Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenemntenvergunningen

o     Veel klachten over geluid Lief Festival

o     Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Mag je in het groen parkeren?

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Dring maatschappelijk onbehagen terug

o     Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

–    Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

–    Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

–    Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

–    Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

–    Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28

–    Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

–    Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123136.html

 

Veel klachten over geluid Lief Festival

Uit diverse wijken van Utrecht kwamen gisteravond klachten over het geluid van Lief Festival sat werd gehouden in recreatiegebied Strijkviertel.

De politie meldt dat de gemeente Utrecht in verschillende wijken decibelmetingen heeft             gedaan, maar dat daarbij geen overschrijdingen zijn geconstateerd. Mogelijk heeft de laaghangende bewolking er zaterdag voor gezorgd dat het geluid bleef hangen, is het idee.

Lief Festival vond voor de elfde keer plaats in Utrecht. Sinds 2009 is het festival dat dromerige electrobeats presenteert in een sprookjesachtig decor, steevast uitverkocht.

X-Sense, het bedrijf achter het festival, is ook verantwoordelijk voor evenementen als Sneeuwbal Festival, het Mumbai Color Festival en Brothers Open Air bij het Henschotermeer, dat dit jaar verder gaat onder de naam Ventureland. Jaarlijks organiseert het bedrijf zeker acht evenementen in de omgeving van Utrecht.

(AD, 4 september 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/veel-klachten-over-geluid-lief-festival~a7937125/

De herrieschoppers mogen geen overlast geven. Onrechtmatige daad. Daar veranderen normen van B&W niets aan. En B&W mag geen gelegenheid geven voor overlast. Het gedrag van B&W is ook ontoelaatbaar gezien vanuit de zorgplicht die B&W voor de volksgezondheid heeft.

 

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Havenverordening Utrecht, artikel 2.4.1, besloten onderstaande limieten te verbinden aan het aantal verhuurboten en rondvaartboten dat mag worden geëxploiteerd op de Utrechtse wateren.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121677. Gepubliceerd op 5 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121677.html

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Mag je in het groen (niet-zijnde weg) parkeren?

 

Het is een vraag die je bij je theorie-examen kan verwachten: Mag je hier in de berm parkeren? Tot voor kort luidde het antwoord inderdaad: Nee! Maar nu niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof over parkeren in de berm.

Het begon allemaal met een zaak in Maastricht, waarbij een automobilist in de berm parkeerde, terwijl er een parkeerverbod gold (bord E1). Hij ging in beroep, omdat hij niet op de rijbaan stond, maar in de berm. De rechtbank van Maastricht verwierp zijn verweer echter.

Het hof verklaarde het beroep van betrokkene onlangs (uitspraak 23 mei 2016) echter gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Zij verwees daarbij naar een eerdere uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland die (in 2013) betrokkene in een soortgelijke situatie vrij sprak.

Het hof redeneert dat het RVV niet verbiedt om in de berm te parkeren als er een parkeerverbod geldt, hetgeen door het Verdrag van Wenen nog eens wordt bevestigd.

Het eerste punt wordt als volgt toegelicht: De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Verder wordt gesteld in de uitspraak dat deze conclusie overeen stemt met hetgeen is bepaald in het Verdrag van Wenen.

Wat nu? Het blad Verkeerknooppunt van de politie die het probleem ook aan de orde stelt in een artikel suggereert dat wegbeheerders in voorkomende gevallen dan maar fysieke maatregelen moeten nemen, zoals paaltjes, afrasteringen, struiken of bloembedden. Een gele streep lijkt geen oplossing, want die geldt mogelijk alleen voor de rijbaan en niet voor de berm. Bovendien biedt het Verdrag van Wenen er waarschijnlijk geen ruimte voor, aldus het politietijdschrift.. (Verkeersnet.nl, 1 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20086/mag-je-hier-parkeren/

Artikel 5:10 van de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het parkeren in “een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook”, en eigenlijk ook niet zonder reden. Het is een bepaling die alleen van papier is. B&W laat toe dat het openbaar groen als reserveterrein-waar-bijna-alles-mag, wordt gebruikt.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Doe wat je zegt te zullen doen, krijgt ook de adviseur niet uit de strot

Dring maatschappelijk onbehagen terug

Lokale en landelijke overheden kunnen nog wel wat concrete stappen zetten om onbehagen en gebrek aan vertrouwen bij burgers te doen afnemen.

