jaar nog niet bekend met ‘Herenroute’

o   DOSSIER GALGENWAARD

–      Curator legt miljoenenbeslag bij Joop Leliveld van bouwbedrijf Midreth

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco heeft, nu er bijna geen afvalwarmte meer is, het concept stadsverwarming niet losgelaten en gaat onverdroten verder met de uitbouw ervan

–      Utrecht wil afscheid nemen van aardgas

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

–      Griftpark al veel schoner dan gedacht

o   DOSSIER HERRIE, GEHOORSCHADE, AANTASTING WOONGENOT

–      Geluidsoverlast door horeca en evenementen

–      Controleer B&W ! Aan gemeenteraad en raadsleden

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Website Luchtradar verwarrend en niet betrouwbaar

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      ‘Gemeenteraad moet op de schop’

–      Conclusies stadsgesprek over het nieuwe centrum

–      Agenda Gemeenteraad – 10 november 2016

–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 17 november 2016

–      Raadsinformatiebijeenkomst – 17 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Onderteken de petitie

Bijstand. Stop de kostendelersnorm

De regering wil een samenwoonboete invoeren. Dit noemt zij de kostendelersnorm; volgens de regering hebben uitkeringsgerechtigden die in hetzelfde huis wonen, te maken met lagere kosten en moeten zij maar gekort worden op hun uitkering. De norm wordt in vele sociale zekerheidswetten ingevoerd.

Petitie

Wij

burgers van Nederland

constateren

dat de kostendelersnorm leidt tot verarming. Vele gezinnen met een minimaal inkomen gaan er honderden euro’s per maand op achteruit. Mantelzorg wordt gefrustreerd en het verdwijnen van koopkracht is slecht voor de werkgelegenheid en de lokale economie

en verzoeken

de maatregel van de kostendelersnorm of samenwoonboete niet in te voeren.

https://petities.nl/petitions/stop-de-kostendelersnorm

 

Burgemeester Van Zanen krijgt eigen drank

Utrechtse stokerij Staffhorst werkt aan een eau de vie van fruit uit de tuin van burgemeester Jan van Zanen.

Eau de vie, Frans voor ‘levenswater’, is een verzamelnaam voor sterke alcoholische dranken, die vaak worden gefabriceerd van vergiste en daarna gedistilleerde vruchten. In september oogstte Bastiaan Staffhorst, net als vorig jaar, appels en peren uit de tuin van Karel V, in Lunetten en op landgoed Oostbroek bij de Uithof.

Via gemeentemedewerker Erlijn Mulder, die als dichteres meewerkte aan zijn project Stadsoogst, kwam de Utrechter ter ore dat burgemeester Van Zanen veel kweeappels en mispels heeft. “We mochten ze onlangs komen plukken en nu gaan we er een mooie eau de vie van maken”, zegt Staffhorst, die nog broedt op een geschikte naam voor de drank.

Volgens de Utrechter is het een goed slot van het oogstseizoen. “Kweeappels en mispels worden zeer laat in het seizoen geoogst om de vruchten zoveel mogelijk de kans te geven suikers te ontwikkelen. Met het mooie weer in september en oktober levert dat dit jaar een prachtige oogst op.” Staffhorst denkt zo’n dertig flessen eau de vie uit de oogst van Van Zanen te halen.

De verzamelde fruitoogsten zullen de komende maanden vergisten en worden daarna in distilleerderij De Pronckheer in Cothen verstookt. Volgend jaar, rond de oogstperiode, zullen de distillaten klaar zijn om verkocht worden in de serie Stadsoogst, een samenwerking tussen het Utrechts Stadsdichtersgilde, Staffhorst en Utrechtse kunstenaars.

Onlangs verscheen de eerste editie van Stadsoogst. Deze bevat distillaten van stadsfruit, gecombineerd met poëzie van Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Alexis de Roode. De gedichten zijn geïllustreerd door de Utrechtse kunstenares Agnes Loonstra.

(RTV Utrecht, 1 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540717/burgemeester-van-zanen-krijgt-eigen-drank.html

 

Lokale handhavers missen steun burgemeester

Bijna een kwart van de gemeentelijke toezichthouders op overtredingen van de drank- en horecawet geeft aan zich niet of niet altijd gesteund te voelen door de burgemeester. ‘Meestal omdat de belangen in de betreffende gemeenten ergens anders liggen.’

Dat staat in een evaluatierapport van de Drank- en Horecawet dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten opstellen drie jaar na de overdracht van de handhavingstaak aan de gemeenten. In het kader van de evaluatie werd een enquête gehouden onder de verantwoordelijke toezichthouders. In totaal zijn er 157 reacties gegeven op de enquête. Dat betreft ruim een kwart van het totale aantal DHW-toezichthouders.

De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de lokale handhaving. Van de toezichthouders geeft 22 procent aan zich niet of slechts soms gesteund te voelen door de burgemeester als hij handhaaft. Ze vermoeden dat dat komt omdat in veel gevallen ‘de belangen in de gemeente ergens anders liggen’ en daardoor te veel gewaarschuwd wordt en te weinig sancties volgen. ‘Ook wordt er in veel gevallen geen actie ondernomen door het bestuur’, aldus de onderzoekers van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Een aantal toezichthouders geeft aan dat het al dan niet ondernemen van actie vaak afhankelijk is van de (lokale) ondernemer. ‘Het is nog te vaak afhankelijk van welke lokale ondernemer over de streep gaat. Als het bestuur en de burgemeester het goed kunnen vinden met de betreffende ondernemer dan willen zij nog wel graag afwijken van de te nemen maatregel zoals die is vastgesteld in het handhavingsbeleid’, zo staat in het rapport.

Sommige toezichthouders signaleren volgens de onderzoekers ‘een gemeentelijke belangenverstrengeling’. Met name door de decentralisatie zou het voor sommige toezichthouders lastig zijn geworden om een onafhankelijke positie in te nemen. ‘Dat speelt voornamelijk in de wat kleinere gemeenten’, aldus het rapport. Een van de aanbevelingen is daar nader onderzoek naar te doen.

(Binnenlands Bestuur, 28 oktober 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/lokale-handhavers-missen-steun-burgemeester.9550969.lynkx

 

Nieuwe directeur voor Utrechtse marketingorganisatie (propaganda-eenheid v.d gemeente)

Utrecht Marketing heeft een nieuwe directeur. Rijk van Ark gaat per 1 januari aan de slag bij de nieuwe stedelijke marketingorganisatie.

Voorheen hadden de Stichting Toerisme Utrecht en Stichting Cultuurpromotie Utrecht de verantwoordelijkheid om de Domdstad goed te promoten, maar die stichtingen zijn nu opgegaan in één organisatie.

Volgens Van Ark is dat een goede zet, omdat een stad zich tegenwoordig alleen goed zou kunnen positioneren als er een duidelijke en gerichte marketingaanpak is.

(RTVUtrecht, 4 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1541121/nieuwe-directeur-voor-utrechtse-marketingorganisatie.html

Zie ook: https://www.duic.nl/cultuur/amsterdammer-nieuwe-directeur-utrecht-marketing/

 

Utrecht investeert 141 miljoen in trams          

De provincie Utrecht wil 141 miljoen euro investeren in een compleet nieuw tramnetwerk voor de gelijknamige stad. Vanaf 2020 moeten reizigers rechtstreeks vanuit Nieuwegein en IJsselstein naar de campus van de Universiteit Utrecht (De Uithof) kunnen reizen. Ze zitten dan in een van de 22 nieuwe trams die bij een Spaanse trambouwer worden besteld, aldus de provincie vrijdag.

De trams die nu in Utrecht rijden zijn aan vernieuwing toe. Dat geldt ook voor een gedeelte van de trambanen. Omdat de nieuwe trams een moderne, lage instap hebben, moeten de perrons van alle halteplaatsen worden aangepast. De provincie denkt dat de omvangrijke verbouwing in ongeveer drie maanden klaar is. Het karwei zou in 2020 uitgevoerd moeten worden.

De provincie verwacht een flinke toename van reizigers op de nieuwe Uithoflijn. De nieuwe trams worden daarom langer en bieden ruimte aan 490 personen. Voor hen zijn 140 zitplaatsen beschikbaar. Provinciale Staten beslissen in december over het plan.

(detelegraaf.nl, 28 oktober 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26905809/__Utrecht_investeert_in_trams__.html

 

Openbare toiletten in binnenstad en parken Utrecht

Vijf Utrechtse parken krijgen de komende jaren vaste toiletvoorzieningen en watertappunten. In uitgaansgebieden in het centrum komen vijf uriliften (verzinkbare urinoirs). De gemeente Utrecht heeft hiervoor in de Voorjaarsnota 2016 per jaar 125.000 euro vrijgemaakt.

De binnenstad van Utrecht en de Utrechtse parken en plantsoenen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Zeker op mooie dagen en in de weekenden is er een en al levendigheid. Wethouder Geldof: “De vraag naar aantrekkelijke plekken voor ontmoeten, winkelen, sport en spel nemen toe. Ik vind het belangrijk om bezoekers aan de Utrechtse binnenstad en parken te faciliteren met goede voorzieningen. Daar horen ook openbaar toegankelijke toiletten en watertappunten bij.” Omwonenden, belangengroepen en bezoekers kunnen meedenken over de beste inpassing van deze toiletvoorzieningen. Uitstraling, toegankelijkheid, veiligheidsgevoel en beheer spelen hierbij een belangrijke rol.

Locaties openbare toiletten en watertappunten

Het eerste openbare toilet met watertappunt komt in de Voorveldse Polder in het voorjaar van 2017. Daarna volgen Park Lepelenburg en het Wilhelminapark en in 2018 het Griftpark en het Julianapark. In de Utrechtse binnenstad moeten diverse toiletvoorzieningen bijdragen aan een gastvrij uitgaansgebied en overlast door wildplassen voorkomen. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van openbare toiletten in de fietsenstallingen in het centrum. Ook worden er verzinkbare urinoirs geplaatst die op momenten dat ze niet nodig zijn in de straat wegzakken. Een beproefd recept in andere steden waaronder Zutphen en Amsterdam. De eerste urilift wordt geplaatst op de Mariaplaats. Deze was in het recent uitgevoerde herinrichtingsplan al opgenomen en kan nu worden geplaatst. Daarna volgen Janskerkhof, de Neude, de Tolsteeg barrière en de Ganzenmarkt. In Moreelsepark en bij Lucasbolwerk staan tijdelijke plaskruizen; deze worden vervangen door plaskrullen.

(Utrechtnieuws.nl, 28 oktober 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/60863/openbare-toiletten-binnenstad-en-parken-utrecht/

 

Parkeerfabels doorgeprikt

Een relatief groot aantal bewoners gebruikt de parkeervergunning nooit, ondanks het feit dat ze hem wel gekocht hebben. En hoge parkeertarieven horen bij winkels met een hogere omzet per vierkante meter. Deze en andere opvallende bevindingen zijn te vinden in het proefschrift van Giuliano Mingardo, een bekende naam in de parkeerwereld, die deze week promoveerde aan de TU Delft.

Mingardo betoogt in zijn proefschrift dat parkeren nog te weinig onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. Hij noemt vier argumenten waardoor parkeren een interessant onderwerp daarvoor is. Ten eerste speelt parkeren een belangrijke rol bij beslissingen met betrekking tot het bezit en/of het gebruik van de auto. In de tweede plaats neemt parkeren (veel) ruimte in en ruimte is schaars in stedelijke gebieden. Ten derde vraagt parkeren een zeer kostbare infrastructuur. En ten vierde zijn parkeer-gerelateerde inkomsten een belangrijke bron van inkomsten voor veel lokale overheden.

(Verkeersnet.nl, 30 oktober 2016) http://www.verkeersnet.nl/20627/parkeerfabels-doorgeprikt/

 

Fietsers zijn na drie jaar nog niet bekend met ‘Herenroute’

De zogeheten ‘Herenroute’, een alternatieve route van het Centraal Station naar De uithof, is bij weinig fietsers bekend in de stad. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente, nadat de route drie jaar geleden in het leven is geroepen.

De Herenroute is bedacht om het drukke fietsverkeer in de ochtend richting De Uithof via het Vredenburg te ontlasten. De gemeente probeert  om een deel van de fietsers via de andere kant van het Centraal Station, over de Mariaplaats, Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat te laten fietsen.

Hiervoor is in 2013 met een campagne de Herenroute ingevoerd. Nu blijkt echter dat te weinig fietsers (27 procent) bekend zijn met de alternatieve route. Ook de ‘markpins’ die in het wegdek van de Herenroute zijn geplaatst, voldoen niet aan de verwachtingen. Minder dan tien procent van de ondervraagden die de Herenroute kennen, hebben deze ontdekt door de rode pinnen op de straat.

De gemeente gaat echter niet direct over tot actie, omdat het college in Utrecht eerst wil afwachten of er van bepaalde delen van de binnenstad een voetgangersgebied gemaakt gaat worden.

(Nu.nl, 1 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4343950/fietsers-drie-jaar-nog-niet-bekend-met-herenroute.html
DOSSIER GALGENWAARD

 

Daarin de claim a.g.v. de door de gemeenteraad verbeuzelde gemeenschapsmiljoenen

Curator legt miljoenenbeslag bij Joop Leliveld van bouwbedrijf Midreth

Bouwer Joop Leliveld moet van zijn curatoren miljoenen terugbetalen die hij ten onrechte zou hebben onttrokken aan zijn omgevallen bouwbedrijf Midreth. De curatoren van het failliete aannemersconcern Midreth hebben daarom voor €16.247.872,80 beslag gelegd op onroerend goed van Leliveld, de voormalig eigenaar en oprichter van het bouwbedrijf. Dit blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad in de registers van het Kadaster.

Met hun claim op de 72-jarige Leliveld lopen de curatoren vooruit op de resultaten van een forensisch onderzoek naar de ondergang van Midreth. Dat onderzoek hebben zij vier jaar geleden gestart. ‘Het onderzoek is uiterlijk eind dit jaar klaar,’ zegt curator Frank Somers. Zijn medecurator Marie José Cools laat weten dat de curatoren verder geen enkele toelichting geven op hun eis aan Leliveld, omdat de zaak onder de rechter is. De 72-jarige Leliveld zelf was niet te bereiken voor commentaar.

Langlopende lening

Het bouwbedrijf van Leliveld ging in 2011 bankroet. Dat was op het dieptepunt van de malaise op de vastgoedmarkt. Een reddingsactie van de Rabobank en Cor van Zadelhoff mocht niet baten. De ondergang is tot nu toe vooral geweten aan een combinatie van toevallige pech en tegenvallende marktomstandigheden. Maar de verhaalsactie van de curatoren op Leliveld toont dat zij voor een deel van de financiële problemen bij Midreth kwade opzet vermoeden. Uit hun faillissementsverslagen blijkt dat zij onder meer vraagtekens zetten bij een omvangrijke langlopende lening door het concern aan Leliveld.

Met het omvallen van Midreth verloren 150 werknemers hun baan. Zo bezien lijkt de deconfiture van het bouw- en ontwikkelingsbedrijf een klein incident. Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 gingen veel grotere vastgoedbedrijven onderuit. Maar uit het laatste faillissementsverslag van de curatoren over Midreths topholding Beheermaatschappij Leliveld blijkt nu dat de schade van het bankroet veel groter is dan media tot nu toe meldden. In totaal blijken banken en andere financiers €195 mln aan vorderingen op het concern uit te hebben staan. De grootste schuldeiser is Rabo, die samen met zijn vastgoeddochter FGH €71,5 mln heeft uitstaan bij Leliveld.

Galgenwaard

Het bankroet van Midreth trok nogal wat aandacht omdat het bedrijf betrokken was bij enkele spraakmakende vastgoedprojecten. Daaronder zijn de nieuwbouw van het stadion van AZ in Alkmaar en het nieuwe Galgenwaard-stadion van FC Utrecht. Als oud-doelman van FC Utrecht had Leliveld affiniteit met voetbalstadions. Zijn betrokkenheid bij de Galgenwaard leverde hem een schadepost van €22 mln op. De gemeente Utrecht kwam volgens Leliveld niet over de brug met beloofde compensatieorders, in ruil voor zijn hulp bij de redding van FC Utrecht.

Door het faillissement van DSB Bank bleef Midreth zitten met een onbetaalde rekening van €10 mln voor het Scheringa Museum. Een derde vastgoedproject dat Midreth in de problemen bracht was de almaar uitlopende verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een geruchtmakend vastgoedproject was de aanleg van de jachthaven in IJmuiden voor Willem Endstra, die later bekend kwam te staan als de onderwereldbankier.

Penthouse

Het beslag door de curatoren bij Leliveld treft een penthouse en parkeerplaats van Leliveld in Utrecht naast voetbalstadion Galgenwaard, vijf appartementen van hem in Rotterdam en een voetbalveld dat hij in Jaarsveld op zijn naam heeft staan. De curatoren zijn niet de eersten die op deze bezittingen beslag leggen. Lelivelds financier Nationale Borg heeft er al een beslag van €1,5 mln op rusten en de Kroonenberg Groep een beslag van €4,2 mln.

(FD.nl, 7 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1174204/curator-legt-miljoenenbeslag-bij-joop-leliveld-van-bouwbedrijf-midreth

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco heeft, nu er bijna geen afvalwarmte meer is, het concept stadsverwarming niet losgelaten en gaat onverdroten verder met de uitbouw ervan

Ontwerp watervergunning voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht (HDSR3207)

Het waterschap is van plan een vergunning te verlenen om voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht, kadastrale gemeente Utrecht, sectie R nummers 1157 en 678 en sectie S nummer 2355 …………………

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 8861. Gepubliceerd op 4 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8861.html

 

Utrecht wil afscheid nemen van aardgas

90 gemeenten en ook andere partijen willen af van aardgas. Hiervoor hebben zij een manifest ondertekend. Het manifest roept op om in Nederland te stoppen met koken en stoken op aardgas. De gemeente Utrecht ondertekende het manifest ook. In Overvecht loopt zelfs al een proefproject om woningen aardgasloos te maken.

Op 26 oktober boden de ondertekenaars het manifest aan premier Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma aan. Dit deden zij tijdens de landelijke klimaattop.

De ‘Flat met toekomst’ in Overvecht is een proefproject van Mitros en Nieuw Utrechts Peil. Acht flatwoningen worden omgebouwd tot energieneutrale woningen zonder aardgas. Een energieneutrale woning verbruikt in elk geval niet meer energie dan hij opwekt.

Is de proef succesvol dan zullen veel meer van dit soort woningen worden gerenoveerd tot woningen zonder aardgas. In Utrecht zijn maar liefst 6.500 flatwoningen die hiervoor geschikt zijn.

In 2050 mogen we onze huizen en gebouwen niet meer verwarmen met aardgas. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs. Dit betekent dat in Nederland ruim 7 miljoen huishoudens van aardgas af gaan. Het huis verwarmen, koken en het verwarmen van tapwater gaat dan op een andere manier. Bijvoorbeeld met warmtepompen, een zonneboiler of met warmte- en koudeopslag in de bodem.

(deStadUtrecht.nl, 27 oktober 2016)

http://destadutrecht.nl/energie/utrecht-wil-afscheid-nemen-aardgas/

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Victoria Regiadreef 137 en Agavedreef 66 te Utrecht, HZ_WABO-16-32949

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 150398. Gepubliceerd op 31 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-150398.html

Een van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Schoenlappervlinder naast nummer 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-34057

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152675. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152675.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Thorbeckelaan 16 te Utrecht, HZ_WABO-16-34056

Het kappen van 3 bomen op een sportpark

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152693. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152693.html

Zes van de zeven bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Lauwerecht, Westerdijk te Utrecht, HZ_WABO-16-34058

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152707. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152707.html

 

Griftpark al veel schoner dan gedacht

De vervuiling van het grondwater bij het Utrechtse Griftpark verdwijnt veel sneller dan gedacht. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

In de bodem rond het park zit een bacteriesoort die zich volledig heeft aangepast aan de verontreiniging en de schadelijke stoffen afbreekt. Binnen 20 jaar blijkt al 80 procent van de grondwatervervuiling rond het park verdwenen. Eerder werd berekend dat dit vele malen langer zou duren. Er komt nu onderzoek naar nieuwe technieken, die de sanering nog verder kunnen versnellen.

Bij het Griftpark, stond vroeger een gasfabriek. Daardoor werd het één van de meest vervuilde plekken van Nederland.

(RTVUtrecht, 27 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540382/griftpark-al-veel-schoner-dan-gedacht.html

 

DOSSIER HERRIE, GEHOORSCHADE, AANTASTING WOONGENOT

 

Geluidsoverlast door horeca en evenementen

Dat het streven ook van het huidige college erop gericht is Utrecht op de kaart te zetten als een bruisende metropool blijkt uit het bijzonder tolerante horecabeleid: 24 uur per etmaal feest! De website Stad Utrecht berichtte vorig jaar over de sterke groei van het aantal restaurants in de stad. Eerder berichtte StadUtrecht dat de groei van het aantal restaurants in Utrecht het sterkste was van de vier grote steden én dat het college nog méér restaurants wil.

Die sterke groei van restaurants heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om daarin een redelijke boterham te verdienen. Het gevolg is dat restaurants langere avonden maken en dat ze er activiteiten bij gaan doen die niets met het verstrekken van maaltijden te maken hebben en veel herrie en overlast voor de omwonenden met zich meebrengen: feesten en optredens met luidruchtige muziek.

Het tolerante horecabeleid van de gemeente blijkt ook uit het softe ‘Ontwikkelingskader Horeca 2012’. Dat kent een indeling in hindercategorieën, waarbij de lichte categorie zo vloeiend in de zwaardere categorie overgaat, dat het verschil tussen de lichtere en de zwaardere categorie voor veel discussie vatbaar is. Een restaurant zou een horecabedrijf zijn waarvan het “hoofddoel” is het verstrekken van maaltijden ter plaatse. Wat is precies een ondergeschikt doel en wanneer vinden daar zoveel feesten en optredens plaats dat die feesten in werkelijkheid minstens een nevendoel zijn?

Tegen restaurants en horecabedrijven die tot diep in de nacht open zijn, waar aangeschoten luidruchtige bezoekers de rust verstoren en allerlei vormen van overlast geven wordt in Utrecht niet of nauwelijks gehandhaafd. Althans niet in de binnenstad. Toezicht & Handhaving lijkt alleen in actie te komen als de buren klagen dat de versterkte muziek veel te hard staat. In dat geval wordt er een ‘maatwerkvoorschrift’ opgelegd.

Als in een restaurant elk weekend in plaats van het verstrekken van maaltijden gelegenheid wordt geboden voor een groot feest treedt de gemeente daar als regel niet tegen op, ook al wordt er geklaagd door omwonenden. Handhaving valt na 22.30 niet meer te bellen, zodat die niet komt kijken en als Handhaving de overtreding niet zelf geconstateerd heeft wordt er niet gehandhaafd. Ook al kunnen omwonenden aan de hand van foto’s bewijzen dat er weer een groot feest was met veel overlast.

Anders dan het geval is bij koffiehuizen en shoarmazaken op de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg, lijken het college en de burgemeester de restaurants in de binnenstad de hand boven het hoofd te houden. Het is kennelijk de bedoeling van de Utrechtse binnenstad hét uitgaanscentrum van Europa te maken. Dat sluit ook aan bij het evenementenbeleid: hoe meer, hoe beter. Of de buurt er last van heeft dat het elk weekend raak is speelt klaarblijkelijk geen enkele rol.

Het beleid van de gemeente ten aanzien van hinder door horeca en evenementen beperkt zich tot het stellen van en handhaven op wettelijke geluidsnormen. Die geluidsnormen zijn echter zo ruim dat ze alleen geacht worden gehoorbeschadiging te voorkomen. ‘Geacht worden’, want wie regelmatig aan dat geluid wordt blootgesteld loopt wel degelijk gehoorbeschadiging op. Dat geldt in versterkte mate voor kinderen die aan het geluid van buitenevenementen op het Neude of het Lepelenburg worden blootgesteld.

Als de gemeente rekening zou willen houden met het belang van omwonenden, dan is ook een norm die wél tegen gehoorbeschadiging beschermd nog niet genoeg. De norm zou dan de leefbaarheid voor de omwonenden als uitgangspunt moeten nemen en die is een stuk scherper. Daar wil het college echter niet aan, zo is in verschillende rechtszaken gebleken waarbij omwonenden beroep instelden tegen wéér een evenementenvergunning. Het college vindt dat bewoners die in en rond de binnenstad wonen niet moeten zeuren, want herrie hoort nu eenmaal bij een bruisende binnenstad.

Omwonenden die het hart hebben om bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen evenementen moeten er rekening mee houden op websites als die van DUIC door zowel de redactie als reageerders getrakteerd te worden op scheldpartijen en het dringende advies om maar gauw naar een plattelandsgemeente te verhuizen. Precies dus wat het college ook vindt. Veel omwonenden laten zich door die scheldpartijen ervan weerhouden om bezwaar te maken en laten de herrie gelaten over zich heen gaan of verhuizen inderdaad.

Waarschijnlijk is het aantal bewoners en omwonenden dat minder horeca- en evenementenherrie (en minder verkeersherrie!) wil veel groter dan het handjevol kwaie reageerders dat op sociale media en bij DUIC, uiteraard anoniem, de kans grijpt om eens lekker los te gaan, maar doet die zwijgende meerderheid niet van zich spreken. Reden waarom er een stichting tegen geluidhinder in de maak is die het bezwaar tegen al die herrie een stem wil geven en namens bewoners bezwaar en beroep gaat instellen tegen besluiten van het college die onvoldoende met het belang van omwonenden rekening houdt.

Wie denkt dat hij/zij een nuttige bijdrage kan leveren aan die stichting is van harte welkom. Het mailadres is: ustg@xs4all.nl

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-actie-tegen-overlastgevende-horeca/

 

Controleer B&W !

Aan gemeenteraad en raadsleden

Ik verzoek u deze brief [zie het item hierboven – N&aN] niet in handen te stellen van het college, maar om die als raad zelf te behandelen. Ik vraag u namelijk om het college en de burgemeester te controleren en dat is uw taak.

Burgemeester en college weigeren al jaren effectief op te treden tegen Mammoni/Sociëteit waar met regelmaat ontvangsten, feesten en partijen plaatsvinden terwijl het bestemmingsplan ter plaatse slechts de lichtste categorie (D1) toestaat. Mammoni heeft een paar keer 10.000 euro moeten betalen omdat hij zich niet aan het bestemmingsplan houdt, maar de sanctie van 10.000 euro per overtreding is voor Mammoni helemaal geen probleem omdat de gemeente de meeste overtredingen door de vingers ziet en de dwangsom voor Mammoni een lachertje is. Het verdienen aan feesten en partijen is kennelijk zo lucratief dat dat ruimschoots opweegt tegen af en toe 10.000 euro betalen.

De overtredingen zijn in 2003 meteen begonnen toen er een bouwvergunning en een horecavergunning werd verleend voor de Mariaplaats 14. Daarna heeft het tien jaar geduurd voordat er voor het eerst handhavend tegen Mammoni werd opgetreden in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom. Zoals gezegd sorteert dat geen enkel effect, Mammoni gaat er gewoon mee door en noch de burgemeester (horecaverordening) noch het college (bestemmingsplan) ziet daarin aanleiding om eindelijk iets te doen wat wél helpt, bijvoorbeeld het opleggen van een sluitingsuur om 22.30 uur met de waarschuwing dat de vergunning wordt ingetrokken zodra de uitbater weer de fout in gaat.

Ik verzoek u dringend de burgemeester en het college hierover ter verantwoording te roepen, te meer omdat er overduidelijk met twee maten wordt gemeten. Shoarmazaakjes op de ASW krijgen een sluitingsuur opgelegd terwijl ze niets misdaan hebben (er was nooit handhavend tegen ze opgetreden en er wordt ze ook geen overtreding verweten) en Mammoni speelt het klaar zich nergens iets van aantrekken en hoeft voor het opleggen van een sluitingsuur kennelijk niet te vrezen. Het zou belangrijk zijn te weten of hier vriendjespolitiek in het spel is, bijvoorbeeld door de verwevenheid van Mammoni en de Sociëteit waar de elite van Utrecht samenkomt en de burgemeester een prominent lid van is. Daar heeft het m.i. alle schijn van.

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(E-mail van 2 november 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Website Luchtradar verwarrend en niet betrouwbaar

Een nieuw meetnet voor luchtkwaliteit in Utrecht zorgt voor verwarring. De resultaten zijn niet betrouwbaar en lastig te interpreteren.

Sinds afgelopen zondag is via de website luchtradarutrecht.nl live op zes plekken in het centrum de mate van luchtverontreiniging te zien. Sensoren meten op Janskerkhof, Oudkerkhof, Kroonstraat, Westplein, Maliesingel en Biltstraat de hoeveelheid stikstofdioxide en geven de waardes direct door.

Het is een initiatief van stichting cultuurpromotie Utrecht en straatmeubelbedrijf JCDecaux en is gepresenteerd in aanwezigheid van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. De gemeente doet mee met het project.

De wethouder meldde een dag later dat de website niet betrouwbaar is. ,,De eerste metingen laten zien dat de sensoren nog onnauwkeurig en storingsgevoelig zijn”, schrijft ze aan de gemeenteraad. Bovendien lijkt de apparatuur lagere waarden te meten dan de dure RIVM-meetstations in de stad.

De concentratie stikstof is bovendien lastig te interpreteren. LuchtradarUtrecht.nl kwalificeert 30 tot 75 microgram als onvoldoende, terwijl het luchtmeetnet van het RIVM 75 tot 100 microgram betitelt als onvoldoende.

,,De sensoren zijn nog niet helemaal uitontwikkeld”, erkent Joris Duindam van JCDecaux. ,,Deze meetstations zijn een stuk goedkoper dan die van het RIVM. De data komen nog niet altijd perfect door, maar zeggen wel wat over de verschillen in de stad. Bovendien meten wij op meer plekken. We gaan het nu goed monitoren.”

Twee sensoren worden binnenkort geplaatst op de RIVM-meetstations. Dat moet zorgen voor een betere kwaliteit van de metingen.

Duindam zegt dat er veel interesse is om de apparatuur op meer plekken in de stad te plaatsen, zoals bij scholen. Die kunnen er lessen aan koppelen.

Kees van Oosten, die via stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht de luchtkwaliteit in Utrecht probeert te verbeteren, vindt dat de website niets toevoegt. ,,De meetpunten staan niet waar de meeste luchtverontreiniging is. Er is genoeg informatie beschikbaar die aantoont dat echte maatregelen nodig zijn.” Hij pleit voor streng afgestelde verkeerslichten bij de belangrijkste invalswegen, zodat er minder verkeer de stad in komt.

(AD.nl, 2 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/website-luchtradar-verwarrend-en-niet-betrouwbaar~a43b9085/


DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

‘Gemeenteraad moet op de schop’

De houdbaarheidsdatum van de traditionele gemeenteraad is verstreken. Honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers roepen in een manifest op tot een radicale verandering van de lokale democratie. Ze bepleiten nieuwe gemeenteraden met 150 leden die drie keer per jaar bij elkaar komen.

De huidige onvrede over politici en de maatschappelijke polarisatie roepen volgens de ondertekenaars om een nieuwe democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou om die reden de Gemeentewet moeten aanpassen om experimenten mogelijk te maken.

De nieuwe raad zou deels via loting tot stand moeten komen. Burgemeester en wethouders voeren vervolgens de genomen besluiten uit. Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen. De groep vernieuwers telt twintig burgemeesters en twintig wethouders. Burgemeester Bert Blase van Vlaardingen geldt als voorman, aldus dagblad Trouw.

Experimenten

Eerder schreef hij in Trouw dat de dalende vertrouwenscijfers aantonen dat de partijpolitieke representatieve democratie zijn langste tijd heeft gehad. Via experimenten wil hij burgers een grotere stem en invloed geven. Plasterk moet die mogelijk maken door daar in de Gemeentewet ruimte voor te scheppen. Enkele gemeenten zouden dan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen al met de nieuwe democratie aan de slag kunnen.

‘Systeemwereldje’

In Binnenlands Bestuur van vorige week liet oud-burgemeester Hans Alberse (Oude IJsselstreek) zich ook al in ongeveer dezelfde bewoordingen uit. De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is volgens hem in het geding. Het ‘systeemwereldje’ moet plaatsmaken voor  burgerforums. Politiek en bestuur zouden er volgens hem verstandig aan doen om de macht over te dragen aan inwoners via jury’s en forums. ‘Want democratie is oneindig veel meer dan om de vier jaar stemmen’, aldus Alberse. ‘De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding. In deze tijd vertegenwoordigt de burger graag zichzelf.’

‘Code Oranje’

De groep, die opereert onder de naam ‘Code Oranje’, wil dat ook Den Haag zich democratisch vernieuwt. Er is volgens de opstellers van het manifest ‘een grondig herontwerp’ nodig, dat het ‘gif uit het debat moet trekken en de samenleving weer verbindt’.

(Binnenlands Bestuur, 26 oktober 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenteraad-moet-op-de-schop.9550842.lynkx

 

Conclusies stadsgesprek over het nieuwe centrum

De gemeente Utrecht is druk met de de definitieve inrichting voor ‘het nieuwe centrum’ op het huidige Jaarbeursterrein. Hier moet over een paar jaar een nieuwe, moderne stadswijk verrijzen.

De gemeente heeft hiervoor afgelopen 24 september een stadsgesprek laten plaatsvinden waar zo’n honderdvijftig bewoners, belanghebbenden en experts op zijn afgekomen. Uit dit gesprek zijn nu elf conclusies getrokken. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt.

(Nu.nl, 3 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4344859/conclusies-stadsgesprek-nieuwe-centrum.html?redirect=1

 

Agenda Gemeenteraad – 10 november 2016

o.a.

4 Programmabegroting 2017

5 Tweede bestuursrapportage 2016

6 Verordening parkeerbelastingen 2017

7 Verordening precariobelasting 2017

8 Verordening afvalstoffenheffing 2017

9 Verordening brug- schut en havengelden

10 Verordening hondenbelasting 2017

11 Verordening marktgelden 2017

12 Verordening rioolheffing 2017

13 Verordening rechten begraafplaatsen

14 Verordening toeristenbelasting 2017

15 Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020

16 Begrotingswijziging BBV

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=de35d9e4-2c19-44b8-af9b-de1e5a414e59&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 17 november 2016

o.a.

6 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte  

In deze kadernota staat centraal wat inhoudelijk nodig is om het gebruik, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en daarmee de regie te verbeteren. Onderdeel hiervan is een kaart met de hoofdstructuur en een kaart met 3 kwaliteitsniveau’s (Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure. De Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte past bij de lijn die wordt ingezet met de in uw Raad voorliggende Ruimtelijke Strategie Utrecht en loopt vooruit op de ontwikkelingen rond de omgevingswet. Voorliggend kader kan worden gebruikt voor het opstellen van omgevingsvisies.

7 Beleid exploitatie Utrechtse wateren            

Geagendeerd door dhr. Sienot, D66, mevr. Paardekooper, GroenLinks, dhr. Van Eijndhoven, VVD en de heer Isik, PvdA. D66 wil graag met de wethouder in gesprek over een werkbare introductie van het nieuwe beleid voor schone lucht en een open speelveld voor nieuwe toetreders op de Utrechtse wateren. Zij begrijpen de achtergrond voor de nieuwe spelregels die het college voorstelt, maar zij willen ook een aanpak die samen met de stad wordt bepaald en waarbij ondernemers een serieuze kans krijgen om zich aan te passen aan het nieuwe beleid, zonder dat ze met onrealistische kosten worden opgezadeld en waarbij ook daadwerkelijk op overlast wordt gehandhaafd. Hierover gaan zij naar aanleiding van de RIB graag met de wethouder in gesprek. De VVD wil graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden aan ondernemers over de situatie na 2022. Ook over de betrokkenheid van ondernemers over de inrichting van het proces daar naartoe is een punt waarover de VVD graag in gesprek gaat met de wethouder. In de commissievergadering wil de PvdA fractie van het college horen waarom het college zijn handhaving en toezichtstaak onvoldoende uitvoert. Een andere zaak waar ze discussie over willen, is de duurzaamheidsdoelstelling van het college op de Utrechtse wateren. Hoe gaat het college meer oplaadpunten realiseren? Hoe wil het college hout branden op de boten tegengaan? En hoe kunnen ze de eigenaren van boten faciliteren om hun boten te verduurzamen door met elektrische boten te varen.