Dit blijkt uit de SCP-notitie ‘Zorg en onbehagen in de bevolking’.

Nederlanders zijn relatief positief over de (gezondheids)zorg. Maar zij maken zich wel veel zorgen over de zorg in de toekomst. Het maatschappelijk onbehagen dat hieruit voortvloeit gaat eigenlijk dieper dan “alleen maar” de zorg en bevat ook meer algemene gevoelens van onmacht.

Media

Wat de zorg betreft zijn burgers tevredener over medische zorg dan over langdurige zorg. Nederlanders maken zich vooral zorgen door wat er maatschappelijk en politiek speelt (in de media), niet door persoonlijke ervaringen met de zorg. Bij het benoemen van de belangrijkste problemen in Nederland antwoorden zij vaak met onderwerpen in de sfeer van gezondheids- en ouderenzorg.

Onzekerheid over de zorg in de toekomst geeft aanleiding tot maatschappelijk onbehagen en voorbeelden uit de zorg lenen zich uitstekend om algemene gevoelens van collectieve onmacht en onrechtvaardigheid te uiten. Voor overheden is het lastig om beleid af te stemmen op zoiets vaags als het wegnemen van onbehagen. Al kunnen overheden hier wel wat aan doen.

Kom op 6 oktober naar het congres ‘Het Nieuwe Communiceren voor de overheid’

Vertrouwen

De SCP-notitie stelt allereerst dat het waarschijnlijk verstandiger is om uit te gaan van blijvend minder publieksvertrouwen en meer scepsis naar politici en overheden. Vertrouwen moet verdiend worden met betrouwbaarheid en prestaties. De onderzoekers van de notitie geven drie acties aan die hierbij kunnen helpen:

  1. Ga in op de naar voren gebrachte zorgen, klachten en problemen zélf. Behandel ze niet als mogelijke uitingen van onbehagen.

Overheden, ambtenaren en politici kunnen proberen iets te doen aan moeilijk te bevatten regelingen, ingewikkelde procedures en onredelijke uitkomsten. Of verdedigen wat de best mogelijke situatie is. En natuurlijk is het belangrijk om fouten toe te geven, te blijven wijzen op gerealiseerde verbeteringen, en om fabels over vermeende misstanden te bestrijden. Hoewel deze actie voor de hand ligt, is het de moeite van het herhalen waard dat overheden zich dienen te richten op concrete zaken en problemen in plaats van werken aan het gevoelsleven of de “stemming” in het land.

  1. Besef dat overheden soms een andere taal spreken dan burgers.

Als een gemeente het heeft over stijgende zorgkosten gaat dat primair om het groeiende beroep van de zorg op collectieve middelen. Maar voor burgers gaat dit primair om hun eigen kosten, die juist stijgen als gevolg van maatregelen om de collectieve kosten te beheersen. Kwaliteit en efficiënte zijn ook woorden die zich lenen voor een verschillende macro- en micro-invulling. De misverstanden die het gevolg zijn van zulke verschillen, roepen wantrouwen op en kunnen aannemelijk maken dat ook in de zorg de bestuurlijke elite geen band meer heeft met de gewone mensen. Dat is een belangrijk punt van aandacht in de communicatie.