8 Proces rondom toekomstvisie AVU  

Geagendeerd door mevrouw Bollen, GroenLinks en mevr. Uringa, CU. GroenLinks heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de beperkte zeggenschap van Utrecht in AVU verband en daarmee de beperking om voor Utrecht belangrijke zaken (de duurzaamheidsambitie en social return) in voldoende mate binnen AVU verband te realiseren. GroenLinks ziet in de stukken hier geen voorstel voor verbetering terug, terwijl dit wel wordt benoemd in de commissie brief. Tevens is het moment waarbij gesproken wordt over een toekomstvisie een goede gelegenheid om kritisch naar de AVU-doelstelling te kijken. GroenLinks ziet graag dat bij het vaststellen van de toekomstvisie AVU de doelstelling aangepast wordt aan deze tijd: maximaal terugbrengen van de restafvalstroom die verbrand wordt en primair inzetten op het hoogwaardig verwerken van afvalstoffen (afval = grondstof). Daarnaast stelt GroenLinks voor om het zeggenschap van de deelnemende gemeenten meer in verhouding te brengen met de omvang. De ChristenUnie vraagt zich aanvullend af of we dit debat niet moeten voeren in het licht van het aflopende contract van AVU (eind 2018). Indien de gemeente voornemens is opnieuw aan te besteden kunnen we met elkaar de randvoorwaarden en doelen bespreken.

9 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

Op 25 maart 2016 heeft ASR Vastgoed Vermogensbeheer (ASR) een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van het bestaande pand Neude 11 (voormalig postkantoor) aan de zijde van de Oudegracht ná sloop van het bestaande bijgebouw (trafogebouw), het bouwen van hefplateau’s aan de Drakenburgstraat, het aanpassen van de gevels alsmede voor het gebruiken van het pand ten behoeve van detailhandel, een maatschappelijke functie (bibliotheek), horeca en een inpandige openbare fietsenstalling. De vergunningsaanvraag is op onderdelen in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad”. Voordat een vergunning kan worden verleend moet daarvoor eerst een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven door de gemeenteraad.

10 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd. Dit raadsvoorstel is eerder besproken in de commissie Stad en Ruimte van 29 september.

10.1 Bestemmingsplan Kanaalweg 59 / Wilhelminawerf            

11 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening  

Het bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening is een correctieve herziening van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. Na vaststelling van de 1e herziening is een technische omissie geconstateerd. Het betreft de begrenzing van de aanduiding P (parkeerterrein) op de verbeelding in de woonbestemmingen. De herziening heeft uitsluitend betrekking op de verbeelding in de Woonbestemmingen.

12 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016  

Het plan Actualisering diverse gebieden 2016 voorziet een aantal locaties binnen het grondgebied van de gemeente van een actuele juridisch planologische regeling. Daarnaast fungeert dit plan voor een aantal locaties als een reparatieplan; kleine omissies worden met dit plan hersteld. Ook zijn in dit plan een aantal (rest)groenstroken opgenomen die na verkoop nu de bestemming wonen krijgen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=514f1396-f4e3-4db0-a19e-a31dc8a86664&FoundIDs=&year=2016

13 Voorontwerp inpassingsplan kantoren  

De gemeenteraad is verzocht haar standpunt kenbaar te maken over het voorontwerp inpassingsplan kantoren tijdens een hoorzitting op 14 december 2016.

14 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’    

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA, dhr. te Ronde, D66, dhr. Gilissen, VVD en dhr. Post, PvdA. Het college geeft aan tegen juridische bezwaren op te lopen bij de uitvoering van de motie. De fracties zijn overtuigd dat dit komt omdat de motie te beperkt is uitgelegd en er geen pogingen zijn om alternatieve scenario’s te onderzoeken dan een één-op-één financiële bijdrage door de Woonboulevard. De mogelijkheden daarvoor kwamen in de Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober al aan de orde. De agenderende fracties rekenen erop vóór de behandeling informatie te ontvangen over het voorbeeld in Ede, waar tijdens de RIB over gesproken is. De fracties willen dat het college opnieuw aan de slag gaat om snel tot een werkbare oplossing te komen, waarbij de motie wordt uitgevoerd en de Woonboulevard op korte termijn een proef met een blauwe zone heeft.

15 Particuliere Vakantieverhuur & Shortstay            

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA. De CDA-fractie is blij dat het college stappen lijkt te gaan zetten om ontduiking van toeristenbelasting tegen te gaan. In de brief noemt het college een aantal bouwstenen voor de regulering van de markt voor vakantieverhuur en shortstay, zoals aantal huurders en duur van de verhuur. Op een aantal onderdelen wil de fractie nader ingaan: a. de handhaving wordt nu beperkt tot spontane naleving en reacties op klachten. Wat het CDA betreft mag hier een – zeker bij de start – intensievere aanpak op om alle verhuurders in beeld te krijgen. Zeker waar het om sociale huurwoningen gaat. Graag spreken ze daar ook doelstellingen bij af. b. de regelingen wat betreft het maximale aantal dagen en het maximale aantal personen lijken helder, maar bieden wellicht onvoldoende maatwerk om uitvoerbaar te zijn. De aard van de verhuring is daarbij van belang. De CDA-fractie wil graag benadrukken dat er een sluitende aanpak komt qua categorieën voor hotels, B&B en shortstay/vakantieverhuur. Tot slot is het CDA benieuwd naar de insteek van de city deal en de voortgang daarop. De fractie hoopt dat het college daarin ook wil zoeken naar mogelijkheden om bestanden te koppelen om handhavingen en belastinginning te vergemakkelijken.

16 Raadsbrief: Duiding stadsgesprek het nieuwe centrum  

Geagendeerd door mevr. Bollen, GroenLinks en dhr. Koning, D66. GroenLinks wilt graag in debat met collega’s en het college over de gegeven duiding van de ‘kwesties’, met name over het mobiliteitsvraagstuk rond Westplein/Lombokplein, wel of geen grote publieksfunctie, het park en het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid/groen. Met het debat over deze stukken geeft GroenLinks de voor haar gewenste richtingen aan het college mee voor de ontwikkeling van het beurskwartier en Lombokplein. D66 gaat graag in op het verzoek van het college om de keuzedocumenten en uitkomsten van het stadsgesprek m.b.t. de Structuurvisie Tweede Fase Stationsgebied te bespreken in commissieverband. Op deze manier kan de raad richtingen en accenten meegeven waaraan een gedragen structuurvisie tegemoet moet komen. D66 wil in dit debat met name ingaan op de aspecten mobiliteit, duurzaamheid en energie, functies en ontwikkelstrategie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=551ae71b-da22-44b1-a7e8-77ed856ddf6f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsinformatiebijeenkomst – 17 november 2016

1.a Citydeal Inclusieve Stad

1.b Commissiebrief uitkomsten citydeal.

2 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en verlenging subsidie opdracht Spelenderwijs Utrecht

3 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017

4 Raadsbrief sportnota 2017-2020

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f4e12cd8-5d01-4fed-95c2-41266cad65e7&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

4-11-2016         Inzet toezicht en handhaving Lombok

4-11-2016         Diverse toezeggingen tbv slotdebat Programmabegroting 2017

2-11-2016         Beantwoording toezeggingen PB 2017 Werk en Inkomen

2-11-2016         Eindrapport en aanpak Werkklimaat Werk en Inkomen

1-11-2016         Duiding stadsgesprek ‘het nieuwe centrum’

1-11-2016         Monitor Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

4-11-2016         Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen

1-11-2016         Voortgang Utrecht Zijn We Samen

28-10-2016        Aanpak personen met verward gedrag Utrecht Midden-West

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-11-2016         Voortgang Opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk

4-11-2016         Verhuur Vredenburg 40

1-11-2016         Bestemmingsplan Kanaalweg 59 / Wilhelminawerf

1-11-2016         Ingebruikname verkeersmodel VRU 3.3u

31-10-2016        Evaluatie Herenroute

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 28 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 28 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bewonersenquête 24 oktober 2016 over het bezoek aan parken en recreatiegebieden

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Warmtenetwerk Warmtenieuws

–      Eerste ZonneHub van Nederland in Etten-Leur

–      Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

–      Energiebedrijven leggen bal bij overheid en willen minister van Klimaat

–      Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

–      Transitie naar aardgasvrije gebouwde omgeving

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Nieuwe radar toont luchtkwaliteit in Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Agenda gemeenteraad 3 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   Diverse berichten

–      Burgerinitiatief tegen lichtvervuiling in Utrecht

–      Universele ambtenaar is ramp voor gemeente

–      “Utrecht, onderdeel van de megastad”

–      B&W gevraagd tegen zichzelf handhavend op te treden

–      Ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

–      Pop-up restaurant aan Catharijnesingel 1 april open

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bewonersenquête 24 oktober 2016 over het bezoek aan parken en recreatiegebieden

De gemeente huurt voor veel geld een derde geldstroomvehikel van de Universiteit Twente om vragen te stellen die zo fout zijn dat een eerstejaars student zich er al voor schaamt.

Vraag 6: “Wanneer kiest u voor de fiets in plaats van de auto als er betaald moet worden voor het parkeren van de auto bij een bezoek aan een recreatiegebied?”

Deze vraag gaat uit van autobezit dan wel een min of meer geregeld gebruik van een auto. In plaats van fietsen kan er eventueel ook gelopen worden en/of met het openbaar vervoer worden gereisd.

De vragenlijst gaat impliciet ook uit van het goeddeels ontbreken van buurtgroen (- voor zover het er is wordt het langzaam maar gestaag uit de stad gesloopt -) en het afleggen van flinke afstanden om zo af en toe eens groen van dichtbij te zien.

Over de eventueel bestaande wens an-sich om groen op flinke afstand van huis te beleven in plaats van dicht bij huis, geen vragen en over de beleving van het groen evenmin.

(Van een correspondent)

 

Leidseweg 131 te Utrecht, HZ_WABO-16-32186

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 149193. Gepubliceerd op 27 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-149193.html

Hier is de (enige) bijlage bij de aanvraag wel bijgevoegd.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Warmtenetwerk Warmtenieuws

Interessante digitale nieuwsbrief van de Stichting Warmtenetwerk. Gratis abonneren via www.warmtenetwerk.nl.

 

Eerste ZonneHub van Nederland in Etten-Leur

De lokale Rabobank in Etten-Leur biedt het dak van haar kantoor als eerste in Nederland aan als ZonneHub. Onder een ZonneHub wordt verstaan een dak met zonnepanelen die zijn aangeschaft door omwonenden.

De bewoners kunnen al meedoen vanaf één zonnepaneel, waarmee een deelnemer direct zijn energienota verlaagt. Er is ruimte voor in totaal 170 zonnepanelen. Betrokken bij de realisatie en het aanbieden van de ZonneHub is Eneco. “Wij zijn erg enthousiast over de ZonneHub van Eneco”, laat directeur particulieren Ger de Weert van Rabobank West-Brabant Noord weten.

(duurzaamgebouwd.nl, 25 oktober 2016)

http://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20161024-eerste-zonnehub-van-nederland-in-etten-leur

 

Bedrijven willen een gelijk speelveld. In de gemeenten moeten de meters worden gemaakt.

Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

Het Nederlandse bedrijfsleven doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Negenendertig spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie. Zij willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040. Er moet een minister voor economie, klimaat en energie komen die zorgt voor samenhang in het beleid. Verder wordt gepleit voor het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen. Ook is er behoefte aan een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

(Foodholland.nl, 25 oktober 2016)

http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=185649\

 

Energiebedrijven leggen bal bij overheid en willen minister van Klimaat

Onder aanvoering van onder meer Shell en Eneco, toch niet de meest klimaatvriendelijke bedrijven, wil een club van veertig bedrijven dat de overheid haast maakt met de energietransitie en daar ook nog eens ‘hoge prioriteit’ aan geeft.

Naar eigen zeggen omarmen de deelnemers aan de Transitiecoalitie de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken vorig jaar. En om die doelen te bereiken moet de overheid aan de slag. Om hen te helpen, heeft de club, waar veel energiebedrijven, bouwers, Havenbedrijven en ingenieurs inzitten, een wensenlijstje gemaakt voor nieuwe regeringen.

 • Om te beginnen moet er een klimaatwet komen, om te zorgen dat wat in Parijs is afgesproken ook gerealiseerd wordt. Om op koers te blijven moeten er tussendoelen komen die in 2030 en 2040 gehaald moeten zijn.
 • Om dit allemaal in goede banen te leiden, moet er een nieuw ministerie worden gecreëerd, voor economie, klimaat en energie. Dat zou betekenen dat de functies van minister Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in elkaar worden geschoven.
 • Om alles te controleren moet ook een onafhankelijke klimaatautoriteit worden aangewezen, die zorgt dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ook als er een andere regering is.
 • Omdat voor niets alleen de zon opgaat, stelt de coalitie voor een nationale investeringsbank op te zetten, waarmee innovatie en energieprojecten gefinancierd kunnen worden.

In Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden Celsius moet blijven ten opzichte van de gemiddelde temperatuur vóór de industriële revolutie (die in de 19de eeuw begon). De klimaatdeal werd begin deze maand goedgekeurd door het Europees parlement, waarmee het akkoord ook echt van kracht is. Vandaag is in Rotterdam een nationale Klimaattop, om te bespreken hoe de afspraken uit Parijs worden gehaald.

Pleidooi voor nieuw Deltaplan

Voor Nederland houdt dat in dat de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent verminderd moet zijn in 2050. Om dat te halen is volgens de TransitieCoalitie meer nodig dan het huidige beleid, dat versnipperd is en waarbij het ontbreekt aan lange termijnvisie.

De club pleit voor een nieuw Deltaplan, met ruimte voor ondernemers. De omslag van ouderwetse energievoorziening (lees kolencentrales, fossiele brandstoffen) naar een duurzamere (wind en zonne-energie) zorgt voor nieuwe manieren om geld te verdienen en nieuwe banen. De nieuwe minister krijgt als het aan de initiatiefnemers ligt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat alle kansen van de nieuwe economie ‘worden verzilverd’.

Goede bedoelingen Shell

Dat oliemaatschappij Shell zich weer van zijn beste kant laat zien, is niet voor het eerst. De oliereus loopt voorop met goede bedoelingen, maar verwaarloost haar core-business (het oppompen van zo veel mogelijk olie) ondertussen ook niet. Redacteur Frederieke Hegger sprak ze er onlangs in een vlog op aan: http://www.rtlnieuws.nl/economie/energiebedrijven-leggen-bal-bij-overheid-en-willen-minister-van-klimaat

(RTLNieuws.nl, 26 oktober 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/economie/energiebedrijven-leggen-bal-bij-overheid-en-willen-minister-van-klimaat

 

Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Veertig (40) spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert.

De Transitiecoalitie roept de komende regering op om:

 • een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
 • een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
 • een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
 • een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren. Naast de Klimaatwet doet de Transitiecoalitie daarom de oproep aan het komende kabinet om een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke autoriteit aan te wijzen die gemaakte afspraken over kabinetten heen borgt en om een nationale investeringsbank aan te wijzen die investeringen mogelijk maakt in vergroenende innovatie en grote energieprojecten.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. Op dit moment is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over verschillende departementen en ligt de focus op de korte termijn. Om de noodzakelijke reducties te behalen is ambitie nodig en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Wij vragen om een meerjarig kader voor een versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De transitie naar een nagenoeg CO2-neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan. Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en forse inspanningen leveren. De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. In de visie van de Transitiecoalitie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle uitvoering.

In de voorgestelde klimaatwet dienen concrete tussendoelen te zijn vast gelegd voor 2030 en 2040. De aanbevolen minister voor economie, klimaat en energie maakt mogelijk dat de kansen van de nieuwe economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit borgt de gemaakte afspraken voor de lange termijn door te verbinden en de partijen aan te spreken op een voortvarende en consistente uitvoering, terwijl de genoemde nationale investeringsbank de grote investeringen mogelijk maakt die nodig zullen zijn.

Het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit wekelijks. In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de volgende bedrijven en organisaties verenigd:

Achmea, Aegon, Alliander N.V., Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, HaskoningDHV, DNV GL, DONG Energy, Dura vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides Industriewater, Friesland Campina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Heijmans, Heineken, IBM, Indorama Ventures Europe BV, KPN, NS, Nuon Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens Nederland, Van Oord, Zeeland Seaports.

(Portofrotterdam.com, 25 oktober 2016)

https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/bedrijfsleven-roept-overheid-op-tot-maken-van-klimaatwet

Zie verder: https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/pleidooi-voor-versnelling-van-de-energietransitie.pdf

 

Transitie naar aardgasvrije gebouwde omgeving

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’.

Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest wordt aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.

(Gemeente.nu, 27 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/10/Transitie-naar-aardgasvrije-gebouwde-omgeving-2906130W/

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Nieuwe radar toont luchtkwaliteit in Utrecht

Bewoners in de Utrechtse binnenstad kunnen vanaf zondag thuis van achter hun computer zien hoe schoon de lucht in hun buurt is. Op de site www.luchtradarutrecht.nl, die zondag in de Winkel van Sinkel gelanceerd wordt tijdens Culturele Zondag Win-Win, geeft een actuele kaart van Utrecht aan hoe schoon de lucht is in de binnenstad. Hiervoor worden data van tien nieuwe meetstations gebruikt.

In Utrecht wordt de luchtkwaliteit al gemeten door twee meetstations van het RIVM. De data van Luchtradar Utrecht zijn vrij beschikbaar voor het publiek. Volgens mede-initiatiefnemer Robbert Maas, sociaal ondernemer van het Utrechts projectbureau SOON en tevens producent van Culturele Zondag Win-Win, gaat het om een project voor een half jaar. Bij het project zijn ook de gemeente Utrecht, fabrikant van straatmeubilair JCDecaux en Culturele Zondagen betrokken. ,,We hebben de ambitie om het aantal meetstations in de toekomst uit te breiden tot honderd, zodat er een netwerk ontstaat over de hele stad”, zegt Maas.

Kleuren op de kaart geven aan of de lucht schoon of vuil is. ,,Een buurt kan rond negen uur rood gekleurd zijn door de uitstoot van het autoverkeer in de ochtendspits. In de loop van de dag wordt dat deel van de stad waarschijnlijk weer groener op de kaart.” De meetstations met hoogwaardige luchtkwaliteitssensoren komen te hangen op tien vrijstaande reclamepanelen. De data worden om de 10 seconden ververst.

Aan de hand van de actuele luchtkwaliteit kunnen Utrechters bijvoorbeeld hun fietsroute aanpassen. De resultaten van de meetstations zijn ook zichtbaar op het digitale publieksinformatiescherm op de Stadhuisbrug.

Door te klikken op een specifiek meetstation krijgt de bezoeker informatie over hoe de luchtkwaliteit daar eerder was. In totaal plaatst Luchtradar Utrecht twaalf meetstations. Twee meetstations komen naast de meetstations van het RIVM, zodat gecontroleerd kan worden of de data afwijken van die van de stations van het RIVM.

(AD.nl, 25 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-radar-toont-luchtkwaliteit-in-utrecht~afdf62a4/

De luchtradar-website meldt:

“Deze website is in ontwikkeling. Vanaf 30 oktober zijn we live.”

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda gemeenteraad 3 november 2016

o.a.

 1. Aanbieden Initiatiefvoorstel de heer de Vries (GroenLinks) : vuurwerk

5 Aanbieden Initatiefvoorstel de heer Meijer (D66): onconventionele maatwerkoplossingen

6 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

7 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

8 Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f90a6e7a-9f15-41bd-8751-165471c14e4b&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

26-10-2016        Skaeve Huse en tijdelijke huisvesting, Leidsche Rijn Centrum

25-10-2016        Aanbieding erratum Programmabegroting 2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

27-10-2016        Statushouders en instroom in werk

25-10-2016        Transformatieagenda en Voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

24-10-2016        Evaluatie Cultuur voor ieder kind

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

27-10-2016        Aanpak sanitaire voorzieningen in centrum en parken

27-10-2016        Nota bodembeheer 2017-2027

27-10-2016        Utrechtse Bodemenergie Agenda

27-10-2016        Afbouw nazorg bodemsanering Griftpark

26-10-2016        Bestemmingsplan Rijnvliet

26-10-2016        Tijdelijk gedogen terras Klein Berlijn

26-10-2016        Fietsparkeren bij Utrecht CS

26-10-2016        Voortgang NRU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Burgerinitiatief tegen lichtvervuiling in Utrecht

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn werkt aan een burgerinitiatief tegen lichtvervuiling.

Samen met Milieucentrum Utrecht wil ze de gemeente overtuigen om ’s nachts wat minder lampen aan te doen.

Parken, groenstroken en watergangen kunnen in hun ogen best donker blijven, vindt het platform. De onnodige verlichting is niet alleen slecht voor het milieu, het heeft ook effect op vogels, vleermuizen en insecten.

Met een flinke stapel handtekeningen willen het platform en het Milieucentrum wethouder Van Hooijdonk volgende week aanmoedigen om dit thema met de raad te bespreken.

(RTV Utrecht, 22 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1539941/burgerinitiatief-tegen-lichtvervuiling-in-utrecht.html

 

Universele ambtenaar is ramp voor gemeente

Kennis van het vakgebied, ervaring en deel uitmaken van het ‘collectieve geheugen’ doen kennelijk niet meer ter zake.

De ingrijpende Omgevingswet treedt pas in 2019 in werking maar werpt nu al zijn schaduwen vooruit. Bij de nieuwe wet horen een andere werkwijze, houding en gedrag van gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Enkele kernbegrippen van deze ‘cultuurverandering’ zijn: niet sectoraal, maar integraal werken, een ‘ja tenzij’ mentaliteit jegens initiatieven van burgers en bedrijven en verbetering van externe communicatie. Op zichzelf prima, maar met de introductie van de ‘universele ambtenaar’ dreigt dit veranderingsproces compleet te ontsporen. (……..)

(Gemeente.nu, 24 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Opinie/2016/10/Universele-ambtenaar-is-ramp-voor-gemeente-2902999W/

 

“Utrecht, onderdeel van de megastad”

Tot voor kort mocht in de stad Utrecht niet hoger gebouwd worden dan de Dom en koesterde de stad haar imago als ‘de kleinste grote stad’. Een stad die grootstedelijke voorzieningen koppelt aan een dorps karakter werd gezien als de ideale plek om te wonen en werken. Inmiddels lijkt dat achterhaald.”

(DUIC, 23 oktober 2016)

https://www.duic.nl/opinie/utrecht-onderdeel-megastad/

Geen Utrechter die wat gevraagd wordt (of het is via hondsberoerde enquêtes waar met goed fatsoen geen conclusie aan te verbinden valt).

Het bovenstaande is het verhaal van de onroerend goed wereld, van het college van B&W en van de ja-knikkende gemeenteraad. Dat allemaal leuk gebracht door de broodschrijvers van DUIC, die indirect in gemeentedienst zijn.

 

B&W gevraagd tegen zichzelf handhavend op te treden

Verzoek tot handhaving buiten werkingstellen verkeerslichten Amsterdamsestraatweg

Aan het college,

Hierbij verzoek ik u handhavend op te treden tegen uzelf. Het college, althans wethouder Van Hooijdonk die verkeer in haar portefeuille heeft, heeft besloten een drietal verkeerslichtinstallaties op de Amsterdamsestraatweg buiten werking te stellen. Eerst op proef en vervolgens definitief. Hoewel bewoners en winkeliers unaniem zijn in hun kritiek, spreekt wethouder van Hooijdonk van een succesvolle proef waarvoor veel steun zou bestaan.

Die steun komt in elk geval niet van de bewoners en winkeliers wonend en werkend op het betreffende stuk Amsterdamsestraatweg. Inmiddels is een 70-jarige vrouw doodgereden, wat waarschijnlijk niet het geval was geweest als deze vrouw gebruik had kunnen maken van één van de door verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen. U bent er ongetwijfeld mee bekend dat de Amsterdamsestraatweg volgens RTL de gevaarlijkste weg is in Nederland.

Ik heb er bij herhaling op aangedrongen dat er maatregelen worden genomen om de Amsterdamsestraatweg minder gevaarlijk te maken voor overstekers (fietsers en voetgangers). De wethouder vond het kennelijk niet nodig om op die herhaalde verzoeken ook maar te reageren. Een

officieel verzoek om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur en om beveiligde oversteekplaatsen te realiseren werd eerder namens de wethouder, ook bij besluit op bezwaar, geweigerd.

Nu het college, althans de verantwoordelijk wethouder, niet genegen is ook maar te reageren op mijn herhaalde verzoeken (en die van vele andere bewoners op de Amsterdamsestraatweg!) om de onveiligheid op de Amsterdamsestraatweg tegen te gaan en, integendeel, die onveiligheid zelfs heeft menen te moeten vergroten door verkeerslichtinstallaties buiten werking te stellen, doe ik u bij deze een officieel verzoek om handhavend op te treden.

Voor het buitenwerking stellen van verkeerslichten is net zo goed een verkeersbesluit nodig als voor het plaatsen van verkeerslichtinstallaties. Voor zover mij bekend heeft het college geen verkeersbesluit genomen om de verkeerslichtinstallaties buitenwerking te stellen, althans het besluit is niet aan de betreffende bewoners en winkeliers bekend gemaakt, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om daar bezwaar tegen te maken en daar beroep tegen in te stellen.

Het buitenwerkingstellen van verkeerslichten, zeker als het de bedoeling is ze definitief te verwijderen, zonder een daartoe strekkend verkeersbesluit bekend te maken is illegaal. Ik verzoek u aan die illegale situatie zo spoedig mogelijk een eind te maken.

U dient binnen 8 weken een besluit te nemen.

 1. van Oosten

(Mail 25 oktober 2016)

 

Ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden Leidsche Rijn, e.o. 1e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALIDGLR1HERZ-ON01gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de volgende gebieden in Leidsche Rijn:

 1. Winkelcentrum Terwijde;
 2. Van Lawick van Pabstlaan 1A (Veldhuizen);
 3. twee kavels aan de Haarlerberg, gelegen naast Haarlerberg 52 (Veldhuizen);
 4. Voorn, gelegen rondom de Strijlandweg, inclusief de woningen gelegen aan Strijlandweg 1/1A en Park Voorn 3;
 5. Rijksstraatweg e.o., betreffende de lintbebouwing aan Rijksstraatweg nummers 6 t/m 34, en het achterliggend bedrijventerrein grenzend aan de noordzijde van de Strijkviertelplas (deel Rijnvliet en deel Oudenrijn);
 6. Strijkviertel/Rijnvliet, betreffende het Sportpark Rijnvliet en ten zuiden hiervan het gebied Strijkviertel tot aan de grens met de A12, en de Strijkviertelplas;
 7. Lintbebouwing langs de smalle Themaat en Thematerweg en achterliggende natuurgebied;
 8. gebied gelegen nabij het verkeersplein Hooggelegen.

Het doel van het bestemmingsplan is om de algemene regels met betrekking tot parkeergelegenheid uit het bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o.’ te herzien door deze aan te passen aan het geldende parkeerbeleid. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 56818. Gepubliceerd op 26 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-56818.html

 

Pop-up restaurant aan Catharijnesingel 1 april open

Het pop-up restaurant Roost aan de Singel op het Utrechtse Paardenveld gaat 1 april open en sluit op 31 oktober weer de deuren. Dat is besloten in overleg met horeca-ondernemer Sidney Rubens, laat de gemeente weten.

Het horecaplan is al maanden bekend. Begin deze maand is de omgevingsvergunning verleend. Rubens, de man achter Strand Oog in Al en restaurant Brass aan het Janskerkhof, kan zijn zaak aan de Catharijnesingel daarmee gaan bouwen.

Het stukje braakliggend terrein is ontstaan na de aanleg van de singel tussen de Weerdsingel en Hoog Catharijne. Een plan om daar een cultuurhuis te bouwen sneuvelde. Om het terrein een invulling te geven wil Rubens er een tijdelijk restaurant beginnen.

De zaak krijgt een parkachtig karakter en is alleen open met mooi weer. Het wordt geen stadsstrand. In principe is het pop-up restaurant bedoeld voor één jaar, maar als het een groot succes blijkt kan het daarna een meer permanent karakter krijgen.

(RTV Utrecht, 25 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540240/popup-restaurant-aan-catharijnesingel-1-april-open.html

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Verkeersdrama in Pijlsweerd

o     Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

o     Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

–    Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

–    Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

–    ‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

–    Grote gemeenten blijven sterk groeien

–    Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125034. Gepubliceerd op 12 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Een van de twee bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de bijlage in levende lijve digitaal op te halen.

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-27635

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125033. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125033.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de drie bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Castellumlaan te De Meern, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125576. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125576.html

In de aanvraag staat als straat vermeld: Dorpsplein in Vleuten, zonder nadere locatie-vermelding. Nu verschijnt er een rectificatie met een geheel andere locatie erin, met daarin nog steeds de straat Dorpsplein in de Meern.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 verkeerde (nl. Dorpsplein De Meern) bijgevoegd

Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 9 bijlagen en de juiste aanvraag in levende lijve digitaal op te halen.

De aanvraag maakt geen melding van herplant van bomen.

DIT DEUGT VAN GEEN KANTEN.

Overigens is de verkeerde locatiemelding pas gezien na de veel te late bekendmaking ven de verlenging van de besluittermijn. Erg slordig. Snappen ze het wel allemaal in dat stadskantoor?

Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

Het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125510. Gepubliceerd op 13 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

De vergunningaanvraag maakt (vraag 2) gewag van de herplant van 2 bomen, niet 34 ! DEUGT NIET.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 7 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Wattlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-28253

Het kappen van 14 bomen en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125527. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125527.html

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Laan van Minsweerd te Utrecht, HZ_WABO-16-28251

Het kappen van 5 bomen en het herplanten van 7 bomen

Herplant van gekapte bomen is niet mogelijk.

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

 

Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

Krommerijn, sectie A, perceelnummer 0 te Utrecht, HZ_WABO-16-28779

Het realiseren van een aanmeerplaats

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127508. Gepubliceerd op 16 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127508.html

In eendrachtige samenwerking realiseren het Hoogheemraadschap (met zijn bijna honderd vergunningen voor het varen met plezierbootjes) en de gemeente Utrecht (bouwvergunningen) de teloorgang van de Krommerijn als natuurgebied.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

Kennedylaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-28214

Het bouwen van een tijdelijke padelbaan

Datum ontvangst aanvraag: 07-09-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125022. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125022.html

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

Vergunning echter al verleend vier dagen voor de bovengenoemde publicatie: 08-09-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127469.html

Dit is gewoon bedrog. Niks belangenafweging.

Dit gebeurt vele keren per jaar. B&W en de toeziende gemeenteraad moeten vertrouwen verdienen. Ze hebben daarin nog heel wat kilometers te maken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Verkeersdrama in Pijlsweerd

De Utrechtse wijk Pijlsweerd zucht onder de verkeersoverlast. Use Harms en Bouwe van den Ende luiden de noodklok.

Twee weken geleden publiceerde de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd een zorgwekkend rapport over de actuele verkeerssituatie in Pijlsweerd. De conclusie: ‘Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd

verslechterd’, Doel van het rapport is niet om gelijk te krijgen, maar om de gemeente Utrecht

inzicht te geven en haar te motiveren tot actie.

Succes heeft vele vaders.

Meer dan een jaar geleden heeft Utrecht een ‘knijp’ aangelegd bij de Pijlsweerdse Monicabrug. Doel was verkeer op de Weerdsingel te weren om zo de luchtkwaliteit op deze straat te verbeteren. De luchtkwaliteit is er verbeterd, dat doet het overigens al jaren, maar de negatieve gevolgen die deze ingrijpende rnaatregel ook met zich meebracht zijn nog steeds niet aangepakt. De problemen,

veroorzaakt door deze lokale maatregel, zijn zelfs voelbaar buiten Pijlsweerd.

Chaos

Chaos en lange files van de Daalsetunnel, via de Oudenoord, tot aan de Adelaarstraat.

Overlast op de Acaciastraat. Verkeerslichten die gevaarlijk gedrag en door rood rijden uitlokken op het kruispunt Monicabrug. Sterk afgenomen leefbaarheid in de Kaatstraat. Straten in de wijk waar kinderen niet meer veilig kunnen spelen, zoals de Balkstraat. En als ‘stank voor dank’ loop je als bewoner langs de stinkende stilstaande rij auto’s op de Oudenoord de stad in. Een oplossing om deze averechtse effecten aan te pakken, is er nog steeds niet. Wij, Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, vinden de ‘knijp’ dan ook nog geen succes.

Ons rapport ‘Milieunorrn gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd’ legt bloot dat er onvoldoende

wordt gewerkt vanuit een integrale visie of doelstelling. Het rapport leidde tot veel instemmende reacties van bewoners van Utrecht. Vanuit de gemeente en de raad bleef het

echter angstvallig stil. Tot deze week. Een uitnodiging voor overleg met de gemeente over ons rapport. Op hoofdlijnen trekken we dezelfde conclusies; maar of de problemen die zijn ontstaan door de ‘knijp’ ook worden opgelost?

We hebben de toezegging gekregen voor een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over de averechtse effecten van de ‘knijp’, Of dit ook gaat leiden tot de gewenste daadkracht is de vraag.

Wie neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ‘knijp’? Niet alleen voor de successen, maar ook voor de negatieve gevolgen. Wie durft met de bewoners en ondernemers reële oplossingen te bedenken die gezondheid, veiligheid en leefbaarheid daadwerkelijk verbeteren?” (AD.nl, 10 september 2016)

www.ad.nl

 

Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

Europa staat aan de vooravond van zijn grootste autoterugroepactie. In eerste instantie gaat het om zo’n 8,5 miljoen sjoemeldiesels, allemaal van Volkswagen. Met de andere merken erbij kan dat aantal oplopen tot 20 miljoen.

Fabrikanten moeten de sjoemelsoftware – waarmee ze de uitstoottesten manipuleerden – verwijderen. Die werkt in het laboratorium optimaal, maar op de weg leidt die er juist toe dat de auto’s minder schoon rijden dan mogelijk is. Als Volkswagen en andere frauderende fabrikanten niet binnen een paar weken beginnen met het verwijderen van de software en lidstaten weigeren hen te dwingen, sleept Brussel die lidstaten voor het Hof.

In heel Europa rijden naar schatting 20 miljoen diesels rond die veel meer uitstoten dan wettelijk mag. De uitgestoten NOx en minieme stofdeeltjes zijn er de oorzaak van dat elk jaar 72.000 mensen voortijdig overlijden. Dat is evenveel als er door verkeersongelukken omkomen, aldus een boos Euro-

pees Parlement gisteren in Straatsburg.

Hete adem

Met de hete adem van dat parlement in de nek gaat Industriecommissaris Bienkowska over

tot actie. Lidstaten die weigeren haar wetgeving uit te voeren, sleept ze voor de rechter. “De industrie werkt al achttien jaar met die sjoemelapparatuur. Als regels niet worden nageleefd, dan moeten we dat aanpakken.”

De lakse houding van industrie en lidstaten – tot nu toe werken alleen Denemarken en Finland goed mee – noemde ze ‘ontmoedigend en teleurstellend’ en ‘schadelijk voor het vertrouwen’. Haar dreigende gang naar de rechter is een effectief wapen tegen belangrijke autoproducerende landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Rechters kijken immers niet naar industriële belangen, maar naar wetteksten.

De vaart kwam er gisteren in bij de behandeling van een tussenrapport van de parlementaire onderzoekseemmissie naar Dieselgate. Die is nu een aantal maanden bezig, de laatste weken ook met verhoren van hoofdrolspelers. Steeds duidelijker tekent zich af dat vooral lidstaten en nationale toezichthouders hun werk niet deden.