  1. Doe meer ter geruststelling van burgers over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg in de toekomst.

Onzekerheid over de toekomstige gezondheidszorg is waarschijnlijk de belangrijkste bron van zorgen onder de bevolking. De politiek kan die zorgen niet helemaal wegnemen. Maar iets meer zekerheid bieden dat zorgbehoevenden ook in de toekomst geholpen worden en niet in de goot eindigen, zou naar verwachting de “stemming” over de huidige zorg wel verbeteren.

(Gemeente.nu, 6 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Dring-maatschappelijk-onbehagen-terug-2870018W/

 

Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

Overheden en ambtenaren moeten beter gaan communiceren en actiever leren luisteren. Burgers ergeren zich hier flink aan.

Vooral ergernis over ambtenaren die niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen, scoort hoog. Ook vinden burgers het vervelend dat ze vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale ombudsman onder ruim vijfhonderd Nederlanders.

Actief

,,Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. De overheid moet meer actief luisteren”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

In totaal 51 procent ergert zich aan het gebrek aan deskundigheid bij de ambtenaren. Mensen vinden dat het vaak ook lang duurt voor je een reactie krijgt op een vraag (29%). Het is daarnaast frustrerend dat er onvoldoende begrip is voor persoonlijke situaties (28%). Mensen willen het liefst ook zelf bepalen op welke manier zij contact leggen met de overheid (83%).

Te veel gedoe

Niet alle burgers nemen actie om hun onvrede over het contact met overheden te melden. Het wordt “te veel gedoe” gevonden. Zij kunnen voor hulp aankloppen bij de ombudsman, maar niet iedereen weet deze te vinden. Daarom is er een campagne gestart om de naamsbekendheid te vergroten.

(Gemeente.nu, 5 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Ombudsman-Burgers-ergeren-zich-aan-ambtenaren-2868743W/

 

Raadsbrieven

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

6-9-2016           Rekenkamer klachtbehandeling

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

9-9-2016           M2015/126: “Geen arbeidsmarktdiscriminatie in Utrecht”

6-9-2016           Beantwoording toezegging afspraken met UWV over voorkomen van discriminerende teksten op werk.nl

6-9-2016           aanpassingen HbH beleid

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-9-2016           Energieneutrale nieuwbouw

7-9-2016           U10 reactie op U-OV Vervoerplan 2017 deel 1

7-9-2016           Voortgangsnotitie stadsverwarming

6-9-2016           Holland Casino

6-9-2016           Grondprijzenbrief 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Utrecht Centrum Project heeft terecht voorrang, want de kosten daarvan hebben geen plafond

Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

Ongeveer de helft van de Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, lukt het niet om met de toegewezen uren hulp het huis voldoende schoon en leefbaar te houden. De gemeente Utrecht kijkt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp niet goed naar de daadwerkelijke behoefte van mensen en de mogelijkheid die zij al dan niet hebben om een beroep te doen op een sociaal netwerk.

Taken blijven liggen

Dat stelt de Rekenkamer Utrecht in het vandaag (dinsdag) verschenen rapport Hulp bij maatwerk. De andere helft redt het wel met de jaarlijkse toegekende 78 uur eenvoudige schoonmaakhulp. ‘Het niet slagen komt vooral doordat er te weinig tijd beschikbaar is, doordat klanten zelf niet meer kunnen schoonmaken en doordat er taken blijven liggen’, aldus de rekenkamer. Zij krijgen bovendien geen of weinig hulp vanuit het eigen netwerk en kunnen het zich financieel niet veroorloven om uren bij te kopen. Klanten die het wel redden ‘kunnen zelf nog veel in het huishouden, hebben een makkelijk, klein huis, geven aan dat zij een goede hulp hebben, krijgen hulp uit hun netwerk en/of zijn minder kieskeurig.’