“In Amerika hebben ze de industrie simpelweg gevraagd: hoe komt het toch dat jullie auto’s in het laboratorium zo veel schoner zijn dan op de weg? De eerste vijf keer dat de Amerikanen dat vroegen, werd er keihard gelogen. Daarna zeiden de Amerikanen: laat ons maar eens zien hoe jullie testen. En toen het bedrog bleek, heeft Obama de frauderende industrie onmiddellijk bij de kladden gegrepen en boetes en schadevergoedingen opgelegd. In Europa hebben lidstaten die vragen allemaal niet gesteld, en Brussel is deel van de omerra”, aldus Claude Turmes van de Groenen.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, een van de twee rapporteurs van’ de onderzoekscommissie, is ‘heel blij’ met de plotse, assertieve benadering van Bienkowska. “Zij is

helemaal klaar met Volkswagen, dat geen sjoege geeft, geen gebaar maakt naar zijn klanten,

en ze wijst ook steeds duidelijker de lidstaten als schuldigen aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de typegoedkeuring van 20 miljoen auto’s, die eigenlijk nooit op de weg hadden mogen komen. Zij zijn ook de enigen die die typegoedkeuring weer kunnen intrekken.”

Eigen belang

Bienkowska zelf zei dat ze niet handelt tegen, maar in het belang van de industrie. “Ik doe alles om haar te laten floreren en concurrerend te laten zijn, maar nu – en ik hoop dat de sector dat eindelijk zelf ook gaat inzien – moet ik in haar eigen belang streng zijn.” Intussen kijkt haar collega van Justitie Jourovà samen met consumentenorganisaties naar mogelijkheden voor schadevergoeding aan gedupeerde autokopers.

De onderzoekscommissie hoort de komende weken vooral (ex-)rministers. Volgens Gerbrandy gaat ook dat weer moeizaam. Met name Frankrijk en Italië zouden onwillig zijn om te getuigen.

(AD.nl., 14 september 2016)

www.ad.nl

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Subsidies

Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

Doel van deze beleidsregel is het stimuleren van de aanschaf en plaatsing van zonneboilers in de gemeente Utrecht om daarmee de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

……… Deze Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II treedt bij bekendmaking in werking. …

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 126154. Gepubliceerd op 14 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-126154.html

 

Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

‘Met middelmatige prestaties gaan we het in de toekomst niet redden’, weten ze bij energiedienstverlener Eneco. Om te kunnen blijven vernieuwen, moet de lat bij medewerkers omhoog. Daarom worden er nu nog maar 5 simpele vragen gesteld. Twee daarvan zijn cruciaal.

Eneco zit middenin een transformatie: de energiemarkt verandert razendsnel. Van het puur leveren van energie wil Eneco toe naar innovatieve dienstverlening waarin het sámen met de klant duurzame energie voor iedereen creëert.

Een flinke transformatie, kun je wel stellen. Dit vraagt erom op tijd klaar zijn voor een nieuwe realiteit. En die stelt hoge eisen aan de medewerkers: om mee te bewegen met de toekomstige organisatie moet de lat omhoog. ‘Met middelmatige prestaties gaan we het niet redden’, stelt Jonne-mei Beetz, Manager HR Development bij Eneco. En in dat kader ‘werken klassieke HR-oplossingen niet meer’. Continue verbetering en feedback is noodzaak.

Weg met middelmatige prestaties

Daarom ging twee jaar geleden het performancemanagement op de schop: het traditionele functioneringsgesprek verdween. Het oude beoordelingssysteem hield die ‘middelmatige prestaties’ namelijk juist in stand.

Beetz: ‘Managers konden een score geven tussen de 1 en de 5 om medewerkers te beoordelen op hun performance. Daarbij was 3 ‘volgens afspraak’, 1 ver onder de afspraken en 5 ver boven de afspraken. We merkten dat 80 procent van de medewerkers ‘naar afspraak’ werd beoordeeld. De rest zat daar vlak onder of boven. Maar zeer slechte of exceptioneel goede beoordelingen kwamen nauwelijks voor. (….)

(pwdegids.nl, 15 september 2016)

http://pwdegids.nl/artikel/32771/

 

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal ‘beschutte werkplekken’ dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

(Binnenlands Bestuur, 12 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verplicht-om-beschut-werk-te-bieden.9547883.lynkx

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar met 1 procentpunt. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Veel winkelmeters zijn recent leeg komen te staan onder andere door faillissementen van ketens zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus en House of Shoes. Recent – maar nog niet in deze cijfers te zien – kwamen daar nog MS Mode, Mitra en McGregor bij.

Ondanks de oplopende winkelleegstand is het totale winkelvloeroppervlakte de afgelopen jaren steeds nog gestegen. In 2015 is deze trend voor het eerst gebroken: de totale hoeveelheid m2 winkeloppervlakte is gedaald, doordat er meer m2 zijn onttrokken aan de voorraad dan dat er nieuw zijn toegevoegd. Veel voormalige winkelpanden hebben nieuwe functies gekregen, zoals woningen of kinderopvang.

Er zijn wel behoorlijk grote verschillen in leegstand binnen Nederland.

Met name in de krimpregio’s in Friesland, Groningen, Limburg, Drenthe, Overijssel en Zeeland zien we bovengemiddelde leegstandspercentages. Ook de Haagse regio valt op met een regionaal gemiddelde van bijna 13%.

Ongeveer een kwart van de leegstaande winkelmeters staat structureel leeg, dat wil zeggen meer dan 3 jaar. Door die leegstandsduur is het minder waarschijnlijk dat er zich nog een winkel zal vestigen.

(Verkeersnet, 9 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20165/winkelleegstand-stijgt-tot-boven-de-10/

Makelaars hebben dezelfde opvatting

‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

Een derde van de Nederlandse gemeenten komt de huidige hoge leegstand in de winkelstraten niet meer te boven.

Ook als de economie flink aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen in 111 van de 390 gemeenten veel lege panden niet worden gevuld. Dat komt doordat er te veel winkels zijn gebouwd. Ook krimpt vaak de bevolking in het omliggende gebied, of ligt de gemeente vlakbij een grote stad met een aantrekkelijker centrum en gevarieerder winkelaanbod. Dat blijkt uit een analyse van makelaarsvereniging Dynamis.

(Gemeente nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeenten-maak-een-plan-voor-een-compacter-centrum-2874330W/

Utrecht stuurt de andere kant op

Grote gemeenten blijven sterk groeien

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen tot 2030 een derde van de totale bevolkingsgroei te verwerken.

Dit voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS in een gezamenlijk rapport. De steden groeien daarmee met 15 procent. Amsterdam telt dan een miljoen inwoners.

Meer woningbouw

De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen. Volgens de prognose neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer woningbouw nodig.

Samenstelling

Een op de vijf gemeenten telt over vijftien jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen zo’n 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo’n 17 procent, terwijl in kleinere gemeenten juist 26 procent ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken. (Gemeente.nu, 12 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Grote-gemeenten-blijven-sterk-groeien-2873169W/

Omwille van de leefbaarheid en omwille van de vuurrode financiële balans van de gemeente Utrecht (die steeds meer druk op de gemeenschapsvoorzieningen zet) is het gewenst dat Utrecht de toestroom doelbewust een halt toeroept. Meer toestroom, dan een groter bouwprogramma met allerlei infrawerk. Het gaat bakken met geld kosten, geld dat niet meer zo vrolijk als vroeger snel terugstroomt.

De ruimte voor recreatie in de open lucht (parken, ander groen) neemt ook af en wordt uitgeleend aan drukke evenementen die rustige ontspanning belemmeren.

Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen in de vrije sector. Vooral in de grote steden is een nijpend tekort in het middensegment huurwoningen.

Dat schrijven makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM) in een rapport over de woningmarkt.

Vanwege striktere regelgeving bij de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn steeds meer huishoudens aangewezen op de vrije sector. Daarbij komt dat voor het kopen van een huis ook steeds strengere regels gelden, waardoor de druk op de vrije sector verder toeneemt.

Oververhitting

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in een jaar tijd met 5,9 procent gestegen. Wel zijn de verschillen per regio aanzienlijk. Prijzen in Noord-Holland stegen vooral als gevolg van de oververhitting op de woningmarkt in Amsterdam op jaarbasis gemiddeld met 13 procent.

Volgens de verenigingen moeten gemeenten, Rijk, woningcorporaties en marktpartijen betere afspraken maken over hoe ze het aanbod van huurwoningen in de vrije sector beter kunnen afstemmen op de behoefte.

(Gemeente.nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Nijpend-tekort-huurwoningen-vrije-sector-2874355W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o.a.

4   Vaststellen Privacyverordening 2016

4.a Raadsbrief Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

5    Agenda U10

6    2-e technische begrotingswijziging 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=ac74d7bf-d273-4f3b-bb3f-9c43feb7b42d&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o.a.

6   Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

Doel van de beheersverordening is het actualiseren van de grondgebieden van De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur wordt vastgelegd.. Daarnaast worden de tot dusver geldende bestemmingsplannen in de verordening overgenomen, zodat de bestaande rechten van eigenaren en gebruikers niet worden ontnomen.

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

Het betreft de planlocatie ‘Rhenomare’. Deze locatie is onderdeel van het centrumplan De Meern dat voorziet in de vorming van een nieuw dorpshart. Het nieuwe plan sluit aan bij het dorpse karakter van de omgeving. Het doel is om 63 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Voor dit gebied is al eerder een plan gemaakt. Zowel de omwonenden als de gemeenteraad vonden het plan toen te hoog.

8   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd.

9   Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

Het gaat om een functionele herziening van het bestemmingsplan. Hiermee wordt een uitbreiding van 6000 m2 ten behoeve van woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Dit in aanvulling op de geplande woningbouw op de Westflank Noord.

10 Stand van zaken bestemmingsplan Noordgebouw (tussenuitspraak Raad van State)

10.1 Stand van zaken bestemmingsplan Zuidgebouw (tussenuitspraak Raad van State).

11    Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Op 27 juni 2016 heeft de RUD Utrecht het ontwerp van de eerste bestuursrapportage 2016 RUD Utrecht aangeboden aan de gemeente. Dit om de raad in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De RUD heeft de concept-zienswijze, onder het voorbehoud van vaststelling door de raad, voor 2 september ontvangen.

12           Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

13      Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door PvdA. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit gaat om de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. Met betrokken partijen zijn maatregelen getroffen om de schade te herstellen en de kosten en onder de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=95fc7d35-8af5-4b7d-9d2c-74a968712cc4&FoundIDs=&year=2016

Vervolg

14        Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

15 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

16 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

Het doel van dit bestemmingsplan is om de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan, dat op verzoek van de gemeenteraad op basis van een voorkeursscenario is aangepast, vormt de basis van het voorliggende bestemmingsplan.. Dit nieuwe bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor de nieuwe woningen en voorzieningen in dit deel van Leidsche Rijn. Het bestemmingsplan biedt een flexibel kader, dat ruimte geeft om in te spelen op de actuele markt ontwikkeling. Het bestemmingsplan kent daarom een globale en flexibele planopzet.

17        Cie S&R: Evaluatie bomenbeleid 2016

Geagendeerd door de PvdD, PvdA, D66 en GroenLinks. PvdD is van mening dat het beleid en de criteria voor velvergunningen en herplant dienen te worden aangescherpt. Ook zijn er betere maatregelen nodig om de omgang met bomen te verbeteren. De fractie bespreekt graag met wethouder en andere fracties welke stappen nodig zijn om tot aanscherping van het bomenbeleid te komen en te waarborgen dat dit ook in de praktijk gebracht wordt. De PvdD wil bijvoorbeeld dat de reden voor aanvraag weer meegenomen wordt als toetsingscriterium, dat er nooit bomen gekapt mag worden wegens hinder en dat er criteria komen voor het herplantplan bij een vergunningaanvraag. PvdA wil spreken over de werkwijze van het college bij omvangrijke bouwprojecten in relatie tot het kappen van bomen. Zie voorbeeld Leeuwensteinlaan. De fractie wil kijken of het mogelijk is om de werkwijze van het college zo aan te passen, dat bij omvangrijke kapprojecten ten behoeve van grootschalige bouwprojecten, in scenario’s gewerkt kan worden? GroenLinks wil spreken over de bomenparagraaf, die beter uitgewerkt is, maar niet alle stadia van het UPP optimaal wordt gebruikt. De fractie wil de dat de bomenparagraaf optimaal wordt ingezet in elk stadium van Upp, ook in de uitvoering. GroenLinks wil graag zo snel als mogelijk dat alle achterliggende stukken van een kapaanvraag online raadpleegbaar zijn, zodat bezwaar maken gemakkelijker gaat. Tenslotte wil de fracties geinventariseerd zien, welke mogelijkheden er zijn om de nu nog stenige wijken west en noordwest te vergroenen. D66 wil van het college horen in hoeverre er daadwerkelijk met scenario’s wordt gewerkt en wat het verschil is met de vroegere werkwijze. De fractie wil graag dat er met scenario’s gewerkt wordt en dat bewoners goed en pro actief betrokken worden bij vraagstukken rondom bomen en de wethouder vragen dit goed te borgen indien dit inderdaad niet het geval is.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=945a8921-b203-4557-ac30-d608c535c508&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-9-2016         Rapportage 2016 Utrecht Goed Geregeld!

16-9-2016         Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

16-9-2016         Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

16-9-2016         Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

16-9-2016         Nalevingsonderzoeken DHW

14-9-2016         Stadsgesprekken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

16-9-2016         Beeldkwaliteit openbare Ruimte van KIOR naar CROW

13-9-2016         Jaarverslagen 2015 Commissie Welstand en Monumenten en college

13-9-2016         DAEB en niet DAEB

12-9-2016         Aanpassing beleidsregel zonneboilers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

o     Stad bulkt in weekeinde van festivals

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR
o     Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

o     Natuurgebied Kromme Rijn : pretpark

o     2008. Uit de oude doos: bomenkap

o     Onderhoud bomen in Utrecht

o     Meer bomen gekapt langs Oudegracht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     ‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

o     Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

o     Eneco open dagen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

o     ‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

o     Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Machtsmisbruik

–    Weinig om burgerparticipatie gevraagd

–    Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

–    Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Met een SP-sportwethouder kan het niet meer stuk. De partij die normaal tegen is zal met zich uitzinnig bochten wringen zijn wethouder wel dekken.

Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

De Utrechtse lobbydelegatie heeft er vertrouwen in dat Utrecht de start van de Ronde van Spanje (Vuelta) binnen enkele jaren kan organiseren. Afgelopen weekend sprak de delegatie met de directie van de wielerwedstrijd.

Een veertienkoppige delegatie vanuit het Utrechtse bedrijfsleven onder leiding van Cor Jansen, de voorzitter van het BPU (Business Peloton Utrecht), sprak met de directie van de Vuelta. ,,En dat ging hartstikke goed”, aldus Jansen.

,,Wij lopen hier glunderend rond. Het gesprek verliep heel erg positief. We hebben een berg huiswerk meegekregen. En ik ga alleen maar huiswerk maken als dat zin heeft”, zegt Jansen veelbetekenend.

,,We gaan gezamenlijk de toekomst verkennen. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe we het logistiek willen aanpakken. Wanneer gaat de wedstrijd terug naar Spanje? En hoe gaan we dat organiseren? Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden.”

Als het aan het BPU ligt, krijgt Utrecht een tijdrit op vrijdag, een etappe op zaterdag en een start op zondag. ,,Grote rondes beginnen meestal op zaterdag. We hebben toestemming nodig van wielerbond UCI om op vrijdag te beginnen. Samen gaan we kijken hoe we dat kunnen regelen.”

Jansen zegt bovendien dat Utrecht profiteert van de ervaring die de stad vorig jaar tijdens de Tourstart heeft opgedaan. ,,Het maakt wel indruk op de mensen hier. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit de horeca- en hotelwereld en we hebben iemand van de Jaarbeurs. Alle deuren gaan hier voor ons open.”

Naast een gesprek met de directie van de Vuelta ging de delegatie ook op bezoek bij de twee Nederlandse wielerploegen die meerijden in de wedstrijd. ,,Bij Giant en Lotto-Jumbo zijn we met veel enthousiasme ontvangen. Zij zien een start in Utrecht zitten. Zij weten nog hoe mooi de Tourstart was.”

Maar wanneer, als alles goed gaat, komt de Spaanse wielerwedstrijd dan naar Utrecht? ,,We richten ons op de komende vijf jaar. Zelf zou ik 2019 mooi vinden, maar 2020 is natuurlijk ook mooi.”

Jansen wijst op een mooi rijtje dat dan kan ontstaan. ,,In 2010 de Giro, in 2015 de Tour en in 2020 de Vuelta. En misschien de Tour dan weer in 2025. Wie weet?” (

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/start-vuelta-in-utrecht-is-weer-een-stap-dichterbij~a435352d/

Met het wegwerken van de 1 miljard+ aan schuld (dat drukt op de gemeentelijke belastingen, leges en andere tarieven) worden de Utrechters meer geholpen dan met het opjagen van die schuld alsook de hele dag Van Zanen op de tv en in de krant.

 

Stad bulkt in weekeinde van festivals

Utrecht wacht een zonovergoten weekeinde met een uitpuilende festivalagenda. De stad voegt zich daarmee naar een groeiende tendens: elkaar buiten ontmoeten voor een sociale belevenis.

(………….)

Evenementenstad

In 2007 sleepte Utrecht voor de eerste keer de titel Evenementenstad van Nederland in de wacht, en sindsdien is het aantal festivals en evenementen elk jaar verder toegenomen. Daarbij is er zeker de laatste jaren een duidelijke trend waarneembaar, zegt onderzoeker Philomeen Lelieveldt, verbonden aan de Universiteit Utrecht: bezoekers willen naar búiten. Men is steeds vaker op zoek naar een sociale belevenis in de openbare ruimte. Festivals, natuurlijk, faciliteren die behoefte.

Lelieveldt: ,,Die overigens niet per se Utrechts is. Hij speelt in het hele land, zo niet wereldwijd. Waaróm dat zo is, dat is momenteel een actuele onderzoeksvraag.”

Op de vraag waarom festivals zo enorm populair zijn, heeft Utrechter Ramiro Gomes Monteiro wel een antwoord. Hij is 30 jaar oud en noemt zichzelf een echte festivalveteraan. Jarenlang heeft hij grote en kleine festivals afgelopen in binnen- en buitenland, en nu is hij één van de organisatoren van het Bucketlist Festival, dat morgenavond wordt gehouden in de Metaal Kathedraal in De Meern.