Herindicaties

Het gaat hierbij om cliënten die een herindicatie kregen, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Acht op de tien cliënten die opnieuw werden beoordeeld, kregen de ‘basisvoorziening’ toegewezen: 78 uur per jaar; gemiddeld 1,5 uur per week. ‘De herindicaties zijn onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, bij ruim driekwart van de klanten zonder gesprek bij de klant thuis en op basis van regels die te sterk gebaseerd zijn op de gedachte dat een standaardmaat geschikt is voor bijna alle klanten’, aldus de Utrechtse rekenkamer. ‘Deze klanten verschillen qua omstandigheden echter behoorlijk van elkaar.’ Utrecht past met andere woorden onvoldoende maatwerk toe, concludeert de rekenkamer.

Op vingers getikt

Het bieden van maatwerk en het uitvoeren van een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevende is wettelijk verplicht. De gemeente is daar niet alleen nu door de Utrechtse rekenkamer, maar al eerder ook door de bestuursrechter én door de hoogste rechter (de Centrale Raad van Beroep) over op de vingers getikt. Het college heeft, op last van de rechter(s), aan heel wat Utrechters meer uren hulp moeten toekennen. Geld voor de huishoudelijke hulp was er voldoende, stelt de rekenkamer verder. De gemeente hield vorig jaar 2,8 miljoen euro (18 procent) over op het begrote budget voor hulp bij het huishouden.

Verruiming onvoldoende

Het besluit van het college om de basisvoorziening per oktober te verruimen van 78 naar 104 uur per jaar is in de ogen van de rekenkamer onvoldoende. Die verruiming ‘speelt niet in op de grote verschillen tussen klanten’. Van de mogelijkheid om extra uren in te kopen via de zogeheten HHT-regeling (huishoudelijke hulp toeslag) heeft slecht een kwart gebruik gemaakt. Ruim een op de drie cliënten vindt de regeling te duur, een kwart is er niet van op de hoogte en een op de vijf cliënten heeft er geen behoefte aan.

Informatievoorziening moet beter

Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Utrecht is om meer maatwerk toe te passen bij de beoordeling van aanvragen om hulp. Ook moet de informatievoorziening en het toezicht op de kwaliteit van de hulp worden verbeterd. Een groot deel van de mensen die huishoudelijke hulp krijgt, is niet in staat informatie op internet op te zoeken en bij een deel van de klanten is er behoefte aan meer schriftelijke informatie’, aldus de rekenkamer. Klanten kunnen actiever geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de huishoudelijke hulp toelage, het inhalen van gemiste uren, beoordelingscriteria bij urenindicatie en de mogelijkheid tot herindicatie.’

(Binnenlands Bestuur, 6 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/helft-wmo-ers-utrecht-redt-het-niet-met.9546880.lynkx

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHARDEBOLLENSTRAA-ON01.gml.

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is om de mogelijkheid voor seksinrichtingen in de panden Hardebollenstraat 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 uit de bestemmingsregeling te schrappen, zodat deze vorm van bedrijvigheid niet kan terugkeren in de genoemde panden. De panden 1, 8 en 13 kennen de mogelijkheid voor seksinrichting niet meer maar worden in dit bestemmingsplan meegenomen, omdat op die manier alle gemeentelijke eigendommen in de Hardebollenstraat eenzelfde bestemmingsregeling krijgen.

Het plangebied bestaat uitsluitend uit de genoemde panden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46798. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46798.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Veemart, 2e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-ON01 gml.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan is een correctie van de verbeelding van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. De correctie is er op gericht om de beoogde ondergrondse dan wel halfverdiepte gebouwde parkeeroplossingen onder de woningbouwblokken in een aantal bouwvelden in het plangebied te regelen. De correctie heeft geen gevolgen voor de bestaande situering van bouwblokken of de bovengrondse bouwmogelijkheden in het plangebied.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46805. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46805.html

Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

Gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die ze deze week kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en meteen het aantal uren Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) verhoogd. Deze gaat van gemiddeld 78 naar 105 uur per jaar.