,,Het festivalpubliek is overwegend tussen de 18 en 35 jaar oud. Dat is de generatie van de flexmens. Altijd druk en flexibel, maar dus ook onzeker. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Je gaat naar een festival om te ontladen, om met elkaar even af te reizen naar een hedonistische wereld. Het heeft zeker te maken met de tijdgeest.”

Monteiro vindt overigens, dat Utrecht als festivalstad nog niet in de pas loopt met Amsterdam of Rotterdam, waar het begrip ‘festivallisering’ inmiddels een beladen begrip is geworden: de talrijke, grote festivals met hun vele decibellen zorgen hier ook voor de nodige overlast.

Meer nog dan in Utrecht, is daar de discussie beland bij de vraag of de grens niet allang is bereikt – zo niet overschreden.

Philomeen Lelieveldt was deze week één van de sprekers tijdens een discussieavond in TivoliVredenburg over de vraag welke rol cultuur speelt in een groeiende stad als Utrecht. Die is, daarover was iedereen het wel eens, bepaald niet onbelangrijk. Zeker ook niet in economische zin. Een bruisende culturele stad met theaters, musea, horeca en evenementen trekt bedrijven aan, die graag profiteren van gemiddeld hoger opgeleid personeel.
Ook festivals dragen aan deze ontwikkeling bij. Lelieveldt: ,,Utrecht is een stad die groeit. Studenten die hier komen, blijven er na hun studie vaak plakken. We constateren een tendens dat mensen elkaar steeds meer buiten willen ontmoeten, en die tendens speelt zeker in deze groep jongere Utrechters. Het aantal festivals zal zeker nog verder toenemen. We moeten wel oppassen waar en wanneer we al die festivals organiseren, om overlast te voorkomen.”
Zij vervolgt: ,,We moeten ook bedenken, dat niet elk festival dat buiten kan, ook maar meteen naar buiten móet. Bovendien: het kan ook regenen. Ook moeten we niet vergeten, dat de overheid grote bedragen heeft geïnvesteerd in allerlei binnenpodia, met de bedoeling natuurlijk die ook ten volle te benutten. Denk maar aan TivoliVredenburg.” (AD, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/stad-bulkt-in-weekeinde-van-festivals~a4590aad/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116199. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116199.html

Geen aanvraagstukken bijgevoegd. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de boel op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116207. Gepubliceerd op 23 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116207.html

Slechts 3 van de 5 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116140. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116140.html

Van de 9 bijlagen er maar 2 openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Ajaxdreef, Lotsydreef, Korfoedreef, Androsdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25777

Het kappen van 19 bomen en het herplanten van 30 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116118. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

Slechts 4 van de 19 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116123. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116123.html

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Mandenmakerslaan 11 te De Meern, HZ_WABO-16-25850

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116108. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116108.html

 

Natuurgebied Kromme Rijn: pretpark

 1. 48 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Berkelstraat 142 Utrecht (code HDSR4448)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Berkelstraat 142 in de gemeente Utrecht.
(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6844. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6844.html

 

 1. 49 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maliebaan 80BS           Utrecht (code HDSR4404)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Maliebaan 80BS in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6845. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:22)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6845.html

 

 1. 50 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Tolsteegsingel 4 Utrecht (code HDSR4413)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Tolsteegsingel 4 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6828. Gepubliceerd op 22 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6828.html

 1. 51 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hertogenborch 7 Houten (code HDSR4539)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6885. Gepubliceerd op 25 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6885.html

 

 1. Uit de oude doos: bomenkap

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, met actueel commentaar in het rood

Vraag van dhr. J.A. Kleuver (ingekomen 14 augustus 2008 en antwoorden door het college verzonden op 16 september 2008)

Enige weken geleden werd bekend dat er voor de ontwikkeling in het stationsgebied zo’n 500 bomen – ongeveer 50 van alle bomen – moeten verdwijnen. D66 heeft daarop ambtelijke informatie ingewonnen die snel, hartelijk en deskundig werd geleverd. Overigens is ons bekend dat in het geval van 120 bomen getracht zal worden deze te verplaatsen en dat er wel bomen terugkomen voor de bomen die definitief sneuvelen.

D66 vindt het jammer maar begrijpelijk dat er bij zo’n project bomen sneuvelen, zoals de bomen in de Catharijnesingel. Als we daar water willen hebben kunnen de bomen niet blijven staan. Het aantal bomen dat daarnaast zal verdwijnen is evenwel verontrustend groot. Geef dan antwoord in grote lijnen, op stedebouwkundig nivo want op dat nivo worden al heel wat gevolgen voor de bomen bepaald. Van alle bomen in het stationsgebied is bekend welke soort het is, in welke conditie de boom verkeert en of de boom verplaatsbaar is. Wonderlijk genoeg is niet bekend welke bomen blijven staan en welke niet. Dat is van belang, want de ene boom is de andere niet. Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het College:

 1. Hoe is het mogelijk dat er zo veel bekend is over de bomen die blijven en sneuvelen, zoals het exacte aantal dat gekapt moet worden, maar dat niet bekend is welke bomen precies sneuvelen?

In onze bomeninventarisatie hebben wij soorten, stamdoorsnedes, kroonprojectie. standplaats, conditie en verplantbaarheid van alle bomen in het Stationsgebied benoemd.

In grote lijnen is bekend welke bomen worden gerooid dan wel verplaatst als gevolg van de
planontwikkelingen
.

De bomen visie geeft aan dat we de concrete beslissing een boom te rooien of verplaatsen, pas nemen aan de hand van een concreet bouwplan. Soms (bijvoorbeeld langs de Catharijnesingel of op het Westplein) kunnen door een verbetering van het wegenprofiel meer bomen blijven staan dan wij nu voorzien. Dat verdient dus nu, bij het stedenbouwkundig plan i.v.m. het opengraven, de aandacht! Wij hebben in de concept bomen visie wil/en aangeven om welk maximaal aantal bomen het gaat. Het is geen rooi/ijst.

 1. Is het College bereid om D66 inzicht te geven in welke bomen blijven en welke bomen sneuvelen?

Ja, maar dit kan pas als per bouwplan duidelijk is welke bomen moeten worden gekapt. Op dat moment publiceren wij de beoogde velaanvragen. Dat is te laat want bij een bouwplan zijn de mogelijkheden om bomen te sparen zeer beperkt: een bouwplan moet wel doorgaan…Dus het gevraagde inzicht wordt pas gegeven als de feiten practisch voldongen zijn.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6ae812f7-9b5e-4521-a7e3-ab68c681afc4

 

Zou het D66 inmiddels duidelijk zijn? Het Utrechtse publiek in elk geval niet, want dat zit de uitslag van het referendum (groen stationsgebied, met stip !) in de hand om en om te draaien.

De gemeenteraad is wel … eh …. ‘erg effectief’ met het behaalde resultaat en straalt tegenover de Utrechters betrouwbaarheid uit. Je zou bijna zeggen dat het referendumuitslag door de raad in het bekende kleine kamertje voor een ander doel benut is.

De lachende bouw- en vastgoedwereld zal wel voor een stankverdrijver hebben gezorgd.

Zie: Utrecht kiest voor groen stationsgebied: http://www.volkskrant.nl/archief/utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied~a626031/

 

Onderhoud bomen in Utrecht

Wat komt er kijken bij het onderhoud en de verzorging van bomen in Utrecht? Om u dat te laten zien heeft de gemeente een drietal korte films gemaakt waarmee u een blik achter de schermen krijgt van het bomenonderhoud in onze stad:

https://www.youtube.com/watch?v=nrgti_flnwY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IbbgT9V3Nc4

https://www.youtube.com/watch?v=NwNIFG9YXg8

(Mail-Nieuwsbrief Wijkbureau West, 26 augustus 2016)

In een tijdsbestek van enkele minuten kan er weinig verteld worden. Belangrijke zaken kunnen niet worden aangesneden. Omstreden kwesties blijven voor een deel onvermeld, voor een deel als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. De filmpjes hebben daardoor een te beperkt, een gebrekkig informatiegehalte.

Wie hier zijn wijsheden uit ophaalt, heeft alleen propaganda geconsumeerd. Je kan er ook anders mee omgaan: de filmpjes gebruiken als vertrekpunt of kapstok voor verdiepende en kritische vragen.

 

Meer bomen gekapt langs Oudegracht

Niet 46, maar 25 bomen kunnen blijven langs de Utrechtse Oudegracht. Eerder zei de gemeente Utrecht meer bomen te kunnen redden, maar 21 moeten alsnog worden gekapt.

Door verbouwingen en het aanleggen van kabels is de toestand van de bomen slecht. Wethouder Geldoff betreurt de kap, maar zegt dat het wel erg moeilijk groeien is daar. “Er is maar een heel dun laagje aarde en de bomen wortelen dus horizontaal. Het is daarom erg lastig voor bomen te gedijen.”

De 25 bomen kunnen worden gered met speciale frame- en buisconstructies. Dat kost 80.000 euro per boom.

Overigens staan op de werven in totaal zo’n 430 bomen

(RTVUtrecht, 24 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518012/meer-bomen-gekapt-langs-oudegracht.html

430 – 46 = 384. Hartstikke helder.

Als die bomen dan niet op de Oudegracht staan, waar zijn dan die werven waar die 384 bomen staan? Wij kennen buiten de Oudegracht alleen werven van de Nieuwegracht en (heel beperkt) van de Kromme Nieuwegracht. Daar zien we geen 384 bomen.

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

De traditionele, grote energieconcerns Nuon, Essent, Eneco en DELTA verliezen de laatste jaren steeds meer klanten aan kleinere bedrijven.

Vooral subtoppers als Oxxio, NLE, Energiedirect.nl en Greenchoice profiteren van overstappers, meldt vergelijkingswebsite Pricewise op basis van gegevens over honderdduizenden overstappers. Overigens is Oxxio in handen van Eneco en is Energiedirect.nl onderdeel van Essent.

De bedrijven die door Pricewise als subtoppers worden aangeduid, werden opgericht kort na de liberalisering van de energiemarkt in 2004.

Met name Energiedirect.nl zit inmiddels dicht tegen de top vier aan. Dit jaar koos iets minder dan de helft van de overstappers voor een subtopper tegen 30 procent voor een van de oude vier.

De middelgrote spelers ondervinden steeds sterkere concurrentie van nieuwere leveranciers, zoals Vandebron en met name Budget Energie.

In 2016 tekende een op de vijf overstappers een contract bij een nieuwkomer. De meeste van die overstappers kwamen van een subtopper. (Nu.nl, 23 augustus 2016)

http://www.nu.nl/economie/4311007/grote-energiebedrijven-verliezen-laatste-jaren-terrein.html

 

Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

Op dinsdag 23 augustus zijn de resultaten van het Forum Energietransitie gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. Energiedeskundigen hebben de afgelopen maanden in het Forum nagedacht

over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de C02-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het Forum is ontstaan uit een unieke

samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder C02 of op

energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

De transitieroutes roepen belangrijke vragen op voor Nederland: welke spelregels zijn nodig en waarom? In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.

Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’

Reinier Gerrits: ‘Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op C02. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’

Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050.

 

De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van deCO2-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen. In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaatmaximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare

energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO2-grenzen die de overheid stelt. In de route ‘Wijdoen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO2-uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO2-vrije productie. In de route

‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regie rol en stuurt zij huishoudens en bedrijvenmet een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur. In de route ‘Ik gamee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de

verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven.
Wat is het Forum Energietransitie?

Het Forum is een project waarin verschillende deskundigen in een serie bijeenkomsten hebbennagedacht over spelregels voor de energietransitie en bijbehorende argumenten onder begeleidingvan De Argumentenfabriek. Binnen het Forum negen partijen uit de energiesector meegedacht over

uiteenlopende transitieroutes. Hierna hebben tientallen deskundigen meegedacht over argumentenvoor en tegen deze routes. Vanuit overheden, natuur- en milieuorganisaties, maar ook bijvoorbeeldconsumentenorganisaties. Samen hebben zij een breed spectrum van argumenten ingebracht dat

relevant is bij het nadenken over de energietransitie.

(argumentenfabriek.nl, 23 augustus 2016)

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2391/persbericht-forum-energietransitie.pdf

Zie ook:

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/op-weg-naar-een-co2-arme-energievoorziening/?ref=%2F

https://www.argumentenfabriek.nl/

 

Omdat afvalwarmte van de elektriciteitscentrales met de centrales aan het verdwijnen is, is in gelijke tred daarmee het stadsverwarmingsconcept aan het verouderen. Op zeker nabij moment is het achterhaald en ook onrendabel.

Eneco open dagen

Utrecht is een bijzondere stad, met trotse inwoners. Met diezelfde trots leveren we al sinds 1923 warmte aan de stad en haar inwoners. Wist u dat warmte in Utrecht één van de eerste duurzame energie-oplossingen van Nederland was? Uw eigen warmtenet was al pionier voordat wij bestonden!

Uniek kijkje in de centrale

Een warme douche en een comfortabel verwarmd huis. Zo vanzelfsprekend. Maar hoe wordt uw warmte precies gemaakt? Hoe komt deze uiteindelijk bij u thuis? En op welke typisch Utrechtse plekken verwarmt stadswarmte onze stad? We nodigen u en uw gezin graag uit voor een persoonlijk kijkje achter de schermen in onze centrale Merwedekanaal in Utrecht.

Open dagen Hartverwarmend Utrecht

Hartverwarmend Utrecht is een bijzondere rondleiding en fototentoonstelling, en dé ideale gelegenheid om al uw vragen over warmte te stellen. Wij vertellen u op 30 september, 1 en 2 oktober alles over onze centrale, het warmtenet en uw installatie.

Schrijf u vandaag nog in

We hebben slechts plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Schrijf u vandaag nog in via onderstaande aanmeldknop. Gebruik de volgende inlogcode (……………) om u aan te melden.

Benieuwd hoe warmte precies werkt?

Bent u nu al benieuwd hoe warmte precies werkt? Bekijk dan onderstaande animatie: https://www.youtube.com/watch?v=aJnyVpMXu3Y&feature=youtu.be

We hopen u te ontmoeten op één van deze unieke dagen.

(E-mail Eneco, 26 augustus 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

75 miljoen overwegend in non-beleid geïnvesteerd

Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

Wat zou het toch een hoop schelen als niet alleen de SSLU (Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht), maar ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie de gemeenteraad in Utrecht lieten weten dat die de boom in kan met haar “raadsinformatie”. Als de bevolking gewoon niet zou komen opdagen, waardoor duidelijk zou worden gemaakt dat de bevolking en actiegroepen allang niet meer geloven dat het er ook maar iets toe doet wat er bij wijze van inspraak aan de gemeenteraad en het college ter kennis wordt gebracht.

Helaas staat de SSLU in die opstelling alleen. Volgens de SSLU valt er met de gemeente niet te praten en kan die dus alleen maar bestreden worden. Kracht van Utrecht en Milieudefensie werken er echter graag aan mee de gemeenteraad en GroenLinks wethouder Van Hooijdonk de mogelijkheid te bieden een schertsvertoning te organiseren die de indruk moet wekken dat er door raadsleden en het college geluisterd wordt naar wat geïnteresseerde burgers en actiegroepen te vertellen hebben.

De ervaring zou ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie hebben kunnen leren dat ze wel braaf elke keer kunnen komen opdraven als er weer een “raadsinformatie” plaatsvindt en dat ze wel nota’s en rapporten naar het college en de gemeenteraad kunnen sturen, maar dat daar toch niets mee gedaan wordt.

Mei 2012 organiseerde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” een voorlichtingsbijeenkomst voor de raad waarop een longarts kwam vertellen hoeveel mensen er wel niet ziek worden en voortijdig dood gaan door luchtverontreiniging. In december 2012 stuurde de SSLU een notitie naar de raad “Honderden doden in Utrecht per jaar door luchtverontreiniging“, gebaseerd op berekeningen van het RIVM 2005. Het werd door de raad niet eens geagendeerd en er was geen raadslid die er iets mee deed.

In 2013 stelde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” voor het autoverkeer aan de rand van de stad ‘s ochtends te doseren, zodat er voor het woon-werkverkeer uit de regio minder van de auto gebruik gemaakt zou worden en meer van het OV en de fiets. De gemeente berekende zelf in het ALU 2008 dat er toen al elke dag 300.000 auto’s de stad in en uitreden. Toen het college (i.c. GroenLinks wethouder Lintmeijer) daar na een half jaar later nog niet op gereageerd had hield de werkgroep het verder voor gezien.

Wetende hoe ontzettend slecht luchtverontreiniging is voor de gezondheid en hoe slecht de lucht in Utrecht nog steeds is, besloot het huidige college een nieuwe grote ondergrondse parkeergarage te bouwen bij het station (60 miljoen), met instemming van alle coalitiepartijen. De provincie heeft vergunning gegeven aan Eneco om een mega houtkachel te bouwen (de Biowarmteinstallatie), wethouder Van Hooijdonk die haar mond vol heeft over roet verklaart zich daar een voorstander van en de gemeenteraad doet er niets tegen.

De milieuzone (10 miljoen) blijkt, zoals de SSLU daar van begin af aan tegen heeft aangevoerd, geen aantoonbaar effect te hebben. Noch wat betreft NO2, noch wat betreft roet. Wethouder Van Hooijdonk die een paar keer geroepen heeft dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken wordt niet eens door de raad ter verantwoording geroepen, laat staan weggestuurd. Tymon de Weger werd met steun van GroenLinks voor heel wat minder (namelijk alleen politieke motieven *) weggestuurd.

Kortom, het heeft geen enkele zin om het college en de gemeenteraad te informeren. Zowel de wethouder als het college en de gemeenteraad volgen blindelings de adviezen in de rapporten van externe bureaus en de ambtelijke dienst die ze niet eens plegen te lezen. Wat burgers en actiegroepen daar ook tegen inbrengen en hoe vaak ze daar ook in gelijk krijgen, er wordt in de meeste gevallen niet eens kennis van genomen.

De gemeente heeft sinds 2005 ruim 75 miljoen uitgegeven zogenaamd om de luchtverontreiniging te bestrijden, het gunstig effect daarvan kan niet worden aangetoond en de gemeenteraad laat het maar zo. Wie zich, zoals Kracht van Utrecht en Milieudefensie, niettemin “constructief” wil opstellen door nog aan de inspraak van de gemeenteraad mee te doen, helpt de gemeenteraad voor de bevolking te verbergen dat luchtkwaliteit en gezondheid de gemeenteraad in werkelijkheid geen moer kan schelen.

* Tymon de Weger (Christenunie) stuurde een maatregelenpakket voor het NSL naar Den Haag zonder dat ter kennisneming aan de raad voor te leggen, terwijl er nog van alles in dat maatregelenpakket veranderd kon worden.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 23 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1123

 

‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

De knijp bij de Monicabrug in Utrecht, waar auto’s langer moeten wachten op een groen stoplicht, zorgt niet voor minder verkeer. Integendeel, de laatste maanden is het aantal auto’s op de Weerdsingel Westzijde alleen maar toegenomen, schrijft de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

De knijp geldt nu ruim een jaar: door stoplichten sneller weer op rood te laten springen wil de gemeente de weg via de Oudenoord en de Weerdsingel zo onaantrekkelijk maken dat automobilisten een andere route kiezen.

Dat lijkt op de route van de Oudenoord naar de Weerdsingel ook zo te zijn, maar de andere richting op, van de Daalsetunnel naar de Weerdsingel, nam het aantal auto’s de laatste maanden juist toe. In mei 2015 reden er nog 4369 auto’s, in dezelfde maand dit jaar waren dat er 5924, aldus tellussen in de weg.

File

De groep zag al meer file op de Weerdsingel. ,,Maar kwam dat door het toegenomen aantal auto’s of omdat de gemeente nog speelde met de afstellingen van de stoplichten? In het begin konden er maar twee auto’s door het stoplicht bij de Oudenoord, nu zes. Als de andere stoplichten wel langer op rood staan, krijg je natuurlijk meer file”, vroeg Pieter Wolbers zich eerder dit jaar af.

Wolbers concludeert nu dat de knijp niks heeft opgeleverd. ,,We hebben niks gewonnen. Sterker nog, de straat is nu ingericht voor fietsers, maar het is er juist drukker geworden. Dat fietst niet fijn.”

Verklaring

Een verklaring voor de toename heeft de groep niet. ,,Maar als ik via de Daalsetunnel naar de Weerdsingel rijd, gaat dat toch makkelijk. Dat nodigt mij uit zo te rijden.”

De Verkeerswerkgroep wil niet van de knijp af. In plaats daarvan roept ze de gemeente op om meer maatregelen te nemen. Wolbers: ,,Knijp ook hogerop in Utrecht, in een groter gebied. Of herzie de knijp en voer de knip (complete afsluiting, red.) in. Dat laatste ligt echter moeilijk.”

(AD.nl, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-auto-s-op-singel-ondanks-knijp~aaf72766/

 

Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

Als je ziet hoe makkelijk je met een “vieze” auto tot in het centrum van Utrecht terecht kan moet je tot de conclusie komen dat de milieuzone helemaal niet bedoeld is om de lucht schoner te maken. Waar is de milieuzone dan voor bedoeld? Antwoord: om de schijn te wekken dat de gemeente ernst maakt met de luchtverontreiniging, zodat er niets gedaan hoeft te worden om de groei van het autoverkeer af te remmen. Veelzeggend is het feit dat de gemeente recentelijk besloten heeft nog een grote ondergrondse parkeergarage te bouwen onder het Jaarbeursplein (bij het station).

De SSLU heeft het college en de gemeenteraad er al vaak op gewezen dat het effect van de milieuzone toch minimaal is als je het immense parkeerterrein van de Jaarbeurs (P2 en P4) aan de Overste den Oudenlaan (3200) er volledig buiten laat. Vanaf de Overste den Oudenlaan (verlengde van de Europalaan) makkelijk te bereiken door bij de Truus van Lierlaan (net voor het milieuzone bordje!) rechtsaf te slaan. Zowel recht als links een enorm parkeerterrein.

Kennelijk heeft de gemeente de Jaarbeurs beloofd dat die geen last zou krijgen van de milieuzone. En kennelijk wil de gemeente zelf ook bereikbaar blijven voor bezoekers die met een auto komen die de milieuzone niet in mag. Dat de winkeliers in de binnenstad niet meer bereikbaar zijn voor “vieze” auto’s hoeft kennelijk niet te betekenen dat de Jaarbeurs en de gemeente dat ook niet meer zijn.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 26 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1126

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Machtsmisbruik.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van park Transwijk voor het houden van een festival, Park Transwijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26376 (Gemeenteblad, Jaargang 2016
Nr. 117236. Gepubliceerd op 24 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-117236.html

De APV, die het evenement regelt wordt als te knellend beschouwd. Er wordt misbruik van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemaakt in een poging dat te omzeilen.

Een evenementenvergunning blijft echter nodig.

 

Weinig om burgerparticipatie gevraagd

Gemeenten vragen zelden om de inbreng van burgers bij belangrijke kwesties of beleid.

Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie over de periode 2014-2015 van ProDemos en het ministerie van BiZa. Vaak gaat burgerparticipatie niet verder dan de bevolking raadplegen of advies vragen aan inwoners.

Ten opzichte van de monitor van de periode daarvoor zijn de mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen in besluitvorming gelijk gebleven. Ruim 70 procent van de gemeenten heeft burgerinitiatieven, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Burgers lijken vaker te kiezen voor informeel ideeën aandragen. (Gemeente.nu, 23 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Weinig-inbreng-van-burgers-gevraagd-2861076W/

 

Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

Het aantal gezinnen dat vorig jaar rond moest komen van een uitkering, is niet gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Maar omdat de gezinnen die bijstand krijgen vaak groter zijn geworden, groeien er dus uiteindelijk wel méér kinderen op in een bijstandsgezin. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren er in 2015 in de provincie Utrecht 14.130 kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin. Het jaar ervoor waren dat er 13.430. In de gemeente Utrecht wonen van alle kinderen relatief gezien de meeste in een bijstandsgezin: 8 procent. Koploper is Rotterdam, daar groeit 18 procent van de kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering.

De stijging van het aantal kinderen in een bijstandsgezin komt volgens het CBS deels door de komst van Syrische vluchtelingen die een uitkering hebben. Dit omdat deze Syrische gezinnen vaak relatief groot zijn. (RTV Utrecht, 23 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1517932/meer-kinderen-groeien-op-in-bijstandsgezin.html

 

Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

Utrecht staat in de top-10 van gemeenten waar de meeste ‘hufterboetes’ zijn uitgeschreven. In totaal ging het vorig jaar om 9711 bekeuringen. Dat zijn er 291 per 10.000 inwoners.

Utrecht staat daarmee op de negende plaats, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Buurtfacts vroeg gegevens op bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor diverse overtredingen. 127 verschillende strafbare feiten zijn vervolgens opgedeeld in tien categorieën, van wildplassen tot baldadigheid, hondenpoep en dronkenschap.

Amsterdam blijkt de hufterhoofdstad van Nederland met 761 boetes per 10.000 inwoners en 62.513 in totaal. Vergeleken met andere gemeenten worden nergens zoveel boetes uitgedeeld voor huftergedrag. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag en Terschelling. Dat de laatste gemeente zo hoog staat heeft te maken met de zomerperiode waarin veel jongeren vakantie vieren op het eiland.

Wie een broertje dood heeft aan hufters moet overigens naar het platteland verhuizen. Daar worden verhoudingsgewijs minder huftersbekeuringen uitgeschreven. Lopik had in 2015 de minste hufterboetes als gaat om onze provincie: 13 op 10.000 inwoners. (RTV Utrecht, 25 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518518/veel-hufters-in-utrecht-weinig-in-lopik.html

Bekijk via de link de Utrechtse noteringen in de ranglijst.

 

Vergunningvrij bouwen slecht voor klimaat

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Gemeente Utrecht onderzocht – als eerste gemeente – de impact van vergunningvrij bouwen op de stad en ziet een zorgelijke ontwikkeling.

Landelijk monitoren

Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, waarmee sinds 2003 de bouwregels voor particulieren steeds verder zijn versoepeld, stelt de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP, Wonen). Een eerste verkenning van de effecten van de bouwderegulering laat zien dat vergunningvrij bouwen heeft geleid tot een substantiele groei van bebouwing in stedelijk gebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en milieukwaliteit van de woongebieden en daarmee van de leefbaarheid voor bewoners, zegt Jansen. ‘De optelsom van al die kleine verbouwingen bepaalt uiteindelijk het beeld voor de totale wijk. Landelijke monitoring is nodig om te zien of het effect van dit bouwbeleid ook de bedoeling was van de wetgever.’

Meer ruimte voor particulier bouwinitiatief

Dertien jaar geleden zette de lichte bouwvergunning voor kleine bouwwerken de trend in naar meer ruimte voor particulier bouwinitiatief. In 2010 volgde een sterke verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken, die in navolgende jaren nog verder is uitgebreid. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn nooit in kaart gebracht, stelde Utrecht vast. Opmerkelijk, vindt Jansen, die destijds als woordvoerder in de Tweede Kamer betrokken was bij de verruimingen van de bouwregels. ‘We waren toen al kritisch, omdat ik voorzag dat het zou kunnen leiden tot leefbaarheidsproblemen in wijken waar op grote schaal wordt bijgebouwd. Precies dat beeld komt nu naar voren in een wijk als Tuindorp, die je inmiddels haast de naam Betondorp zou geven.’

Veel bijgebouwd

Utrecht vroeg Lex Verhoeff, stadsingenieur-in-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, om een eerste verkenning uit te voeren naar de ruimtelijke effecten van vergunningvrij bouwen in zeven woonwijken. Hij deed dat door luchtfoto’s te vergelijken uit de jaren 2009-2015. Alleen de duidelijk zichtbare bouwwerken zijn geteld, zoals dakkapellen, dakramen, aanbouwen, overkappingen en zonnepanelen. Uit de inventarisatie blijkt dat het effect van vergunningvrij bouwen per wijk verschilt, maar vrijwel altijd substantieel is. Vooral in Tuindorp (een jarendertigwijk met ruime tuinen) en Lombok (wijk uit 1900 met kleine achtertuinen) is veel bijgebouwd. ‘Tuindorp is een gewilde wijk. Mensen bouwen liever uit, dan dat ze verhuizen’, licht Verhoeff toe. Het verschil met wijken die nieuw zijn of veel huurwoningen hebben, is groot. Dat pleit ervoor om het mogelijk te maken dat gemeenten kunnen differentiëren in vergunningvrij bouwen, vindt de aankomend stadsingenieur.

Gevolgen evident

Welke gevolgen deze bouwdrift heeft voor de leefbaarheid en het klimaat in de wijk, heeft Verhoeff niet onderzocht. Wethouder Jansen pleit voor aanvullend onderzoek, maar stelt op basis van de luchtfoto’s al vast dat de gevolgen voor flora, fauna en klimaat evident zijn. Wat hem betreft zouden gemeenten wijken waar vergunningvrije bebouwing de kwaliteit, de ecologie of het klimaat schaadt, moeten kunnen beschermen tegen particuliere bouwdrift. ‘Als overheid moet je de balans tussen particuliere en collectieve belangen kunnen bewaken.’

Meer bouwwerken vergunningvrij

Het Besluit omgevingsrecht, waarin het vergunningvrij bouwen is geregeld, komt straks onder de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde voor de zomer in een Kamerbrief aan dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen voor welke situaties in het omgevingsplan een vergunning nodig is voor bouwwerken. Mogelijk krijgen gemeenten via een instructieregel opdracht om bepaalde veel voorkomende bouwwerken in ieder geval vergunningvrij te maken. Gemeenten kunnen er vervolgens per locatie voor kiezen om meer bouwwerken vergunningvrij toe te staan via het omgevingsplan. Of gemeenten ook kunnen kiezen om juist per gebied minder vergunningvrij te maken, moet bij de verdere uitwerking worden bezien worden, aldus de woordvoerster. ‘Dat wordt pas besloten in het kader van het Invoeringsbesluit en zal uiteraard politiek van belang zijn; het belang van lastendrukvermindering en deregulering tegenover het belang dat gemeenten regie op ruimtelijke kwaliteit zouden moeten kunnen voeren in de achtertuin.’

(Binnenlands Bestuur, 26 augustus 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vergunningvrij-bouwen-slecht-voor-klimaat.9546207.lynkx

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

De gemeente werkt momenteel aan een renovatieplan van het stadhuis aan de Minrebroederstraat. De werkzaamheden zijn echter zo omvangrijk zijn, dat de gemeenteraad tijdelijk een ander onderkomen moet zoeken. Gedacht wordt aan het nieuwe stadskantoor naast het centraal station en het provinciekantoor in Rijnsweerd. Dit meldt het AD.

Vernieuwingen

De gemeenteraad wil de renovatie aangrijpen om ook een aantal technische vernieuwingen in de raadszaal door te voeren. Zo hapert het camerasysteem, dat voor een live-uitzending van vergaderingen zorgt, regelmatig. Ook zijn er klachten over het geluidssysteem. De partijen denken verder na over een andere indeling van het stadhuis die het vergaderproces efficiënter maakt. D66’er Verschuure: “Het is raar dat de vierde stad van het land maar één ruimte heeft om met een grote groep te vergaderen. Met een tweede zaal die is voorzien van een camera- en geluidssysteem, zouden er commissievergaderingen tegelijkertijd kunnen worden gehouden.”

In september praten gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verder over het project. Er is nog geen duidelijkheid over het budget. De verbouwing vindt waarschijnlijk plaats in 2018. (Nieuws.nl, 23 augustus 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/58929/raad-utrecht-denkt-tijdelijke-verhuizing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o.a.

6 Commisiebrief Antidiscriminatie Agenda

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66. D66 wil de brief graag bespreken met andere fracties en het college omdat de meldingsbereidheid nog steeds laag is. Ligt de oorzaak bijvoorbeeld bij onbekendheid met Artikel 1 organisatie? En wat is er gebeurd met eerdere suggesties over verhogen meldingsbereidheid? Daarnaast wil D66 meer duidelijkheid krijgen over de beoogde resultaten van de activiteiten in de discriminatieagenda. Bovendien ontbreekt er ook een evaluatiemoment.

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

In de gemeente geldt nu de Privacyverordening 2003. De Privacyverordening 2003 geeft al een goede basis voor de Utrechtse wijze van verwerkingen. In die verordening is een privacy coördinator benoemd en vastgelegd dat elke Dienst een contactpersoon krijgt. Tevens zijn de rollen en verantwoordelijkheden erin neergelegd. Door voorgaande ontwikkelingen is de Privacyverordening 2003 niet meer van deze tijd. De Privacyverordening 2016 borgt met regels voor specifieke verwerkingen en het voorschrijven van een PIA de wijze waarop de gemeente Utrecht omgaat met verwerkingen.

8 Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA)

9 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Op 14 januari 2016 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is unanimiteit vereist van 26 raden. Dat bleek niet het geval, omdat drie raden hun toestemming hebben geclausuleerd. De GGD regio Utrecht heeft na ampel beraad besloten dat een volledig nieuwe besluitvormingsronde nodig is om tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen. Een nieuw voorstel ligt hierbij voor.

10 2-e technische begrotingswijziging 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. De reactie van de subcommissie Controle en Financiën op het raadsvoorstel wordt na 29 augustus 2016 naar de commissie Mens en Samenleving gestuurd en bij de stukken gevoegd.

11 Aanbieden van het Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de Verordening Raadgevend Referendum Utrecht en de Verordening Raadplegend Referendum Utrecht’ door de heer Eggermont van de SP en mevrouw Scholten D66.

De burgemeester is ook uitgenodigd voor de behandeling van dit agendapunt. 20.15 – 21.15 uur. In samenspraak met de referendumcommissie hebben mevrouw Scholten, D66 en de heer Eggermont, SP, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen uit het draaiboek over uitvoering van een referendum in Utrecht meegenomen, zijn bepaalde artikelen verduidelijkt en is aansluiting gezocht bij de nieuwe Referendumwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Tevens is de tekst geoptimaliseerd op klare taal en de inhoud op ‘slim regelen’. Bij de stukken treft u ook de raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening aan met de mening van het college over het initiatiefvoorstel “Verordening raadgevend referendum Utrecht” en “Verordening raadplegend referendum Utrecht”.

11.1 Raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=5d4f6f4d-2870-4004-afa1-882d71075b95&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is gewijzigd per 1 april 2015. Naar aanleiding van de wetswijziging wijzigt de gemeente de manier waarop het wegvervoer gevaarlijke stoffen in Utrecht is geregeld. Er zijn geen wijzigingen in het aantal vervoersbewegingen of in de huidige veiligheidssituatie.

7 Cie S&R: Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Cie S&R: Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Cie S&R: duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Cie S&R: Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Cie S&R: Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Gesjoemel. Bomen kappen: 124 en herplant van gekapte (!) bomen

–    Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

–    Burgers willen geen macht én geen gelijk

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee
o     Failliet luchtkwaliteitsbeleid

o     Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur

–    Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenementenvergunningen

o     Brood en spelen: Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

Onderzoek – In de greep van ijs en vastgoed

De binnenstad van Amsterdam verandert in snel tempo in een eentonig consumptiegebied. De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers. (….)

‘De verandering naar een monofunctionele economie gaat razendsnel’, zegt hij, zittend aan een kleine vergadertafel in zijn kamer in het stadhuis. ‘Zodra er een kantoor vrijkomt, is er wel iemand die er een hotel wil beginnen.’ Het geeft hem een dubbel gevoel. Toerisme levert de stad veel geld op en bovendien vindt hij het niet de rol van de overheid om groeisectoren af te remmen of mensen te weerhouden om naar Amsterdam te komen. ‘Maar de economie in de binnenstad wordt steeds eenzijdiger en consumptiever.’ Of het nu gaat om winkels en horeca die zich richten op plat consumptiegedrag of Booking.com en andere bedrijven in de toerismebranche die zijn gevestigd in de binnenstad: ze maken geen nieuwe producten, maar verkopen ze. (….)

Als de maximale draagkracht van een bestemming eenmaal is bereikt, zullen de netto kosten van het toerisme hoger zijn dan de netto opbrengsten. (…..)