Ook gaat ze de procedure verbeteren in aanloop naar het vaststellen voor het aantal uren per hulpbehoevende, meldt Nu.nl. Zo moet standaard een huisgesprek gevoerd worden, want dat maakt maatwerk en betere informatievoorziening mogelijk.

Bevindingen

Aanleiding voor de verhoging van de huishoudelijke uren zijn de geuite wensen van de gemeenteraad, het objectieve onderzoek naar de onderbouwing van de urennorm voor een schoon huis conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, en de bevindingen van de Rekenkamer Utrecht.

De Rekenkamer beoordeelde het handelen van gemeente Utrecht met betrekking tot de HbH als onvoldoende.

De nieuwe regeling gaat per 10 oktober in.

(Gemeente.nu, 8 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeente-neemt-actie-na-kritiek-Rekenkamer-2871081W/

Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

Hackers hebben voor 20 gigabyte aan data gestolen van de servers van de gemeente Almelo.

De gemeente vermoedt dat de data door middel van malware is buitgemaakt en is er vrijwel zeker van dat het om persoonsgegevens gaat. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente sluit niet dat het gaat om persoonsgegevens omdat de hack vermoedelijk gelinkt kan worden aan Werkplein Twente, dat mensen helpt bij het zoeken van een baan. Van het Werkplein maken ook de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Wierden gebruik. Zij zijn ook op de hoogte gebracht, zo meldt Tubantia.

De gegevens zijn geüpload naar een onbekende site, blijkt uit een raadsbrief. Onderzoek wijst uit dat de uploads zijn veroorzaakt door kwaadaardige software. Onduidelijk is hoe lang het systeem lek was. De hack werd namelijk toevallig ontdekt; het dataverkeer wordt in de gemeente Almelo niet structureel gemonitord. In samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG moet worden achterhaald wat er precies is gebeurd.

(Gemeente.nu, 9 september)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Nieuws-in-Organisatie/2016/9/Datalek-Almelo-hackers-stelen-persoonsgegevens-2872761W/

Het feit dat de Utrechtse website waanzinnig slecht doorzoekbaar is en goed vol staat met weblinks van vroeger, die niet meer werken, niet vervangen zijn, werkt niet geruststellend. Evenmin geruststellend is de bijzonder ingewikkelde data-organisatie (die ook tot grote vermorsing van ambtenarentijd leidt). Velen vragen zich met zorg af hoe de vlag er in Utrecht bij staat.

Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

De U10-buurtmonitor is een website met onderzoeksgegevens die vrij te raadplegen is door burgers, gemeenteambtenaren en onderzoekers.

Leefomgeving

De website biedt actuele informatie op buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau over wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Gebruikers kunnen hier zelf rapportages uit genereren.

De informatie op de buurtmonitor betreft de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

(Gemeente.nu, 9 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Utrechtse-gemeenten-lanceren-buurtmonitor-2872058W/

Er is geen gebruikershandleiding (zichtbaar). Weinig geoefenden zullen er waarschijnlijk niet met de website uit de voeten kunnen.

De website is voor een deel ongevuld, voor een deel weinig verfijnd naar wijk en buurt (begrippen waarvan niet iedereen de inhoud weet te onderscheiden).

Sommige gegevens zijn alleen op gemeenteniveau zichtbaar, niet op het voorgespiegelde niveau van wijk of buurt, zoals bijjvoorbeeld ‘geweld’ dat alleen op gemeenteniveau wordt gepresenteerd.

Het ontbreken van gegevens op buurtniveau zou misschien te maken kunnen hebben met het veel geroemde gegevensbeheer bij de politie. Maar omdat Van Zanen af en toe wel getallen op buurtniveau presenteert, dus daar de beschikking over heeft (bijv. m.b.t. de Amsterdamsestraatweg), komt de vraag op of verfijnde gegevens door hem aan het publiek onthouden worden omdat er anders bij het publiek een scherper inzicht in de feitelijke veiligheidssituatie ontstaat (die volgens Van Zanen verbetert maar volgens anderen, deskundigen, achteruitholt).

Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016 en gaan in op 10 oktober 2016.

In de Wmo staat een zorgvuldige toegangsprocedure centraal. Het gaat er om de ondersteuningsvraag van de klant, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen en om te achterhalen wat iemand op eigen kracht, met mantelzorg of informele hulp dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en participatie te handhaven of te verbeteren. In aanvulling hierop wordt gekeken of een algemene voorziening, zoals de ondersteuning in het buurtteam, passend is of dat (ook) een maatwerkvoorziening nodig is. Het wettelijke kader, de verordening Wmo en deze beleidsregels leggen de toegangsprocedure vast. Het resultaat van de procedure moet steeds zijn dat een passende bijdrage wordt geleverd aan zelfredzaamheid en participatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 123962. Gepubliceerd op 8 september 20160

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123962.html

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28.

U kunt uw mening geven. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 47511. Gepubliceerd op 8 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47511.html

Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

http://ambtenaar20.ning.com/profiles/members/

Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

Beste bewoner en/of belanghebbende,

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele ontwikkelingen rond de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. De sporen worden verdubbeld over een traject van ca. 2 kilometer, vanaf het Cremerplein tot aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Pas op de plaats voor de bomenkap

Tot 31 augustus kon er een beroep worden ingediend tegen het gemeentelijk besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er is één beroep bij de Raad van State ingediend, met daarnaast een voorlopige voorziening. ProRail wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af en heeft BAM opgedragen voorlopig niet te starten met de kap van bomen.

Verleggen Kabels en Leidingen

De werkzaamheden voor het verleggen van Kabels en leidingen verplaatsen vanaf 12 september van de oostzijde naar de westzijde van het viaduct. Dit heeft gevolgen voor voetgangers en fietsers richting de Vleutenseweg en autoverkeer richting het Thomas à Kempisplantsoen. Op de webpagina https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws kunt u hier meer over lezen.

Informatie over werkzaamheden per mail

In Utrecht en de regio daaromheen is ProRail begonnen met het informeren van omwonenden over bouwhinder bij spoorwerkzaamheden via de digitale weg. Ook BAM heeft het voornemen om voor de bouwcommunicatie over de spoorverdubbeling op deze manier te gaan werken. Zijn er in de omgeving spoorwerkzaamheden, dan ontvangen omwonenden automatisch via hun mail een linkje naar een werkzaamhedenkaart. Daarop staat om welke werkzaamheden het gaat, op welke locatie en welke hinder dat kan opleveren. Omwonenden kunnen meedoen door postcode, huisnummer en e-mailadres op te geven via www.prorail.nl/spoorwerkinmijnbuurt. Het blijft het ook mogelijk om de informatie op papier te ontvangen. Omwonenden kunnen zich hiervoor telefonisch aanmelden via de afdeling Publiekscontacten, bereikbaar via 0800 776 72 45 (gratis). Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Terugblik informatieavond 24 september

Omgevingsmanager Micha Beto en projectmanager Bert de Jong van BAM vertelden tijdens een plenaire presentatie wat de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling inhouden. Aan bod kwamen de locatie van de werkterreinen, de transportroutes, de planning en gevolgen voor de bewoners. Aansluitend kregen bewoners gelegenheid om in een persoonlijk gesprek de nog onbeantwoorde vragen te stellen. Ook vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente Utrecht en Eneco waren aanwezig. Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/informatieavond-spoorverdubbeling-utrecht-centraal-leidsche-rijn-een-terugblik

(Mail van Randstadspoor Prorail, 8 september 2016)

Het bij de Raad van State beroep is door buurtbewoners ingesteld. De Utrechtse Bomenstichting is bij de zaak betrokken.
Nu we het over de Utrechtse Bomenstichting hebben, die stichting zoekt nog gedreven medewerkers.