De miljoenen mensen die naar de stad komen maken gebruik van de publieke ruimte, die wordt onderhouden op kosten van de Amsterdamse bevolking en ondernemers. . Slimme onder­nemers kunnen miljoenen verdienen aan het uitbuiten van de publieke ruimte, terwijl ze niet opdraaien voor een wezenlijk groter deel van de kosten. Rondvaartboten, hop-on ­hop-off-bussen, fietstours, wandeltours, bustours, stuk voor stuk zijn het goudmijnen die intensief gebruik maken van de publieke ruimte. (….)

Afgezien van eigen vastgoedbezit is het bestemmingsplan het machtigste middel dat de gemeente in handen heeft om enige regie te houden over het voorzieningenaanbod in de binnenstad.

(De Groene Amsterdammer, 28 juli 2016)

Lees vooral ook de bijlage.

Volgens meerdere geoefende waarnemers is in Utrecht in algemene zin dezelfde ontwikkeling gaande, zij het later ingezet. Anders dan in Amsterdam probeert het door liberalen gedomineerde Utrechtse stadsbestuur, laat staan de ambtenarij, helemaal geen greep op de ontwikkelingen te krijgen. Nee, in Utrecht worden de ‘marktontwikkelingen’ juist ondersteund, waarvan vooral de portemonnee van de Utrechters later de negatief uitpakkende balans moeten schonen.
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR


Hier wordt met het beeld, de cijfers gesjoemeld. Lees aandachtig.

Heeft men zich wel eens afgevraagd waar de te herplanten bomen vandaan komen? Aan de vergunningen is niet te zien dat die ergens uitgegraven zijn. Komen die dan aanwaaien?

Bomen kappen: 124 en herplant (!) van gekapte bomen

Vergiliuslaan, Kruisstraat, Sophocleslaan, Sternstraat, Roerdompstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25331

Het kappen van 25 bomen en herplanten van 31 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112983. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112983.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van de 20 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Groeneweg en Jaffastraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25139

Het kappen van 14 bomen, het verplanten van 1 boom en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112964. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112964.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Australiëlaan en Dommelstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25141

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112955. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112955.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Columbuslaan 40 te Utrecht, HZ_WABO-16-25143

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112928. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112928.html

Van de 2 bijlagen zijn er maar 1 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Jacobsgasthuissteeg 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-25330

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112912. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112912.html

Vergunningaanvraag zonder enige bijlage.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-24954

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112858. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112858.html

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-24900

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112706. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112706.html

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef), Prostitutiezone te Utrecht

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115394. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115394.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar 3 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115383. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115383.html

Van de 21 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115373. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115373.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115351. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115351.html

Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

De door gemeente Zevenaar ontslagen ambtenaar Frank Jansen heeft op de juiste manier geprobeerd informatie in te winnen over de verbouwing van het nieuwe Zevenaarse stadhuis.

Raad van State stelt de oud-ambtenaar in het gelijk, meldt De Geldelander. Jansen had 1 juli 2014 een Wob-verzoek ingediend voor een digitaal afschrift van alle externe adviezen, inclusief second opinions rond de eerste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis.

Een van de partijen die de opdracht niet werd gegund, stapte naar de arbitragecommissie omdat de aanbesteding niet volgens de regels zou zijn verlopen. Hoewel gemeente Zevenaar zei zich bij het oordeel van de commissie neer te leggen, liet ze toch twee second opinions uitvoeren. Hierop diende Jansen een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel geld aan de second opinions is uitgegeven.

Het college van B en W weigerde zijn Wob-verzoek omdat het niet op het daarvoor bestemde formulier is ingevuld. Jansen stapte naar rechtbank Gelderland, die de gemeente gelijk gaf, maar krijg uiteindelijk gelijk van de Raad van State, die aangeeft dat Wob-verzoeken vormvrij zijn. (Gemeente.nu, 18 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Uitspraak-Wob-verzoek-is-vormvrij-2858816W/
De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:2273

Burgers willen geen macht én geen gelijk

door: Rob Janssen

Het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Burgers willen alleen maar serieus genomen worden.

– blog – column Rob Janssen

In mijn praktijk als extern gespreksleider voor bewonersavonden is me één ding steeds opgevallen: de angst van veel politici dat het woord geven aan de burgers snel kan leiden tot het uit handen geven van de regie. Vanzelfsprekend zijn Steenbergen en Geldermalsen schrikbeelden hoe dat kan escaleren.

Echter, het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Althans niet in mijn praktijk. Zoals de titel van deze bijdrage al vermeldt, willen burgers geen gelijk of macht. Tenminste, niet in de eerste plaats. Wat burgers per sé wel willen, is gehoord en gezien worden. Serieus genomen worden.

Voorbeeld

Tijdens een bijeenkomst over de parkeerproblematiek in een wijk hadden we een paar zaken aangepast. De stoelen stonden niet achter elkaar, maar in een cirkel. Ambtenaren en wethouder waren onderdeel van die cirkel. De beamer stond aan de kant. De bewoners waren de eersten die aan het woord mochten komen. En, niet onbelangrijk, de wethouder kwam pas aan het woord toen alle belangrijke grieven en zorgen op tafel gelegd waren. En dat waren er nogal wat….Bottom line, aan het eind van de avond gaf de wethouder op basis van argumenten aan waarom hij de wensen van de bewoners niet kon inwilligen. Foute boodschap, zou je kunnen zeggen. Het tegendeel bleek waar. De bewoners verlieten niet morrend de zaal, maar bleven nog lang napraten. De wethouder kreeg schouderklopjes en werd bedankt. Ik heb talloze van dit soort voorbeelden.

Rechtvaardigheid

Het fenomeen waar we het hier over hebben is procedural justice. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de goede argumenten. Het belangrijkste is de bereidheid om het standpunt van de ander uitgebreid naar boven te halen. De boodschap die we daarmee onder water uitzenden is simpel: “ik vind jou belangrijk genoeg om naar jouw standpunten te luisteren”. Door oprecht belang in de ander te stellen, zal hij zich ook als zodanig gaan gedragen. Als een volwassen en constructief persoon. In vele onderzoeken heeft Alan Lind aangetoond, dat de uitslag van ondergeschikt belang is.

Het gaat dus niet om gelijk krijgen, maar om gezien en gehoord worden. Elke ouder weet dat dit ook zo met kinderen werkt. Vertel hen alleen maar wat jij wil dat ze doen en ze komen in opstand. Betrek ze als partner in het proces en je hebt loyale meedenkers. En ja, als het met kinderen zo werkt, waarom dan niet met burgers, politici, professionals en hooligans? Wat dat laatste betreft ben ik er een voorstander van om in de Nederlandse stadions een gastvrij uitvak te maken. Niet zo’n kooi, zoals nu. Nee, een speciaal vak met pluche stoelen, hostessen, service en aandacht.

Maar dat terzijde, terug naar de bewonersavond

Hadden toestanden zoals in Steenbergen en Geldermalsen voorkomen kunnen worden?

Laat ik vooropstellen dat ik te weinig kennis van de details heb. Eén ding weet ik wel: de mensen die daar als relschoppers bezig waren hebben gebruik gemaakt van de macht die zij hebben om gehoord te worden. In hun geval met stenen gooien, schelden en bedreigen. Hun acties kwamen voort uit angst. Het had ongetwijfeld veel verschil gemaakt als de gemeente zich de moeite had getroost om op voorhand met deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun angsten en zorgen. Dat had in ieder geval tot een andere uitkomst geleid.

Maar in een interview zei een raadslid achteraf: “Het heeft ons volkomen overvallen”. Toen de interviewer vroeg of ze dan zo weinig op de hoogte was van wat er onder de bewoners leefde zei ze: “Ja, dat is zo”. Het is dus hoog tijd voor gemeenten om veel meer in te zetten op luisteren naar de burgers. Om in contact te komen en interesse te tonen wat de mensen die zij vertegenwoordigen bezig houdt. Want hoe kun je anders je eigen bevolking vertegenwoordigen, als je hen niet eens kent?

(Gemeente.nu, 19 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/8/Burgers-willen-geen-macht-en-geen-gelijk-2859742W/

Macht nastreven is iets van mensen die zich meer- of minderwaardig voelen

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee

De lucht in de provincie Utrecht is zo smerig, dat iedere inwoner gemiddeld zes sigaretten per dag meerookt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De VVD beschuldigt de milieuorganisatie van ‘bangmakerij’.

Milieudefensie heeft via een onderzoek de vervuilde lucht (concentratie fijnstof en stikstofdioxide) concreet gemaakt door die te koppelen aan het meeroken. Gemiddeld rookt iedere inwoner van de provincie per dag zes sigaretten mee, aldus Milieudefensie.

Coalitiepartij VVD vindt dat Milieudefensie zich schuldig maakt aan ‘bangmakerij’. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: ,,Deze cijfers zeggen helemaal niks. Milieudefensie is alleen tevreden met 100 procent schone lucht. Dat is een illusie.”

Geschrokken

GroenLinks is daarentegen geschrokken van de resultaten. Raadslid Thijs Weistra: ,,De cijfers geven een beeld hoe slecht het is gesteld met de luchtkwaliteit.” Voor de coalitiepartij zijn de resultaten een aanmoediging van haar beleid. De fractie wil de milieuzone in de binnenstad uitbreiden voor onder meer scooters.

Volgens Milieudefensie is een milieuzone een manier om de lucht schoner te maken. Net als het stimuleren van forensen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Andere maatregel: een verlaging van de maximale snelheden op snelwegen rond de stad.

Voor de VVD gaat een uitbreiding van de milieuzone weer te ver. Volgens de liberalen is nog niet bewezen dat de milieuzone, die sinds juli vorig jaar in de Utrechtse binnenstad geldt om vervuilende diesels te weren, effect heeft. Gilissen (VVD): ,,De lucht wordt schoner. Ook zonder de milieuzone.”

Provincie

Milieudefensie heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van de jaargemiddelden van de meetgegevens van het RIVM. Het gemiddeld meeroken van zes sigaretten per dag geldt voor de hele provincie.

De stad Utrecht spant de kroon met een vuile lucht vergelijkbaar met 6,4 meegerookte sigaretten per dag. In de Utrechtse Heuvelrug is de lucht met 5,1 sigaret het schoonst. In Vianen is de lucht net zo vervuild als het meeroken van 5,8 sigaretten. In IJsselstein gaat het om 5,7, in Stichtse Vecht en Veenendaal 5,6, De Bilt, Houten, Bunnik en Zeist 5,5 sigaretten per dag. (AD.nl, 17 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechter-rookt-elke-dag-zes-sigaretten-mee~aeb26f1c/

 

Failliet luchtkwaliteitsbeleid

Donderdag 25 mei 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat

houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan

tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers

hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft besloten niet meer aan deze schijninformatie/inspraak mee te doen en haar visie schriftelijk aan het publiek, de gemeente-

raad en het college ter kennis te brengen. (E-mail SSLU)

Zie de bijlage.

 

Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur voor Revema, Reactorweg 11 te Utrecht, HZ_MAAT-16-24040

Reactorweg 11 te Utrecht

HZ_MAAT-16-24040

Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften geur voor Revema

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 2 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 114899. Gepubliceerd op 18 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114899.html

Op Lage Weide. Activiteit tot dusver: recycling van karton, plastic, oud ijzer en ander metaal. http://www.revemarecycling.nl/

Terwijl veel Utrechters ‘genieten’ van de achtergelaten klerezooi ………………..

Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

 

Jan van Zanen geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Rio. Hij zat bijna met zijn neus bovenop de start van Dafne Schippers. ,,Jammer dat het geen goud werd, maar trots overheerst bij mij.”

Natuurlijk had ook burgemeester Jan van Zanen gehoopt op goud voor onze Utrechtse Dafne Schippers op de 200 meter. ,,Ik begrijp haar teleurstelling goed. Ze is een een topsportvrouw en was naar Rio gekomen voor het goud. Maar zilver in dit deelnemersveld is echt ook een prachtige prestatie. Bij mij overheerst trots en vreugde. Dafne heeft mij laten sidderen in het stadion. Het was een onvergetelijke ervaring.”

In het stadion zat Jan van Zanen met zijn neus op de startlijn. ,,Ik kon Dafne bijna aanraken. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar jongens, wat een spanning, wat een geweldige sport. Het kippenvel stond op mijn armen bij het omroepen van haar naam voor de finale. Er zaten veel Nederlanders voor haar in het stadion. Je hoorde een luid gejuich opstijgen toen haar naam klonk. Je kon zien dat ze dat hoorde. Mooi hoor.”

Van Zanen heeft geen poging gedaan om Dafne Schippers voor of na de wedstrijd te ontmoeten. ,,Ik heb haar ouders na het zilver wel een smsbericht gestuurd.”

Historisch

Dafne Schippers was het hoofdgerecht voor de korte Olympische vakantie van Jan van Zanen en zijn vriendin in Rio.

Maar Van Zanen heeft de afgelopen dagen veel meer landgenoten bekeken. ,,Ik was getuige van de historische gouden oefening op de balk van turnster Sanne Wevers. Man, wat een wereldprestatie! Zo ontzettend knap. Zo indrukwekkend ook om dan de Nederlandse vlag tijdens de huldiging omhoog te zien gaan. Het zijn beelden die me altijd bij zullen blijven.”

 

Van Zanen zag ook de volleybalvrouwen schitteren en was getuige van de roeisuccessen. Maar het was natuurlijk niet allemaal euforie. De val van Epke en de uitschakeling van de hockeyheren noemt hij een deceptie.

Wilhelmus

,,Ik zat tussen het Oranje legioentje in het hockeystadion. Dat was overigens reuze sfeervol. De muziekinstallatie liet het afweten en toen hebben we voor aanvang met een paar honderd Oranjesupporters zelf maar het Wilhelmus gezongen. Accapella. Dat was mooi hoor. Maar het mocht helaas niet baten, want de Belgen waren gewoon beter die dag. Jammer, maar gelukkig hebben we de vrouwen nog in de finale.”

Uiteraard is Jan van Zanen ook in het Holland Heineken House geweest. ,,Op de avond dat er drie gouden- en twee zilveren medaillewinnaars werden gehuldigd. Een groot feest, maar om eerlijk te zijn hoeft dat gehos niet zo voor mij.”

Jan van Zanen, die de reis privé maakt en niet als burgemeester, reisde de afgelopen dagen honderden kilometers per metro door Rio. ,,Die afstanden van hotel naar stadions moet je niet onderschatten. Je bent soms uren onderweg. Maar het lukt allemaal goed hoor. We redden ons prima.”

Utrechters

Helemaal onopgemerkt blijft Jan van Zanen niet in Rio de Janeiro. ,,Ik word geregeld op mijn schouder getikt door Nederlandse supporters die me herkennen. In het atletiekstadion zat er een familie uit Utrecht achter me. Bleek de familie Dijkman uit Overvecht te zijn. Dat was erg gezellig. We zijn meteen even samen op de foto gegaan.”

De laatste dag van de vakantie staan er geen bezoekjes aan sportwedstrijden meer op het programma. ,,We gaan de Suikerbroodberg bezoeken en ik denk dat we nog even lekker naar het strand gaan.”

De Olympische vakantie is bijna voorbij gevlogen. ,,Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien. Het is voor mij de eerste keer dat ik er zelf bij ben bij de Olympsche Spelen. Dit had ik voor geen goud willen missen.”

De gemeente Utrecht gaat haar Utrechtse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen na thuiskomst zeker huldigen, zegt Van Zanen vanuit Rio. ,,Hoe we dat gaan doen en wanneer, dat is nog niet duidelijk. Maar deze sporters verdienen zo’n eerbetoon. Zij hebben allemaal een topprestatie geleverd.” (AD.nl, 18 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-zanen-geniet-met-volle-teugen-in-rio~aeafd621/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een perceelafscheiding en het maken van een in- en uitrit., Landzigt 38, 40 en 42 te De Meern, HZ_WABO-16-25025

Aanvraag bekend gemaakt op 11 augustus 2016 onder de mededeling “Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-111683.html

Op dezelfde dag (11 augustus 2016) werd de vergunning al verleend en werden de Utrechters belazerd wat betreft de voorgespiegelde mogelijkheid iets in te brengen. Op 17 augustus werd hen dat onder de neus gewreven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114371.html

Dit is strijk en zet. Een ernstige, structurele misstand.

Wie is eigenlijk de hoofdman van deze beroerdigheid? Van Zanen die zo graag in de belangstelling staat? Of Jansen van de Socialistische Partij?

 

DOSSIER EVENEMENTEN
Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114419.html

 

Brood en spelen houdt de Utrechters af van nadenken over het bestuur van de stad

Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

Een delegatie uit Utrecht is dit weekend bij de start van de Vuelta in Spanje. Utrecht wil de jaarlijkse wielerwedstrijd naar de stad halen. De Ronde van Spanje is als evenement kleiner dan de Tour de France, maar kan toch gunstig voor de Utrechtse economie en het toerisme uitpakken, denken de initiatiefnemers.

Lobby-organisatie Business Peloton Utrecht heeft de trip naar Spanje georganiseerd om Utrecht op de kaart te zetten als startplaats in 2019. De afvaardiging wil de directie van de Vuelta en de grote wielerploegen achter het plan krijgen. Oud-profrenner Mathieu Hermans, die tien etappezeges in de Vuelta op zijn naam heeft, begeleidt de reis.

Vanuit Portugal zegt Cor Jansen van het BPU tegen RTV Utrecht dat de Utrechters door de Vuelta waren uitgenodigd. Dat wijst erop dat de Spaanse organisatie openstaat voor suggesties van de zakenlieden uit Nederland.

“We zijn hier met hotels, horeca, van alles”, zegt Jansen. “Allemaal om te laten zien dat er bij ons in de stad draagvlak is. We hopen aan het eind van dit weekend te kunnen zeggen: dit is een goed huwelijk!” (RTV Utrecht, 19 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1510377/utrechtse-lobbyisten-naar-start-van-de-vuelta.html

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” (Decimus Iunius Iuvenalis, Romeins dichter)
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

3 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

4 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

5 Luchtkwaliteit

6 Commissiebrief stadsverwarming

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

en

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

7 Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=&year=2016